Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 23/2022 od 29.07.2022.)


  • Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Kraljevu
  • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 2220/2022 od 18. jula 2022. godine
  • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, broj: 2264/2022 od 22. jula 2022. godine
  • Zaključak o davanju saglasnosti na Izmenu Programa održavanja ulica, javnih površina, gradskih i nekategorisanih puteva na teritoriji grada Kraljeva za 2022. godinu
  • Zaključak o davanju saglasnosti na Rešenje načelnika Gradske uprave grada Kraljeva broj 1761/22 od 15.07.2022.godine o izmeni Rešenja broj 65/22 od 12.01.2022. godine, kojim je izvršena prenamena budžetskih sredstava za kapitalne transfere za Osnovno obrazovanje i vaspitanje, OŠ "Čibukovački partizani"
  • Zaključak o davanju saglasnosti na Program obavljanja dimničarskih usluga Javnog preduzeća "Gradsko stambeno" Kraljevo za 2022. godinu
  • Zaključak o davanju saglasnosti na Plan čišćenja i kontrole dimovodnih i ložišnih objekata i uređaja i ventilacionih kanala i uređaja od strane Javnog preduzeća "Gradsko stambeno" Kraljevo za 2022. godinu
  • Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o obrazovanju i imenovanju članova Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima
  • Rešenje o izmeni Rešenja broj: 65/22 od 12.01.2022. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex