3 Službeni list grada Bora, broj 54 od 20.11.2020.
Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 54 od 20.11.2020.)


 • Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji grada Bora
 • Odluka o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Bora
 • Odluka o otpočinjanju postupka realizacije Javno privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za projektovanje, izgradnju i finansiranje nove toplane sa upotrebom obnovljivih izvora energije
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o kretanju teretnih vozila na teritoriji grada Bora
 • Odluka o izmeni Odluke o gradskim administrativnim taksama
 • Odluka o dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama
 • Odluka o dopunama Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina
 • Odluka o izmeni Odluke o poveravanju poslova upravljanja, korišćenja i održavanja seoskih vodovoda JKP "Vodovod" Bor
 • Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju visokonaponskih vodova za uvođenje postojećih DV 110 kV br. 150 (TS "Bor 1" - TS "Majdanpek 1") i DV 110 kV br. 177 (TS "Bor 2" - TS "Majdanpek 2") u objekat priključno razvodnog postrojenja PRP 110 KV "Crni vrh 1"
 • Odluka o oduzimanju prava korišćenja ostale zgrade na kp.br. 2010 K.O. Brestovac potes "Savača" od nosioca prava korišćenja Predškolske ustanove "Bambi" Bor
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća "3. oktobar" Bor
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća "Zoološki vrt" Bor
 • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine grada Bora
 • Program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada Bora za 2020/2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Toplana" Bor za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća za stambene usluge "Bor" za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću "Biznis inkubator centar Bor" Bor za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa korišćenja subvencija Javnog komunalnog preduzeća za stambene usluge "Bor" za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti za 2019. godinu Javnog komunalnog preduzeća za stambene usluge "Bor"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javno komunalnog preduzeća "Toplana" Bor za izdavanje menica za naplatu dela dugovanja za grejnu sezonu 2020/2021. godinu
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Ustanove "Centar za kulturu grada Bora"
 • Rešenje o imenovanju direktora Ustanove "Centar za kulturu grada Bora"
 • Rešenje o imenovanju Lokalnog saveta roditelja za radnu, odnosno školsku 2020/2021. godinu
 • Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za rodnu ravnopravnost
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Ekonomsko - trgovinske škole u Boru
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Ekonomsko - trgovinske škole u Boru
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Gimnazije "Bora Stanković" u Boru
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije "Bora Stanković" u Boru
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora OŠ "Branko Radičević" u Boru
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora OŠ "Branko Radičević" u Boru
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora OŠ "3. oktobar" Bor u Boru
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ "3. oktobar" Bor u Boru
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora OŠ "Petar Radovanović" Zlot
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora OŠ "Petar Radovanović" Zlot
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Bora
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Gradskog veća grada Bora za period od 1. januara 2019. do 31. decembra 2019. godine
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu gradonačelnika grada Bora za period od 1. januara 2019. do 31. decembra 2019. godine
 • Zaključak o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koji se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač grad Bor za period 01.01.2020. god. do 30.06.2020. godine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex