Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 24/2021 od 19.07.2021.)


 • Rešenje o obrazovanju Komisije za ocenjivanje i rangiranje prijava za dodelu sredstava za zamenu postojećih kotlova individualnih sistema grejanja koji koriste ugalj ili drva, kotlovima na gas ili pelet u 2021. godini na teritoriji grada Kraljeva
 • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, IV broj: 1845/2021 od 12. jula 2021. godine
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Jedinice za upravljanje projektom stambene obnove posle zemljotresa u Kraljevu i imenovanju dela Stalnog tima Jedinice za upravljanje projektom
 • Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Kraljeva, Gradskom pravobranilaštvu grada Kraljeva, Službi za budžetsku inspekciju grada Kraljeva, Lokalnom ombudsmanu grada Kraljeva i Službi za internu reviziju organa i službi grada Kraljeva
 • Rešenje o rasporedu korišćenja budžetskih sredstava za Gradsku upravu u okviru programa 15 - Opšte usluge lokalne samouprave
 • Rešenje o raspisivanju javnog oglasa za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Kraljeva prikupljanjem pismenih ponuda
 • Rešenje o prenosu prava javne svojine na Republiku Srbiju za potrebe korisnika Ministarstvo pravde na nepokretnosti koju čini gradsko građevinsko zemljište u Ulici Dr Dragomira Karajovića, na kp broj 2880/1 KO Kraljevo
 • Rešenje o otuđenju pokretne stvari iz javne svojine - moped marke PIAGGIO tip LIBERTI 50 2T, Ivanu Lukoviću iz Kraljeva, kao najpovoljnijem ponuđaču, na osnovu raspisanog javnog oglasa od 25.06.2021. godine
 • Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve za sanaciju dela krova na fiskulturnoj sali OŠ "Vuk Karadžić" Ribnica
 • Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve za potrebe izrade projekta zaštite od požara i izmenā i dopuna projekta automatske detekcije i dojave požara za OŠ "Sveti Sava" Ribnica
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Rešenje o raspodeli korišćenja budžetskih sredstava indirektnim korisnicima mesnim zajednicama za 2021. godinu po Odluci o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Kraljeva za 2021. godinu
 • Rešenje o raspodeli korišćenja budžetskih sredstava indirektnim korisnicima mesnim zajednicama za 2021. godinu po Odluci o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Kraljeva za 2021. godinu sa Rasporedom raspodele budžetskih sredstava

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex