Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 9 od 10.03.2020.)


 • Odluka o bespovratnom sufinansiranju investicionog održavanja i unapređenja energetskih svojstava stambenih zgrada na teritoriji grada Bora
 • Odluka o uključivanju građana u budžetski proces kroz sprovođenje akcije "Borski program lokalnog partnerstva"
 • Odluka o izradi Plana razvoja grada Bora za period 2021-2028. godine
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Prostornog plana opštine Bor
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije područja vetroelektrane "VE Crni vrh" na teritoriji grada Bora
 • Odluka izradi Plana detaljne regulacije interne obilaznice za DP IB-37 i DP IIA 166
 • Odluka o izmenama Odluke o finansiranju celodnevnog boravka trećeg deteta
 • Odluka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu grada Bora putem izgradnje
 • Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini grada Bora Javnom komunalnom preduzeću "3. oktobar"
 • Odluka o predlogu Vladi Republike Srbije
 • Odluka o predlogu Vladi Republike Srbije o prenosu prava javne svojine u javnu svojinu grada Bora
 • Rešenje o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja objekata u javnoj svojini grada Bora
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmeni Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Bor za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut o izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća za stambene usluge "Bor" Bor
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uslovima i kriterijumima za zaključivanje Sporazuma o reprogramu dugovanja korisnika komunalnih usluga i Odluku o umanjenju mesečnog iznosa računa korisnicima komunalnih usluga koji račune izmiruju u roku dospeća Javnog komunalnog preduzeća "3. oktobar" Bor
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uslovima i kriterijumima za zaključivanje Sporazuma o reprogramu dugovanja korisnika komunalnih usluga i Odluku o umanjenju mesečnog iznosa računa korisnicima komunalnih usluga koji račune izmiruju u roku dospeća Javnog komunalnog preduzeća "Toplana" Bor
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uslovima i kriterijumima za zaključivanje Sporazuma o reprogramu dugovanja korisnika komunalnih usluga i Odluku o umanjenju mesečnog iznosa računa korisnicima komunalnih usluga koji račune izmiruju u roku dospeća Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Bor
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uslovima i kriterijumima za zaključivanje Ugovora o reprogramu dugovanja korisnika komunalnih usluga i Odluku o umanjenju mesečnog iznosa računa korisnicima koji račune izmiruju u roku dospeća Javnog komunalnog preduzeća za stambene usluge "Bor" Bor
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Toplana" Bor za kratkoročno kreditno zaduženje i na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za stambene usluge "Bor" Bor za davanje jemstva, za plaćanje energenata za grejnu sezonu 2019/2020. godine
 • Rešenje o davanju prethodne saglasnosti na upotrebu imena grada Bora u nazivu Ženskog fudbalskog kluba "Stol" Bor
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu i uslovima korišćenja službenih vozila
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Narodne biblioteke Bor za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Muzeja rudarstva i metalurgije "Bor" za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove "Centar za kulturu grada Bora" za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove Sportski centar "Bor" u Boru za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Predškolske ustanove "Bambi" Bor za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad "Bor" za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije "Bor" za 2020. godinu
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Gradskog štaba za vanredne situacije grada Bora za 2019. godinu
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana rada Gradskog štaba za vanredne situacije grada Bora za 2020. godinu
 • Zaključak o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koji se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač grad Bor za period 01.01.2019. god. do 31.12.2019. godine
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-734/2020-II ("Službeni list grada Bora", br. 9/20)
 • Ispravka Pravilnika o platama i zvanjima zaposlenih u Gradskoj upravi grada Bora


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex