Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 35 od 13.11.2020.)


 • Program o izmenama Programa raspodele sredstava udruženjima /organizacijama u oblasti zdravstvene zaštite na teritoriji grada Kragujevca za 2020. godinu;
 • Program o prvoj izmeni Programa raspodele sredstava udruženjima/organizacijama u oblasti socijalne zaštite za 2020. godinu na teritoriji grada Kragujevca;
 • Program o izmeni Programa sprovođenja preventivne sistematske deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na teritoriji grada Kragujevca za 2020 godinu;
 • Program o izmeni programa unapređenja socijalne zaštite za 2020. godinu;
 • Program o trećoj izmeni Programa sprovođenja društvene brige za zdravlje na teritoriji grada Kragujevca za 2020 godinu;
 • Program o izmeni programa rasporeda sredstava subvencija Sportskim privrednim društvima u 2020. godini;
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu, postupku i kriterijumima za ostvarivanje prava za dodelu sredstava za podsticanje programa/projekata ili nedostajućeg dela sredstava iz budžeta grada Kragujevca za realizaciju programa/projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja;
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o uslovima za postavljanje objekata na javnim površinama;
 • Odluka o stavljanju van snage Programa rasporeda sredstava za finansiranje razvoja javnog informisanja u gradu Kragujevcu u 2020. godini;
 • Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje položaja zamenika načelnika Gradske uprave za javne prihode i inspekcijske poslove;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu Plana i Programa korišćenja subvencija JSP "Kragujevac" Kragujevac za 2020. godinu;
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu grada Kragujevca u procesu realizacije Programa raseljavanja "Stare radničke kolonije" razmenom nepokretnosti - neposrednom pogodbom broj 112-863/17-V od 24. marta 2017. godine i broj 112-390/18-V od 13. aprila 2018. godine;
 • Rešenje o obrazovanju Konkursne komisije za izbor kandidata za zamenika načelnika Gradske uprave za javne prihode i inspekcijske poslove.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex