Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 14 od 10.06.2020.)


 • Odluka o prestanku mandata odbornika
 • Odluka o završnom računu budžeta grada Kragujevca za 2019. godinu.
 • Izmene i dopune dela Plana generalne regulacije "Naselja Beloševac i Ždraljica - Ugao ulica Marije Kiri i Milivoja Bankovića Sićka"
 • Odluka o izradi Izmene i dopune dela Plana detaljne regulacije "Dela radne zone I industrijska zona Kragujevac i radne zone II Lepenica - Skladišni centar" - uz ul. Skladišni centar
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu izmene i dopune dela Plana detaljne regulacije "Dela radne zone I industrijska ona Kragujevac i radne zone II Lepenica - skladišni centar"- uz ul. Skladišni centar
 • Odluka o izradi Izmene i dopune dela Plana generalne regulacije "Naselja Denino brdo" - blok oivičen ulicama Vladimira Rolovića, Sime Lozanića, Sime Markovića i Grada Karare
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmene i dopune dela Plana generalne regulacije "Naselja Denino brdo" - blok oivičen ulicama Vladimira Rolovića, Sime Lozanića, Sime Markovića i Grada Karare
 • Odluka o potvrđivanju akata iz nadležnosti Skupštine grada koja je Gradonačelnik grada Kragujevca doneo za vreme vanrednog stanja
 • Odluka o uručenju Godišnje nagrade grada Kragujevca - Đurđevdanske nagrade za 2019. godinu
 • Odluka o dodeli GODIŠNJE NAGRADE GRADA KRAGUJEVCA - ĐURĐEVDANSKE NAGRADE za 2019. godinu Katarini Babić, za oblast umetnosti
 • Odluka o dodeli GODIŠNJE NAGRADE GRADA KRAGUJEVCA - ĐURĐEVDANSKE NAGRADE za 2019. godinu prof. dr Predragu Đurđeviću, za oblast medicine
 • Odluka o dodeli GODIŠNJE NAGRADE GRADA KRAGUJEVCA - ĐURĐEVDANSKE NAGRADE za 2019. godinu Jeleni Milovanović, za oblast novinarstva
 • Odluka o dodeli GODIŠNJE NAGRADE GRADA KRAGUJEVCA - ĐURĐEVDANSKE NAGRADE za 2019. godinu Goranu Nikoliću, za oblast sporta
 • Odluka o dodeli GODIŠNJE NAGRADE GRADA KRAGUJEVCA - ĐURĐEVDANSKE NAGRADE za 2019. godinu DOO Sunce Marinković, za oblast privatnog preduzetništva
 • Odluka o dodeli GODIŠNJE NAGRADE GRADA KRAGUJEVCA - ĐURĐEVDANSKE NAGRADE za 2019. godinu Ljubiši Šljiviću, za oblast humanitarnog karaktera
 • Odluka o dodeli GODIŠNJE NAGRADE GRADA KRAGUJEVCA - ĐURĐEVDANSKE NAGRADE za 2019. godinu Udruženju Arsenal fest, u drugim oblastima od značaja za Grad - oblast razvoja kreativnih industrija, pop kulture i promocije grada Kragujevca u zemlji i inostranstvu
 • Odluka izmeni i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac, Kragujevac
 • Odluka izmeni Odluke o osnivanju Apoteke Kragujevac (za grad Kragujevac i opštine Batočina, Lapovo, Rača, Topola i Knić)
 • Odluka izmeni Odluke o osnivanju Centra za socijalni rad za grad Kragujevac
 • Odluka izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Centra za razvoj usluga socijalne zaštite Kneginja Ljubica Kragujevac
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluke Nadzornog odbora JKP Šumadija Kragujevac o realizaciji kratkoročnih revolving kredita
 • Odluka o dopunama Odluke o naknadama za korišćenje puteva na teritoriji grada Kragujevca
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o povećanju osnovnog kapitala Privrednog društva Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj d.o.o. Kragujevac
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o povećanju osnovnog kapitala Privrednog društva sa ograničenom odgovornošću za turizam, ugostiteljstvo i sajamske manifestacije Šumadija sajam Kragujevac i konverziju potraživanja grada Kragujevca u kapital društva
 • Odluka o dopuni Odluke o javnim parkiralištima
 • Odluka o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog upravnika u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Kragujevca
 • Operativni plan za odbranu od poplava na teritoriji grada Kragujevca za vode II reda, za 2020. godinu
 • Zaključak o prihvatanju godišnjeg izveštaja o radu Lokalnog ombudsmana za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Privrednog društva Radio televizija Kragujevac doo Kragujevac za 2019. godinu
 • Zaključak o usvajanju Finansijskog izveštaja Privrednog društva Radio televizija Kragujevac doo Kragujevac za period 01.01.2019 - 31.12.2019. godine
 • Zaključak o prihvatanju Izveštaja o radu Centra za razvoj usluga socijalne zaštite "Kneginja Ljubica" Kragujevac za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvatanju Izveštaja o radu Centra za socijalni rad "Solidarnost" Kragujevac za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvatanju Izveštaja o radu i poslovanju Centra za negovanje tradicionalne kulture Abrašević Kragujevac za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvatanju Izveštaja o radu i poslovanju ustanove Dom omladine Kragujevac za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvatanju Izveštaja o radu i poslovanju Istorijskog arhiva Šumadije Kragujevac za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvatanju Izveštaja o radu i poslovanju ustanove Knjaževsko srpski teatar u Kragujevcu za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvatanju Izveštaja o radu i poslovanju ustanove kulture Koraci u Kragujevcu za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvatanju Izveštaja o radu i poslovanju Muzičkog centra u Kragujevcu za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvatanju Izveštaja o radu i poslovanju Narodne biblioteke Vuk Karadžić u Kragujevcu za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvatanju Izveštaja o radu i poslovanju ustanove Narodni muzej u Kragujevcu za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvatanju Izveštaja o radu i poslovanju Ustanove Pozorište za decu Kragujevac za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvatanju Izveštaja o radu i poslovanju ustanove Spomen park Kragujevački oktobar u Kragujevcu za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvatanju Izveštaja o radu i poslovanju Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kragujevac za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvatanju Godišnjeg finansijskog izveštaja PD Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj d.o.o. Kragujevac za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvatanju Godišnjeg izveštaja o radu i poslovanju Centra za obrazovanje Kragujevac za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvatanju Godišnjeg izveštaja o radu i Godišnjeg finansijskog obračuna poslovanja- Završnog računa Gradske turističke organizacije Kragujevac za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvatanju Izveštaja o radu i poslovanju Apoteke Kragujevac za period I-XII 2019 godine
 • Zaključak o prihvatanju Izveštaja o radu i poslovanju Doma zdravlja Kragujevac za period I-XII 2019 godine
 • Zaključak o prihvatanju Izveštaja o radu i poslovanju Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac za period I-XII 2019. godine
 • Zaključak o prihvatanju Izveštaja o radu i poslovanju Zavoda za stomatologiju Kragujevac za period I-XII 2019. godine
 • Odluka o donošenju Programa "Analiza zdravstvenog stanja stanovništva, rada i efekata zdravstvene službe na teritoriji grada Kragujevca"
 • Odluka o donošenju Programa "Kontrola nekih faktora životne sredine u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja ljudi"
 • Odluka o donošenju Programa "Analiza pojedinih parametara kvaliteta vazduha i potencijalni efekti na zdravlje".
 • Odluka o donošenju Programa "Ambrozija - opasnost po zdravlje".
 • Odluka o donošenju Programa "Prevencija kardiovaskularnih bolesti na teritoriji grada Kragujevca"
 • Rešenje o usvajanju Godišnjeg programa poslovanja-Programa rada Centra za obrazovanje Kragujevac za 2020. godinu
 • Rešenje o prihvatanju Plana i Programa rada Centra za socijalni rad "Solidarnost" u Kragujevcu za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog stambenog preduzeća "Kragujevac" Kragujevac za 2020. godinu.
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja PD Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj d.o.o. Kragujevac za 2020. godinu.
 • Zaključak o prihvatanju Plana rada Apoteke Kragujevac za 2020. godinu
 • Zaključak o prihvatanju Redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Sportskog privrednog društva Radnički d.o.o. Kragujevac za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu Posebnog programa za korišćenje sredstava iz budžeta Grada Sportskog privrednog društva Radnički d.o.o. Kragujevac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Sportskog privrednog društva Radnički d.o.o. Kragujevac za 2020. godinu
 • Rešenje o prihvatanju Redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Sportskog privrednog društva FK Radnički 1923 d.o.o. Kragujevac za 2019. godinu.
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Sportskog privrednog društva FK Radnički 1923 d.o.o. Kragujevac za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvatanju Redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Sportskog privrednog društva Ženski fudbalski klub Radnički 1923 d.o.o. Kragujevac za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja JP Putevi Kragujevac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Finansijskog plana Privrednog društva Biznis inovacionog centra d.o.o. Kragujevac za 2020. godinu
 • Odluka o poništavanju Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Kragujevac ("Sl. list grada Kragujevca", broj 33/19)
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Kragujevac
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Kragujevac
 • Rešenje o prestanku funkcije direktora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Kragujevac
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Kragujevac
 • Rešenje o prestanku funkcije direktora Centra za razvoj usluga socijalne zaštite "Kneginja Ljubica" Kragujevac
 • Rešenje o imenovanju direktora Centra za razvoj usluga socijalne zaštite "Kneginja Ljubica" Kragujevac
 • Rešenje o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Centra za negovanje tradicionalne kulture " Abrašević" Kragujevac
 • Rešenje o imenovanju direktora Centra za negovanje tradicionalne kulture " Abrašević" Kragujevac
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Muzičkog centara Kragujevac
 • Rešenje o imenovanju direktora Muzičkog centra u Kragujevcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Knjaževsko srpskog teatra u Kragujevcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Natalija Nana Nedeljković" u Kragujevcu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex