Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 30 od 17.12.2019.)


 • Odluka o budžetu grada Kragujevca za 2020. godinu
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije površinskog kopa na lokalitetu "Komarice" u Gornjim Komaricama
 • Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije površinskog kopa na lokalitetu "Komarice" u Gornjim Komaricama
 • Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Institut za strna žita - Radna zona Feniks"
 • Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP Šumadija Kragujevac i Odluku Skupštine "Gradske agencije za saobraćaj" doo Kragujevac o statusnoj promeni pripajanja
 • Odluka o dopuni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju grada Kragujevca
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti JKP Gradske tržnice Kragujevac za 2018. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti JKP Parking servis Kragujevac za 2018. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti JKP Šumadija Kragujevac za 2018. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o povećanju osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac, Kragujevac
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitka JKP Zelenilo Kragujevac za 2018. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitka JKP Gradska groblja Kragujevac za 2018. godinu
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP Šumadija Kragujevac o zaduženju-kratkoročnom revolving kreditu
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Vodovod i kanalizacija" Kragujevac o zaduženju - dozvoljenom prekoračenju po tekućem računu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja Privrednog društva "Radio televizija Kragujevac" doo Kragujevac za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmeni Godišnjeg programa rada sa finansijskim planom poslovanja Gradske turističke organizacije "Kragujevac" za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću "Gradska agencija za saobraćaj" Kragujevac za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog stambenog preduzeća "Kragujevac" Kragujevac za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja JP Putevi Kragujevac za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvatanju Plana o izmeni Plana rada Doma zdravlja Kragujevac za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvatanju Plana o izmeni Plana rada Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvatanju Plana o izmeni Plana rada Zavoda za stomatologiju Kragujevac za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o dopuni Programa rada ustanove Knjaževsko srpski teatar u Kragujevcu za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o drugoj izmeni Finansijskog plana ustanove Knjaževsko srpski teatar u Kragujevcu za 2019. godinu
 • Rešenje o imenovanju Gradske izborne komisije u stalnom sastavu
 • Rešenje o razrešenju Gradske izborne komisije u stalnom sastavu
 • Rešenje o imenovanju Glavnog urbaniste
 • Rešenje o razrešenju Glavnog urbaniste
 • Rešenje o imenovanju direktora Gradske turističke organizacije "Kragujevac" u Kragujevcu
 • Rešenje o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Gradske turističke organizacije "Kragujevac" u Kragujevcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Muzičkog centra u Kragujevcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Stanislav Sremčević" u Kragujevcu
 • Zaključak o pokretanju Inicijative za izradu Izmene dela Plana generalne regulacije "Nova Kolonija - Pivara" uz ulicu Radomira Bate Bugarskog
 • Program zimske službe na održavanju gradskih ulica, opštinskih puteva, trotoara i drugih javnih površina
 • Program o izmeni Programa subvencija privredi u 2019. godini
 • Program o dopunama Programa rehabilitacije i održavanja gradskih ulica i opštinskih puteva na teritoriji grada Kragujevca
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja JP Putevi Kragujevac, za treći kvartal, za period 1.01.2019.-30.09.2019. godine
 • Rešenje o obrazovanju Projektnog tima za sprovođenje i realizaciju projekta "Kroz igru i druženje do pravilnog razvoja - podrška inkluziji romske dece u predškolski sistem vaspitanja i obrazovanja" koji se realizuje u okviru programa "Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Treću izmenu finansijskih planova mesnih zajednica za 2019. godinu
 • Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava grada Kragujevca na račun izvršenja budžeta grada Kragujevca za 2019. godinu
 • Odluka o osnivanju službe za budžetsku inspekciju grada Kragujevca
 • Odluka o dodeljivanju prostora za rad Gradskom odboru Srpske narodne partije


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex