Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 7/2021 od 26.03.2021.)


 • Odluka o utvrđivanju liste kandidata predloženih za dodelu godišnje nagrada grada Kragujevca - Đurđevdanske nagrade
 • Odluka o prestanku mandata odborniku Skupštine grada Kragujevca Ivani Prokić
 • Odluka o izradi Izmene i dopune dela Plana generalne regulacije "Nova Kolonija - Pivara"- uz ul. Ivana Cankara u Kragujevcu
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmene i dopune dela Plana generalne regulacije "Nova Kolonija - Pivara" - uz ul. Ivana Cankara u Kragujevcu
 • Odluka o izradi Plana generalne regulacije "Naselja Male pčelice - 2. deo" u Kragujevcu
 • Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana generalne regulacije "Naselja Male pčelice - 2. deo" u Kragujevcu
 • Odluka o izradi Izmene i dopune dela Prve izmene i dopune Plana generalne regulacije "Centar - Stara varoš" - skver kod bolničke kapije u Kragujevcu
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmene i dopune dela Prve izmene i dopune Plana generalne regulacije "Centar - Stara varoš" - skver kod bolničke kapije u Kragujevcu
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda - Stragari - Kotraža" u Kragujevcu
 • Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije "Za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda - Stragari - Kotraža" u Kragujevcu
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Vitlište" u Kragujevcu
 • Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije "Vitlište" u Kragujevcu
 • Odluka o izradi Izmene i dopune Plana generalne regulacije "Radna zona Kragujevac i zona poslovanja" - Komunalna zona Istok u Kragujevcu
 • Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmene i dopune Plana generalne regulacije "Radna zona Kragujevac i zona poslovanja" - Komunalna zona Istok u Kragujevcu
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Park jezero Bubanj"
 • Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije "Park jezero Bubanj"
 • Inicijativa za proglašenje zaštićenog područja gradskog parka "Jezero Bubanj"
 • Odluka o izmenama Odluke o određivanju naziva ulicama i zaseocima u naseljenim mestima na teritoriji grada Kragujevca
 • Odluka o pristupanju izradi Stambene strategije grada Kragujevca za period 2021-2031. godine
 • Odluka o javnim raspravama
 • Odluka o dopuni Odluke o priznanjima grada Kragujevca
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac
 • Odluka o eksternoj reviziji Završnog računa budžeta grada Kragujevca za 2020. godinu
 • Odluka o Programu "Kontrola zdravstvene bezbednosti hrane sa gradskih tržnica"
 • Odluka o Programu "Kontrola kvaliteta vode za piće iz javnih česama"
 • Odluka o Programu "Prevencija i kontrola epidemije Covid 19 na teritoriji grada Kragujevca"
 • Odluka o Programu "Kontrola energetske vrednosti obroka iz kolektivne ishrane dece i odraslih"
 • Odluka o Programu "Unapređenje reproduktivnog zdravlja mladih na teritoriji grada Kragujevca"
 • Odluka o izmenama Odluke o naknadama za korišćenje puteva na teritoriji grada Kragujevca
 • Odluka o izmeni Odluke o prihvatanju udela bez naknade u kapitalu privrednog društva "FULL PROTECT" d.o.o. Beograd
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju robnih rezervi grada Kragujevca
 • Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim i zanatskim objektima na teritoriji grada Kragujevca
 • Odluka o dopunama Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju grada Kragujevca
 • Odluka o dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti grada Kragujevca
 • Odlukao izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Kragujevca
 • Odluka o zajedničkom geografskom informacionom sistemu grada Kragujevca i opština Knić i Rekovac
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut o izmenama i dopunama Statuta Javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut o izmenama Statuta JKP "Vodovod i kanalizacija", Kragujevac
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut o izmenama i dopunama Statuta Sportskog privrednog društva "Radnički" d.o.o. Kragujevac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopunama Odluke o vršenju osnivačkih prava nad Privrednim društvom "Centar za strna žita" d.o.o. Kragujevac
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti PD "Biznis inovacioni centar" d.o.o. Kragujevac za 2020. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Sportskog privrednog društva "FK Radnički 1923" d.o.o. Kragujevac za 2020. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli neraspoređene dobiti Sportskog privrednog društva "FK Radnički 1923" d.o.o. Kragujevac iz ranijih godina
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP Šumadija Kragujevac o nabavci osnovnih sredstava broj 12-4387
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP Šumadija Kragujevac o nabavci osnovnih sredstava broj 12-4389
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP Šumadija Kragujevac o nabavci osnovnog sredstva broj 12-4390
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP Šumadija Kragujevac o nabavci osnovnih sredstava broj 12-4397
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP Šumadija Kragujevac o nabavci osnovnih sredstava 12-4398
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP Šumadija Kragujevac, o realizaciji kratkoročnog revolving kredita
 • Zaključak o prihvatanju Godišnjeg izveštaja o radu i poslovanju Centra za obrazovanje Kragujevac za 2020. godinu
 • Zaključak o prihvatanju Godišnjeg izveštaja o radu i Godišnjeg finansijskog obračuna poslovanja - Završnog računa Gradske turističke organizacije "Kragujevac" za 2020. godinu
 • Zaključak o prihvatanju Izveštaja o radu Centra za razvoj usluga socijalne zaštite "Kneginja Ljubica" Kragujevac za 2020. godinu
 • Program lokalnog ekonomskog razvoja grada Kragujevca za period 2021. - 2023. godina
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i Program rada Centra za socijalni rad "Solidarnost" u Kragujevcu za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za razvoj usluga socijalne zaštite "Kneginja Ljubica" Kragujevac za 2021. godinu
 • Zaključak o prihvatanju Programa rada i razvoja Apotekarske ustanove Kragujevac za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za negovanje tradicionalne kulture "Abrašević" Kragujevac za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove Dom omladine "Kragujevac" za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Istorijskog arhiva Šumadije Kragujevac za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove kulture "Koraci" za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Muzičkog centra za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Narodne biblioteke "Vuk Karadžić" za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Narodnog muzeja u Kragujevcu za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada "Pozorišta za decu" Kragujevac za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Spomen parka "Kragujevački oktobar" za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Knjaževsko srpskog teatra u Kragujevcu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kragujevac za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za obrazovanje Kragujevac za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Centra za negovanje tradicionalne kulture "Abrašević" Kragujevac za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Ustanove Dom omladine "Kragujevac" za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Istorijskog arhiva Šumadije Kragujevac za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Ustanove kulture "Koraci" za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Muzičkog centra za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Narodne biblioteke "Vuk Karadžić" u Kragujevcu za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Narodnog muzeja u Kragujevcu za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan "Pozorišta za decu" Kragujevac za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Spomen parka "Kragujevački oktobar" za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kragujevac za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Knjaževsko srpskog teatra u Kragujevcu za 2021. godinu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Gradske uprave za poslove organa Grada za period 1. januar - 31. decembar 2020. godine
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Gradske uprave za društvene delatnosti i poslove sa građanima za 2020. godinu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Gradske uprave za javne prihode i inspekcijske poslove za 2020.godinu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Gradske uprave za razvoj za period 1. januar - 31. decembar 2020. godine
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Gradske uprave za zajedničke poslove za period 1. januar - 31. decembar 2020. godine
 • Rešenje o davanju naknadne saglasnosti na ugovore zaključene u cilju realizacije Ugovora o kreditu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj
 • Operativni plan za odbranu od poplava na teritoriji grada Kragujevca za vode II reda, za 2021. godinu
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja Gradskog štaba za vanredne situacije grada Kragujevca o sprovedenim aktivnostima u 2020. godini
 • Zaključak o usvajanju Plana rada Gradskog štaba za vanredne situacije grada Kragujevca za 2021. godinu
 • Zaključak o prihvatanju Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem PD "Biznis inovacioni centar" d.o.o. Kragujevac za 2020. godinu
 • Zaključak o prihvatanju Redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Sportskog privrednog društva "FK Radnički 1923" d.o.o. Kragujevac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama Godišnjeg programa poslovanja Privrednog društva "Radio televizija Kragujevac" d.o.o. Kragujevac za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama Godišnjeg programa poslovanja Privrednog društva "Centar za strna žita" d.o.o. Kragujevac za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program rada sa Finansijskim planom poslovanja Gradske turističke organizacije "Kragujevac" za 2021. godinu
 • Zaključak o prihvatanju godišnjeg izveštaja o radu Lokalnog ombudsmana za 2020. godinu
 • Zaključak o stavljanju van snage Zaključka o oceni stanja sa utvrđenim predlogom mera za prevazilaženje novonastale krizne situacije u komunalnom sektoru grada Kragujevca ("Sl. list grada Kragujevca", broj 4/15)
 • Rešenje o prestanku dužnosti Glavnog urbaniste grada Kragujevca
 • Rešenje o imenovanju Glavnog urbaniste grada Kragujevca
 • Rešenje o razrešenju dužnosti zamenika direktora Spomen park "‟Kragujevački oktobar‟‟ u Kragujevcu
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kragujevac
 • Rešenje o imenovanju direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednik Upravnog odbora Narodnog muzeja u Kragujevcu
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu
 • Rešenje o imenovanju direktora Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Apotekarske ustanove Kragujevac
 • Rešenje o imenovanju direktora Apotekarske ustanove Kragujevac
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Muzičkog centra u Kragujevcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednik Upravnog odbora Ustanove kulture "Koraci" u Kragujevcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Prve tehničke škole u Kragujevcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje stručne škole u Kragujevcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Dragiša Luković Španac" u Kragujevcu
 • Zaključak o konstatovanju prestanka funkcije člana Gradskog veća za investicije i upravljanje projektima
 • Zaključak o ispravci tehničke greške


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex