Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 34 od 28.12.2018.)


 • ODLUKA O KOMUNALNOM REDU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 18/2014 - prečišćen tekst, 38/2014, 9/2015, 44/2015, 3/2016, 9/2017, 11/2018, 18/2018 i 34/2018)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU NAZIVA ULICAMA I TRGOVIMA KOJI IMAJU NAZIVE KOJI NISU OZVANIČENI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 34/2018)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ŠUMADIJA KRAGUJEVAC ("Sl. list grada Kragujevca", br. 34/2018 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O RASPOLAGANJU GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM U JAVNOJ SVOJINI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 34/2018)
 • ODLUKA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 16/2011, 3/2016 i 34/2018)
 • ODLUKA O TAKSI PREVOZU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 34/2018)
 • ODLUKA O UKIDANJU USTANOVE "SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR MLADOST" KRAGUJEVAC ("Sl. list grada Kragujevca", br. 34/2018)
 • ODLUKA O UKIDANJU USTANOVE ZA SPORT I FIZIČKU KULTURU "PARK" KRAGUJEVAC ("Sl. list grada Kragujevca", br. 34/2018)
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA SOCIJALNU INKLUZIJU ROMA I ROMKINJA U GRADU KRAGUJEVCU ZA PERIOD 2019 - 2021. GODINE ("Sl. list grada Kragujevca", br. 34/2018)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU OCENJIVANJA OPRAVDANOSTI ZAHTEVA ZAPOSLENIH ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SOLIDARNU POMOĆ KOD POSLODAVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 34/2018)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU IZBORA PROJEKATA, PROGRAMA I MANIFESTACIJA U KULTURI KOJI SE FINANSIRAJU ILI SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 34/2018)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA I RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SUBVENCIJA GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE U 2018. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2018, 8/2018, 15/2018, 29/2018 i 34/2018)
 • PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2018, 3/2018, 11/2018, 15/2018, 20/2018, 26/2018, 30/2018 i 34/2018)
 • PROGRAM RASPOREDA SREDSTAVA SUBVENCIJA SPORTSKIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA U 2018. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2018, 21/2018, 29/2018 i 34/2018)
 • PROGRAM SUBVENCIJA PRIVREDI U 2018. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2018, 29/2018, 32/2018 i 34/2018)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU PRIVREDNOG SAVETA GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 26/2016, 27/2016, 21/2018, 32/2018 i 34/2018)
 • REŠENJE O OZNAKAMA ORGANA GRADA KRAGUJEVCA U 2019. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 34/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex