3 Službeni list grada Bora, broj 28/2022 od 21.07.2022.
Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 28/2022 od 21.07.2022.)


  • Rešenje o izmeni Rešenja o naknadama Stručne komisije
  • Rešenje o davanju na privremeno korišćenje dva teretna motornog vozila u javnoj svojini grada Bora JKP-u 3. oktobar" Bor
  • Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Komisije za ocenu programa u oblasti sporta kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Boru
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-723/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 28/22)
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-733/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 28/22)
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-744/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 28/22)
  • Rešenje o otvaranju aproprijacija iz ostalih izvora finansiranja broj: 400- 231/2022-III-04 ("Službeni list grada Bora", br. 28/22)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex