3 Službeni list grada Bora, broj 23/2021 od 28.07.2021.
Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 23/2021 od 28.07.2021.)


 • Odluka o usvajanju projekta javno-privatnog partnerstva za izgradnju, finansiranje i održavanje toplane na biomasu sa isporukom energije u gradu Boru
 • Odluka o dopuni Odluke o otpočinjanju postupka realizacije Javno privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za projektovanje, izgradnju i finansiranje nove toplane sa upotrebom obnovljivih izvora energije
 • Odluka o izmenama Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pravu na besplatan prevoz na gradskim i prigradskim linijama na području opštine Bor
 • Odluka o usvajanju Početnog likvidacionog izveštaja Apoteke Bor u Boru u likvidaciji
 • Odluka o usvajanju Plana kapitalnih investicija grada Bora za period 2021-2023. godine, za 2021. godinu
 • Rešenje o prestanku mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća "Toplana" Bor
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Toplana" Bor
 • Rešenje o razrešenju direktora Ustanove Sportski centar "Bobana Momčilović Veličković"u Boru
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove Sportski centar "Bobana Momčilović Veličković" u Boru
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća za stambene usluge "Bor" Bor za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Bor za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa korišćenja subvencija Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Bor za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća "Zoološki vrt" Bor za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa korišćenja budžetske pomoći subvencija Javnog preduzeća "Zoološki vrt" Bor za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća "Bogovina" Bor za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa korišćenja budžetske pomoći - subvencija Javnog preduzeća "Bogovina" Bor za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću "Biznis inkubator centar Bor" Bor za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o kreditnom zaduženju Javnog komunalnog preduzeća za stambene usluge "Bor" Bor
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cena usluga sportskih aktivnosti Ustanove Sportski centar "Bobana Momčilović Veličković" u Boru
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora OŠ "3. oktobar" u Boru
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora OŠ "3. oktobar" u Boru
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora OŠ "3. oktobar" u Boru
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora OŠ "3. oktobar" u Boru
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za građevinsko zemljište
 • Zaključka o usvajanju Izveštaja o realizaciji Plana kapitalnih investicija grada Bora za period 2020-2022. godine za 2020. godinu
 • Lokalni akcioni plan o izmenama Lokalnog akcionog plana zapošljavanja rada Bora za 2021. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o realizaciji planiranih aktivnosti Saveta za bezbednost saobraćaja na teritoriji grada Bora za 2020. godinu
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-636/ 2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 23/21)
 • Rešenje o otvaranju aproprijacija iz ostalih izvora finansiranja


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex