Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 29 od 14.09.2020.)


 • Odluka o prestanku mandata odborniku Skupštine grada Borisu Kovačeviću
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Mariji Stevanović
 • Odluka o prihvatanju Inicijative za podizanje spomenika profesoru Panti Milanoviću u Gornjim Jarušicama
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o stalnim radnim telima Skupštine grada Kragujevca
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o davanju poslovnog prostora u zakup
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o obezbeđenju uslova za rad odbornika i odborničkih grupa Skupštine grada Kragujevca
 • Odluka o izmeni Odluke o pravima dobrovoljnih davalaca krvi u oblasti zdravstvene zaštite
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Putevi" Kragujevac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Osnivačkog akta Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Šumadija" d.o.o. Kragujevac
 • Odluka o pružanju podrške za unapređenje i zaštitu starih lica sa teritorije grada Kragujevca
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za pružanje podrške za unapređenje i zaštitu starih lica sa teritorije grada Kragujevca
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluke Nadzornog odbora JKP Šumadija Kragujevac o nabavci osnovnih sredstava
 • Odluka o povećanju kapitala Javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac, Kragujevac
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut o izmenama i dopunama Statuta Centra za negovanje tradicionalne kulture "Abrašević" Kragujevac
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut o izmenama i dopunama Statuta Istorijskog arhiva Šumadije u Kragujevcu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut o izmenama i dopunama Statuta Narodne biblioteke "Vuk Karadžić" u Kragujevcu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut o izmenama i dopunama Statuta ustanove Dom omladine "Kragujevac" u Kragujevcu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut o izmenama i dopunama Statuta ustanove kulture "Koraci" u Kragujevcu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut o izmenama i dopunama Statuta Muzičkog centra u Kragujevcu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut o izmenama i dopunama Statuta "Pozorište za decu" Kragujevac
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut o izmenama i dopunama Statuta ustanove Spomen park "Kragujevački oktobar" Kragujevac
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut o izmenama i dopunama Statuta Knjaževsko - srpskog teatra u Kragujevcu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut o izmenama i dopunama Statuta Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kragujevac
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut o izmenama i dopunama Statuta Narodnog muzeja u Kragujevcu
 • Zaključak o prihvatanju Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem PD Biznis inovacioni centar d.o.o. Kragujevac za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvatanju redovnog godišnjeg Finansijskog izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju JKP Šumadija Kragujevac za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvatanju Finansijskog izveštaja JKP "Vodovod i kanalizacija" Kragujevac za I-XII 2019. godine
 • Zaključak o prihvatanju Izveštaja o poslovanju sa Godišnjim finansijskim izveštajem Javnog stambenog preduzeća "Kragujevac" Kragujevac za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvatanju redovnog Godišnjeg finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju "Šumadija sajam", doo Kragujevac za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvatanju Godišnjeg finansijskog izveštaja PD Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja d.o.o. Kragujevac za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvatanju redovnog Godišnjeg finansijskog izveštaja PD "Centar za strna žita" d.o.o. Kragujevac za period 1.1.2019-31.12.2019. godine
 • Zaključak o prihvatanju Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem Slobodna zona Šumadija DOO Kragujevac za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvatanju Izveštaja o poslovanju sa Finansijskim izveštajem Javnog preduzeća "Putevi" Kragujevac za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvatanju Finansijskog izveštaja Javnog preduzeća "Urbanizam" - Kragujevac za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli neraspoređene dobiti JKP Vodovod i kanalizacija za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2019. godini Javnog stambenog preduzeća "Kragujevac" Kragujevac
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti JKP Šumadija Kragujevac za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti "Šumadija sajam", doo Kragujevac za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti PD Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja d.o.o. Kragujevac za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti PD "Biznis inovacioni centar" d.o.o. Kragujevac za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Privrednog društva "Centar za strna žita" d.o.o. Kragujevac za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog preduzeća "Putevi" Kragujevac za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2019. godini Javnog preduzeća "Urbanizam" - Kragujevac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o pokriću gubitka "Gradska agencija za saobraćaj" doo Kragujevac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju vanrednog finansijskog izveštaja "Gradska agencija za saobraćaj" doo Kragujevac za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmeni Programa poslovanja Sportskog privrednog društva "Ženski fudbalski klub Radnički 1923" d.o.o. Kragujevac i Program korišćenja sredstava subvencija za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja Privrednog društva "Centar za strna žita"d.o.o. Kragujevac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja Sportskog privrednog društva "FK Radnički 1923" d.o.o. Kragujevac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o drugoj izmeni Programa poslovanja PD "Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj" d.o.o. Kragujevac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za turizam, ugostiteljstvo i sajamske manifestacije Šumadija sajam Kragujevac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja JP "Putevi" Kragujevac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama Posebnog programa za korišćenje sredstava iz budžeta Grada Sportskog privrednog društva "FK Radnički 1923" d.o.o. Kragujevac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmeni Posebnog programa za korišćenje sredstava iz budžeta Grada Sportskog privrednog društva "Radnički" d.o.o. Kragujevac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa za korišćenje i raspoređivanje subvencija Društva sa ograničenom odgovornošću za turizam, ugostiteljstvo i sajamske manifestacije Šumadija sajam Kragujevac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o prvoj izmeni i dopuni Programa poslovanja Zastava Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika d.o.o. Kragujevac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog stambenog preduzeća "Kragujevac" Kragujevac za 2020. godinu
 • Rešenje o razrešenju i izboru člana Odbora za budžet i finansije
 • Rešenje o razrešenju i izboru člana Administrativnog odbora
 • Rešenje o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove na teritoriji grada Kragujevca
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Kragujevca
 • Rešenje o imenovanju članova Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Kragujevca
 • Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora JKP "Vodovod i kanalizacija" Kragujevac
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Nadzornog odbora JKP "Vodovod i kanalizacija" Kragujevac
 • Rešenje o prestanku mandata i imenovanju predsednika Nadzornog odbora JKP "Šumadija" Kragujevac
 • Rešenje o prestanku mandata i imenovanju člana Nadzornog odbora JP "Putevi" Kragujevac
 • Rešenje o prestanku mandata i imenovanju predsednika Nadzornog odbora JSP "Kragujevac" Kragujevac
 • Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Narodnog muzeja u Kragujevcu
 • Rešenje o prestanku dužnosti članovima Upravnog odbora Narodnog muzeja u Kragujevcu
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Knjaževsko - srpskog teatra u Kragujevcu
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Knjaževsko - srpskog teatra u Kragujevcu
 • Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora ustanove Dom omladine "Kragujevac" u Kragujevcu
 • Rešenje o prestanku dužnosti članova Upravnog odbora ustanove Dom omladine "Kragujevac" u Kragujevcu
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Spomen parka "Kragujevački oktobar" u Kragujevcu
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Spomen parka "Kragujevački oktobar" u Kragujevcu
 • Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Narodne biblioteke "Vuk Karadžić" u Kragujevcu
 • Rešenje o prestanku dužnosti članova Upravnog odbora Narodne biblioteke "Vuk Karadžić" u Kragujevcu
 • Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kragujevac
 • Rešenje o prestanku dužnosti članova Upravnog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kragujevac
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Istorijskog arhiva u Kragujevcu
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Istorijskog arhiva u Kragujevcu
 • Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Centra za negovanje tradicionalne kulture "Abrašević" Kragujevac
 • Rešenje o prestanku dužnosti članova Upravnog odbora Centra za negovanje tradicionalne kulture "Abrašević" Kragujevac
 • Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad "Solidarnost" Kragujevac
 • Rešenje o prestanku dužnosti članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad "Solidarnost" Kragujevac
 • Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Centar za razvoj usluga socijalne zaštite "Knjeginja Ljubica" Kragujevac
 • Rešenje o prestanku dužnosti članova Upravnog odbora Centar za razvoj usluga socijalne zaštite "Knjeginja Ljubica" Kragujevac
 • Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Gradske turističke organizacije "Kragujevac"
 • Rešenje o prestanku dužnosti članova Upravnog odbora Gradske turističke organizacije "Kragujevac"
 • Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Centra za obrazovanje Kragujevac
 • Rešenje o prestanku dužnosti članova Upravnog odbora Centra za obrazovanje Kragujevac
 • Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Regionalnog centra za talente
 • Rešenje o prestanku dužnosti članova Upravnog odbora Regionalnog centra za talente
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Apoteke Kragujevac
 • Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove "Nada Naumović" u Kragujevcu
 • Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove "Nada Naumović" u Kragujevcu
 • Rešenje o prestanku dužnosti članovima Nadzornog odbora Knjaževsko - srpskog teatra u Kragujevcu
 • Rešenje o prestanku dužnosti članovima Nadzornog odbora Doma omladine "Kragujevac"
 • Rešenje o prestanku dužnosti članovima Nadzornog odbora Spomen parka "Kragujevački oktobar" u Kragujevcu
 • Rešenje o prestanku dužnosti članovima Nadzornog odbora Ustanove "Pozorište za decu" u Kragujevcu
 • Rešenje o prestanku dužnosti članovima Nadzornog odbora Narodne biblioteke "Vuk Karadžić" u Kragujevcu
 • Rešenje o prestanku dužnosti članu Nadzornog odbora ustanove Muzički centar u Kragujevcu
 • Rešenje o prestanku dužnosti članovima Nadzornog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Kragujevcu
 • Rešenje o prestanku dužnosti članovima Nadzornog odbora Istorijskog arhiva Šumadije u Kragujevcu
 • Rešenje o prestanku dužnosti članovima Nadzornog odbora Centra za negovanje tradicionalne kulture "Abrašević" u Kragujevcu
 • Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Centra za negovanje tradicionalne kulture "Abrašević" u Kragujevcu
 • Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Doma omladine "Kragujevac"
 • Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Istorijskog arhiva Šumadije u Kragujevcu
 • Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Knjaževsko - srpskog teatra u Kragujevcu
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora ustanove Muzički centar u Kragujevcu
 • Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Narodne biblioteke "Vuk Karadžić" u Kragujevcu
 • Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Narodnog muzeja u Kragujevcu
 • Predlog rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Ustanove "Pozorište za decu" u Kragujevcu
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Spomen parka "Kragujevački oktobar" u Kragujevcu
 • Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Kragujevcu
 • Rešenje o imenovanju članova Skupštine društva sa ograničenom odgovornošću za turizam, ugostiteljstvo i sajamske manifestacije "Šumadija sajam" Kragujevac
 • Rešenje o razrešenju članova Skupštine društva sa ograničenom odgovornošću za turizam, ugostiteljstvo i sajamske manifestacije "Šumadija sajam" Kragujevac
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Skupštine društva Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Skupštine društva Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Skupštine društva "Centar za strna žita" doo Kragujevac
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Skupštine društva "Centar za strna žita" doo Kragujevac
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Skupštine društva Sportskog privrednog društva "FK Radnički 1923" d.o.o. Kragujevac
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Skupštine društva Sportskog privrednog društva "FK Radnički 1923" d.o.o. Kragujevac
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Skupštine društva "Radio-televizija Kragujevac" doo Kragujevac
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Skupštine društva "Radio-televizija Kragujevac" doo Kragujevac
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Skupštine društva Slobodna zona Šumadija
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Skupštine društva Slobodna zona Šumadija
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Skupštine društva Sportsko privrednog društva "Radnički" d.o.o. Kragujevac
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Skupštine društva Sportsko privrednog društva "Radnički" d.o.o. Kragujevac
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Skupštine društva Sportsko privrednog društva "ŽFK Radnički 1923" d.o.o. Kragujevac
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Skupštine društva Sportsko privrednog društva "ŽFK Radnički 1923" d.o.o. Kragujevac
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Skupštine društva Zastava Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika d.o.o. Kragujevac
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Skupštine društva Zastava Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika d.o.o. Kragujevac
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Vuk Stefanović Karadžić" u Kragujevcu
 • Rešenje o dodeljivanju mandata kandidatu za odbornika Skupštine grada Kragujevca Mariji Stevanović
 • Rešenje o obrazovanju Radne grupe za sprovođenje Procedure o unapređenju efikasnosti i uvođenju standarda pri sprovođenju administrativnih postupaka
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama Posebnog programa subvencija JP "Putevi" Kragujevac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o drugoj izmeni Posebnog programa korišćenja i raspoređivanja subvencija za 2020. godinu Privrednog društva Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj d.o.o. Kragujevac
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje javnog oglasa za određivanje mrtvozornika
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu Plana i Programa korišćenja subvencija JSP "Kragujevac" Kragujevac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o prvoj izmeni i dopuni Programa korišćenja sredstava subvencija Zastava Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika, d.o.o. Kragujevac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmeni Programa korišćenja subvencija za članarinu Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja d.o.o. Kragujevac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja JKP Šumadija Kragujevac za 2020. godinu, za period 1.1.2020-30.6.2020. godine (II kvartal)
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JKP "Vodovod i kanalizacija" Kragujevac za 2020. godinu, za period 1.1.2020-30.6.2020. godine (II kvartal)
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja JP "Putevi" Kragujevac za drugi kvartal 2020. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JSP "Kragujevac" Kragujevac za period 1.1.2020.-30.6.2020. godine (II kvartal)
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JP "Urbanizam" - Kragujevac za period 1.1.2020.-30.6.2020. godine (II kvartal)
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja PD Radio televizija Kragujevac d.o.o. Kragujevac za period 1.1.2020.-30.6.2020. godine (II kvartal)
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Projektnog tima za sprovođenje i realizaciju projekta "Zajedno od ranog uzrasta protiv diskriminacije" u okviru programa "Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma"


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex