Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Jagodina

(broj 27 od 15.12.2017.)


 • KODEKS PONAŠANJA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA GRADA JAGODINE ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 27/2017)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA JAGODINА ZA 2017. GODINU (ʺSl. glasnik grada Jagodinaʺ, br. 21/2016, 12/2017, 23/2017 i 27/2017)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA JAGODINА ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 27/2017)
 • ODLUKA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI OBOLELIMA OD MALIGNIH BOLESTI ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 4/2017 i 27/2017)
 • ODLUKA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI OBOLELIMA OD MALIGNIH BOLESTI ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 24/2017 i 27/2017)
 • ODLUKA O GRADSKIM UPRAVAMA GRADA JAGODINA ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 14/2013, 5/2014, 7-1/2014, 13/2014, 22/2015, 4/2016, 18/2016 i 27/2017)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 2/2013, 1/2014, 13/2014, 10/2015, 10-1/2015 - ispr., 18/2015, 20/2015, 22/2015, 18/2016, 21/2016 i 27/2017)
 • ODLUKA O OSNIVANJU GRADSKOG SAVETA RODITELJA GRADA JAGODINE ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 27/2017)
 • ODLUKA O RASPOLAGANJU NEPOKRETNOSTIMA U JAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 13/2012, 5/2013, 4/2014, 7-1/2014 - ispr., 10/2014, 10/2015 - dr. odluka, 4/2017, 24/2017 i 27/2017)
 • ODLUKA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 15/2012, 6/2015 i 27/2017)
 • ODLUKA O ULICAMA, OPŠTINSKIM I NEKATEGORISANIM PUTEVIMA ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 4/2017, 18/2017, 23/2017 i 27/2017)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU DODELE SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA JAGODINE ZA ZADOVOLJAVANJE POTREBA I INTERESA GRAĐANA U OBLASTI SPORTA ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 27/2017)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex