Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 4/2021 od 12.02.2021.)


 • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu;
 • Program korišćenja sredstava ostvarenih od naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta na teritoriji grada Kragujevca za 2021. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama Posebnog programa korišćenja sredstava iz budžeta grada Kragujevca Privrednog društva "Centar za strna žita" d.o.o. Kragujevac za 2021. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove "Nada Naumović" Kragujevac za radnu 2020/21. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti Narodnoj biblioteci "Vuk Karadžić" u Kragujevcu za zaključenje Aneksa III ugovora o zakupu;
 • Rešenje o utvrđivanju Cenovnika usluga komunalnog održavanja za 2021. godinu i Cenovnika radova na rušenju bespravno izgrađenih objekata po nalogu osnivača;
 • Rešenje o obrazovanju Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Kragujevca;
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Projektnog tima za sprovođenje i realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva "Obavljanje komunalne delatnosti javnog gradskog i prigradskog transporta putnika na teritoriji grada Kragujevca";
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Stručnog tima za sprovođenje i realizaciju Projekta javno-privatnog partnerstva "Povećanje energetske efikasnosti u javnim objektima i sistemu javnog osvetljenja";
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za rodnu ravnopravnost;
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za unapređenje položaja Roma na teritoriji grada Kragujevca;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u SPD "Fudbalski klub Radnički 1923" d.o.o. Kragujevac;
 • Rešenje o prvoj izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Saveta za populacionu politiku grada Kragujevca;
 • Odluka Saveta MZ Dulene o izboru predsednika Saveta MZ Dulene.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex