Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 37 od 09.12.2020.)


 • Zaključak o izmeni i dopuni Zaključka o priznavanju prava na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskim ustanovama čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice u radnoj 2020/21. godini;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JKP Šumadija Kragujevac za 2020.godinu, za period 1.1.2020-30.9.2020. godine (III kvartal);
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JKP "Vodovod i kanalizacija" Kragujevac za 2020. godinu, za period 1.1.2020-30.9.2020. godine (III kvartal);
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JSP "Kragujevac" Kragujevac za period 1.1.2020-30.9.2020. godine (III kvartal);
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JP "Urbanizam"- Kragujevac za period 1.1.2020-30.9.2020. godine (III kvartal);
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja PD "Radio televizija Kragujevac" d.o.o. Kragujevac za period 1.1.2020-30.9.2020. godine (III kvartal);
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja JP "Putevi" Kragujevac za treći kvartal 2020. godine;
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za rodnu ravnopravnost;
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za primopredaju nepokretnosti u postupku realizacije Programa raseljavanja "Stare radničke kolonije";
 • Rešenje o obrazovanju Saveta za mlade grada Kragujevca;
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Kragujevca;
 • Rešenje o obrazovanju Radnog tima za izradu Nacrta plana razvoja kulture grada Kragujevca za period 2021 - 2025. godina;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JSP"Kragujevac" Kragujevac broj 01-9081 od 13. novembra 2020. godine;
 • Rešenje o obrazovanju Radne grupe za izradu Strategije socijalne zaštite grada Kragujevca za period 2021-2025. godine;
 • Rešenje o odobravanju posebnog programa sportske organizacije i određivanju visine sredstava za realizaciju odobrenog posebnog programa sportske organizacije na teritoriji grada Kragujevca u 2020. godini;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Vodovod i kanalizacija" Kragujevac o kreditnom zaduženju;


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex