Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 36 od 27.11.2020.)


 • Odluka o prestanku mandata odbornika Mirku Čikirizu
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Ljiljani Momčilović
 • Odluka o visini stope poreza na imovinu na teritoriji grada Kragujevca
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o mesnoj samoupravi
 • Odluka o izradi Druge izmene i dopune Plana generalne regulacije "Centar-Stara varoš" - u Kragujevcu
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Druge izmene i dopune Plana generalne regulacije "Centar-Stara varoš" u Kragujevcu
 • Odluka o određivanju naziva skvera
 • Odluka o promeni naziva dela ulice Bregalnička
 • Odluka o promeni naziva ulice Loznička
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o manifestacijama, programima i projektima u oblasti kulture od značaja za grad Kragujevac
 • Odluka o izmeni odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac, Kragujevac
 • Odluka o izmeni odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Kragujevac
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Kragujevca
 • Odluka o dopunama Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju grada Kragujevca
 • Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji grada Kragujevca
 • Program sprovođenja mera tehničke zaštite objekata u okviru prostorno kulturno-istorijske celine "Staro gradsko jezgro Kragujevca"
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o donošenju Statuta Apotekarske ustanove Kragujevac
 • Odluka o pristupanju izradi Strategije socijalne zaštite grada Kragujevca za period 2021-2025. godine
 • Odluka o prihvatanju udela bez naknade u kapitalu privrednog društva "FULL PROTECT" d.o.o. Beograd
 • Odluka o konverziji potraživanja grada Kragujevca u trajni ulog u kapitalu "Simpo" AD Vranje
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o drugoj izmeni Posebnog programa za korišćenje sredstava iz budžeta Grada Sportskog privrednog društva "FK Radnički 1923" d.o.o. Kragujevac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o drugoj izmeni Programa poslovanja Sportskog privrednog društva "FK Radnički 1923" d.o.o. Kragujevac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmeni Godišnjeg programa rada sa Finansijskim planom poslovanja Gradske turističke organizacije "Kragujevac" za 2020. godinu
 • Rešenje o prestanku funkcije Gradske izborne komisije
 • Rešenje o imenovanju Gradske izborne komisije
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i člana Skupštine društva sa ograničenom odgovornošću za turizam, ugostiteljstvo i sajamske manifestacije "Šumadija sajam" Kragujevac
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora "Pozorište za decu" u Kragujevcu
 • Rešenje o prestanku dužnosti i imenovanju članova Upravnog odbora "Pozorište za decu" u Kragujevcu
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Prota Stevan Popović " u Čumiću
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Jovan Popović" u Kragujevcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Mirko Jovanović" u Kragujevcu
 • Rešenje o postavljanju pomoćnika gradonačelnika za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama
 • Program zimske službe na održavanju gradskih ulica, opštinskih puteva, trotoara i drugih javnih površina na teritoriji grada Kragujevca
 • Program o izmenama i dopuni Programa raspodele budžetskih sredstava za osnovno i srednje obrazovanje na teritoriji grada Kragujevca za transfere nivou Republike za 2020. godinu
 • Program o izmenama Programa ekonomskih mera podrške privredi
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor korisnika mesta za postavljanje sredstava za oglašavanje pored odnosno na ulicama i opštinskim putevima, odnosno na drugom zemljištu koje koristi upravljač puta JP "Putevi" Kragujevac
 • Rešenje o izmenama Rešenja o odobravanju godišnjih programa sportskih organizacija i određivanju visine sredstava za realizaciju odobrenih godišnjih programa sportskih organizacija na teritoriji grada Kragujevca u 2020. godini
 • Rešenje o odobravanju posebnih programa sportskih organizacija i određivanju visine sredstava za realizaciju odobrenih posebnih programa sportskih organizacija na teritoriji grada Kragujevca u 2020. godini
 • Rešenje o izmenama Rešenja o odobravanju sredstava Crvenom krstu Kragujevac za obavljanje javnih ovlašćenja i drugih poslova od javnog interesa u oblasti zdravstvene zaštite za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja sredstava subvencija JKP "Niskogradnja" Kragujevac za 2020. godinu - broj 11
 • Rešenje o davanju saglasnosti na drugu izmenu Finansijskih planova mesnih zajednica za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o pokretanju postupka javne licitacije za prodaju službenih vozila u vlasništvu PD "Šumadija sajam" d.o.o.
 • Rešenje o izmeni rešenja o određivanju stalnih i sezonskih linija u javnom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Kragujevca
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana ustanove "Nada Naumović" Kragujevac za 2020. godinu
 • Zaključak o stavljanju van snage Zaključka Gradskog veća o pristupanju izradi Strategije socijalne zaštite grada Kragujevca za period 2020-2024. godine br. 55-391/19-V od 26. decembra 2019. godine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex