Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 3 od 31.01.2019.)


 • Rešenje o otvaranju-promeni aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, IV broj: 403-2/2019 od 10. januara 2019. godine
 • Rešenje o otvaranju-promeni aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, IV broj: 403-3/2019 od 10. januara 2019. godine
 • Rešenje o otvaranju-promeni aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, IV broj: 403-5/2019 od 29. januara 2019. godine
 • Pravilnik o uslovima obezbeđivanja i pružanja usluge lični pratilac deteta
 • Pravilnik o merilima i kriterijumima za utvrđivanje učešća korisnika u ceni usluge ličnog pratioca deteta
 • Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za saobraćaj grada Kraljeva za 2019. godinu
 • Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Kraljeva za 2019. godinu
 • Rešenje o rasporedu korišćenja budžetskih sredstava Zdravstvene zaštite za tekuće i kapitalne transfere nivou Republike za 2019. godinu
 • Rešenje o rasporedu korišćenja budžetskih sredstava Socijalne zaštite za tekuće i kapitalne transfere nivou Republike za 2019. godinu
 • Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve za finansiranje programskih aktivnosti po Programu rada za 2019. godinu Narodnog muzeja u Kraljevu
 • Rešenje o davanju saglasnosti Stevanović Milosavu iz Kraljeva za preparcelaciju kat. parcela broj 5565 i 5567 obe KO Kraljevo, radi formiranja građevinske parcele za potrebe ozakonjenja objekta broj 1
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Godišnji program održavanja pijaca za 2019. godinu, donet Odlukom Nadzornog odbora JKP "Pijaca" Kraljevo, broj 14-2/18 od 28.12.2018. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex