Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Jagodina

(broj 17 od 30.09.2019.)


 • Odluka o dodeli društvenih priznanja grada Jagodine u 2019. godini
 • Odluka o izmeni i dopuni odluke o budžetu grada Jagodine za 2019. godinu
 • Odluka o boravišnoj taksi
 • Odluka o utvrđivanju visine doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta kod izgradnje objekata od posebnog značaja za razvoj grada Jagodine
 • Izmena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Jagodine
 • Odluka o izradi Izmene i dopune plana detaljne regulacije centralne zone dela bloka 21 u zoni 1 u Jagodini
 • Odluka o izmeni i dopuni odluke o vodovodu i kanalizaciji
 • Odluka o pristupanju organizacije festivala trube u Jagodini "Truba fest - evropski festival trube"
 • Rešenje o imenovanju članova Gradskog saveta roditelja grada Jagodine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja za 2019. godinu JP "Uređenje i javno osvetljenje" Jagodina
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Predškolske ustanove "Pionir" Jagodina o usvajanju Izveštaja o izvršenju Godišnjeg plana rada za 2018/2019. godinu i usvajanju Godišnjeg plana rada za 2019/2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena grada
 • Rešenje o izmeni rešenja o razrešenju i imenovanju Upravnog odbora Zavičajnog muzeja u Jagodini
 • Rešenje o izmeni rešenja o razrešenju i imenovanju Upravnog odbora Gradskog centra za socijalni rad Jagodina
 • Rešenje o izmeni rešenja o razrešenju i imenovanju Upravnog odbora Predškolske ustanove "Pionir" Jagodina
 • Rešenje o izmeni rešenja o razrešenju i imenovanju Nadzornog odbora JP "Standard" Jagodina
 • Rešenje o izmeni rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne muzičke škole "Vladimir Đorđević" u Jagodini
 • Rešenje o izmeni rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Ekonomsko trgovinske škole "Slavka Đurđević" u Jagodini
 • Rešenje o izmeni rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Goran Ostojić" u Jagodini
 • Rešenje o izmeni rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Joca Milosavljević" u Bagrdanu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Zapisnik o utvrđivanju ukupnog duga po Protokolu br. 401-779/17-01
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Gradskom pravobranilaštvu, Kabinetu gradonačelnika i Službi interne revizije grada Jagodine
 • Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Jagodina
 • Ispravka Odluke o upravljanju komunalnim otpadom i održavanju čistoće na površinama javne namene


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex