Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 10 od 28.03.2019.)


  • Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja sredstava subvencija JKP "Niskogradnja" Kragujevac za 2019. godinu
  • Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku prijema dece u Predškolsku ustanovu "Đurđevdan" Kragujevac
  • Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku prijema dece u Predškolsku ustanovu "Nada Naumović" Kragujevac
  • Zaključak o davanju saglasnosti na regresnu skalu za korisnike usluge Personalna asistencija
  • Program o izmenama i dopunama Programa rasporeda sredstava dotacija nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2019. godinu
  • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o bližim uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na materijalnu podršku i korišćenje usluga u oblasti socijalne zaštite
  • Rešenje o postavljanju načelnika Gradske uprave za komunalne i inspekcijske poslove
  • Rešenje o utvrđivanju broja dece u vaspitnim grupama u Predškolskoj ustanovi "Đurđevdan" Kragujevac za radnu 2019/2020. godinu
  • Rešenje o utvrđivanju broja dece u vaspitnim grupama u Predškolskoj ustanovi "Nada Naumović" Kragujevac za radnu 2019/2020. godinu
  • Zaključak o usvajanju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Kragujevca za 2019. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex