Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 42/2021 od 23.12.2021.)


  • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 3426/2021 od 22. decembra 2021. godine
  • Rešenje o davanju saglasnosti preduzeću "GEO-ZOOM" d.o.o. iz Kraljeva za parcelaciju kat. parcele broj 3170/9 KO Kraljevo
  • Rešenje o davanju saglasnosti Kanjevac Mileti, vlasniku kp broj 706/5 i 706/6 KO Ribnica, za parcelaciju kat. parcele broj 706/10 KO Ribnica
  • Rešenje o otuđenju kat. parcela broj 790/5 i broj 790/9 KO Kraljevo, koje su javna svojina grada Kraljeva, preduzeću HOA RPM COMPANY KRALJEVO iz Kraljeva
  • Rešenje o otuđenju pokretne stvari iz javne svojine (putničko vozilo marke ZASTAVA tip 101 SKALA 55) Nenadu Beloici iz Kraljeva kao najpovoljnijem ponuđaču na osnovu raspisanog javnog oglasa

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex