Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 7 od 15.03.2019.)


 • Odluka o prestanku mandata odbornika - Bojana Ilića
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika - Velibora Stevanovića
 • Plan detaljne regulacije "Specijalizovani sportski centar Hipodrom"
 • Plan detaljne regulacije "Proširenje gradskog groblja Bozman" u Kragujevcu sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja plan detaljne regulacije "Pproširenje gradskog groblja Bozman" u Kragujevcu na životnu sredinu
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Severna obilaznica grada Kragujevca"
 • Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije "Severna obilaznica grada Kragujevca"
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Železnička pruga Sobovica-Lužnice-krak Batočina" u Kragujevcu
 • Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije "Železnička pruga Sobovica-Lužnice-krak Batočina" u Kragujevcu
 • Odluka o izmeni Odluke o boravišnoj taksi
 • Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Kragujevca
 • Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju grada Kragujevca
 • Odluka o osnivanju Slobodne zone Šumadija
 • Odluka o osnivanju Privrednog društva za upravljanje Slobodnom zonom Šumadija
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JKP Šumadija Kragujevac za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti Ženskom fudbalskom klubu "Radnički 1923" za promenu pravnog oblika i prenošenje osnivačkih prava na grad Kragujevac
 • Program mera za izmirivanje obaveza subjekata čiji je grad Kragujevac osnivač, kao i subjekata za koje grad Kragujevac ima zakonsku obavezu finansiranja tekućih rashoda, prema Energetici doo Kragujevac
 • Odluka o konverziji potraživanja grada Kragujevca u kapital Društva za prevenciju invalidnosti i radno osposobljavanje invalida "Zaštitna radionica" d.o.o. Beograd
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut o dopuni Statuta Centra za socijalni rad "Solidarnost" u Kragujevcu
 • Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Gradska agencija za saobraćaj" Kragujevac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću "Gradska agencija za saobraćaj" Kragujevac za 2018. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću "Gradska agencija za saobraćaj" Kragujevac za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Društva sa ograničenom odgovornošću "Gradska agencija za saobraćaj " Kragujevac za period 2019-2023. god.
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja Društva sa ograničenom odgovornošću "Gradska agencija za saobraćaj" Kragujevac za period 2019-2029. god.
 • Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Centra za negovanje tradicionalne kulture "Abrašević" Kragujevac za 2018. godinu
 • Zaključak o prihvatanju Izveštaja o radu Centra za socijalni rad "Solidarnost" u Kragujevcu za 2018. godinu
 • Zaključak o prihvatanju Izveštaja o radu Centra za razvoj usluga socijalne zaštite "Kneginja Ljubica" Kragujevac za 2018. godinu
 • Zaključak o prihvatanju Godišnjeg izveštaja o radu Centra za obrazovanje Kragujevac za 2018. godinu
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja Gradskog štaba za vanredne situacije grada Kragujevca o sprovedenim aktivnostima u 2018. godini
 • Zaključak o usvajanju Plana rada Gradskog štaba za vanredne situacije grada Kragujevca za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za negovanje tradicionalne kulture "Abrašević" Kragujevac za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Narodne biblioteke "Vuk Karadžić" u Kragujevcu za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Doma omladine "Kragujevac" u Kragujevcu za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Istorijskog arhiva Šumadije Kragujevac za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove kulture "Koraci" za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Muzičkog centra u Kragujevcu za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Narodnog muzeja u Kragujevcu za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada "Pozorište za decu" Kragujevac za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Spomen parka "Kragujevački oktobar" u Kragujevcu za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Knjaževsko srpskog teatra u Kragujevcu za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kragujevac za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Centra za negovanje tradicionalne kulture "Abrašević" Kragujevac za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Narodne biblioteke "Vuk Karadžić" u Kragujevcu za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Ustanove Dom omladine "Kragujevac" u Kragujevcu za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Istorijskog arhiva Šumadije Kragujevac za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Ustanove kulture "Koraci" za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Muzičkog centra u Kragujevcu za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Narodnog muzeja u Kragujevcu za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan "Pozorište za decu" Kragujevac za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Spomen parka "Kragujevački oktobar" u Kragujevcu za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Knjaževsko srpskog teatra u Kragujevcu za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kragujevac za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvatanju plana rada Doma zdravlja Kragujevac za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvatanju plana rada Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvatanju plana rada Zavoda za stomatologiju Kragujevac za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvatanju plana rada Centra za socijalni rad "Solidarnost" u Kragujevcu za 2019. godinu
 • Rešenje o razrešenju i izboru predsednika i člana Administrativnog odbora
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Skupštine privrednog društva "Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj" D.O.O. Kragujevac
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Muzičkog centra u Kragujevcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Predškolske ustanove "Nada Naumović" u Kragujevcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Svetozar Marković" u Kragujevcu
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima i merilima za utvrđivanje cena usluga i učešće korisnika i njegovih srodnika obaveznih na izdržavanje u troškovima usluga socijalne zaštite
 • Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju jedinične cene prevoza putnika po pređenom kilometru (vozilokilometru), na linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika
 • Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Radne grupe za sagledavanje stanja i predlaganje mera za poboljšanje uslova u obavljanju taksi prevoza putnika na teritoriji grada Kragujevca
 • Zaključak Ustavnog suda broj: Iuo-145/2017 od 31.01.2019. godine (Odluka o mesnoj samoupravi)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex