Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 10/2021 od 30.03.2021.)


 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE VLASOTINCE
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE AB KOP - Radna zona
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE "HSV" Batulovce
 • ODLUKA O KRITERIJUMIMA ZA KATEGORIZACIJU JAVNIH PUTEVA NA TERITORIJI OPŠTINE VLASOTINCE
 • ODLUKA O KATEGORIZACIJI OPŠTINSKIH PUTEVA I ULICA NA TERITORIJI OPŠTINE VLASOTINCE
 • ODLUKA O OPŠTINSKIM PUTEVIMA, ULICAMA I NEKATEGORISANIM PUTEVIMA NA TERITORIJI OPŠTINE VLASOTINCE
 • ODLUKA O JAVNOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI OPŠTINE VLASOTINCE
 • ODLUKA O OTUĐENJU, DAVANJU U ZAKUP I PRIBAVLJANJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI
 • ODLUKA O PRIBAVLJANJU, RASPOLAGANJU, UPRAVLJANJU I KORIŠĆENJU STVARI U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE VLASOTINCE
 • ODLUKA O MESNIM ZAJEDNICAMA NA TERITORIJI OPŠTINE VLASOTINCE
 • ODLUKA O ZABRANI IZGRADNJE MALIH HIDROELEKTRANA NA TERITORIJI OPŠTINE VLASOTINCE
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI PLANA RAZVOJA OPŠTINE VLASOTINCE ZA PERIOD OD 2021. DO 2028. GODINE
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA ZA PERIOD 2021-2023
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE ROMA I ROMKINJA U OPŠTINI VLASOTINCE ZA PERIOD OD 2021-2023. GODINE
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2020. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE VLASOTINCE I CRNA TRAVA SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM ZA 2020. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU KULTURNOG CENTRA VLASOTINCE SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM ZA 2020. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU NARODNE BIBLIOTEKE "DESANKA MAKSIMOVIĆ" VLASOTINCE SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM ZA 2020. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU SRC "VLASINA" VLASOTINCE SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM ZA 2020. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU OPŠTINSKOG PRAVOBRANILAŠTVA U VLASOTINCU ZA OPŠTINU VLASOTINCE I OPŠTINU CRNA TRAVA ZA 2020. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE VLASOTINCE SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM ZA 2020. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE VLASOTINCE ZA 2020. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU OPERATIVNOG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA VODE II REDA NA TERITORIJI OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2021. G.
 • REŠENJE O OTUĐENJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE VLASOTINCE NEPOSREDNOM POGODBOM
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE VLASOTINCE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNIH PREDUZEĆA
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA SPORTSKO REKREATIVNOG CENTRA "VLASINA", VLASOTINCE
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA SPORTSKO REKREATIVNOG CENTRA "VLASINA", VLASOTINCE
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE "DESANKA MAKSIMOVIĆ", VLASOTINCE I IMENOVANJU NOVIH ČLANOVA
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE VLASOTINCE I CRNA TRAVA I IMENOVANJU NOVIH ČLANOVA
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA KULTURNOG CENTRA VLASOTINCE I IMENOVANJU NOVIH ČLANOVA
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE VLASOTINCE I IMENOVANJU NOVIH ČLANOVA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "SINIŠA JANIĆ" VLASOTINCE
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "KARAĐORĐE PETROVIĆ" KRUŠEVICA I IMENOVANJU NOVIH ČLANOVA
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU VANREDNE SITUACIJE ZA CELU TERITORIJU OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O NE PRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA DEO NASELJA "OBRAD LUČIĆ", ZAPADNO OD OPŠTINSKOG PUTA OP-16 ZONA 2, CELINA 2A U PLANU GENERALNE REGULACIJE 16 U LESKOVCU
 • REŠENJE O NE PRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA DEO NASELJA "OBRAD LUČIĆ", ISTOČNO OD OPŠTINSKOG PUTA OP-16 - ZONA 2, CELINA 2B U PLANU GENERALNE REGULACIJE 16 U LESKOVCU
 • REŠENJE O PRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA DEO NASELJA OHRIDSKO - JUŽNO OD KOMPLEKSA "ZDRAVLJE AKTAVIS" - DEO BLOKA A14 U PLANU GENERALNE REGULACIJE 10 U LESKOVCU
 • REŠENJE O PRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA ZAPADNI DEO NASELJA "SLAVKO ZLATANOVIĆ" U LESKOVCU CELINE A3 I A4 U PLANU GENERALNE REGULACIJE 10
 • REŠENJE O NE PRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA DEO STAMBENOG NASELJA NA HISARU DEO PODSEKTORA 2A U PLANU GENERALNE REGULACIJE 5 U LESKOVCU
 • REŠENJE O NE PRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA DEO STAMBENOG NASELJA IZMEĐU ULICE RADANSKE I BALKANSKE NA HISARU DEO PODSEKTORA 2A U PLANU GENERALNE REGULACIJE 5 U LESKOVCU


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex