Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 43/2021 od 24.12.2021.)


 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini grada Kraljeva
 • Odluka o budžetu grada Kraljeva za 2022. godinu
 • Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta grada Kraljeva za 2021. godinu
 • Odluka o stipendiranju studenata sa teritorije grada Kraljeva
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravu na subvencioniranu cenu komunalnih usluga porodici sa troje i više dece sa teritorije grada Kraljeva
 • Odluka o stavljanju van snage Pravilnika o naknadama za rad Komisije za sprovođenje postupka komasacije u katastarskim opštinama Samaila i Mrsać, grada Kraljeva
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o novčanoj pomoći porodici sa troje i više dece sa teritorije grada Kraljeva
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravu na naknadu dela troškova boravka dece u Predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice na teritoriji grada Kraljeva
 • Program uređivanja građevinskog zemljišta za 2022. godinu
 • Kadrovski plan u Gradskoj upravi grada Kraljeva, Gradskom pravobranilaštvu grada Kraljeva, Službi za budžetsku inspekciju grada Kraljeva, Lokalnom ombudsmanu grada Kraljeva i Službi za internu reviziju organa i službi grada Kraljeva za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog energetskog preduzeća "Toplana" Kraljevo o cenama toplotne energije
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama za obavljanje stručnih poslova Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta "Kraljevo" iz Kraljeva poverenih javnom preduzeću, sa Elementima za celovito sagledavanje cena
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju elemenata za celovito sagledavanje cena usluga za obavljanje stručnih poslova poverenih Javnom preduzeću "Gradsko stambeno" Kraljevo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja za 2022. godinu Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta "Kraljevo" iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja sa finansijskim planom i Programom korišćenja subvencija za 2022. godinu Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja sa finansijskim planom i Programom korišćenja subvencija za 2022. godinu Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja za 2022. godinu Javnog preduzeća "Gradsko stambeno" iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja sa finansijskim planom za 2022. godinu Javnog komunalnog preduzeća "Putevi" iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja sa finansijskim planom i Programom korišćenja subvencija za 2022. godinu Javnog energetskog preduzeća "Toplana" iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja sa finansijskim planom i Programom korišćenja subvencija za 2022. godinu Javnog komunalnog preduzeća "Pijaca" iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja za 2022. godinu Regionalnog centra za upravljanje komunalnim otpadom "Region Kraljevo" doo Kraljevo
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za identifikaciju i razgraničenje granice komasacionog područja za KO Samaila
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za identifikaciju i razgraničenje granice komasacionog područja za KO Mrsać
 • Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti grada Kraljeva
 • Rešenje o prestanku mandata člana Gradskog veća grada Kraljeva Novice Lišanina
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" iz Kraljeva
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" iz Kraljeva
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti direktora Centra za socijalni rad iz Kraljeva
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad iz Kraljeva
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Saveta za socijalnu zaštitu grada Kraljeva
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti i imenovanju člana Nadzornog odbora Kulturnog centra "Ribnica" iz Kraljeva
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora u JKP "Putevi" Kraljevo
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju devet članova Upravnog odbora Predškolske ustanove "Olga Jovičić - Rita" iz Kraljeva
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana Školskog odbora Osnovne škole "Jovo Kursula" iz Kraljeva
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju devet članova Školskog odbora Medicinske škole iz Kraljeva
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o stanju bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Kraljeva za period od 01.01. do 30.06.2021. godine (sa osvrtom na 2019. i 2020. godinu u istom periodu)
 • Zaključak o pristupanju promeni Poslovnika o radu Skupštine grada Kraljeva

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex