Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 36 od 27.12.2019.)


 • Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekta za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja pojedinačnim davanjem MIX MEDIA
 • Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekta za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja pojedinačnim davanjem JOVAN PRODUCTION DOO
 • Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekta za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja pojedinačnim davanjem, Selos Kraljevo
 • Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve za izmirenje obaveza nastalih po osnovu otklanjanja posledica od poplava 2019. godine
 • Rešenje o raspoređivanju sredstava na ime učešća grada Kraljeva u finansiranju troškova u oblasti fudbalskog sporta Fudbalskom klubu "Sloga" Kraljevo na ime podmirenja troškova učešća kluba u višem rangu takmičenja
 • Rešenje o raspoređivanju sredstava na ime učešća grada Kraljeva u finansiranju troškova u oblasti košarkaškog sporta Košarkaškom klubu "Sloga Elite" na ime podmirenja troškova organizacije novogodišnjeg turnira
 • Rešenje o raspoređivanju sredstava na ime učešća grada Kraljeva u finansiranju troškova u oblasti fudbalskog sporta Fudbalskom klubu "Kiker" Kraljevo na ime podmirenja troškova organizovanja novogodišnjeg fudbalskog turnira
 • Rešenje o raspoređivanju sredstava na ime učešća grada Kraljeva u finansiranju troškova u oblasti atletskog sporta Sportskom savezu Kraljeva na ime podmirenja troškova organizovanja novogodišnje atletske trke u Kraljevu i novogodišnjeg maratona u Mrsaću
 • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku u Skupštini grada Kraljeva
 • Odluka o budžetu grada Kraljeva za 2020. godinu
 • Odluka o pomoći detetu i učeniku sa smetnjama u razvoju
 • Odluka o pravu na subvencioniranu cenu komunalnih usluga porodici sa troje i više dece sa teritorije grada Kraljeva
 • Odluka o izmenama Odluke o gradskim administrativnim taksama i naknadama za usluge koje vrši Gradska uprava
 • Odluka o izmenama Odluke o koeficijentima za obračun i isplatu plata izabranih i postavljenih lica u organima grada Kraljeva
 • Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji grada Kraljeva
 • Odluka o neposrednom otuđenju nepokretnosti iz javne svojine, u Ulici Miloša Velikog broj 8 u Kraljevu
 • Kadrovski plan u Gradskoj upravi grada Kraljeva, Gradskom pravobranilaštvu grada Kraljeva, Službi za budžetsku inspekciju grada Kraljeva, Službi za poslove Lokalnog ombudsmana grada Kraljeva i Službi za internu reviziju organa i službi grada Kraljeva za 2020. godinu
 • Program uređivanja građevinskog zemljišta za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta "Kraljevo" iz Kraljeva za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja sa Finansijskim planom za 2020. godinu Javnog komunalnog preduzeća "Putevi" iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja sa Finansijskim planom za 2020. godinu i Programom korišćenja subvencija za 2020. godinu Javnog komunalnog preduzeća "Pijaca" iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja sa Finansijskim planom za 2020. godinu i Planom korišćenja subvencija za 2020. godinu Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja sa Finansijskim planom za 2020. godinu i Programom korišćenja subvencija za 2020. godinu Javnog energetskog preduzeća "Toplana" iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja sa Finansijskim planom za 2020. godinu Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja za 2020. godinu Regionalnog centra za upravljanje komunalnim otpadom "Region Kraljevo" doo Kraljevo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama za obavljanje stručnih poslova Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta "Kraljevo" iz Kraljeva, poverenih javnom preduzeću, sa elementima za celovito sagledavanje cena usluga broj 4415/19-3 doneta na Nadzornom odboru dana 2.12.2019. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Pijaca" Kraljevo broj 24/19 od 02.2.2019. godine o raspodeli dobiti
 • Rešenje o postavljenju Mile Šćepović za Gradskog pravobranioca grada Kraljeva
 • Rešenje o postavljenju Miroslava Milićevića za zamenika Gradskog pravobranioca grada Kraljeva
 • Rešenje o postavljenju Dejana Markovića za zamenika Gradskog pravobranioca grada Kraljeva
 • Rešenje o postavljenju Slobodana Savića za zamenika Gradskog pravobranioca grada Kraljeva
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti direktora Istorijskog arhiva iz Kraljeva
 • Rešenje o imenovanju direktora Istorijskog arhiva iz Kraljeva
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Upravnog odbora Doma zdravlja "Kraljevo" iz Kraljeva
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta "Kraljevo" iz Kraljeva
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora u Osnovnoj školi "Dimitrije Tucović" u Kraljevu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora u Osnovnoj školi "Svetozar Marković" u Kraljevu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora u Osnovnoj školi "Olga Milutinović" u Godačici

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex