Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Jagodina

(broj 5 od 27.02.2020.)


 • Odluka o izmeni i dopuni odluke o budžetu grada Jagodine za 2020. godinu
 • Odluka o izradi izmene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Jagodine
 • Odluka o dopuni odluke o određivanju autobuskih stajališta koja se mogu koristiti u linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Jagodine
 • Odluka o dopuni odluke o pristupanju organizacije Festivala trube u Jagodini "Truba fest - evropski festival trube"
 • Odluka o uslovima i načinu subvencionisanja kamate na kredite namenjene razvoju privrednih subjekata na teritoriji grada Jagodine u 2020. godini
 • Odluka o pribavljanju i raspolaganju nepokretnostima u javnoj svojini
 • Odluka o pokretanju postupka javno - privatnog partnerstva za realizaciju projekta kontinuiranog obavljanja farmaceutske delatnosti na teritoriji grada Jagodine
 • Operativni plan za odbranu od poplava za vodotokove II reda na teritoriji grada Jagodine za 2020. godinu
 • Program za postavljanje manjih montažnih objekata - kioska na površinama javne namene sa uslovima za oglašavanje i davanja na korišćenje
 • Pravilnik o načinu organizovanja i održavanja prijema građana
 • Pravilnik o pružanju jednokratne novčane pomoći
 • Rešenje o angažovanju revizorske institucije
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene ugovora o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "PWW Jagodina doo"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na prenos prava Zdravstvenoj ustanovi Apoteka Jagodina na delu objekata Doma zdravlja Jagodina
 • Rešenje o davanju saglasnosti na prihvatanje prenosa prava Zdravstvenoj ustanovi Apoteka Jagodina na delu objekata Doma zdravlja Jagodina
 • Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena grada
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu za 2019. godinu i Plan rada sa finansijskim planom za 2020. godinu Zavičajnog muzeja u Jagodini
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izveštaj o radu i finansijskom poslovanju za 2019. godinu i Program i plan rada sa finansijskim poslovanjem za 2020. godinu Kulturnog centra "Svetozar Marković" u Jagodini
 • Rešenje o davanju saglasnosti na usvojen Finansijski plan Istorijskog arhiva "Srednje Pomoravlje" u Jagodini za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu za 2019. godinu, Program rada za 2020. godinu i Finansijski plan za 2020. godinu Narodne biblioteke "Radislav Nikčević" u Jagodini
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2020. godinu Predškolske ustanove "Pionir" u Jagodini
 • Rešenje o davanju saglasnosti na usvojen Izveštaj o radu za 2019. godinu i Plan rada za 2020. godinu Gradskog centra za socijalni rad
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o izvršenju Plana rada za 2019. godinu, Plan rada i Finansijski plan za 2020. godinu Doma zdravlja u Jagodini
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i na realizaciju finansijskog plana za 2019. godinu, Plan rada i Finansijski plan za 2020. godinu Zdravstvene ustanove Apoteka Jagodina
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu sportskih organizacija sa finansijskim izveštajem za 2019. godinu I Program rada sportskih organizacija sa finansijskim planom za 2020. godinu Jagodinskog sportskog saveza
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu za 2019. godinu i Plan rada za 2020. godinu Gradskog štaba za vanredne situacije grada Jagodine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Saveta za zdravlje grada Jagodine za 2019. godinu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o korišćenju sredstava namenjenih unapređenju bezbednosti saobraćaja za 2019. godinu i Program korišćenja sredstava za 2020. godinu Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Jagodine
 • Rešenje o razrešenju direktora i imenovanju vršioca dužnosti direktora Zavičajnog muzeja u Jagodini
 • Rešenje o razrešenju i postavljenju gradskog pravobranioca grada Jagodine
 • Rešenje o izmeni rešenja o obrazovanju Interresorne komisije za procenu potreba deteta, učenika i odraslog za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom za teritoriju grada Jagodine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Predškolskoj ustanovi "Pionir" u Jagodini
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Gradskog pravobranilaštva grada Jagodine za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Žalbene komisije grada Jagodine za 2019. godinu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Interresorne komisije za procenu potreba deteta, učenika i odraslog za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom za teritoriju grada Jagodine za 2019. godinu
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o radu Komisije za kategorizaciju ugostiteljskih objekata grada Jagodine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex