Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Jagodina

(broj 12 od 01.07.2017.)


  • GODIŠNJI PROGRAM PREVENTIVNIH MERA I RADOVA NA SMANJENJU RIZIKA OD POPLAVA U 2017. GODINI NA TERITORIJI GRADA JAGODINA
  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA JAGODINА ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O OPŠTEM KUĆNOM REDU U STAMBENIM I STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA NA TERITORIJI GRADA JAGODINE
  • OPERATIVNI PLAN ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA VODE II REDA NA TERITORIJI GRADA JAGODINE U 2017. GODINI
  • PRAVILNIK O NAČINU I ROKOVIMA VRŠENJA POPISA IMOVINE I OBAVEZA DIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA GRADA JAGODINE I USKLAĐIVANJA KNJIGOVODSTVENOG STANJA SA STVARNIM STANJEM
  • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2017. GODINU
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU LICA ZA STRUČNO UTVRĐIVANJE VREMENA I UZROKA SMRTI UMRLIH LICA IZVAN ZDRAVSTVENE USTANOVE I IZDAVANJE POTVRDE O SMRTI


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex