Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 21/2022 od 08.07.2022.)


 • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, broj: 2022/2022 od 4. jula 2022. godine
 • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, broj: 2035/2022 od 5. jula 2022. godine
 • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku u Skupštini grada Kraljeva
 • Odluka o Vidovdanskoj nagradi učenicima osnovnih i srednjih škola sa teritorije grada Kraljeva
 • Odluka o pravu na jednokratnu novčanu naknadu za prvorođeno dete
 • Odluka o novčanoj pomoći nezaposlenim porodiljama
 • Odluka o pravu na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice na teritoriji grada Kraljeva
 • Odluka o dopuni Odluke o pravu na naknadu dela troškova sahranjivanja lica preminulih usled bolesti COVID19 izazvane virusom SARS-COV-2
 • Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Centra za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju grada Kraljeva
 • Odluka o prestanku važenja Odluke o obrazovanju Saveta za rodnu ravnopravnost grada Kraljeva
 • Odluka o izradi Druge izmene Plana generalne regulacije "Ratarsko imanje - Grdica"
 • Odluka o donošenju Plana generalne regulacije "Rudno"
 • Odluka o izmenama Odluke o vodovodu i kanalizaciji
 • Odluka o izmenama Odluke o radnom vremenu u trgovinskim, zanatskim i ugostiteljskim objektima na teritoriji grada Kraljeva
 • Odluka o obavljanju delatnosti zoohigijene
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o elementima za obrazovanje cena proizvoda i usluga i Odluku o povećanju cene vode, usluga kanalizacije i prečišćavanja otpadnih voda Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Kraljevo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora AUTO-PREVOZ DOO Čačak kojom je utvrđena tarifa prevoza u gradsko-prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena grada u nazivu Sportskog šahovskog udruženja
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu Programa poslovanja za 2022. godinu Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog energetskog preduzeća "Toplana" iz Kraljeva o raspodeli dobiti
 • Rešenje odavanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" iz Kraljeva o raspodeli dobiti
 • Rešenje odavanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Putevi" Kraljevo o raspodeli dobiti
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti predsednika i članova Saveta za rodnu ravnopravnost grada Kraljeva
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Kraljevo
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta "Kraljevo" iz Kraljeva
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta "Kraljevo" Kraljevo
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Gradsko stambeno" iz Kraljeva
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Gradsko stambeno" iz Kraljeva
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Gradsko stambeno" iz Kraljeva
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti direktora Narodnog muzeja iz Kraljeva
 • Rešenje o imenovanju direktora Narodnog muzeja iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti za raspisivanje i sprovođenje Javnog konkursa za imenovanje direktora Narodne biblioteke "Stefan Prvovenčani" iz Kraljeva
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti i imenovanju člana Upravnog odbora Narodnog muzeja iz Kraljeva
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti i imenovanju predsednika Upravnog odbora Centra za socijalni rad iz Kraljeva
 • Rešenje o imenovanju predsednika i šest članova Privremenog Upravnog odbora Centra za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju grada Kraljeva iz Kraljeva
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora u Osnovnoj školi "Jovo Kursula" iz Kraljeva
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora u Osnovnoj školi "Svetozar Marković" iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju i Finansijskog dela izveštaja o radu i poslovanju za 2021. godinu Narodne biblioteke "Stefan Prvovenčani" iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu i poslovanju i Godišnjeg finansijskog izveštaja i obračuna za 2021. godinu Narodnog muzeja iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu i poslovanju za 2021. godinu Kraljevačkog pozorišta iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu i poslovanju za 2021. godinu Istorijskog arhiva iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu i finansijskom poslovanju za 2021. godinu Kulturnog centra "Ribnica" iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu i poslovanju za 2021. godinu Doma kulture "Studenica" iz Ušća
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju i finansijskog izveštaja za 2021. godinu Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu i finansijskom poslovanju za radnu 2020/2021. godinu sa Finansijskim izveštajem za 2021. godinu Predškolske ustanove "Olga Jovičić- Rita" iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o poslovanju i godišnjeg obračuna za 2021. godinu Sportskog centra "Ibar" iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2021. godinu Javne ustanove "Turistička organizacija Kraljeva" iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu i Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2021. godinu Centra za socijalni rad iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu za školsku 2020/2021. godinu i Izveštaja o finansijskom poslovanju za 2021. godinu Dečjeg odmarališta "Goč" iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu i poslovanju i Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2021. godinu Centra lokalnih usluga grada Kraljeva iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju za 2021. godinu "Apotekarske ustanove Kraljevo" iz Kraljeva
 • Odluka da se strateška procena uticaja Druge izmene Plana generalne regulacije "Ratarsko imanje - Grdica", na životnu sredinu ne izrađuje

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex