Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 30 od 06.11.2019.)


 • ODLUKA O USVAJANJU ŠESTE IZMENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DODELI JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI REDOVNIM UČENICIMA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA IZ MATERIJALNO UGROŽENIH PORODICA SA PODRUČJA GRADA LESKOVCA
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA PROIZVODNO-RADNU CELINU U KOSANČIĆU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SEKRETARA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE MEDVEĐA
 • AKTVENDIMIN MBI SHKARKIMIN E SEKRETARIT TË KËSHILLIT KOMUNAL TË KOMUNËS SË MEDVEGJËS
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU SEKRETARA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE MEDVEĐA
 • AKTVENDIMIN MBI EMRIMIN E SEKRETARIT TË KËSHILLIT KOMUNAL TË KOMUNËS SË MEDVEGJËS
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA REŠAVANJE U UPRAVNOM POSTUPKU U DRUGOM STEPENU I ZA REŠAVANJE SUKOBA NADLEŽNOSTI
 • REŠENJE O PRIHVATANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PLANA RADA OSNOVNE ŠKOLE "ALEKSANDAR STOJANOVIĆ" CRNA TRAVA ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN RADA OSNOVNE ŠKOLE "ALEKSANDAR STOJANOVIĆ" CRNA TRAVA ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU
 • ODLUKA O KRITERIJUMIMA ZA VEĆI ODNOSNO MANJI BROJ DECE U VASPITNIM GRUPAMA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "MLADOST" CRNA TRAVA ZA RADNU 2019/2020. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANJU BESPLATNOG BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "MLADOST" U CRNOJ TRAVI ZA RADNU 2019/2020. GODINU
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA OPŠTINE CRNA TRAVA ZA PERIOD 01.01.2019. - 30.09.2019. GODINE
 • ODLUKA O REŽIMU SAOBRAĆAJA U ZIMSKOM PERIODU NA TERITORIJI OPŠTINE CRNA TRAVA
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2020. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE CRNA TRAVA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE - OPŠTINI CRNA TRAVA ZA 2017. GODINU
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE CRNA TRAVA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE CRNA TRAVA
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE CRNA TRAVA
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA NA TERITORIJI OPŠTINE CRNA TRAVA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex