Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 22 od 05.10.2017.)


  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA KRALJEVA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O DONOŠENJU KADROVSKOG PLANA U GRADSKOJ UPRAVI, JAVNOM PRAVOBRANILAŠTVU, STRUČNIM SLUŽBAMA I POSEBNIM ORGANIZACIJAMA GRADA KRALJEVA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O GRADSKOJ UPRAVI GRADA KRALJEVA
  • ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA NA KOJIMA SE PLAĆA NAKNADA ZA PARKIRANJE
  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE GRADA KRALJEVA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU DRŽANJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA
  • POSLOVNIK O RADU GRADSKOG VEĆA GRADA KRALJEVA
  • PROGRAM UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2017. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex