Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Jagodina

(broj 4 od 27.02.2019.)


  • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 2/2013, 1/2014, 13/2014, 10/2015, 10-1/2015 - ispr., 18/2015, 20/2015, 22/2015, 18/2016, 21/2016, 27/2017, 19/2018, 23/2018 i 4/2019 - dr. odluka)
  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE GRADA JAGODINE ZA KALENDARSKU 2017. GODINU ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 18/2017, 21/2017, 24/2017, 4/2018, 7/2018, 19/2018 i 4/2019)
  • ODLUKA O MREŽI JAVNIH PREDŠKOLSKIH USTANOVA NA TERITORIJI GRADA JAGODINE ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 4/2019)
  • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 4/2019)
  • ODLUKA O OBAVLJANJU DIMNIČARSKIH USLUGA ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 4/2019)
  • ODLUKA O OBAVLJANJU LIMO SERVISA NA TERITORIJI GRADA JAGODINE ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 4/2019)
  • ODLUKA O ODREĐIVANJU DELATNOSTI KAO KOMUNALNE DELATNOSTI OD POSEBNOG LOKALNOG INTERESA ZA PODRUČJE GRADA JAGODINE ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 18/2016 i 4/2019)
  • ODLUKA O TAKSI PREVOZU NA TERITORIJI GRADA JAGODINE ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 4/2019)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex