Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 4 od 21.02.2020.)


 • Odluka o povećanju kapitala Javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac (prečišćen tekst);
 • Pravilnik o načinu, postupku i kriterijumima za ostvarivanje prava za dodelu sredstava za podsticanje programa/projekata ili nedostajućeg dela sredstava iz budžeta grada Kragujevca za realizaciju
 • ograma/projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja (prečišćen tekst);
 • Program za vanredne situacije i planiranje odbrane u 2020. godini;
 • Program rasporeda sredstava za finansiranje projekata od javnog interesa za grad Kragujevac u 2020. godini;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja JKP Šumadija Kragujevac za 2019. godinu, za period 1.1.2019.-31.12.2019. godine (IV kvartal);
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja JKP Vodovod i kanalizacija Kragujevac za 2019. godinu, za period 1.1.2019.-31.12.2019. godine (IV kvartal);
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Gradske agencije za saobraćaj d.o.o. Kragujevac za 2019. godinu, za period 1.1.2019.-30.12.2019. godine (IV
 • artal);
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JSP Kragujevac za period 1.1.2019.-31.12.2019. godine (IV kvartal);
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja PD Radio televizija Kragujevac d.o.o. Kragujevac za period 1.1.2019.-31.12.2019. godine (IV kvartal);
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja sredstava subvencija JKP Niskogradnja Kragujevac za 2020. godinu - broj 2;
 • Rešenje o određivanju ovlašćenog lica za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja;
 • Rešenje o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex