Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Jagodina

(broj 2 od 30.01.2020.)


  • Lokalni akcioni plan zapošljavanja za grad Jagodinu za 2020. godinu
  • Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama
  • Odluka o uslovima i načinu subvencionisanja kamate na kredite namenjene razvoju registrovanih komercijalnih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji grada Jagodine u 2020. godini
  • Odluka o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja
  • Odluka o merama za zaštitu od buke i akustičkom zoniranju na teritoriji grada Jagodine
  • Rešenje o izmeni rešenja o razrešenju i imenovanju Gradske izborne komisije u Skupštini grada Jagodine
  • Rešenje o izmeni rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Vuk Karadžić" u Glogovcu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu Programa poslovanja JP "Standard" Jagodina za 2020. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu za 2019. godinu i Program rada Istorijskog arhiva "Srednje Pomoravlje" Jagodina za 2020. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex