Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 13/2021 od 24.04.2021.)


 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IZRADU PREDLOGA GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKA SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE LEBANE
 • ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA OPŠTINE LEBANE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU POČETNOG LIKVIDACIONOG BILANSA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "IMOVINA" LEBANE - U LIKVIDACIJI
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE LEBANE ZA 2020. GODINU
 • PREDLOG PROGRAMA O OTUĐENJU I DAVANJU U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE LEBANE I PRIBAVLJANJU U JAVNU SVOJINU OPŠTINE LEBANE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU MONTAŽNIH OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA NAPOVRŠINAMA JAVNE NAMENE
 • ODLUKU O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
 • ODLUKA O OSLOBAĐANJU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA OD PLAĆANJA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE POVRŠINE JAVNE NAMENE ZA LETNJE BAŠTE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O UREĐENJU SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI OPŠTINE LEBANE
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ČLANOVIMA KOMISIJE ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ SKUPŠTINA OPŠTINA LEBANE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNIH I JAVNO KOMUNALNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA LEBANE
 • ODLUKA O USVAJANJU PRVE IZMENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O ODLAGANJU RASPISIVANJA IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU JAVNIH PARKIRALIŠTA NA TERITORIJI OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENU I DOPUNU PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U NB "DESANKA MAKSIMOVIĆ" VLASOTINCE
 • REŠENJE-ODELJENJA ZA URBANIZAM, PRIVREDU, ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENU I DOPUNU PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA JKP "VODOVOD" VLASOTINCE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU MERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA ZA SPROVOĐENJE LAPZ-A NA TERITORIJI OPŠTINE LEBANE
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU SKLADIŠNOG PROSTORA
 • PRAVILNIK O FINANSIJSKOM UPRAVLJANJU I KONTROLI U ODELJENJU ZA UPRAVU, SKUPŠTINSKE I ZAJEDNIČKE POSLOVE I JAVNE SLUŽBE OU LEBANE
 • PRAVILNIK O FINANSIJSKOM UPRAVLJANJU I KOITROLI U ODELJENJU ZA URBANIZAM, GRAĐEVINSKE, KOMUNALNO-STAMBENE, INSPEKCIJSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE OU LEBANE
 • PRAVILNIK O FINANSIJSKOM UPRAVLJANJU I KONTROLI U ODELJENJU ZA PRIVREDU, POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I FINANSIJE OU LEBANE
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZASPROVOĐENJE KONTINUIRANE EDUKACIJE ZA ZAPOSLENE
 • ISPRAVKA ODLUKE O JAVNOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI OPŠTINE VLASOTINCE 01 BR. 06-20-7/21 OD 18.03.2021. GODINE, KOJA JE OBJAVLJENA U SL. GLASNIKU GRADA LESKOVCA, BR. 10/21 OD 30.03.2021. GODINE


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex