Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 18/2021 od 26.05.2021.)


 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O ZADUŽENJU OPŠTINE VLASOTINCE PODIZANJEM DUGOROČNOG KREDITA KOD POSLOVNIH BANAKA
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA PODRUČJE OD VODOZAHVATA NA RECI VLASINI I RASTAVNICI DO CRPNE PUMPNE STANICE "BOLJARE" I NASELJA MANASTIRIŠTE, RADI IZGRADNJE ALTERNATIVNOG VODOZAHVATA NA RECI RASTAVNICI I DISLOKACIJE POSTOJEĆEG CEVOVODA SIROVE VODE SA VODOZAHVATOM NA RECI VLASINI DO CRPNE PUMPNE STANICE "BOLJARE"
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA PROSTORNU CELINU "VLASOTINCE JUG - KAMENICA"
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O POVEĆANJU OSNOVNOG NOVČANOG KAPITALA U JKP "KOMUNALAC" VLASOTINCE
 • ODLUKA O POVEĆANJU OSNOVNOG NOVČANOG KAPITALA U JKP "VODOVOD" VLASOTINCE
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK KOMUNALNIH USLUGA JKP "KOMUNALAC" VLASOTINCE
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK USLUGA, RADOVA, MEHANIZACIJE I RADNE SNAGE JKP "VODOVOD" VLASOTINCE
 • REŠENJE O PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU OPŠTINE VLASOTINCE - JASMINE STOJILJKOVIĆ
 • REŠENJE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA, MEDITERAN GAMING GROUP DOO NIŠ
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE DIREKTORA JKP "VODOVOD" VLASOTINCE
 • REŠENJE O IMENOVANJU VD DIREKTORA JKP "VODOVOD" VLASOTINCE I IMENOVANJU NOVIH ČLANOVA
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JKP "VODOVOD" VLASOTINCE I IMENOVANJU NOVIH ČLANOVA
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PU "MILKA DIMANIĆ" VLASOTINCE I IMENOVANJU NOVIH ČLANOVA
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "8. OKTOBAR" VLASOTINCE, IZ REDA LOKALNE SAMOUPRAVE I IMENOVANJU NOVOG ČLANA
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BOŽIDAR MILJKOVIĆ" GORNJI PRISJAN I IMENOVANJU NOVIH ČLANOVA
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "VUK KARADŽIĆ" TEGOŠNICA, I IMENOVANJU NOVIH ČLANOVA
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "25. MAJ" DONJA LOPUŠNJA I IMENOVANJU NOVIH ČLANOVA
 • ZAKLJUČAK O STAVLJANJU SNAGE REŠENJA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE VLASOTINCE 01 BR. 06-18-26/21 OD 08. 03. 2021. GODINE
 • ODLUKA O BORAVIŠNIM TAKSAMA NA TERITORIJI OPŠTINE MEDVEĐA
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA GENERALNE REGULACIJE "SIJERINSKA BANJA" SA IZVEŠTAJEM O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PLANA GENERALNE RELUGACIJE "SIJERINSKA BANJA" NA ŽIVOTNU SREDINU
 • REŠENJE O USVAJANJU OPERATIVNOG PLANA ODBRANE OD POPLAVA ZA VODE II REDA NA TERITORIJI OPŠTINE MEDVEĐA ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE MEDVEĐA
 • ODLUKA O FINANSIRANJU PROJEKATA IZ BUDŽETA SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA VLADE RS ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE MEDVEĐA ZA 2021. GODINU (I)
 • REŠENJE O USVAJANJU STRATEGIJE ZA UNAPREĐENJE PREDŠKOLSKOG VASPITANJA OPŠTINE MEDVEĐA ZA PERIOD 2021 - 2025. GODINE
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE KONSOLIDOVANOG ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE MEDVEĐA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O NAKNADAMA ZA UČENIKE KOJI NEMAJU OBEZBEĐEN JAVNI PREVOZ
 • ODLUKA O DODELJIVANJU ISKLJUČIVOG PRAVA JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU "OBNOVA" MEDVEĐA ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA MEDVEĐA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI PRUŽANJE KOMUNALNIH USLUGA NA TERITORIJI OPŠTINE MEDVEĐA NA KOJE SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
 • ODLUKA O DODELJIVANJU ISKLJUČIVOG PRAVA JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU "OBNOVA" MEDVEĐA ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA MEDVEĐA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI PRUŽANJE KOMUNALNIH USLUGA NA TERITORIJI OPŠTINE MEDVEĐA NA KOJE SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA (II)
 • ODLUKA O UKIDANJU VANREDNE SITUACIJE ZA CELU TERITORIJU OPŠTINE MEDVEĐA OD 25. MAJA 2021. GODINE
 • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI MEDVEĐA ZA 2021. GODINU - PRVI KRUG


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex