Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

UREDBA O KATALOGU RADNIH MESTA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA U JAVNOM SEKTORU

("Sl. glasnik RS", br. 81/2017, 6/2018 i 43/2018)

 

Naziv radnog mesta

IGRAČ SAVREMENE IGRE

Prvak savremene igre

Solista I savremene igre

Solista II savremene igre

Solista III savremene igre

Član ansambla savremene igre

Opšti / tipični opis posla

- izvodi zvučno, odnosno vizuelno ili zvučno-vizuelno autorsko delo stvarajući interpretaciju;

- inerpretira igračke uloge u predstavama, i to glavne uloge / velike solističke uloge / srednje solističke uloge / manje solističke uloge i istaknute uloge u grupnim deonicama / uloge u grupnim deonicama;

- igra u predstavama / koncertima, savremene igre, mjuzikla i drugim umetničkim projektima institucije;

- održava i usavršava svoju fizičku kondiciju i igračku na svakodnevnim vežbama (treningu) prema radnom rasporedu u okviru efektivnog radnog vremena i vremena za ličnu pripremu;

- uvežbava igrački repertoar, memoriše nove i obnavlja savladane uloge na probama prema radnom rasporedu u okviru efektivnog radnog vremena i vremena za ličnu pripremu;

- vrši sve potrebne pripreme za svoj rad na vežbama, probama i predstavama (zagrevanje, sredstva za rad i sl.) u okviru efektivnog radnog vremena i vremena za ličnu pripremu;

- sprovodi umetničko-tehničke zadatke i smernice dobijene na probama od koreografa, pedagoga i repetitora;

- komunicira sa autorskim (umetničkim) timom predstave i ostalim učesnicima u projektu u okviru realizacije premijere i obnove predstave;

- radi na sinhronizaciji igračkih deonica sa orkestrom i ostalim umetničko-tehničkim zahtevima izvođenja predstave (kostim, šminka, frizura, rekvizita, dekor i svetlo) na scenskim i generalnim probama;

- odgovara za svoju fizičku formu i izgled;

- po potrebi igra na probama i izvođenju programa sa redovnog repertoara u kojima se vrši zamena igrača koji je sprečen da igra zbog zdravstvenih ili drugih objektivnih razloga;

- igra u programima umetničkog usavršavanja;

- obavlja poslove koji podrazumevaju rizik od nastanka povrede i profesionalnih oboljenja.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- najviši umetnički ugled;

- najmanje pet godina radnog iskustva.

- visoko umetnička dostignuća;

- najmanje četiri godine radnog iskustva.

- značajna umetnička dostignuća;

- najmanje tri godine radnog iskustva.

- značajna umetnička mogućnost;

- najmanje dve godine radnog iskustva.

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- izuzetna i nagrađivana umetnička dostignuća izvođena u institucijama i manifestacijama sa umetničkim i profesionalnim renomeom, visoko rangirane profesionalne nagrade (za lica koja nemaju završenu srednju baletsku školu);

- psihofizička predispozicija i spremnost;

- kreativnost i originalnost u interpretaciji / umetnički talenat;

- položena audicija ukoliko umetnik zasniva radni odnos prvi put u instituciji.

 

Naziv radnog mesta

KONCERT - MAJSTOR

Koncert - majstor

Koncert - majstor - Vođa Narodnog orkestra

Opšti / tipični opis posla

- izvodi zvučno, odnosno vizuelno ili zvučno-vizuelno autorsko delo stvarajući interpretaciju najvišim nivoom stručnosti;

- organizuje, koordinira, usmerava i kontroliše rad orkestra i odgovoran je za umetnički kvalitet orkestra u celini;

- utvrđuje raspored sedenja u grupi prvih violina i odgovoran je za umetnički kvalitet grupe prvih violina;

- koordinira štimovanje orkestra, organizaciju rada po grupama i pultevima, osmišljava štrihove i artikulaciju u saradnji sa vođama gudačkih grupa, pre početka novog projekta;

- usmerava vođe deonica u cilju postizanja višeg umetničkog nivoa orkestra;

- sarađuje sa dirigentom, umetničkim direktorom, pedagogom i organizatorom radi sprovođenja i ostvarivanja plana i programa koncertne sezone;

- daje predloge programa za koncerte kamerne muzike / narodnog orkestra;

- učestvuje u radu Audicione komisije, a u odsustvu šefa dirigenta, rukovodi radom Audicione komisije, učestvuje u promotivnim projektima ustanove i u projektima društveno korisne odgovornosti ustanove;

- ostvaruje intenzivne kontakte unutar orkestra i kontakte na najvišem nivou sa gostujućim umetnicima;

- svira štim i solo deonice prve violine na probama, koncertima i snimanjima u zemlji i inostranstvu prema mesečnom planu rada;

- podnosi predlog za upućivanje na kontrolno preslušavanje za bilo kojeg člana orkestra;

- učestvuje u radu Umetničkog saveta / umetničkih tela ustanove i kreira kulturnu politiku ustanove.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje stranog jezika.

- najviši umetnički ugled;

- tehnička virtuoznost i umetnička upečatljivost;

- najmanje pet godina radnog iskustva u orkestarskom radu.

- najviši nivo kreativnosti i originalnosti.

- najmanje tri godine radnog iskustva u skladu sa aktima ustanove;

- najviši nivo kreativnosti i originalnosti.

 

Naziv radnog mesta

MUZIČAR

Orkestarski muzičar 1

Orkestarski muzičar 2

Orkestarski muzičar 3

Muzičar

Opšti / tipični opis posla

- izvodi zvučno, odnosno vizuelno ili zvučno-vizuelno autorsko delo stvarajući interpretacije;

- svira štim svoje deonice, na probama, koncertima i snimanjima u zemlji i inostranstvu prema mesečnom rasporedu rada;

- obavlja poslove koncertmajstora u njegovoj odsutnosti, zamenik koncert majstora;

- osmišljava štrihove i artikulaciju u saradnji sa koncertmajstorom i drugim vođama gudačkih grupa, pre početka novog projekta;

- koodinira, kontroliše i odgovoran je za rad grupe;

- prati umetnički kvalitet i zalaganje članova grupe i kontroliše ispravnost štimova grupe;

- odlučuje o umetničkim pitanjima iz domena grupe i može biti određen za člana umetničkog tela ustanove ostvaruje raznovrsne umetničke aktivnosti od umetničkog i stvaralačkog interesa za razvoj orkestra u celini;

- organizuje raspored sedenja u grupi i upisuje štrihove koje utvrdi koncert majstor;

- ostvaruje intenzivne kontakte unutar orkestra i kontakte na visokom nivou sa gostujućim umetnicima;

- učestvuje u radu audicione komisije, učestvuje u promotivnim projektima ustanove i u projektima društveno korisne odgovornosti ustanove;

- radi odvojeno po pultevima sa članovima grupe ili grupom u celini radi postizanja višeg umetničkog nivoa orkestra;

- zauzima mesto koje mu odredi koncert majstor ili šef dirigent kad nije mesečnim rasporedom rada određen da bude vođa grupe;

- predlaže upućivanje na kontrolno preslušavanje člana grupe;

- predlaže programe za koncerte kamerne / narodne muzike.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od  najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- srednje obrazovanje - muzička škola i najmanje pet godina radnog iskustva na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe.

- srednje obrazovanje - muzička škola.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- visok nivo umetničkih dostignuća;

- najmanje tri godine radnog iskustva.

- značajan nivo umetničkih dostignuća;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- značajne umetničke mogućnosti.

 

- znanje stranog jezika.

 

Naziv radnog mesta

VOĐA STATISTA

Opšti / tipični opis posla

- planira broj statista u skladu sa planiranim mesečnim repertoarom;

- obezbeđuje prisustvo i rad statista na probama, predstavama i drugim projektima;

- obezbeđuje alternativne statiste u slučaju sprečenosti planiranih;

- dostavlja podatake o angažovanim statistima;

- koordinira rad sa statistima radi učešća na probama, predstavama i drugim projektima;

- prati i evidentira prisustvo statista na probama i predstavama;

- vodi evidenciju o izvršenju obaveza statista u toku meseca sa primedbama na njihov rada;

- dostavlja mesečni izveštaj o radu statista zbirno i ponaosob.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo/ kompetencija

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

PRODUCENT U UMETNOSTI I MEDIJIMA

Opšti / tipični opis posla

- organizuje, objedinjava i usmerava rad na projektu / programu / filmu;

- pravi plan i raspored rada i odgovoran je za realizaciju projekta / nastupa / filma;

- uspostavlja, održava i unapređuje poslovnu komunikaciju na visokom nivou sa relevantnim ličnostima, autorima, izvođačima i ostalim saradnicima i ustanovama u zemlji i inostranstvu u procesu pripreme i realizacije projekata / programa / snimanja i postprodukcije filma;

- prati domaće i inostrane festivale, predlaže, organizuje i realizuje koprodukcije, gostovanja i učešća na festivalima u zemlji i inostranstvu;

- organizuje gostovanja srodnih ustanova iz zemlje i inostranstva u matičnoj ustanovi / domaćim festivalima;

- prati konkurse i pozive za učešće u projektima ili za nosioce projekata u kojim može učestvovati matična ustanova / produkcijska kuća;

- izrađuje finansijski plan i stara se o realizaciji istog za potrebe domaće i međunarodne razmene / koprodukcije;

- ugovara saradnju sa potencijalnim donatorima, sponzorima i partnerima;

- ugovara saradnju sa zastupnicima autora ili vlasnika autorskih prava za izvođenje dela i priprema elemente za zaključivanje ili aneksiranje ugovora;

- osmišljava i realizuje marketinške kampanje, medijske i druge promotivne događaje, pruža konsultantske usluge u pomenutim aktivnostima i održava odnose sa medijima i javnošću;

- organizuje i koordinira protokolarne aktivnosti;

- prati sve faze produkcije, od ideje do realizacije programa;

- dogovara uslove za izradu ugovora, sporazuma i protokola o saradnji i prati njihovu realizaciju;

- sprovodi najsloženije stručno-operativne poslove koji se odnose na organizaciju proba i nastupa u zemlji i inostranstvu i obavlja najsloženije stručno-analitičke poslove izrade planova i programa rada;

- organizuje i koordinira rad biletarnice;

- ugovara uslove raspodele prihoda sa distributerima i prikazivačima filma;

- nadgleda celokupan proces pripreme, proizvodnje, postprodukcije, distribucije i prikazivanja filma;

- vodi evidenciju i nadgleda kompletnu finalnu obradu projekta spremnog za komercijalnu eksploataciju.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje tri godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

MUZIČKI PRODUCENT / DIZAJNER TONA

Opšti / tipični opis posla

- snima, montira i koriguje tonski materijal prilikom stvaranja novih projekata / programa;

- kreira i stvara prvobitne tonske slike u dogovorusa rediteljem i kompozitorom;

- arhivira sve tonske materijale;

- priprema dodatnu tonsku obradu materijala i efekata;

- postavlja zvučne efekate zajedno sa rediteljem i autorom muzičkih matrica;

- kreira muzičku matricu u dogovoru sa kompozitorom i rediteljem;

- pravi arhivu tonskih zapisa.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- srednje obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- najmanje tri godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

MONTAŽER FILMA

Opšti / tipični opis posla

- obavlja montažu slažući snimke po određenom redosledu i od pojedinačnih elemenata kreira gotovi film;

- radi na realizaciji projekata / programa uz neposrednu komunikaciju sa autorskim timom;

- rukuje audio / vizuelnim uređajima za reprodukciju zvuka;

- proverava i odgovara za tehničku ispravnost uređaja za reprodukciju zvuka pre početka svake predstave i prijavljuje svaku tehničku neispravnost neposrednom rukovodiocu.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- najmanje tri godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

BINSKI MAJSTOR

Opšti / tipični opis posla

- obavlja manje složene poslove vezane za tehničke pripreme za nesmetani rad za vreme proba, koncerata i snimanja;

- kontroliše i brine za sav inventar u sali i dužan je da svaku neispravnost odmah prijavi;

- vrši utovar i istovar instrumenata i drugog potrebnog inventara prilikom gostovanja u zemlji i inostranstvu;

- čuva i skladišti muzičke i druge instrumente;

- prenosi i namešta pultove i stolice za probe, predstave, koncerte i namešta instrumente za probe, predstave, koncerte;

- prati transport;

- dežura na probama, koncertima i snimanjima prema rasporedu rada, stara se o uspostavljanju normalnih uslova za rad i dežura tokom svih aktivnosti u sali ustanove.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

MAJSTOR ZA IZRADU DEKORSKE OPREME PREDSTAVA

Glavni majstor za izradu dekorske opreme predstava

Majstor za izradu dekorske opreme predstava

Opšti / tipični opis posla

- radi na mašinskoj obradi drveta i pripremi za dalji rad;

- izrađuje u drvetu umetničke predmete, intarzije i duboreze;

- radi na bravarskim poslovima izrade dekora i scenskih elemenata;

- izrađuje predmete od kovanog gvožđa, bakra i drugih metala;

- radi tapetarske radove na izradi dekora, šivenje zavesa, rikvanda, presvlaka za nameštaj, za lutke i dr.;

- izrađuje i restaurira stilski nameštaj i druge stilske proizvode od drveta;

- obezbeđuje snabdevanje materijala i alata za rad;

- radi na poslovima stolara;

- predlaže rešenja i vodi tehničku dokumentaciju pri izradi bravarskih elemenata;

- dogovara sa scenografom o pripremne radove za izradu dekora;

- kašira gotove vajarske predmete i opremu prema upustvima scenografa i glavnog vajara;

- organizuje rad i neposredno rukovodi radom stolarske / bravarske / tapetarske radionice;

- izloženost štetnim isparenjima, hemijskim sredstvima i prašini prilikom obavljanja poslova;

- postojanje rizika od nastanka povrede prilikom obavljanja poslova.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- najmanje pet godine radnog iskustva;

- specijalistička, odnosno majstorska znanja.

- najmanje tri godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

MAJSTOR ZA IZRADU KOSTIMSKE OPREME PREDSTAVA

Glavni majstor za izradu kostimske opreme predstava

Majstor za izradu kostimske opreme predstava

Opšti / tipični opis posla

- priprema trebovanje materijala potrebnih za izradu kostima sa kostimografom i modelarom kostima;

- organizuje kostimske probe zajedno sa kostimografom i modelarom;

- prati i planira rad majstora u radionicama;

- prati završnu fazu izrade kostima i obuće i dodatnih aplikacija;

- organizuje kompletiranje kostima i prisustvuje kostimskim i generalnim probama na sceni;

- organizuje korekcije i po potrebi izradu kostima za tekući repertoar;

- vrši šivenje stilskih kostima;

- prisustvuje kostimskim probama i po potrebi vrši korekcije;

- vrši popravke i po potrebi izradu kostima iz igrajućeg repertoara;

- izrađuje i našiva aplikacije na kostimima;

- izrađuje baletske čizmice, patike, drugu obuću, šije kaiševe, torbe, silave i obuću iz fundusa i popravlja cipele na igrajućim predstavama;

- izrađuje gornje delove obuće;

- izloženost štetnim isparenjima, hemijskim sredstvima i prašini prilikom obavljanja poslova;

- postojanje rizika od nastanka povrede prilikom obavljanja poslova.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

- srednje obrazovanje;

izuzetno:

- osnovno obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- najmanje pet godine radnog iskustva;

- specijalistička, odnosno majstorska znanja.

- najmanje tri godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

GRAFIČKI UREDNIK

Grafički urednik

Grafički dizajner

Opšti / tipični opis posla

- donosi odluke o pravcu delovanja i koristi razvijene veštine komunikacije u izradi master - dizajna ustanove kulture i samostalno kreira dizajn svih štampanih i propagandnih materijala vezanih za premijere, koncerte, izložbe i druge događaje ustanove kulture, koje podrazumevaju visok nivo stručnosti i značajno praktično iskustvo pri rešavanju ovih veoma složenih zadataka;

- koordinira, organizuje i obavlja stručne poslove grafičkog dizajna svih štampanih materijala ustanove kulture koji zahtevaju inovativnost u radu i kreativno razmišljanje kao i uobličavanje i definisanje relevantnih informacija uz uključivanje različitih pojedinaca, rukovođenje tima u izradi štampanih materijala za premijeru predstave i druge potrebe ustanove kulture;

- ostvaruje kontakte unutar i izvan organizacije tokom procesa stvaranja umetničkih ideja i grafičkih rešenja;

- savetuje i usmerava druge zaposlene u okvirima svoje specijalističke oblasti;

- sprovodi najsloženije stručno - operativne poslove koji se odnose na organizaciju i realizaciju izrade dizajna celokupnog propagandnog materijala, kao i kontrolu pripreme za štampu;

- dizajnira raznovrsne materijale vezane za projekte ustanove kulture i priprema ih za plasirenje u elektornskoj formi - za potrebe sajta ustanove kulture, kao i u dizajnerskom smislu zahtevniju korespondenciju;

- prati konkurse i pozive za učešće na umetničkim festivalima u kojima mogu učestvovati izdanja i plakati ustanove kulture;

- uspostavlja, održava i unapređuje komunikaciju sa relevantnim ličnostima iz polja grafičkog dizajna u zemlji i inostranstvu radi stalnog unapređenja kvaliteta obavljanja posla;

- sarađuje sa štamparijama u domenu tehničkih priprema;

- prikuplja materijale za potrebe pripreme za štampu (fotografije, skice, crteže i sl.);

- dizajnira i priprema za štampu materijale vezane za premijere i drugu redovnu delatnost ustanove u dogovoru sa grafičkim urednikom;

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama (osnovnim akademske / osnovne strukovnim studijama) u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i radnim iskustvom na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

- na studijama (osnovnim akademske / osnovne strukovnim studijama) u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- srednje obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- najmanje tri godine radnog iskustva.

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

DEKORATER

Majstor pozornice

Glavni dekorater

Glavni dekorater-transporter

Dekorater

Dekorater -transporter

Opšti / tipični opis posla

- organizuje i rukovodi radom grupe dekoratera;

- preuzima dekor i opremu za nove predstave od glavnog majstora za izradu dekorske opreme;

- planira i organizuje postupak montaže i demontaže dekora i opreme na sceni, a u slučaju eventualno utvrđenih nedostataka na delovima dekora, iste prosleđuje na doradu u radionicu za izradu dekora, u dogovoru sa scenografom i koordinatorom za opremu predstava;

- organizuje mereću probu i sa scenografom definiše markirajući dekor, kao i tehničku i generalnu probu;

- koordinira usaglašavanje nedeljnog i mesečnog rasporeda rada sa izvršnim direktorom pozorišta i organizatorima izvođenja predstava;

- odgovara za ispravnost dekora koji je na igrajućem repertoaru i po potrebi ga prosleđuje na popravku u radionicu za izradu dekora;

- vodi radnu i tehničku dokumentaciju i arhivira je;

- trebuje, obezbeđuje i snabdeva grupu alatima i potrošnim materijalom;

- organizuje rad dekoratera na sceni po smenama, tokom merećih proba, a u saradnji sa scenografom organizuje realizaciju postavljanja dekora za markiranje u toku režijskih proba i organizuje rad dekoratera tokom tehničke i generalnih probe;

- organizuje montažu i demontažu predstave po utvrđenim planovima;

- priprema dekor i na gostovanjima po potrebi vrši utovar i istovar;

- obavlja poslove dekoratera na pozornici i nadstroplju i vrši montažu, demontažu i odlaganje dekora;

- organizuje rad dekoratera nadstroplja;

- radi po planovima predstave i uputsvima majstora pozornice;

- priprema, pakuje i odlaže dekor i zavese po nalogu glavnog dekoratera;

- prati stanje ispravnosti dekora koji je na igrajućem repertoaru i po potrebi prijavljuje nedostatke glavnom dekorateru;

- vrši manje popravke dekora na sceni;

- radi na svim režijskim, tehničkim i generalnim probama i postavlja markirni dekor i vodi računa o promenama;

- postavlja baletski pod i koristi trake za lepljenje;

- postavlja markirni dekor u probnim salama i vrši promene na režijskim probama;

- preuzima tehničku dokumentaciju i tehničke crteže za montažu i demontažu od majstora pozornice, radi po pravilima struke i arhivira je;

- koordinira rad službe transporta sagrupom dekoratera i majstorom pozornice;

- vrši transport dekora od magacina do scene;

- preuzima dekor sa scene i transportuje u magacine;

- planira transport dekora za gostovanja;

- prati stanje dekora i upozorava majstora pozornice na eventualna oštećenja.

- izloženost prašini prilikom obavljanja posla;

- postojanje rizika od nastanka povrede prilikom obavljanja poslova (rad na visini i kretanje ispod obešenih tereta na dizalicama).

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

- srednje obrazovanje;

izuzetno:

- osnovno obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva stečenog do dana stupanja na snagu ove uredbe.

- srednje obrazovanje;

ili

- osnovno obrazovanje.

Dodatna znanja/ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- najmanje pet godine radnog iskustva;

- znanje stranog jezika;

- specijalistička, odnosno majstorska znanja.

- najmanje tri godina radnog iskustva.

 

 

Naziv radnog mesta

SLUŽBENIK OBEZBEĐENJA GLEDALIŠTA I SCENE

Glavni kontrolor obezbeđenja gledalište i scene

Kontrolor obezbeđenja gledalište i scene

Službenik obezbeđenja gledalište i scene

Opšti / tipični opis posla

- organizuje: prihvat i smeštaj publike, gostiju, rad razvodnica i kontrolora karata i odgovara za bezbednost pre početka, u toku predstave i do izlaska publike iz objekta;

- kontroliše stanje bezbednosti scene i gledališta;

- organizuje i vrši protivpožarnu stražu na scenama i gledalištu ustanove gde je veliki rizik od mikroprašine i kretanja ispod dizalica - cugova koje nose veći teret;

- odlučuje o početku, odnosno zabrani početka predstave sa aspekta bezbednosti u saradnji sa šefovima službe;

- organizuje obezbeđenje objekta, gledališta i scena, gledalaca, zaposlenih, gostiju i imovine ustanove i rukovodi radom grupom;

- priprema analize i informacije o stanju bezbednosti gledališta, scena i objekta;

- preduzima mere kojima se obezbeđuje sigurnost lica u gledalištu i izvođača na scenama kao i imovine;

- koordinira rad Grupe za poslove bezbednosti i zaštite od požara;

- stara se o sprovođenju utvrđenih mera zaštite od požara i preventivno tehničke zaštite;

- pregleda scenu, rotaciju, mesto manipulacije cugovima, zaključava prolaze prema gledalištu;

- stara se o protivpožarnoj bezbednosti za vreme predstava ili proba, zabranjuje ulaz publike na scenu;

- vrši bezbednosni pregled gledališta, probnih sala i drugih prostora u zgradi;

- vrši kontra-diverzioni pregled publike uz veliki rizik posla zbog direktnog kontakta sa publikom;

- obilazi gledalište i stara se o redu i miru pre i za vreme predstave;

- obilazi zgradu u nepravilnim vremenskim intervalima i sa raznih strana unutar zgrade;

- kontroliše ispravnost PP aparata i da li su na određenim mestima;

- uočava i sprečava rad sa otvorenim plamenom, varenje bez odobrenja nadležnih, kontroliše ulaz i izlaz zaposlenih i gostiju.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovnim akademske / osnovne strukovnim studijama) u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; 

izuzetno:

- srednje obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva stečenog do dana stupanja na snagu ove uredbe.

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- stručni ispit za poslove PPZ;

- završena obuka za rukovanje vatrenim oružjem;

- položen stručni ispit za vršenje poslova privatnog obezbeđenja - licenca.

- najmanje pet godina radnog iskustva.

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

INŽENJER AUDIO I VIDEO TEHNIKE

Opšti / tipični opis posla

- predlaže, planira i organizuje nabavku tehničke opreme audio video studija;

- arhivira i identifikuje korišćenu tehničku opremu;

- sarađuje na pripremi, izradi i prezentaciji audio video materijala projekata / programa na tehničkim sredstvima kojima raspolaže;

- koordinira rad kao tehničko vođstvo na snimanjima projekata / programa;

- osmišljava video i internet prezentaciju;

- vrši smeštaj, sprovodi mere čuvanja i preventivne zaštite audio video tehničkih sredstava;

- sprovodi tehničku digitalizaciju arhiva;

- prati stručnu literaturu i organizuje stručne seminare za unapređenje audio i video tehniku;

- predlaže i izrađuje tehničke elaborate za tehničko unapređenje audio i video opreme.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

- na studijama (osnovnim akademske / osnovne strukovnim studijama) u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u trajanju od tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje stranog jezika;

- najmanje tri godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

PRODUCENT AUDIO-VIDEO IZDANJA

Opšti / tipični opis posla

- organizuje rad studija;

- predlaže, planira, organizuje i sprovodi snimanje i arhiviranje snimaka projekata / programa;

- arhivira, sređuje, i identifikuje video arhiv snimljenih projekata / programa;

- obavlja pripremu, izradu i perzentaciju video materijala projekata / programa na tehničkim sredstvima kojima raspolaže;

- organizuje snimanje projekata / programa;

- realizuje snimanje projekata / programa (poželjno poznavanje partiture i muzičkog materijala);

- prisustvuje i nadgleda video i internet prezentaciju;

- koordinira rad spoljnih saradnika, kamermane i tonske snimatelje;

- vrši smaštaj, sprovodi mere čuvanja i preventive zaštite video arhiva;

- sprovodi digitalizaciju arhiva.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama (osnovnim akademske/osnovne strukovnim studijama) u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u trajanju od tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i najmanje pet godina radnog iskustva stečenog do dana stupanja na snagu ove uredbe. 

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje stranog jezika;

- najmanje tri godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

INSPICIJENT

Inspicijent drame

Ispicijent opere i baleta

Opšti / tipični opis posla

- izrađuje inspicijentsku knjigu u dogovoru sa rediteljem, odnosno koreografom i vrši njene korekcije u dogovoru sa dirigentom, rediteljem, odnosno koreografom;

- sarađuje na tehničkoj probi u pripremi nove predstave / programa sa scenografom i dizajnerom svetla i svim ostalim akterima, dogovara sve potrebne detalje kako bi se promene dekora, svetlosnih i drugih scenskih efekata odvijale sinhronizovano;

- koordinira rad svih aktera i službi tokom izvođenja predstava / programa i proba na sceni i van scene;

- kontroliše tehničku postavku scene;

- kontroliše, koordinira i vrši sinhronizaciju celokupnog procesa izvođenja predstave;

- odlučuje o izmenama i korekcijama uz toku predstave kako ne bi došlo do prekida predstave / programa kao jedino lice koje poznaje celokupan umetničko tehnički sadržaj i zahteve predstave / programa u slučaju greške ili povrede bilo kog izvođača ili tehnike;

- izveštava o toku rada na predstavi / programa, koji se odnosi na tehničke uslove izvođenja, o promeni tehničkih uslova, nastanka eventualnih kvarova ili lomova izveštava tehničkog direktora.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- srednje obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama (osnovnim akademske / osnovne strukovnim studijama) u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u trajanju od tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine,

i najmanje pet godina radnog iskustva stečenog do dana stupanja na snagu ove uredbe. 

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje stranog jezika.

- muzičko obrazovanje;

- znanje dva strana jezika.

- najmanje jedna godina radnog iskustva;

- visok stepen koncentracije i brzina reagovanja u redovnim i vanrednim okolnostima;

- sposobnost rada u stresnim situacijama i otežanim uslovima.

 

Naziv radnog mesta

INSTRUKTOR KONDICIONIH VEŽBI

Opšti / tipični opis posla

- planira, organizuje i sprovodi grupne i individualne dodatne treninge igrača u cilju povećanja učinka osnovnog treninga, poboljšanja kondicije, izdržljivosti, snage i ukupnog psihofizičkog stanja igrača;

- planira, organizuje i sprovodi program vežbi za oporavak igrača nakon povreda;

- sprovodi treninge u skladu sa njegovim smernicama;

- prati fizičko stanje igrača;

- sarađuje sa fizioterapeutom u smislu analize fizičke spremnosti igrača i izrade plana poboljšanja iste;

- realizuje program usavršavanja igrača u oblasti poboljšanja fizičke spremnosti.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovnim akademske / osnovne strukovnim studijama) u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u trajanju od tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- srednje obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje stranog jezika;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

KOLORIST

Opšti / tipični opis posla

- vrši fine korekcije boja u procesu rada na filmu;

- menja razlike u bojama između pojedinih kadrova i usklađuje boje u celini filma;

- sarađuje sa autorskim timom u cilju uspešne ralizacije projekata / programa;

- proverava tehničku ispravnost uređaja za reprodukciju zvuka pre početka svake predstave i prijavljuje svaku tehničku neispravnost šefu Studija za dizajn tona.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama (osnovnim akademske / osnovne strukovnim studijama) u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u trajanju od tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, najmanje pet godina radnog iskustva do dana stupanja na snagu ove uredbe. 

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- najmanje tri godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

KONZERVATOR ODEĆE

Opšti / tipični opis posla

- vrši godišnju proveru fundusa ustanove radi ustanovljavanja potrebe za restauracijom;

- predlaže restauriranje i konzerviranje;

- ispituje materijale, stanje i ugroženost predmeta radi određivanja tretmana;

- bira najbolji tretman za pojedinačna dela;

- restaurira i konzervira nošnje, kostime, nakit i drugu scensku kostimsku opremu;

- vodi konzervatorsku dokumentaciju;

- izrađuje planove aktivnosti potrebne za realizaciju konzervacije i usaglašava ih sa planovima i programima rada ustanove;

- sarađuje sa srodnim ustanovama i ličnostima od značaja za ustanovu.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama (osnovnim akademske / osnovne strukovnim studijama) u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u trajanju od tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, najmanje pet godina radnog iskustva do dana stupanja na snagu ove uredbe. 

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje tri godine radnog iskustva;

- položen stručni ispit.

 

Naziv radnog mesta

KOORDINATOR - ORGANIZATOR OPREME / IZVOĐENJA PREDSTAVA

Koordinator - organizator opreme / izvođenja predstava

Organizator opreme / izvođenja predstava

Opšti / tipični opis posla

- organizuje i koordinira radom radionica za izradu dekora, kostima i obuće, odnosno radom svih grupa u organizacionoj jedinici za izvođenje predstava / projekata / progama;

- organizuje i koordinira rad organizatora opreme i izvođenja predstava;

- organizuje i vodi tehničku i mereće probe u saradnji sa majstorom pozornice i scenografom;

- sarađuje sa scenografom i rediteljem u procesu realizacije dekora;

- neposredno komunicira sa scenografima i kostimografima u pogledu njihovih zahteva, u zavisnosti da li se radi o popravci, obnovi ili izradi nove predstave i u skladu sa konačnom odlukom izrađuje plan rad;

- radi predmer radova i određuje neophodne količine potrebnog materijala za izradu predstave u saradnji sa scenografom i kontroliše kvalitet nabavljenih materijala;

- izrađuje radioničke crteže i raspoređuje poslove po grupama u radionici na osnovu skica i tehničkih crteža i vrši kontrolu nad izvršenim radovima;

- određuje procenjeno vreme potrebno za izradu dekora i vodi računa o izvršenju poslova u zadatom vremenskom intervalu;

- vrši kontrolu ispravnosti mašina i postrojenja u radionici za izradu dekora, predlaže kupovinu novih i bira potrebne za najracionalnije poslovanje i korišćenje postojećih resursa;

- kontroliše stanje i ispravnost dekora i kostima u fundusima, izdaje radne naloge i izrađuje potrebnu dokumentaciju za nabavku materijala potrebnog za izradu dekora i kostima u radionicama;

- organizuje izvođenje predstave, projekta ili proba na matičnim scenama i gostovanjima;

- obezbeđuje i organizuje tehnička dežurstva na projektima i programima;

- priprema, razrađuje i sprovodi utvrđene rada, kao i dokumentaciju za špediciju prilikom međunarodnih gostovanja (ATA karnet);

- izrađuje nedeljni i mesečni plan rada na realizaciji predstava učestvuje u koordinaciji svih programa / predstava u saradnji sa izvršnim direktorom i umetničkim sektorima i sa tim u skladu vrši eventualne izmene nedeljnog i mesečnog rasporeda i plana rada;

- realizuje montažu novih predstava.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama (osnovnim akademske / osnovne strukovnim studijama) u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u trajanju od tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i radnog iskustva do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovnim akademske / osnovne strukovnim studijama) u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u trajanju od tri godine, po propisu koji jeuređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- poznavanje procesa rada grupe za opremu / izvođenje predstava;

- pet godina radnog iskustva.

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- poznavanje procesa rada grupe za opremu / izvođenje predstava;

- tri godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

DIZAJNER POZORIŠNIH I FILMSKIH LUTAKA

Opšti / tipični opis posla

- kreira lutke vizuelno i tehnološki;

- priprema nacrte lutaka u pogledu konstrukcije i izgleda i dogovoru sa rediteljem predstave;

- oslikava lutke;

- koordinira radove na izradi i popravci lutaka;

- izrađuje lutke.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- srednje obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva stečenog do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje stranog jezika;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

DIZAJNER SVETLA

Opšti / tipični opis posla

- rukovodi i organizuje proces rada u studiju;

- predlaže, planira i sprovodi primenu novih tehnologija radi unapređivanja rada studija;

- organizuje i dizajnira svetlo u saradnji sa rediteljem, scenografom i šefom studija za izradu dekora i kostima i šefom audio-video studija;

- organizuje postavku rasvenih tela, izradu svetla i tehničke dokumentacije svetlosnog zapisa predstave sa šefom rasvete i majstorom svetla;

- upoznaje se sa delom (predstavom), prisustvujući merećim, markirnim i režijskim probama.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- srednje obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje pet godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

MAJSTOR SVETLA / TONA

Majstor svetla / tona

Glavni rasvetljivač / Glavni tonac

Tehničar svetla / tona

Opšti / tipični opis posla

- dizajnira svetlo za predstave podržavajući umetnički koncept reditelja i koreografa ostvarujući upečatljiv dizajn uz ograničene produkcijske i tehničke uslove u dogovoru sa rediteljem, scenografom i kostimografom;

- formira bazu podataka koristeći softverske alate i na taj način zapisuje različite aplikacije kombinovanjem vizuelnog dizajna, digitalne tehnologije rasvetnih tela i kvantitativnim rasuđivanjem;

- organizuje i neposredno rukovodi zaposlenima u grupi za rasvetu i nadzire izradu dodatne svetlosne opreme predstave (lusteri, lampe, svećnjaci i dr.);

- rukovodi i organizuje proces rada Tonske službe;

- kontinuirano vrši svetlosne promene prateći delo u toku predstave, znak za promenu svetlosnog efekta dobija od scenariste i tako je direktno odgovoran za sve promene svetla na sceni;

- rukuje aparatima za regulaciju svetla;

- organizuje rad rasvetljivača na postavljanju svetlosnih efekata predstave vodeći računa da se ne odstupi od usvojenih rešenja;

- štampa urađeni zapis svetla i arhivira ga;

- organizuje rad grupe rasvetljivača i miksera svetla prilikom postavke svetlosnih efekata;

- rukuje uređajima za reprodukciju tona i kreira tonske slike u dogovoru sa rediteljem kompozitorom;

- radi za audio mikserom i pomoću reglera i filtera direktno upravlja jačinom i bojom tona iz pojedinačnih mikrofona i nivoom finalnog miksa koji ide na traku ili u program;

- koordinira i pušta unapred pripremljene off snimke šumove i muziku;

- obavlja poslove u uslovima koji podrazumevaju izloženost prašini prilikom obavljanja posla;

- obavlja poslove koji podrazumevaju postojanje rizika od nastanka povrede prilikom obavljanja poslova (rad na visini i kretanje ispod obešenih tereta na dizalicama);

- obavlja poslove u uslovima koji podrazumevaju izloženost strujama visokog napona.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje stranog jezika;

- viši stepen znanja rada na računaru;

- pet godina radnog iskustva;

- visok stepen kreativnosti i samostalnosti u radu.

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje tri godine radnog iskustva.

 

 

Naziv radnog mesta

MIKSER SVETLA/TONA / VIDEA

Mikser svetla

Mikser tona

Mikser videa

Opšti / tipični opis posla

- rukuje aparatima za regulaciju svetla / tona / videa;

- radi na definisanju i memorisanju prihvaćenih rešenja za svetlosne / tonske / video efekte za potrebe predstave;

- vrši korekciju i izmene svetlosnih / tonskih / video efekata po zahtevu reditelja u toku generalnih proba;

- priprema materijal za svetlosne / tonske / video efekte;

- vrši reprodukciju usvojenih svetlosnih / tonskih / video efekata u saradnji sa scenaristom u toku predstave;

- održava opremu i upozorava na moguće probleme;

- prati stručnu literaturu i predlaže softverska i hardverska rešenja iz oblasti regulacije svetla / tona / videa.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje stranog jezika;

- viši stepen znanja rada na računaru;

- obučenost za rad na aparatima za regulaciju.

- najmanje tri godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

MASKER / VLASULJAR

Kreator scenske maske

Glavni masker / Glavni vlasuljar

Masker / Vlasuljar

Opšti / tipični opis posla

- rukovodi kreativnim timom, odnosno organizacinom jedinicom maskera / vlasuljara i izdaje naloge i upustva za rad;

- osmišljava, kreira i izrađuje scensku masku na licu i telu umetnika (za potrebe izvođenja predstave, TV programa ili filma) u saradnji sa rediteljem, koreografom, kostimografom i izvođačima doprinoseći stvaranju konačnog lika koji glumac, igrač ili pevač tumači;

- organizuje rad grupe maskera / vlasuljara;

- postavlja osmišljenu scensku masku kreatora maske kroz oslikavanje maske na licu i telu umetnika (za potrebe izvođenja predstave, TV programa ili filma) u saradnji sa rediteljem, koreografom, kostimografom i izvođačima, doprinoseći stvaranju konačnog lika koji glumac, igrač ili pevač tumači u dogovoru sa kreatorom scenske maske;

- neposredno komunicira sa umetnikom/izvođačem pred nastup i u toku same predstave, kao i na generalnim probama;

- kreira i prati izradu scenske maske, vlasuljarskih dodataka i maskerskih rešenja delova maske i izdaje upustva maskerima i vlasuljarima;

- radi u okviru specijalizovanog radnog prostora radionice-šminkernice, ali i u nestandardizovanim uslovima (gostovanja, brze promene za vreme predstave, snimanja, na otvorenom prostoru u različitim vremenskim prilikama i sl.);

- vodi i realizuje po potrebi popravke i održavanje vlasuljarskih dodataka u tekućem repertoaru;

- trebuje i priprema javne nabavke za godišnje potrebe;

- prisustvuje generalnim probama i po potrebi vrši korekcije maske;

- vodi evidenciju i nadgleda stanje u magacinu vlasuljarske opreme;

- priprema i izrađuje maske i vlasuljarske dodatake (perike, tupei, umetci za kosu, zulufi, brade, brkovi, obrve itd.);

- izrađuje vlasuljarske dodatke posebnim tehnikama za frizure iz epohe (tresiranje, kordlovanje, knifovanje itd.);

- izrađuje specijalne efekte od posebnog materijala (ćelave perike, od leteksa i gimenog mleka, ožiljke, ruke, noseve itd.);

- izrađuje kompleksne maske (postarivanje, menjanje lika-karaktera itd.);

- vrši pripreme za radove na postavljanju scenke maske i vlasuljarskih dodataka;

- održava alate i učestvuje u izradi vlasuljarskih dodataka pod nadzorom kreatora maske;

- uklanja osetljive prostetičke delove maske sa lica i tela;

- proverava i dopunjuje zalihe materijala za specijalne efekte u skladu sa zahtevima predstave (anpule veštačkom krvlju i sl.);

- postavlja po potrebi i stilske frizure;

- obavlja poslove koji podrazumevaju izloženost hemijskim isparenjima i jakom veštačkom osvetljenju.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- najmanje pet godina radnog iskustva;

- visok stepen kreativnosti i samostalnosti u radu;

- položen specijalistički, odnosno majstorski ispit koje odgovara petom stepenu stručne spreme;

- znanje stranog jezika.

- najmanje tri godine radnog iskustva;

- visok stepen kreativnost u radu;

- položen specijalistički,odnosno majstorski ispit koje odgovara petom stepenu stručne spreme;

- znanje stranog jezika.

- najmanje jedna godina radnog iskustva;

- visok stepen kreativnosti u radu;

- specijalistička, odnosno majstorska znanja.

 

Naziv radnog mesta

MODELAR

Modelar kostima

Modelar obuće

Modista

Opšti / tipični opis posla

- pravi osnovnu konstrukciju obuće, modeluje i pravi krojeve;

- izrađuje prvi model na osnovu koga se kasnije izrađuje ostala obuća po različitim merama;

- dopunjuje scenski kostim predmetima od kože, kroji kaiševe, torbice, mašne i bira materijal uz dogovor sa kostimografom kroji modele obuće, kompletira kostime sa ostalim delovima i predaje garderobi;

- izrađuje osnovnu konstrukciju, modeluje je i pravi kroj za prvi model na osnovu koga se izrađuju ostali kostimi ako se izrađuje više istih po različitim merama na osnovu skice odevnog predmeta;

- izrađuje modele i krojeve za unikatne komade garderobe (kostime);

- određuje vrstu i količinu tekstilnog materijala ili kože neophodnu za izradu kostima;

- oblikuje kostime (garderobu);

- koristi sva tehnička i tehnološka sredstva namenjena za izradu kostima (garderobe), prati tehnološki proces izrade kostima i utvrđuje parametre kvaliteta;

- ostvaruje neposrednu komunikaciju sa kostimografom na izradi dodatnih delova kostimografske opreme kao što su kape, šeširi, ešarpe, maske itd.;

- izrađuje probne modele i definiše delove dodatne kostimske opreme;

- prati i nadzire rad modiste na šivenju predmeta;

- učestvuje u kostimskim i generalnim probama i vrši potrebne korekcije.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje stranog jezika;

- najmanje sedam godina radnog iskustva;

- visok stepen kreativnosti i samostalnosti u radu;

- specijalistička, odnosno majstorska znanja.

 

Naziv radnog mesta

MONTER SCENSKE MEHANIKE

Glavni monter scenske mehanike

Monter scenske mehanike

Opšti / tipični opis posla

- organizuje rad rukovaoca scenske mehanike;

- montira dekor i izvršava poslove montera gde je to potrebno i u saradnji sa majstorom pozornice;

- dogovara i priprema prilagođavanje dekora za gostovanje sa majstorom pozornice;

- vrši bravarske popravke i intervencije na dekoru;

- radi na svim montažama dekora za probe i predstave;

- prati održavanje uređaja scenske mehanike;

- rukuje mehanizmima i postrojenjima scenske mehanike;

- održava mehanizme i postrojenja gornjeg i donjeg postroja u funkcionalnom stanju;

- vrši defektažu, utvrđuje nedostatke i popravlja jednostavnije kvarove scenske mehanike gornjeg i donjeg postroja;

- podmazuje mehanizme i postrojenja scenske tehnike i vodi računa o dnevnim, nedeljnim, mesečnim, šestomesečnim i godišnjim pregledima i radi na preventivnom održavanju svih mehanizama i postrojenja scenske tehnike;

- evidentira sve kvarove i unosi sve promene i izmene u matične knjige svakog mehanizma i postrojenja;

- upravlja i rukuje mehanizmima scenske tehnike (elektromotorne dizalice, rotaciona bina, propadališta, orkestarske platforme, itd.) za vreme izvođenja proba i predstava;

- izloženost prašini prilikom obavljanja posla;

- postojanje rizika od nastanka povrede prilikom obavljanja poslova (rad na visini i kretanje ispod obešenih tereta na dizalicama).

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovnim akademske / osnovne strukovnim studijama) u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u trajanju od tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; 

izuzetno:

- srednje obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva stečenog do dana stupanja na snagu ove uredbe.

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- najmanje pet godina radnog iskustva;

- specijalistička, odnosno majstorska znanja u oblasti mašinstva.

- najmanje tri godine radnog iskustva;

- specijalistička, odnosno majstorska znanja u oblasti mašinstva.

 

Naziv radnog mesta

NADZORNIK SCENSKE MEHANIKE

Opšti / tipični opis posla

- kontroliše tehničke uređaje i scensku mehaniku;

- kontroliše rad mašinskih postrojenja scenske tehnike i mehanizama za podizanje tereta gornjeg i donjeg postroja;

- organizuje hitnu tehničku obradu elaborata i tehničkih crteža planiranih predstava;

- obezbeđuje tehničku ispravnost scenske mehanike i tehničkih sredstava za izvođenje predstava i prati njihovu ispravnost;

- prati, izrađuje i vodi tehničku dokumentaciju;

- vodi evidenciju o redovnim i vanrednim tehničkim pregledima mašinskih postrojenja;

- vodi evidenciju i tehničku dokumentaciju prilikom zamene dotrajale opreme;

- radi u procesu izdavanja upotrebih dozvola za mašinska postrojenja i vodi evidenciju da li su upotrebne dozvole u zakonskim rokovima;

- odgovara za ispravnost scenske mehanike.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje pet godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

NOTOTEKAR

Opšti / tipični opis posla

- organizuje nabavku notnog materijala potrebanog za realizaciju programa prema planovima i programima rada i vodi brigu o njihovoj ispravnosti;

- stavlja štimove i partiture na pultove na probama, koncertima i snimanjima;

- upisuje slovne oznake i brojeve taktova i kontroliše notni materijal;

- vodi evidenciju o izdatim štimovima putem reversa - potvrda i evidentne knjige u kojoj su podaci o štimu, vremenu uzimanja, vremenu vraćanja i potpis uzimaoca štima;

- vodi svu korespodenciju vezanu za nabavku ili pozajmicu notnog materijala;

- vodi inventarsku knjigu notnog materijala;

- vrši ručno prepisivanje nota kada se za to ukaže potreba;

- odgovoran je zapakovanje i transport notnog materijala na gostovanjima u zemlji i inostranstvu;

- priprema i izdaje notni materijal kandidatima koji se prijave na audiciju.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovnim akademske / osnovne strukovnim studijama) u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na  studijama u trajanju od tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

REKVIZITAR

Glavni rekvizitar

Rekvizitar

Rekvizitar - oružar pirotehničar

Opšti / tipični opis posla

- organizuje i neposredno rukovodi radom rekvizite na probama, predstavama i gostovanjima;

- sarađuje sa rediteljem i scenografom u izradi tehničke dokumentacije za predstave;

- vrši izbor rekvizite po zahtevu scenografa i isti trebuje u dogovoru sa direkcijom i nabavnom službom;

- zadužuje i vodi poseban nadzor nad fundusom oružja i pirotehnike - vrši dnevne nabavke potrošne rekvizite i pirotehničkih sredstava za tekući repertoar;

- prisustvuje svim meraćim, tehničkim i generalnim probama i organizuje otklanjanje nedostataka;

- kordinira rad sa spoljnim saradnicima rekvizite;

- rukuje oružjem i pirotehnikom na probama i predstavama prema odgovarajućim propisima i upustvima za upotrebu ovih sredstava;

- priprema i postavlja rekvizite za probe i predstave na scenama, probnim salama i gostovanjima;

- odgovoran je za ispravnost rekvizite i šalje na popravku oštećene elemente;

- upozorava odgovorne na moguću nebezbednu upotrebu elemenata rekvizite, upotreba vatre, pirotehničkih sredstava, oružja, oštrih predmeta itd., a koji bi mogli povrediti umetnike i radnike tehnike;

- izloženost prašini prilikom obavljanja posla;

- obavlja poslove koji podrazumevaju postojanje rizika od nastanka povrede prilikom obavljanja poslova (rad na visini i kretanje ispod obešenih tereta na dizalicama).

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje;

izuzetno:

- osnovno obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- najmanje tri godine radnog iskustva.

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

TEHNIČAR ZA IZRADU DEKORA

Opšti / tipični opis posla

- priprema radioničke crteže za bravarsku i stolarsku radionicu;

- pomaže šefu radionice u realizaciji dekora;

- bira materijale sa scenografom i šefom radionice dekora;

- vodi evidenciju u nabavci alata, sredstava za zaštitu na radu i potrošnih materijala;

- evidentira i pomaže šefu dekorske radionice na popravci u usklađivanju dekorske opreme;

- pomaže i menja glavnog koordinatora za izradu i održavanje dekora u njegovom odsustvu, radi na izradi dekora, vrši nadzor nad izvedenim radovima, bira materijale, trebuje osnovni i potrošni materijal priprema i izrađuje radioničke crteže za bravarsku i stolarsku radionicu;

- odgovoran ja za neophodnu HTZ opremu;

- vodi evidenciju i arhivira tehničku dokumentaciju korišćenu za izradu i popravku dekora i opreme predstava, prati razvoj novih tehnologija i materijala koje omogućavaju lakši i brži proces izrade dekora i predlaže mere za optimizaciju procesa rada;

- bira i izrađuje tehničku dokumentacije protiv požarnih sredstava i premaza namenjenih za zaštitu dekora i opreme i vrši njen izbor;

- kontroliše proces zaštite dekora i opreme protiv požarnim sredstvima i arhivira dokumentaciju.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje stranog jezika;

- najmanje tri godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

TEHNIČAR ZA TONSKU I VIDEO PODRŠKU IGRAČKIH PROBA

Opšti / tipični opis posla

- manipuliše uređajem za reprodukciju tonskih i video zapisa na probama igrača po nalogu repetitora, pedagoga ili koreografa;

- reprodukuje odgovarajuće tonske i video deonice;

- priprema video i tonskog materijala za probe po planu rada;

- razvrstava, evidentira, čuva i umnožava audio i video materijal repertoara potreban za probe;

- ukazuje na potrebu nabavke ili obnavljanja audio i video materijala;

- izdaje na revrs auduio i video materijale igračima, pedagozima i dr.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- poznavanje igračkog repertoara;

- znanje rada na računaru;

- najmanje pet godina igračkog iskustva;

- baletsko obrazovanje.

 

Naziv radnog mesta

FIZIOTERAPEUT IGRAČA

Opšti / tipični opis posla

- prati opšte fizičko stanje igrača zbog pojačanih psihofizičkih napora i povreda;

- sprovodi sportske i terapeutske masaže;

- pomaže igračima u sprovođenju terapija prilikom povreda na osnovu lekarske dijagnoze;

- prilagođava programe oporavka specifičnostima profesije igrača;

- procenjuje i kontroliše zdravstveno stanja igrača i napredak pri sprovođenju terapija;

- sarađuje sa licima zaduženim za bezbednost i zdravlje na radu u okviru institucije;

- predlaže plan i program zaštite zdravlja igrača i podnosi izveštaje o zdravstvenom stanju igrača.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovnim akademske / osnovne strukovnim studijama) u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. 

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje stranog jezika;

- najmanje jedna godina rada sa sportistima ili igračima.

 

Naziv radnog mesta

GARDEROBER

Glavni garderober

Garderober

Opšti / tipični opis posla

- organizuje i realizuje rad organizacionom jedinicom garderobe;

- obezbeđuje, priprema i opslužuje za probe, nastupe, predstave i koncerte celokupnu scensku kostimsku opremu;

- prisustvuje generalnim probama / probama / predstavama / koncertima u skladu sa utvrđenim rasporedom rada i po potrebi vrši korekcije kostima;

- sarađuje, zajedno sa garderoberom obuće, neposredno sa umetnikom / izvođačem pred nastup i u toku same predstave / koncerta, kao i na generalnim probama;

- pomaže umetničkom osoblju pri oblačenju kostima i kostimske opreme i odgovoran je za vizuelni izgled izvođača;

- odlučuje i organizuje probe i prepravke kostima, popravke kostima, pranje i slanje kostima na hemijsko čišćenje;

- preuzima nove kostime za predstave / koncerte, zadužuje ih i brine o stanju kostima u toku eksploatacije i zadužene kostime skladišti u odgovarajući magacin;

- vodi evidenciju o celokupnom fundusu, izdaje scensku kostimsku opremu po nalogu neposrednog rukovodioca i preduzima mere zaštite celokupne scenske kostimske opreme i obuće u magacinu od mogućih oštećenja;

- priprema podatke za potrebe javnih nabavki;

- obavlja poslove u uslovima koji podrazumevaju izloženost štetnim isparenjima, hemijskim sredstvima i prašini prilikom obavljanja poslova.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje;

izuzetno:

- osnovno obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- najmanje tri godine radnog iskustva.

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

ISTRAŽIVAČ DOKUMENATA I ARHIVE

Glavni istraživač dokumenata i arhive

Istraživač dokumenata i arhive

Opšti / tipični opis posla

- organizuje, koordinira, usmerava i kontroliše rad istraživača dokumenata i arhive;

- organizuje, sprovodi i kontroliše prihvatanje, sortiranje, obradu i čuvanje istorijske građe, muzikološke, etnomuzikološke, etnološke, etnokoreološke, sređivanje postojećih zbirki, kao i izlučivanje građe;

- organizuje, sprovodi i kontroliše pravljenje izveštaja o redovnoj delatnosti ustanove kulture;

- realizuje istraživanja od značaja za ustanovu;

- priprema i vrši izradu analiza po zahtevu uprave i korisnika po odobrenju uprave ustanove;

- sarađuje sa srodnim ustanovama i ličnostima od značaja za ustanovu;

- pravi izbor i brine o naručivanju stručne literature i publikacija;

- pregleda, sortira i evidentira građu za istraživanje i sarađuje u istraživanju;

- radi na stručnim istraživanjima i saradnji sa srodnim institucijama od značaja za matičnu ustanovu;

- prikuplja, proverava i klasifikuje tekuću dokumentaciju ustanove;

- vodi hemeroteku i prosleđuje tražene podatke korisnicima u ustanovi i drugim korisnicima po odobrenju glavnog istraživača.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od  najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama (osnovnim akademske / osnovne strukovnim studijama) u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i najmanje pet godina radnog iskustva do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru.

- najmanje pet godina radnog iskustva.

- najmanje tri godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

KOORDINATOR ZA KINEMATOGRAFIJU

Opšti / tipični opis posla

- koordinira, promoviše i radi na plasmanu domaćih kinematografskih ostvarenja u zemlji i inostranstvu i pruža logističku podršku producentima i autorima i planira promotivne aktivnosti u zemlji i inostranstvu;

- prati funkcionisanje festivala i promotivnih manifestacija koje se održavaju u zemlji i pruža im logističku podršku i priprema i realizuje promo i marketinški materijal za promociju domaćeg audio vizuelnog stvaralaštva;

- pravi dnevne liste i ostala dnevna obaveštenja za publiku i unosi dnevne liste na sajt ustanove i u obrasce za mesečne repertoare;

- priprema i predlaže godišnji plan i program svog rada sa budžetskom projekcijom i priprema i predaje godišnje izveštaje o svom radu;

- rukovodi, koncipira i organizuje edukativne programe;

- nadzire sprovođenje svih konkursa i izrađuje i priprema svu neophodnu dokumentaciju potrebnu za realizaciju konkursa;

- učestvuje i realizuje projekat u svim fazama rada;

- prati sve faze produkcije;

- administrira zahteve produkcije;

- učestvuje u planiranju budžeta;

- administrira i organizuje koprodukcione markete;

- organizuje i koordinira radionice, sesije i prezentacije filmskih projekata u različitim fazama razvoja;

- koordinicaira aplikacioni proces i rukovdi organizacionim i promotivnim aktivnostima u okviru filmskih marketa;

- predstavlja program ustanove na međunarodnim panelima i sesijama;

- organizuje promotivne aktivnosti na međunarodnim festivalima i konvencijama.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje dva strana jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje tri godine radnog iskustva;

- iskustvo rada u audio vizuelnom sektoru.

 

Naziv radnog mesta

SARADNIK ZA KINEMATOGRAFIJU

Saradnik za kinematografiju - međunarodnu saradnju, plasman i promociju

Saradnik za kinematografiju - umetničku dokumentaciju i izdavačku delatnost

Opšti / tipični opis posla

- koordinira aplikacioni proces i rukovodi svim nastupima na filmskim marketima i festivalima vezanim za plasman i promociju filmske umetnosti iz Srbije na međunarodnom tržištu;

- prikuplja i distribuira neophodan promotivni materijal potreban za plasman i promociju filmske umetnosti iz Srbije na međunarodnom tržištu i distribuira promotivni materijal potreban za plasman i promociju filmske umetnosti iz Srbije na međunarodnom tržištu;

- koordinira komunikaciju sa inostranim partnerima u vezi sa prezentacijom filmske umetnosti iz Srbije u svetu;

- prikuplja podatke najnovije filmske produkcije i izrađuje publikacije na engleskom jeziku za sve festivale i revije na kojima učestvuje ili koje organizuje;

- rukovodi organizacijom Revijalnih programa i retrospektiva autora u inostranstvu u saradnji sa ambasadama, kulturnim centrima, unevrezitetima, nacionalnim filmskim centrima i kulturno umetničkim društvima;

- priprema i predlaže godišnji plan i program svog rada sa budžetskom projekcijom i priprema i predaje godišnje izveštaje o svom radu;

- klasifikuje, čuva i prezentira umetničku dokumentaciju na način predviđen zakonom;

- organizuje i koordinira promocije publikacija iz oblasti umetničke dokumentacije i izdavačke delatnosti i sarađuje sa institucijama u zemlji i inostranstvu koje se bave istom ili sličnom delatnošću;

- rukovodi filmskim promotivnim programima u cilju afirmacije i očuvanja domaće kinematografske baštine;

- administrire i organizacije koprodukcionie markete;

- koordinira pitching sesijama i prezentacijama filmskih projekata u različitim fazama razvoja;

- planira plasman i promociju filmskih projekata na međunarodnim festivalima.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama (osnovnim akademske / osnovne strukovnim studijama) u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i najmanje pet godina radnog iskustva do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje engleskog jezika i još jednog službenog jezika;

- znanje rada na računaru;

- znanje engleskog jezika;

- znanje rada na računaru.

- najmanje tri godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

SARADNIK ZA IZDAVAČKU DELATNOST

Opšti / tipični opis posla

- obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe službe;

- komunicira sa svim sektorima unutar kuće, izuzetno: i izvan kuće, u cilju pribavljanja podataka za pravljenje dnevnih lista i ostalih obaveštenja;

- pravi dnevne liste i ostala dnevna obaveštenja za publiku (koja se sprovode primenom utvrđenih procedura, uputstava i metoda rada prema podacima koje dobija od umetničkih direkcija i ostalih nadležnih službi);

- unosi dnevne liste na sajt ustanove;

- komunicira sa odgovornim licima unutar kuće u cilju pribavljanja podataka za mesečne repertoare;

- unosi tekstualni sadržaj u grafičke obrasce za mesečne repertoare;

- unosi mesečne repertoare na sajt ustanove, na osnovu opštih smernica;

- ažurira segment sajta koji se odnosi na produkciju ustanove kulture (fotografije, tekstove, podele i sl.) i vrši procenu opcija kako bi se došlo do najboljeg rešenja uz određen stepen kreativnosti i nadzor rukovodioca.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama (osnovnim akademske / osnovne strukovnim studijama) u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i najmanje pet godina radnog iskustva do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje rada na računaru;

- služenje grafičkim i internet programima;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

SAVETNIK ZA EU PROGRAME I FONDOVE

Opšti / tipični opis posla

- koordinira apliciranje i prijavljivanje projekata, pruža informacije, savetodavne usluge i pomoć audiovizuelnim operaterima iz zemlje prilikom konkurisanja za finansijsku podršku EU programa i fondova;

- adaptira materijale koje objavljuju EU fondovi;

- uspostavljanje i koordinacija dokumentacionog centra o kulturnim politikama Evropske Unije koji je namenjen kulturnim profesionalcima iz zemlje;

- koordinira apliciranje i prijavljivanje projekata na evropske fondove;

- koordinira i organizuje informativna predavanja o načinima apliciranja i popunjavanja aplikacija Evropske komisije;

- obavlja poslove prikupljanja sredstava za domaće produkcije i koprodukcije u zemlji i inostranstvu;

- uspostavlja finansijske regulative sa rukovodiocem Finansijsko knjigovodstvenog sektora;

- priprema i predaje godišnji izveštaj (narativni i finansijski) o rezultatima ovog segmenta svoga rada;

- priprema i predlaže godišnji plan i program rada Sektora za podršku sa budžetskom projekcijom;

- priprema i predaje godišnje izveštaje o radu Sektora za podršku.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje tri godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

SAVETNIK ZA PRUŽANJE USLUGA INOSTRANIM PROIZVOĐAČIMA

Opšti / tipični opis posla

- rukovodi i administrira rad komisije za dodeljivanje podsticaja investitorima da u RS proizvode audiovizuelno delo;

- organizuje, koordinira sve poslove administrativne i logističke podrške domaćim i stranim produkcijama i koprodukcijama za snimanje na lokacijama u Srbiji;

- uspostavlja procedure i pravnu regulativu za izdavanje sertifikata stranim produkcijama i koprodukcijama putem kojih one mogu ostvariti podsticajne finansijske olakšice za snimanje na lokacijama u Srbiji;

- uspostavlja poslovnu saradnju sa svim mogućim pružaocima usluga za snimanje u Srbiji i posreduje u dobijanju dozvola za snimanje i stručne podrške;

- priprema i predlaže godišnji plan i program svog rada sa budžetskom projekcijom;

- priprema i predaje godišnje izveštaje o svom radu.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje tri godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

SAVETNIK ZA EDUKACIJU

Opšti / tipični opis posla

- organizuje edukativne programe za filmske i TV saradnike;

- organizuje seminare, predavanja, radionice i prakse u profesionalnim filmskim i TV produkcijama;

- organizuje i dogovara saradnju sa referentnim profesionalnim filmskim radnicima na realizaciji programa edukacije;

- koordinira i organizuje put i boravak stručnjacima (predavačima i moderatorima radionica) iz inostranstva;

- dogovara realizaciju prakse u profesionalnim filmskim i TV produkcijama u svim produkcionim fazama (pred pripreme, pripreme, snimanje, post produkcija), kao i u fazama distribucija i prikazivanja;

- vrši monitoring i evaluaciju edukativnih programa i o tome podnosi izveštaj;

- koordinira pitching sesije i prezentacije filmskih projekata u različitim fazama razvoja;

- priprema i predlaže godišnji plan i program svog rada sa budžetskom projekcijom;

- priprema i predaje godišnje izveštaje o svom radu.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje tri godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

ISTRAŽIVAČ KULTURNOG RAZVITKA

Koordinator za istraživanja kulturnog razvitka

Organizator istraživanja kulturnog razvitka

Istraživač kulturnog razvitka

Opšti / tipični opis posla

- koordinira rad istraživača i vrši recenziju radova istraživača;

- komunicira sa naručiocima istraživanja i drugim zainteresovanim grupama;

- obavlja istraživačke i složene istraživačke poslove (priprema nacrt istraživanja, utvrđuje i razrađuje metodologiju postupka, istraživanja, nadgleda istraživanja);

- donosi zaključke i u zavisnosti od obima istraživanja delimično ili u celosti kreira analitičke dokumente;

- proučava stanje u kulturi, izrađuje i objavljuje studije i na druge načine prezentuje rezultate istraživanja;

- predlaže i obrazlaže program rada istraživačkog odeljenja za izradu godišnjih planova / programa i izveštaja o radu ustanove;

- uspostavlja saradnju sa domaćim i međunarodnim ustanovama i pojedinacima;

- priprema stručne sastanke;

- planira, organizuje i priprema neophodne aktivnosti za otpočinjanje istraživanja;

- vodi internu dokumentaciju po projektima;

- priprema, organizuje i prati terenski rad istraživača i obučava anketare i obrađivače;

- kontroliše i sistematizuje prikupljanje upitnika, prati razvoj projekta i prikuplja periodične izveštaje o sprovedenim aktivnostima na projektima;

- prati kulturni razvoj na osnovu kontinuirane analize stanja i promena u ustanovama kulture.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- u stručnim i naučnim publikacijama objavljeni radovi iz oblasti društvenih i humanističkih nauka;

- vladanje naučnom metodologijom iz oblasti društvenih i humanističkih nauka;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje pet godina radnog iskustva.

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- u stručnim i naučnim publikacijama objavljeni radovi iz oblasti društvenih i humanističkih nauka;

- poznavanje metodologije istraživanja iz oblasti društvenih i humanističkih nauka;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje tri godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

ISTRAŽIVAČ - DOKUMENTALISTA

Koordinator dokumentalista

Dokumentalista

Opšti / tipični opis posla

- rukovodi i usmerava rad dokumentalista;

- prikuplja, stručno objedinjuje i proučava dokumentacionu građu i podatke;

- radi na kreiranju plana obrade dokumentacije i odabiru tehnike obrade;

- organizuje i usmerava elektronsku i fizičku obradu dokumenata i bibliotečkih jedinica;

- vrši odabir softvera za obradu dokumentacije, u celosti ili delimično kreira baze podataka i izrađuje forme izveštaja;

- priprema i objavljuje rezultate dokumentacionih istraživanja;

- priprema rezultate istraživanja na nivou ustanove;

- priprema, ažurira i objavljuje podatke i informacije na internet stranici ustanove;

- sprovodi stručni nadzor i priprema štampane prezentacije istraživanja i drugih izdanja;

- koordinira i elektronski obrađuje pripremu za štampu prezentacije godišnjeg izveštaja o realizaciji programa rada ustanove;

- priprema plan rada i izveštaj o radu dokumentalističkog odeljenja i učestvuje u izradi godišnjih planova i izveštaja o radu ustanove;

- organizuje i ostvaruje saradnju sa drugim akterima kulturnog razvoja na projektima objedinjavanja i objavljivanja podataka od značaja za unapređenje kulturne politike.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje dve godine radnog iskustva.

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

UREDNIK ZA UMETNIČKU - ISTRAŽIVAČKU DOKUMENTACIJU I IZDAVAČKU DELATNOST

Glavni urednik

Urednik

Opšti / tipični opis posla

- rukovodi i organizuje izdavačkom i umetničko-istraživačkom delatnošću ustanove, samostalno organizuje, objedinjava i usmerava rad zaposlenih u službi, priprema i realizuje plan rada u skladu sa potrebama ustanove kulture;

- prati dostignuća izdavaštva u oblasti kulture u zemlji i svetu, samostalno daje predloge za unapređenje metoda rada izdavačke delatnosti kao i štampanih izdanja ustanove kulture;

- određuje precizne parametre za potrebe javnih nabavki u skladu sa planom rada izdavačke delatnosti ustanove kulture;

- uređuje i priređuje izdanja ustanove kulture, kao i promotivne, propagandne i informacione materijale ustanove;

- piše autorske tekstove, uz poštovanje metodologije prilagođene nameni i ciljnim grupama, za potrebe objavljivanja u izdanjima ustanove kulture;

- priprema i izrađuje tekstualne i grafičke materijale za objavljivanje u izdanjima ustanove kulture;

- komunicira sa dizajnerima, prati i kontroliše njihov rad vodeći računa o dinamici rada;

- obavlja komunikaciju i pregovara sa umetnicima i ostalim učesnicima u kreativnim aktivnostima ustanove kulture, kao i sa autorima tekstova i drugim stručnim licima u pogledu pripreme i realizacije umetničko - istraživačkih i izdavačkih projekata i upućuje pozive za učešće u izradi tematskih izdanja;

- organizuje saradnju, koordinira rad i komunicira sa štamparijama i ostalim stručnim licima neophodnim za sprovođenje izdavačkog procesa, vodeći računa o dinamici rada;

- komunicira sa ustanovama, organizacijama i udruženjima iz domena kulture, nauke i obrazovanja kao i umetnicima i profesionalcima u navedenim domenima, u cilju nabavljanja podataka i materijala za potrebe priređivanja i objavljivanja izdanja ustanove kulture;

- klasifikuje, čuva i prezentuje umetničku dokumentaciju na način predviđen zakonom;

- uređuje, prati proces distribucije stručnih i naučnih publikacija iz oblasti pozorišne i filmske umetnosti i drugih audio vizuelnih medija;

- prikuplja podatke za izradu baze podataka o umetničkoj iz oblasti pozorišne, filmske i drugih audio-vizuelnih umetnosti, kao i o izdavačkoj delatnosti;

- prati i nadgleda odvijanje procesa dokumentovanja i izdavanja dela;

- rukovodi pripremama materijala za prezentaciju izdavačke delatnosti institucije kulture na domaćim i međunarodnim događajima;

- promoviše rezultate dokumentacionih umetničko-istraživačkih projekata i postignuća na planu izdavačke delatnosti.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje stranog jezika.

- najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima obrade dokumentacije i izdavaštva.

- najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima obrade dokumentacije i izdavaštva.

 

Naziv radnog mesta

OPERATER BIOSKOPA

Opšti / tipični opis posla

- projektuje filmove u skladu sa bioskopskim rasporedom emitovanja projekcija;

- održava projektor;

- kontroliše i realizauje tehničke poslove u skladu sa dnevnim, nedeljnim i mesečnim planom;

- rešava tehničke probleme u bioskopu;

- koordinira i izvodi filmske trailer-e pre projekcija filmova;

- priprema filmske kopije i reklamne spotove za emitovanje;

- pruža tehničku podršku po potrebi, klijentima bioskopa;

- kontroliše i realizuje izvođenje bioskopskih projekcija.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje dve godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

SARADNIK ZA UNAPREĐIVANJE DELATNOSTI USTANOVE KULTURE

Opšti / tipični opis posla

- prati projekte međunarodnih organizacija i ustanova vezane za delatnost matične ustanove;

- prati projekte iz fondova EU, vladinih organizacija, lokalne samouprave i udruženja koja za delatnost imaju saradnju sa matičnom ustanovom;

- priprema planove za učešće matične ustanove u projektima;

- kontaktira ustanove, organizacije i poslovne subjekte prema kojim gravitira matična ustanova;

- prati realizaciju ugovorenih projekata i programa u kojima učestvuju ustanove i stara se o realizaciji zaključenih sporazuma i ugovora.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama (osnovnim akademske / osnovne strukovnim studijama) u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i najmanje pet godina radnog iskustva stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje stranog jezika;

- najmanje dve godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

ORGANIZATOR PROGRAMA

Koordinator organizacije programa

Organizator projekata / programa

Opšti / tipični opis posla

- priprema, koordinira službom organizacije planiranih aktivnosti projekta / programa ustanove;

- kontroliše izvršavanje poslova;

- izrađuje planove i programe rada, planira raspored rada ustanove;

- organizuje, objedinjava i usmerava rad zaposlenih u službi;

- raspoređuje poslove na neposredne izvršioce;

- pruža potrebnu stručnu pomoć i sarađuje sa drugim organizatorima;

- kontroliše realizaciju projekta / programa u zemlji i inostranstvu;

- organizuje i koordinira rad biletarnice.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- srednje obrazovanje i pet godina radnog iskustva stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe.

 

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje tri godine radnog iskustva.

- znanje stranog jezika;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

RAZVODNIK

Opšti / tipični opis posla

- izdaje broj garderobe, istu čuva i po završetku vraća posetiocima na osnovu izdatog broja garderobe;

- proverava salu i pozicioniranje sedišta pre početka predstave ili programa;

- otvara vrata za ulazak posetioca u salu po odobrenju inspicijenta;

- usmerava posetioce na poziciju u odnosu na kupljenu kartu;

- proverava kartu gledaoca u slučaju potrebe;

- stara se o redu i miru tokom trajanja predstave ili programa u toku predstave, po pozivu posetioca;

- zadužuje na revers određen broj programskih knjižica, pre početka predstave i tokom pauze prodaju programske knjižice posetiocima, po završetku predstave vrši razduženje;

- iznosi cveće na scenu za ansambl, a umetnicima uručuje pojedinačno po završetku premijere ili svečanosti.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje stranog jezika;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

ORGANIZATOR KULTURNIH AKTIVNOSTI

Opšti / tipični opis posla

- organizuje, rukovodi, kontroliše i koordinira rad prilikom pripreme i izvođenja projekata / programa u polivalentnom centru za kulturu;

- izrađuje, predlaže i usvaja planove za izvođenje projekata / programa u polivalentnom centru za kulturu;

- priprema i irazrađuje i sprovodi utvrđene godišnje programe rada;

- priprema dokumentaciju za špediciju prilikom gostovanja u inostranstvu (ATA karnet);

- izrađuje nedeljni plan rada izvođenja;

- organizuje probe;

- komunicira sa šefovima grupa i postavlja im neposredne zadatke.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovnim akademske / osnovne strukovnim studijama) u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- srednje obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

 

 

Naziv radnog mesta

UREDNIK PROGRAMA

Opšti / tipični opis posla

- uređuje programe i samostalno izrađuje planove i programe rada;

- odgovoran je za organizaciju, koordinaciju i rukovođenje, projektima / programima polivalentnog centra za kulturu u zemlji i inostranstvu;

- predlaže strategije rada i razvoja programa i aktivnosti ustanove;

- priprema program rada ustanove i učestvuje u pripremi finansijske planova kao i izveštaja;

- sačinjava aplikacije za učešće na konkursima za finansiranje i podršku programa iz oblasti delovanja polivalnetnog centra i stara se da na druge dostupne načine (sponzorstva, donatorstva i dr.) obezbedi finansijska sredstvav za realizaciju programa;

- piše autorske tekstove za kataloge, programe i medije;

- predlaže i realizuje marketinške aktivnosti i aktivnosti vezane za odnose sa javnošću ustanove;

- predlaže i aktivno formuliše i realizuje edukativne programe iz delokruga svog rada;

- aktivno sarađuje u timovima i organima ustanove (savetima, kolegijumima, kao selektor ili član žirija i dr.);

- sarađuje i kreativno realizuje programe / projekte sa partnerskim institucijama u svim sektorima - institucijama iz svih oblasti kulture i drugih oblasti društvenog života značajnih za realizaciju programa u zemlji i inostranstvu;

- efikasno komunicira i radi u interdisciplinarnom i multimedijalnom nacionalnom i međunarodnom okruženju;

- sačinjava listu zahteva u vezi s tehničkom realizacijom programa;

- planira, nadgleda i realizuje sve faze i segmente realizacije programa / projekta;

- prati kretanja na domaćoj i međunarodnoj sceni teorije i prakse umetnosti, kulture i svih relevantnih oblasti za profil polivalentnog centra.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje tri godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

PROGRAMSKI SELEKTOR U MUZIČKOJ USTANOVI

Opšti / tipični opis posla

- obavlja najsloženije stručno-operativne poslove, osmišljava, organizuje i koordinira projekte / programe u zemlji i inostranstvu;

- radi na kreiranju programske politike ustanove;

- kreira, osmišljava i odgovara za sve segmente programske delatnosti ustanove, u skladu sa programskom politikom i odlučuje o angažovanju umetnika u okviru programske delatnosti;

- osmišljava, izrađuje i odlučuje o rasporedu rada projekata / programa;

- izrađuje godišnji i sezonski plan ustanove i radi na izradi petogodišnjeg plana u skladu sa programskom politikom ustanove;

- osmišljava i ugovara domaća i inostrana gostovanja i turneje;

- odgovoran je za osmišljavanje, uređivanje i kreiranje sadržaja štampanih izdanja i drugih štampanih i elektronskih materijalai pruža potrebnu stručnu pomoć u realizaciji poslova službi odnosa sa javnošću, marketinga i realizacije programa;

- ostvaruje i održava intenzivne i redovne kontakte na najvišem nivou sa partnerima, umetnicima i agencijama.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje pet godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

KOORDINATOR ZA DRUŠTVENO ODGOVORNE POSLOVE

Opšti / tipični opis posla

- odgovoran je za osmišljavanje i realizaciju projekata u oblasti CSR (Corporate social responsibility);

- realizuje komuniciranje CSR projekata u ciljanim javnostima i u medijima (u okviru PR strategije i aktivnosti);

- razvija CSR projekte i aktivnosti (projekti koji treba da doprinesu društveno angažovanom delovanju i prepoznatljivosti ustanove u javnosti kao institucije od najšireg društvenog značaja);

- razvija edukativne projekte sa ciljem formiranja posebnog sektora edukacije;

- planira i realizuje posete muzičara vrtićima, staračkim domovima, udruženjima osoba sa posebnim potrebama - inkluzivni projekti;

- realizuje projekte edukacije (organizacija i realizacija otvorenih proba, prijem i ispunjavanje zahteva studentskih i naučnih projekata);

- izrađuje strategiju i plan razvijanja tehnika internih komunikacija;

- odgovoranje za građenje korporativnog imidža ustanove;

- odgovoranje za internet promociju ustanove - kreiranje strategije i izradu sadržaja na društvenim mrežama - odnosno koordinaciju i superviziju saradnika operatora;

- sarađuje na uređivanju i izradi sadržaja web prezentacije;

- vrši poslove izrade i distribucije newsletter-a i slanje sms poruka pretplatnicima;

- izrađuje plan rada i nadgleda rad fotografa.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama ( osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- srednje obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje dve godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

MAJSTOR UMETNIČKOG TKANJA - TKALJA

Opšti / tipični opis posla

- obavlja poslove koji se odnose na tkanje i izrađivanje unikatnih umetničkih tapiserija od najjednostavnije (klečane) tehnike, do složenih, kombinovanih tehnika klasičnih i modernih, prostornih tapiserija;

- vrši izbor materijala, boja i tehnika u postupku tkanja kao koautor umetničkog dela, neposredno sarađuje sa autorom kartona pre i u toku tkanja i izvođenja, pri izboru materijala, boja i tonova u postupku i tehnikama tkanja, a prema potrebi i samostalno;

- neposredno sarađuje sa farbarom prediva za tkanje tapiserija, a po potrebi vrši poslove bojenja i preparacije materijala za tkanje;

- montira potrebne osnovne i dodatne elemente tapiserije po uputstvu autora;

- obrađuje gotove tapiserije;

- restaurira tapiserije u slučajevima manjih oštećenja;

- pomaže pri postavkama izložbi;

- vrši poslove inventara materijala za tkanje i muzejskog materijala;

- vrši obuku tkanja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama ( osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- srednje obrazovanje sa višegodišnjim radnim iskustvom na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencija

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

SNIMATELJ

Direktor fotografije

Snimatelj

Opšti / tipični opis posla

- kreira knjigu snimanja neophodnu za proces realizacije audio vizuelnog dela;

- vrši odabir potrebnih materijalea za rad neophodnih u procesu realizacije audio vizuelnog dela;

- kreira i realizuje sve slikovne elemente audio vizuelnog dela;

- bira kadrove iz sektora kamere neophodne za relizaciju audio vizelnog dela;

- određuje neophodnu količinu svetla, tj. opremu u procesu snimanja;

- sarađuje sa autorskim timom na realizaciji audio vizuelnog dela, a posebno sa rediteljem;

- intersektorski sarađuje sa svim stručnim timovima u procesu realizacije snimanja;

- snima materijale predviđene planom izrade audio vizuelnog dela;

- snima reportaže, spotove, novinarske priloge, dokumentarne, kratkometražne i dugometražne filmove za potrebe marketinga i ostale potrebe projekta;

- priprema opremu za snimanje;

- kontroliše obradu snimljenog materijala i po potrebi prisustvuje montaži;

- postavlja svetla na snimanju;

- kontroliše ispravnost opreme za rad;

- izveštava o materijalu koji je snimiou cilju daljeg arhiviranja snimljenog materijala.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencija

- znanje stranog jezika;

- najmanje dve godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

ANIMATOR

Animator

Asistent animatora

Opšti / tipični opis posla

- stvara karakter likova u saradnji sa rediteljem i dizajnerom na osnovu odabrane tehnike animacije;

- kreira pokret u saglasnosti sa likovniom predloškom i radnjom filma;

- stvara i objekat i pokret koji spaja u celinu animirani film;

- crta glavne ekstreme-pokrete, definitivno izrađuje šeme, planove na osnovu knjige snimanja (story board) i lay out-a, fonograma, dijaloga i muzike po uputstvu reditelja;

- određuje dužinu trajanja, odnosno broj frejmova određene sekvence kao i odnose kretanja likova unutar kadra;

- koloriše objekata ili figura u skladu sa dogovorenim projektom;

- obrađuje grafički sliku pomoću kompjuterskih programa namenjenih za animaciju;

- slaže planove unutar kadra;

- montira delove animiranog filma spajajući faze u pokret;

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od  najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

- na studijama (osnovnim akademske / osnovne strukovnim studijama) u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. 

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje stranog jezika;

- najmanje dve godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

TEHNIČAR - GALERISTA ZA VIZUELNI PROGRAM U USTANOVI KULTURE/POLIVALENTNOM CENTRU

Opšti / tipični opis posla

- radi na postavkama i u organizaciji svih izložbi i projekata ustanove u matičnoj ustanovi i van nje;

- vrši svu potrebnu manipulaciju kulturnim dobrima (neposredno rukuje kulturnim dobrima prilikom postavke, utovara, istovara, pakovanja i prenosa) i drugim predmetima i materijalima i odgovoran je za njih;

- vrši nabavku potrebnog materijala, mobilijara, vodi evidenciju opreme i zadužen je za njih;

- sređuje, popisuje i tehnički brine o mobilijaru, opremi i tehničkom materijalu, sređuje arhivu štampanog materijala iz delatnosti galerije;

- organizuje, koordinira i stara se o pravilnom funkcionisanju i održavanju multimedijalnih uređaja koji upotpunjuju ili su deo izložbe i drugih programa (tablet računari, audiovodiči, touch screen računari, projektori i dr.);

- sarađuje sa kustosom, urednikom i umetnikom u organizaciji i realizaciji pratećih programa izložbi;

- dežura na izložbama i programima, vodi evidenciju o brojnosti i strukturi publike, prodaje kataloge i druge materijale i pruža potrebne informacije.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovnim akademske / osnovne strukovnim studijama) u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- srednje obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje u radu na računaru i digitalnim / multimedijalnim sistemima / uređajima;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

GALERISTA

Vodič

Samostalni vodič

Viši vodič

Opšti / tipični opis posla

- prima i vodi grupe posetilaca i najavljene pojedinačne posete kroz osnovnu postavku i povremene izložbe;

- pruža informacije publici (grupama i pojedincima) o osnovnoj postavci, izložbenoj aktivnosti i publikacijama;

- osmišljava, priprema i realizuje edukativne aktivnosti namenjene javnosti (radionice, predavanja, obilaske, igraonice, multimedijalne prezentacije i dr.);

- obavlja tehničke poslove u pripremi i realizaciji aktivnosti iz delokruga rada;

- prati evidenciju o brojnosti i strukturi publike;

- sarađuje sa kustosom, urednikom i umetnikom u svojoj ustanovi i sa vodičima iz srodnih ustanovama kulture i obrazovanja;

- dežura na izložbama i programima, vodi evidenciju o brojnosti i strukturi publike, prodaje kataloge i druge materijale i pruža potrebne informacije;

- odgovora za eksponate, mobilijar i opremu.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- srednje obrazovanje i pet godina radnog iskustva stečenog do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru.

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- najmanje tri godina radnog iskustva.

- najmanje pet godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

KOORDINATOR DIGITALNIH PROCESA

Opšti / tipični opis posla

- vrši istraživanje analizu i eksternu selekciju celokupne potencijalne građeza digitalizaciju u lokalnoj sredini i šire, u saradnji sa ustanovama kulture, subjektima u kulturi, lokalnom zajednicom i dr. u oblasti savremenog stvaralaštva i kreativnih industrija;

- prikuplja građu za digitalizaciju na terenu;

- vrši internu selekciju građe za digitalizaciju u oblasti savremenog stvaralaštva i kreativnih industrija;

- predlaže prioritete za digitalizaciju u oblasti savremenog stvaralaštva i kreativnih industrija;

- inicira i koordinira izradu digitalnih kolekcija, zbirki u oblasti savremenog stvaralaštva i kreativnih industrija;

- organizuje i prati rad zaposlenih na digitalizaciji; prati poslove pripreme dokumentacije za koju će se vršiti digitalizacija, vrši koordinaciju poslova digitalizacije i skeniranja dokumentacije;

- vrši obradu selektovane građe za digitalizaciju u skladu sa zakonskim aktima, standardima i prioritetima (imenuje predmet građe, opisuje fizičke karakteristike predmeta, određuje ustanovljava period i geografsko poreklo građe, utvrđuje autora, procena fizičkog stanja predmeta i ostale potrebne radnje neophodne za izradu metapodataka za digitalizovanu građu);

- radi na formiranju digitalnih zbirki (implementira digitalizovani materijala) u saradnji sa operaterom u repozitorijum digitalizovanog materijala, implementira metapodatke u bazu metapodataka;

- sprovodi mere odgovarajuće zaštite fondova digitalizovane građe i učestvuje u poslovima digitalizacije u oblasti savremenog stvaralaštva i kreativnih industrija;

- izrađuje programe u skladu sa definisanim kriterijumima prioriteta za digitalizaciju građe u Republici Srbiji;

- sprovodi mere prikupljanja, čuvanja i zaštite stvaralaštva nastalog u digitalnom obliku i upotrebu digitalnih tehnologija u ustanovama koje se bave izvođačkim i muzičko scenskim delatnostima.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje rada na računaru uključujući i poznavanje sistema skladištenja podataka i rada baze podataka;

- poznavanje procesa digitalizacije;

- poznavanje sistema skladištenja podataka i rada baze podataka;

- znanje rada programa za grafičku obradu;

- znanje stranog jezika.

 

Naziv radnog mesta

SARADNIK DIGITALNIH PROCESA

Opšti / tipični opis posla

- predlaže mere i aktivnosti za stvaranje uslova za razvoja projekta digitalizacije arhivske građe;

- obavlja poslove u cilju kontrole primene standarda u procesu digitalizacije;

- kreira planove za realizaciju razvoja digitalizacije kulturne baštine;

- izrađuje programe u skladu sa definisanim kriterijumima prioriteta za digitalizaciju građe u Republici Srbiji;

- učestvuje u realizaciji razvoja projekta digitalizacije u skladu sa savremenim tehnologijama u okviru postojeće mreže ustanova;

- upravlja i ažurira bazama metapodatataka i digitalnim repozitorijumom u okviru ustanove i povezivanje sa drugim ustanovama;

- obrađuje selektovane građe za digitalizaciju u skladu sa zakonskim aktima, standardima i prioritetima (imenuje predmet građe, opisuje fizičke karakteristike predmeta, određuje, ustanovljava period i geografsko poreklo građe, utvrđuje autora, proceljuje fizičko stanje predmeta i ostale radnje neophodne za izradu metapodataka za digitalizovanu građu) u oblasti savremenog stvaralaštva i kreativnih industrija;

- formira digitalnih zbirki (implementaciji digitalizovani materijal u saradnji sa operaterom u repozitorijum digitalizovanog materijala, implementira metapodatke u bazu metapodatakau oblasti savremenog stvaralaštva i kreativnih industrija;

- predlaže mere i aktivnosti za stvaranje uslova za razvoj projekta digitalizacije arhivske građe u oblasti savremenog stvaralaštva i kreativnih industrija;

- kontroliše primene standarda u procesu digitalizacije u oblasti savremenog stvaralaštva i kreativnih industrija;

- kreira planove za realizaciju razvoja digitalizacije u oblasti savremenog stvaralaštva i kreativnih industrija;

- obavlja poslove grafičke obrade digitalizovanih materijala u programima za grafičku obradu.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje rada na računaru uključujući i znanje sistema skladištenja podataka i rada baze podataka;

- znanje rada u programima za grafičku obradu;

- znanje stranog jezika.

 

Naziv radnog mesta

OPERATER DIGITALNIH PROCESA

Opšti / tipični opis posla

- obavlja poslove digitalizacije, snimanje raspoloživom audio-vizulenom opremom, skeniranje građe - kulturnog nasleđa u oblasti savremenog stvaralaštva i kreativnih industrija;

- obavlja poslove skeniranja digitalizovanja mikrofilmovane građe na mikrofilm skenerima u oblasti savremenog stvaralaštva i kreativnih industrija;

- obavlja poslovesnimanja građe - materijala mikrofilm kamerom i izrade mikrofilmova;

- obavlja poslove grafičke obrade digitalizovanih materijala u programima za grafičku obradu;

- obavlja pripremu i obradu (imenovanje fajlova, smanjivanje za prezentativnu funkciju) digitalizovane kulturne baštine za implementaciju u digitalni repozitorijum.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje rada na računaru;

- znanje rada programa za grafičku obradu;

- znanje stranog jezika;

- najmanje jedna godina radnog iskustva;

- poznavanje sistema skladištenja podataka i rada baze podataka;

- poznavanje rada programa za grafičku obradu.

RUKOVODEĆA RADNA MESTA U INFORMISANJU:

Naziv radnog mesta

DIREKTOR USTANOVE

Opšti / tipični opis posla

- organizuje i upravlja procesom rada i vodi poslovanje ustanove;

- izvršava odluke Upravnog odbora i podnosi izveštaj Upravnom odboru o radu i poslovanju;

- donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sitematizaciji poslova i druga opšta akta u skladu sa zakonom i Statutom ustanove;

- predlaže program poslovanja ustanove i preduzima mere za njegovo sprovođenje;

- odgovoran je za materijalno-finansijsko poslovanje ustanove;

- odlučuje o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u skladu sa zakonom.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje pet godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

ZAMENIK DIREKTORA

Opšti / tipični opis posla

- brine se za ostvarivanje osnovnih načela i obaveza osnivača prema ustanovi i za nesmetan i blagovremen rad ustanove;

- razmatra i daje predloge u vezi sa izvršavanjem planova rada u oblasti poslovanja, uređivačke politike i programske orijentacije;

- predlaže i preduzima mere za unapređenje poslovanja i informativno-izdavačke delatnosti ustanove;

- ostvaruje saradnju sa drugim organizacijama i pravnim subjektima u cilju efikasnijeg rada ustanove.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje tri godine radnog iskustva.

RADNA MESTA U OSNOVNOJ DELATNOSTI U INFORMISANJU:

Naziv radnog mesta

ODGOVORNI UREDNIK

Opšti / tipični opis posla

- organizuje rad u redakciji;

- rukovodi poslovima uređivanja lista;

- sprovodi utvrđenu uređivačku politiku i programsku koncepciju;

- odgovara za sadržaj novina i časopisa;

- piše tekstove u skladu sa potrebama lista;

- vrši selekciju prispelih tekstova i priprema ih za objavljivanje;

- analizira list na nedeljnom i mesečnom kolegijumu i o tome obaveštava direktora.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika.

 

Naziv radnog mesta

KOREKTOR

Opšti / tipični opis posla

- organizuje i usklađuje tekstove sa tehničkim i likovnim mogućnostima, sa lektorom i redaktorom;

- vrši korekturu prispelih tekstova za objavljivanje;

- selektira prispele materijale;

- obavlja i druge poslove po nalogu direktora i odgovornog urednika.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

SEKRETAR USTANOVE

Opšti / tipični opis posla

- stara se o primeni zakona, drugih propisa i opštih akata preduzeća;

- priprema predloge i nacrte opštih i drugih akata ustanove;

- sprovodi mere i obavlja druge poslove iz oblasti radnih, obligacionih i drugih odnosa;

- obavlja stručne poslove u postupku zasnivanja radnog odnosa, raspoređivanju na radna mesta i raspodelu radnog vremena, određivanja perioda za korišćenje godišnjih odmora i odsustva, kao i druge stručne poslove iz radnih odnosa;

- sastavlja potrebne informacije i analaize;

- daje potrebna pravna mišljenja direktoru i Upravnom odboru i priprema sednice Upravnog odbora;

- vodi evidenciju o radu honorarnih saradnika i zaposlenih.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (master akademske studije, master strukovne studije ili specijalističke akademske studije), po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika.

 

Naziv radnog mesta

KOORDINATOR DOPISNE SLUŽBE

Opšti / tipični opis posla

- pomaže odgovornom uredniku u radu;

- inicira i razrađuje dugoročni i operativni program rada u skladu sa smernicama uređivačke politike;

- organizuje rad stalnih i honorarnih dopisnika svakodnevnim kontaktima i upustvima radi realizacije određenih tema;

- koordinira rad sa dopisnicima na terenu i honorarnim saradnicima na način da samostalno naručuje teme od dopisnika i šalje dopisnike na zadatke;

- obezbeđuje pravovremeno reagovanje na događaje i zbivanja i određivanje novinara za njihovo praćenje;

- organizuje stručni rad sa novinarima pri utvrđivanju zadataka, raspoređuje poslove i ocenjuje rezultate rada;

- vrši selekciju prispelih tekstova i priprema ih za objavljivanje;

- piše tekstove i priprema glavne priloge;

- obavlja sve poslove u cilju postizanja boljeg kvaliteta informisanosti čitalaca.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

ADMINISTARTIVNI RADNIK

Opšti / tipični opis posla

- priprema podatke i izrađuje analizu o prodaji i kretanju tiraža;

- unosi i obrađuje podatke o otpisnoj remitendi;

- obračunava vrednost objavljenih oglasa u novinama tokom meseca i kontroliše naloge za fakturisanje;

- izrađuje naknadna knjiška pisma i druge korekcije u skladu sa operativnim promenama;

- unosi i kuca tekstove za potrebe redakcije.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

UREDNIK RUBRIKE

Opšti / tipični opis posla

- priprema priloge za svoj sektor;

- koordinira i usmerava rad dežurnih urednika u rubrici;

- neposredno sarađuje sa urednicima drugih rubrika;

- kontinuirano prati, planira, priprema, uređuje, vodi, komentariše i odgovara za realizaciju aktuelnih događaja različitih žanrova iz oblasti za koju je posebno zadužen;

- predlaže teme za priloge za dnevnu informativnu žanrovsku obradu i prati realizaciju;

- rediguje agencijske i dopisničke vesti i formira tematske celine za informativu;

- piše tekstove u skladu sa potrebama novina.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika.

 

Naziv radnog mesta

UREDNIK NOVINAR

Opšti / tipični opis posla

- pomaže odgovornom uredniku i pomoćniku urednika u radu;

- učestvuje u dnevnom planiranju broja i određivanju priloga, komentara , tema;

- planira teme od značaja za objavljivanje u rubrici, prati događanja i planira njihovo pokrivanje;

- koordinira rad sa dopisnicima na terenu i honorarnim saradnicima;

- vrši selekciju prispelih tekstova i priprema ih za objavljivanje;

- planira i bira vesti agencija;

- kontinuirano prati i proučava dnevne događaje;

- piše vesti, izveštaje, članke, komentare, intervjue, reportaže, analitičke priloge i druge oblike novinskog izražavanja o zbivanjima, stanju i ličnostima iz javnog života, o društvenim procesima, protivrečnostima, sukobima i dostignućima i svih oblasti života;

- prilagođava stil, jezik, kompoziciju i dužinu novinskog izražavanjau listu;

- obavlja sve poslove u cilju postizanja boljeg kvaliteta informisanosti čitalaca.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika.

 

Naziv radnog mesta

NOVINAR

Opšti / tipični opis posla

- sistematski prati zbivanja u svim oblastima društvenog života;

- pronalazi izvore informacija;

- odabira teme u skladu sa uređivačkom koncepcijom lista;

- kontinuirano prati i proučava dnevne događaje;

- piše vesti, izveštaje članke, komentare, intervjue, reportaže, analitičke priloge i druge oblike novinskog izražavanja o zbivanjima, stanju i ličnostima iz javnog života, o društvenim procesima, protivrečnostima, sukobima i dostignućima iz svih oblasti života;

- prilagođava stil, jezik, kompoziciju i dužinu novinskog izražavanja u listu;

- obavlja sve poslove u cilju postizanja boljeg kvaliteta informisanosti čitalaca.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika.

 

Naziv radnog mesta

NOVINAR REPORTER

Opšti / tipični opis posla

- izveštava sa mesta događaja nastojeći da slikovito dočara atmosferu, a ne samo činjenice;

- izveštava o sastancima, važnim političkim, privrednim ili društvenim događajima;

- traga za manje dostupnim a i tajnim informacijama;

- predlaže tumačenje pozadine nekog događaja i posledice koje bi on mogao imati za širu ili užu zajednicu na osnovu informacija iz različitih izvora.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

FOTOREPORTER

Opšti / tipični opis posla

- izrađuje fotografije i reportaže;

- prati i fotografiše politička i druga događanja;

- snima fotografije za sve sektore;

- vrši izbor fotografija;

- arhivira objavljene i neobjavljene fotografije;

- skenira i obrađuje fotografije;

- skida agencijske fotografije i arhivira ih;

- priprema fotografije za sve strane novina nastojeći da u fotografiji objedini informativnost, aktuelnost i stil.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- srednje obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva stečenog do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

DOPISNIK

Opšti / tipični opis posla

- priprema tekstove prema utvrđenom redakcijskom planu rada, nalogu urednika i sopstvenoj proceni;

- pronalazi izvor informacija;

- prikuplja i obrađuje podatke, zapažanja, izvode iz dokumentacijei predavanja;

- piše vesti, izveštaje, članke, komentare, intervjue, reportaže, analitičke priloge i druge oblike novinskog izražavanja o zbivanjima, stanju i ličnostima iz javnog života, o društvenim procesima, protivrečnostima, sukobima i dostignućima i svih oblasti života;

- odabira teme u skladu sa koncepcijom lista;

- prilagođava stil, jezik, kompoziciju i dužinu novinskog izražavanja u tekstovima;

- sistematski prati zbivanja u svim oblastima društvenog života iz mesta, opštine ili regije iz koje izveštava / piše;

- blagovremeno i profesionalno obrađuje aktuelne teme i svakodnevno šalje za sajt.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru.

 

KATALOG RADNIH MESTA U ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA:

 

CENTRALNI REGISTAR OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA:

RUKOVODEĆA RADNA MESTA:

Naziv radnog mesta

DIREKTOR

Opšti / tipični opis posla

- rukovodi radom, zastupa i predstavlja organizaciju;

- planira i raspoređuje poslove na rukovodioce organizacionih jedinica;

- daje smernice i prati realizaciju vršenja poslova iz nadležnosti organizacije;

- donosi opšte i pojedinačne akte za koje je zakonom i drugim propisima ovlašćen;

- odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa zaposlenih u organizaciji;

- prati ostvarivanje zaštite podataka u okviru poslova koji se obavljaju;

- raspoređuje zadatke i nadzire rad zaposlenih;

- vrši naredbodavne funkcije, prati izvršenje finansijskog plana i plana javnih nabavki organizacije i izrađuje predlog budžetskih sredstava za rad;

- raspolaže sredstvima organizacije u skladu sa zakonom;

- predlaže opšte akte;

- sprovodi donete odluke i druga opšta akta;

- rešava u upravnim stvarima iz nadležnosti organizacije;

- koordinira radom organizacionih jedinica;

- ostvaruje kontakte i saradnju sa različitim telima, organima i organizacijama u zemlji i inostranstvu radi unapređenja rada organizacije.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- odgovarajući (državni) stručni ispit, u skladu sa zakonom;

- najmanje pet godina radnog iskustva, odnosno u skladu sa zakonom.

 

Naziv radnog mesta

POMOĆNIK DIREKTORA

Opšti / tipični opis posla

- pruža stručnu pomoć direktoru u oblasti rada i ostalim poslovima koji su mu povereni;

- rukovodi radom organizacionih jedinica, planira i raspoređuje poslove na zaposlene, prati i ocenjuje rad rukovodilaca unutrašnjih organizacionih jedinica i drugih zaposlenih;

- prati i koordinira realizaciju poslova u određenoj oblasti rada, u organizacionim jedinicama, izveštava direktora o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova i predlaže preduzimanje potrebnih mera za njihovo rešenje;

- organizuje i učestvuje u izradi pripreme propisa, opštih i pojedinačnih akata iz delokruga rada;

- organizuje pripremu i učestvuje u izradi finansijskog plana, planova rada i izveštaja o radu sektora / određenoj oblasti rada;

- ostvaruje kontakte i saradnju unutar i izvan organizacije iz oblasti rada za koju je nadležan, radi njenog unapređenja;

- analizira položaj osiguranika i korisnika u sistemu osiguranja;

- stara se o kontroli kvaliteta i održavanju nivoa kvaliteta IT sistema i usluga Centralnog registra;

- planira, koordinira i kontroliše funkcionisanje, održavanje i unapređenje informacionog sistema Centralnog registra;

- prati i nadgleda postupak dodele identifikacionog broja i identifikaciju mogućih neregularnosti u povezanim identifikacionim brojevima;

- održava odnose sa IT dobavljačima.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- odgovarajući stručni ispit, u skladu sa zakonom;

- najmanje četiri godine radnog iskustva.

RADNA MESTA U OSNOVNOJ DELATNOSTI:

Naziv radnog mesta

SAVETNIK DIREKTORA

Opšti / tipični opis posla

- neposredno pomaže direktoru stručnim savetima u pogledu rukovođenja i organizacije rada;

- daje stručna mišljenja u okviru poslova iz nadležnosti institucije;

- daje stručna mišljenja direktoru u pogledu unapređenja metoda rada institucije;

- pomaže direktoru pri izradi planova;

- po potrebi daje stručna uputstva zaposlenima i obavlja druge poslove po nalogu direktora.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- odgovarajući stručni ispit, u skladu sa zakonom;

- najmanje četiri godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

NAČELNIK ODELJENJA

Opšti / tipični opis posla

- rukovodi, organizuje, koordinira i kontroliše izvršenje poslova u odeljenju;

- izrada planova rada u skladu sa Programom rada;

- prati i ocenjuje rad zaposlenih;

- daje instrukcije i koordinira rad u odeljenjima;

- analizira probleme u vršenju poslova, priprema smernice i uputstava zaposlenima za ujednačavanje i primenu najbolje prakse;

- razvija, definiše i koordinira pripremu programa i planova rada u oblasti iz delokruga rada odeljenja;

- objedinjuje izveštaje o radu i informiše rukovodstvo realizovanim aktivnostima;

- proverava usklađenost opštih i pojedinačnih akata sa propisima i kontroliše njihovo sprovođenje;

- pruža savete i rešava radne, disciplinske i druge postupke;

- koordinira pripremu izveštaja o radu odeljenja i delova godišnjeg izveštaja o radu organizacije;

- prati obradu i dostavljanje podataka o kojima se vode evidencije u Centralnom registru i sarađuje sa organima i organizacijama povezanim u sistem Centralnog registra;

- usaglašava podatake o obveznicima doprinosa i osiguranim licima kojima raspolažu organizacije za obavezno socijalno osiguranje i drugi organi i organizacije;

- vrši kompleksnu i sveobuhvatnu analizu unetih i obrađenih podataka u rokovima predviđenim zakonom i sačinjava izveštaje o uočenim nepravilnosti;

- prati rad informacionog sistema Centralnog registra;

- vrši nadzor nad izradom akata u vezi izjašnjenjem Centralnog registra u sudskim sporovima;

- obavlja stručne poslove vezano za javne nabavke i sprovođenje postupka javnih nabavki.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen državni stručni ispit (uslovno u zavisnosti od vrste poslova);

- najmanje četiri godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

REGISTRATOR

Opšti / tipični opis posla

- vrši registraciju osiguranika i osiguranih lica;

- obrađuje i usaglašava podatke o obveznicima doprinosa i osiguranim licima kojima raspolažu organizacije za obavezno socijalno osiguranje i drugi organi i organizacije;

- prati razmenu podataka između Centralnog registra i organa i organizacija u pogledu definisanja obima potrebnih podataka, formata podataka i učestalosti razmene podataka, a u skladu sa definisanim zahtevima, standardima i metodama;

- stara se o tačnom, ažurnom i celovitom vođenju evidencija o osiguranicima, osiguranim licima i obveznicima koji se preuzimaju od organizacija i organa povezanih u sistem Centralnog registra;

- priprema delove izveštaja i pruža podršku pri utvrđivanju statističkih podataka o osiguranicima u vezi sa obradom za izveštaje.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit;

- znanje rada na računaru;

- najmanje dve godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

SLUŽBENIK ZA KONTROLU PODATAKA O PLAĆENIM DOPRINOSIMA

Opšti / tipični opis posla

- kontroliše podatke o obračunatim i naplaćenim doprinosima po osiguraniku, po svim osnovama;

- prati evidentiranje, obradu i usaglašavanje podataka o obveznicima i osiguranicima kojima raspolažu organi nadležni za poslove javnih prihoda;

- prati kompleksnu analizu, usaglašavanje podataka o registrovanim i plaćenim doprinosima na osnovu podataka iz baze Centralnog registra;

- sprovodi statističke analize podataka o kojima se vode evidencije u Centralnom registru;

- priprema delove izveštaja i obaveštenja nadležnim organima o utvrđenom kašnjenju, parcijalnom plaćanju ili neplaćanju doprinosa.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit;

- znanje rada na računaru;

- najmanje dve godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

ANALITIČAR

Opšti / tipični opis posla

- vodi i ažurira evidenciju o obrađenim podacima iz evidencija Centralnog registra;

- kontroliše podatke o obračunatim i naplaćenim doprinosima po osiguraniku, po svim osnovama;

- izrađuje delove izveštaja i analiza o podacima o kojima se vode evidencije u Centralnom registru;

- pruža stručnu podršku u postupku registracije;

- proverava kompletnost podataka dostavljenih Centralnom registru.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

SLUŽBENIK ZA IZVEŠTAVANJE

Opšti / tipični opis posla

- definiše standarde, pristup i komunikaciju sa organima, osiguranicima i obveznicima plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje;

- kontroliše kvalitet podataka;

- nadgleda razmenu podataka između Centralnog registra i povezanih organa i organizacija sa aspekta definisanog obima, formata i frekvencije razmene, u skladu sa određenim zahtevima, standardima i metodama;

- obavlja usaglašavanje podataka i sačinjava potrebne izvešteje o obveznicima doprinosa i osiguranim licima kojima raspolažu organizacije za obavezno socijalno osiguranje i drugi organi i organizacije;

- prati obradu i dostavljanje podataka o kojima se vode evidencije u Centralnom registru.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit;

- znanje rada na računaru;

- najmanje dve godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

ADMINISTRATOR SISTEMA

Opšti / tipični opis posla

- održava i razvija informacioni sistem, mreže i komponente i prati rad;

- obrađuje zahteve za novim internim registracionim brojem;

- razvija i sprovodi metode zaštite sistema od neovlašćenog korišćenja;

- predlaže utvrđivanje jedinstvenih standarda za korišćenje računarskih resursa i mera za njihovo unapređenje;

- razvija i predlaže metode prihvata i pripreme podataka u elektronskom obliku;

- nadgleda ponašanje i opterećenje sistema i vrši neophodna podešavanja centralnog sistema u cilju optimizacije korišćenja resursa;

- planira proširenje i nadogradnju centralnog sistema, instalira i pušta u rad nove delove centralnog sistema;

- definiše, organizuje i učestvuje u izradi izveštaja iz baze podataka;

- nadgleda razmenu podataka između relevantih institucija.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

PROGRAMER

Opšti / tipični opis posla

- identifikuje poslovne potrebe za informacionim i komunikacionim tehnologijama;

- pruža razvojno-programerske usluge u okviru IT razvojnih projekata sa ciljem održavanja kontinuiranog razvoja osnovnih poslovnih procesa;

- organizuje i razvija IT rešenja - istraživanje, specifikacije zahteva, dizajniranje programskih rešenja, testiranje, implementacija, verifikovanje i održavanje;

- priprema i razvija programska rešenja prema poslovnim procesima, modelima i projektima;

- testira realizovane programske celine po prethodno pripremljenim test planovima;

- priprema programsku i tehničku dokumentaciju prema utvrđenim standardima;

- održava razvijene softverske module poslovnih procesa.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

OPERATER INFORMATIČKE PODRŠKE

Opšti / tipični opis posla

- stara se o definisanju i implementaciji arhitekture baze podataka, strukture, standarda, povezanih procesa tako da Jedinstvena baza podataka obezbedi okvir za sadržaj, pristup, povezanost, pouzdanost, stabilnost, bezbednost i ostale performanse koje Centralni registar treba da zadovolji;

- stara se o održavanju, funkcionisanju i unapređenju baze podataka;

- sarađuje na poslovima vezanim za obradu zahteva za dodeljivanjem novog internog registracionog broja;

- pruža pomoć pri izvršenju poslova koja su vezani za kontrolu, usaglašavanje i usklađivanje baze podatala, saradnja na poslovima vezanim za kontrolu, usaglašavanje i usklađivanje sadržaja baze podataka (odnosno provera integriteta, tačnosti i adekvatnosti podataka, provera usaglašenosti podataka);

- nadgleda razmenu podataka između Centralnog registra i ostalih organa i organizacija;

- sarađuje na usaglašavanju podataka o obveznicima doprinosa i osiguranim licima kojima raspolažu Poreska uprava, organizacije za obavezno socijalno osiguranje i drugi organi i organizacije;

- vrši kompleksnu i sveobuhvatnu analizu unetih i obrađenih podataka i sačinjava izveštaje o uočenim nepravilnostima;

- sarađuje na izradi u vezi sa evidencijama koje se vode u bazi Centralnog registra;

- upravlja razmenom podataka i sarađuje na obavljanju poslova vezanih za upravljanje kvalitetom registracionih podataka;

- učestvuje u kreiranju standarda, politika, procedura i uputstava o sigurnosti informacija;

- učestvuje u stručnim timovima za uvođenje i ažuriranje standarda, procedura i uputstava koji se odnose na sigurnost informacija;

- menja ili pruža pomoć administratoru sistema u obavljanju njegovih operativnih aktivnosti, ako se za to ukaže potreba.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

SLUŽBENIK ZA PODRŠKU APLIKACIJAMA

Opšti / tipični opis posla

- izrađuje analize o funkcionisanju informacionog sistema i prenosa podataka sa predlozima za unapređenje tehničke osnove;

- izrađuje idejna rešenja, definicije i teze koje se ugrađuju u uputstva, projekte i programe informacionog sistema;

- priprema analize i informacije o funkcionisanju i unapređenju jedinstvenog sistema obuhvatanja, obrade i prenosa podataka i informacija;

- priprema predloge o uvođenju novih tehničkih sredstava za informacioni sistem i prenos podataka, vrši testiranje i verifikovanje rešenja funkcionisanja tehničke osnove informacionog sistema i prenosa podataka;

- vodi radne timove za projektovanje, izbor i uvođenje tehničke baze registara;

- vrši kontrolu funkcionisanja informacionog sistema i prenosa podataka i učestvuje u izradi standarda u oblasti IT i prenosa podataka;

- izrađuje dokumentaciju za izbor, uvođenje i primenu tehničkih sistema u registrima.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

SLUŽBENIK ZA ADMINISTRIRANJE MREŽE

Opšti / tipični opis posla

- vrši poslove upravljanja, održavanja i razvoja mreže i komponenti mreže;

- održava, postavlja i unapređuje IT mreže;

- rešava incidentne i druge vanredne situacije vezane za IT mrežu;

- upravlja razmenom podataka i sarađuje u obavljanju poslova vezanih za upravljanje kvalitetom registracionih podataka;

- vrši poslove obrade zahteva za novim internim registracionim brojem;

- radi na poslovima projektovanja, izgradnje i razvoja lokalnih računarskih mreža i definiše uslove za njihovo povezivanje u računarsko-komunikacionu mrežu;

- prati i testira iskorišćenost i kvalitet prenosnih puteva i drugih komunikacionih resursa, prati performanse mreže i predlaže nove hardverske i softverske resurse za poboljšanje performansi, prati razvoj komunikacionog softvera i hardvera kao i njihove primene;

- definiše i implementira hardverska i softverska rešenja za zaštitu podataka i informacija na mreži u skladu sa preporukama i standardima koji definišu mrežnu bezbednosnu politiku;

- pruža podršku, vrši obuku, razvoj i upravljanje odnosima sa korisnicima IT mreže;

- menja ili pruža pomoć administratoru sistema u obavljanju njegovih operativnih aktivnosti, ako se za to ukaže potreba.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci.

 

Naziv radnog mesta

SLUŽBENIK ZA ANALIZU KVALITETA

Opšti / tipični opis posla

- vrši poslove održavanja, analize i izveštavanja o kvalitetu podataka u bazi podataka i povezanih sistema, mreža i komponenti;

- održava, poboljšava i radi sa bazom podataka;

- rešava incidente i nesvakidašnje situacije u vezi sa bazom i razmenom podataka;

- nadgleda ispravke u bazi podataka po zahtevu ili u saglasnosti sa primarnim vlasnicima podataka i stara se da su izmene dokumentovane i arhivirane;

- sprovodi proveru usaglašenosti, itegriteta, tačnosti i adekvatnosit podataka;

- usaglašava podatake o obveznicima doprinosa i osiguranim licima kojima raspolažu Poreska uprava, organizacije za obavezno socijalno osiguranje i drugi organi i organizacije;

- vrši kompleksnu i sveobuhvatnu analizu unetih i obrađenih podataka u rokovima predviđenim zakonom;

- sprovodi razmenu podataka i sarađuje na poslovima upravljana kvalitetom registracionih podataka;

- priprema i dostavlja izveštaje u vezi sa evidencijama koje se vode u bazi Centralnog registra;

- priprema izveštaje o ključnim pitanjima vezanim za bazu podataka Centralnog registra;

- obezbeđuje sigurnost podataka u bazi i prilikom razmene podataka;

- nadgleda razmenu podataka između Centralnog registra i povezanih organa i organizacija;

- menja i pomaže administratoru sistema u operativnim aktivnostim kada se za tim javi potreba.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje dve godine radnog iskustva u struci.

 

REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE:

RUKOVODEĆA RADNA MESTA:

Naziv radnog mesta

DIREKTOR

Direktor Fonda PIO

Direktor Pokrajinskog fonda

Direktor sektora u Direkciji Fonda

Direktor Filijale za grad Beograd

Direktor sektora u Pokrajinskom Fondu

Direktor Filijale preko 70.000 osiguranika

Direktor službe u Direkciji Fonda

Direktor Službe Filijale za grad Beograd

Direktor Filijale do 70.000 osiguranika

 

Opšti / tipični opis posla

- zastupa i predstavlja organizaciju;

- planira i raspoređuje poslove na rukovodioce organizacije, odnosno rukovodioce organizacionih jedinica;

- daje smernice i prati realizaciju vršenja poslova iz nadležnosti organizacije, odnosno organizacione jedinice;

- donosi opšte i pojedinačne akte za koje je zakonom i drugim propisima ovlašćen;

- odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa zaposlenih u organizaciji, odnosno organizacionoj jedinici;

- vrši naredbodavne funkcije, prati izvršenje finansijskog plana i plana javnih nabavki organizacije i izrađuje predlog budžetskih sredstava za rad;

- raspolaže sredstvima organizacije u skladu sa zakonom;

- predlaže opšte akte koje donosi;

- sprovodi donete odluke i druga opšta akta;

- organizuje i učestvuje u izradi propisa, opštih i pojedinačnih akata iz delokruga svog rada;

- rešava u upravnim stvarima iz nadležnosti organizacije;

- učestvuje u radu radnih tela i komisija;

- ostvaruje kontakte i saradnju sa različitim telima, organima i organizacijama u zemlji i inostranstvu radi unapređenja rada organizacije, odnosno organizacione jedinice iz svoje oblasti rada;

- koordinira radom organizacije, odnosno organizacione jedinice.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- najmanje šest godina radnog iskustva

- najmanje šest godina radnog iskustva.

- najmanje pet godina radnog iskustva.

- najmanje pet godina radnog iskustva.

- najmanje pet godina radnog iskustva.

- najmanje četiri godine radnog iskustva.

- najmanje pet godina radnog iskustva.

- najmanje pet godina radnog iskustva.

- najmanje četiri godine radnog iskustva.

 

 

Naziv radnog mesta

ZAMENIK DIREKTORA

Zamenik direktora Fonda PIO

Zamenik direktora Pokrajinskog fonda

Zamenik direktora sektora u Direkciji Fonda

Zamenik direktora Filijale za grad Beograd

Zamenik direktora Filijale

Opšti / tipični opis posla

- pruža stručnu pomoć direktoru u rukovođenju,

- koordinira radom organizacije, odnosno organizacione jedinice - planira i raspoređuje poslove na rukovodioce u organizaciji, odnosno u organizacionoj jedinici u skladu sa programom rada ili drugim opštim aktima;

- prati realizaciju poslova i daje smernice za vršenje svih poslova iz nadležnosti organizacije;

- nadzire rad organizacije, odnosno organizacione jedinice;

- kontroliše izvršavanje poslova, blagovremenu i pravilnu realizaciju odluka organa upravljanja;

- organizuje izradu opštih i pojedinačnih akata iz delokruga rada;

- ostvaruje kontakte i saradnju sa različitim telima, organima i organizacijama u zemlji i inostranstvu radi unapređenja rada organizacije, odnosno organizacione jedinice u poslovima iz svoje oblasti rada;

- neposredno rukovodi organizacijom, odnosno organizacionom jedinicom u odsustvu direktora.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- najmanje šest godina radnog iskustva.

- najmanje šest godina radnog iskustva.

- najmanje pet godina radnog iskustva.

- najmanje pet godina radnog iskustva.

- najmanje četiri godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

POMOĆNIK DIREKTORA

Pomoćnik direktora Fonda PIO

Pomoćnik direktora Pokrajinskog fonda

Pomoćnik direktora sektora u Direkciji Fonda

Pomoćnik direktora Filijale za grad Beograd

Pomoćnik direktora službe u Direkciji Fonda

Pomoćnik direktora Filijale

Opšti / tipični opis posla

- pruža stručnu pomoć direktoru u određenoj oblasti rada i ostalim poslovima koji su mu povereni;

- rukovodi radom službe filijale,

- prati i koordinira realizaciju poslova u određenoj oblasti rada u organizaciji, odnosno organizacionoj jedinici;

- izveštava direktora o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova i predlaže preduzimanje potrebnih mera za njihovo rešenje;

- organizuje i učestvuje u izradi pripreme propisa, opštih i pojedinačnih akata;

- organizuje pripremu i učestvuje u izradi finansijskog plana;

- ostvaruje kontakte i saradnju unutar i izvan organizacije, odnosno organizacione jedinice u poslovima iz svoje oblasti rada;

- učestvuje u radu radnih tela i komisija;

- prikuplja i objedinjuje izveštaje o radu organizacije, odnosno organizacione jedinice i priprema predlog izveštaja o radu;

- predlaže mere i daje uputstva u cilju postizanja jednobraznog postupanja u radu;

- analizira položaj osiguranika i korisnika u sistemu osiguranja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- najmanje šest godina radnog iskustva.

- najmanje šest godina radnog iskustva.

- najmanje četiri godine radnog iskustva.

- najmanje četiri godine radnog iskustva.

- najmanje četiri godine radnog iskustva.

- najmanje četiri godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

ŠEF KABINETA

Šef Kabineta u Direkciji Fonda

Šef Kabineta Pokrajinskog fonda

Opšti / tipični opis posla

- rukovodi radom Kabineta;

- obavlja poslove protokola koji se odnose na aktivnosti direktora i neposredno sarađuje sa službama drugih protokola;

- obavlja pisanu korespondenciju za potrebe direktora;

- rukovodi radom organizacione jedinice - planira i raspoređuje poslove na zaposlene u skladu sa programom rada;

- koordinira međusobnu internu komunikaciju i rad organizacionih jedinica u organizaciji;

- koordinira poslove vezane za rad organa upravljanja i rukovođenja u organizaciji;

- daje mišljenje prilikom formiranja radnih grupa i projektnih timova u organizaciji;

- organizuje sastanke direktora i pripremu materijala;

- obavlja organizaciju i protokolarno-tehničke poslove vezane za rad organa i unutrašnjih organizacionih jedinica;

- prati i obezbeđuje realizaciju poslova unutrašnjih organizacionih jedinica, izveštava direktora o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova i predlaže preduzimanje potrebnih mera za njihovo rešenje;

- priprema i objedinjuje planove rada i izveštaje o radu organizacije.

Stručna sprema /obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- najmanje četiri godine radnog iskustva.

RADNA MESTA U OSNOVNOJ DELATNOSTI:

Naziv radnog mesta

SAVETNIK DIREKTORA

Savetnik direktora u Direkciji Fonda

Savetnik direktora u Pokrajinskom fondu

Savetnik direktora u Filijali za grad Beograd

Opšti / tipični opis posla

- predlaže strategije, akcione planove i programe za razvoj sistema;

- prati i analizira probleme u oblasti primene propisa iz penzijskog i invalidskog osiguranja, proučava dejstvo pojedinih instituta sistema penzijskog i invalidskog osiguranja i daje predloge za njihovo dograđivanje;

- učestvuje u pripremi predloga zakona, Statuta i drugih opštih akata od značaja za sistem penzijskog i invalidskog osiguranja i prati rad na njihovom sprovođenju;

- učestvuje u radu stručnih timova i radnih grupa u obaveznom osiguranju;

- pripremi i realizaciji sporazumima o socijalnom osiguranju i predlaže mere za unapređenje sistema;

- proučava organizaciju poslovanja i predlaže odgovarajuća rešenja u vezi sa delokrugom, ovlašćenjima i organizacijom rada i načina finansiranja;

- ostvaruje saradnju sa drugim organima i organizacijama od značaja za funkcionisanje sistema.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti /radno iskustvo

- najmanje četiri godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

NAČELNIK ODELJENJA

Načelnik odeljenja u direkcijama Fonda

Načelnik odeljenja u Filijali za grad Beograd

Načelnik odeljenja u Filijalama fonda

Opšti / tipični opis posla

- organizuje i prati izvršenje poslova iz delokruga rada unutrašnje organizacione jedinice kojom rukovodi;

- obavlja veoma složene poslove sa visokim nivoom samostalnosti i odgovornosti, koji bitno utiču na način i metode rada organizacije, odnosno organizacione jedinice;

- koordinira procese iz delokruga svog rada;

- prati rad iz domena delokruga rada i daje smernice za rad u skladu sa strateškim ciljevima organizacije, odnosno organizacione jedinice;

- kontroliše rad u organizaciji, odnosno organizacionoj jedinici kroz zakonom propisan postupak revizije u poslovima iz svoje oblasti rada;

- razvija, definiše i sprovodi metode rada koje bitno utiču na efikasnost u ostvarivanju zadataka;

- koordinira pripremu programa i planova rada iz delokruga unutrašnje organizacione jedinice;

- učestvuje u izradi uputstava o primeni propisa iz delokruga rada;

- priprema periodične izveštaje iz delokruga rada organizacione jedinice;

- koordinira izradu finalnih izveštaja;

- donosi i sprovodi odluke o načinu realizacije poslova iz delokruga rada;

- prati sprovođenje i usklađenost akata sa propisima iz delokruga rada;

- nadzire rad zaposlenih na poslovima iz delokruga rada u organizacionoj jedinici;

- analizira najsloženije poslove i daje smernice za postupanje;

- analizira propise iz delokruga rada i predlaže mere za unapređenje procesa;

- ostvaruje saradnju sa drugim organima i organizacijama od značaja za funkcionisanje sistema;

- razmenjuje podatke sa drugim organizacijama u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak i u skladu sa drugim propisima;

- daje predloge za unapređenje procesa rada u organizacionoj jedinici;

- daje predloge za otklanjanje nedostataka u procesu rada;

- učestvuje u kreiranju i izradi standarda, pravila i procedura;

- obezbeđuje primenu zakonske regulative i procedura iz oblasti delokruga rada;

- prati i ocenjuje učinak zaposlenih.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- najmanje četiri godine radnog iskustva.

- najmanje četiri godine radnog iskustva.

- najmanje tri godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

POMOĆNIK NAČELNIKA ODELJENJA

Pomoćnik načelnika odeljenja u Direkcijama Fonda

Pomoćnik načelnika odeljenja u Filijali za grad Beograd

Pomoćnik načelnika filijale Fonda

Opšti / tipični opis posla

- objedinjuje polanove rada odseka i priprema predlog plana rada odeljenja;

- prikuplja i objedinjuje izveštaje o radu odseka i priprema predlog izveštaja o radu odeljenja;

- prati realizaciju poslova i koordinira rad odseka u odeljenju za vršenje zadataka iz nadležnosti odeljenja;

- prati rad u oblasti iz delokruga rada odeljenja;

- učestvuje u kontroli rada kroz zakonom propisan postupak revizije;

- priprema predloga godišnjeg izveštaja o radu;

- prati i analizira probleme iz delokruga rada odeljenja i daje predloge za rešenje problema;

- koordinira rad na poslovima unapređenja i razvoja rada odeljenja;

- pruža stručnu pomoć zaposlenima radi izvršavanja zadataka iz delokruga rada odeljenja;

- prati sprovođenje i usklađenost akata sa propisima iz delokruga rada.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- najmanje tri godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

ŠEF ODSEKA

Šef odseka u Direkcijama Fonda

Šef odseka u Filijali za grad Beograd

Šef odseka u Filijalama Fonda

Opšti / tipični opis posla

- organizuje i prati izvršenje poslova iz delokruga rada organizacione jedinice kojom rukovodi;

- obavlja precizno određene, ali složene poslovi u kojima se primenom utvrđenih metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika, pruža stručna podrška Višem organizatoru u filijalama;

- pruža stučnu podršku organizacionim jedinicama radi izvršenja poslova iz delokruga rada;

- sprovodi definisane metode rada;

- priprema dokumentaciju radi izrade planova rada iz delokruga organizacione jedinice;

- učestvuje u izradi uputstava o primeni propisa iz delokruga rada;

- priprema dokumentaciju neophodnu za izradu periodičnih izveštaja iz delokruga rada organizacione jedinice;

- realizuje poslove nastale po ostvarenoj saradnji sa drugim organima i organizacijama od značaja za funkcionisanje sistema;

- sprovodi odluke o realizaciji poslova iz delokruga rada;

- nadzire rad zaposlenih na poslovima iz delokruga rada u organizacionoj jedinici;

- učestvuje u kreiranju i izradi standarda, pravila i procedura;

- obezbeđuje primenu zakonske regulative i procedura iz oblasti delokruga rada.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- najmanje tri godine radnog ikustva.

- najmanje dve godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

VIŠI ORGANIZATOR PROCESA

Viši organizator procesa u direkcijama Fonda

Vipi organizator procesa u filijalama Fonda

Opšti / tipični opis posla

- organizuje i prati izvršenje poslova iz delokruga rada organizacione jedinice kojom rukovodi;

- sprovodi definisane metode rada;

- priprema dokumentaciju radi izrade planova rada iz delokruga organizacione jedinice;

- učestvuje u izradi uputstava o primeni propisa iz delokruga rada;

- priprema dokumentaciju neophodnu za izradu periodičnih izveštaja iz delokruga rada organizacione jedinice;

- realizuje poslove nastale po ostvarenoj saradnji sa drugim organima i organizacijama od značaja za funkcionisanje sistema;

- sprovodi odluke o realizaciji poslova iz delokruga rada;

- nadzire rad zaposlenih na poslovima iz delokruga rada u organizacionoj jedinici;

- učestvuje u kreiranju i izradi standarda, pravila i procedura;

- obezbeđuje primenu zakonske regulative i procedura iz oblasti delokruga rada.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- tri godine radnog iskustva.

- dve godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

SAMOSTALNI ORGANIZATOR PROCESA

Opšti / tipični opis posla

- organizuje, koordinira i kontroliše izvršenje poslova u grupi koje organizaciono pripadaju direkcijama;

- izrađuje planove rada u skladu sa programom rada;

- daje instrukcije i rukovodi radom grupe;

- sprovodi definisane metode rada;

- priprema dokumentaciju radi izrade planova rada iz delokruga rada grupe;

- sprovodi odluke o realizaciji poslova iz delokruga rada;

- obezbeđuje primenu zakonske regulative i procedura iz oblasti rada grupe.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- najmanje dve godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

ORGANIZATOR PROCESA - SARADNIK

Organizator procesa - saradnik u Direkciji Fonda

Organizator procesa - saradnik u filijalama Fonda

Opšti / tipični opis posla

- koordinira i kontroliše izvršenje poslova u grupi kojom rukovodi;

- sprovodi definisane metode rada;

- priprema dokumentaciju radi izrade planova rada iz delokruga rada grupe;

- sprovodi odluke o realizaciji poslova iz delokruga rada;

- obezbeđuje primenu zakonske regulative i procedura iz oblasti rada grupe.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- najmanje dve godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

ORGANIZATOR PROCESA - REFERENT

Organizator procesa - referent u direkcijama Fonda

Organizator procesa - referent u filijalama Fonda

Opšti / tipični opis posla

- organizuje procese, kontroliše izvršenje poslova u grupi kojom rukovodi;

- daje instrukcije za rad grupe;

- sprovodi definisane metode rada;

- učestvuje u pripremi dokumentacije radi izrade planova rada iz delokruga rada grupe;

- sprovodi odluke o realizaciji poslova iz delokruga rada;

- obezbeđuje primenu zakonske regulative i procedura iz oblasti rada grupe.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- najmanje dve godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

SLUŽBENIK ZA UTVRĐIVANJE PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA U PRVOM STEPENU

Opšti / tipični opis posla

- preduzima pojedinačne radnje u postupku, vodi postupak, odlučuje u upravnom postupku, odnosno priprema rešenja u vezi ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja;

- pruža stručnu pomoć osiguranicima i korisnicima prava;

- izdaje naloge za veštačenje uz ukazivanje na posebna pitanja i okolnosti o kojima treba da se izjasni organ veštačenja;

- daje odgovor drugostepenom organu na izjavljenu žalbu.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen državni stručni ispit;

- najmanje jedna godina radnog iskustva u vrsti i stepenu stručne spreme na poslovima penzijskog i invalidskog osiguranja;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

SLUŽBENIK ZA UTVRĐIVANJE PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA I PRIMENU MEĐUNARODNIH UGOVORA U PRVOM STEPENU

Opšti / tipični opis posla

- preduzima pojedinačne radnje u postupku, vodi postupak, odlučuje u upravnom postupku, odnosno priprema rešenja u vezi ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i primenom međunarodnih ugovora;

- pruža stručnu pomoć osiguranicima i korisnicima prava;

- izdaje naloge za veštačenje uz ukazivanje na posebna pitanja i okolnosti o kojima treba da se izjasni organ veštačenja;

- daje odgovor drugostepenom organu na izjavljenu žalbu;

- korespondira sa inostranim nosiocima osiguranja;

- vrši obračun visine penzija - srazmernih i samostalnih u vezi sa pravom stranke na izbor (opciju) povoljnije penzije;

- vodi postupke po međunarodnim ugovorima;

- izdaje potvrde o penzijskom stažu inostranih nosilaca socijalnog osiguranja i njihovo priznavanje u skladu sa domaćim propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;

- prati promenu inostranih propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju,

- pruža administrativno-pravnu pomoć inostranim nosiocima penzijskog i invalidskog osiguranja u skladu sa zaključenim međunarodnim ugovorima.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen državni stručni ispit;

- najmanje jedna godina radnog iskustva u vrsti i stepenu stručne spreme na poslovima penzijskog i invalidskog osiguranja;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

SARADNIK ZA PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA

Opšti / tipični opis posla

- preduzima pojedinačne radnje u postupku, vodi postupak, odlučuje u upravnom postupku, odnosno priprema rešenja u vezi ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja;

- izdaje naloge za veštačenje uz ukazivanje na posebna pitanja i okolnosti o kojima treba da se izjasni organ veštačenja;

- pruža stručnu pomoć osiguranicima radi lakšeg ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen državni stručni ispit;

- najmanje jedna godina radnog iskustva u stepenu stručne spreme;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

SARADNIK ZA PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA I PRIMENU MEĐUNARODNIH UGOVORA

Opšti / tipični opis posla

- preduzima pojedinačne radnje u postupku, vodi postupak, odlučuje u upravnom postupku, odnosno priprema rešenja u vezi ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i primenom međunarodnih ugovora;

- izdaje naloge za veštačenje uz ukazivanje na posebna pitanja i okolnosti o kojima treba da se izjasni organ veštačenja;

- pruža stručnu pomoć osiguranicima radi lakšeg ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja;

- korespondira sa inostranim nosiocima osiguranja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen državni stručni ispit;

- najmanje jedna godina radnog iskustva u stepenu stručne spreme;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

SLUŽBENIK ZA PRETHODNU KONTROLU PRVOSTEPENIH REŠENJA

Opšti / tipični opis posla

- vrši prethodnu kontrolu prvostepenih rešenja i drugih upravnih akata o utvrđivanju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja;

- kontroliše podatke u P prijavama;

- daje saglasnost i stavlja primedbe na uočene nedostatke sa uputstvom za njihovo otklanjanje;

- vrši instruktažu i pruža stručnu pomoć kod izrade prvostepnih rešenja i drugih upravnih akata.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen državni stručni ispit;

- najmanje dve godine radnog iskustva u vrsti i stepenu stručne spreme na poslovima penzijskog i invalidskog osiguranja;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

SLUŽBENIK ZA PRETHODNU KONTROLU PRVOSTEPENIH REŠENJA I PRIMENU MEĐUNARODNIH UGOVORA

Opšti / tipični opis posla

- vrši prethodnu kontrolu prvostepenih rešenja i drugih upravnih akata o utvrđivanju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja;

- kontroliše podatke u P prijavama;

- daje saglasnost i stavlja primedbe na uočene nedostatke sa uputstvom za njihovo otklanjanje;

- vrši instruktažu i pruža stručnu pomoć kod izrade prvostepnih rešenja i drugih upravnih akata;

- vrši kontrolu predloženih obračuna visine penzija - srazmernih i samostalnih u vezi sa pravom stranke na izbor (opciju) povoljnije penzije;

- kontroliše postupke po međunarodnim ugovorima;

- kontroliše potvrde o penzijskom stažu inostranih nosilaca socijalnog osiguranja i njihovo priznavanje u skladu sa domaćim propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen državni stručni ispit;

- najmanje dve godine radnog iskustva u vrsti i stepenu stručne spreme na poslovima penzijskog i invalidskog osiguranja;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

KOORDINATOR ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA

Opšti / tipični opis posla

- koordinira rad u oblasti matične evidencije i oblasti ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja;

- pruža stručnu pomoć organizacijama u vezi sa primenom propisa u oblasti matične evidencije i penzijskog i invalidskog osiguranja;

- sarađuje na izradi i usavršavanju programa u vezi sprovođenja propisa iz matične evidencije;

- učestvuje u radu Komisije za utvrđivanje poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem;

- kontroliše tačnost unetih podataka u prijave matične evidencije neposrednim uvidom u evidenciju i dokumentaciju na kojima se zasnivaju podaci uneseni u prijave i kontroliše da li su prijave popunjene saglasno važećim propisima;

- učestvuje u edukaciji novih zaposlenih, prati njihov rad i o tome obaveštava neposrednog rukovodioca.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen državni stručni ispit;

- najmanje dve godine radnog iskustva u vrsti i stepenu stručne spreme na poslovima penzijskog i invalidskog osiguranja;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

SLUŽBENIK ZA PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA U DRUGOM STEPENU

Opšti / tipični opis posla

- preduzima pojedinačne radnje u postupku, vodi postupak, odlučuje u upravnom postupku odnosno priprema rešenja po žalbi na prvostepeno rešenje i po vanrednim pravnim lekovima;

- priprema odgovore na tužbe u upravnim sporovima;

- priprema rešenja u izvršenju sudskih presuda upravnog suda;

- vrši reviziju i službeni nadzor prvostepenih rešenja po službenoj dužnosti;

- izdaje naloge za veštačenje uz ukazivanje na posebna pitanja i okolnosti o kojima treba da se izjasni drugostepeni organ veštačenja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen državni stručni ispit;

- najmanje dve godine radnog iskustva u vrsti i stepenu stručne spreme na poslovima iz penzijskog i invalidskog osiguranja;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

SLUŽBENIK ZA UTVRĐIVANJE PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA U DRUGOM STEPENU

Opšti / tipični opis posla

- preduzima pojedinačne radnje u postupku, vodi postupak, odlučuje u upravnom postupku odnosno priprema rešenja po žalbi na prvostepeno rešenje i po vanrednim pravnim lekovima;

- priprema odgovore na tužbe u upravnim sporovima;

- priprema rešenja u izvršenju sudskih presuda upravnog suda;

- zastupa Fond u javnoj raspravi pred Upravnim sudom;

- vrši reviziju i službeni nadzor prvostepenih rešenja po službenoj dužnosti;

- pruža instruktažu i stručnu pomoć zaposlenima u drugim organizacionim jedinicama;

- u saradnji sa odgovarajućim organizacijama i institucijama učestvuje u reviziji postojećih radnih mesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem;

- izrađuje obrasce nacrta prvostepenih rešenja i uputstva za izradu nacrta rešenja u prvom stepenu;

- kontroliše nacrte drugostepenih rešenja;

- priprema instukcije i uputstva za rad organizacinih jedinica Fonda i prati postupanje po tim instrukcijama i uputstvima;

- priprema odgovore na pitanja iz oblasti penzijsko i invalidskog osiguranja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen državni stručni ispit;

- najmanje dve godine radnog iskustva u oblasti socijalnog osiguranja;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

SLUŽBENIK ZA VOĐENJE MATIČNE EVIDENCIJE U PRVOM STEPENU

Opšti / tipični opis posla

- preduzima pojedinačne radnje u postupku, vodi postupak, odlučuje u upravnom postupku, odnosno priprema rešenje o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja - oblast matične evidencije;

- daje odgovor drugostepenom organu na izjavljenu žalbu;

- pruža stručnu pomoć osiguranicima i korisnicima prava;

- preuzima i kontroliše prijave podataka matične evidencije;

- kompletira, utvrđuje i ažurira podatke iz matične evidencije;

- obavlja prenos i zaštitu podataka radi donošenja rešenja o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja;

- obavlja razmenu podataka sa drugim organima i organizacijama;

- pruža objašnjenja i priprema odgovore na pitanja iz oblasti matične evidencije o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja;

- upućuje opomene poslodavcima za neblagovrmeno dostavljanje prijava podataka za matičnu evidenciju i u saradnji sa pravnim zastupnikom Fonda priprema prekršajne prijave;

- izdaje potvrde o povraćaju doprinosa za PIO za prethodne godine.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen državni stručni ispit;

- njamanje jedna godina radnog iskustva u vrsti i stepenu stručne spreme;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

SARADNIK ZA MATIČNU EVIDENCIJU U PRVOM STEPENU

Opšti / tipični opis posla

- preduzima pojedinačne radnje u postupku i vodi postupak u vezi ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja - oblast matične evidencije;

- pruža stručnu pomoć osiguranicima i korisnicima prava;

- preuzima i kontroliše prijave podataka matične evidencije;

- kompletira i utvrđuje podatke iz matične evidencije;

- obavlja razmenu podataka sa drugim organima i organizacijama, na niovu organizacione jedinice Fonda;

- vrši obračun doprinosa, kontroliše podatke o izvršenoj uplati doprinosa i izrađuje prijave podataka za matičnu evidenciju na osnovu izvršenih uplata doprinosa;

- izdaje potvrde o povraćaju doprinosa PIO za prethodne godine;

- obavlja poslove upisa staža za osiguranike samostalne i poljoprivredne delatnosti i lica osigurana po osnovu obavljanja ugovorenih poslova.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje, do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen državni stručni ispit;

- najmanje jedna godina radnog iskustva u vrsti i stepenu stručne spreme;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

SARADNIK ZA MATIČNU EVIDENCIJU U DRUGOM STEPENU

Opšti / tipični opis posla

- obavlja poslove ažuriranja centralne baze podataka matične evidencije o osiguranicima i korisnicima prava po zahtevima organizicionih jedinica Fonda;

- obavlja kontrolu pravilnosti rada na poslovima matične evidencije u organizacionim jedinicama Fonda;

- ažurira jedinstvenu bazu Centralnog registra preko portala Centralnog registra;

- preuzima i unosi podatke iz prijava matične evidencije za periode rada, obavljanja samostalne i poljoprivredne delatnosti na teritoriji AP KiM;

- obavlja razmenu podataka sa drugim organima i organizacijama, na nivou Fonda po njihovim zahtevima;

- utvrđuje staž i osnovice osiguranja na osnovu evidencija koje vodi Fond i ažurira prijave podataka o svojstvu osiguranika i stažu osiguranja osiguranika samostalnih delatnosti i poljoprivrednika;

- obavlja poslove upisa staža za osiguranike samostalne i poljoprivredne delatnosti i lica osigurana po osnovu obavljanja ugovorenih poslova;

- sarađuje sa verskim organizacijama i Poreskom upravom radi evidentiranja podataka u Fondu i Poreskoj upravi o licima koja obavljaju versku delatnost.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen državni stručni ispit;

- najmanje jedna godina radnog iskustva u stepenu stručne spreme;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

SLUŽBENIK ZA VOĐENJE MATIČNE EVIDENCIJE U DRUGOM STEPENU

Opšti / tipični opis posla

- preduzima pojedinačne radnje u postupku, vodi postupak, odlučuje u upravnom postupku, odnosno priprema drugostepeno rešenje o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja - oblast matične evidencije i priprema odgovore na tužbu;

- vrši reviziju prvostepenih rešenja o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja;

- priprema rešenje po pravu nadzora i u izvršenju odluka Upravnog suda;

- obavlja poslove ažuriranje centralne baze podataka matične evidencije o osiguranicima i korisnicima prava po zahtevima organizicionih jedinica Fonda;

- obavlja kontrolu pravilnosti rada na poslovima matične evidencije u organizacionim jedinicama Fonda;

- ažurira jedinstvenu bazu Centralnog registra preko portala Centralnog registra;

- preuzima i unosi podatke iz prijava matične evidencije za periode rada, obavljanja samostalne i poljoprivredne delatnosti na teritoriji AP KiM;

- obavlja razmenu podataka sa drugim organima i organizacijama, na nivou Fonda.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen državni stručni ispit;

- najmanje dve godine radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

KONTROLOR MATIČNE EVIDENCIJE U DRUGOM STEPENU

Opšti / tipični opis posla

- preduzima pojedinačne radnje u postupku, vodi postupak, odlučuje u upravnom postupku, odnosno priprema drugostepeno rešenje o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja - oblast matične evidencije;

- vrši reviziju prvostepenih rešenja o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja;

- priprema rešenje po pravu nadzora i u izvršenju odluka upravnog suda;

- obavlja kontrolu pravilnosti rada na poslovima matične evidencije u organizacionim jedinicama fonda;

- zastupa Fond u javnoj raspravi pred Upravnim sudom;

- obavlja razmenu podataka sa drugim organima i organizacijama, na nivou fonda;

- koordinira rad i prati rokove postupanja filijala po zahtevima i zamolnicama, kontroliše ispravnost podataka;

- kontroliše rokove podnošenja prijava podataka za matičnu evidenciju;

- pruža stručnu pomoć filijalama i priprema odgovore na pitanja iz oblasti matične evidencije o osiguranicima i korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja;

- priprema instukcije i uputstva za rad organizacionih jedinica Fonda i prati postupanje po tim instrukcijama i uputstvima;

- učestvuje u izradi zahteva i uputstava za izradu i primenu programa za vođenje i sređivanje matične evidencije i izradu aplikacija za obradu i izveštavanje za osiguranike i korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i vrši obuku i instruktažu zaposlenih za primenu novih programa;

- učestvuje u sačinjavanju obračuna obaveza budžeta.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen državni stručni ispit;

- najmanje dve godine radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

KONTROLOR MATIČNE EVIDENCIJEU PRVOM STEPENU

Opšti / tipični opis posla

- kontroliše tačnost unetih podataka u prijave matične evidencije;

- proverava ispravnost podataka registrovanih u matičnoj evidenciji osiguranika i korisnika prava;

- prati rad i rokove postupanja filijala po zamolnicama, proverava ispravnost podataka i overava listing ažuriranih podataka;

- pruža stručnu pomoć službenicima za matičnu evidenciju, odnosno daje stručna objašnjenja iz oblasti matične evidencije;

- daje objašnjenja i odgovore na sporna pitanja iz oblasti matične evidencije o korisnicima;

- kontroliše potvrde o povraćaju doprinosa za PIO za prethodne godine.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen državni stručni ispit;

- najmanje dve godine radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

EVIDENTIČAR U MATIČNOJ EVIDENCIJI U PRVOM STEPENU

Opšti / tipični opis posla

- prima prijave na osiguranje, odjave osiguranja i prijave promena podataka o osiguranju za osiguranike i korisnike;

- vrši registraciju osiguranika preko portala Centralnog registra;

- evidentira i unosi prijave podataka za matičnu evidenciju za osiguranike;

- vrši šifriranje i markiranje prijava i pakovanje unetih prijava radi njihovog arhiviranja, mikrofilmovanja i čuvanja;

- izdaje uverenja i potvrde o podacima iz matične evidencije Fonda i jedinstvene baze Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja;

- izdaje PIN kodove po zahtevima stranaka radi uvida u registrovane podatke matične evidencije.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen državni stručni ispit;

- najmanje šest meseci radnog iskustva u odogvarajućem stepenu stručne spreme;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

EVIDENTIČAR U MATIČNOJ EVIDENCIJI U DRUGOM STEPENU

Opšti / tipični opis posla

- prima prijave na osiguranje, odjave osiguranja i prijave promena podataka o osiguranju za određene kategorije osiguranika;

- evidentira i unosi prijave podataka za matičnu evidenciju za sve kategorije osiguranike;

- vrši šifriranje i markiranje prijava i pakovanje unetih prijava radi njihovog arhiviranja i čuvanja;

- izdaje uverenja i potvrde o podacima iz matične evidencije Fonda i jedinstvene baze Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja;

- vrši dodelu registarskih brojeva obveznika uplate doprinosa i ličnih brojeva osiguranika po zahtevima filijala i vodi evidenciju o dodeljenim registarskim i ličnim brojevima;

- dodeljuje kontigente mikrofilmskih brojeva za numerisanje prijava po zahtevu organizacioniih jedinica Fonda.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen državni stručni ispit;

- najmanje šest meseci radnog iskustva u odogvarajućem stepenu stručne spreme;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

SLUŽBENIK ZA INTERNU KONTROLU PROCESA RADA I INSTRUKTAŽU

Opšti / tipični opis posla

- kontroliše procese rada u organizacionim jedinica Fonda u postupku ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i daje nalog za otklanjanje nedostataka u obavljanju procesa rada;

- daje predlog za otklanjanje uočenih nedostataka i sistemsko unapređenje procesa rada;

- prati i analizira sudsku praksu, proučava pravna shvatanja izneta u presudama;

- pruža stručnu pomoć osigurnicima i korisnicima prava i sačinjava odgovor o preduzetim merama;

- prati izvršenje međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju;

- prati i analizira sudsku praksu;

- postupa po predstavkama i pritužbama pravnih i fizičkih lica.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen državni stručni ispit;

- najmanje dve godine radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

ANALITIČAR PODATAKA

Opšti / tipični opis posla

- izrađuje izveštaje o radu u postupku ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja;

- obrađuje podatke i izrađuje statističke tabele i izveštaje o korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja koji se dostavljaju filijalama i drugim korisnicima;

- izrađuje analize i priprema preglede i informacije iz statističkih izveštaja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen državni stručni ispit;

- najmanje dve godine radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

KOORDINATOR ZA OBRADU DOKUMENTACIJE

Opšti / tipični opis posla

- koordinira rad na digitalnoj obradi dokumentacije;

- prati realizaciju obrade prema utvrđenim rokovima;

- prati i primenjuje nova tehnološka dostignuća u okviru obrade dokumentacije;

- vrši instruktažu i pruža stručnu i tehničku pomoć;

- omogućava pristup dokumentaciji u elektronskoj bazi i daje uputstva za rad;

- vodi evidencije i vrši obradu podataka iz delokruga rada i izveštava o izvršenim aktivnostima.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

REFERENT ZA DIGITALNU OBRADU DOKUMENTACIJE

Opšti / tipični opis posla

- obavlja poslove obrade dokumentacije;

- održava opremu na kojoj radi;

- vrši kontrolu mikrofilmova;

- vrši reprodukciju dokumentacije iz elektronske baze ili sa mikrofilma.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

REFERENT ZA ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKE POSLOVE U OSTVARIVANJU PRAVA

Opšti / tipični opis posla

- obavlja specijalizovane administrativno stručne i tehničke poslove u postupku sprovođenja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja;

- prima podneske i izdaje potvrde o prijemu podneska i potvrde o životu;

- provera kompletnost podnete dokumentacije;

- zavodi zahteve za ostvarivanje prava iz PIO;

- formira dosijea i ulaže podnetu dokumentaciju;

- formira radne naloge;

- evidentira kretanje zahteva u postupku;

- vodi evidenciju spisa u kojima je postupak okončan;

- vrši poslove ekspedicije;

- obaveštava stranke i izdaje potvrde osiguranicima i korisnicima prava o kretanju spisa predmeta;

- prati funkcionisanje programskih aplikacija iz domena evidencije predmeta i daje predloge za unapređenje.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- položen državni stručni ispit;

- najmanje šest meseci radnog iskustva u odgovarajućem stepenu stručne spreme.

 

Naziv radnog mesta

SLUŽBENIK ZA UNAPREĐENJE I RAZVOJ SISTEMA PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA

Opšti / tipični opis posla

- prati i analizira usluge fonda, vrstu i organizaciju poslovanja fonda, probleme u oblasti primene propisa iz penzijskog i invalidskog osiguranja, dejstvo pojedinih instituta sistema penzijskog i invalidskog osiguranja;

- učestvuje u pripremi zakona, statuta i drugih opštih akata fonda od značaja za sistem penzijskog i invalidskog osiguranja i prati rad na njihovom sprovođenju;

- učestvuje u radu stručnih timova i radnih grupa fonda i predlaže mere za unapređenje penzijskog sistema i sarađuje sa drugim organizacinonim jedinicama fonda;

- ostvaruje saradnju sa drugim organima i organizacijama od značaja za funkcionisanje sistema penzijskog i invalidskog osiguranja;

- daje predloge za unapređenje usluga fonda, vrstu i organizaciju poslovanja fonda i za rešavanje problema;

- učestvuje u izradi i realizaciji unapređenja usluga, vrste i organizacije poslovanja fonda;

- izrađuje zahteve i uputstva za izradu programa za mehanografska rešenja, programa vođenja matične evidencije o osiguranicima i korisnicima prava iz PIO i ostalih programa;

- priprema formalne, komparativne i logične kontrole za izradu programa za mehanografska rešenja, programa vođenja matične evidencije o osiguranicima i korinsicima prava iz PIO i ostalih programa;

- vrši instruktažu i kontrolu programa za mehanografska rešenja, programa vođenja matične evidencije o osiguranicima i korinsicima prava iz PIO i ostalih programa;

- sačinjava izveštaje iz oblasti izvršavanja svojih poslova.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen državni stručni ispit;

- najmanje dve godine radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

KOORDINATOR ZA ISPLATU PRAVA

Opšti / tipični opis posla

- koordinira u poslovima u vezi sa obradom, štampanjem i distribucijom spiskova uputnica i drugih dokumenata potrebnih za realizaciju isplate prava i obustava i učestvuje u otklanjanju eventualnih propusta u formiranju podataka;

- koordinira u radu zaposlenih u cilju zakonitog, blagovremenog izvršavanja poslova isplate prava i obustava;

- vrši obuku i instruktažu zaposlenih u vezi sa korišćenjem programskih aplikacija;

- koordinira poslove u vezi sa realizacijom obustava po poveriocima i prati izmene podataka;

- učestvuje u izradi instrukcija, radnih naloga i obaveštenja iz oblasti korišćenja prava;

- prati primenu uputstava, opštih akata iz oblasti sprovođenja prava, predlaže odgovarajuća rešenja u postupku donošenja uputstava i instrukcija i učestvuje u inoviranju programa;

- sarađuje i vrši korespondenciju sa državnim organima i finansijskim organizacijama, kao i sa inostranim nosiocima osiguranja u vezi sa isplatom prava;

- rešava sporne situacije u vezi sa utvrđivanjem osnova za prijavu, promenu i odjavu na obavezno socijalno osiguranje korisnika prava u saradnji sa Centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- najmanje dve godine radnog iskustva u struci.

 

Naziv radnog mesta

KONTROLOR KORIŠĆENJA PRAVA IZ PENZIJSKOG OSIGURANJA

Opšti / tipični opis posla

- kontroliše obračun za isplatu prava;

- vrši kontrolu svih unetih podataka i odobrava obradu podataka za isplatu prava;

- kontroliše rad zaposlenih u cilju zakonitog, blagovremenog izvršavanja poslova isplate prava;

- obavlja finansijske poslove obrade, kontrole i naplate po osnovu odštetnih zahteva i finansijske poslove po osnovu veštačenja po zahtevu inostranog nosioca osiguranja;

- vrši kontrolu rekapitulacija po osnovu kojih se vrši transfer prava u inostranstvo i daje nalog za isplatu;

- vrši elektronsku razmenu podataka o korisnicima sa inostranim nosiocima osiguranja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci.

 

Naziv radnog mesta

SARADNIK ZA ISPLATU PRAVA

Opšti / tipični opis posla

- vrši sravnjenje i potvrđuje tačnost obračuna kamate i ostatka duga u otplatnom periodu kod sprovođenja obustava;

- vrši sravnjenje i potvrđuje tačnost podataka za isplatu prava;

- vrši sravnjenje i potvrđuje tačnost obračuna doprinosa za zdravstveno osiguranje korisnika prava;

- vrši sravnjenje i potvrđuje tačnost rekapitulacija posle obrade podataka za isplatu prava;

- učestvuje u poslovima u vezi sa aktiviranjem obustava iz prava;

- sravnjuje i potvrđuje formirane rekapitulacije vraćenih iznosa po osnovu prava;

- sarađuje sa isplatiocima prava;

- sravnjuje i potvrđuje dostavljene podatake u elektronskoj formi od strane inostranih nosilaca osiguranja i vrši komunikaciju sa istim;

- vrši sravnjenje i potvrđivanje obračuna više isplaćenih iznosa prava i korespodenciju u vezi sa naplatom više isplaćenih iznosa;

- obavlja finansijske poslove obrade, kontrole i naplate po osnovu odštetnih zahteva i finansijske poslove po osnovu veštačenja po zahtevu inostranog nosioca osiguranja;

- vrši kontrolu rekapitulacija po osnovu kojih se vrši transfer prava u inostranstvo i daje nalog za isplatu;

- vrši elektronsku razmenu podataka o korisnicima sa inostranim nosiocima osiguranja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci.

 

Naziv radnog mesta

SARADNIK ZA PRIPREMU ISPLATE PRAVA

Opšti / tipični opis posla

- vrši obračun i unos obustava po osnovu rešenja o izvršenju suda i zaključaka izvršitelja;

- vrši obračun više isplaćenih iznosa prava;

- vrši unos i obračun kamate za sprovođenje rešenja sa obustavom;

- vrši obračun kamate i prati ostatak duga u otplatnom periodu;

- učestvuje u poslovima u vezi sa aktiviranjem obustava;

- obavlja poslove formiranja rekapitulacija vraćenih iznosa prava;

- sarađuje sa isplatiocima prava;

- priprema dostavljene podatke u elektronskoj formi od strane inostranih nosilaca osiguranja i vrši komunikaciju sa istim;

- priprema podatake u vezi sa obračunom umanjenja doprinosa za zdravstveno osiguranje;

- izdaje i overava listinge, potvrde i uverenja sa podacima iz baze isplate penzija;

- organizuje prijem i slanje dokumentacije i vodi evidenciju u elektronskom obliku;

- kontroliše redovno dostavljanje potvrda o životu, preuzima podatke iz baze isplate, obrađuje ih i automatski dostavlja opomene korisnicima kao i spiskove za obustavu isplate penzija.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- najmanje šest meseci radnog iskustva u struci.

 

Naziv radnog mesta

REFERENT ZA ISPLATU PRAVA

Opšti / tipični opis posla

- vrši sravnjenje i potvrđivanje prijavljenih i izmenjenih podataka za isplatu prava;

- vrši sravnjenje i potvrđivanje unetih podataka za naknadnu isplatu prava, obračun i plaćanje odštetnih zahteva, kao i za obračun pogrebnih troškova;

- vrši sravnjenje i potvrđivanje unetih administrativnih zabrana po osnovu izvršnih odluka nadležnih organa;

- vrši potvrđivanje obračuna zaostalih isplata;

- vrši sravnjenje finansijskih predmeta od drugih organizacionih jedinica u vezi sa promenom nadležnosti za isplatu prava;

- vrši prijem stranaka i vrši korespondenciju sa korisnicima prava i isplatocima;

- vrši sravnjenje rekapitulacija - pojedinačnih, zbirnih, po poveriocima naloga za prenos i doprinosa za zdravstveno osiguranje;

- vrši pripremu dokumentacije za elektronsko plaćanje i priprema dokumentaciju za knjiženje.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

REFERENT ZA PRIPREMU ISPLATE PRAVA

Opšti / tipični opis posla

- vrši prijem rešenja i zahteva za prijavu i izmenu podataka za isplatu prava;

- izvršava rešenja o priznatom pravu, naknadnoj isplati, obračunu i plaćanju odštetnih zahteva, obračunu pogrebnih troškova;

- sprovodi administrativne zabrane;

- vrši obračun zaostalih isplata;

- vrši preseljenje ili preuzimanje finansijskih predmeta od drugih organizacionih jedinica i obustavlja ili uspostavlja isplatu prava;

- izdaje potvrde korisnicima prava o isplaćenim iznosima;

- vrši prijem stranaka i korespondenciju sa korisnicima prava i isplatiocima;

- vrši unos prijava, odjava i promena na obavezno socijalno osiguranje u jedinstvenu bazu Centralnog regisgra obaveznog socijalnog osiguranja za korisnike prava;

- dostavlja izveštaje o promeni broja korisnika u toku korišćenja prava, o potraživanjima na ime više isplaćenih prava, o obustavama i vansudskim poravnanjima;

- sarađuje sa inostranim bankama i komunicira sa strankama koje imaju prebivalište u inostranstvu, pravnom službom i drugim državnim i finansijskim organizacijama;

- obaveštava naslednike preminulih korisnika o neisplaćenim iznosima i vrši isplatu po dostavljenom ostavinskom rešenju.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

KOORDINATOR ZA FINANSIJSKE POSLOVE ZA LICA KOJA SE UKLJUČUJU U OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I ZA SAMOSTALNE OBVEZNIKE DOPRINOSA

Opšti / tipični opis posla

- koordinira poslovima i radom zaposlenih u vezi sa uključivanjem lica u obavezno socijalno osiguranje i za samostalne obveznike doprinosa;

- vrši prijem stranaka i obavlja korespodenciju sa strankama;

- postupa po internim i eksternim zahtevima o podacima iz osiguranja za ove kategorije osiguranika radi ostvarivanja prava;

- vrši izradu prijava za matičnu evidenciju osiguranika: prijava M1, M2, M4, M8 obrazaca, kao i kompletiranje podataka po zahtevima osiguranika kojima je izvršen upis staža po osnovu produženog osiguranja u radnu knjižicu;

- sarađuje sa nadležnim državnim organima u vezi sa povraćajem više uplaćenih doprinosa.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- najmanje dve godine radnog iskustva u struci.

 

Naziv radnog mesta

KONTROLOR ZA FINANSIJSKE POSLOVE ZA LICA KOJA SE UKLJUČUJU U OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I ZA SAMOSTALNE OBVEZNIKE DOPRINOSA

Opšti / tipični opis posla

- kontroliše tačnost podataka unetih u prijave podataka, zahteva dokaze i vrši uvid u evidenciju i dokumentaciju na kojima se zasnivaju podaci uneti u prijavu;

- daje nalog podnosiocu prijave da ih ispravi u određenom roku, sačinjava zapisnik o izvršenoj kontroli;

- vrši izmene u registru obveznika doprinosa;

- vrši kontrolu obračuna i uplate doprinosa za lica uključena u obavezno socijalno osiguranje, odnosno zaduženja na finansijskim karticama obveznika;

- vrši kontrolu podataka u vezi sa matičnom evidencijom;

- vrši kontrolu obračuna duga, kao i potvrda o više uplaćenim doprinosima.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci.

 

Naziv radnog mesta

REFERENT ZA FINANSIJSKE POSLOVE ZA LICA KOJA SE UKLJUČUJU U OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I ZA SAMOSTALNE OBVEZNIKE DOPRINOSA

Opšti / tipični opis posla

- vrši obradu i knjiženje izvoda;

- vodi evidenciju primljenih rešenja;

- formira finansijske predmete;

- vrši obračun doprinosa po rešenjima za lica koja se uključuju u obavezno socijalno osiguranje i utvrđivanju svojstva osiguranika;

- vrši valorizaciju osnovice doprinosa kod produženog osiguranja;

- vodi analitičku evidenciju uplata doprinosa;

- vrši obračun kamate;

- rasknjižava uplate po spiskovima obustava;

- prati stanje potraživanja;

- izrađuje potvrde o više / pogrešno uplaćenim doprinosima.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

DOKTOR MEDICINE ZA TRIJAŽU PREDMETA

Opšti / tipični opis posla

- vrši kontrolu kompletnosti medicinske dokumentacije, trijažu predmeta po specijalnosti, za ocenu invalidnosti koju vrši organ veštačenja;

- na osnovu medicinske dokumentacije predlaže organizovanje veštačenja van prostorija Fonda (kućna poseta, poseta hospitalizovanih u zdravstvenim i drugim ustanovama).

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit;

- licenca (Lekarske komore Srbije).

 

Naziv radnog mesta

DOKTOR MEDICINE SPECIJALISTA - VEŠTAK U PRVOSTEPENOM POSTUPKU

Opšti / tipični opis posla

- daje nalaz, mišljenje i ocenu o ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja na osnovu pregleda osiguranika i korisnika i medicinske dokumentacije.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

- osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit;

- licenca (Lekarske komore Srbije);

- specijalistički ispit;

- najmanje dve godine radnog iskustva u zvanju doktora medicine specijaliste.

 

Naziv radnog mesta

DOKTOR MEDICINE SPECIJALISTA - VEŠTAK U DRUGOSTEPENOM POSTUPKU

Opšti / tipični opis posla

- u drugostepenom postupku ceni nalaz, mišljenje i ocenu prvostepenog organa veštačenja na osnovu medicinske dokumentacije i po potrebi pregleda osiguranika i korisnika;

- obavlja konsultativne preglede i daje svoje mišljenje u postupku veštačenja gde je neophodno i mišljenje lekara veštaka druge specijalnosti.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na itegrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

- onovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit;

- licenca (Lekarske komore Srbije);

- specijalistički ispit;

- najmanje dve godine radnog iskustva u zvanju doktora medicine specijaliste.

 

Naziv radnog mesta

DOKTOR MEDICINE SPECIJALISTA - VEŠTAK KONTROLOR

Opšti / tipični opis posla

- kontroliše nalaz mišljenje i ocenu datih u prvostepenom i drugostepenom postupku ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja;

- daje saglasnost ili primedbu na uočene nedostatke sa uputstvom za njihovo otklanjanje;

- po potrebi može pozvati osiguranika i korisnika prava na pregled.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- itegrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

- onovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- sručni ispit;

- licenca (Lekarske komore Srbije);

- specijalistički ispit;

- najmanje dve godine radnog iskustva u zvanju doktora medicine specijaliste.

 

Naziv radnog mesta

SLUŽBENIK ZA POSLOVE VEŠTAČENJA

Opšti / tipični opis posla

- proučava spise predmeta i vrši drugu stručnu obradu;

- prati i kontroliše stručnu dokumentaciju;

- priprema i daje informacije vezane za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja;

- vodi predhodni postupak po predlogu za veštačenje radi pribavljanja dokaza od značaja za veštačenje.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen državni stručni ispit;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci.

 

Naziv radnog mesta

ADMINISTRATOR ZA POSLOVE VEŠTAČENJA

Opšti / tipični opis posla

- vodi propisane evidencije i ažurira podatke u odgovarajućim bazama;

- pruža administrativno-tehničku podršku lekarima u postupku veštačenja;

- vrši pripremu, popunjavanje i prepis obrazaca koji se koriste u postupku veštačenja;

- vrši prepis i unos medicinskih podataka u predviđene obrasce.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

SARADNIK ZA PRIPREMU DOKUMENTACIJE ZA VEŠTAČENJE

Opšti / tipični opis posla

- priprema spise predmeta i vrši drugu stručnu obradu;

- prati i kontroliše stručnu dokumentaciju;

- priprema i daje informacije vezane za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen državni stručni ispit;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR

Opšti / tipični opis posla

- priprema i pruža stručnu i tehničku pomoć u izvođenju medicinskih pregleda, testova i snimanja;

- priprema pacijente za ispitivanje;

- obavlja uzorkovanje za biohemijske analize;

- vodi evidenciju obavljenih snimanja osiguranika.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen sručni ispit;

- licenca (Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije);

- najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju medicinska sestra / tehničar.

 

Naziv radnog mesta

VIŠI RADIOLOŠKI TEHNIČAR

Opšti / tipični opis posla

- obavlja rendgenska snimanja i druge vrste rendgenskih pregleda i snimanja;

- razvija snimljene RO filmove;

- preduzima preventivne mere bezbednosti osiguranika, korisnika prava i zaposlenih;

- vrši evidenciju obavljenih snimanja osiguranika.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen kurs iz jonizujećeg zračenja;

- sručni ispit;

- licenca (Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije);

- najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju viši radiološki tehničar.

 

Naziv radnog mesta

KLINIČKI PSIHOLOG

Opšti / tipični opis posla

- obavlja psihološka ispitivanja i daje procenu o stanju osiguranika i korisnika prava;

- priprema nalaze o rezultatima testiranja koji ulaze u sastav medicinske dokumentacije;

- predlaže uvođenje novih testova i radi na unapređenju metoda rada;

- pruža savete i daje informacije osiguranicima i korisnicima iz domena svog rada.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- sručni ispit;

- najmanje jedna godina radnog iskustva u odgovarajućem stepenu školske spreme.

 

Naziv radnog mesta

STRUČNI SARADNIK U LABORATORIJI

Opšti / tipični opis posla

- priprema radne reagense, vrši kalibraciju biohemijskog aparata i kontrolu kvaliteta i reproducibilnosti dobijenih rezultata;

- izvodi biohemijska i hematološka ispitivanja;

- analizira i tumači rezultate biohemijskih i hematoloških ispitivanja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- najmanje dve godine radnog iskustva u odgovarajućem stepenu stručne spreme.

 

Naziv radnog mesta

SLUŽBENIK ZA PODRŠKU KORISNICIMA

Opšti / tipični opis posla

- obrađuje zahteve i priprema informacije za potrebe korisnika;

- pruža stručnu pomoć korisnicima;

- nadgleda rad sistema za razvoj, praćenje i podršku korisnicima;

- izrađuje zahteve i uputstva za izradu i primenu programa u postupku veštačenja za podršku korisnicima;

- prati realizaciju uvedenih programskih sistema, predlaže unapređenje istih, kao i funkcionisanje aplikacija za podršku korisnicima;

- izrađuje izveštaje i priprema analizu statističkih podataka za potrebe medicinskog veštačenja;

- pruža stručnu pomoć zaposlenima na poslovima veštačenja;

- učestvuje u izradi uputstava;

- učestvuje u pripremi odgovora na predstavke osiguranika i korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- jedna godina radnog iskustva u oblasti socijalnog osiguranja.

 

KATALOG RADNIH MESTA U RFZO:

RUKOVODEĆA RADNA MESTA:

Naziv radnog mesta

DIREKTOR

Direktor RFZO

Direktor Pokrajinskog Fonda

Direktor sektora u Direkciji

Direktor Filijale za grad Beograd

Direktor Filijale preko 200.000 osiguranika

Direktor Filijale do 200.000 osiguranika

Opšti / tipični opis posla

- zastupa i predstavlja organizaciju;

- planira i raspoređuje poslove na rukovodioce organizacije, odnosno rukovodioce organizacionih jedinica;

- daje smernice i prati realizaciju vršenja poslova iz nadležnosti organizacije, odnosno organizacione jedinice;

- donosi opšte i pojedinačne akte za koje je zakonom i drugim propisima ovlašćen;

- odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa zaposlenih u organizaciji, odnosno organizacionoj jedinici;

- vrši naredbodavne funkcije, prati izvršenje finansijskog plana i plana javnih nabavki organizacije i izrađuje predlog budžetskih sredstava za rad;

- raspolaže sredstvima organizacije u skladu sa zakonom;

- predlaže opšte akte;

- sprovodi donete odluke i druga opšta akta;

- organizuje i učestvuje u izradi propisa, opštih i pojedinačnih akata iz delokruga rada;

- rešava u upravnim stvarima iz nadležnosti organizacije;

- koordinira radom organizacionih jedinica;

- učestvuje u radu radnih tela i komisija;

- ostvaruje kontakte i saradnju sa različitim telima, organima i organizacijama u zemlji i inostranstvu radi unapređenja rada organizacije, odnosno organizacione jedinice u poslovima iz svoje oblasti rada;

- pruža stručnu pomoć direktoru u određenoj oblasti rada i ostalim poslovima koji su mu povereni;

- rukovodi radom organizacionih jedinica, planira i raspoređuje poslove na zaposlene, prati i ocenjuje rad rukovodilaca unutrašnjih organizacionih jedinica i drugih zaposlenih;

- prati i koordinira realizaciju poslova u određenoj oblasti rada, u organizacionim jedinicama, izveštava direktora o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova i predlaže preduzimanje potrebnih mera za njihovo rešenje.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije,master strukovne studije, specijalističke akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- državni stručni ispit;

- najmanje devet godina radnog iskustva, odnosno u skladu sa zakonom;

- poznavanje rada na računaru.

- državni stručni ispit (odgovarajući ispit u skladu sa zakonom);

- najmanje šest godina radnog iskustva, odnosno u skladu sa zakonom;

- poznavanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

ZAMENIK DIREKTORA

Zamenik direktora RFZO

Zamenik direktora Pokrajinskog fonda

Zamenik direktora sektora u Direkciji

Zamenik direktora Filijale za grad Beograd

Opšti / tipični opis posla

- pruža stručnu pomoć direktoru u rukovođenju;

- koordinira radom organizacije, odnosno organizacione jedinice - planira i raspoređuje poslove na rukovodioce u organizaciji, odnosno u organizacionoj jedinici u skladu sa programom rada ili drugim opštim aktima;

- prati realizaciju poslova i daje smernice za vršenje svih poslova iz nadležnosti organizacije, odnosno organizacione jedinice;

- nadzire rad u organizaciju, odnosno u organizacionoj jedinici;

- kontroliše izvršavanje poslova i blagovremenu i pravilnu realizaciju odluka organa upravljanja;

- organizuje izradu opštih i pojedinačnih akata iz delokruga rada;

- ostvaruje kontakte i saradnju sa različitim telima, organima i organizacijama u zemlji i inostranstvu radi unapređenja rada organizacije, odnosno organizacione jedinice;

- sarađuje sa izvršnim direktorom, odnosno direktorima organizacionih jedinica;

- neposredno rukovodi organizacijom, odnosno organizacionom jedinicom u odsustvu direktora.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena stepena (master akademske studije,master strukovne studije, specijalističke akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- državni stručni ispit;

- najmanje devet godina radnog iskustva, odnosno u skladu sa zakonom;

- poznavanje rada na računaru.

- državni stručni ispit (odgovarajući ispit) u skladu sa zakonom;

- najmanje šest godina radnog iskustva,

- poznavanje rada na računaru.

- državni stručni ispit;

- najmanje šest godina radnog iskustva;

- poznavanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

IZVRŠNI DIREKTOR

Opšti / tipični opis posla

- izrađuje najsloženije izveštaje i analize za potrebe organa upravljanja Republičkog fonda i organa državne uprave;

- pruža stručnu pomoć direktoru i zameniku direktora po pitanjima iz nadležnosti organizacije;

- priprema konkretizovane planove realizacije programa rada organizacije u saradnji sa zamenikom direktora i rukovodiocima organizacionih jedinica sprovodi planove rada;

- predlaže mere za realizaciju programa rada i za rešavanje poslova organizacije;

- vrši kontrolu rešenja u upravnom postupku u vezi ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja i kontrolu ugovora koje zaključuje Republički fond sa trećim pravnim licima;

- koordinira rad sektora sa odgovarajućim unutrašnjim organizacionim jedinicama u filijalama.

- pomaže u radu Sektora pri rešavanju svih spornih pravnih pitanja iz odgovarajućih oblasti i koordinira rad sa filijalama i ispostavama;

- ostvaruje i unapređuje kontakte sa državnim organima i organizacijama i drugim pravnim licima;

- učestvuje u pripremi predloga godišnjeg programa i finansijskog plana i godišnjeg izveštaja;

- sprovodi odluke upravnog odbora organizacije.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- državni stručni ispit;

- najmanje devet godina radnog iskustva;

- poznavanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

SEKRETAR

Opšti / tipični opis posla

- rukovodi radom Sekretarijata;

- planira i raspoređuje poslove na zaposlene i prati i ocenjuje rad zaposlenih u organizaciji, odnosno organizacionoj jedinici;

- pomaže direktoru u pripremi sednica organa;

- priprema materijal za sednice organa Republičkog fonda i kolegijum rukovodioca organizacionih jedinica;

- ostvaruje kontakt sa javnim glasilom i stara se o objavljivanju opštih akata Republičkog fonda;

- priprema opšte i pojedinačne akate iz oblasti rada;

- priprema i objedinjavanje planova rada i izveštaja o radu organizacije;

- prati realizaciju odluka i zaključaka organa upravljanja i njihovih tela;

- koordinira radom Savetodavne komisije;

- obavlja konsultacije i pribavlja mišljenja referentnih zdravstvenih ustanova o pitanjima vezanim za ostvarivanje zdravstvene zaštite u zemlji i inostranstvu;

- vodi evidencije o svim stručnim komisijama i potkomisijama koje obrazuju organi Republičkog fonda;

- izrađuje mesečne izveštaje o radu komisija, kao i obaveštenja o potrebi, odnosno prestanku radnog angažovanja članova stručnih komisija.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- državni stručni ispit;

- najmanje pet godina radnog iskustva;

- poznavanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

ŠEF KABINETA

Opšti / tipični opis posla

- rukovodi radom Kabineta;

- obavlja poslove protokola koji se odnose na aktivnosti direktora i neposredno sarađuje sa službama drugih protokola;

- obavlja pisanu korespondenciju za potrebe direktora;

- rukovodi radom organizacione jedinice - planira i raspoređuje poslove na zaposlene u skladu sa programom rada;

- koordinira međusobnu internu komunikaciju i rad organizacionih jedinica u organizaciji;

- koordinira poslove vezane za rad organa upravljanja i rukovođenja u organizaciji;

- učestvuje u radu radnih grupa i projektnih timova u organizaciji;

- organizuje sastanke direktora i pripremu materijala;

- obavlja organizaciju i protokolarno-tehničke poslove vezane za rad organa i unutrašnjih organizacionih jedinica;

- prati i obezbeđuje realizaciju poslova unutrašnjih organizacionih jedinica, izveštava direktora o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova i predlaže preduzimanje potrebnih mera za njihovo rešenje;

- priprema i objedinjuje planove rada i izveštaje o radu organizacije;

- ostvaruje kontakt sa državnim organim i organizacijama.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- državni stručni ispit;

- najmanje pet godina radnog iskustva;

- poznavanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

POMOĆNIK DIREKTORA

Pomoćnik direktora Pokrajinskog fonda

Pomoćnik direktora sektora

Pomoćnik direktora Filijale

Opšti / tipični opis posla

- pruža stručnu pomoć direktoru organizacije, odnosno organizacione jedinice u određenoj oblasti rada i ostalim poslovima koji su mu povereni;

- pruža stručnu pomoć u rukovođenju direktoru organizacije, odnosno organizacione jedinice;

- predlaže mere i daje uputstva u cilju postizanja jednoobraznog postupanja u radu;

- koordinira radom unutrašnjih organizacionih jedinica;

- organizuje stručne i konsultativne sastanke iz nadležnosti organizacije, odnosno organizacione jedinice;

- učestvuje u radu radnih tela i komisija;

- sarađuje sa organima i organizacijama u zemlji radi primene zakona i opštih akata;

- učestvuje u izradi normativnih akata iz delokruga rada;

- izrađuje procedure rada organizacije, odnosno organizacione jedinice;

- priprema i objedinjavanje planova rada i izveštaja o radu unutrašnjih organizacionih jedinica;

- izrađuje izveštaje i analize iz oblasti svog delokruga rada;

- učestvuje u izradi instrukcija i stručno-metodoloških uputstava iz oblasti delokruga rada;

- sarađuje sa organima i organizacijama u inostranstvu radi efikasnog sprovođenja međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- državni stručni ispit (odgovarajući ispit u skladu sa zakonom);

- najmanje pet godina radnog iskustva;

- poznavanje rada na računaru.

RADNA MESTA U OSNOVNOJ DELATNOSTI:

Naziv radnog mesta

Savetnik direktora

savetnik direktora u Direkciji Fonda

savetnik direktora u Pokrajinskom fondu

Savetnik direktora u Filijali preko 200.000 osiguranika

Savetnik direktora u Filijali do 200.000 osiguranika

Opšti / tipični opis posla

- predlaže strategije, akcione planove i programe za razvoj sistema;

- prati i analizira probleme u oblasti primene propisa iz zdravstvenog osiguranja,

- proučava dejstvo pojedinih instituta sistema zdravstvenog osiguranja i daje predloge za njihovo dograđivanje;

- učestvuje u pripremi predloga zakona, Statuta i drugih opštih akata od značaja za sistem zdravstvenog osiguranja i prati rad na njihovom sprovođenju;

- učestvuje u radu stručnih timova i radnih grupa u obaveznom osiguranju, u pripremi i realizaciji sporazuma o socijalnom osiguranju i predlaže mere za unapređenje sistema;

- daje predloge za izradu i sprovođenje plana promotivnih aktivnosti Republičkog fonda i učestvuje u organizaciji istih;

- organizuje održavanje sastanaka sa državnim organim i organizacijama udruženjima pacijenata i osoba sa invaliditetom;

- proučava organizaciju poslovanja i predlaže odgovarajuća rešenja u vezi sa delokrugom, ovlašćenjima i organizacijom rada i načina finansiranja;

- ostvaruje saradnju sa drugim organima i organizacijama od značaja za funkcionisanje sistema.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- najmanje tri godine radnog iskustva;

- poznavanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

NAČELNIK ODELJENJA

Načelnik odeljenja u Direkciji Fonda

Načelnik odeljenja u Pokrajinskom Fondu

Načelnik odeljenja u Filijali

Opšti / tipični opis posla

- organizuje, koordinira i prati izvršenje poslova u organizacionoj jedinici;

- održava redovne sastanke, nadgleda rad zaposlenih, beleži i dokumentuje aktivnosti zaposlenih u periodu za ocenjivanje i priprema izveštaj o ocenjivanju;

- razvija, definiše i koordinira pripremu programa i planova rada iz delokruga rada;

- organizuje pripremu izveštaje o radu iz delokruga rada svoje organizacione jedinice;

- koordinira izradu finalnih izveštaja;

- izrađuje predloge odgovora po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i po zahtevima drugih državnih organa iz delokruga rada organizacije, odnosno organizacione jedinice;

- učestvuje u izradi opštih akata koji se odnose na poslove iz delokruga orgnizacije, odnosno organizacione jedinice;

- donosi odluke o načinu realizacije poslova iz delokruga rada;

- prati propise iz delokruga rada organizacije, odnosno organizacione jedinice kao i primenu propisa i opštih akata;

- sprovodi preporuke interne revizije za otklanjanje nedostataka u radu organizacione jedinice;

- razmenjuje podatke sa drugim organizacijama u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak i u skladu sa drugim propisima;

- daje predloge za unapređenje rada u organizacionoj jedinici;

- daje predloge za otkalnjanje nedostataka u radu.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- državni stručni ispit ili odgovarajući ispit, u skladu sa zakonom (uslovno u zavisnosti od vrste poslova);

- najmanje pet godina radnog iskustva;

- poznavanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

POMOĆNIK NAČELNIKA ODELJENJA

Pomoćnik načelnika odeljenja u Direkciji

Pomoćnik načelnika odeljenja u Pokrajinskom fondu

Pomoćnik načelnika odeljenja u Filijali

Opšti / tipični opis posla

- pruža stručnu pomoć načelniku odeljenja;

- objedinjuje planove rada odseka i priprema predlog plana rada odeljenja;

- prikuplja i objedinjuje izveštaje o radu i priprema predlog izveštaja o radu odeljenja;

- koordinira rad odseka u odeljenju za vršenje zadataka iz nadležnosti odeljenja;

- prati rad u oblasti iz delokruga rada odeljenja;

- priprema predloge godišnjeg izveštaja o radu;

- prati i analizira probleme iz delokruga rada odeljenja i daje predloge za rešenje problema;

- pruža stručnu pomoć zaposlenima radi izvršavanja zadataka iz delokruga rada odeljenja;

- prati sprovođenje i usklađenost akata sa propisima iz delokruga rada.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- najmanje tri godine radnog iskustva;

- poznavanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

ŠEF ODSEKA

Šef odseka u Direkciji Fonda

Šef odseka u Pokrajinskom fondu

Šef odseka / ispostave u Filijali

Opšti / tipični opis posla

- organizuje rad zaposlenih u organizacionoj jedinici i stara se o blagovremenom i kvalitetnom izvršavanju radnih zadataka zaposlenih;

- vrši pregled i kontrolu obrađenih predmeta iz delokruga organizacione jedinice;

- sarađuje sa organima, imaocima javnih vlašćenja, pravnim i fizičkim licima u cilju efikasnog obavljanja poslova iz delokruga rada organizacione jedinice;

- stara se o unapređenju rada u organizacionoj jedinici i odnosa zaposlenih prema osiguranim licima i drugim pravnim i fizičkim licima;

- odgovora na predstavke i pritužbe osiguranih lica i pravnih lica;

- učestvuje u izradi predloge odgovora po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, po zahtevima drugih državnih organa i zahtevima osiguranika iz delokruga rada organizacione jedinice;

- izrađuje redovne i periodične izveštaje iz delokruga rada organizacione jedinice;

- nadzir i prati rad zaposlenih na poslovima iz delokruga rada odseka i predlaže premeštaj zaposlenih na odgovarajuća radna mesta u organizacionoj jedinici;

- daje predloge za unapređenje rada u organizacionoj jedinici.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- državni stručni ispit ili odgovarajući ispit, u skladu sa zakonom (uslovno u zavisnosti od vrste poslova);

- najmanje četiri godine radnog iskustva;

- poznavanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

RUKOVODILAC GRUPE

Rukovodilac grupe u Direkciji fonda

Rukovodilac grupe u Pokrajinskom fondu

Rukovodilac grupe u Filijali

Opšti / tipični opis posla

- organizuje i koordinira rad zaposlenih u organizacionoj jedinici;

- stara se o blagovremenom i kvalitetnom izvršavanju radnih zadataka zaposlenih;

- vrši kontrolu izrađenih akata iz delokruga rada organizacione jedinice;

- pruža savetodavnu i drugu stručnu pomoć i daje stručna objašnjenja osiguranim licima i pravnim licima iz delokruga rada organizacione jedinice;

- organizuje i učestvuje u izradi analiza i informacija iz delokruga rada organizacione jedinice;

- analizira najsloženije poslove i daje smernice za postupanje;

- definiše procese i procedure rada u organizacionoj jedinici;

- obrađuje najsloženije predmete iz delokruga rada organizacione jedinice;

- daje predloge za unapređenje rada organizacione jedinice;

- sarađuje sa rukovodiocima drugih organizacionih jedinica.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- državni stručni ispit ili odgovarajući ispit, u skladu sa zakonom (uslovno u zavisnosti od vrste poslova);

- najmanje dve godine radnog iskustva;

- poznavanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

SAMOSTALNI ORGANIZATOR PROCESA

Samostalni organizator procesa Republičkog fonda

Samostalni organizator procesa u Pokrajinskom fondu

Samostalni organizator procesa u Filijali

Opšti / tipični opis posla

- koordinira realizaciju poslova u organizacionoj jedinici;

- pruža stručnu pomoć u vezi sa primenom propisa u oblasti zdravstvenog osiguranja;

- koordinira rad između ispostava sa područja Filijale i poslodavaca;

- organizuje ažurno vođenje matične evidencije;

- koordinira radom na formiranju matične evidencije osiguranika;

- daje instrukcije o primeni zakona i propisa zaposlenima u ispostavi;

- učestvuje u izradi planova rada organizacione jedinice;

- sarađuje sa predstavnicima državnih organa i organizacija.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- najmanje dve godine radnog iskustva;

- poznavanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

ORGANIZATOR PROCESA

Organizator procesa u Direkciji republičkog fonda

Organizator procesa u Pokrajinskom fondu

Organizator procesa u Filijali

Opšti / tipični opis posla

- organizuje, prati i kontroliše realizaciju poslova u organizacionoj jedinici;

- sprovodi definisane metode rada;

- planira raspored obavljanja poslova prema prioritetima i obimu posla;

- priprema dokumentaciju radi izrade planova rada iz delokruga rada;

- raspoređuje radne zadatke;

- daje stručna uputstva i naloge zaposlenima;

- vodi evidenciju o prisustvu zaposlenih;

- organizuje vođenje propisanih evidencije iz delokruga rada organizacione jedinice;

- sarađuje sa rukovodiocima drugih organizacionih jedinica.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- najmanje dve godine radnog iskustva;

- poznavanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

SAVETNIK ZA SARADNJU SA OSIGURANICIMA, UDRUŽENJIMA PACIJENATA I OSOBA SA INVALIDITETOM

Opšti / tipični opis posla

- učestvuje u izradi saopštenja i informacija o radu Republičkog Fonda za sredstva javnog informisanja;

- ostvaruje saradnju sa predstavnicima udruženja pacijenata i osoba sa invaliditetom, kao i predstavnicima ranjivih / marginalizovanih grupa stanovništva, radi poboljšanja ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja osoba sa invaliditetom;

- organizuje održavanje sastanaka sa udruženjima pacijenata i osoba sa invaliditetom, predstavnicima ranjivih / marginalizovanih grupa stanovništva;

- daje predloge za izradu i sprovođenje plana promotivnih aktivnosti;

- pruža stručnu pomoć osobama sa invaliditetom u cilju efikasnog ostvarivanja prava koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;

- pruža sve potrebne informacije osobama sa invaliditetom o pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, a posebno o pravima na medicinsko - tehnička pomagala;

- izrađuje analize i izveštaje.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- odgovarajući stručni ispit, u skladu sa zakonom;

- najmanje tri godine radnog iskustva;

- poznavanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

SAVETNIK ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Opšti / tipični opis posla

- izrađuje opšte akte kojima se uređuje oblast zdravstvenog osiguranja;

- priprema stručna mišljenja i odgovore na postavljena pitanja u vezi primene zakonskih propisa i opštih akata iz oblasti zdravstvenog osiguranja;

- analizira propise iz zdravstvenog osiguranja i predlaže mere za unapređenje prakse;

- sarađuje sa državnim i drugim organima prilikom izrade akata kojim se uređuje oblast zdravstvenog osiguranja;

- izrađuje analize, izveštaje i druge informacije iz oblasti zdravstvenog osiguranja;

- pruža stručnu pomoć i koordinira rad sa filijalama na sprovođenju i primeni propisa iz zdravstvenog osiguranja radi ujednačavanja prakse;

- pripreme programa dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja;

- pripreme propagandnog i drugog reklamnog materijala za programe dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja;

- pripreme opštih i posebnih uslova osiguranja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- odgovarajući stručni ispit, u skladu sa zakonom;

- najmanje jedna godina radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

SAVETNIK ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ OSIGURANJA U DRUGOM STEPENU

Opšti / tipični opis posla

- izrađuje rešenja u drugom stepenu postupku po žalbama za ostvarivanje prava;

- vrši kontrolu sprovođenja zdravstvenog osiguranja u prvom stepenu, sa stanovišta pravilne primene zakonskih propisa i opštih akata;

- preduzima mere za ujednačavanje prakse u primeni opštih akata;

- pruža stručno-metodološku pomoć organizacionim jedinicama u primeni propisa iz zdravstvenog osiguranja;

- postupa po vanrednim pravnim sredstvima i priprema zaključke i rešenja;

- postupa po tužbama i presudama u upravnom sporu;

- razmatra predstavke i priprema odgovore.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- odgovarajući stručni ispit, u skladu sa zakonom;

- najmanje jedna godina radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

SAVETNIK ZA POSLOVE SPROVOĐENJA MEĐUNARODNIH SPORAZUMA

Opšti / tipični opis posla

- prati i proučava primenu međunarodnih sporazuma i daje predloge za njihovu izmenu ili dopunu;

- vrši obradu i kontrolu ispravnosti obračunske dokumentacije koja se odnosi na potraživanje inostranih nosilaca osiguranja;

- vrši obračun paušalnih i stvarnih troškova koje dostavljaju filijale Republičkog fonda i stara se o ažurnosti i ispravnosti obračunske dokumentacije;

- proučava finansijske efekte primene međunarodnih sporazuma i organizuje rad na prikupljanju statističkih podataka o činjenicama bitnim za te efekte, i u skladu sa njima predlaže izmene i dopune metodologije obračuna troškova;

- priprema finansijsku dokumentaciju za plaćanje obaveza Republičkog fonda prema inostranim nosiocima osiguranja;

- prati i proučava propise iz oblasti deviznog poslovanja i ostale finansijske propise;

- pruža stručnu pomoć zaposlenima u filijalama koji obavljaju poslove obračuna troškova zdravstvene zaštite po međunarodnim sporazumima.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- odgovarajući stručni ispit, u skladu sa zakonom;

- najmanje jedna godina radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

SAVETNIK ZA POSLOVE KORIŠĆENJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U INOSTRANSTVU

Opšti / tipični opis posla

- izrađuje opšte akate u vezi korišćenja zdravstvene zaštite u inostranstvu;

- izrađuje rešenje u prvom stepenu po zahtevima za refundaciju troškova zdravstvene zaštite u inostranstvu;

- izrađuje rešenje kojim se odobrava započeto lečenje i porođaj u inostranstvu, odnosno kojim se nalaže povratak u zemlji radi nastavka lečenja;

- sprovodi postupak kojim se rešava zahtev za odobrenje stomato-protetske pomoći, stomatoloških nadoknada, nabavke proteza, ortopedskih i drugih pomagala u inostranstvu;

- sprovodi postupak radi davanja saglasnosti na predlog DKP o načinu obezbeđenja zdravstvene zaštite naših radnika zaposlenih u inostranstvu;

- sarađuje sa DKP i preduzećima u vezi korišćenja zdravstvene zaštite u inostranstvu;

- pruža stručno-metodološku pomoć korišćenja zdravstvene zaštite u inostranstvu.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- odgovarajući stručni ispit, u skladu sa zakonom;

- najmanje jedna godina radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

SAVETNIK ZA UJEDNAČAVANJE RADA LEKARSKIH KOMISIJA

Opšti / tipični opis posla

- kontroliše ocene prvostepenih, odnosno drugostepenih lekarskih komisija;

- predlaže mere u vezi jednoobraznog donošenja ocena, mišljenja i predloga;

- izrađuje instrukcije i stručna uputstva;

- ostvaruje saradnju sa organizacionim jedinicama u cilju ujednačenog rada lekarskih komisija;

- vrši edukaciju i stručna savetovanja u cilju kvalitetnog i efikasnog rada prvostepenih, odnosno drugostepenih lekarskih komisija;

- priprema izveštaj o radu prvostepenih i drugostepenih lekarskih komisija;

- pruža stručnu pomoć u vezi primene zakonskih propisa i opštih akata iz oblasti rada prvostepenih i drugostepenih lekarskih komisija i predlaže mere za unapređenje najbolje prakse.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- odgovarajući stručni ispit, u skladu sa zakonom;

- najmanje jedna godina radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

FARMAKOEKONOM

Opšti / tipični opis posla

- vrši ocenu analize farmakoekonomske opravdanosti stavljanja leka na Listu lekova za podnete zahteve;

- izrađuje za svaki lek pojedinačno farmakoekonomsku analizu, koja uključuje cenu leka na veliko po dnevno definisanoj dozi, trošak terapije lekom po osiguranom licu za odgovarajuću dužinu lečenja po terapijskom ciklusu ili na mesečnom nivou, trošak godišnje terapije lekom (za hroničnu terapiju), uporedni odnos troškova i efekata inovativnog ili originalnog leka za koji je podnet zahtev i lekova za istu indikaciju ukoliko se nalaze na važećoj Listi lekova, projekciju potrebnih finansijskih sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za stavljanje leka na Listu lekova za procenjen broj osiguranih lica i druge elemente;

- vrši analizu potrošnje lekova po filijalama, zdravstvenim ustanovama, osiguranom licu koji bi primio određeni lek, terapijskoj grupi lekova, po svakom leku pojedinačno, po broju kutija leka, na mesečnom i godišnjem nivou;

- sprovodi uporedne analize potrošnje lekova po leku, terapijskoj grupi, po indikaciji, starosnoj dobi, vremenskom periodu i dr.

- vrši obradu podataka o potrošnji neregistrovanih lekova koji se nalaze na Listi D Liste lekova.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- odgovarajući stručni ispit, u skladu sa zakonom;

- najmanje jedna godina radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

SAVETNIK ZA OBRADU ZAHTEVA

Opšti / tipični opis posla

- razmatra zahteve za stavljanje lekova na Listu lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i vrši proveru podnete dokumentacije u skladu sa opštim aktom kojim se utvrđuju uslovi, kriterijumi, način i postupak za stavljanje leka na Listu lekova, izmene i dopune Liste lekova i skidanje leka sa Liste lekova;

- obrađuje zahtev za stavljanje lekova na Listu lekova što uključuje: proveru indikacija za lek za koji je podnet zahtev, upoređivanje tih indikacija sa indikacijama iz dozvole za lek, proveru podataka o registraciji tog leka u drugim zemljama, kao i o prisustvu i statusu tog leka na Listama lekova drugih zemalja;

- izrađuje za svaki lek pojedinačno farmakoekonomsku analizu, koja uključuje cenu leka na veliko po dnevno definisanoj dozi, trošak terapije lekom po osiguranom licu za odgovarajuću dužinu lečenja po terapijskom ciklusu ili na mesečnom nivou, trošak godišnje terapije lekom (za hroničnu terapiju), uporedni odnos troškova i efekata inovativnog ili originalnog leka za koji je podnet zahtev i lekova za istu indikaciju ukoliko se nalaze na važećoj Listi lekova, projekciju potrebnih finansijskih sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za stavljanje leka na Listu lekova za procenjen broj osiguranih lica;

- izrađuje predloge rešenja o stavljanju, odnosno skidanju lekova sa Liste lekova u skladu sa zakonom;

- komunicira sa podnosiocima zahteva o potvrdi formalne kompletnosti, odnosno nekompletnosti zahteva;

- pruža stručno administrativnu pomoć u radu stručnih komisija.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- odgovarajući stručni ispit, u skladu sa zakonom;

- najmanje jedna godina radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

SAVETNIK ZA FORMIRANJE BAZE PODATAKA OSIGURANIH LICA

Opšti / tipični opis posla

- formira baze svih primljenih zahteva po rednom broju sa sledećim podacima (naziv, adresa, kontakt osoba, telefon, mail adresa i dr.);

- formira i ažurira bazu kontakata podnosilaca zahteva za stavljanje lekova na Listu lekova;

- ostvaruje komunikaciju sa filijalama, farmaceutskim kućama i osiguranim licima;

- dnevno ažurira baze radne Liste lekova koje uključuje promene zaštićenog naziva leka, farmaceutskog oblika, jačine i pakovanja leka, države proizvodnje leka, cene leka na veliko, participacije osiguranog lica, promenu cene leka iz Odluke o cenama lekova za humanu upotrebu;

- formira i ažurira bazu podataka o lekovima sa Liste lekova za koje postoji mogućnost diskontinuiteta u proizvodnji, odnosno u snabdevanju tržišta;

- formira i ažurira bazu podataka za skidanje lekova sa Liste lekova;

- pruža stručno-administrativnu pomoć u radu stručnih komisija;

- arhivira primljene zahteva.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- odgovarajući stručni ispit, u skladu sa zakonom;

- najmanje jedna godina radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

NADZORNIK OSIGURANJA

Opšti / tipični opis posla

- kontroliše sprovođenje zaključenih ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga;

- kontroliše ugovorne obaveze i pravilnost izvršavanja zaključenih ugovora u zdravstvenim ustanovama i drugim pravnim subjektima;

- kontroliše pružanje usluga osiguranim licima Republičkom fonda i usaglašenost ekonomsko-finansijske dokumentacije sa medicinskom dokumentacijom;

- predlaže mere na otklanjanju nepravilnosti koje su utvrđene u postupku kontrole;

- vodi dnevnu evidenciju sprovedenih postupaka kontrole i evidenciju planova kontrole rada;

- sačinjava zapisnik o nalazu kontrole u kome iznosi činjenično stanje i zaključak sa predlogom mera;

- izrađuje informacije i izveštaje;

- učestvuje u izradi stručno-metodoloških uputstava za kontrolu;

- učestvuje u izradi planove kontrole ugovornih obaveza i ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- odgovarajući stručni ispit, u skladu sa zakonom;

- najmanje jedna godina radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

ZAŠTITNIK PRAVA OSIGURANIH LICA

Opšti / tipični opis posla

- pruža informacije, stručnu i tehničku pomoć osiguranim licima u vezi sa zaštitom prava osiguranih lica iz zdravstvenog osiguranja;

- sarađuje sa davaocima zdravstvenih usluga;

- obrađuje prijave i žalbe osiguranika u vezi ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja;

- priprema informacije o nepravilnostima u vezi sa izvršavanjem ugovornih obaveza pružaoca zdravstvenih usluga;

- vodi podatke o broju i vrsti povreda prava osiguranih lica iz zdravstvenog osiguranja;

- izrađuje izveštaje o radu iz delokruga rada;

- vodi neophodne evidencije iz oblasti zdravstvenog osiguranja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- odgovarajući stručni ispit, u skladu sa zakonom;

- najmanje jedna godina radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

SAVETNIK ZA UGOVARANJE SA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

Opšti / tipični opis posla

- prati propise iz oblasti ugovaranja zdravstvene zaštite i izrađuje nacrte akata;

- priprema uputstva za primenu propisa iz oblasti ugovaranja zdravstvenih usluga na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou;

- izrađuje nacrte ugovora koji se zaključuju sa ustanovama koje pružaju zdravstvene usluge;

- pruža stručnu pomoć ovlašćenim zastupnicima Republičkog fonda po sporovima u vezi sa zaključivanjem i realizacijom ugovora na svim nivoima zdravstvene zaštite;

- prikuplja ponude predloga godišnjeg plana rada davaoca zdravstvenih ustanova;

- usaglašavanje plana rada zdravstvene ustanove sa naknadom zdravstvene ustanove na godišnjem nivou, utvrđene predračunima sredstava;

- prikuplja i obrađuje zahteve davaoca zdravstvenih usluga, koji nisu obuhvaćeni Planom mreže zdravstvenih ustanova;

- izrađuje obrazložena mišljenja, analize i predloge za izmenu ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga;

- pruža stručnu pomoć u vezi izrade Programa i planova zdravstvene zaštite;

- prati evidenciju i daje uputstva za ažuriranje aktivnih i pasivnih zdravstvenih kartona u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, sačinjava o tome odgovarajuće izveštaje i njihovo sravnjenje sa bazom osiguranih lica filijale;

- kontroliše obračun sa zdravstvenim ustanovama i drugim davaocima zdravstvene zaštite.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- odgovarajući stručni ispit, u skladu sa zakonom;

- najmanje jedna godina radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

SAVETNIK ZA FINANSIRANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Opšti / tipični opis posla

- izrađuje akte neophodne za implementaciju dijagnostički srodnih grupa;

- analizira prikupljene podatke i usklađuje i priprema sistem za uvođenje finasiranja po dijagnostički srodnim grupama;

- izrađuje preglede po kapitacionoj formuli u skladu za sve ugovorene izabrane lekare;

- nadgleda primenu kapitacionog modela kao novog načina finansiranja zdravstvene zaštite;

- kontroliše poštovanje kadrovskog i vremenskog normativa u pružanju usluga u zdravstvenoj zaštiti;

- izrađuje indikatore za praćenje i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite;

- učestvuje u izradi akata neophodnih za implementaciju dijagnostički srodnih grupa;

- razvija sistem elektronske fakture za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu, kao i sistema logičkih kontrola i komunicira i pruža stručnu pomoć zdravstvenim ustanovama u vezi sa prikupljanjem podataka kroz elektronsku fakturu;

- kontroliše izradu indikatora za praćenje i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- odgovarajući stručni ispit, u skladu sa zakonom;

- najmanje jedna godina radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

ANALITIČAR ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Opšti / tipični opis posla

- priprema podataka iz oblasti zdravstvene zaštite osiguranih lica za potrebe izrade operativnih planova Republičkog fonda;

- izrađuje medicinske analize, informacije i izveštaje od značaja za poslovanje Republičkog fonda, za poslovanje zdravstvenih ustanova, izveštaje o potrošnji lekova, medicinskih sredstava i medicinsko - tehničkih pomagala,uvođenja novih tehnologija;

- priprema medicinske izveštaje i informacije o poslovanju zdravstvenih ustanova;

- izrađuje izveštaje o potrošnji lekova, medicinskih sredstava, medicinsko-tehničkih pomagala u okviru novih tehnologija;

- priprema izveštaje o ostvarivanju pojedinih vrsta troškova utvrđenih u finansijskom planu;

- formira dokumentaciju i baze podataka od značaja za medicinsku analizu i izveštavanje poslovanja Republičkog fonda, filijala Republičkog fonda i zdravstvenih ustanova;

- razvija nove načine finansiranja primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite (kapitacija i dijagnostički srodne grupe);

- predlaže mere racionalizacije u potrošnji lekova i medicinskih sredstava;

- izrađuje uporedne procene potrošnje lekova i medicinskih sredstava u novim tehnologijama;

- vrši medicinsku procenu primene mera racionalizacije u potrošnji lekova i medicinskih sredstava i procenu opravdanosti finasiranja lekova u novim tehnologijama.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- odgovarajući stručni ispit, u skladu sa zakonom;

- najmanje jedna godina radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

SAVETNIK ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Opšti / tipični opis posla

- izrađuje rešenja i druga akta u prvom stepenu o pravima osiguranih lica iz zdravstvenog osiguranja;

- rešava po zahtevima osiguranih lica u vanupravnom postupku;

- prati rad zdravstvenih ustanova i predlaže mere za pravilnu primenu opštih akata Republičkog fonda;

- pruža pravnu pomoć građanima, preduzećima, organizacijama i ustanovama o pitanjima iz delokruga rada Republičkog fonda;

- ukazuje na probleme koji se javljaju u postupku ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja i predlaže mere za poboljšanje i unapređenje sistema ostvarivanja konkretnih prava;

- izrađuje stručna uputstva ispostavama;

- učestvuje u izradi opštih akata;

- sarađuje sa različitim organizacijama koje okupljaju osobe sa invaliditetom, kao i ranjive / marginalizovane grupe stanovništva, u cilju prikupljanja predloga i poboljšanja uslova i načina za ostvarivanje prava navedenih lica;

- sačinjava izveštaje o radu lekarskih komisija;

- vodi evidenciju upućenih osiguranika na invalidsku komisiju, kao i evidenciju primljenih nalaza i mišljenja odnosno pravnosnažnih rešenja kojima se regulišu prava iz penzijsko-invalidskog osiguranja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- odgovarajući stručni ispit, u skladu sa zakonom;

- najmanje jedna godina radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

SAVETNIK ZA INO OSIGURANJE

Opšti / tipični opis posla

- izrađuje rešenja i druga akta u prvostepenom postupku po zahtevima za ostvarivanje zdravstvene zaštite u inostranstvu;

- izrađuje potvrde na obrascima utvrđenim MS;

- izrađuje potvrde o navršenim periodima osiguranja;

- izrađuje dopise inostranim nosiocima osiguranja;

- odgovora na predstavke osiguranih lica;

- obavlja korespodenciju sa inostranim organima radi otklanjanja nepravilnosti uočenih u praktičnoj primeni međunarodnih sporazuma;

- vrši kontrolu ispravnosti obračunske dokumentacije koja se odnosi na potraživanje inostranih nosilaca osiguranja;

- priprema finansijsku dokumentaciju za plaćanje obaveza i naplatu potraživanja po međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju;

- učestvuje u izradi nacrta međunarodnih ugovora i drugih akata iz oblasti zdravstvenog osiguranja;

- prati i proučava primenu međunarodnih sporazuma i daje predloge za njihovu izmenu ili dopunu;

- učestvuje u izradi uputstva za neposrednu primenu međunarodnih sporazuma;

- vodi propisane evidencije.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- odgovarajući stručni ispit, u skladu sa zakonom;

- najmanje jedna godina radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

SAVETNIK ZA PLAN I ANALIZU

Opšti / tipični opis posla

- izrađuje izveštaje i analize u vezi sa zaključivanjem i sprovođenjem ugovora i prati realizaciju finansijskog plana;

- daje ocene na planove rada zdravstvenih ustanova i njihovu usklađenost sa ugovorenom naknadom,

- učestvuje u praćenju izvršenja planova rada sa stanovišta namenskog trošenja sredstava;

- izrađuje informacije u vezi izršenja planova rada zdravstvenih ustanova i daje Odeljenju za kontrolu ugovorenih obaveza predloge za kontrolu rada zdravstvenih ustanova;

- učestvujeuizradi analiza propisivanja lekova na recept u skladu s opredeljenim okvirnim iznosom sredstava za propisivanje lekova na recept;

- vrši kontrolu ispostavljenih faktura zdravstvenih ustanova i drugih davaoca zdravstvenih usluga, vrši kontrolu recepata i naloga za izdate lekove i medicinsko tehnička pomagala;

- priprema predloge ugovore koji se zaključuju sa zdravstvenim ustanovama i drugim nosiocima zdravstvene službe u skladu sa kriterijumima, merilima i elementima za zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i drugim nosiocima zdravstvene službe utvrđenim u opštem aktu Republičkog fonda;

- pribavlja i kontroliše svu potrebnu dokumentaciju od zdravstvenih ustanova i drugih nosilaca zdravstvene službe neophodnih za zaključivanje ugovora, a koji su osnov, odnosno sastavni deo ugovora;

- vrši kontrolu svih elemenata kojima se utvrđuje naknada za rad zdravstvene ustanove u postupku zaključivanja ugovora i u toku godine pri realizaciji ugovora.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- odgovarajući stručni ispit u skladu sa zakonom;

- najmanje jedna godina radnog iskustva,

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

DOKTOR MEDICINE SPECIJALISTA U PRVOSTEPENOJ LK

Opšti / tipični opis posla

- daje ocene i utvrđivanju dužine privremene sprečenosti za rad osiguranika;

- daje ocenu po prigovoru osiguranika ili poslodavca na ocenu izabranog lekara o privremenoj sprečenosti za rad osiguranika, odlučivanju o opravdanosti propisivanja određenih vrsta medicinsko tehničkih pomagala;

- analizira zahteve za naknadu troškova lečenja i putnih troškova i daje mišljenje o upućivanju osiguranih lica na lečenje u zdravstvene ustanove specijalizovane za rehabilitaciju;

- daje mišljenje o upućivanju osiguranih lica na lečenje van područja matične filijale, upućivanju osiguranika nadležnom organu za ocenu radne sposobnosti i drugo;

- vrši kontrolu ličnih podataka koji se odnose na zdravstveno stanje osiguranih lica, koji se vode u medicinskoj dokumentaciji osiguranog lica, kao i lične podatke osiguranog lica, koji se odnose na ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;

- vodi evidenciju o radu prvostepene lekarske komisije;

- podnosi izveštaj o radu prvostepene lekarske komisije.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- odgovarajući stručni ispit, u skladu sa zakonom;

- položen specijalistički ispit;

- posedovanje licence Lekarske komore, izdate u skladu sa aktom o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika;

- najmanje tri godine radnog iskustva u oblasti medicine po obavljenoj specijalizaciji.

 

Naziv radnog mesta

DOKTOR MEDICINE SPECIJALISTA U DRUGOSTEPENOJ LK

Opšti / tipični opis posla

- daje ocenu po prigovoru osiguranika, odnosno poslodavca na ocenu prvostepene lekarske komisije na osnovu pregleda osiguranika i medicinske dokumentacije;

- ispituje konačnu ocenu prvostepene lekarske komisije na zahtev osiguranog lica odnosno poslodavca;

- daje ocenu o produženju prava na naknadu zarade zbog nege člana uže porodice;

- vrši reviziju svih prava, odnosno veštačenje u vezi sa pravima iz zdravstvenog osiguranja;

- vodi evidenciju o radu drugostepene lekarske komisije;

- podnosi izveštaj o radu drugostepene lekarske komisije.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- odgovarajući stručni ispit, u skladu sa zakonom;

- položen specijalistički ispit;

- posedovanje licence Lekarske komore, izdate u skladu sa aktom o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika;

- najmanje tri godine radnog iskustva u oblasti medicine po obavljenoj specijalizaciji.

 

Naziv radnog mesta

SAVETNIK ZA OSTVARIVANJE PRAVA LICA SA INVALIDITETOM

Opšti / tipični opis posla

- prati ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja lica sa invaliditetom, a posebno prava na medicinsko-tehnička pomagala;

- sačinjava izveštaje o uočenim nedostacima i problemima koji se javljaju kod ostvarivanja prava lica sa invaliditetom;

- izrađuje stručna uputstva koja se odnose na ostvarivanje prava lica sa invaliditetom, a posebno prava na medicinsko-tehnička pomagala;

- pruža stručno metodološku pomoć licima sa invaliditetom, građanima, preduzećima, organizacijama i ustanovama o pitanjima iz oblasti ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;

- predlaže preduzimanje mera za poboljšanje zdravstvene zaštite osoba sa invaliditetom, kao i unapređenje sistema ostvarivanja konkretnih prava na medicinsko-tehnička pomagala;

- učestvuje u izradi stručnih uputstava koja se odnose na ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- odgovarajući stručni ispit, u skladu sa zakonom;

- najmanje jedna godina radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

KONTROLOR ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Opšti / tipični opis posla

- vrši kontrolu primljene dokumentacije za ostvarivanje prava na naknadu zarade;

- vrši obračun bolovanja, putnih troškova i ostalih davanja po osnovu prava iz zdravstvenog osiguranja;

- vrši kontrolu unosa podataka o ostvarivanju prava iz obaveznog socijalnog osiguranja;

- vrši kontrolu sprovođenja prijava - odjave na zdravstveno osiguranje, i utvrđivanje svojstva osiguranika;

- vrši kontrolu obračuna troškova zdravstvene zaštite koje dostavljaju ispostave;

- vrši kontrolu obračuna stvarnih i paušalnih troškova zdravstvene zaštite u inostranstvu za područje filijale;

- pruža administrativno - pravnu pomoć inostranim nosiocima osiguranja;

- reklamira troškove i odgovara na reklamacije inostranih nosilaca;

- pruža stručnu pomoć ino osiguranicima;

- prikuplja podatke neophodne za izradu analiza i izveštaja;

- daje obaveštenja i informacije osiguranim licima i pravnim licima na osnovu evidencije o primljenim, obrađenim i ekspedovanim predmetima.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- odgovarajući stručni ispit, u skladu sa zakonom;

- najmanje devet meseci radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

SARADNIK ZA KONTROLU

Opšti / tipični opis posla

- učestvuje u kontroli obračuna sa zdravstvenim ustanovama po zaključenim ugovorima;

- učestvuje u kontroli pravilnosti izvršavanja zaključenih ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga;

- prikuplja obaveštenja i dokumentaciju neophodnu za pripremu odgovora na prijave i žalbe osiguranih lica;

- vodi evidenciju o prijavama i žalbama osiguranih lica;

- pruža administrativnu pomoć zaštitniku prava osiguranih lica;

- sastavlja propisane statističke izveštaje.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- odgovarajući stručni ispit, u skladu sa zakonom;

- najmanje devet meseci radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

SARADNIK ZA IZVEŠTAVANJE

Opšti / tipični opis posla

- priprema podatke za zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i drugim nosiocima zdravstvene službe;

- sarađuje sa zdravstvenim ustanovama i drugim nosiocima zdravstvene zaštite u cilju pripreme podataka;

- izrađuje odgovarajuće izveštajne obrasce o izvršenju planova zdravstvenih usluga;

- sačinjava izveštaje o izvršenju ugovornih obaveza sa ortopedskim i ortotičkim preduzećima i radnjama, vrši kontrolu;

- obrađuje tabelarne izveštaje o izvršenju planova zdravstvenih usluga za pojedine vidove zdravstvene zaštite;

- prati evidenciju i ažurira aktivne i pasivne zdravstvene kartone u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, sačinjava o tome odgovarajuće izveštaje i njihovo sravnjenje sa bazom osiguranih lica filijale.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- odgovarajući stručni ispit, u skladu sa zakonom;

- najmanje devet meseci radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

ADMINISTRATOR ZA OBRAČUN TROŠKOVA

Opšti / tipični opis posla

- vrši kontrolu ispravnosti obračunske dokumentacije dostavljene od filijala i inostranih nosilaca osiguranja u vezi obračuna stvarnih troškova i paušalnih naknada;

- dostavlja filijalama Republičkog fonda radi provere obračunsku dokumentaciju koja se odnosi na inostrana potraživanja stvarnih troškova i paušalnih naknada;

- izrađuje svodni obračun troškova i upućuje zahtev sa potraživanjem Republičkog fonda inostranim nosiocima osiguranja;

- priprema finansijsku dokumentaciju za plaćanje obaveza Republičkog fonda prema inostranim nosiocima;

- obrađuje reklamacije inostranih nosilaca na potraživanja Republičkog fonda, dostavlja ih filijalama na proveru opravdanosti;

- stara o blagovremenom odgovoru na reklamacije;

- koordinira rad na blagovremenom dostavljanju reklamacija filijala Republičkog fonda na inostrana potraživanja.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- najmanje šest meseci radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

ADMINISTRATOR ZA KONTROLU RAČUNA U VEZI OSTVARIVANJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U INOSTRANSTVU

Opšti / tipični opis posla

- vrši kontrolu predračuna i konačnih računa u vezi upućivanja na lečenje u inostranstvo;

- vrši kontrolu računa i drugih dokaza o izvršenom plaćanju zdravstvenih usluga po osnovu korišćenja zdravstvene zaštite u inostranstvu, a po podnetim zahtevima za refundaciju troškova;

- priprema dokumentaciju i naredbu za plaćanje po predračunima i računima o konačnom obračunu u vezi upućivanja na lečenje u inostranstvo;

- prikuplja i priprema dokumentaciju i naredbe za isplatu odobrenih refundacija troškova nastalih korišćenjem zdravstvene zaštite u inostranstvu;

- vodi propisane evidencije.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- najmanje šest meseci radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

ADMINISTRATOR ZA KONTROLU I LIKVIDACIJU ŠTETA

Opšti / tipični opis posla

- izdaje polise dobrovoljnog osiguranja;

- vrši prijem odštetnih zahteva i proverava dokumentaciju koja se prilaže uz odštetne zahteva;

- vodi sve potrebne evidencije u vezi ostvarivanja prava iz dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja;

- pruža administrativnu pomoć zaposlenima u filijalama Republičkog fonda u vezi sa likvidacijom šteta;

- ostvaruje saradnju sa fizičkim i pravnim licima;

- obavlja poslove smeštaja i arhiviranja dokumentacije.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- najmanje šest meseci radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

ADMINISTRATOR ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Opšti / tipični opis posla

- vrši unos podataka o osiguranim licima u matičnu evidenciju;

- sprovodi prijave, promene, odjave osiguranih lica;

- utvrđuje svojstvo osiguranika, otvara lične kartone - vrši unos u računar, izdaje i overava zdravstvene knjižice;

- vrši overu naloga za pomagala i vodi evidenciju overenih medicinsko-tehničkih pomagala, sprovodi račune za pružene zdravstvene usluge;

- prati obveznika uplate doprinosa i druge podatke o osiguranicima, članovima porodice osiguranika, obveznicima plaćanja doprinosa, kao i korišćenju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;

- priprema dokumentaciju za obračun refundacije prema Fondu PIO;

- izdaje potvrdu osiguranicima i predstavnicima poslodavaca o prijemu dokumentacije za isplatu naknade zarade;

- deli pisana obaveštenja i informacije osiguranicima u vezi sa ostvarivanjem prava iz zdravstvenog osiguranja;

- prima zahteve, materijal, reklamacije, obračun stvarnih i paušalnih troškova, obrazce, potvrde, prigovore;

- otvara lične kartone ino osiguranika;

- zamenjuje i izdaje obrasce u postupku koji predviđaju međunarodni sporazumi;

- izrađuje svodne obračune stvarnih i paušalnih troškova za područje filijale;

- vodi evidencije o troškovima zdravstvene zaštite INO osiguranika po kategorijama.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- najmanje šest meseci radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

ADMINISTRATOR ZA POSLOVE LEKARSKIH KOMISIJA

Opšti / tipični opis posla

- vrši prijem potrebne dokumentacije osiguranih lica za izlazak na lekarsku komisiju;

- vrši prijem dokumentacije za rehabilitaciju, ortopedska pomagala;

- prosleđuje predmete na prvostepenu i drugostepenu lekarsku komisiju;

- zakazuje preglede i dostavlja pozive za kontrolne preglede;

- vodi propisane evidencije;

- komunicira sa osiguranim licima i pruža stručnu pomoć osiguranim licima;

- izrađuje statističke izveštaje.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- najmanje šest meseci radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

ADMINISTRATOR ZA UGOVARANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Opšti / tipični opis posla

- učestvuje u poslovima pripreme podataka za zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i drugim nosiocima zdravstvene službe;

- ostvaruje saradnju sa zdravstvenim ustanovama u cilju pripreme podatka za zaključivanje ugovora;

- prikuplja dokumentaciju za izradu ugovora;

- vrši tehničku obradu prikupljenih podataka i njihov unos u računar;

- vodi evidenciju o tabelarnim izveštajima o izvršenju planova zdravstvenih usluga za pojedine vidove zdravstvene zaštite;

- sastavlja statističke izveštaje.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- najmanje šest meseci radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

RUKOVODEĆA RADNA MESTA:

Naziv radnog mesta

DIREKTOR

Direktor NSZ

Direktor Pokrajinske službe

Direktor sektora u Direkciji

Direktor Filijale za grad Beograd

Direktor Filijale preko 30.000 korisnika usluga

Direktor Filijale do 30.000 korisnika

Opšti / tipični opis posla

- razvija nove postupke i procedure od značaja za razvoj organizacije;

- planira i raspoređuje poslove na rukovodioce organizacije, odnosno rukovodioce organizacionih jedinica;

- daje smernice i prati realizaciju vršenja poslova iz nadležnosti organizacije;

- donosi opšte i pojedinačne akte za koje je zakonom i drugim propisima ovlašćen;

- odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa zaposlenih u organizaciji;

- razvija i definiše metode rada koje bitno utiču na efikasnost u ostvarivanju zadataka organizacije, odnosno organizacione jedinice;

- analizira najsloženije poslove i daje smernice za postupanje i primenu najbolje prakse;

- vrši naredbodavne funkcije, prati izvršenje finansijskog plana i plana javnih nabavki organizacije i izrađuje predlog budžetskih sredstava za rad;

- raspolaže sredstvima organizacije u skladu sa zakonom;

- predlaže opšte akte;

- sprovodi donete odluke i druga opšta akta;

- rešava u upravnim stvarima iz nadležnosti organizacije;

- koordinira radom organizacije, odnosno organizacione jedinice;

- kordinira pripremu redovnih izveštaja o radu organizacione jedinice;

- obavlja stručne i savetodavne poslove u realizaciji međunarodnih sporazuma, organizovanju međunarodne saradnje i saradnju sa drugim organima i organizacijama iz nadležnosti orgnizacije, odnosno organizacione jedinice;

- ostvaruje značajan broj kontakata i saradnju sa različitim telima, organima i organizacijama u zemlji i inostranstvu radi unapređenja rada organizacije, odnosno organizacione jedinice u poslovima iz svoje oblasti rada.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama na fakultetu u trajanju od četiri do šest godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja/ ispiti/ radno iskustvo

- položen državni ispit;

- najmanje devet godina radnog iskustva;

- znanje rada na računaru;

- predhodno iskustvo u oblasti zapošljavanja.

- najmanje šest godina radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

- položen odgvarajući stručni ispit;

- najmanje pet godina radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

- položen državni stručni ispit;

- najmanje šest godina radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

- položen državni stručni ispit;

- najmanje pet godina radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

- položen državni stručni ispit;

- najmanje četiri godina radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

ZAMENIK DIREKTORA

Zamenik Direktora NSZ

Zamenik direktora Pokrajinske službe

Zamenik direktora sektora u Direkciji

Zamenik direktora Filijale za grad Beograd

Zamenik direktora Filijale preko 30.000 korisnika usluga

Zamenik direktora Filijale do 30.000 korisnika

Opšti / tipični opis posla

- pruža stručnu pomoć direktoru u rukovođenju organizacijom, odnosno organizacionom jedinicom i ostalim poslovima koje su mu povereni u svojoj oblasti rada;

- koordinira radom u organizaciji, odnosno organizacionoj jedinici - planira i raspoređuje poslove na rukovodioce organizacionih jedinica u skladu sa programom rada ili drugim opštim aktima;

- prati realizaciju poslova i daje smernice za vršenje svih poslova iz nadležnosti organizacije;

- nadzire rad u organizaciji, odnosno organizacionoj jedinici;

- kontroliše izvršavanje poslova i blagovremenu i pravilnu realizaciju odluka organa upravljanja;

- koordinira pripremu i učestvuje u izradi finansijskog plana, planova rada i izveštaja o radu organizacije, odnosno organizacione jedinice;

- organizuje izradu opštih i pojedinačnih akata iz delokruga rada;

- ostvaruje kontakte i saradnju sa različitim telima, organima i organizacijama u zemlji i inostranstvu radi unapređenja rada organizacije, odnosno organizacione jedinice;

- obavlja stručne i savetodavne poslove u realizaciji međunarodnih sporazuma, organizovanju međunarodne saradnje i saradnju sa drugim organima i organizacijama iz nadležnosti organizacije, odnosno organizacione jedinice;

- neposredno rukovodi organizacijom, odnosno organizacionom jedinicom u odsustvu direktora.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama na fakultetu u trajanju od četiri do šest godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispit i/ radno iskustvo

- položen državni stručni ispit;

- najmanje sedam godina radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

- najmanje pet godina radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

- položen ogovarajući stručni ispit;

- najmanje pet godina radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

- položen državni stručni ispit;

- najmanje pet godina radnog iskustva

- znanje rada na računaru.

- položen državni stručni ispit;

- najmanje četiri godina radnog iskustva

- znanje rada na računaru.

- položen državni stručni ispit;

- najmanje tri godina radnog iskustva

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

POMOĆNIK DIREKTORA

Opšti / tipični opis posla

- pruža stručnu pomoć direktoru u određenoj oblasti rada i ostalim poslovima koji su mu povereni;

- obavlja stručne i savetodavne poslove u realizaciji međunarodnih sporazuma, organizovanju međunarodne saradnje i saradnju sa drugim organima i organizacijama;

- prati i koordinira realizaciju poslova u određenoj oblasti rada, izveštava direktora o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova i predlaže preduzimanje potrebnih mera za njihovo rešenje;

- organizuje i učestvuje u izradi pripreme propisa, opštih i pojedinačnih akata iz delokruga organizacije;

- organizuje pripremu i učestvuje u izradi finansijskog plana, planova rada i izveštaja o radu organizacije;

- ostvaruje kontakte i saradnju unutar i izvan organizacije, radi njenog unapređenja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama na fakultetu u trajanju od četiri do šest godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- najmanje pet godina radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

SEKRETAR

Opšti / tipični opis posla

- koordinira međusobnu internu komunikaciju i rad organizacionih jedinica u organizaciji;

- koordinira poslove vezane za rad organa upravljanja i rukovođenja u organizaciji;

- priprema materijal za sednice organa Nacionalne službe;

- priprema i objedinjava materija za izradu programa rada i izveštaja o radu Nacionalne službe;

- daje mišljenje prilikom formiranja radnih grupa i projektnih timova u organizaciji;

- postupa po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja uz tumačenje i analizu relevantnih informacija koje dobija od organizacionih jedinica;

- postupa po zahtevima za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti uz tumačenje i analizu relevantnih informacija koje dobija od organizacionih jedinica;

- postupa po zahtevima zaštitnika građana uz tumačenje i analizu relevantnih informacija koje dobija od organizacionih jedinica;

- daje stručne savete pokrajinskim službama i filijalama iz delokruga poslova za koje je nadležan;

- samostalno obavlja organizaciju i protokolarno-tehničke poslova vezane za rad organa organizacije i unutrašnjih organizacionih jedinica uz opšte smernice direktora organizacije;

- ostvaruje kontakte unutar i izvan organizacije;

- prati realizaciju poslova unutrašnjih organizacionih jedinica, izveštava direktora o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova i predlaže preduzimanje potrebnih mera za njihovo rešenje;

- priprema i objedinjuje planove rada i izveštaje o radu organizacije.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama na fakultetu u trajanju od četiri do šest godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- najmanje pet godina radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

ŠEF KABINETA

Opšti / tipični opis posla

- rukovodi radom Kabineta;

- obavlja poslove protokola koje se odnose na aktivnosti direktora i neposredno sarađuje sa službama drugih protokola;

- obavlja pisanu korespodenciju za potrebe direktora;

- planira i raspoređuje poslove na zaposlene u Kabinetu;

- koordinira međusobnu internu komunikaciju i rad organizacionih jedinica u Direkciji;

- organizauje sastanke direktora i priprema materijal;

- ostvaruje saradnju sa drugim organima i organizacijama od značaja za funkcionisanje rada Kabineta;

- izveštava direktora o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova i predlaže preduzimanje potrebnih mera za njihovo rešenje.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama na fakultetu u trajanju od četiri do šest godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- najmanje tri godine radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

RADNA MESTA U OSNOVNOJ DELATNOSTI:

Naziv radnog mesta

NAČELNIK ODELJENJA

Načelnik odeljenja Direkcije

Načelnik odeljenja Filijale za grad Beograd

Načelnik odeljenja Filijale preko 30.000 korisnika usluga

Načelnik odeljenja Filijale do 30.000 korisnika usluga

Opšti / tipični opis posla

- rukovodi radom odeljenja;

- razvija i definiše metode rada koje bitno utiču na efikasnost u ostvarivanju zadataka odeljenja;

- organizuje, koordinira i kontroliše izvršenje poslova iz delekruga rada odeljenja;

- koordinira pripremu programa i planova rada iz delokruga rada odeljenja;

- sprovodi definisane metode rada koje bitno utiču na efikasnost u ostvarivanju radnih zadataka;

- prati sprovođenje i uskađenost akata sa propisima iz delokruga rada odeljenja;

- priprema periodične izveštaje iz delokruga rada odeljenja;

- prati sprovođenje i usklađenost akata sa propisima iz delokruga rada odeljenja;

- nadzire i koordinira rad zaposlenih na poslovima iz delokruga rada u odeljenju;

- ostvaruje saradnju sa drugim organima i organizacijama od značaja za funkcionisanje sistema iz delokruga rada odeljenja;

- razmenjuje podatke sa drugim organima i organizacijama u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak i u skladu sa drugim propisima;

- daje predloge za unapređenje procesa rada u odeljenju;

- daje predloge za otkalanjanje nedostataka u procesu rada;

- učestvuje u kreiranju i izradi standarda, pravila i procedura;

- obezbeđuje primenu zakonske regulative i procedura iz oblasti delokruga rada;

- prati i ocenjuje učinak zaposlenih u odeljenju.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama na fakultetu u trajanju od četiri do šest godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen odgovarajući stručni ispit u skladu sa zakonom;

- najmanje četiri godine radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

ŠEF ODSEKA

Šef odseka Direkcije

Šef odseka Filijale za grad Beograd

Šef odseka Filijale preko 30.000 korisnika usluga

Šef odseka Filijale do 30.000 korisnika usluga

Opšti / tipični opis posla

- rukovodi radom odseka;

- organizuje, prati i kontroliše izvršenje poslova iz delokruga rada odseka;

- priprema dokumentaciju radi izrade planova rada iz delokruga rada odseka;

- učestvuje u izradi uputstava o primeni propisa iz delokruga rada odseka;

- priprema dokumentaciju neophodnu za izradu periodičnih izveštaja iz delokruga rada odseka;

- realizuje poslove iz delokruga rada odseka nastale po ostvarenoj saradnji sa drugim organima i organizacijama od značaja za funkcionisanje sistema;

- nadzire i koordinira radom zaposlenih na poslovima iz delokruga rada odseka;

- učestvuje u kreiranju i izradi standarda, pravila i procedura;

- obezbeđuje primenu zakonske regulative i procedura iz oblasti delokruga rada;

- prati i ocenjuje učinak zaposlenih u odseku.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama na fakultetu u trajanju od četiri do šest godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen odgovarajući stručni ispit;

- najmanje četiri godine radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

- položen odgovarajući stručni ispit;

- najmanje tri godine radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

RUKOVODILAC GRUPE

Rukovodilac grupe Direkcije

Rukovodilac grupe Filijale za grad Beograd

Rukovodilac grupe Filijale preko 30.000 korisnika usluga

Rukovodilac grupe Filijale do 30.000 korisnika usluga

Opšti / tipični opis posla

- rukovodi radom grupe;

- pruža stučnu podršku filijalama radi izvršenja poslova iz delokruga rada grupe;

- organizuje, prati i kontroliše izvršenje poslova iz delokruga rada grupe;

- priprema dokumentaciju radi izrade planova rada iz delokruga rada grupe;

- učestvuje u izradi uputstava o primeni propisa iz delokruga rada grupe;

- priprema dokumentaciju neophodnu za izradu periodičnih izveštaja iz delokruga rada grupe;

- realizuje poslove iz delokruga rada odseka nastale po ostvarenoj saradnji sa drugim organima i organizacijama od značaja za funkcionisanje sistema;

- nadzire i koordinira radom zaposlenih na poslovima iz delokruga rada grupe;

- učestvuje u kreiranju i izradi standarda, pravila i procedura;

- obezbeđuje primenu zakonske regulative i procedura iz oblasti delokruga rada;

- prati i ocenjuje učinak zaposlenih u grupi.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama na fakultetu u trajanju od četiri do šest godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen odgovarajući stručni ispit u skladu sa zakonom;

- najmanje četiri godine radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

- položen odgovarajući stručni ispit u skladu sa zakonom;

- najmanje dve godine radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

RUKOVODILAC SLUŽBE U FILIJALI

Opšti / tipični opis posla

- rukovodi radom organizacione jedinice u kojoj se obavljaju precizno određeni poslovi isključivo vezani za osnovnu delatnost Nacionalne službe;

- organizuje i prati izvršenje poslova iz delokruga rada službe;

- nadzire i koordinira radom zaposlenih na poslovima iz delokruga rada u službe;

- daje predloge za otklanjanje nedostataka u procesu rada;

- ostvaruje saradnju sa drugim organima i organizacijama od značaja za funkcionisanje sistema iz delokruga rada filijale;

- razmenjuje podatke sa drugim organima i organizacijama u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak i u skladu sa drugim propisima;

- učestvuje u izradi programa rada i izveštaja o radu filijale;

- prati i ocenjuje učinak zaposlenih u službi.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama na fakultetu u trajanju od četiri do šest godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit u skladu sa zakonom (u zavisnosti od vrste poslova);

- najmanje tri godine radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

SLUŽBENIK ZA METODOLOGIJU POSREDOVANJA U ZAPOŠLJAVANJU

Opšti / tipični opis posla

- prati realizaciju godišnjeg plana i priprema izveštaje u skladu sa strateškim dokumentima;

- pruža stručnu pomoć zaposlenima u pokrajinskim službama i filijalama u realizaciji aktivnosti u oblasti posredovanja u zapošljavanju, rešavanja viška zaposlenih i vođenju evidencija;

- razvija saradnju sa poslodavcima i agencijama za zapošljavanje i pruža informacije i uputstva u oblasti zapošljavanja;

- razvija standarde i metodološka uputstva i priprema predloge za obezbeđivanje informatičke podrške za savetodavni (individualni i grupni) rad sa tražiocima zaposlenja;

- izrađuje procedure i radna uputstva u oblasti posredovanja u zapošljavanju i kontroliše njihovu primenu;

- prati primenu standarda, ocenjuje efekte rada, predlaže korektivne mere i rešenja za brzo i kvalitetno pružanje usluga klijentima;

- predlaže mere za podsticanje teritorijalne i profesionalne pokretljivosti radne snage;

- utvrđuje potrebe i priprema predlog zahteva za pokretanje postupka javne nabavke usluga lekarskih pregleda za nezaposlene i prati realizaciju ugovora;

- proučava propise i stručne publikacije i predlaže mere za unaprađenje prakse u oblasti posredovanja u zapošljavanju.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama na fakultetu u trajanju od četiri do šest godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen ispit za rad u zapošljavanju;

- najmanje dve godine radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

SAVETNIK ZA ZAPOŠLJAVANJE

Opšti / tipični opis posla

- prati realizaciju godišnjeg plana i priprema elemente za izradu izveštaja u skladu sa strateškim dokumentima;

- razvija saradnju sa poslodavcima i agencijama za zapošljavanje i pruža uslugu internet posredovanja;

- vodi evidencije iz oblasti zapošljavanja (lica koja traže zaposlenje, poslodavaca, potreba za zapošljavanjem), prati i procenjuje osnove za prestanak ili brisanje lica sa evidencije, u skladu sa internim uputstvima;

- savetuje i informiše nezaposlene i druga lica koja traže promenu zaposlenja, kao i predstavnike poslodavaca o mogućnostima za zapošljavanje ili uključivanje u mere aktivne politike zapošljavanja;

- vrši procenu zapošljivosti i utvrđivanje individualnih planova zapošljavanja, preliminarnu selekciju kandidata;

- organizuje sajmove zapošljavanja isprovodi obuke za aktivno traženje posla;

- prikuplja podatke o ponudi i potražnji na tržištu rada, predlaže mere za podsticanje teritorijalne i profesionalne pokretljivosti radne snage;

- prikuplja podatke i priprema izveštaje o tražiocima zaposlenja, kao i ostalim korisnicima usluga Nacionalne službe, na zahtev fizičkih i pravnih lica;

- proučava propise i stručne publikacije od značaja za unapređenje prakse u oblasti posredovanja u zapošljavanju.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama na fakultetu u trajanju od četiri do šest godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na osnovnim strukovnim studijama ili na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, odnosno u trajanju od najmanje tri godine, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine;

- na studijama na višoj školi u trajanju do tri godine ili na osnovnim studijama na fakultetu u trajanju od tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen ispit za rad u zapošljavanju;

- najmanje jedna godina radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

SLUŽBENIK ZA METODOLOGIJU PLANIRANJA KARIJERE I KARIJERNOG INFORMISANJA

Opšti / tipični opis posla

- prati realizaciju godišnjeg plana i priprema izveštaje u skladu sa strateškim dokumentima;

- razvija standarde i metodološka uputstva u oblasti karijernog vođenja i savetovanja koja se odnose na psihološko savetovanje o mogućnostima za razvoj karijere, psihološku procenu za potrebe selekcije za zapošljavanje i uključivanje u programe obrazovanja i obuka, osmišljavanje i izvođenje psiholoških radionica i treninga namenjenih nezaposlenim licima i drugih radionica za razvoj veština za planiranje i upravljanje karijerom, informisanja o mogućnostima izbora ili promene zanimanja, obrazovanja i zapošljavanja kao i informativne materijale o zanimanjima i obrazovnim profilima za različite vrste korisnika usluga i kontroliše njihovu primenu;

- prati primenu standarda, ocenjuje efekte rada, predlaže korektivne mere i rešenja za brzo i kvalitetno pružanje usluga klijentima;

- priprema standarde i metodološka upustva u vezi sa organizovanjem sajmova za profesionalnu orijentaciju;

- razvija sistem za prikupljanje, obradu i distribuciju informacija o standardima zanimanja i kvalifikacija, mogućnostima za uključivanje u obrazovne programe, sticanje kvalifikacija i napredovanja u karijeri;

- daje stručne savete pokrajinskim službama i filijalama u oblasti planiranja karijere / karijernog informisanja;

- proučava propise i stručne publikacije od značaja za unaprađenje prakse u oblasti karijernog vođenja i savetovanja;

- prati primenu standarda u oblasti karijernog informisanja i savetovanja;

- predlaže mere za unapređenje usluga i korektivne mere;

- sarađuje sa drugim stručnim službama i organizacijama u planiranju i sprovođenju aktivne politike tržišta rada.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama na fakultetu u trajanju od četiri do šest godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen ispit za rad u zapošljavanju;

- najmanje dve godine radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

SAVETNIK ZA PLANIRANJE KARIJERE

Opšti / tipični opis posla

- prati realizaciju godišnjeg plana i priprema elemente za izradu izveštaja u skladu sa strateškim dokumentima;

- savetuje i usmerava nezaposlena lica, zaposlene koji žele da promene posao ili pravac karijernog razvoja, kao i druga zainteresovana lica pri donošenju odluka za planiranje karijere;

- vrši psihološku procenu kandidata za potrebe selekcije za zapošljavanje i uključivanje u programe dodatnog obrazovanja i obuka;

- realizuje Trening samoefikasnosti namenjen teže zapošljivim licima, Radionicu za prevladavanje stresa usled gubitka posla, kao i druge vrste radionica za razvoj veština za planiranje i upravljanje karijernim razvojem;

- sačinjava psihološki nalaz i mišljenje na zahtev trećeg lica;

- učestvuje u pripremi informatora o izboru zanimanja, priručnika i drugih publikacija u vezi sa karijernim vođenjem i savetovanjem;

- učestvuje u organizaciji sajmova profesionalne orijentacije i drugih manifestacija koje su u vezi sa planiranjem karijere;

- proučava propise i stručne publikacije od značaja za unapređenje prakse u oblasti karijernog vođenja i savetovanja;

- sarađuje sa drugim stručnim službama i organizacijama u oblasti karijernog vođenja i savetovanja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama na fakultetu u trajanju od četiri do šest godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen ispit za rad u zapošljavanju;

- najmanje jedna godina radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

SAVETNIK ZA KARIJERNO INFORMISANJE

Opšti / tipični opis posla

- prati realizaciju godišnjeg plana i priprema elemente za izradu izveštaja u skladu sa strateškim dokumentima;

- informiše i po potrebi savetuje nezaposlene, zaposlene sa potrebom promene zanimanja, učenike osnovnih i srednjih škola, studente i druga zainteresovana lica o mogućnostima za razvoj karijere u Centru za informisanje i profesionalno savetovanje (CIPS);

- radi sa manjim grupama učenika, zadaje psihološki test profesionalnih interesovanja i u skladu sa interesovanjima upućuje na odgovarajuća zanimanja, obrazovne profile i obrazovne ustanove;

- drži radionice i predavanja iz oblasti profesionalne orijentacije;

- prikuplja i pruža informacije o mogućnostima i uslovima za obrazovanje i zapošljavanje;

- prikuplja, obrađuje i distribuira informacije o obrazovnim profilima i zanimanjima, karakteristikama i zahtevima zanimanja ili obrazovnih programa, standardima zanimanja i kvalifikacija, mogućnostima za dalje obrazovanje i usavršavanje kao i druge informacije za potrebe planiranja karijere;

- priprema informatore, priručnike i druge informativne materijale za potrebe karijernog informisanja korisnika usluga;

- organizuje sajmove profesionalne orijentacije i drugih manifestacija koje su u vezi sa planiranjem karijere;

- proučava propise i stručne publikacije i predlaže mere za unapređenje prakse u oblasti informisanja o mogućnostima za razvoj karijere.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama na fakultetu u trajanju od četiri do šest godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen ispit za rad u zapošljavanju;

- najmanje jedna godina radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

SLUŽBENIK ZA METODOLOGIJU OBRAZOVANJA ODRASLIH

Opšti / tipični opis posla

- prati realizaciju godišnjeg plana i priprema izveštaje u skladu sa strateškim dokumentima;

- predlaže programe obrazovanja i obuka na osnovu odnosa ponude i tražnje radne snage, razvija standarde i priprema operativna uputstva za organizovanje programa obrazovanja i obuka, ocenu kvaliteta programa, izbor izvođača programa, praćenje realizacije programa i evaluaciju efekata;

- izrađuje procedure i radna uputstva za realizaciju programa obrazovanja i obuka i kontroliše njihovu primenu;

- definiše kriterijume za javne pozive za programe obrazovanja i obuke i predlog teksta;

- definiše kriterijume za izradu konkursne dokumentacije za izbor izvođača obuka kroz postupak javne nabavke i učestvuje u radu komisije;

- prati primenu standarda i predlaže korektivne mere;

- daje stručne savete i preporuke za dizajniranje programa koji odražavaju potrebe tržišta rada kao i za razvoj sistema akreditacije i sertifikacije u neformalnom obrazovanju;

- daje stručne savete pokrajinskim službama i filijalama u oblasti obrazovanja i obuka;

- proučava propise i stručne publikacije u oblasti obrazovanja odraslih, savremeni razvoj programa za obrazovanje odraslih, metoda nastave i drugih obrazovnih postupaka od značaja za unaprađenje prakse;

- prati razvoj međunarodnih i nacionalnih sistema klasifikacije zanimanja, metode i instrumente za opis i klasifikaciju zanimanja i daje predloge za inoviranje nacionalnog sistema klasifikacije zanimanja;

- učestvuje u razvoju nacionalnog okvira kvalifikacija (NOK);

- za potrebe organizacije u saradnji sa drugim stručnjacima učestvuje u razvoju i održavanju šifarnika zanimanja, šifarnika zvanja (škola) i šifarnika posebnih znanja i veština i obuka;

- sarađuje sa drugim stručnim službama i organizacijama u oblasti razvoja sistema zanimanja i kvalifikacija na tržištu rada.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama na fakultetu u trajanju od četiri do šest godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen ispit za rad u zapošljavanju;

- najmanje dve godine radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

ORGANIZATOR OBRAZOVANJA ODRASLIH

Opšti / tipični opis posla

- prati realizaciju godišnjeg plana i priprema elemente za izradu izveštaja u skladu sa strateškim dokumentima;

- organizuje realizaciju programa obrazovanja i obuka;

- prati i ocenjuje uspešnost realizacije programa obrazovanja, ispituje zadovoljstvo polaznika kurseva i poslodavaca, primenjuje standarde i metodološka uputstva za ocenu kvaliteta programa, izbor izvođača programa, praćenje realizacije programa i evaluaciju efekata;

- učestvuje u razvijanju standarda za organizaciju programa obrazovanja i obuka na nivou filijale;

- uspostavlja mrežu i katalog institucija koje pružaju usluge u obrazovanju odraslih na lokalnom nivou;

- učestvuje u aktivnostima na razvoju sistema akreditacije i sertifikacije u neformalnom obrazovanju;

- prati savremeni razvoj programa za obrazovanje odraslih, metoda nastave i drugih obrazovnih postupaka;

- sarađuje sa drugim stručnim službama i organizacijama u oblasti planiranja i sprovođenja aktivne politike tržišta rada na lokalnom nivou.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama na fakultetu u trajanju od četiri do šest godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen ispit za rad u zapošljavanju;

- najmanje jedna godina radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

SLUŽBENIK ZA METODOLOGIJU PROGRAMA U ZAPOŠLJAVANJU

Opšti / tipični opis posla

- prati realizaciju godišnjeg plana i priprema izveštaje u skladu sa strateškim dokumentima;

- razvija standarde i metodološka uputstva u oblasti programa zapošljavanja;

- prati primenu standarda, ocenjuje efekte rada, predlaže korektivne mere i rešenja za brzo i kvalitetno pružanje usluga klijentima;

- učestvuje u izradi procedura i radnih uputstava za programe zapošljavanja;

- definiše kriterijume za javni poziv za programe zapošljavanja i predlog teksta;

- obrađuje, kontroliše, ocenjuje i vrši selekciju programa novog zapošljavanja i javnih radova po kojima odluku donosi Upravni odbor Nacionalne službe i priprema predloge odluka sa obrazloženjem;

- prati i proučava programe razvoja preduzetništva, specifične regionalne i druge programe sa aspekta mogućnosti zapošljavanja i učešća Nacionalne službe;

- pruža stručnu pomoć u obavljanju poslova podsticanja preduzetništva, prikuplja i obrađuje statističke podatke o radu;

- pruža stručnu pomoć u obavljanju poslova dodele subvencija doprinosa po osnovu Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;

- daje stručne savete pokrajinskim službama i filijalama u oblasti realizacije programa zapošljavanja i razvoja preduzetništva;

- proučava propise i stručne publikacije i predlaže mere za unapređenje prakse u oblasti programa zapošljavanja i razvoja preduzetništva.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama na fakultetu u trajanju od četiri do šest godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen ispit za rad u zapošljavanju;

- najmanje dve godine radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

ORGANIZATOR PROGRAMA ZAPOŠLJAVANJA

Opšti / tipični opis posla

- prati realizaciju godišnjeg plana i priprema elemente za izradu izveštaja u skladu sa strateškim dokumentima;

- priprema i realizuje različite vrste programa zapošljavanja;

- učestvuje u kreiranju odgovarajućih programa zapošljavanja u skladu sa lokalnim i regionalnim potrebama tržišta rada;

- daje uputstva korisnicima i pomaže im u pripremi programa;

- priprema zaključivanje predloga ugovora i prati realizaciju ugovornih obaveza i efekte na zapošljavanje;

- obrađuje i predlaže metode i postupke za realizaciju ugovornih obaveza kod programa zapošljavanja;

- prati i proučava programe razvoja preduzetništva, pruža stručnu pomoć i savetovanje korisnicima usluga u oblasti preduzetničkog poslovanja, u izradi biznis plana i kompletiranju dokumentacije za korišćenje sredstava po osnovu programa zapošljavanja;

- planira i realizuje treninge u oblasti razvoja preduzetništva;

- evidentira korisnike usluga, prikuplja i obrađuje statističke podatke o radu;

- vrši proveru ispunjenosti uslova za realizaciju subvencije doprinosa.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama na fakultetu u trajanju od četiri do šest godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen ispit za rad u zapošljavanju;

- najmanje jedna godina radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

SLUŽBENIK ZA METODOLOGIJU PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE

Opšti / tipični opis posla

- prati realizaciju godišnjeg plana i priprema izveštaje u skladu sa strateškim dokumentima;

- predlaže programe obrazovanja i obuka za osobe sa invaliditetom na osnovu odnosa ponude i tražnje radne snage;

- priprema javne pozive za programe obrazovanja i obuka za osobe sa invaliditetom, programa rada Nacionalne službe za programe obrazovanja i obuka za osobe sa invaliditetom;

- priprema dokumentacije za sprovođenje postupka nabavke usluga obrazovanja i profesionalnog osposobljavanja osoba sa invaliditetom i vrši izbor izvođača programa obuke;

- prati realizaciju programa obrazovanja i obuka za osobe sa invaliditetom i vrši evaluaciju efekata programa obuka;

- daje stručne savete pokrajinskim službama i filijalama u oblasti obrazovanja i profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom;

- proučava propise i stručne publikacije u oblasti obrazovanja i profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom, metoda nastave i drugih obrazovnih postupaka i predlaže mere za unapređenje postojeće prakse;

- definiše kriterijume za javni poziv za programe zapošljavanja osoba sa invaliditetom i predlog teksta;

- vrši poslove obrade, ocene i selekcije programa novog zapošljavanja osoba sa invaliditetom i priprema predloge odluke sa obrazloženjem;

- kontroliše i prati programe zapošljavanja osoba sa invaliditetom i izrađuje procedure i radna uputstava za programe zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama na fakultetu u trajanju od četiri do šest godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen ispitza rad u zapošljavanju;

- najmanje dve godine radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

SLUŽBENIK ZA METODOLOGIJU PROFESIONALNE REHABILITACIJE

Opšti / tipični opis posla

- prati realizaciju godišnjeg plana i priprema izveštaje u skladu sa strateškim dokumentima;

- prati i proučava propise radi predlaganja mera za unapređenje prakse u oblasti profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom;

- izrađuje procedure, programe rada, uputstava za rad i izveštaja o radui kontroliše njihovu primenu;

- izrađuje i usavršava aplikativna rešenja u informacionom sistemu;

- pruža stručnu pomoć poslodavcima i nezaposlenim osobama sa invaliditetom u postupku procene radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja;

- daje stručne savete pokrajinskim službama i filijalama u oblasti procene radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja;

- priprema mesečne izveštaje o licima u čijim predmetima je sprovedeno veštačenje;

- usaglašava i koordinira razmenu podataka o veštačenim licima između Republičkog fonda penzijskog i invalidskog osiguranja i Nacionalne službe;

- priprema potrebnu dokumentaciju za izradu izveštaja o veštačenim licima u provostepenom postupku i drugostepenom postupku za nezaposlena lica pred Republičkim fondom penzijskog i invalidskog osiguranja;

- organizuje komisije za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja Nacionalne službe u saradnji sa Republičkim fondom penzijskog i invalidskog osiguranja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama na fakultetu u trajanju od četiri do šest godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- iskustvo u poslovima zapošljavanja osoba sa invaliditetom;

- položen ispit za rad u zapošljavanju;

- najmanje dve godine radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

SLUŽBENIK ZA METODOLOGIJU POSREDOVANJA U ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM

Opšti / tipični opis posla

- prati realizaciju godišnjeg plana i priprema izveštaje u skladu sa strateškim dokumentima;

- pruža stručnu pomoć zaposlenima u pokrajinskim službama i filijalama u realizaciji aktivnosti u oblasti posredovanja u zapošljavanju osobama sa invaliditetom i vođenju evidencija;

- prati aktivnosti u sprovođenju mera profesionalne rehabilitacije i posredovanja u zapošljavanju osoba sa invaliditetom;

- pruža stručnu pomoć pokrajinskim službama, filijalama i poslodavcima u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom;

- predlaže mere za podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom;

- izrađuje posebne statističke i druge izveštaje;

- prati i evaluira efekte rada na nivou pokrajinskih službi i filijala;

- učestvuje u izradi procedura i radnih uputstava i kontroliše njihovu primenu;

- prati primenu standarda, ocenjuje efekte rada, predlaže korektivne mere i rešenja za brzo i kvalitetno pružanje usluga klijentima;

- sarađuje sa drugim stručnim službama i organizacijama u planiranju i sprovođenju mera profesionalne rehabilitacije i posredovanja u zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama na fakultetu u trajanju od četiri do šest godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen ispit za rad u zapošljavanju;

- najmanje dve godine radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.