Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Jagodina

(broj 11 od 26.07.2019.)


 • Projekat JPP za poveravanje delatnosti gradsko-prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Jagodine
 • Odluka o upravljanju komunalnim otpadom i održavanju čistoće na površinama javne namene
 • Odluka o dopuni Odluke o opštinskim administrativnim taksama
 • Odluka o izradi izmene Plana detaljne regulacije centralne zone Jagodine u delu bloka 14 u zoni I
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima
 • Odluka o dugoročnom zaduživanju budžeta grada Jagodine za 2019. godinu za finansiranje kapitalno investicionih rashoda
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o izvršenju budžeta grada Jagodine za period od 01. januara do 30. juna 2019. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Zavičajnog muzeja Jagodina o usvajanju izmena i dopuna finansijskog plana za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Kulturnog centra "Svetozar Marković" Jagodina o usvajanju izmena i dopuna finansijskog plana za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Narodne biblioteke "Radislav Nikčević" Jagodina o usvajanju izmena i dopuna finansijskog plana za 2019. godinu
 • Rešenje o imenovanju direktora Istorijskog arhiva "Srednje Pomoravlje" Jagodina
 • Program za postavljanje manjih montažnih objekata - kioska na površinama javne namene
 • Program postavljanja reklamnih panoa - bilborda i city lights reklama na površinama javne namene na teritoriji grada Jagodine
 • Rešenje o odobravanju sufinansiranja strelaca protivgradne zaštite za sezonu 2019. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JP "Standard" Jagodina o izmeni Plana javnih nabavki za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "Standard" Jagodina o odobravanju kreditnog zaduživanja i Odluku JP "Uređenje i javno osvetljenje" Jagodina za zaključenje ugovora o jemstvu
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Pravilnik o radu Komisije za kategorizaciju ugostiteljskih objekata grada Jagodine
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih ekonomskom osnaživanju izbeglica smeštenih na teritoriji grada Jagodine, kroz dohodovne aktivnosti


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex