Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 21 od 02.08.2019.)


 • Program o izmenama Programa rasporeda sredstava za finansiranje razvoja informisanja u gradu Kragujevcu u 2019. godini
 • Program o izmenama Programa rasporeda sredstava za finansiranje razvoja kulture u gradu Kragujevcu u 2019. godini
 • Program o izmenama Programa rasporeda sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata udruženja koji su od javnog interesa za grad Kragujevac u 2019. godini
 • Program o izmeni programa korišćenja sredstava subvencija Gradske uprave za zdravstvenu i socijalnu zaštitu za 2019.godinu
 • Program o izmeni Programa subvencija privredi u 2019. godini
 • Program o izmenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu (II izmena)
 • Program o izmenama i dopunama Programa korišćenja i raspoređivanja sredstava subvencija Gradske uprave za komunalne i inspekcijske poslove u 2019. godini
 • Program o izmenama Programa rasporeda sredstava dotacija nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2019. godinu
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Program o drugoj izmeni i dopuni programa poslovanja Zastava Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika, d.o.o. Kragujevac za 2019.godinu
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Program o drugoj izmeni i dopuni programa korišćenja sredstava subvencija Zastava Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika, d.o.o. Kragujevac za 2019.godinu
 • Zaključak o pokretanju Inicijative za prenos osnivačkih prava Republike Srbije i Fonda za razvoj Republike Srbije u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom " Šumadija" d.o.o Kragujevac, na grad Kragujevac, bez naknade
 • Zaključak o obezbeđivanju obaveznih udžbenika za učenike prvog razreda javnih osnovnih škola za školsku 2019/20. godinu
 • Zaključak o raspisivanju oglasa za zauzeće javne površine za postavljanje bašti tipa "A" putem javnog nadmetanja
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Koordinacionog tela u cilju praćenja rada i kontrole namenskog korišćenja Centra za sport i rehabilitaciju OSI "ISKRA"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o dopuni Programa korišćenja sredstava subvencija JKP " Niskogradnja" Kragujevac za 2019.godinu (broj 6)
 • Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću "Gradska agencija za saobraćaj" Kragujevac (prečišćen tekst)
 • Odluka o vršenju osnivačkih prava nad sportskim privrednim društvom "Radnički" d.o.o. Kragujevac (prečišćen tekst)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex