Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 33 od 30.12.2019.)


 • Odluka o izradi Izmene dela Plana generalne regulacije "Nova Kolonija - Pivara" uz ulicu Radomira Bate Bugarskog
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmene dela Plana generalne regulacije "Nova Kolonija - Pivara" uz ulicu Radomira Bate Bugarskog
 • Odluka o izradi Izmene i dopune Prve izmene i dopune Plana generalne regulacije "Centar-Stara varoš" uz ulicu Svetozara Markovića
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu izmene i dopune Prve izmene i dopune Plana generalne regulacije "Centar-Stara varoš" uz licu Svetozara Markovića
 • Plan detaljne regulacije "Ulica Crvenog krsta - naselje Bubanj"
 • Izmena dela Plana detaljne regulacije "Radna zona Sobovica - Lužnice"
 • Odluka o ostvarivanju prava na prevoz povlašćenih kategorija građana na teritoriji grada Kragujevca
 • Odluka o uslovima i načinu sticanja prava na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje za lice koje je steklo status lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture
 • Odluka o manifestacijama, programima i projektima u oblasti kulture od značaja za grad Kragujevac
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut Sportskog privrednog društva "Ženski fudbalski klub Radnički 1923" d.o.o. Kragujevac
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut Sportskog privrednog društva "Radnički" d.o.o. Kragujevac
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o sahranjivanju i grobljima
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Centra za obrazovanje Kragujevac
 • Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Kragujevac
 • Odluka o povećanju osnovnog kapitala Javnog preduzeća Putevi Kragujevac
 • Kadrovski plana zaposlenih u Gradskim upravama, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Kragujevca za 2020.godinu
 • Preporuka nadzornim odborima javnih i javno komunalnih preduzeća i skupštinama društava ostalih subjekata, kao pružaocima komunalnih usluga i usluga objedinjene naplate
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja Privrednog društva "Radio televizija Kragujevac" doo Kragujevac za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja Privrednog društva Centar za strna žita d.o.o. Kragujevac za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću Gradske agencije za saobraćaj Kragujevac za 2019.godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JKP Šumadija Kragujevac za 2019.godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog stambenog preduzeća "Kragujevac" Kragujevac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javno preduzeće Urbanizam - Kragujevac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP Šumadija Kragujevac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP Vodovod i kanalizacija Kragujevac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Privrednog društva "Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj" D.O.O. Kragujevac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Privrednog društva Biznis Inovacionog Centra d.o.o Kragujevac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Privrednog društva Radio televizija Kragujevac doo Kragujevac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Privrednog društva Centar za strna žita d.o.o. Kragujevac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za turizam, ugostiteljstvo i sajamske manifestacije Šumadija sajam Kragujevac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Slobodne zone Šumadija DOO Kragujevac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmeni Programa poslovanja Sportskog privrednog društva " Radnički " d.o.o. Kragujevac sa finansijskim planom i posebnim programom i dinamikom korišćenja sredstava subvencija za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmeni Programa poslovanja Sportskog privrednog društva FK Radnički 1923 d.o.o. Kragujevac sa finansijskim planom i posebnim programom i dinamikom korišćenja sredstava subvencija za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmeni Programa poslovanja Sportskog privrednog društva Ženski fudbalski klub Radnički 1923 d.o.o. Kragujevac sa finansijskim planom i posebnim programom i dinamikom korišćenja sredstava subvencija za 2019. godinu
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja Gradskog štaba za vanredne situacije grada Kragujevca o sprovedenim aktivnostima u 2019. godini
 • Zaključak o usvajanju Plana rada Gradskog štaba za vanredne situacije grada Kragujevca za 2020. godinu
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Kragujevac
 • Rešenje o prestanku funkcije zamenika sekretara Skupštine grada Kragujevca
 • Rešenje o postavljenju Lokalnog ombudsmana - Vesne Stojadinović
 • Rešenje o postavljenju zamenika Lokalnog ombudsmana - Dušice Ćupić
 • Rešenje o prestanku funkcije Zaštitnika građana - Mihailu Ignjatoviću
 • Rešenje o prestanku funkcije zameniku Zaštitnika građana - Vesni Stojadinović
 • Rešenje o prestanku funkcije zameniku Zaštitnika građana - Ivanu Kovačeviću
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Gradske izborne komisije u stalnom sastavu br. 112-956/19-I
 • Rešenje o razrešenju i izboru Odbora za normativna akta
 • Rešenje o imenovanju direktora Doma zdravlja Kragujevac
 • Rešenje o prestanku funkcije direktora Doma zdravlja Kragujevac
 • Rešenje o imenovanju zamenika direktora Doma zdravlja Kragujevac
 • Rešenje o prestanku funkcije zamenika direktora Doma zdravlja Kragujevac
 • Rešenje o imenovanju direktora Zavoda za stomatologiju Kragujevac
 • Rešenje o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Zavoda za stomatologiju
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac
 • Rešenje o razrešenju funkcije direktora Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Apoteke Kragujevac
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsedniku i članovima Upravnog odbora Apoteke Kragujevac
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Skupštine društva Zastava Zavod za zdravstvenu zaštita radnika Kragujevac d.o.o. Kragujevac
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Spomen park "Kragujevački oktobar" u Kragujevcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Vuk Stefanović Karadžić" u Kragujevcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Živadinka Divac" u Kragujevcu
 • Rešenje o oznakama organa grada Kragujevca u 2020. godini
 • Program o izmenama Programa subvencija privredi u 2019. godini;
 • Program o izmenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu;
 • Program o izmenama Programa rasporeda sredstava subvencijama Sportskim privrednim društvima u 2019. godini;
 • Zaključak o pristupanju izradi Strategije socijalne zaštite grada Kragujevca za period 2020-2024. godine;
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o cenovnicima usluga u objektu kragujevačkog Dečjeg odmarališta na Kopaoniku;
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o odloženom plaćanju usluga u objektu kragujevačkog Dečjeg odmarališta na Kopaoniku;
 • Zaključak o izmeni Zaključka o priznavanju prava na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskim ustanovama čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice u radnoj 2019/20. godini;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama posebnog Programa korišćenja subvencija Gradske agencije za saobraćaj doo Kragujevac za 2019. godinu;
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor projekta, programa i manifestacija u oblasti kulture koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta grada Kragujevca u 2020. godini.
 • Rešenje o prestanku rada na položaju načelnika Gradske poreske uprave
 • Rešenje o prestanku rada na položaju načelnika Gradske uprave za finansije
 • Rešenje o prestanku rada na položaju načelnika Gradske uprave za investicije
 • Rešenje o prestanku rada na položaju načelnika Gradske uprave za imovinu
 • Rešenje o prestanku rada na položaju načelnika Gradske uprave za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine
 • Rešenje o prestanku rada na položaju načelnika Gradske uprave za upravljanje projektima, održivi i ravnomerni razvoj
 • Rešenje o prestanku rada na položaju načelnika Gradske uprave za privredu
 • Rešenje o prestanku rada na položaju načelnika Gradske uprave za vanprivredne delatnosti
 • Rešenje o prestanku rada na položaju načelnika Gradske uprave za zdravstvenu i socijalnu zaštitu
 • Rešenje o prestanku rada na položaju načelnika Gradske uprave za komunalne i inspekcijske poslove
 • Rešenje o prestanku rada na položaju načelnika Gradske uprave za poslove Gradonačelnika i Gradskog veća
 • Rešenje o prestanku rada na položaju načelnika Gradske uprave za javne nabavke
 • Rešenje o prestanku rada na položaju načelnika Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove
 • Program o izmeni Programa za podsticaj javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u 2019. godini
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Predškolske ustanove "Đurđevdan" za radnu 2019/20 godinu.
 • Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Kragujevac za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa korišćenja sredstava subvencija JSP "Kragujevac", Kragujevac za 2019.godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o dopuni Programa korišćenja sredstava subvencija JKP Niskogradnja Kragujevac za 2019.godinu (broj 9A);


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex