Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

UREDBA O KATALOGU RADNIH MESTA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA U JAVNOM SEKTORU

("Sl. glasnik RS", br. 81/2017, 6/2018 i 43/2018)

 

Naziv radnog mesta

SAVETNIK ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

Opšti / tipični opis posla

- prati realizaciju godišnjeg plana i priprema elemente za izradu izveštaja u skladu sa strateškim dokumentima;

- informisanje i savetovanje za zapošljavanje ili uključivanje u mere aktivne politike zapošljavanja, programe podrške ili mere za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom;

- vrši procenu zapošljivosti lica (utvrđuje činjenice o njihovim profesionalnim, obrazovnim, socioekonomskim, zdravstvenim i drugim karakteristikama koje su od značaja za postupak posredovanja) i utvrđivanje individualnih planova zapošljavanja;

- planira i realizuje obuke za aktivno traženje posla i druge oblike grupnog rada / radionica prilagođene osobama sa invaliditetom;

- pruža stručnu pomoć poslodavcima u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom i predlaže mere za podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom;

- izrađuje posebne statističke i druge izveštaje u vezi zapošljavanja osoba sa invaliditetom;

- prati i evaluira efekte rada i izrađuje procedure i radna uputstva;

- vodi evidencije iz oblasti zapošljavanja (lica koja traže zaposlenje - osoba sa invaliditetom, poslodavaca, potreba za zapošljavanjem), prati i procenjuje osnove za prestanak ili brisanje lica sa evidencije, u skladu sa internim uputstvima;

- priprema odgovore na predstavke i dopise u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama na fakultetu u trajanju od četiri do šest godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen ispit za rad u zapošljavanju;

- najmanje jedna godine radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

SAVETNIK ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ OSIGURANJA U PRVOM STEPENU

Opšti / tipični opis posla

- vodi upravni postupak u prvom stepenu i priprema zaključke i rešenja po zahtevima za ostvarivanje prava iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti odnosno po žalbi protiv prvostepenog rešenja, izdavanja radnih dozvola i zahteva za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja;

- postupa po žalbama i vanrednim pravnim sredstvima i priprema zaključke i rešenja u skladu sa propisanom nadležnošću;

- priprema spise predmeta novčane naknade u postupku po tužbama u upravnom sporu;

- postupa po tužbama i presudama u upravnom sporu, razmatra predstavke i priprema odgovore;

- pruža stručnu pomoć nezaposlenima iz delokruga ostvarivanja prava iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti;

- izrađuje plan rada i priprema izveštaje o realizaciji programskih aktivnosti;

- primenjuje konvencije i međudržavne sporazume o socijalnom osiguranju, izrađuje informacije i uputstava kojima se obezbeđuje jedinstvena primena propisa iz oblasti osiguranja za slučaj nezaposlenosti.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama na fakultetu u trajanju od četiri do šest godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen pravosudni ili državni stručni ispit;

- najmanje jedna godina radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

SAVETNIK ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ OSIGURANJA U DRUGOM STEPENU

Opšti / tipični opis posla

- vodi upravni postupak u drugom stepenu i priprema rešenje po žalbi protiv prvostepenog rešenja i po vanrednim pravnim sredstvima u skladu sa propisanom nadležnošću;

- postupa po žalbama i vanrednim pravnim sredstvima i priprema zaključke i rešenja u skladu sa propisanom nadležnošću;

- priprema odgovore na tužbe i postupa po presudama u upravnom sporu, razmatra predstavke i priprema odgovore;

- izrađuje informacije i uputstava kojima se obezbeđuje jedinstvena primena propisa iz oblasti osiguranja za slučaj nezaposlenosti;

- pruža stručnu pomoć u vezi sa isplatom privremene naknade licima raseljenim sa područja AP Kosovo i Metohija, posebne novčane naknade po programu Vlade RS o rešavanju viška zaposlenih;

- sprovodi službeni nadzor nad radom prvostepenog organa;

- priprema izveštaje o radu za potrebe organizacije i drugih organa;

- primenjuje konvencije i međudržavne sporazume o socijalnom osiguranju, izrađuje informacije i uputstava kojima se obezbeđuje jedinstvena primena propisa iz oblasti osiguranja za slučaj nezaposlenosti.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama na fakultetu u trajanju od četiri do šest godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen pravosudni ili državni stručni ispit;

- najmanje dve godine radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

SAVETNIK ZA PRIMENU MEĐUDRŽAVNIH SPORAZUMA O SOCIJALNOM OSIGURANJU

Opšti / tipični opis posla

- prati, primenjuje konvencije i međudržavne sporazume o socijalnom osiguranju i priprema izveštaje, informacije i analize u vezi primene međudržavnih sporazuma o socijalnom osiguranju za potrebe Nacionalne službe ili drugih ovlašćenih organa;

- kompletira dokumentaciju i priprema zahteve za izdavanje potvrda od strane drugih država ugovornica o navršenim periodima osiguranja i korišćenju prava na davanja za slučaj nezaposlenosti u tim državama;

- obrađuje zahteve država ugovornica i sprovodi postupak utvrđivanja navršenih perioda osiguranja i korišćenja prava na davanja za slučaj nezaposlenosti u Republici Srbiji;

- priprema odgovarajuće potvrde u skladu sa međudržavnim sporazumima o socijalnom osiguranju.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama na fakultetu u trajanju od četiri do šest godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen pravosudni ili državni stručni ispit;

- najmanje dve godine radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

ORGANIZATOR MERA REŠAVANJA VIŠKOVA ZAPOSLENIH

Opšti / tipični opis posla

- identifikuje poslodavce sa potencijalnim viškom zaposlenih;

- pruža podršku poslodavcima u izradi programa rešavanja viškova zaposlenih;

- pruža podršku poslodavcima u sagledavanju mogućnosti i preduzimanju mera za zapošljavanje viškova zaposlenih;

- identifikuje poslodavce koji su zainteresovani da zaposle radnike koji su višak zaposlenih;

- informiše, savetuje i pruža pomoć zaposlenima pre i nakon prestanka radnog odnosa putem primene aktivnih mera zapošljavanja;

- formira bazu podataka, priprema izveštaje i druge materijale;

- utvrđuje mere za rešavanje viškova zaposlenih i pruža usluge mentoringa.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama na fakultetu u trajanju od četiri do šest godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen ispit za rad u zapošljavanju;

- najmanje jedna godina radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

ANALITIČAR TRŽIŠTA RADA

Opšti / tipični opis posla

- prati stanje i izrađuje analize na osnovu podataka o ponudi i potražnji na tržištu rada;

- razvija i primenjuje standarde i metodološka uputstva za praćenje kretanja i trendova na tržištu rada, za sprovođenje istraživanja tržišta rada, za proces planiranja;

- sprovodi istraživanje i izrađuje izveštaj o iskazanim potrebama poslodavaca;

- izrađuje planove, programe rada, uputstva za rad i izveštaje o radu;

- pruža stručnu pomoć u realizaciji aktivnosti u oblasti praćenja kretanja i trendova na tržištu rada;

- proučava propise i stručne publikacije i predlaže mere za unaprađenje prakse u oblasti praćenja kretanja i trendova na tržištu rada, sprovođenja istraživanja i planiranja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama na fakultetu u trajanju od četiri do šest godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- najmanje dve godine radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

ANALITIČAR MERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA

Opšti / tipični opis posla

- prati pojave i kretanja u oblasti zapošljavanja i procenjuje uslove i mogućnosti zapošljavanja;

- prikuplja i obrađuje podatke u oblasti zapošljavanja;

- izrađuje preglede i tabelarne prikaze za publikacije;

- priprema materijale za izdavanje redovnih i posebnih statističkih publikacija;

- sprovodi monitoring i evaluaciju mera aktivne politike zapošljavanja;

- priprema izveštaje i druge materijale iz delokruga rada.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama na fakultetu u trajanju od četiri do šest godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- najmanje jedna godina radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

EVIDENTIČAR

Opšti / tipični opis posla

- vrši proveru osnovne dokumentacije lica koje traži zaposlenje neophodne za prijavljivanje na evidenciju Nacionalne službe;

- prijavljuje lice na evidenciju i zakazuje prijem kod nadležnog savetnika za zapošljavanje;

- pruža osnovne informacije o pravima i obavezama tražioca zaposlenja i poslodavaca i upućuje ih na nadležne funkcije u skladu sa iskazanim potrebama;

- po zahtevu lica izdaje definisane forme uverenja i uputa, evidentira redovna javljanja lica i overava evidencione kartone;

- vrši unos i obradu odgovarajućih podataka o tražiocima zaposlenja, kao i podataka o ostalim evidencijama iz oblasti zapošljavanja (poslodavaca, potreba za zapošljavanjem) i drugih evidencija, u skladu sa internim uputstvima;

- informiše korisnike o postupku procene radne sposobnosti;

- vrši prijem i kompletiranje zahteva za procenu radne sposobnosti;

- prima i evidentira dopunu dokumentacije, popunjava omot spisa i prosleđuje zahteve pisarnici na dnevnom nivou;

- prima zahteve i kompletira dokumentaciju za ostvarivanje prava na novčanu naknadu;

- priprema i podnosi jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje za korisnike prava na novčanu naknadu i članove njihove porodice;

- izdaje reverse i potvrde.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen ispit za rad u zapošljavanju;

- najmanje šest meseci radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

ADMINISTRATOR OSIGURANJA

Opšti / tipični opis posla

- vrši prijem zahteva i kompletiranje dokumentacije za ostvarivanje prava na novčanu naknadu;

- priprema i podnosi jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje za korisnike prava na novčanu naknadu i članove njihove porodice;

- izdaje reverse i potvrde;

- razvodi i arhivira predmete i akta i priprema ekspediciju pismena;

- vrši proveru podataka o korisnicima novčane naknade za potrebe pripreme odgovora po podnescima stranaka, sudova i drugih organa;

- vrši umnožavanje i štampanje materijala;

- priprema elemente izveštaja o realizaciji programskih aktivnosti.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen državni stručni ispit;

- najmanje šest meseci radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

ADMINISTRATOR ZA MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA

Opšti / tipični opis posla

- vrši administrativno-tehničke i druge poslove koji se odnose na dokumentaciju vezanu za poslove iz oblasti mera aktivne politike zapošljavanja;

- vrši unos i obradu podataka u standardnim i naprednijim operativnim sistemima, prima i obrađuje informacije iz pokrajinskih službi i filijala, vrši njihovu obradu i priprema elemente za različite vrste izveštaja;

- obavlja administrativne poslove koji se odnose na prikupljanje i distribuciju informacija unutar i izvan organizacione jedinice kojoj pripada;

- vrši umnožavanje i štampanje materijala, kao i druge administrativne poslove.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen ispit za rad u zapošljavanju;

- najmanje šest meseci radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

KATALOG RADNIH MESTA U PROSVETI:

RUKOVODEĆA RADNA MESTA U PROSVETI:

Naziv radnog mesta

DIREKTOR USTANOVE

Direktor ustanove

Direktor ustanove u posebnim uslovima

Direktor zavoda

Direktor ustanove standarda

Opšti / tipični opis posla

- rukovodi radom, zastupa i predstavlja ustanovu;

- planira i raspoređuje poslove na rukovodioce ustanove;

- daje smernice i prati realizaciju vršenja poslova iz nadležnosti ustanove;

- donosi opšte i pojedinačne akte za koje je zakonom i drugim propisima ovlašćen;

- odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima učenika i zaposlenih;

- vrši naredbodavne funkcije, prati izvršenje finansijskog plana i plana javnih nabavki ustanove i izrađuje predlog budžetskih sredstava za rad;

- raspolaže sredstvima ustanove u skladu sa zakonom;

- sprovodi donete odluke i druga opšta akta;

- koordinira radom ustanove;

- izrađuje akcioni plan i sprovodi mere i aktivnosti na osiguranju kvaliteta i unapređenjarada iz svoje oblasti;

- planira, organizuje i kontroliše rad zaposlenih u ustanovi;

- planira i prati stručno usavršavanje zaposlenih iz svoje ustanove i sprovodi postupak za sticanje njihoviv zvanja u skladu sa zakonom;

- sarađuje sa roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnicima dece / učenika, zaposlenima, organima jedinice lokalne samouprave, drugim ustanovama i udruženjima i drugim zainteresovanim licima i institucijama;

- obrazuje stručna tela i timove, usmerava i usklađuje rad stručnih organa u ustanovi.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije);

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem - za direktora predškolske ustanove, a za direktora osnovne škole ako se na konkurs ne prijavi nijedan kandidat sa odgovarajućim obrazovanjem.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- dozvola za rad nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika (licenca)

- obuka i položen ispit za direktora ustanove (licenca);

- osam, odnosno 10 godina rada na poslovima obrazovanja i vaspitanja nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja, zavisno od stepena stručne spreme, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast obrazovanja i vaspitanja.

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- profesionalni ugled;

- najmanje 10 godina radnog iskustva u obrazovanju, od čega pet godina na rukovodećim radnim mestima.

- najmanje pet godina radnog iskustva, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast učeničkog i studentskog standarda.

Posebni ulovi rada

- u školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

 

 

Naziv radnog mesta

ZAMENIK DIREKTORA

Zamenik direktora u ustanovi standarda

Zamenik direktora zavoda

Opšti / tipični opis posla

- pruža stručnu pomoć direktoru u rukovođenju ustanovom i ostalim poslovima koje su mu povereni;

- koordinira radom ustanove - planira i raspoređuje poslove na rukovodioce unutrašnjih jedinica u skladu sa programom rada ili drugim opštim aktima;

- korodinira projektima i učestvuje u drugim stručnim aktivnostima prema potrebi;

- prati realizaciju poslova i daje smernice za vršenje svih poslova iz nadležnosti ustanove;

- daje stručna mišljenja direktoru ustanove;

- asistira u postavljanju ciljeva u radu ustanove, užih organizacionih jedinica i nižih rukovodilaca;

- nadzire organizaciju i rad užih organizacionih jedinica; kontroliše izvršavanje poslova i blagovremenu i pravilnu realizaciju odluka organa upravljanja;

- ostvaruje kontakte i saradnju sa različitim telima, ustanovama, organima i organizacijama u zemlji i inostranstvu radi unapređenja rada ustanove

- neposredno rukovodi ustanovom u odsustvu direktora;

- izrađuje analize, izveštaje, informacije i druge materijale;

- analizira i predlaže konkretna rešenja za pojedine probleme u raznim fazama realizacije određenog posla i daje odgovarajuće predloge direktoru ustanove.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- najmanje tri godine radnog iskustva.

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje deset godina radnog iskustva u obrazovanju, od čega najmanje četiri godine na rukovodećim poslovima.

 

Naziv radnog mesta

POMOĆNIK DIREKTORA

Pomoćnik direktora u ustanovi standarda

Pomoćnik direktora u zavodu

Opšti / tipični opis posla

- pruža stručnu pomoć direktoru;

- pomaže direktoru u planiranju, utvrđivanju i sprovođenju procesa rada i poslovne i razvojne politike organizacije;

- pomaže direktoru u pripremanju i donošenju programa i planova organizacije, preduzima mere, organizuje, koordinira i odgovoran je za izvršavanje programa i planova;

- rukovodi radom jedne ili više organizacicionih jedinica, planira i raspoređuje poslove na zaposlene, prati i ocenjuje rad rukovodilaca unutrašnjih organizacionih jedinica i drugih zaposlenih;

- asistira direktoru u unapređenju organizacije rada, daje uputstva i naloge za kvalitetno i racionalno obavljanje poslova i zadataka;

- koordinira rad radnih jedinica i odgovara za uspešan, zakonit rad, tehnološku i radnu disciplinu u tim jedinicama;

- razmatra i rešava organizaciona pitanja na osnovu delegiranih ovlašćenja direktora;

- koordinira i učestvuje u radu timova i organa;

- planira, organizuje, rukovodi i kontroliše izvršenje svih poslova i zadataka u okviru doma;

- učestvuje u izradi Godišnjeg programa rada i Izveštaja o radu u delu koji se odnosi na dom učenika.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- najmanje tri godine radnog iskustva.

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje deset godina radnog iskustva u obrazovanju.

 

Naziv radnog mesta

SEKRETAR ZAVODA

Opšti / tipični opis posla

- stara se o primeni zakona, drugih propisa i opštih akata ustanove;

- priprema predloge i nacrte opštih i drugih akata ustanove, i opštih i pojedinačnih akata iz oblasti rada;

- sastavlja potrebne informacije i vrši analize poslovanja ustanove;

- stara se o izvršenju sudskih i drugih odluka, odluka i rešenja nadležnih organa;

- obavlja potrebnu pisanu korespondenciju sa ministarstvima, nadležnim prosvetnim savetima, ustanovama obrazovanja i drugim organima;

- daje potrebna pravna mišljenja direktoru, Upravnom i Nadzornom odboru i priprema njihove sednice;

- vrši registraciju, izmenu statusnih promena i drugih podataka upisanih u registre;

- priprema i objedinjuje periodične i godišnje planove rada i izveštaja o radu ustanove;

- sprovodi mere i obavlja druge poslove iz oblasti radnih, obligacionih i drugih odnosa;

- obavlja stručne poslove u postupku zasnivanja radnih odnosa, raspoređivanja na radna mesta i vrši raspodelu radnog vremena, učestvuje u donošenjeu plana korišćenja godišnjeg odmora i odsustva, kao i druge stručne poslove iz radnih odnosa;

- planira i raspoređuje poslove zaposlenih u skladu sa godišnjim programom rada, vrši praćenje i ocenjivanje rada zaposlenih.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen državni stručni ispit ili pravosudni ispit;

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje deset godina radnog iskustva u struci.

 

Naziv radnog mesta

RUKOVODILAC CENTRA

Rukovodilac centra u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja

Rukovodilac Centra u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

Opšti / tipični opis posla

- organizuje, koordinira i kontroliše izvršenje poslova u centru;

- razvija i priprema predlog rada centra;

- osmišljava projekte iz delokruga rada centra;

- analizira probleme u vršenju poslova, priprema smernice i uputstava zaposlenima za ujednačavanje i primenu najbolje prakse;

- sprovodi stalnu analizu potreba, te na temelju iste razvija predlog plana usavršavanja, kao i druge programske dokumente;

- sarađuje sa institucijama iz oblasti obrazovanja i vaspitanja;

- objedinjuje izveštaje o radu i informiše rukovodstvo o realizovanim aktivnostima;

- koordinira pripremu izveštaja o radu centra.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje deset godina radnog iskustva u obrazovanju.

 

Naziv radnog mesta

UPRAVNIK DOMA

Upravnik doma

Upravnik doma za smeštaj i ishranu

Opšti / tipični opis posla

- planira, organizuje, rukovodi i kontroliše izvršenje svih poslova i zadataka u okviru doma;

- učestvuje u izradi programa i plana ustanove i realizuje ih;

- sačinjava izveštaje o slobodnim mestima u domu i dostavlja ih pomoćniku direktora za smeštaj i šefu službe za raspodelu studentskih mesta;

- sprovodi mere za osiguranje bezbednosti korisnika usluga i imovine doma;

- sprovodi mere prilagođavanja u skladu sa Standardima prilagođavanja za ustanove i potrebama korisnika;

- formira komisiju za prinudno iseljenje kao i druge komisije internog karaktera i odgovoran je za njihov rad;

- kontroliše i overava zahteve za trebovanja odnosno nabavku sitnog inventara i potrošnog materijala u radnoj jedinici;

- učestvuje u prijemu korisnika u dom;

- vodi evidenciju u postupku useljenja i iseljenja korisnika usluga u dom;

- prati različitu visinu troškova po vrstama;

- komunicira sa korisnicima usluga doma;

- prati i odgovara za stanje objekta, uređaja i opreme u domu;

- rukovodi i organizuje zaposlene, prati njihov rad i učinak i kontroliše i overava različite vrste evidencija iz radnih odnosa zaposlenih;

- dogovara se sa šefom restorana i šefom kuhinje o radu na jelovnicima i trebovanjima za nedelju dana;

- obilazi restoran, kuhinju i magacine, proba hranu, kontroliše rad na uslužnoj liniji i rešava tekuća pitanja na licu mesta;

- kontroliše sprovođenje HACCP sistema u sektoru ishrane;

- kontroliše kvalitet namirnica u kuhinji i magacinu i kontroliše uslove čuvanja;

- učestvuje u izradi godišnjeg plana rada i programa rada ustanove i odgovoran je za njihovu realizaciju u okviru radne jedinice;

- predlaže mere za unapređivanje standarda smeštaja i ishrane korisnika usluga i predlaže mere za otklanjanje nedostataka koji nastaju u procesu pružanja usluga;

- prima račune za korišćenje usluga smeštaja i ishrane korisnika, overava ih i predaje računovodstvenoj službi;

- sarađuje sa sektorom finansijsko - računovodstvenih poslova, sektorom za centralne nabavke i službom za opšte i kadrovske poslove u direkciji ustanove;

- vodi razgovore sa korisnicima i sa radnicima o mogućnostima unapređenja usluga i procesa rada.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

- na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine, ili više obrazovanje;

izuzetno:

- srednje obrazovanje (upravnik restorana).

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- najmanje dve godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

UPRAVNIK UNIVERZITETSKE BIBLIOTEKE

Upravnik centralne matične univerzitetske biblioteke

Upravnik univerzitetske biblioteke

Opšti / tipični opis posla

- predstavlja i zastupa ustanovu;

- organizuje i rukovodi radom ustanove;

- stara se o zakonitosti rada ustanove;

- predlaže osnove poslovne politike, program rada i plan razvoja ustanove i finansijski plan ustanove i preduzima mere za sprovođenje poslovne politike, plana razvoja i programa rada;

- odgovoran je za sprovođenje programa rada ustanove;

- odgovoran je za materijalno-finansijsko poslovanje ustanove;

- donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druga opšta akta u skladu sa zakonom i statutom ustanove;

- sprovodi odluke Upravnog odbora, prisustvuje sednicama i učestvuje u radu, bez prava odlučivanja;

- odlučuje o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom i utvrđuje iznose naknade saradnika u skladu sa zakonom i statutom;

- zaključuje ugovore u ime i za račun ustanove i jedinica u sastavu;

- daje ovlašćenja za zastupanje i daje ovlašćenja iz delokruga svog rada zaposlenim u slučajevima određenim zakonom i statutom.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje pet godina radnog iskustva;

- stečeno nastavničko zvanje ili odgovarajuće naučnoistraživačko zvanje ili stečeno zvanje doktora nauka u bibliotečkom zvanju savetnika.

- znanje stranog jezika;

- položen odgovarajući stručni ispit u skladu sa zakonom;

- znanje rada na računaru;

- najmanje pet godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

ZAMENIK UPRAVNIKA UNIVERZITETSKE BIBLIOTEKE

Zamenik upravnika centralne matične univerzitetske biblioteke

Zamenik upravnika univerzitetske biblioteke

Opšti / tipični opis posla

- pomaže direktoru u planiranju i organizaciji rada unutrašnje organizacione jedinice;

- ostvaruje saradnju sa drugim organizacionim jedinicama radi pripreme konkretizovanih planova realizacije programa rada;

- predlaže direktoru konkretizovane planove realizacije programa rada organizacione jedinice;

- priprema i podnosi izveštaje o realizaciji plana rada organizacione jedinice sa predlozima za unapređivanje procesa rada u organizacionoj jedinici;

- prati radni angažman zaposlenih u kvantitativnom i kvalitativnom smislu i sačinjava mesečne izveštaje;

- nadzire rad izvršioca poslova zaduženih za neposrednu organizaciju i izvršavanje poverenih poslova;

- sarađuje na godišnjem planu rada i izveštaju o radu ustanove;

- organizuje stručne skupove;

- organizuje ili obezbeđuje učešće na međunarodnim i ostalim savetovanjima;

- realizuje saradnju sa stručnim i naučnim ustanovama i državnim organima.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit u skadu sa zakonom;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje pet godina radnog iskustva;

- stečeno zvanje doktora nauka.

- stručni ispit u skladu sa zakonom;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje pet godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

POMOĆNIK UPRAVNIKA UNIVERZITETSKE BIBLIOTEKE

Pomoćnik upravnika centralne matične univerzitetske biblioteke

Pomoćnik upravnika univerzitetske biblioteke

Opšti / tipični opis posla

- priprema i podnosi izveštaje o realizaciji plana rada organizacione jedinice sa predlozima za unapređivanje procesa rada u organizacionoj jedinici;

- prati radni angažman zaposlenih u kvantitativnom i kvalitativnom smislu i sačinjava mesečne izveštaje;

- nadzire rad izvršilaca poslova zaduženih za neposrednu organizaciju i izvršavanje poverenih poslova;

- izrađuje godišnji plan rada i izveštaj o radu ustanove;

- predlaže organizaciju stručnih skupova.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit u skladu sa zakonom;

- znanje stranog jezika;

- znanje rad na računaru;

- najmanje pet godina radnog iskustva.

- stručni ispit u skladu sa zakonom;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje pet godina radnog iskustva.

RADNA MESTA U PREDŠKOLSKOM, OSNOVNOM I SREDNJEM OBRAZOVANJU:

Naziv radnog mesta

VASPITAČ

Opšti / tipični opis posla

- priprema, planira, realizuje i vrednuje ostvarivanje programa vaspitnoobrazovnog rada;

- u neposrednom radu sa decom, ostvaruje različite oblike i programe vaspitnoobrazovnog rada, u skladu sa iskazanim potrebama i interesovanjima dece i porodica i mogućnostima ustanove;

- strukturira podsticajnu sredinu za učenje i razvoj uz aktivno učešće dece;

- zajedno sa decom kreira podsticajnu sredinu za učenje i razvoj sve dece, priprema sredstva i materijale za igru i različite aktivnosti, podstiče pozitivnu socijalnu klimu i podržava učešće dece u zajednici vršnjaka i odraslih;

- prati i pruža podršku dobrobiti i celovitom razvoju u saradnji sa kolegama i roditeljima odnosno starateljima dece;

- učestvuje u izradi, praćenju i vrednovanju plana individualizacije / IOP-a 1 u saradnji sa stručnim saradnikom i roditeljima, odnosno starateljima dece;

- sprovodi aktivnosti u cilju ostvarivanja kontinuiteta dodatne podrške pri prelasku na naredni nivo obrazovanja ili u drugu ustanovu;

- obavlja poslove mentora pripravniku;

- vodi propisanu evidenciju i pedagošku dokumentaciju;

- učestvuje u organizovanim oblicima kulturne aktivnosti i javne delatnosti ustanove;

- radi unapređivanja vaspitnoobrazovne prakse sarađuje sa roditeljima ili starateljima dece i širom društvenom zajednicom;

- učestvuje u radu stručnih organa i timova ustanove.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, master strukovne studije) i specijalističke strukovne studije po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje u periodu od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

- na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije, osnovne akademske studije ili specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili više obrazovanje;

izuzetno:

- srednje obrazovanje i godine radnog iskustva na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu propisa kojima se uređuje oblast predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- dozvola za rad (licenca).

 

Naziv radnog mesta

DEFEKTOLOG - VASPITAČ

Defektolog - vaspitač

Defektolog - vaspitač u razvojnoj grupi

Opšti / tipični opis posla

- priprema, planira, realizuje i vrednuje ostvarivanje programa vaspitnoobrazovnog rada sa decom u razvojnoj grupi;

- prati i pruža podršku dobrobiti celovitom razvoju dece u saradnji sa kolegama i roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnicima;

- kreira podsticajnu sredinu za učenje i razvoj sve dece, priprema sredstva i materijale za igru i različite aktivnosti, podstiče pozitivnu socijalnu klimu i podržava učešće dece u zajednici vršnjaka i odraslih;

- učestvuje u izradi, praćenju i vrednovanju IOP-a u saradnji sa stručnim saradnikom i roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnicima dece;

- pruža dodatnu podršku deci iz osetljivih društvenih grupa u vaspitnoj grupi;

- vodi propisanu evidenciju i pedagošku dokumentaciju;

- obavlja poslove mentora pripravniku;

- učestvuje u radu stručnih organa i timova ustanove;

- učestvuje u organizovanim oblicima kulturne aktivnosti i javne delatnosti ustanove;

- radi unapređivanja vaspitnoobrazovne prakse sarađuje sa roditeljima, odnosno starateljima, zaposlenima u ustanovi i institucijama u široj društvenoj zajednici.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena master akademske studije i specijalističke akademske studije;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisukoji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

izuzetno:

- na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju do tri godine ili višim obrazovanjem i godine radnog iskustva na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- dozvola za rad (licenca).

Posebni uslovi rada

- u razvojnoj grupi.

 

Naziv radnog mesta

MEDICINSKA SESTRA - VASPITAČ

Opšti / tipični opis posla

- priprema, planira, realizuje i vrednuje ostvarivanje programa nege i vaspitnoobrazovnog rada sa decom do tri godine;

- učestvuje u izradi, praćenju i vrednovanju plana individualizacije u saradnji sa stručnim saradnikom i roditeljima, odnosno starateljima dece;

- kreira podsticajnu sredinu za učenje i razvoj dece, priprema sredstva i materijale za igrui različite tipove aktivnosti, stvara i održava pozitivnu socijalnu klimu u vaspitnoj grupi;

- prati i pruža podršku dobrobiti i celovitom razvoju dece u saradnji sa kolegama i roditeljima dece;

- vodi propisanu evidenciju i pedagošku dokumentaciju;

- radi unapređivanja vaspitnoobrazovne prakse sarađuje sa roditeljima, odnostno starateljima, zaposlenim u ustanovi i drugim zainteresovanim licima i institucijama;

- učestvuje u radu stručnih organa i timova ustanove.

Stručna sprema / obrazovanje

- više obrazovanje, odnosno odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije ili specijalističke strukovne studije), na kojima je osposobljeno za rad sa decom jaslenog uzrasta;

ili

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- dozvola za rad (licenca).

 

Naziv radnog mesta

NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE

Nastavnik razredne nastave

Nastavnik u kombinovanom odeljenju od dva razreda

Nastavnik u kombinovanom odeljenju od tri razreda

Nastavnik u kombinovanom odeljenju od četiri razreda

Nastavnik razredne nastave u posebnim uslovima

Nastavnik u kombinovanom odeljenju od dva razreda u posebnim uslovima

Nastavnik u kombinovanom odeljenju od tri razreda u posebnim uslovima

Nastavnik u kombinovanom odeljenju od četiri razreda u posebnim uslovima

Opšti / tipični opis posla

- planira, priprema i ostvaruje sve oblike nastave i druge oblike obrazovnovaspitnog rada u skladu sa planom i programom ustanove;

- sprovodi individualizaciju i prilagođavanje u skladu sa obrazovnovaspitnim potrebama učenika;

- sprovodi aktivnosti u cilju ostvarivanja kontinuiteta dodatne podrške pri prelasku na naredni nivo obrazovanja ili u drugu ustanovu;

- prilagođava tehnike učenja, didaktički materijal i rad na času obrazovnovaspitnim potrebama učenika;

- pruža dodatnu podršku učenicima iz osetljivih društvenih grupa, talentovanim učenicima i učenicima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i učestvuje u radu tima za dodatnu podršku učeniku i učestvuje u radu tima za izradu IOP-a;

- učestvuje u sprovođenju ispita;

- obavlja poslove mentora pripravniku;

- vodi propisanu evidenciju i pedagošku dokumentaciju;

- obavlja poslove odeljenjskog starešine i mentora pripravniku;

- učestvuje u radu timova i organa ustanove;

- učestvuje u izradi propisanih dokumenata ustanove;

- radi unapređivanja obrazovnovaspitne prakse sarađuje sa roditeljima, odnosno starateljima, zaposlenim u ustanovi i drugim zainteresovanim licima i institucijama u lokalnoj zajednici.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, master strukovne studije);

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- dozvola za rad (licenca).

Posebni uslovi rada

- u školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, odnosno u odeljenjima za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

 

Naziv radnog mesta

NASTAVNIK U PRODUŽENOM BORAVKU

Nastavnik u produženom boravku

Nastavnik u produženom boravku u posebnim uslovima

Opšti / tipični opis posla

- ostvaruje sadržaje obrazovnovaspitnog rada u produženom boravku;

- vodi računa o ishrani učenika, sticanju radnih, higijenskih, kulturnih navika i podstiče učenike na samostalan rad;

- sprovodi individualizaciju i prilagođavanje u skladu sa obrazovnovaspitnim potrebama učenika;

- planira, priprema i ostvaruje obrazovnovaspitni rad i aktivira učenike u slobodnom vremenu radnotehničkim, proizvodnim, humanitarnim, sportskim, kulturno-umetničkim, zabavnim i drugim aktivnostima;

- brine o zdravlju učenika i preduzima preventivne mere radi očuvanja zdravlja učenika, vaspitava ih i čuva;

- prati razvoj učenika i rezultate u učenju;

- podstiče učenike na postizanje boljih rezultata;

- radi unapređivanja obrazovnovaspitne prakse sarađuje sa porodicama učenika;

- vodi odgovarajuću evidenciju i pedagošku dokumentaciju;

- učestvuje u radu timova i organa ustanove, član je tima za pružanje dodatne podrške detetu i učeniku.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, master strukovne studije);

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- dozvola za rad (licenca).

Posebni uslovi rada

- u školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

 

Naziv radnog mesta

NASTAVNIK U CELODNEVNOJ NASTAVI

- Nastavnik u celodnevnoj nastavi

- Nastavnik u celodnevnoj nastavi sa odeljenjskim starešinstvom

- Nastavnik u celodnevnoj nastavi u posebnim uslovima

- Nastavnik u celodnevnoj nastavi sa odeljenskim starešinstvom u posebnim uslovima

Opšti / tipični opis posla

- planira, priprema i ostvaruje sve oblike nastave i druge oblike obrazovnovaspitnog rada u skladu sa programom ustanove;

- sprovodi individualizaciju i prilagođavanje u skladu sa obrazovnovaspitnim potrebama učenika;

- prilagođava tehnike učenja, didaktički materijal i rad na času obrazovnovaspitnim potrebama učenika;

- planira, priprema i ostvaruje obrazovnovaspitni rad i aktivira učenike u slobodnom vremenu radnotehničkim, proizvodnim, humanitarnim, sportskim, kulturno umetničkim, zabavnim i drugim aktivnostima;

- brine o zdravlju učenika i preduzima preventivne mere radi očuvanja zdravlja učenika, vaspitava ih i čuva;

- pruža dodatnu podršku učenicima iz osetljivih društvenih grupa, talentovanim učenicima i učenicima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i učestvuje u radu tima za izradu IOP-a i tima za dodatnu podršku učeniku;

- organizuje, učestvuje i prati sprovođenje ispita;

- vodi propisanu evidenciju i pedagošku dokumentaciju;

- priprema i realizuje izlete, posete, nastavu u prirodi;

- obavlja poslove odeljenjskog starešine;

- učestvuje u radu timova i organa ustanove;

- učestvuje u izradi propisanih dokumenata ustanove;

- radi unapređivanja obrazovnovaspitne prakse sarađuje sa roditeljima, odnosno starateljima, zaposlenim u ustanovi i drugim zainteresovanim licima i institucijama.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, master strukovne studije);

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- dozvola za rad (licenca).

Posebni uslovi rada

- u školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

 

Naziv radnog mesta

DEFEKTOLOG - NASTAVNIK

Defektolog - nastavnik

Defektolog - nastavnik u posebnim uslovima

Defektolog nastavnik u kombinovanom odeljenju od dva razreda u posebnim uslovima

Defektolog nastavnik u kombinovanom odeljenju od tri razreda u posebnim uslovima

Defektolog nastavnik u kombinovanom odeljenju od četiri razreda u posebnim uslovima

Defektolog - nastavnik sa odeljenjskim starešinstvom u posebnim uslovima

Defektolog - nastavnik u celodnevnoj nastavi u posebnim uslovima

Defektolog - nastavnik sa odeljenjskim starešinstvom u celodnevnoj nastavi u posebnim uslovima

Defektolog - nastavnik u produženom boravku u posebnim uslovima

Opšti / tipični opis posla

- priprema, planira, realizuje i vrednuje obrazovnovaspitni rad sa učenicima;

- prati i podržava razvoj učenika i njihovo napredovanje u saradnji sa stručnim saradnicima, nastavnicima, pedagoškim asistentima i drugim zaposlenima u obrazovnovaspitnoj ustanovi, ali i spoljnim saradnicima i roditeljima odnosno starateljima;

- učestvuje u izradi, praćenju i vrednovanju IOP-a u saradnji sa stručnim saradnikom i roditeljima, odnosno starateljima učenika;

- vodi propisanu pedagošku dokumentaciju;

- obavlja poslove mentora pripravniku i pruža stručnu podršku zaposlenima u ustanovi u radu sa učenicima koji pokazuju razvojne i druge smetnje;

- obavlja poslove odeljenjskog starešine;

- pruža pomoć u radu stručnih organa i timova ustanove;

- pruža pomoć u organizovanim oblicima kulturne i javne delatnosti ustanove;

- procenjuje stanja, snage, sposobnosti, interesovanja, rizike i potrebe učenika i drugih značajnih osoba u okruženju učenika bitnih za njegov razvoj i napredovanje;

- radi unapređivanja obrazovnovaspitne praksesavetuje se sa roditeljima, odnosno starateljima, zaposlenima u ustanovi, spoljnim saradnicima, stručnim institucijama u široj društvenoj zajednici;

- pruža dodatnu podršku učenicima iz osetljivih društvenih grupa i učenicima sa smetnjama u razvoju i teškoćama u učenju i učestvuju u radu tima za izradu IOP-A.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, master strukovne studije);

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- dozvola za rad (licenca).

Posebni uslovi rada

- u školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, odnosno u odeljenjima za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

 

Naziv radnog mesta

NASTAVNIK PREDMETNE NASTAVE

Nastavnik predmetne nastave

Nastavnik predmetne nastave sa odeljenjskim starešinstvom

Nastavnik predmetne nastave u posebnim uslovima

Nastavnik predmetne nastave sa odeljenjskim starešinstvom u posebnim uslovima

Opšti / tipični opis posla

- planira, priprema i ostvaruje sve oblike nastave i druge oblike obrazovnovaspitnog rada u skladu sa planom i programom ustanove;

- ostvaruje individualizaciju i prilagođavanje u skladu sa obrazovnovaspitnim potrebama učenika;

- ostvaruje aktivnosti u cilju ostvarivanja kontinuiteta dodatne podrške pri prelasku na naredni nivo obrazovanja ili u drugu ustanovu;

- pruža dodatnu podršku učenicima iz osetljivih društvenih grupa, talentovanim učenicima i učenicima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i učestvuje u radu tima za izradu iop-a i učestvuje u radu tima za dodatnu podršku učeniku;

- radi u ispitnim komisijama;

- obavlja poslove mentora pripravniku;

- vodi propisanu evidenciju i pedagošku dokumentaciju;

- obavlja poslove odeljenjskog starešine, mentora pripravniku;

- radi u timovima i organima ustanove;

- učestvuje u izradi propisanih dokumenata ustanove;

- radi unapređivanja obrazovnovaspitne prakse savetuje se sa roditeljima, odnostno starateljima, zaposlenim u ustanovi, spoljnim saradnicma, stručnim i drugim institucijama;

- priprema i realizuje izlete, posete, nastavu u prirodi.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije);

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- dozvola za rad (licenca).

Posebni uslovi rada

- u školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, odnosno u odeljenjima za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

 

Naziv radnog mesta

NASTAVNIK PREDMETNE DVOJEZIČNE NASTAVE

Nastavnik predmetne dvojezične nastave

Nastavnik predmetne dvojezične nastave sa odeljenjskim starešinstvom

Nastavnik stranog jezika koji učestvuje u dvojezičnoj nastavi / koordinator dvojezične nastave

Nastavnik stranog jezika koji učestvuje u dvojezičnoj nastavi / koordinator dvojezične nastave sa odeljenjskim starešinstvom

Opšti / tipični opis posla

- planira, priprema i ostvaruje oblike dvojezične nastave, kao i druge oblike nastave i obrazovnovaspitnog rada u skladu sa planom i programom ustanove i pravilnikom o bližim uslovima za ostvarivanje dvojezične nastave;

- ostvaruje individualizaciju i prilagođavanje u skladu sa obrazovnovaspitnim potrebama učenika;

- ostvaruje aktivnosti u cilju ostvarivanja kontinuiteta dodatne podrške pri prelasku na naredni nivo obrazovanja ili u drugu ustanovu;

- pruža dodatnu podršku učenicima iz osetljivih društvenih grupa, talentovanim učenicima i učenicima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i učestvuje u radu tima za izradu IOP-a i učestvuje u radu tima za dodatnu podršku učeniku radi u ispitnim komisijama;

- obavlja poslove mentora pripravniku;

- vodi propisanu evidenciju i pedagošku dokumentaciju;

- obavlja poslove odeljenjskog starešine, mentora pripravniku;

- obavlja poslove mentora nastavniku predmetne dvojezične nastave sa znanjem stranog jezika na nivou B1 prema zajedničkom evropskom okviru za žive jezike i zajedno ostvaruje dvojezičnu nastavu sa njim (nastavnik stranog jezika koji učestvuje u dvojezičnoj nastavi / koordinator dvojezične nastave i nastavnik stranog jezika koji učestvuje u dvojezičnoj nastavi / koordinator dvojezične nastave sa odeljenjskim starešinstvom);

- radi u timovima i organima ustanove;

- učestvuje izradi propisanih dokumenata ustanove;

- radi unapređivanja obrazovnovaspitne prakse savetuje se sa roditeljima, odnosno starateljima, zaposlenim u ustanovi, spoljnim saradnicma, stručnim i drugim institucijama;

- priprema i realizuje izlete, posete, nastavu u prirodi.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, master strukovne studije);

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- dozvola za rad (licenca);

- dokaz o nivou znanja stranog jezika na kojem se ostvaruje dvojezična nastava, u skladu sa uslovima iz Pravilnika o bližim uslovima za ostvarivanje dvojezične nastave.

 

Naziv radnog mesta

NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE

Nastavnik praktične nastave

Nastavnik praktične nastave sa odeljenjskim starešinstvom

Nastavnik praktične nastave u posebnim uslovima

Nastavnik praktične nastave sa odeljenjskim starešinstvom u posebnim uslovima

Opšti / tipični opis posla

- planira, priprema i ostvaruje praktičnu nastavu i druge oblike obrazovnovaspitnog rada u skladu sa programom ustanove;

- ostvaruje individualizaciju i prilagođavanje u skladu sa obrazovnovaspitnim potrebama učenika;

- obavlja poslove mentora pripravniku;

- Učestvuje u izradi i pripremi planova, IOP-a i programa škole i njihovoj realizaciji u delu koji se odnosi na praktičnu nastavu;

- u cilju realizacije nastave savetuje se sa roditeljima i starateljima učenika, sa ustanovama, preduzećima i drugim organizacijama u cilju realizacije nastave;

- obavlja poslove odeljenjskog starešine;

- stručno se usavršava i prati stručne i naučne inovacije;

- ostvaruje individualnu nastavu i obuku;

- prati i proučava propise iz delokruga svoga rada.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije);

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

- na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studije u trajanju od tri godine ili više obrazovanje;

- odgovarajuće srednje obrazovanje i položen specijalistički, odnosno majstorski ispit (i petogodišnjim radnim iskustvom u struci stečenim posle specijalističkog, odnosno majstorskog ispita);

izuzetno:

- na studijama drugog stepena (specijalističke strukovne studije) po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje u periodu od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- dozvola za rad (licenca);

- petogodišnje radno iskustvo u struci stečeno posle specijalističkog, odnosno majstorskog ispita.

Posebni uslovi rada

- u školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, odnosno u odeljenjima za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

 

Naziv radnog mesta

ORGANIZATOR PRAKTIČNE NASTAVE I VEŽBI

Organizator praktične nastave i vežbi

Organizator praktične nastave i vežbi u posebnim uslovima

Opšti / tipični opis posla

- planira i programira vaspitnoobrazovni rad u praktičnoj nastavi (koja se realizuje u školi i u privrednim subjektima / ustanovama);

- pomaže direktoru u obavljanju poslova vezanih za rad praktične nastave;

- obavlja instruktivno pedagoški rad;

- sarađuje sa učeničkim organizacijama;

- analizira realizaciju i mere za unapređenje praktične nastave;

- nadzire i kontroliše izvršenje godišnjeg plana rada vezano za praktičnu nastavu;

- kontroliše prostor i inventar pre i posle završetka nastave;

- organizuje dežurstva u radionicama;

- priprema raspored praktične nastave,profesionalne prakse, blok nastave;

- prati i proučava zakonske propise iz delokruga svoga rada.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije);

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

- na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem;

izuzetno:

- srednje obrazovanje i specijalističko obrazovanje u skladu sa odgovarajućim pravilnikom o vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnoj školi.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen specijalistički, odnosno majstorski ispit;

- pet godina radnot iskustvo u struci stečeno posle specijalističkog,

odnosno,

- majstorskog ispita (za lica iz tačke 4. u rubrici stručna sprema / obrazovanje);

odnosno,

- pet godina radnog iskustva u oblasti obrazovanja (za lica iz tačaka 1, 2 i 3. u rubrici zahtevana stručna sprema / vrsta obrazovanja).

Posebni uslovi rada

- u školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, odnosno u odeljenjima za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

 

Naziv radnog mesta

POMOĆNI NASTAVNIK

Pomoćni nastavnik

Pomoćni nastavnik u posebnim uslovima

Opšti / tipični opis posla

- obavlja poslove pripreme za izvođenje časova praktične nastave;

- izvodi i demonstrira postupke na časovima praktične nastave;

- izvodi delove praktične nastave, profesionalne prakse, pod neposrednim rukovodstvom nastavnika;

- učestvuje u realizaciji nastave, vežbi i blok nastave;

- radi u nastavnoj bazi poslove za koje nisu osposobljeni učenici;

- radi unapređivanja obrazovnovaspitne prakse sarađuje sa nastavnicima praktične i teorijske nastave;

- planira i trebuje potrebne materijale i sredstva za rad na času i nastavnoj bazi;

- stručno se usavršava i prati inovacije u struci.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

 

Posebni uslovi rada

- u školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, odnosno u odeljenjima za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

 

Naziv radnog mesta

NASTAVNIK UMETNIČKIH I STRUČNIH PREDMETA U MUZIČKOJ ŠKOLI I ODREĐENIH STRUČNIH PREDMETA U STRUČNOJ ŠKOLI

- Nastavnik umetničkih i stručnih predmeta u muzičkoj školi i određenih stručnih predmeta u stručnoj školi

- Nastavnik umetničkih i stručnih predmeta u muzičkoj školi i određenih stručnih predmeta u stručnoj školi sa odeljenjskim starešinstvom

Opšti/tipični opis posla

- planira, priprema i ostvaruje sve oblike nastave i druge oblike obrazovnovaspitnog rada u skladu sa NPP i godišnjim planom i školskim programom ustanove;

- priprema učenike za koncertnu i javnu delatnost škole;

- radi u ispitnim komisijama;

- organizuje i održava interne časove;

- radi u timovima organima ustanove;

- obavlja poslove odeljenjskog starešine;

- radi unapređivanja obrazovnovaspitne prakse savetuje se sa roditeljima, odnosno starateljima, zaposlenim u ustanovi, spoljnim saradnicma, stručnim i drugim institucijama;

- vodi evidenciju i pedagošku dokumentaciju.

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije);

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno, ako se ne obrazuju nastavnici sa odgovarajućim visokim obrazovanjem navedenim u alinejama 1. i 2. ove kolone:

- visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studije u trajanju od tri godine ili više obrazovanje;

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

- dozvola za rad (licenca).

 

Naziv radnog mesta

NASTAVNIK IGRAČKIH PREDMETA U BALETSKOJ ŠKOLI

Nastavnik igračkih predmeta u baletskoj školi

Nastavnik igračkih predmeta u baletskoj školi sa odeljenjskim starešinstvom

Opšti / tipični opis posla

- planira, priprema i ostvaruje sve oblike nastave i druge oblike obrazovnovaspitnog rada u skladu sa NPP i godišnjim planom i školskim programom ustanove;

- priprema učenike za učešće u koncertnoj i javnoj delatnosti ustanove, na takmičenjima i festivalima;

- obavlja poslove odeljenjskog starešine;

- savetuje se sa roditeljima i starateljima učenika i vaspitačima u domovima učenika;

- vodi pedagošku dokumentaciju i druge evidencije;

- radi u timovima i stručnim organima.

Stručna sprema / obrazovanje

- najmanje srednje baletsko obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- najmanje deset godina igračke prakse, odnosno pedagoškog rada.

 

Naziv radnog mesta

KOREPETITOR

Opšti / tipični opis posla

U muzičkoj školi:

- realizuje korepeticiju, priprema učenike za koncertnu i javnu delatnost škole (časovi u nastavi, interni časovi i javni časovi, koncerti);

- učestvuje u pripremanju i stručno - pedagoškom ostvarivanju nastavnog plana i programa;

- prisustvuje sednicama stručnih aktiva i ostalih stručnih organa;

- savetuje se sa roditeljima;

- vodi pedagošku dokumentaciju i propisanu evidenciju;

- radi u ispitnim komisijama;

- obavlja poslove i radne zadatke pripremanja za nastavu;

- radi u timovima i organima ustanove.

U baletskoj školi:

- pomaže u planiranju, pripremi i realizaciji nastave igračkih predmeta i drugih oblika obrazovnovaspitnog rada u skladu sa planom i programom ustanove;

- pomaže nastavniku igračkih predmeta u izboru muzike za nastavu igračkih predmeta i pronalazi traženi notni materijal;

- po potrebi komponuje nove numere ili prilagođava postojeće kompozicije određenim koreografijama;

- priprema i snimanje zvučnih zapisa i materijala za scensko izvođenje;

- vrši notiranje zvučnih zapisa;

- priprema i organizuje druge vannastavne aktivnosti učenika;

- učestvuje u sprovođenju ispita;

- vodi propisanu evidenciju i pedagošku dokumentaciju;

- radi u timovima i organima ustanove;

- učestvuje u izradi propisanih dokumenata ustanove;

- radi unapređivanja obrazovnovaspitne prakse savetuje se sa roditeljima, odnosno starateljima, zaposlenim u ustanovi, spoljnim saradnicima, stručnim i drugim institucijama.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije);

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

 

 

Naziv radnog mesta

ŠTIMER MUZIČKIH INSTRUMENATA

Opšti / tipični opis posla

- održava sve klavire (instrumente) u školi u ispravnom stanju i redovno štimuje;

- održava instrumente u ispravnom stanju i kada se koriste izvan škole;

- redovno proverava klavire (instrumente) u svim učionicama, nabavlja materijal potreban za popravku instrumenata i otklanja kvarove koji bi mogli da onemoguće izvođenje nastave;

- za vreme letnjeg i zimskog raspusta kada se ne održava nastava popravlja i štimuje klavire (instrumente) i vrši generalni pregled, otklanja kvarove koji mogu da se poprave bez servisera, stručnim savetima pomaže pri nabavci klavira (instrumenata).

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

 

 

Naziv radnog mesta

STRUČNI SARADNIK - PEDAGOG

Stručni saradnik pedagog

Stručni saradnik pedagog u posebnim uslovima

Opšti / tipični opis posla

- doprinosi stvaranju optimalnih uslova za razvoj dece i učenika i unapređivanju vaspitnoobrazovnog, odnosno obrazovnovaspitnog rada;

- učestvuje u planiranju, programiranju, praćenju i vrednovanju ostvarivanja vaspitnoobrazovnog rada;

- prati, analizira i podstiče celovit razvoj deteta i učenika;

- pruža podršku i pomoć vaspitačima i nastavnicima u planiranju, pripremanju i realizaciji svih vidova vaspitnoobrazovnog rada;

- obavlja savetodavni rad sa učenicima, roditeljima, odnosno starateljima i zaposlenima u ustanovi;

- pruža pomoć vaspitačima i nastavnicima na praćenju i podsticanju napredovanja dece / učenika, prilagođavanju obrazovnovaspitnog rada individualnim potrebama deteta / učenika, kreiranju pedagoškog profila i individualnog obrazovnog plana učenika, obavlja savetodavni rad sa vaspitačima i nastavnicima na osnovu dobijenih rezultata procene, pružajući im podršku u radu sa decom / učenicima, roditeljima, ličnim pratiocima / pedagoškim asistentima, podstiče lični i profesionalni razvoj vaspitača i nastavnika;

- podstiče profesionalni razvoj zaposlenih i organizuje stručno usavršavanje u ustanovi;

- sprovodi aktivnosti u cilju ostvarivanja kontinuiteta dodatne podrške pri prelasku na naredni nivo obrazovanja ili u drugu ustanovu;

- organizuje i realizuje aktivnosti na pružanju podrške učenicima radi postizanja socijalne, emocionalne i profesionalne zrelosti;

- organizuje upoznavanje učenika sa efikasnim tehnikama i metodama učenja;

- pruža podršku u izradi i razvijanju individualnih obrazovnih planova i sarađuje sa interresornom komisijom u proceni potreba za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i / ili socijalnom podrškom detetu ili učeniku;

- radi u stručnim timovima i organima ustanove;

- vodi propisanu evidenciju i pedagošku dokumentaciju;

- učestvuje u izradi propisanih dokumenata ustanove;

- koordinira i / ili učestvuje u radu tima za zaštitu od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja;

- vrši procenjivanje dece pri upisu u prvi razred i proveru spremnosti za prevremeni upis u školu;

- učestvuje u struktuiranju vaspitnih grupa u predškolskoj ustanovi i odeljenja u školi na osnovu procenjenih individualnih karakteristika dece / učenika;

- obavlja poslove u vezi sa profesionalnom orijentacijom učenika uz posebno uvažavanje individualnih snaga i potreba za podrškom;

- kreira i prilagođava instrumente procene kako bi došao do relevantnih podataka o deci / učenicima, uzimajući u obzir njihove specifičnosti u komunikaciji, socijalnoj interakciji, emocionalnom i kognitivnom razvoju;

- realizuje saradnju sa centrom za socijalni rad i drugim relevantnim institucijama, lokalnom zajednicom, stručnim i strukovnim organizacijama od značaja za uspešan rad ustanove;

- inicira i učestvuje u istraživanjima obrazovnovaspitne prakse na nivou ustanove.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije);

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- dozvola za rad (licenca).

Posebni uslovi rada

- u školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

 

Naziv radnog mesta

STRUČNI SARADNIK - PEDAGOG ZA LIKOVNO / MUZIČKO / FIZIČKO VASPITANJE

Opšti / tipični opis posla

- učestvuje u planiranju, programiranju, praćenju i vrednovanju ostvarivanja vaspitnoobrazovnog rada;

- učestvuje u izradi propisanih dokumenata predškolske ustanove (predškolskog programa, godišnjeg plana rada, razvojnog plana) u oblasti likovnog, muzičkog ili fizičkog obrazovanja i vaspitanja;

- pruža podršku vaspitačima u kreiranju i realizaciji programa rada sa decom, predlaže i organizuje različite vidove aktivnosti u svojoj oblasti rada;

- pruža podršku vaspitaču na unapređivanju i osavremenjivanju vaspitnoobrazovnog rada;

- učestvuje u organizaciji sportskih manifestacija, kulturnih i javnih događaja u organizaciji ustanove, drugih ustanova u lokalnoj zajednici;

- sarađuje sa roditeljima, institucijama, lokalnom samoupravom, stručnim i strukovnim organizacijama od značaja za uspešan rad ustanove;

- učestvuje u radu stručnih timova i organa ustanove;

- vodi propisanu dokumentaciju o svom radu.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, master strukovne studije);

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- dozvola za rad (licenca).

 

Naziv radnog mesta

STRUČNI SARADNIK - PSIHOLOG

Stručni saradnik psiholog

Stručni saradnik psiholog u posebnim uslovima

Opšti / tipični opis posla

- doprinosi stvaranju optimalnih uslova za razvoj dece i učenika i unapređivanju vaspitnoobrazovnog, odnosno, obrazovnovaspitnog rada;

- učestvuje u planiranju, programiranju, praćenju i vrednovanju ostvarivanja vaspitnoobrazovnog rada;

- pruža podršku vaspitačima i nastavnicima u planiranju, pripremanju i realizaciji svih vidova vaspitnoobrazovnog rada;

- pruža pomoć vaspitačima i nastavnicima na praćenju i podsticanju napredovanja dece / učenika, prilagođavanju obrazovnovaspitnog rada individualnim potrebama deteta / učenika, kreiranju pedagoškog profila i individualnog obrazovnog plana učenika, obavlja savetodavni rad sa vaspitačima i nastavnicima na osnovu dobijenih rezultata procene, pružajući im podršku u radu sa decom / učenicima, roditeljima, ličnim pratiocima, podstiče lični i profesionalni razvoj vaspitača i nastavnika;

- sprovodi aktivnosti u cilju ostvarivanja kontinuiteta dodatne podrške pri prelasku na naredni nivo obrazovanja ili u drugu ustanovu;

- organizuje i realizuje aktivnosti na pružanju podrške učenicima radi postizanja socijalne, emocionalne i profesionalne zrelosti;

- koordinira preventivni rad u školi i pružanje podrške učenicima i roditeljima za primenu zdravih stilova života, osnaživanje porodice za promenu adekvatnih vaspitnih stilova;

- obavlja savetodavni rad sa decom i učenicima, roditeljima, odnosno starateljima, vaspitačima, nastavnicima i drugim stručnim saradnicima na unapređenju vaspitnoobrazovnog rada;

- obavlja savetodavni rad sa decom i učenicima, roditeljima, odnosno starateljima i zaposlenima u ustanovi;

- radi u stručnim timovima i organima ustanove;

- vodi propisanu evidenciju i pedagošku dokumentaciju;

- pruža podršku u izradi i razvijanju individualnih obrazovnih planova i sarađuje sa interresornom komisijom u proceni potreba za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i /ili socijalnom podrškom detetu ili učeniku;

- učestvuje u struktuiranju vaspitnih grupa u predškolskoj ustanovi i odeljenja u školi na osnovu procenjenih individualnih karakteristika dece / učenika;

- obavlja poslove u vezi sa profesionalnom orijentacijom učenika uz posebno uvažavanje individualnih snaga i potreba za podrškom;

- kreira i prilagođava instrumente procene kako bi došao do relevantnih podataka o deci / učenicima, uzimajući u obzir njihove specifičnosti u komunikaciji, socijalnoj interakciji, emocionalnom i kognitivnom razvoju;

- realizuje saradnju sa stručnim i drugim institucijama, lokalnom zajednicom, stručnim i strukovnim organizacijama od značaja za uspešan rad ustanove;

- učestvuje u izradi propisanih dokumenata ustanove;

- vrši procenjivanje dece pri upisu u prvi razred i proveru spremnosti za prevremeni upis u školu.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije);

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- dozvola za rad (licenca).

Posebni uslovi rada

- u školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

 

Naziv radnog mesta

STRUČNI SARADNIK - DEFEKTOLOG / SPECIJALNI EDUKATOR I REHABILITATOR

Stručni saradnik defektolog / specijalni edukator i rehabilitator

Stručni saradnik defektolog / specijalni edukator i rehabilitator sa odeljenskim starešinstvom

Stručni saradnik defektolog / specijalni edukator i rehabilitator u posebnim uslovima

Stručni saradnik defektolog / specijalni edukator i rehabilitator u posebnim uslovima sa odeljenskim starešinstvom

Opšti / tipični opis posla

- učestvuje u planiranju i programiranju obrazovno vaspitnog rada u školi, naročito u delovima programa koji se tiču dodatne podrške deci / učenicima, izbora i kreiranja programa rada, izbora i primene didaktičkih sredstava i asistivnih tehnologija u nastavi itd.;

- utvrđuje vidove prilagođavanja u obrazovnom i vaspitnom radu kao i slobodnim aktivnostima u odnosu na procenjeni stepen podrške;

- sarađuje sa nastavnicima na praćenju i podsticanju napredovanja dece / učenika, prilagođavanju obrazovnovaspitnog rada individualnim potrebama deteta / učenika, kreiranju pedagoškog profila i individualnog obrazovnog plana učenika, obavlja savetodavni rad sa vaspitačima i nastavnicima na osnovu dobijenih rezultata procene, pružajući im podršku u radu sa decom / učenicima, roditeljima, ličnim pratiocima, podstiče lični i profesionalni razvoj vaspitača i nastavnika;

- vrši procenu sposobnosti, znanja i veština u razvojnim oblastima, utvrđuje snage deteta / učenika i oblasti u kojima je potrebna podrška, prati razvoj i napredovanje deteta / učenika, preduzima pravovremene mere za unapređivanje razvoja;

- obavlja poslove u vezi sa profesionalnom orijentacijom učenika uz posebno uvažavanje individualnih snaga i potreba za podrškom;

- kreira i prilagođava instrumente procene kako bi došao do relevantnih podataka o deci / učenicima, uzimajući u obzir njihove specifičnosti u komunikaciji, socijalnoj interakciji, emocionalnom i kognitivnom razvoju;

- prikuplja relevantne podatke od roditelja dece / učenika i obavlja savetodavni rad sa roditeljima, pruža podršku i osnažuje roditelje u jačanju vaspitnih kompetencija i podsticanju razvoja dece / učenika;

- učestvuje u radu stručnih i drugih organa i tela u školi i u radu timova, posebno onih koji se formiraju za pružanje podrške razvoju i napredovanju deteta / učenika;

- obavlja analitičko istraživačke poslove i priprema izveštaje o izvršenim analizama;

- stručno se usavršava i prati tehnološke inovacije u oblasti primene asistivne tehnologije u obrazovanju;

- informiše ostale stručne saradnike o novim trendovima i primeni odgovarajućih asistivnih tehnologija dostupnih u obrazovanju;

- vodi propisanu evidenciju i pedagošku dokumentaciju;

- vrši izbor i prilagođavanje didaktičkog materijala i udžbenika.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije);

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- dozvola za rad (licenca).

Posebni uslovi rada

- u školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

 

Naziv radnog mesta

STRUČNI SARADNIK - LOGOPED

Stručni saradnik logoped

Stručni saradnik logoped u posebnim uslovima

Opšti / tipični opis posla

- učestvuje u planiranju, programiranju, praćenju i vrednovanju ostvarivanja vaspitnoobrazovnog rada, posebno u segmentima koji se odnose na planove i programe podrške deci i učenicima;

- sprovodi postupke za govorno jezičku procenu, realizuje aktivnosti u domenu prevencije govorno-jezičkih poremećaja, sprovodi logopedsku terapiju govorno-jezičkog razvoja;

- pruža podršku i pomoć vaspitačima i nastavnicima u planiranju, realizaciji i vrednovanju vaspitnoobrazovnog rada, posebno u oblasti komunikacije i govornojezičkog razvoja dece i učenika;

- pruža podršku u izradi i razvijanju individualnih obrazovnih planova i sarađuje sa interresornom komisijom u proceni potreba za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i/ili socijalnom podrškom detetu ili učeniku;

- realizuje osnaživanje dece, učenika i roditelja za primenu adekvatnih postupaka, metoda i tehnika u oblasti komunikacije i govorno-jezičkog razvoja dece i učenika;

- ostvaruje savetodavni rad sa roditeljima i starateljima dece / učenika;

- učestvuje u radu timova i organa ustanove;

- vodi pedagošku dokumentaciju i evidenciju;

- sarađuje sa institucijama, lokalnom zajednicom, stručnim i strukovnim organizacijama od značaja za uspešan rad ustanove.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije);

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- dozvola za rad (licenca).

Posebni uslovi rada

- u školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

 

Naziv radnog mesta

STRUČNI SARADNIK - BIBLIOTEKAR / NOTOTEKAR / MEDIJATEKAR

Stručni saradnik - bibliotekar / nototekar / medijatekar

Stručni saradnik - bibliotekar / nototekar / medijatekar u posebnim uslovima

Opšti / tipični opis posla

- vodi poslovanje biblioteke, medijateke, nototeke;

- planira, organizuje i učestvuje u izradi i realizaciji programa obrazovanja i vaspitanja;

- sarađuje sa nastavnicima i stručnim saradnicima;

- rukovodi u radu bibliotečke, medijatečke i nototečke sekcije;

- radi na izdavanju knjiga, priručnika, audio, video zapisa i notnih izdanja;

- učestvuje u organizovanju i ostvarivanju kulturne aktivnosti i javne delatnostiškole;

- vodi foto, muzičku, video i drugu arhivu škole i stručno obrađuje notne, video, audio i druge zapise;

- sarađuje sa matičnom bibliotekom, stručnim institucijama i društvenim okruženjem;

- predlaže nabavku knjiga, časopisa, medijatečke i nototečke građe, inventariše, klasifikuje, signira i katalogizuje;

- učestvuje u izboru odobrenih udžbenika sa ostalim članovima veća;

- učestvuje u radu timova i organa škole;

- vodi pedagošku dokumentaciju i evidenciju;

- učestvuje u izradi propisanih dokumenata ustanove.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije);

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

izuzetno:

- na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju do tri godine ili višim obrazovanjem i godine radnog iskustva na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- dozvola za rad (licenca).

Posebni uslovi rada

- u školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

 

Naziv radnog mesta

STRUČNI SARADNIK/SARADNIK - SOCIJALNI RADNIK

- Stručni saradnik/Saradnik - socijalni radnik

- Stručni saradnik - socijalni radnik u posebnim uslovima

Opšti / tipični opis posla

- planira, programira, organizuje i učestvuje u ostvarivanju programa socijalne zaštite;

- doprinosi stvaranju optimalnih uslova za razvoj dece i učenika putem mera i oblika socijalne zaštite;

- koordinira, organizuje i prati prijem dece i učenika u ustanovu u skladu sa prioritetima za upis, a na osnovu utvrđenih potreba porodica i dece;

- pruža dodatnu podršku učenicima iz osetljivih društvenih grupa, talentovanim učenicima i učenicima sa smetnjama u razvoju i učestvuje u radu tima za pružanje dodatne podrške detetu i učeniku;

- obavlja savetodavni rad sa decom i učenicima, roditeljima, starateljima i zaposlenima u ustanovi iz domena socijalne zaštite, a posebno iz osetljivih društvenih grupa;

- učestvuje u radu timova i organa ustanove;

- izrađuje analize kretanja uspeha učenika i prati rad učenika;

- radi na preventivnom sagledavanju problema, predlaže mere za njihovo otklanjanje;

- koordinira radom tima za zaštitu od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja;

- sarađuje sa centrom za socijalni rad i drugim relevantnim institucijama;

- vodi dokumentaciju i evidenciju i učestvuje u izradi propisanih dokumenata ustanove.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije);

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

izuzetno:

- na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju do tri godine ili višim obrazovanjem i godine radnog iskustva na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- dozvola za rad (licenca).

Posebni uslovi rada

- u školi za učenike sa smetnjama u razvojui invaliditetom.

 

Naziv radnog mesta

STRUČNI SARADNIK - ANDRAGOG

Stručni saradnik - andragog

Stručni saradnik - andragog u posebnim uslovima

Opšti / tipični opis posla

- planira, organizuje i učestvuje u izradi i realizaciji programa obrazovanja i vaspitanja odraslih;

- prati realizaciju, vrši analizu i učestvuje u istraživanju i vrednovanju obrazovnovaspitnog rada;

- pruža dodatnu podršku odraslima iz osetljivih društvenih grupa, talentovanim i odraslima sa smetnjama u razvoju;

- sarađuje sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, centrima za socijalni rad i drugim institicijama radi profesionalne orijentacije i osposobljavanja polaznika, a posebno iz osetljivih društvenih grupa;

- obavlja savetodavni rad sa odraslima i zaposlenima u ustanovi;

- učestvuje u radu timova i organa ustanove;

- vodi pedagošku dokumentaciju i evidenciju;

- učestvuje u izradi propisanih dokumenata ustanove.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije);

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- dozvola za rad (licenca).

Posebni uslovi rada

- u školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

 

Naziv radnog mesta

SEKRETAR USTANOVE

Sekretar ustanove

Sekretar ustanove u posebnim uslovima

Opšti / tipični opis posla

- stara se o zakonitom radu ustanove, ukazuje direktoru i organu upravljanja na nepravilnosti u radu ustanove;

- obavlja upravne poslove u ustanovi;

- izrađuje opšte i pojedinačne pravne akte ustanove;

- obavlja pravne i druge poslove za potrebe ustanove;

- izrađuje ugovore koje zaključuje ustanova;

- obavlja pravne poslove u vezi sa statusnim promenama u ustanovi;

- obavlja pravne poslove u vezi sa upisom dece, učenika i odraslih;

- obavlja pravne poslove u vezi sa javnim nabavkama u saradnji sa finansijskom službom ustanove;

- pruža stručnu pomoć u vezi sa izborom organa upravljanja u ustanovi;

- pruža stručnu podršku i koordinira rad komisije za izbor direktora ustanove;

- prati propise i o tome informiše zaposlene.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije);

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- dozvola za rad sekretara (licenca za sekretara) ili položen stručni ispit za sekretara, pravosudni ili stručni ispit za zaposlene u organima državne uprave ili državni stručni ispit.

Posebni uslovi rada

- u školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

 

Naziv radnog mesta

SARADNIK ZA IZRADU DIDAKTIČKIH SREDSTAVA I POMAGALA ZA DECU SA SENZOMOTORIČKIM SMETNJAMA

Saradnik za izradu didaktičkih sredstava i pomagala za decu sa senzomotoričkim smetnjama

Saradnik za izradu didaktičkih sredstava i pomagala za decu sa senzomotoričkim smetnjama u posebnim uslovima

Opšti / tipični opis posla

- izrada didaktičkih sredstava za decu koja su obuhvaćena programom rane intervencije;

- izrada didaktičkih sredstava i nastavnih materijala i prilagođavanje postojećih u skladu sa obrazovnim potrebama dece i učenika;

- podrška nastavnicima u pripremi i realizaciji nastave;

- tiflotehnička i tiflodidaktička adaptacija materijala i priprema za štampu ili prebacivanje u audio format;

- surdotehnička i surdodidaktička adaptacija materijala;

- član je tima za dodatnu podršku detetu / učeniku i učestvuje u radu timova i organa ustanove;

- vodi propisanu evidenciju i pedagošku dokumentaciju;

- vrši permanentnu podršku korisnicima asistivne tehnologije u njenom korišćenju, održavanju i unapređivanju / modifikaciji.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije);

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

 

Posebni uslovi rada

- u školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

 

Naziv radnog mesta

SARADNIK ZA UNAPREĐIVANJE PREVENTIVNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Opšti / tipični opis posla

- doprinosi stvaranju optimalnih uslova za razvoj dece, očuvanje i unapređivanje zdravlja i bezbednosti;

- planira, programira i prati ostvarivanje programa preventivne zdravstvene zaštite na nivou ustanove;

- učestvuje u izradi propisanih dokumenata ustanove;

- učestvuje u radu stručnih timova i organa ustanove;

- učestvuje u izradi i prati ostvarivanje plana zdravstvene nege dece kojoj je potrebna dodatna zdravstvena podrška;

- obavlja savetodavni rad iz oblasti očuvanja i unapređivanja zdravlja i bezbednosti dece, sa roditeljima, odnosno starateljima i zaposlenima u ustanovi;

- sarađuje sa zdravstvenim institucijama, lokalnom samoupravom, stručnim i strukovnim organizacijama od značaja za uspešan rad ustanove;

- vodi odgovarajuću dokumentaciju.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije, osnovne akademske studije ili specijalističke strukovne studije), odnosno na studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem zdravstvene struke.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

 

 

Naziv radnog mesta

SARADNIK ZA ISHRANU - NUTRICIONISTA

Saradnik za ishranu nutricionista

Saradnik za ishranu nutricionista u posebnim uslovima

Opšti / tipični opis posla

- planira, organizuje i prati ostvarivanje programa ishrane dece;

- stara se o primeni normativa ishrane, izrađuje i koriguje recepture i kreira jelovnike;

- priprema indivudualizovane jelovnike i recepture za decu koja imaju posebne nutritivne potrebe i prati pripremu ovih obroka;

- vrši kontrolu pravilnog čuvanja i upotrebe namirnica, procesa pripreme, distribucije i serviranja obroka za decu;

- savetodavni rad sa roditeljima, odnosno starateljima dece, u vezi sa prilagođavanjem ishrane zdravstvenom stanju deteta;

- sarađuje sa Zavodom za javno zdravlje i sa drugim stručnim institucijama koje se bave unapređivanjem ishrane;

- vodi propisanu evidenciju;

- učestvuje u radu organa ustanove.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije ili specijalističke strukovne studije), odnosno na studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem zdravstvene struke.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

 

Posebni uslovi rada

- u školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

 

Naziv radnog mesta

SARADNIK - MEDICINSKA SESTRA ZA PREVENTIVNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I NEGU/MEDICINSKA SESTRA

 

- Saradnik - Medicinska sestra za preventivnu zdravstvenu zaštitu i negu

- Medicinska sestra u posebnim uslovima

Opšti/tipični opis posla

- ostvaruje neposredan preventivnii zdravstveno vaspitni rad sa decom/učenicima, roditeljima i zaposlenima;

- sprovodi opšte protivepidemijske mere i prati svakodnevno opšte stanje dece/učenika i reaguje u situacijama promene opšteg stanja deteta;

- sprovodi mere preventivne zdravstvene zaštite dece i obezbeđuje individualni higijensko-dijetetski režim kod dece/učenika sa hroničnim nezaraznim bolestima;

- pruža prvu pomoć kod povreda i poremećaja zdravstvenog stanja dece/učenika;

- vrši svakodnevni sanitarno-higijenski nadzor svih prostorija u objektu;

- sarađuje sa nadležnim zdravstvenim, obrazovnim i ostalim institucijama;

- daje podršku učenicima prilikom uzimanja terapije, hrane, kretanja, održavanja lične higijene;

- formira navike i promoviše adekvatno ponašanje kod učenika (lična higijena, pravilna ishrana);

- sarađuje sa porodicom i društvenom sredinom.

Stručna sprema/obrazovanje

- srednje obrazovanje zdravstvene struke u trajanju od četiri godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

- stručni ispit;

- jedna godina rada u struci.

Posebni uslovi rada

- u školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

 

Naziv radnog mesta

MEDICINSKI TEHNIČAR NEGOVATELJ/MEDICINSKI TEHNIČAR

- Medicinski tehničar negovatelj

- Medicinski tehničar u posebnim uslovima

Opšti / tipični opis posla

- vrši preventivnu zdravstvenu zaštitu i negu učenika;

- prati zdravstveno stanje učenika, radi na sprečavanju i suzbijanju širenja bolesti;

- formira navike i promoviše adekvatno ponašanje kod učenika (lična higijena, pravilna ishrana, navika održavanja urednosti prostora);

- motiviše roditelje kroz informisanje na aktivnu saradnju u cilju unapređenja zdravlja učenika;

- daje podršku prilikom uzimanja terapije, hrane, kretanja, održavanja lične higijene i higijene prostora.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje, stečeno u skladu sa propisima koji uređuju oblast zdravstvene zaštite.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit;

- završen pripravnički staž.

Posebni uslovi rada

- u školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

 

Naziv radnog mesta

PEDAGOŠKI ASISTENT

Opšti / tipični opis posla

- pruža pomoć i dodatnu podršku deci i učenicima u skladu sa njihovim razvojnim, obrazovnim, socijalnim potrebama;

- asistira vaspitačima, nastavnicima i stručnim saradnicima u cilju unapređivanja njihovog rada sa decom, odnosno učenicima kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška;

- radi unapređivanja socijalnog i emocionalnog statusa dece i učenika, kao i osnaživanja porodica za to, kontinuirano i aktivno komunicira sa roditeljima odnosno starateljima dece, odnosno učenika;

- u saradnji sa upravom ustanove, stručnim saradnicima i drugim zaposlenima uzima učešće u intersektorskoj komunikaciji sa nadležnim ustanovama, organizacijama, udruženjima i jedinicama lokalne samouprave;

- učestvuje u radu Stručnog tima za inkluzivno obrazovanje, odnosno Tima za pružanje dodatne podrške deci i učenicima, kao i u radu drugih timova i organa ustanove, radi unapređivanja rada sa decom i učenicima;

- pruža podršku deci i učenicima u procesu socijalizacije i adaptacije na ustanovu, grupu, odeljenje i vršnjačku komunikaciju;

- pruža kontinuiranu podršku u prilagođavanju tehnika, primeni asistivnih tehnologija u procesu učenju u školi i porodici;

- redovno podnosi izveštaj o svom radu i izrađuje propisanu dokumentaciju.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- obuka za pedagoškog asistenta (završen propisan program obuke za rad sa decom i učenicima romske nacionalne manjine).

 

Naziv radnog mesta

ANDRAGOŠKI ASISTENT

Opšti / tipični opis posla

- informiše odrasle o mogućnostima sticanja, odnosno završavanja funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih;

- motiviše odrasle za uključivanje u sistem obrazovanja;

- pomaže odraslima u otklanjanju barijera za upis i pohađanje nastave;

- pomaže u prevazilaženju teškoća u učenju;

- pruža podršku nastavniku u ostvarivanju programa u izradi materijala za učenje i nastavu;

- učestvuje u ostvarivanju različitih nastavnih i vannastavnih aktivnosti;

- radi na uspostavljanju saradnje škole sa socijalnim partnerima u jedinici lokalne samouprave radi ostvarivanja prava odraslih i ostvarivanja obrazovnog procesa;

- pomaže odraslima u izboru obuka;

- posreduje u saradnji osnovne i srednje škole radi uključivanja odraslih u proces obučavanja;

- učestvuje u prikupljanju podataka.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- obuka za andragoškog asistenta.

 

Naziv radnog mesta

KOORDINATOR ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH

Opšti / tipični opis posla

- planira, programira, organizuje i prati rad na obrazovanju odraslih;

- učestvuje u izradi Godišnjeg plana rada škole;

- učestvuje u radu na unapređenju opšte organizacije rada Centra za kontinuirano obrazovanje odraslih (upis polaznika, ispitivanje tržišta, priprema nastavnika za planiranje i realizaciju obuka);

- sarađuje sa nastavnicima u odabiranju i pripremi efikasnijih metoda, oblika i sredstava rada, realizaciji plana izvođenja obuka i vodi evidenciju o obukama;

- prikuplja podatke koji su značajni za rad centra;

- učestvuju u realizaciji saradnje centra sa Tržištem rada, strukovnim udruženjima, komorama i preduzećima;

- radi samostalno ili učestvuje u ispitivanju faktora bitnih za unapređivanje obrazovanja odraslih;

- učestvuje u aktivnostima vezanim za propagandu rada centra;

- priprema materijal za konkurisanje za obavljanje obuka i blagovremeno konkuriše na raspisane oglase;

- učestvuje u izradi sertifikata u vezi sa obukama;

- arhivira dokumentaciju u vezi sa obukama;

- učestvuje u radu stručnih organa škole;

- organizuje instruktivno pedagoški rad sa svim odraslimauključujući i rad sa vanrednim učenicima;

- predlaže pomoćniku direktora ili direktoru raspored i vodi računa o sprovođenju pripremne nastave za vanredne učenike;

- podnosi pomoćniku direktora ili direktoru predlog komisija za ispitni rok za vanredne učenike;

- odgovoran je za organizaciju i sprovođenje ispita vanrednih učenika;

- priprema materijal za ispite kod vanrednih učenika;

- sarađuje sa ispitnim komisijama za vreme održavanja ispita vanrednih učenika;

- sarađuje sa stručnim institucijama.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije);

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- završena obuka za rad na obrazovanju odraslih.

RADNA MESTA U OBLASTI UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA:

Naziv radnog mesta

VASPITAČ U DOMU UČENIKA

Vaspitač u domu učenika

Vaspitač u domu učenika u posebnim uslovima

Opšti / tipični opis posla

- predlaže godišnji plan i program rada ustanove, u delu koji se odnosi na vaspitni rad;

- realizuje poslove i zadatke iz godišnjeg plana vaspitnog rada;

- planira, organizuje i sprovodi vaspitni rad;

- pruža podršku učenicima da uspešno funkcionišu u uslovima odvojenosti od porodice i da se snađu u različitim problemskim situacijama;

- prati i podržava dečiji razvoj i napredovanje u saradnji sa roditeljima, odnosno starateljima učenika;

- stara se o sistematičnom učenju, postizanju boljeg uspeha učenika u školi i redovnom pohađanju nastave;

- stara se o bezbednosti i zdravlju učenika u okviru svojih zakonskih ovlašćenja

- pruža dodatnu podršku učenicima iz osetljivih društvenih grupa, talentovanim učenicima i učenicima sa smetnjama u razvoju;

- organizuje i realizuje aktivnosti iz kulturno-zabavnog života učenika kroz rad sekcija i komisija;

- sprovodi odredbe kućnog reda i stara se o održavanju discipline u domu;

- sarađuje sa stručnim saradnicima, razrednim starešinama, školama, roditeljima / starateljima;

- odgovoran za vođenje matične evidencije, pedagoške dokumentacije o učenicima i čuvanje dokumentacije;

- stara se o estetsko-higijenskom uređenju soba;

- učestvuje u prijemu učenika u dom kroz rad komisije;

- obavlja poslove dežurstva.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije);

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen ispit za licencu.

Posebni uslovi rada

- noćno dežurstvo u ustanovi učeničkog standarda u školi sa domom ili u domu učenika;

- u domu za učenike sa smetnjama u razvoju i ivaliditetom.

 

Naziv radnog mesta

DEFEKTOLOG - VASPITAČ U DOMU UČENIKA

Defektolog - vaspitač

Defektolog - vaspitač u posebnim uslovima

Opšti / tipični opis posla

- izrađuje deo godišnjeg plana rada doma, iz svoje nadležnosti, koji se odnosi na procenu stanja, snage, sposobnosti, interesovanja, rizika i potrebe učenika i drugih značajnih osoba u okruženju učenika bitnih za njegov razvoj i napredovanje;

- učestvuje u izradi individualnih obrazovnih planova i pružanje posebne podrše učenicima koji se školuju po individualiziranoj nastavi i individualnom obrazovnom planu, predlaže i vrši podršku u realizaciji slobodnih aktivnosti na osnovu utvrđenih sklonosti, interesovanja, afiniteta i snaga svakog učenika;

- sarađuje sa roditeljima, nastavnicima i stručnim saradnicima u školi na izradi, realizaciji i evaluaciji individualnih obrazovnih planova;

- sarađuje sa obrazovnim, zdravstvenim i socijalnim institucijama (školama, domovima zdravlja, savetovalištima, centrima za socijalni rad, policijom) i drugim ustanovama koje doprinose ostvarivanju standarda i postignuća, odnosno dobrobiti učenika sa posebnim potrebama;

- učestvuje u proceduri procene, obuci i evaluaciji korišćenja asistivne tehnologije (učenje, društveni život, hranjenje, kretanje, lična higijena);

- neposredno radi u grupi sa učenicima na realizaciji programa vaspitnoobrazovnog rada;

- realizuje programske zadatke iz svih oblasti vaspitanja;

- pruža pomoć i podršku senzornom, kognitivnom, psihomotornom razvoju učenika.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije);

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen ispit za licencu.

Posebni uslovi rada

- u domu za učenike sa smetnjama u razvoju i ivaliditetom.

 

Naziv radnog mesta

UREDNIK KULTURNO OBRAZOVNOG I ZABAVNOG PROGRAMA

Opšti / tipični opis posla

- izrađuje predlog godišnjeg programa vaspitnog rada doma, u delu koji se odnosi na kulturni i zabavni program i odgovoran je za njegovu realizaciju;

- osmišljava, predlaže i uređuje kulturne, obrazovne i zabavne programe;

- obavlja stručne i organizacione poslove za potrebe realizacije programa;

- organizuje realizaciju programa u saradnji sa rukovodiocem, vaspitačima i stručnim saradnicima u domu i realizatorima programa;

- ostvaruje saradnju sa drugim institucijama kulture u zemlji i inostranstvu i prati manifestacije iz svoje oblasti;

- sarađuje sa službama u instituciji i organizacijama van institucije u vezi realizacije programa;

- priprema periodične i godišnje izveštaje o realizaciji programa.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije);

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

- na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odmnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika;

- najmanje dve godine radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

UREDNIK PROGRAMA U USTANOVI KULTURE STUDENTSKOG STANDARDA

Opšti / tipični opis posla

- izrađuje godišnji program rada u delu koji se odnosi na oblast koju uređuje, neposredno radi na njegovoj realizaciji i odgovoran je za isti;

- rukovodi timom organizatora i realizatora i daje konkretne naloge licima koja su uključena u fazi pripreme programa radi njegove realizacije;

- prisustvuje probama ili drugim složenijim pripremnim radnjama programa, kako bi na vreme uočio eventualne nedostatke i preduzeo mere kako bi se oni otklonili;

- dostavlja stručnoj službi ustanove sve neophodne podatke, kako bi svi formalno-pravni i administrativno-finansijski uslovi vezani za realizaciju određenog programa bili ispunjeni u skladu sa važećim zakonskim i drugim propisima;

- ostvaruje saradnju sa naučnim i stručnim institucijama, ustanovama kulture u zemlji i van zemlje i ustanovama srodnim ustanovi u kojoj je zaposlen;

- sarađuje sa službama u ustanovi i organizacijama van ustanove u vezi realizacije programa;

- priprema periodične i godišnje izveštaje o realizaciji programa;

- priprema programske projekte i dokumentaciju radi konkurisanja kod nadležnih organizacija u zemlji i inostranstvu radi njihove realizacije.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije);

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

- na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odmnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika;

- najmanje dve godine radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

UREDNIK ARHIVA

Opšti / tipični opis posla

- izrađuje godišnjeg programa ustanove kulture u delu koji se odnosi na rad arhiv medija, neposredno radi na njegovoj realizaciji i odgovoran je za isti;

- obavlja stručne i organizacione poslove u neposrednoj realizaciji rada arhiva;

- prati alternativnu filmsku i video produkciju;

- vrši obradu i zbrinjavanje filmske, video i digitalne građe prema standardima filmskih arhiva;

- organizuje rad Saveta arhiva alternativnog filma;

- radi na proširenju fonda i prikupljanju građe;

- vrši obradu i zbrinjavanje filmske, video i digitalne građe nastale u vezi sa programima ustanove kulture;

- omogućava korišćenje fonda prema standardima filmskih arhiva;

- neposredan rad na formiranju DVteke;

- priprema periodične i godišnje izveštaje o realizaciji programa;

- priprema programske projekte i dokumentaciju radi konkurisanja kod nadležnih organizacija u zemlji i inostranstvu radi njihove realizacije.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije);

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

- na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odmnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika;

- najmanje dve godine radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

STRUČNI SARADNIK PEDAGOG U USTANOVI UČENIČKOG STANDARDA

Stručni saradnik pedagog

Stručni saradnik pedagog u posebnim uslovima rada

Opšti / tipični opis posla

- učestvuje u planiranju, programiranju, praćenju i vrednovanju ostvarivanja vaspitnog rada i predlaže mere za njegovo poboljšanje;

- pruža podršku vaspitačima u planiranju, pripremanju i izvođenju svih vidova vaspitnog rada;

- sprovodi analize i istraživanja u cilju unapređenja rada doma učenika i unapređenja vaspitnog rada;

- identifikuje učenike sa problemima u učenju i ponašanju i radi na otklanjanju pedagoških uzroka tih problema;

- pruža podršku učenicima u njihovom profesionalnom razvoju;

- pruža podršku i pomoć učenicima iz osetljivih društvenih grupa;

- pruža podršku učenicima koji imaju teškoće u učenju, adaptaciji na dom, ponašanju i socijalnim odnosima;

- učestvuje u planiranju i realizaciji preventivnih aktivnosti u cilju unapređenja zdravlja, bezbednosti i zaštite prava učenika u domu;

- sarađuje sa direktorom i drugim stručnim saradnicima na zajedničkom planiranju aktivnosti, stručnog usavršavanja vaspitača i izradi dokumenata doma;

- pruža stručnu podršku i pomoć roditeljima učenika koji imaju teškoće u učenju i školskom postignuću;

- sarađuje sa školama, institucijama, lokalnom zajednicom, stručnim i strukovnim organizacijama od značaja za uspešan rad ustanove i za dobrobit učenika;

- učestvuje u radu stručnih timova i organa ustanove;

- vodi pedagošku dokumentaciju i evidenciju;

- primenom pedagoških aktivnosti stvara optimalne uslove za razvoj učenika i unapređivanju obrazovnovaspitnog rada;

- učestvuje u planiranju, programiranju, praćenju i vrednovanju ostvarivanja vaspitnoobrazovnog rada;

- pruža dodatnu podršku učenicima iz osetljivih društvenih grupa, talentovanim učenicima i učenicima sa smetnjama u razvoju;

- prati, analizira i podstiče celovit razvoja učenika;

- pruža podršku i pomoć vaspitačima u planiranju, pripremanju i realizaciji svih vidova vaspitnoobrazovnog rada;

- obavlja savetodavni rad sa učenicima, roditeljima, odnosno starateljima i zaposlenima u ustanovi;

- pruža podršku u izradi i razvijanju individualnih obrazovnih planova;

- daje predloge izmene internih dokumenata ustanove u cilju unapređenja vaspitnog rada;

- vodi evidenciju i pedagošku dokumentaciju;

- sarađuje sa institucijama, lokalnom zajednicom, stručnim i strukovnim organizacijama od značaja za uspešan rad ustanove.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije);

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen ispit za licencu.

Posebni uslovi rada

- u domu za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

 

Naziv radnog mesta

STRUČNI SARADNIK PSIHOLOG U USTANOVI UČENIČKOG STANDARDA

Stručni saradnig psiholog

Stručni saradnik psiholog u posebnim uslovima

Opšti / tipični opis posla

- učestvuje u planiranju, programiranju, praćenju i vrednovanju ostvarivanja vaspitnog rada i predlaže mere za njegovo poboljšanje;

- pruža podršku vaspitačima u planiranju, pripremanju i izvođenju svih vidova vaspitnog rada;

- sprovodi analize i istraživanja u cilju unapređenja rada doma učenika i unapređenja vaspitnog rada;

- obavlja psihološku procenu učenika uz pomoć psihološkim mernih instrumenata i realizuje savetodavni rad sa njima;

- pruža podršku učenicima u njihovom profesionalnom razvoju;

- pruža podršku i pomoć učenicima iz osetljivih društvenih grupa;

- pruža podršku učenicima koji imaju emocionalne probleme i teškoće u adaptaciji na dom, učenju, ponašanju i socijalnim odnosima;

- učestvuje u planiranju i realizaciji preventivnih aktivnosti u cilju unapređenja zdravlja, bezbednosti i zaštite prava učenika u domu;

- sarađuje sa direktorom i drugim stručnim saradnicima na zajedničkom planiranju aktivnosti, stručnog usavršavanja vaspitača i izradi dokumenata doma;

- pruža stručnu podršku i pomoć roditeljima, odnosno starateljima i zaposlenima u ustanovi;

- sarađuje sa školama, institucijama, lokalnom zajednicom, stručnim i strukovnim organizacijama od značaja za uspešan rad ustanove i za dobrobit učenika;

- učestvuje u radu stručnih timova i organa ustanove;

- vodi pedagošku dokumentaciju i evidenciju.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije);

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen ispit za licencu.

Posebni uslovi rada

- u domu za učenike sa smetnjama u razvoju i ivaliditetom.

 

Naziv radnog mesta

STRUČNI SARADNIK BIBLIOTEKAR U USTANOVI UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA

Opšti / tipični opis posla

- izrađuje godišnje, mesečne i operativne planove rada;

- vrši nabavku knjiga i periodike;

- obaveštava korisnike o stanju fonda biblioteke;

- klasifikuje domaće i inostrane knjige po udk sistemu i izrađuje imenike i registre;

- godišnje sređuje knjižni fond;

- vodi glavnu knjigu inventara i inventar prinovljenih knjiga;

- prati i vodi evidenciju o korišćenju literature;

- upućuje učenike u nalaženje potrebne literature;

- radi na razvijanju pozitivnog odnosa učenika prema čitanju;

- sarađuje sa vaspitačima i stručnim saradnicima u domu;

- učestvuje u organizovanju i ostvarivanju kulturne aktivnosti i javne delatnosti doma;

- podstiče razvijanje navika dolaženja u biblioteku i stimuliše učešće u aktivnostima sekcija( literarna, dramska, kvizovi znanja);

- sarađuje sa prosvetnim, naučnim, kulturnim i drugim ustanovama.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije);

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

 

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- najmanje jedna godina radnog iskustva;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

SEKRETAR USTANOVE UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA

Opšti / tipični opis posla

- izrađuje nacrt statuta i drugih opštih akata ustanove, u skladu sa zakonom;

- prati primenu statuta, kolektivnih ugovora i drugih opštih akata i priprema predloge za izmene i dopune tih akata;

- prati i sprovodi postupak donošenja izrađuje predlog posebnih akata ustanove,

- prati propise i ukazuje na obaveze koje proističu iz njih;

- priprema tužbe, predloge odgovora na tužbe, ulaže, žalbe i vrši zastupanje ustanove po ovlašćenju pred sudovima i drugim organima i organizacijama;

- obavlja pravno - tehničke poslove oko izbora organa ustanove i stručne poslove za ove organe;

- obavlja stručne poslove kod sprovođenja konkursa za izbor direktora, kao i kod sprovođenja konkursa za prijem ostalih radnika ustanove;

- obavlja stručno - administartivno tehničke poslove u vezi sa upisom učenika u ustanovu;

- obavlja poslove u vezi prestanka radnog odnosa i raspoređivanja radnika;

- obavlja poslove oko prijave - odjave radnika;

- priprema i stručno obrađuje nacrte, predloge opštih akata, odluke, rešenja i druga posebna akta direktora;

- pruža stručnu pomoć direktoru u blagovremenom i pravilnom sproveđenju podzakonskih i internih akata;

- pruža stručnu pomoć u sprovođenju odluka organa upravljanja, inspekcijskih organa i drugih nadležnih organa;

- priprema sednice upravnog odbora, vodi zapisnik sa sednica i pruža stručnu pomoć u radu;

- rukuje pečatima i štambiljima ustanove;

- učestvuje u radu komisija i izradi zapisnika za poslove javne nabavke i sprovodi postupak i izrađuje kompletnu dokumenataciju;

- vodi evidenciju o obavezi polaganja ispita za licencu;

- pruža stručnu pomoć u vezi vođenja disciplinskih postupaka.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije);

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

 

 

Naziv radnog mesta

ANIMATOR SPORTSKIH I REKREATIVNIH AKTIVNOSTI

Opšti / tipični opis posla

- izrađuje predlog plana rada iz svog delokruga i odgovoran je za njegovu realizaciju;

- osmišljava, predlaže i uređuje sportske i zabavne programe za učenike;

- sarađuje sa odgovarajućim službama u domu i odgovarajućim organizacijama van doma u cilju realizacije i poboljšanja kvaliteta programa;

- organizuje realizaciju programa;

- prilagođava sportsko rekreativne sadržaje u skladu sa potrebama učenika.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije);

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

 

 

Naziv radnog mesta

KOORDINATOR VASPITNE SLUŽBE

Koordinator vaspitne službe

Koordinator vaspitne službe u posebnim uslovima

Opšti / tipični opis posla

- koordinira rad vaspitne službe u ustanovi učeničkog standarda;

- planira, organizuje i prati realizaciju vaspitnog rada u ustanovi učeničkog standarda i o tome redovno izveštava direktora i stručne organe;

- vrednuje realizaciju vaspitnog rada u ustanovi;

- izrađuje godišnji plan i program vaspitnog rada ustanove i izveštaj o vaspitnom radu;

- daje predloge u cilju unapređenja vaspitnog rada;

- vodi računa o obezbeđivanju redovnog dežurstva vaspitača u domu učenika i kontroliše izvršavanje poslova u okviru vaspitne službe;

- realizuje poslove i zadatke iz godišnjeg plana vaspitnog rada;

- obezbeđuje sve neophodne uslove za uredno vođenje pedagoške dokumentacije u ustanovi;

- predlaže i aktivno učestvuje u organizaciji programa stručnog usavršavanja;

- planira i nadzire kulturno-zabavni život učenika kroz rad sekcija i komisija;

- stara se o prijemu učenika u dom;

- učestvuje u organizovanim oblicima kulturne i javne delatnosti ustanove;

- sarađuje sa direktorom ustanove i stručnim saradnicima na unapređenju vaspitnoobrazovnog rada u ustanovi;

- sarađuje sa roditeljima / starateljima, razrednim starešinama;

- sarađuje sa školama, drugim nadležnim ustanovama, organizacijama, udruženjima i jedinicom lokalne samouprave;

- pruža informacije iz delokruga rada vaspitne službe ustanove nadležnim organima.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije);

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen ispit za licencu;

- najmanje tri godine radnog iskustva.

Posebni uslovi rada

- u domu za učenike sa smetnjama u razvoju i ivaliditetom.

 

Naziv radnog mesta

SARADNIK ZA MEĐUNARODNU RAZMENU STUDENATA

Opšti / tipični opis posla

- kontaktira sa turističkim organizacijama i organizacijama studenata radi zaključenja ugovora o međunarodnoj razmeni studenata;

- organizuje i kontroliše rad recepcijske službe;

- prikuplja podatake iz oblasti međunarodne razmene studenata;

- sastavlja izveštaje o broju studenata iz međunarodne razmene i šalje ih službi za računovodstveno finasnijske poslove radi fakturisanja;

- organizuje promocije na turističkim sajmovima i sličnim manifestacijama;

- primenjuje opšte akte, propise i odluke vezane za međunarodnu razmenu studenata.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije);

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

- na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

ORGANIZATOR PROGRAMA POPUNE KAPACITETA

Opšti / tipični opis posla

- osmišljava program i plan za popunu slobodnih kapaciteta;

- sačinjava ponude i ugovore;

- ostvaruje saradnju sa školama, kulturnim institucijama i dr. ustanovama i organizacijama u cilju realizacije programa;

- vrši propagandnu aktivnost i druge aktivnosti na popuni slobodnih kapaciteta doma;

- prati i sačinjava izveštaje realizaciji popunjenosti kapaciteta.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije);

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

- na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

ORGANIZATOR PROGRAMA U USTANOVI KULTURE STUDENTSKOG STANDARDA

Opšti / tipični opis posla

- učestvuje u izradi programa ustanove u delu koji se odnosi na organizaciju programa i učestvuje u njegovoj realizaciji u delu koji se odnosi na organizaciju;

- organizuje sadržaje u skladu sa potrebama studenata i razvija inkluzivnu kulturu;

- obezbeđuje pravovremeno i uredno održavanje svih programa ustanove;

- organizuje i koordinira rad svih službi u ustanovi;

- priprema periodične i godišnje izveštaje u vezi sa organizacijom programa;

- organizuje rad službi na programima, iznajmljenim terminima i uslugama trećim licima;

- organizuje fizičko obezbeđenje programa;

- kontaktira sa organizacijama van ustanove.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije);

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika.

 

Naziv radnog mesta

REALIZATOR PROGRAMA U USTANOVI KULTURE STUDENTSKOG STANDARDA

Opšti / tipični opis posla

- organizuje pojedine prostore shodno potrebama pojedinih programa (raspored inventara, pultova, zastora);

- obezbeđuje urednost prostora gde se održavaju programi;

- organizuje pribavljanje, transport, čuvanje i povraćaj potrebnih materijala, rekvizita i uređaja;

- priprema ulazak i izlazak publike prilikom izvođenja programa;

- vrši pregled sale i ostalih prostorija u ustanovi;

- rukuje sa priručnim sredstvima PPZ i preduzima odgovarajuće mere za suzbijanje požara u ustanovi;

- sarađuje na tehničkom održavanju unutrašnjeg i spoljnog prostora ustanove;

- organizuje pribavljanje i čuvanje materijala za potrebe tehničke službe;

- obavezan je da se pridržava mera zaštite na radu.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije);

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

- na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem;

izuzetno:

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika.

 

Naziv radnog mesta

KOORDINATOR KULTURNO-OBRAZOVNIH I SPORTSKO-REKREATIVNIH AKTIVNOSTI

Opšti / tipični opis posla

- koordinira rad urednika u realizaciji dnevnih, mesečnih, godišnjih i ostalih programa i projekata redakcija;

- vodi i koordinira terminski plan dešavanja u ustanovi kulture;

- prati relevantne parametre programa i podnosi izveštaje o posećenosti i odjecima u javnosti (press cliping);

- vodi tekuću dokumentaciju programa - štampane materijale, foto, video i audio dokumentaciju;

- sarađuje sa službama ustanove kulture zaduženim za arhiviranje programske dokumentacije;

- organizuje posebne programe.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije);

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

- na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika.

 

Naziv radnog mesta

MAJSTOR SVETLA I TONA

Opšti / tipični opis posla

- neposredno učestvuje u tehničkoj realizaciji programa i stara se o pravilnoj upotrebi uređaja i instalacija vezanih za ton i svetlo;

- postavlja ozvučenje, rasvetu, muzičku i scensku opremu u cilju ralizacije programa;

- radi na funkcionisanju ozvučenja i svetlosnog parka za vreme izvođenja programa;

- rukuje audiovizuelnom i projekcionom opremom na programima;

- vrši tonsko i fotografsko snimanje svih programa doma kulture;

- vrši obradu i montažu tonskih snimaka i presnimavanje;

- vodi kompletnu tonsku i svetlosnu tehniku i odgovoran je za njenu ispravnost i rad;

- otklanja kvarove nastale na tehničkim uređajima;

- neposredno učestvuje u tekućem tehničkom i investicionom održavanju ustanove;

- organizuje pribavljanje i čuvanje materijala za potrebe tehničke službe;

- obavezan je da se pridržava mera zaštite na radu.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit iz oblasti zaštite od požara.

 

Naziv radnog mesta

KINOOPERATER

Opšti / tipični opis posla

- neposredno rukuje kinooperaterima;

- neposredno učestvuje u tehničkoj realizaciji programa i stara se o pravilnoj upotrebi uređaja i instalacijavezanih za video projekcije;

- vrši kontrolu kvaliteta filmova svih formata pre prikazivanja;

- u saradnji sa autorima vrši pripremu video materijala i prezentacija pre realizacije programa;

- postavlja video tehniku za projekcije (projektore 8mm, 16mm, 32 mm, video bimove i ostalu video tehniku) u cilju ralizacije programa;

- rukuje audiovizuelnom i projekcionom opremom na programima;

- vrši fotografsko snimanje svih programa;

- neposredno učestvuje u tekućem tehničkom i investicionom održavanju ustanove.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit iz oblasti zaštite od požara.

 

Naziv radnog mesta

SCENSKI MAJSTOR

Opšti / tipični opis posla

- izrađuje scenografiju i scenske elemente i priprema prostore za izvođenje programa;

- stara se o ispravnosti i pravilnom korišćenju scenske opreme i uređaja, instalacija i sredstava za rad;

- neposredno učestvuje u tehničkoj realizaciji programa;

- postavlja izložbe;

- izvršava popravke, zamenu delova, materijala i drugog inventara vezanog za scensku opremu i uređaje.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit iz oblasti zaštite od požara.

 

Naziv radnog mesta

SARADNIK SNIMATELJ

Opšti / tipični opis posla

- organizuje i učestvuje u proizvodnji filmova i video radova u produkciji akademskog kino kluba;

- snima filmsku i video dokumentaciju i realizuje filmove i video radove od važnosti za ustanovu;

- neposredno radi na kompjuteru na montaži filmova i video zapisa i presnimavanju i umnožavanju;

- vodi tekuću filmsku i video dokumentaciju;

- održava kompjutere za rad u akademskom kino klubu;

- izdaje i prima snimajuću tehniku i vodi računa o njenoj ispravnosti.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije);

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

- na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru u filmskoj produkciji;

- znanje stranog jezika.

 

Naziv radnog mesta

LEKAR U USTANOVI UČENIČKOG STANDARDA

Opšti / tipični opis posla

- obavlja preglede;

- vrši procenu i upućuje pacijente na specijalističke preglede;

- pruža prvu pomoć u slučaju povreda i vrši zbrinjavanje povreda;

- rukuje odgovarajućim aparatima i instrumentima;

- tumači rezultate laboratorijskih ispitivanja;

- pruža stručnu medicinsku savetodavnu pomoć;

- promoviše zdrave načine života;

- sprovodi mere zdravstvene prevencije.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije);

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- poseduje licencu u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast zdravstva.

 

Naziv radnog mesta

MEDICINSKI TEHNIČAR NEGOVATELJ

Opšti / tipični opis posla

- vrši preventivnu zdravstvenu zaštitu i negu učenika;

- unapređuje ličnu higijenu učenika i osoblja;

- prati zdravstveno stanje učenika;

- sprečava i suzbija širenje bolesti;

- formira navike ponašanja kod učenika (lična higijena, pravilna ishrana, navika održavanja urednosti prostora);

- motiviše roditelje na aktivnu saradnju u cilju unapređenja zdravlja učenika informisanjem roditelja;

- daje podršku prilikom uzimanja terapije, hrane, kretanja, održavanja lične higijene i higijene prostora.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje, stečeno u skladu sa propisima u oblasti zdravstvene zaštite.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- poseduje licencu u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast zdravstva.

 

Naziv radnog mesta

SARADNIK ZA ISHRANU

Opšti / tipični opis posla

- vrši prijemnu kontrolu namirnica, kontroliše pravilno čuvanje i upotrebu namirnica, proces pripreme, distribucije i serviranje obroka;

- stara se o racionalnom korišćenju životnih namirnica;

- kontroliše kvalitet, higijenu i ispravnost namirnica (rok upotrebe, organoleptička i nutritivna svojstva);

- obavlja instruktivni rad sa zaposlenima u restoranu;

- predlaže mere za poboljšanje kvaliteta ishrane;

- kontroliše sprovođenje HACCP sistema;

- učestvuje u kontroli pravilne raspodele hrane na linijama za podelu;

- primenjuje zahteve navedeneu dokumentima sistema upravljanja kvalitetom i bezbednošću hrane;

- sprovodi usvojenu politiku kvaliteta kroz sistem upravljanja kvalitetom i bezbednošću hrane;

- predlaže mere i učestvuje u unapređenju sistema upravljanja kvalitetom i bezbednošću hrane;

- planira, organizuje i prati ostvarivanje programa ishrane dece;

- sarađuje sa zavodom za javno zdravlje i sa drugim stručnim institucijama koje se bave unapređivanjem ishrane;

- u saradnji sa organima i službama Doma obavlja poslove upravljanja, sprovođenja i kontrole sistema HACCP i QMS u delokrugu svog rada;

- vodi propisanu evidenciju;

- stara se o primeni normativa ishrane, izrađuje i koriguje recepture i kreira jelovnike;

- priprema indiviudualizovane jelovnike i recepture za decu koja imaju posebne nutritivne potrebe i prati pripremu ovih obroka;

- učestvuje u radu organa ustanove;

- vrši kontrolu pravilnog čuvanja i upotrebe namirnica, procesa pripreme, distribucije i serviranja obroka za decu;

- savetodavni rad sa roditeljima, odnosno starateljima dece, u vezi sa prilagođavanjem ishrane zdravstvenom stanju deteta.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije);

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

- na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- poznavanje zahteva standarda i sistema kvaliteta i bezbednosti hrane - završena obuka.

 

Naziv radnog mesta

SARADNIK ZA SPROVOĐENJE STANDARDA KVALITETA SMEŠTAJA I ISHRANE

Opšti / tipični opis posla

- obezbeđuje funkcionisanje i poboljšavanje sistema kvaliteta i "HACCP" sistema;

- učestvuje u kreiranju politike i ciljeva kvaliteta ustanove;

- sprovodi usvojenu politiku kvaliteta u ustanovi i prati realizaciju ciljeva kvaliteta;

- izrađuje godišnji plan internih provera i organizuje interne provere;

- učestvuje u internim proverama kao proveravač;

- učestvuje u analizama i izradi izveštaja za preispitivanje sistema kvaliteta;

- organizuje sprovođenje korektivnih i preventivnih mera;

- učestvuje u izradi i kontroli dokumenata kvaliteta u skladu sa politikom kvaliteta;

- kontroliše neusaglašenosti i rešava im uzroke kroz korektivne i preventivne mere;

- vodi registar neusaglašenosti, korektivnih i preventivnih mera;

- izveštava predstavnika rukovodstva za kvalitet i vođu "HACCP" tima o rezultatima sprovedenih korektivnih i preventivnih mera;

- učestvuje u postavljanju i analizama performansi procesa;

- izrađuje predlog i prati realizaciju obuke zaposlenih iz sistema kvaliteta;

- učestvuje u organizovanju eksternih provera;

- učestvuje u proveri sistema isporučioca;

- odgovoran je za primenu standarda "SRPS ISO 90011" i zakonske regulative iz svog delokruga rada;

- odgovoran je za tačnost podataka koji se koriste pri analizama pojedinih aktivnosti.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije);

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

- na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- poznavanje zahteva standarda i sistema kvaliteta i bezbednosti hrane;

- obuka za internog / eksternog proveravača.

 

Naziv radnog mesta

REFERENT ZA SMEŠTAJ I ISHRANU

Opšti / tipični opis posla

- organizuje, koordinira i kontroliše izvršenje svih poslova i zadataka u okviru službe ishrane i smeštaja učenika;

- odgovoran je za pravilan rad kuhinje u pogledu kvaliteta i kvantiteta ishrane, blagovremenoj pripremi i izdavanju hrane;

- vrši izdavanje školskog inventara učenicima stanarima doma škole i odgovoran je za pravilno postupanje i evidenciju ovog dela školskog inventara;

- vrši trebovanje namirnica i materijala prema propisanoj kalkulaciji i normativima ishrane;

- stara se o racionalnom korišćenju životnih namirnica, potrošnji vode i električne energije u kuhinji i trpezariji;

- odgovoran je za higijensko stanje u kuhinji, zdravstvenu ispravnost životnih namirnica i pravilno korišćenje sredstava rada;

- redovno organizuje sravnjivanje primljenih bonova od abonenata sa utrošenom količinom namirnica i vodi evidenciju o broju izdatih obroka.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

 

RADNA MESTA U VISOKOM OBRAZOVANJU:

Naziv radnog mesta

NASTAVNIK NA AKADEMSKIM STUDIJAMA - REDOVNI PROFESOR

Redovni profesor

Redovni profesor u polju umetnosti

Redovni profesor kliničkih predmeta

Opšti / tipični opis posla

- drži nastavu na svim nivoima studija, prema sadržaju i u predviđenom broju časova, utvrđenim studijskim programom i planom izvođenja nastave;

- organizuje i sprovodi različite oblike provere znanja i ispite;

- drži konsultacije sa studentima u svrhu savladavanja nastavnog programa;

- predlaže usavršavanje i preispitivanje nastavnog plana i programa i učestvuje u razvoju studijskih programa;

- mentor je studentima pri izradi završnih radovana na svim nivoima studija;

- priprema nastavne materijale za studente (skripte, udžbenike, zbirke itd.);

- organizuje i izvodi naučnoistraživački / umetnički rad;

- piše i objavljuje naučne radove i udžbeničku literaturu iz naučne oblasti za koju je biran;

- prati i usmerava razvoj nastavnika i saradnika iz iste naučne, odnosno umetničke oblasti u istraživanju i član je komisija za njihov izbor;

- razvija kolegijalne odnose sa drugim članovima akademske zajednice;

- pokazuje društvenu odgovornost u oblasti razvoja obrazovanja i napretka celokupnog društva;

- učestvuje u različitim aktivnostima značajnim za kvalitet i razvoj obrazovanja na svim nivoima, uključujući i celoživotno učenje;

- redovni profesor kliničkih predmeta obavlja, koordinira, organizuje i rukovodi specijalizovanom zdravstvenom delatnošću, istovremeno sa stvaranjem uslova za nastavu i naučni rad studenata u nastavnim bazama fakulteta.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama trećeg stepena (doktorske akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine.

Visoko obrazovanje:

- na studijama trećeg stepena (doktorske akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- izuzetna umetnička dela kojasu značajno uticala na razvoj kulture i umetnosti.

Visoko obrazovanje:

- na studijama trećeg stepena (doktorske akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- sposobnost za nastavni rad;

- odgovarajuća zdravstvena specijalizacija;

- objavljen veći broj naučnih radova, objavljen udžbenik ili monografiju ili originalno stručno ostvarenje, ostvarene rezultate u razvoju naučno-nastavnog, odnosno umetničkog podmlatka, učešće u završnim radovima na specijalističkim i master akademskim studijama, zahtevi u skladu sa propisima kojima je uređena oblast visokog obrazovanja;

- ima izuzetna umetnička dela koja su značajno uticala na razvoj kulture i umetnosti;

- zahtevi su propisani zakonom o visokom obrazovanju i drugim propisima koji uređuju visoko obrazovanje;

- sposobnost za: obavljanje, koordinacija, organizovanje i rukovođenje specijalizovanom zdravstvenom delatnošću u nastavnim bazama fakulteta (redovni profesor kliničkih predmeta).

 

Naziv radnog mesta

NASTAVNIK NA AKADEMSKIM STUDIJAMA - VANREDNI PROFESOR

Vanredni profesor

Vanredni profesor u polju umetnosti

Vanredni profesor kliničkih predmeta

Opšti / tipični opis posla

- drži nastavu na svim nivoima studija, prema sadržaju i u predviđenom broju časova, utvrđenim studijskim programom i planom izvođenja nastave;

- organizuje i sprovodi različite oblike provere znanja i ispite;

- drži konsultacije sa studentima u svrhu savladavanja nastavnog programa;

- predlaže usavršavanje i preispitivanje nastavnog plana i programa i učestvuje u razvoju studijskih programa;

- mentor je studentima pri izradi završnih radovana na svim nivoima studija;

- priprema nastavne materijale za studente (skripte, udžbenike, zbirke, itd.);

- organizuje i izvodi naučnoistraživački / umetnički rad;

- piše i objavljuje naučne radove i udžbeničku literaturu iz naučne oblasti za koju je biran;

- prati i usmerava razvoj nastavnika i saradnika iz iste naučne, odnosno umetničke oblasti u istraživanju i član je komisija za njihov izbor;

- razvija kolegijalne odnose sa drugim članovima akademske zajednice;

- pokazuje društvenu odgovornost u oblasti razvoja obrazovanja i napretka celokupnog društva;

- učestvuje u različitim aktivnostima značajnim za kvalitet i razvoj obrazovanja na svim nivoima, uključujući i celoživotno učenje.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama trećeg stepena (doktorske akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine.

Visoko obrazovanje:

- na studijama trećeg stepena (doktorske akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na studijama drugog stepena ( master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- umetnička dela koja predstavljaju samostalan doprinos umetnosti.

Visoko obrazovanje:

- na studijama trećeg stepena (doktorske akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- sposobnost za nastavni rad;

- odgovarajuća zdravstvena specijalizacija;

- objavljene naučne radove od značaja za razvoj nauke, u užoj naučnoj oblasti, u međunarodnim ili vodećim časopisima sa recenzijama, odnosno više umetničkih ostvarnjenja u umetničkoj oblasti, originalno stručno ostvarenje (projekat, studiju, patent, originalni metod, novu sortu i sl.), rukovođenje, odnosno učešće u naučnim, odnosno umetničkim projektima, objavljen udžbenik ili monografiju, praktikum ili zbirku zadataka, više radova saopštenih na međunarodnim ili domaćim naučnim skupovima, zahtevi su u skladu sa propisima kojima je uređena oblast visokog obrazovanja;

- umetnička dela koja predstavljaju samostalan doprinos umetnosti;

- zahtevi su propisani zakonom o visokom obrazovanju i drugim propisima koji uređuju visoko obrazovanje;

- sposobnost za: obavljanje, koordinacija i organizovanje specijalizovane zdravstvene delatnosti u nastavnim bazama fakulteta (vandredni profesor kliničkih predmeta).

 

Naziv radnog mesta

NASTAVNIK NA AKADEMSKIM STUDIJAMA - DOCENT

Docent

Docent u polju umetnosti

Docent kliničkih predmeta

Opšti / tipični opis posla

- drži nastavu na svim nivoima studija, prema sadržaju i u predviđenom broju časova, utvrđenim studijskim programom i planom izvođenja nastave;

- organizuje i sprovodi različite oblike provere znanja i ispite;

- drži konsultacije sa studentima u svrhu savladavanja nastavnog programa;

- predlaže usavršavanje i preispitivanje nastavnog plana i programa i učestvuje u razvoju studijskih programa;

- mentor je studentima pri izradi završnih radovana na svim nivoima studija;

- priprema nastavne materijale za studente (skripte, udžbenike, zbirke, itd.);

- organizuje i izvodi naučnoistraživački / umetnički rad;

- piše i objavljuje naučne radove i udžbeničku literaturu iz naučne oblasti za koju je biran;

- prati i usmerava razvoj nastavnika i saradnika iz iste naučne, odnosno umetničke oblasti u istraživanju i član je komisija za njihov izbor;

- razvija kolegijalne odnose sa drugim članovima akademske zajednice;

- pokazuje društvenu odgovornost u oblasti razvoja obrazovanja i napretka celokupnog društva;

- učestvuje u različitim aktivnostima značajnim za kvalitet i razvoj obrazovanja na svim nivoima, uključujući i celoživotno učenje.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama trećeg stepena (doktorske akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine.

Visoko obrazovanje:

- na studijama trećeg stepena (doktorske akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na studijama drugog stepena ( master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- priznata umetnička ostvarenja.

Visoko obrazovanje:

- na studijama trećeg stepena (doktorske akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- sposobnost za nastavni rad;

- odgovarajuća zdravstvena specijalizacija;

- objavljene naučne, odnosno stručne radove, u naučnim časopisima ili zbornicima, sa recenzijama, odnosno umetnička ostvarenja, zahtevi su propisani zakonom o visokom obrazovanju i drugim propisima koji uređuju visoko obrazovanje;

- priznata umetnička dela;

- zahtevi su propisani zakonom o visokom obrazovanju i drugim propisima koji uređuju visoko obrazovanje;

- sposobnost za: obavljanje i koordinaciju specijalizovane zdravstvene delatnosti u nastavnim bazama fakulteta.

 

Naziv radnog mesta

NASTAVNIK NA STRUKOVNIM STUDIJAMA - PROFESOR STRUKOVNIH STUDIJA

Profesor strukovnih studija

Profesor strukovnih studija u polju umetnosti

Opšti / tipični opis posla

- priprema i realizuje nastavu na strukovnim studijama, odnosno druge oblike rada utvrđene studijskim programom, iz oblasti za koju je izabran u zvanje;

- radi na izradi i osavremenjivanju sadržaja studijskog programa koji se ostvaruje u školi;

- prati i primenjuje novine u oblasti nastavnih metoda;

- organizuje i sprovodi različite oblike provere znanja i ispite;

- obavlja konsultacije sa studentima i kontinuirano prati i vrednuje njihov rad kroz nastavu;

- organizuje i ostvaruje pojedinačni i zajednički stručni rad sa studentima;

- stalno se stručno i naučno usavršava;

- priprema nastavne materijale za studente (udžbenike, priručnike, itd.);

- objavljuje naučnostručne radove;

- učestvuje u realizaciji istraživačko-razvojnih projekata;

- pokazuje društvenu odgovornost u oblasti razvoja obrazovanja;

- učestvuje u različitim aktivnostima značajnim za kvalitet i razvoj obrazovanja na svim nivoima, uključujući i celoživotno učenje.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama trećeg stepena (doktorske akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- magistar - sa iskustvom od 15 godina u zvanju profesora strukovnih studija, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine.

Visoko obrazovanje:

- na studijama trećeg stepena (doktorske akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- magistar - sa iskustvom od 15 godina u zvanju profesora strukovnih studija, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na studijama drugog odnosno prvog stepena po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- priznata umetnička ostvarenja.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- sposobnost za nastavni rad;

- objavljeni naučni, odnosno stručni radovi u naučnim časopisima i zbornicima, sa recenzijama, odnosno umetnička ostvarenja;

- zahtevi su u skladu sa propisima kojima je uređena oblast visokog obrazovanja.

 

Naziv radnog mesta

NASTAVNIK NA STRUKOVNIM STUDIJAMA - VIŠI PREDAVAČ

Viši predavač

Viši predavač u polju umetnosti

Opšti / tipični opis posla

- priprema i realizuje nastavu na strukovnim studijama, odnosno druge oblike rada utvrđene studijskim programom, iz oblasti za koju je izabran u zvanje;

- radi na izradi i osavremenjivanju sadržaja studijskog programa koji se ostvaruje u školi;

- prati i primenjuje novine u oblasti nastavnih metoda;

- organizuje i sprovodi različite oblike provere znanja i ispite;

- obavlja konsultacije sa studentima i kontinuirano prati i vrednuje njihov rad kroz nastavu;

- organizuje i ostvaruje pojedinačni i zajednički stručni rad sa studentima;

- stalno se stručno i naučno usavršava;

- priprema nastavne materijale za studente (udžbenike, priručnike, itd.);

- objavljuje naučnostručne radove;

- učestvuje u realizaciji istraživačko-razvojnih projekata;

- pokazuje društvenu odgovornost u oblasti razvoja obrazovanja;

- učestvuje u različitim aktivnostima značajnim za kvalitet i razvoj obrazovanja na svim nivoima, uključujući i celoživotno učenje.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama trećeg stepena (doktorske akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

Visoko obrazovanje:

- na studijama trećeg stepena (doktorske akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na studijama drugog, odnosno prvog stepena po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- priznata umetnička ostvarenja.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- sposobnost za nastavni rad;

- zahtevi su u skladu sa propisima kojima je uređena oblast visokog obrazovanja.

 

Naziv radnog mesta

NASTAVNIK NA STRUKOVNIM STUDIJAMA - PREDAVAČ

Predavač

Predavač u polju umetnosti

Opšti / tipični opis posla

- priprema i realizuje nastavu na strukovnim studijama, odnosno druge oblike rada utvrđene studijskim programom, iz oblasti za koju je izabran u zvanje;

- radi na izradi i osavremenjivanju sadržaja studijskog programa koji se ostvaruje u školi;

- prati i primenjuje novine u oblasti nastavnih metoda;

- organizuje i sprovodi različite oblike provere znanja i ispite;

- obavlja konsultacije sa studentima i kontinuirano prati i vrednuje njihov rad kroz nastavu;

- organizuje i ostvaruje pojedinačni i zajednički stručni rad sa studentima;

- stalno se stručno i naučno usavršava;

- priprema nastavne materijale za studente (udžbenike, priručnike, itd.);

- objavljuje naučnostručne radove;

- učestvuje u realizaciji istraživačko-razvojnih projekata;

- pokazuje društvenu odgovornost u oblasti razvoja obrazovanja;

- učestvuje u različitim aktivnostima značajnim za kvalitet i razvoj obrazovanja na svim nivoima, uključujući i celoživotno učenje.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- magistar nauka, odnosno

- specijalista akademskih studija odgovarajuće oblastipo propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine.

- magistar nauka, odnosno

- specijalista akademskih studija odgovarajuće oblastipo propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na studijama drugog, odnosno prvog stepena po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- priznata umetnička ostvarenja.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- sposobnost za nastavni rad;

- zahtevi su u skladu sa propisima kojima je uređena oblast visokog obrazovanja.

 

Naziv radnog mesta

NASTAVNIK U VISOKOM OBRAZOVANJU

Nastavnik stranog jezika

Nastavnik veština

Opšti / tipični opis posla

- realizuje nastavu stranog jezika ili veština, prema sadržaju i u predviđenom broju časova, utvrđenim studijskim programom i planom izvođenja nastave;

- priprema i sprovodi provere znanja i ispite;

- drži konsultacije sa studentima u svrhu savladavanja nastavnog programa;

- predlaže usavršavanje i preispitivanje nastavnog plana i programa;

- objavljuje naučnostručne radove;

- priprema nastavne materijale za studente;

- pokazuje društvenu odgovornost u oblasti razvoja obrazovanja;

- učestvuje u različitim aktivnostima značajnim za kvalitet i razvoj obrazovanja na svim nivoima, uključujući i celoživotno učenje.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama prvog stepena po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- sposobnost za nastavni rad;

- objavljene stručne radove u odgovarajućoj oblasti;

- zahtevi su u skladu sa propisima kojima je uređena oblast visokog obrazovanja.

 

Naziv radnog mesta

ASISTENT

Asistent

Asistent u polju umetnosti

Asistent kliničkih predmeta

Opšti / tipični opis posla

- učestvuje u nastavnom radu (realizaciji vežbi i drugih oblika nastave, organizaciji provera znanja studenata, konsultacije sa studentima) na osnovnim i master akademskim studijama;

- učestvuje u realizaciji naučnoistraživačkih zadataka i projekata;

- asistent kliničkih predmeta obavlja specijalizovanu zdravstvenu delatnost, istovremeno sa stvaranjem uslova za nastavu i naučni rad studenata u nastavnim bazama fakulteta.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- student doktorskih akademskih studija koji je svaki od prethodnih stepena studija završio sa prosečnom ocenom najmanje osam.

Visoko obrazovanje:

- student doktorskih akademskih studija koji je svaki od prethodnih stepena studija završio sa prosečnom ocenom najmanje osam;

- akademski naziv magistra umetnosti i odgovarajuća umetnička dela.

Visoko obrazovanje:

- student doktorskih akademskih studija koji je svaki od prethodnih stepena studija završio sa prosečnom ocenom najmanje osam;

- odgovarajuća zdravstvena specijalizacija.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- smisao za nastavni rad;

- zahtevi su u skladu sa propisima kojima je uređena oblast visokog obrazovanja.

- smisao za samostalno umetničko stvaralaštvo;

- zahtevi su u skladu sa propisima kojima je uređena oblast visokog obrazovanja.

- smisao za nastavni rad;

- obavljanje spespecijalizovane zdravstvene delatnosti u nastavnim bazama fakulteta;

- zahtevi su u skladu sa propisima kojima je uređena oblast visokog obrazovanja.

 

Naziv radnog mesta

ASISTENT SA DOKTORATOM

Asistent sa doktoratom

Asistent sa doktoratom u polju umetnosti

Asistent kliničkih predmeta sa doktoratom

Opšti / tipični opis posla

- učestvuje u nastavnom radu (realizaciji vežbi i drugih oblika nastave, organizaciji provera znanja studenata, konsultacije sa studentima i sl.) na osnovnim i master akademskim studijama;

- učestvuje u realizaciji naučnoistraživačkih zadataka i projekata;

- asistent kliničkih predmeta obavlja specijalizovanu zdravstvenu delatnost, istovremeno sa stvaranjem uslova za nastavu i naučni rad studenata u nastavnim bazama fakulteta.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama trećeg stepena (doktorske akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine.

Visoko obrazovanje:

- na studijama trećeg stepena (doktorske akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine.

Visoko obrazovanje:

- na studijama trećeg stepena (doktorske akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- smisao za nastavni rad;

- zahtevi su u skladu sa propisima kojima je uređena oblast visokog obrazovanja.

- smisao za samostalno umetničko stvaralaštvo;

- zahtevi su u skladu sa propisima kojima je uređena oblast visokog obrazovanja.

- smisao za nastavni rad;

- obavljanje spespecijalizovane zdravstvene delatnosti u nastavnim bazama fakulteta;

- zahtevi su u skladu sa propisima kojima je uređena oblast visokog obrazovanja.

 

Naziv radnog mesta

SARADNIK U NASTAVI

Saradnik u nastavi

Saradnik u nastavi u polju umetnosti

Opšti / tipični opis posla

- učestvuje u nastavnom radu (realizaciji vežbi i drugih oblika nastave, organizaciji provera znanja studenata, konsultacije sa studentima i sl. ) pod neposrednim rukovodstvom nastavnika na osnovnim ili master studijama.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- studije prvog stepena završene sa prosečnom ocenom najmanje osam, zahtevi su propisani zakonom o visokom obrazovanju i drugim propisima koji uređuju visoko obrazovanje.

- studije prvog stepena završene sa prosečnom ocenom najmanje osam i najmanje devet iz grupe predmeta za koju se bira, zahtevi su propisani zakonom o visokom obrazovanju i drugim propisima koji uređuju visoko obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- status studenta master akademskih ili specijalističkih akademskih studija;

- na strukovnim studijama prvog stepena, status studenta master strukovnih ili specijalističkih strukovnih studija.

- status studenta master akademskih ili specijalističkih akademskih studija;

- na strukovnim studijama prvog stepena, status studenta master strukovnih ili specijalističkih strukovnih studija.

 

Naziv radnog mesta

LEKTOR STRANOG JEZIKA

Viši lektor

Lektor

Opšti / tipični opis posla

- realizuje praktičnu nastavu jezika;

- održava konsultacije sa studentima osnovnih studija;

- organizuje nastavni rad;

- učestvuje u realizaciji ili realizuje provere znanja studenata;

- priprema nastavne materijale za studente;

- učestvuje u izradi nastavnih planova i programa.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, odnosno specijalističke akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine.

Visoko obrazovanje:

- na studijama prvog stepena (osnovne akademske odnosno osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- sposobnost za nastavni rad;

- zahtevi su u skladu sa propisima kojima je uređena oblast visokog obrazovanja.

 

Naziv radnog mesta

STRUČNI SARADNIK U STRUČNOUMETNIČKOJ OBLASTI

- Samostalni umetnički saradnik/Samostalni stručni saradnik

- Viši umetnički saradnik/Viši stručni saradnik

- Umetnički saradnik/Stručni saradnik

Opšti / tipični opis posla

- upućuje studenta u detaljne analize sadržaja i forme dela, definisanje izražajnih specifičnosti, kao i tradiciju i razvoj umetničke oblasti;

- učestvuje u nastavnom radu u umetničkim ili stručnoumetničkim oblastima;

- pomaže nastavniku u izvođenju nastavnonaučnog procesa;

- pomaže studentima u realizaciji njihovih umetničkih i stručnoumetničkih dela;

- učestvuje u realizaciji umetničkih dela i istraživanja;

- priprema i prikuplja materijale o određenim problemima;

- obavlja umetničke, stručne i administrativne poslove vezane za oblast u kojoj je izabran.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje.

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, odnosno specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- sposobnost za umetničku saradnju i nastavni rad;

- ima izuzetna umetnička ili stručna ostvarenja koja su od značaja za razvoj kulture i umetnosti, značajna priznanja za umetnički rad.

- sposobnost za umetničku saradnju i nastavni rad;

- ima visoke umetničke rezultate ili priznate stručne rezultate od značaja za razvoj kulture i umetnosti.

- sposobnost za umetničku saradnju i nastavni rad;

- ima priznate umetničke ili stručne rezultate.

 

Naziv radnog mesta

SARADNIK U VISOKOM OBRAZOVANJU

Opšti / tipični opis posla

- učestvuje u nastavnom radu na osnovnim ili master studijama;

- koordinira studentsku praksu;

- učestvuje u realizaciji naučnoistraživačkih zadataka;

- priprema i prikuplja materijale za potrebe realizacije nastavno naučnog procesa;

- obavlja stručne i administrativne poslove vezane za oblast u kojoj je izabran.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, odnosno specijalističke akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

 

 

Naziv radnog mesta

NAUČNI SAVETNIK / SARADNIK

Naučni savetnik

Viši naučni saradnik

Naučni saradnik

Opšti / tipični opis posla

- učestvuje u izradi predloga za kratkoročne, srednjoročne i dugoročne planove razvoja u celini i u pojedinim naučnim oblastima;

- programira i organizuje naučna istraživanja i usklađuje rad u okviru naučnoistraživačkih projekata;

- programira, organizuje i neposredno rukovodi timskim istraživanjima složenih sadržaja u oblasti uže specijalnosti;

- objedinjava, analizira i tumači rezultate naučnih istraživanja samostalno i sa saradnicima;

- priprema rezultate za saopštavanje i publikovanje;

- obrazuje i usavršava naučni podmladak;

- učestvuje u izvođenju nastave na doktorskim studijama;

- mentor je ili član komisije za ocenu i odbranu doktorskih disertacija (ako ispunjava posebne uslove);

- učestvuje u komisijama za sticanje zvanja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama trećeg stepena (doktorske akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- zahtevi su u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast naučnoistraživačke delatnosti.

 

Naziv radnog mesta

ISTRAŽIVAČ

Istraživač saradnik

Istraživač pripravnik

Opšti / tipični opis posla

- učestvuje u radu naučnoistraživačkih timova i izvršava određene istraživačke zadatke;

- usvaja i uvodi naučne metode i tehnike;

- obrađuje dobijene rezultate naučnog istraživanja i publikuje naučne radove;

- analizira i interpretira rezultate naučnih istraživanja u timu sa saradnicima;

- učestvuje u usavršavanju i stručnom osposobljavanju mlađih istraživača i saradnika;

- izvršava naučne i stručne zadatke.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, odnosno specijalističke akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

- upisane doktorske akademske studije.

- na studijama prvog stepena (osnovne akademske odnosno osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- završene osnovne i master studije sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje osam;

- zahtevi su u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast naučnoistraživačke delatnosti.

- prosečna ocena na studijama prvog stepna najmanje osam;

- zahtevi su u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast naučnoistraživačke delatnosti.

 

Naziv radnog mesta

GENERALNI SEKRETAR UNIVERZITETA

Opšti / tipični opis posla

- rukovodi radom Stručne službe;

- učestvuje u radu organa univerzitetaradi davanja stručnih mišljenja iz područja prava;

- prati i proučava zakone, propise i stručnu literaturu koja se odnosi na delatnost i poslovanje Univerziteta;

- koordinira rad sekretara fakulteta / drugih visokoškolskih jedinica u sastavu univerziteta;

- stara se o izvršenju odluka organa univerziteta;

- potpisuje pojedinačna akta univerziteta, po ovlašćenju rektora.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, odnosno specijalističke akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje pre 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- najmanje pet godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

MENADŽER UNIVERZITETA

Opšti / tipični opis posla

- obavlja poslove od značaja za pozicioniranje univerziteta u republičkom i međunarodnom prostoru visokog obrazovanja;

- prati i analizira propise od značaja za finansiranje univerziteta i stručnu literaturu koja se odnosi na delatnost i poslovanje univerziteta;

- koordinira rad stručnih službi univerziteta u čijem su delokrugu finansijski poslovi i poslovi promocije univerziteta;

- koordinira saradnju sa fakultetima u sastavu univerziteta, posebno u oblasti finansijskih poslova;

- za potrebe ministarstva nadležnog za visoko obrazovanje objedinjuje podatke na nivou univerziteta.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, odnosno specijalističke akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje pre 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- najmanje tri godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

SEKRETAR VISOKOŠKOLSKE USTANOVE

Sekretar fakulteta

Sekretar visoke škole ili akademije strukovnih studija

Opšti / tipični opis posla

- rukovodi radom stručne službe;

- učestvuje u radu organa fakulteta / visoke škole radi davanja stručnih mišljenja iz područja prava;

- prati i proučava zakone, propise i stručnu literaturu koja se odnosi na delatnost i poslovanje fakulteta / visoke škole;

- koordinira rad jedinica u sastavu fakultetan / visoke škole;

- stara se o izvršenju odluka organa univerziteta / fakulteta / visoke škole;

- potpisuje pojedinačna akta fakulteta / visoke škole, po ovlašćenju dekana / direktora.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, odnosno specijalističke akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje pre 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- najmanje tri godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

ŠEF KABINETA

Šef kabineta rektora

Šef kabineta dekana

Opšti / tipični opis posla

- planira, usmerava, koordinira i nadzire rad u kabinetu rektora /dekana, organizuje timski rad, daje uputstva i pruža stručnu pomoć zaposlenima i obavlja najsloženije poslove iz delokruga rada kabineta;

- organizuje radne i protokolarne posete univerzitetu / fakultetu;

- stara se o korespodenciji rektora / dekana;

- učestvuje u organizaciji poseta rektora / dekana i prorektora / prodekana u zemlji i inostranstvu.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, odnosno specijalističke akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje pre 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika.

 

Naziv radnog mesta

SAMOSTALNI STRUČNOTEHNIČKI SARADNIK

Samostalni stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja

Samostalni stručnotehnički saradnik za međunarodnu saradnju

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

Samostalni stručnotehnički saradnik - za rad u biblioteci

Samostalni stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti

Opšti / tipični opis posla

- priprema nacrte i predloge godišnjih planova rada, razvoja i korišćenja kadrovskih i materijalnih resursa, nacrte tehničkih specifikacija za nabavke;

- analizira zahteve, prepoznaje i definiše projektne zadatke i projektuje ili priprema rešenja;

- izrađuje projekte, planove, rasporede, nacrte i predloge opštih akata, vrši lekturu i prevodi stručne dokumente ili uređuje tekst i izrađuje grafičkodizajnerska rešenja za svoju oblast rada;

- koordinira rad timova i grupa koji zajednički rade na rešavanju definisanih projektnih zadataka;

- daje uputstva i pruža stručnu pomoć zaposlenima sa istom nadležnosti u nižem zvanju ili zaposlenima i strankama sa kojima sarađuje;

- predlaže mere za razvoj delatnosti, studijskih programa, nastave, saradnje, istraživanja;

- komunicira sa strankama i zaposlenima i rešava pitanja iz svoje nadležnosti ili usmerava na nadležnost;

- organizuje rad u biblioteci i sprovodi program rada, predlaže kupovinu knjiga, radi katagolizaciju strane knjige.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, odnosno specijalističke akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

 

 

Naziv radnog mesta

VIŠI STRUČNOTEHNIČKI SARADNIK

Viši stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja

Viši stručnotehnički saradnik za međunarodnu saradnju

Viši stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

Viši stručnotehnički saradnik za rad u biblioteci

Viši stručnotehnički saradnik za rad za ostale delatnosti

Opšti / tipični opis posla

- obavlja stručnu analizu iz svoje nadležnosti i izrađuje kompleksne izveštaje, na osnovu dobijenog naloga i definisane procedure;

- priprema predloge tehničkih specifikacija, kalkulacija, procedura, algoritama, dokumenata, izveštaja, na osnovu definisanog projektnog zadatka;

- priprema zbirne izveštaje na osnovu pojedinačnih evidencija;

- daje uputstva i pruža stručnu pomoć zaposlenima sa istom nadležnostima u nižem zvanju ili zaposlenima i strankama sa kojima sarađuje;

- predlaže mere za razvoj delatnosti;

- komunicira sa strankama i zaposlenima i rešava pitanja iz svoje nadležnosti ili usmerava na nadležnost;

- učestvuje u obradi bibliotečko-informacione građe i izvora i formiranju referalne i drugih baza podataka.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

 

 

Naziv radnog mesta

STRUČNOTEHNIČKI SARADNIK

Stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja

Stručnotehnički saradnik za međunarodnu saradnju

Stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

Stručnotehnički saradnik za rad u polju umetnosti

Stručnotehnički saradnik za rad u biblioteci

Stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti

Opšti / tipični opis posla

- izrađuje nestandardne izveštaje po uputstvima zaposlenih u višem zvanju, a na osnovu analize sadržaja više evidencija;

- evidentira, razvrstava, distribuira i arhivira dokumentaciju;

- vodi propisane evidencije po definisanim procedurama rada;

- izrađuje i izdaje potvrde, uverenja i druge dokumente iz svoje nadležnosti;

- priprema zbirne izveštaja za državne organe ili po nalogu pretpostavljenih, iz pojedinačnih evidencija, a na osnovu definisane strukture izveštaja i procedure popunjavanja;

- daje uputstva i pruža stručnu pomoć zaposlenima sa istom nadležnosti u nižem zvanju ili zaposlenima i strankama sa kojima sarađuje;

- rad u radionicama umetničkih fakulteta koji su u funkciji praktične realizacije radova studenata u materijalu;

- štimuje, održava, reparira muzičke instrumente;

- kontroliše ispravnost bibliotečkog materijala, novoprispelog i oštećenog od upotrebe.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

 

 

Naziv radnog mesta

SEKRETAR UNIVERZITETSKE BIBLIOTEKE

Sekretar centralne matične univerzitetske biblioteke

Sekretar univerzitetske biblioteke

Opšti / tipični opis posla

- rukovodi objedinjavanjem rada ustanove i jedinica u sastavu;

- priprema i razrađuje ugovore koje zaključuje ustanova i jedinica u sastavu;

- vrši izradu opštih i internih akata ustanove;

- vrši izradu odluka iz oblasti radnih odnosa i odluka za potrebe sprovođenja postupka statusnih promena;

- pravno oblikuje stručna mišljenja i primedbe na nacrte zakona i drugih propisa;

- učestvuje u kreiranju i izradi standarda, pravila i procedura vezanih za delatnost ustanove;

- prati dinamiku realizacije obaveza ustanove iz domena pravnih, opštih i kadrovskih poslova;

- koordinira i priprema predloge odluka i akata organa upravljanja i pravno obrazlaže predloge akata i koordinira izvršenje po donošenju;

- koordinira i priprema odluke i akte jedinica u sastavu i koordinira njihovo izvršenje po donošenju;

- predlaže direktoru konkretizovane planove realizacije programa rada organizacione jedinice;

- priprema i podnosi izveštaje o realizaciji plana rada organizacione jedinice sa predlozima za unapređivanje procesa rada u organizacionoj jedinici;

- prati radni angažman zaposlenih i sačinjava mesečne izveštaje;

- nadzire rad izvršioca poslova zaduženih za neposrednu organizaciju i izvršavanje poverenih poslova;

- sarađuje na izradi godišnjeg plana rada i izveštaj o radu ustanove.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena - master akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit ako se zahteva zakonom;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje pet godina radnog iskustva.

- stručni ispit ako se zahteva zakonom;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje pet godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

DIPLOMIRANI BIBLIOTEKAR

Diplomirani bibliotekar

Viši diplomirani bibliotekar

Diplomirani bibliotekar savetnik

Bibliotekar savetnik sa doktoratom

Opšti / tipični opis posla

- kreira i sprovodi nabavnu politiku biblioteke popunjavanjem fondova svim vidovima nabavke i formira i vodi posebne zbirke;

- obrađuje sve oblike bibliotečko-informacione građe i izvora, formira referalne i druge baze podataka i obavlja poslove nacionalnih agencija;

- pruža korisnicima bibliotečko-informacionu građu i izvore u biblioteci i na daljinu i izrađuje koncepciju, organizuje i sprovodi edukativnu i stručnu pomoć korisnicima;

- planira, organizuje i realizuje međunarodnu saradnju, međubibliotečku pozajmicu i vrši promociju, prezentaciju i plasman srpske knjige u inostranstvo;

- izrađuje kriterijume za kategorizaciju, vodi registre i radi na ostalim poslovima zaštite stare i retke bibliotečke građe;

- planira, organizuje i realizuje program odnosa sa javnošću;

- kreira strategiju digitalizacije i formira i vodi digitalne zbirke i baze podataka;

- utvrđuje i sprovodi koncepciju čuvanja i revizije bibliotečko-informacione građe i izvora;

- osmišljava i realizuje naučnoistraživačke projekte u bibliotečko-informacionoj delatnosti;

- vodi statistiku i evidencije, analizira, prati stanje i predlaže mere za unapređenje delatnosti.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije odnosno specijalističke akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- položen stručni ispit i stečeno zvanje u skladu sa pravilnikom;

- jedna godina radnog iskustva.

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- položen stručni ispit i stečeno zvanje u skladu sa pravilnikom;

- tri do šest godina radnog iskustva.

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- položen stručni ispit i stečeno zvanje u skladu sa pravilnikom;

- osam do 11 godina radnog iskustva.

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- položen stručni ispit i stečeno zvanje u skladu sa pravilnikom;

- doktorat i naučno istraživački rezultati u skladu sa zvanjima.

 

Naziv radnog mesta

BIBLIOTEČKI INSTRUKTOR

Bibliotečki instruktor - diplomirani bibliotekar

Bibliotečki instruktor - viši diplomirani bibliotekar

Bibliotečki instruktor - diplomirani bibliotekar savetnik

Opšti / tipični opis posla

- učestvuje u razvoju bibliotečko-informacione delatnosti u Republici Srbiji, u izgradnji jedinstvene nacionalne mreže biblioteka i u izgradnji jedinstvenog nacionalnog bibliografsko-informacionog sistema;

- učestvuje u izradi predloga dugoročne strategije razvoja biblioteka i kratkoročnih programa i projekata;

- radi naučna i stručna istraživanja bibliotečko-informacione delatnosti;

- prati stanje i proučava potrebe i uslove rada u bibliotekama i predlaže mere za unapređenje rada i razvoj biblioteka;

- nadzire stručni rad biblioteka i pruža stručnu pomoć bibliotekama i realizuje instruktorski rad sa zaposlenim u bibliotekama;

- prati pravne propise i standarde u delatnosti i njihovo sprovođenje i učestvuje u njihovoj izradi;

- programira, formira i vodi baze o radu biblioteka i prikuplja i obrađuje statističke podatke i izveštaje i vodi registar biblioteka;

- izrađuje koncepciju, planove i programe i organizuje sve oblike stalnog stručnog usavršavanja bibliotečko-informacionih stručnjakai organizuje stručne ispite.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, odnosno specijalističke akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- položen stručni ispit i stečeno zvanje u skladu sa pravilnikom.

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- položen stručni ispit i stečeno više zvanje u skladu sa pravilnikom.

Radno
iskustvo

- jedna godina radnog iskustva.

- u rasponu od tri do šest godina radnog iskustva u skladu sa pravilnikom.

- u rasponu od osam do 11 godina radnog iskustva u skladu sa pravilnikom.

 

Naziv radnog mesta

BIBLIOTEČKI INFORMATOR

Bibliotečki informator - Diplomirani bibliotekar

Viši bibliotečki informator

Diplomirani bibliotečki informator savetnik

Opšti / tipični opis posla

- prati i analizira stanje i predlaže smernice za unapređenje poslova;

- nabavlja, istražuje, analizira i obrađuje bibliotečko-informacionu građu i izvore;

- projektuje, formira i održava referalne baze podataka i sisteme naučnih informacija;

- testira i daje predloge za unapređenje programskih aplikacija za prikazivanje i održavanje referalnih baza podataka;

- uređuje veb stranicu biblioteke i prezentaciju biblioteke na drugim internet portalima;

- obezbeđuje korisnicima bibliotečko-informacionu građu i izvore za korišćenje u biblioteci i na daljinu;

- izrađuje koncepciju, organizuje i pruža edukativnu i stručnu pomoć korisnicima;

- prati naučnoistraživačke projekte, predlaže učešće biblioteke u njima i sarađuju sa domaćim i inostranim partnerima;

- planira, organizuje i realizuje međunarodnu saradnju i među bibliotečku pozajmicu bibliotečko-informacione građe i izvora;

- vodi statistiku i razne vrste evidencija.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, odnosno specijalističke akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- položen stručni ispit i stečeno zvanje u skladu sa pravilnikom.

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- položen stručni ispit i stečeno više zvanje u skladu sa pravilnikom.

Radno
iskustvo

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- u rasponu od tri do šest godina radnog iskustva u skladu sa pravilnikom.

- u rasponu od osam do 11 godina radnog iskustva u skladu sa pravilnikom.

 

Naziv radnog mesta

BIBLIOGRAF

Diplomirani bibliotekar - bibliograf

Viši diplomirani bibliograf

Diplomirani bibliograf savetnik

Opšti / tipični opis posla

- vrši kataloško-bibliografsku obradu i redakciju monografskih, serijskih i delova publikacija u procesu izrade svih vrsta bibliografija;

- bavi se naučnim i stručnim bibliografskim istraživanjima, izučavanjem istorije, teorije bibliografije i metodologijom izrade svih vrsta bibliografija;

- obavlja samostalna istraživanja u domenu srpskog izdavaštava i štamparstva 18/20. veka;

- učestvuje u radu na izradi svih bibliografskih projekata od međunarodnog, nacionalnog i lokalnog značaja;

- izrađuje i rediguje sve vrste pojedinačnih i kumulativnih registara u svim vrstama bibliografija;

- učestvuje u izradi i redakciji svih vrsta normativnih datoteka na lokalnom i nacionalnom nivou;

- učestvuje u kontinuiranoj edukaciji kadrova o kataloško-bibliografskoj praksi - predavanja, seminara i kurseva;

- izrađuje metodološka uputstva i priručnike iz bibliografije;

- učestvuje u izradi projekata digitalizacije svih vrsta bibliografija;

- učestvuje u uređivanju i priređivanju stručnih i naučnih publikacija.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije,odnosno specijalističke akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- položen stručni ispit i stečeno zvanje u skladu sa pravilnikom.

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- položen stručni ispit i stečeno više zvanje u skladu sa pravilnikom.

Radno
iskustvo

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- u rasponu od tri do šest godina radnog iskustva u skladu sa pravilnikom.

- u rasponu od osam do 11 godina radnog iskustva u skladu sa pravilnikom.

 

Naziv radnog mesta

BIBLIOTEKAR

- Bibliotekar

- Viši bibliotekar

- Bibliotekar savetnik

Opšti/tipični opis posla

- nabavka bibliotečkog materijala kupovinom, razmenom i poklonom;

- utvrđivanje potpunosti fondova, provera i realizacija deziderata;

- sprovođenje nabavne politike Biblioteke;

- izrada i formiranje elektronskih kataloga (bibliografska i sadržinska obrada građe prema međunarodnim standardima, analiza sadržaja, katalogizacija i klasifikacija);

- izrada normativnih datoteka;

- organizacija svih vidova usavršavanja, organizacija smeštaja i čuvanja građe;

- pružanje informacionih usluga korisnicima: sprovođenje kulturno-obrazovnih programa;

- organizacija izložbi, promocija, tribina i predavanja;

- rad sa korisnicima u Biblioteci i na daljinu preko mreže;

- pružanje specijalizovanih informacionih usluga korisnicima;

- pružanje referensnih, bibliografskih i naučnih informacija;

- obrada i realizacija zahteva za međubibliotečku pozajmicu u zemlji i inostranstvu;

- izrada pregleda citiranosti naučnih radova prema zahtevima korisnika, praćenje interesovanja i zahteva korisnika;

- priprema publikacija za reprografiju i digitalizaciju;

- priprema svih vrsta informacionih materijala za korisnike o uslugama i fondovima Biblioteke - fizičkim i elektronskim, pružanje informacija korisnicima putem elektronske pošte;

- praćenje standarda i njihovo sprovođenje, kontrola kvaliteta bibliografskih i drugih baza podataka;

- uspostavljanje i izgradnja normativnih datoteka;

- rad na razvoju sistema katalogizacije i klasifikacije;

- priprema štampane i elektronske građe za diseminaciju informacija; programiranje i planiranje bibliotečko-informacionog sistema u skladu sa potrebama i zahtevima struke;

- planiranje, izrada programa i evaluacija svih vidova kontinuiranog obrazovanja i stručnog usavršavanja u skladu sa potrebama i zahtevima razvoja delatnosti u Srbiji;

- analiza stanja i predlaganje mera za razvoj bibliotečko-informacione delatnosti;

- ujednačavanje sistema lokalnih kataloga i učešće u izradi i redakciji uzajamnog kataloga, projekti i programi u domenu stručnih i naučnih informacija;

- organizacija, uređenje, izgradnja i vođenje zbirki bibliotečke građe kao pokretnih kulturnih dobara.

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

- položen stručni ispit;

- znanje rada na računaru

- stečeno zvanje bibliotekara;

- najmanje sedam godina radnog iskustva.

- stečeno zvanja višeg bibliotekara;

- najmanje pet godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

KNJIŽNIČAR

- Knjižničar

- Samostalni knjižničar

Opšti/tipični opis posla

- prijem i razvrstavanje bibliotečke građe;

- provera kroz kataloge i informacione baze podataka, inventarisanje i signiranje bibliotečke građe, vođenje statistike i evidencije, učešće u bibliografskoj i analitičkoj obradi;

- učešće u poslovima pripreme za štampu;

- smeštaj i izdavanje fondova;

- rad sa korisnicima;

- vođenje i evidencija građe, evidentiranje i inicijalna obrada građe, anektiranje i analitičko-sintetička obrada podataka;

- razvrstavanje nabavljenog bibliotečkog materijala, provera kroz bibliotečko-informacione baze i sisteme;

- inventarisanje i signiranje bibliotečkog materijala;

- sistematska i delimična revizija fondova, sprovođenje mera odgovarajuće zaštite fondova;

- učešće u bibliografskoj i analitičkoj obradi bibliotečkog materijala i informacija;

- obrada građe i podataka u katalozima i bazama, pružanje informacionih usluga korisnicima;

- učešće u formiranju i održavanju kataloga i informacionih baza, rad na digitalizaciji i drugim poslovima pripreme za publikovanje u štampanoj i elektronskoj formi;

- rad na računaru na svim bibliotečkim poslovima.

Stručna sprema/obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

- znanje rada na računaru.

- znanje rada na računaru;

- stečeno zvanje knjižničara;

- najmanje 15 godina radnog iskustva na složenijim poslovima u bibliotečko-informacionoj delatnosti.

 

Naziv radnog mesta

KOORDINATOR DIGITALNIH PROCESA U BIBLIOTECI VISOKOŠKOLSKE USTANOVE

Opšti / tipični opis posla

- vrši istraživanje, analizu i selekciju celokupne potencijalne građe za digitalizaciju;

- predlaže prioritete za digitalizaciju;

- inicira i koordinira izradu digitalnih kolekcija, zbirki;

- vrši obradu selektovane građe za digitalizaciju u skladu sa zakonskim aktima, standardima i prioritetima (imenuje predmet građe, opisuje fizičke karakteristike predmeta, određuje period i geografsko poreklo građe, utvrđuje autora, procenjuje fizičko stanje predmeta i obavlja ostale potrebne radnje neophodne u izradi metapodataka za digitalizovanu građu);

- radi na formiranju digitalnih zbirki u saradnji sa operatorom, implementira digitalizovani materijala u repozitorijum digitalizovanog materijala, implementira metapodatke u bazu metapodataka.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, odnosno specijalističke akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru uključujući i poznavanje sistema skladištenja podataka i rada u bazama podataka;

- znanje rada u programima za grafičku obradu;

- znanje stranog jezika;

- najmanje tri godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

SARADNIK U PROCESU DIGITALIZACIJE U BIBLIOTECI VISOKOŠKOLSKE USTANOVE

Opšti / tipični opis posla

- predlaže mere i aktivnosti za stvaranje uslova za razvoj projekta digitalizacije arhivske građe;

- organizuje i sporovodi kontrolu primene standarda u procesu digitalizacije;

- kreira planove za realizaciju razvoja digitalizacije kulturne baštine;

- izrađuje programe u skladu sa definisanim kriterijumima prioriteta za digitalizaciju građe u Republici Srbiji;

- učestvuje (u okviru postojeće mreže ustanova) u realizaciji razvoja projekta digitalizacije usklađenih sa savremenim tehnologijama u okviru postojeće mreže ustanova;

- upravlja i ažurira bazama metapodataka i digitalnim repozitorijumom u okviru ustanove i povezivanje sa drugim ustanovama.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, odnosno specijalističke akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru uključujući i poznavanje sistema skladištenja podataka i rada u bazama podataka;

- znanje rada u programima za grafičku obradu;

- znanje stranog jezika;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

OPERATER U PROCESU DIGITALIZACIJE

Opšti / tipični opis posla

- obavlja poslove digitalizacije;

- obavlja poslove digitalizovanja mikrofilmovane građe na mikrofilm skenerima;

- obavlja poslove snimanja građe - materijala mikrofilm kamerom i izrade mikrofilmova;

- obavlja poslove grafičke obrade digitalizovanih materijala u programima za grafičku obradu.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje rada u programima za grafičku obradu;

- znanje stranog jezika.

Radno
iskustvo

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

UREDNIK ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKU DOKUMENTACIJU I IZDAVAČKU DELATNOST

Glavni urednik

Urednik

Opšti / tipični opis posla

- rukovodi izdavačkom delatnošću ustanove, samostalno organizuje, objedinjava i usmerava rad zaposlenih u službi, priprema i realizuje plan rada u skladu sa potrebama ustanove;

- prati dostignuća izdavaštva u zemlji i svetu, samostalno daje predloge za unapređenje metoda rada izdavačke delatnosti kao i štampanih izdanja ustanove kulture;

- određuje precizne parametre za potrebe javnih nabavki u skladu sa planom izdavačkog rada;

- uređuje i priređuje izdanja, kao i promotivne, propagandne i informacione materijale ustanove;

- piše autorske tekstove, uz poštovanje metodologije prilagođene nameni i ciljnim grupama, za potrebe objavljivanja u publikacijama ili njihove promocije;

- komunicira sa dizajnerima, korektorima, lektorima, redaktorima i recenzentima;

- prati i kontroliše njihov rad vodeći računa o dinamici rada;

- obavlja komunikaciju i pregovara sa autorima i drugim stručnim licima u pripremi i realizaciji izdavačkih projekata i upućuje na osnovu donetih odluka pozive za učešće u izradi namenskih izdanja;

- organizuje saradnju, koordinira rad i komunicirasa štamparijamai ostalim stručnim licima neophodnim za realizaciju izdavačkog procesa, vodeći računa o dinamici rada;

- komunicira sa ustanovama, organizacijama i udruženjima iz domena kulture, nauke i obrazovanja kao i autorima i stručnjacima u cilju nabavljanja podataka i materijala za potrebe priređivanja i objavljivanja izdanja ustanove kulture;

- klasifikuje, čuva i prezentuje naučnoistraživaku dokumentaciju na način predviđen zakonom;

- prikuplja podatke za izradu baze podataka o izdavačkoj delatnosti;

- prati i nadgleda odvijanje procesa dokumentovanja i izdavanja dela;

- rukovodi pripremama materijalazaprezentaciju izdavačke delatnosti na domaćim i međunarodnim događajima;

- promoviše rezultate projekata i postignuća na planu izdavačke delatnosti.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, odnosno specijalističke akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika.

Radno
iskustvo

- najmanje pet godina radnog iskustva u naučno-istraživačkoj delatnosti ili izdavaštvu.

- najmanje tri godine radnog iskustva u naučno-istraživačkoj delatnosti ili izdavaštvu.

RADNA MESTA U ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE PRAĆENJEM I RAZVOJEM SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA U DOUNIVERZITETSKOM OBRAZOVANJU:

Naziv radnog mesta

SAVETNIK ZA RAZVOJ PROGRAMA I UDŽBENIKA

Opšti / tipični opis posla

- razvija i priprema predloge programa nastave i učenja;

- definiše procedure i organizuje rad stručnih timova i komisija;

- priprema predloge standarda kvaliteta udžbenika i plana udžbenika;

- daje stručne ocene i mišljenja u postupku odobravanja udžbenika i dodatnih nastavnih sredstava;

- priprema stručna mišljenja na zahteve iz oblasti obrazovanja i vaspitanja;

- priprema mišljenje o ispunjenosti standarda za ostvarivanje posebnih programa stručnog usavršavanja i obuka;

- priprema i realizuje programe obuka;

- razvija i priprema predloge programa osnovnog obrazovanja u inostranstvu;

- prati u toku sprovođenja ogleda deo koji se odnosi na sadržaj programa ogleda i metode rada;

- obrađuje i priprema za usvajanje ili publikovanje akte i dokumente iz svog delokruga rada.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na master akademskim studijama ili specijalističkim akademskim studijama;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje deset godina radnog iskustva u obrazovanju.

 

Naziv radnog mesta

SAVETNIK ZA PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE

Opšti / tipični opis posla

- prati i analizira primenu osnova programa vaspitanja i obrazovanja;

- priprema standarde uslova za ostvarivanje posebnih programa u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja;

- definiše procedure i organizuje rad stručnih timova i komisija;

- razvija i priprema osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja i programa predškolskog obrazovanja u inostranstvu;

- priprema stručna mišljenja o didaktičkim i didaktičkim igrovnim sredstvima;

- priprema predloga standarda kvaliteta udžbenika;

- priprema stručna mišljenja na zahteve iz oblasti vaspitanja i obrazovanja;

- prati i vrši vrednovanje rezultata primene didaktičkih i didaktičkih igrovnih sredstava u vaspitno-obrazovnom radu;

- obrađuje i priprema za usvajanje ili publikovanje akte i dokumente iz svog delokruga rada.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje deset godina radnog iskustva u obrazovanju i vaspitanju.

 

Naziv radnog mesta

SAVETNIK ZA RAZVOJ KVALIFIKACIJA

Opšti / tipični opis posla

- priprema deo nacionalnog okvira kvalifikacija i listu kvalifikacija;

- priprema standarde kvalifikacija za nivo srednjeg stručnog obrazovanja, stručnog usavršavanja i za druge oblika stručnog obrazovanja;

- izrađuje programe ispita po vrstama i nivoima;

- izrađuje standarde programa i standarde za ostvarivanje programa stručnog osposobljavanja i obuke;

- priprema sadržaje programa obuke i ispita za instruktore za izvođenje učenja kroz rad kod poslodavca u dualnom obrazovanju;

- priprema i razvija modele priznavanja prethodnog učenja;

- priprema modele razvoja karijernog vođenja i savetovanja;

- izrađuje dodatne standarde kvaliteta rada stručnih škola;

- definiše procedure i organizuje rad stručnih timova i komisija;

- obrađuje i priprema za usvajanje ili publikovanje akte i dokumente.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na master akademskim studijama ili specijalističkim akademskim studijama;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje deset godina radnog iskustva u obrazovanju.

 

Naziv radnog mesta

ANALITIČAR ZA RAZVOJ KVALIFIKACIJA

Opšti / tipični opis posla

- prikuplja podatke za istraživačke i analitičke poslove pri izradi standarda kvalifikacija za nivo srednjeg stručnog obrazovanja, stručnog usavršavanja i drugih oblika stručnog obrazovanja i izradu programa ispita po vrstama i nivoima;

- priprema stručni materijal za rad radnih timova i komisija;

- vodi zapisnik i izrađuje izveštaje sa održanih stručnih skupova;

- tehnički obrađuje i priprema akte i dokumenta.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje pet godina radnog iskustva u obrazovanju.

 

Naziv radnog mesta

SAVETNIK ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE I NAPREDOVANJE

Opšti / tipični opis posla

- sprovodi analize i istraživački rad u vezi sa stručnim usavršavanjem i napredovanjem i programima stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika;

- priprema standarde profesionalnog razvoja zaposlenih u obrazovanju;

- razvija mere za unapređivanje sistema stalnog stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja zaposlenih u predškolskom. osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju;

- razvija, priprema i organizuje programe obuka stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju i vaspitanju;

- analizira međunarodna iskustava u oblasti profesionalnog razvoja zaposlenih u obrazovanju;

- razmatra ispunjenost uslova za zvanja višeg i visokog pedagoškog savetnika;

- razvija i definiše kriterijume za praćenje realizacije programa stručnog usavršavanja;

- pruža stručnu pomoć zaposlenima u obrazovanju u oblasti stručnog usavršavanja i napredovanja;

- priprema materijale u vezi sa stručnim usavršavanjem i napredovanjem, za objavljivanje i publikovanje.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na master akademskim studijama ili specijalističkim akademskim studijama;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje deset godina radnog iskustva u obrazovanju.

 

Naziv radnog mesta

SAVETNIK ZA PRIPRAVNIŠTVO, MENTORSTVO I RUKOVOĐENJE

Opšti / tipični opis posla

- vrši struktuiriranje baze podataka o programima za pripravništvo i za rukovođenje;

- sprovodi analitičko istraživački rad u vezi sa pripravništvom i rukovođenjem;

- priprema koncepcije i druge opštih dokumenata u vezi sa pripravništvom i rukovođenjem;

- predlaže mere za obezbeđivanje kvaliteta licenciranja;

- razvija, prati i predlaže mere za unapređivanje sistema pripravništva i mentorstva;

- izrađuje programe obuka za mentore za pripravnike;

- razvija i organizuje stručno usavršavanje u vezi sa pripravništvom i rukovođenjem;

- analizira međunarodna iskustava u oblasti profesionalnog razvoja zaposlenih u obrazovanju;

- priprema materijale za objavljivanje i publikovanje;

- izrađuje standarde za uvođenje u posao nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika;

- razvija sistem vrednovanja primene stručnog usavršavanja u praksi.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na master akademskim studijama ili specijalističkim akademskim studijama;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje deset godina radnog iskustva u obrazovanju.

 

Naziv radnog mesta

SAVETNIK ZA DODATNU PODRŠKU DECE I UČENIKA U OBRAZOVANJU I VASPITANJU

Opšti / tipični opis posla

- razvija i priprema programe dodatne podrške dece i učenika u obrazovanju i vaspitanju;

- priprema stručne ocene i mišljenja u postupku odobravanja udžbenika;

- priprema stručna mišljenja na zahteve iz oblasti dodatne podrške dece i učenika u obrazovanju i vaspitanju;

- definiše procedure i organizuje rad stručnih timova i komisija;

- priprema stručne analize iz oblasti obrazovanja dece i učenika sa posebnim sposobnostima;

- priprema stručne analize iz oblasti obrazovanja dece i učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom;

- obrađuje i priprema za usvajanje ili publikovanje akte i dokumente iz svog delokruga rada.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na master akademskim studijama ili specijalističkim akademskim studijama;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje deset godina radnog iskustva u obrazovanju.

 

Naziv radnog mesta

SAVETNIK ZA RAZVOJ I PRIMENU OBRAZOVNIH STANDARDA

Opšti / tipični opis posla

- izrađuje obrazovne standarde;

- razmatra i analira međunarodne studije i obavlja ispitivanja u oblasti postavljanja obrazovnih standarda i vrednovanja postignuća učenika;

- razvija metodologiju za razvijanje testova znanja i razvoj standarda postignuća i kompetencija učenika prema inovacijama u stručnoj literaturi i drugim saznanjima;

- planira i ostvaruje projekte standarda postignuća i kompetencija učenika prema potrebama obrazovne politike;

- učestvuje u pripremi programa stručnog usavršavanja, instrumenta i informativnih materijala iz domena praćenja i vrednovanja ostvarenosti ciljeva i zadataka, standarda postignuća i dostizanja kompetencija;

- priprema publikacije u oblasti razvoja i primene obrazovnih standarda;

- učestvuje u reviziji standarda kvaliteta rada ustanova;

- učestvuje u vrednovanju kvaliteta rada ustanova.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na master akademskim studijama ili specijalističkim akademskim studijama;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje osam godina radnog iskustva u obrazovanju i kreiranju projekata u obrazovanju.

 

Naziv radnog mesta

SAVETNIK ZA RAZVOJ I PRIMENU STANDARDA KVALITETA USTANOVA

Opšti / tipični opis posla

- razvija i revidira standarde kvaliteta rada ustanova;

- razvija metodologiju i instrumente za samovrednovanje i spoljašnje vrednovanje rada ustanova;

- razvija i organizuje pružanje stručne podrške u samovrednovanju i vrednovanju vaspitno-obrazovnog rada i ustanova;

- razvija i ostvaruje programe obuke za procenu pedagoške dodate vrednosti škole kao pokazatelja kvaliteta rada ustanove;

- priprema publikacije iz oblasti spoljašnjeg vrednovanja sistema i samovrednovanja ustanova;

- koncipira, planira i organizuje aktivnosti za promociju kvaliteta ustanova;

- priprema stručne materijale i preporuke za podršku nastavnicima i učenicima u ostvarivanju obrazovnih standarda i prilagođavanju standarda na osnovu materijala koje dostavljaju savetnici za obrazovne standarde;

- priprema materijal za ispitivanje i ocenjivanje učenika u školi;

- učestvuje u vrednovanju kvaliteta rada ustanova.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na master akademskim studijama ili specijalističkim akademskim studijama;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje osam godina radnog iskustva u obrazovanju i kreiranju projekata u obrazovanju.

 

Naziv radnog mesta

ORGANIZATOR OBUKA I NACIONALNIH ISPITIVANJA

Opšti / tipični opis posla

- organizuje dostavljanje materijala stručnim saradnicima za razvoj materijala za obuke, ispite i vrednovanje i pruža organizacionu podršku u obukama, ispitivanjima i vrednovanju;

- formira mreže saradnika i koordinira njihov rada prema usvojenoj proceduri;

- priprema materijale za realizaciju projektnih aktivnosti za članove tima i spoljne saradnike;

- prati rad saradnika i pruža organizacionu pomoć;

- komunicira sa realizatorima obuka i istraživanja, školama i institucijama u kojima se realizuju obuke, istraživanja i ispiti;

- planira, priprema i distribuira materijal za obuke, ispite i istraživanja;

- pruža organizacionu podršku u samovrednovanju i vrednovanju vaspitno-obrazovnog rada i ustanova.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na master akademskim, master strukovnim studijama i specijalističkim akademskim studijama;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje pet godina radnog iskustva u obrazovanju.

 

Naziv radnog mesta

SAVETNIK ZA RAZVOJ ISPITNIH PROGRAMA I PRIPREMU ISPITNIH INSTRUMENATA

Opšti / tipični opis posla

- planira strategije i metodologije sprovođenja ispita;

- priprema predlog programa, adatke, testove i ispitne kataloge za završni ispit u osnovnom obrazovanju i vaspitanju i za opštu maturu u opštem srednjem obrazovanju i vaspitanju za opšte obrazovne predmete;

- pruža stručnu pomoć i podršku u pripremi stručne i umetničke mature;

- priprema radne materijale i priručnike za pripremanje ispita;

- utvrđuje strukture ispitnih instrumenata i uputstava koja se odnose na rad stručnih timova;

- učestvuje u organizaciji i sprovođenju svih vrsta nacionalnih ispitivanja;

- učestvuje u izradi izveštaja o rezultatima nacionalnih ispitivanja;

- razvija i ostvaruje programe obuka za pripremu i sprovođenje svih faza ispita;

- vrednuje kvalitet obrazovnih materijala;

- učestvuje u izradi i održavanju banke zadataka za nacionalna ispitivanja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na master akademskim studijama ili specijalističkim akademskim studijama;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najamanje osam godina radnog iskustva u obrazovanju i kreiranju projekata u obrazovanju.

 

Naziv radnog mesta

SAVETNIK ZA KONTROLU KVALITETA ISPITNOG MATERIJALA

Opšti / tipični opis posla

- kontroliše i vrši korekturu ispitnog materijala u skladu sa važećim procedurama i uputstvima za pisanje zadataka, konstrukciju testa i pripremu upitnika;

- priprema zadatke i organizuje obuke pisaca zadataka;

- razvija priručnike i uputstava za pisanje zadataka, konstrukciju testa i pripremu upitnika;

- vrši lektura i stilsko ujednačavanje ispitnog materijala;

- prirpema informativne materijala za ispite;

- analizira međunarodna iskustava u domenu informativnih materijala za ispite i ispitivanje;

- razvija i predlagaže materijal za ispite savetnicima za predmete.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na master akademskim studijama ili specijalističkim akademskim studijama;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje osam godina radnog iskustva u obrazovanju i kreiranju projekata u obrazovanju.

 

Naziv radnog mesta

SAVETNIK ZA OBRAZOVNE ISTRAŽIVAČKO-ANALITIČKE POSLOVE I STATISTIKU

Opšti / tipični opis posla

- učestvuje u planiranju metodologije istraživanja u oblasti obrazovanja;

- planira i sprovodi evaluacione i druge studije u oblasti obrazovanja;

- utvrđuje i primenjuje kvalitativne i kvantitativne metode i modele statističke analize;

- analizira, statistički obrađuje priprema i objavljuje izveštaje orezultatima nacionalnih i međunarodnih ispitivanja, kvaliteta rada obrazovno - vaspitnih ustanova i drugih istraživanja u oblasti obrazovanja;

- priprema i sprovodi istraživački rad u području spoljašnjeg proveravanja ostvarenosti standarda postignuća učenika i dodate vrednosti u oblasti obrazovanja i vaspitanja;

- analizira i statistički obrađuje, priprema i objavljuje izveštaje o rezultatima ispita, spoljašnjeg vrednovanja, kvaliteta rada
obrazovno-vaspitnih ustanova i drugih istraživanja u oblasti obrazovanja;

- definiše preporuke za formulisanje obrazovnih politika zasnovanih na podacima;

- prati i analizira nacionalne i međunarodne prakse i iskustva u domenu vrednovanja postignuća učenika.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na master akademskim studijama ili specijalističkim akademskim studijama;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje svetskog jezika;

- najmanje pet godina radnog iskustva u obrazovanju i kreiranju projekata u obrazovanju.

 

Naziv radnog mesta

SAVETNIK ZA VREDNOVANJE PROGRAMA OGLEDA I USTANOVA

Opšti / tipični opis posla

- razvija metodologiju vrednovanja programa ogleda, definiše istraživačke metode i tehnike, razvija istraživačke instrumente;

- priprema, koordinaira i sprovodi postupak vrednovanja ostvarenosti ciljeva i očekivanih ishoda u programima ogleda;

- analizira rezultate vrednovanja ostvarenosti ciljeva i očekivanih ishoda u programima ogleda;

- priprema evaluativne studije i izveštaje i dostavlja predloge ministru i inicijatoru programa ogleda o daljoj primeni ogleda;

- priprema stručni materijal za ustanove o kvalitetnom planiranju, realizaciji i praćenju programa ogleda;

- priprema publikacije o primerima dobre prakse u programima ogleda;

- učestvuje u pripremi izveštaje na nacionalnom nivou o kvalitetu rada ustanova;

- učestvuje u spoljašem vrednovanju kvaliteta rada ustanova.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na master akademskim studijama ili specijalističkim akademskim studijama;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje svetskog jezika;

- najmanje pet godina radnog iskustva u obrazovanju i kreiranju projekata u obrazovanju.

 

Naziv radnog mesta

SARADNIK ZA PRIPREMU, IZRADU I DISTRIBUCIJU POVERLJIVOG ISPITNOG MATERIJALA

Opšti / tipični opis posla

- organizuje, koordinira i kontroliše izvršenje poslova u odeljenju / odseku / grupi - izrada planova rada u skladu sa Programom rada, raspoređivanje poslova, praćenje i ocenjivanje rada zaposlenih;

- daje instrukcije i koordinira rad u odeljenjima / odsecima / grupama;

- analizira probleme u vršenju poslova, priprema smernice i uputstava zaposlenima za ujednačavanje i primenu najbolje prakse;

- sprovodi stalnu analizu potreba, te na temelju iste razvija predlog plana usavršavanja, kao i druge programske dokumente;

- formira proizvođačke specifikacije i kalkulacije;

- kontroliše i sprovodi usvojena dizajnerska rešenja na štampanim, fizičkim i elektronskim informativnim i propagandnim materijalom

- priprema za štampu potreban materijal;

- priprema poverljivih dokumenata (testovi za završni ispit u osnovnom obrazovanju i vaspitanju, prijemni ispit za srednje stručne škole);

- prilagođavanje dokumenata na jezike manjina kao i za decu sa posebnim potrebama;

- pušta i kontroliše masovnu i varijabilnu štampu na osnovu knjiga obrade i radnih naloga;

- vodi operativnu dokumentaciju i potrebne evidencije;

- održavanje ispravnosti svih mašina i sredstava za rad odeljenja;

- koordinira pripremu izveštaja o radu odeljenja / odseka / grupe i delova godišnjeg izveštaja o radu ustanove;

- objedinjuje izveštaje o radu i informiše rukovodstvo realizovanim aktivnostima.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

- na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

- na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru,

- znanje stranog jezika;

- najmanje tri godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

OPRATER ZA UNOS PODATAKA

Opšti / tipični opis posla

- kontroliše šifriranje materijala;

- preuzima, unosi i proverava potpunost i tačnosti unetih podataka;

- vrši ispravljanje grešaka, ažuriranje i pretraživanje baze podataka;

- vrši kontrolu i ispravljanje grešaka u materijalu preuzetom kroz mrežu ili posredstvom magnetnih i drugih medija, uz saglasnost vlasnika podataka po propisanim procedurama.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

SARADNIK ZA KONTROLU, PRIPREMU I ZAŠTITU POVERLJIVIH PODATAKA

Opšti / tipični opis posla

- kontroliše podatake iz ulaznih dokumenata;

- priprema dokumenata i podatke za unos i obradu;

- selektuje poverljive podatke i vrši zaštitu poveriljivih podataka;

- priprema podatke za obradu u softveru za varijabilnu štampu;

- vrši zaštitu primljene dokumentacije i predaju obrađene dokumentacije korisniku.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

- na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

- na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

SARADNIK ZA DIZAJN I PRIPREMU POVERLJIVOG ISPITNOG MATERIJALA

Opšti / tipični opis posla

- uređuje grafička i multimedijalna rešenja za komunikaciju i prezentaciju;

- kreira grafička i digitalna rešenja;

- vrši fotografisanje, obrada fotografija, kreiranje i održavanje baze fotografija;

- priprema za štampu potreban materijal;

- kontroliše i sprovodi usvojena dizajnerska rešenja na štampanim, fizičkim i elektronskim informativnim i propagandnim materijalom, i upravlja miksom digitalnih komunikacija;

- priprema poverljiva dokumenata (testovi za završni ispit u osnovnom obrazovanju i vaspitanju, prijemni ispit za srednje stručne škole);

- prilagođava dokumenata na jezike manjina kao i za decu sa posebnim potrebama.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

- na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

- na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika.

 

KATALOG RADNIH MESTA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI:

RUKOVODEĆA RADNA MESTA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI:

Naziv radnog mesta

DIREKTOR

Direktor Zavoda

Direktor CSR, CPSU, CZŽTLJ preko 400.000 stanovnika

Direktor CSR, CPSU, od 100.000 do 400.000 stanovnika i USZ preko 500 korisnika

Direktor CSR, CPSU, od 30.000 do 100.000 stanovnika i USZ od 200 do 500 korisnika

Direktor CSR, CPSU, do 30.000 stanovnika i USZ do 200 korisnika

Opšti / tipični opis posla

- zastupa i predstavlja ustanovu socijalne zaštite: Zavod, Centar za socijalni rad (CSR), Centar za porodični smeštaj usvajanje (CPSU), Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima (CZŽTLJ), Ustanova socijalne zaštite (USZ), u skladu sa zakonom i statutom;

- rukovodi, organizuje rad i upravlja radom ustanove socijalne zaštite (zavoda / CSR / CPSU / CZŽTLJ / USZ);

- predlaže plan i program rada ustanove i preduzima mere za njihovo sprovođenje;

- organizuje i usklađuje procese rada u ustanovi socijalne zaštite (zavodu / CSR / CPSU / CZŽTLJ / USZ);

- izvršava odluke upravnog i nadzornog odbora;

- donosi odluke i izdaje naloge u vezi rada i poslovanja ustanove socijalne zaštite (zavoda / CSR / CPSU / CZŽTLJ / USZ);

- učestvuje u planiranju i razvoju socijalne zaštite i politike na lokalnom nivou;

- odlučuje o prijemu, radnom vremenu, odsustvu sa rada, prestanku radnog odnosa;

- obavlja i vodi računa o poslovima PPZ i bezbednosti i zradvlja na radu u odeljenju;

- izricanju mera za povrede radne obaveze - privremenom udaljenju zaposlenih sa posla i drugim pravima zaposlenih.

- predlaže Plan razvoja i Program rada i preduzima mere za njihovo sprovođenje;

- predlaže Finansijski plan Ustanove i Plan nabavki;

- odlučuje o nabavkama i izboru najpovoljnijeg ponuđača u skladu sa zakonom, drugim propisima, finansijskim planom i planom nabavki, organizuje sprovođenje postupka nabavki, vođenje evidencija i izveštavanje o nabavkama u skladu sa zakonom;

- donosi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova uz saglasnost osnivača i druga opšta akta u skladu sa zakonom.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo/ kompetencije

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje pet godina radnog iskustva u struci u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast socijalne zaštite.

- organizacione veštine;

- komunikacione veštine;

- menadžerske veštine;

- veština prezentacije.

 

 

Naziv radnog mesta

POMOĆNIK DIREKTORA

Pomoćniik direktora zavoda

Pomoćnik direktora ustanove

Opšti / tipični opis posla

- zastupa ustanovu, učestvuje u radu organa upravljanja i daje predloge, sugestije i mišljenja, bez prava odlučivanja, u slučaju odsutnosti ili sprečenosti direktora i u drugim slučajevima po ovlašćenju direktora;

- učestvuje u organizaciji i usklađivanju procesa rada u Ustanovi;

- izvršava odluke i zaključke Upravnog odbora;

- daje ocenu o radnom doprinosu zaposlenog;

- određuje članove komisija;

- izdaje naloge zaposlenima za izvršenje određenih poslova.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanja stranog jezika;

- najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

- organizacione veštine;

- komunikacione veštine;

- menadžerske veštine;

- veština prezentacije.

 

 

Naziv radnog mesta

RUKOVODILAC ODELJENJA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD I DOMSKOG ODELJENJA PRI CENTRU ZA SOCIJALNI RAD

Rukovodilac Odeljenja CSR od 100.000 do 400.000 stanovnika

Rukovodilac Odeljenja CSR od 30.000 do 100.000 stanovnika i Odeljenja zasebnog objekta domskog smeštaja pri CSR do 200 korisnika

Rukovodilac Odeljenja CSR do 30.000 stanovnika

Opšti / tipični opis posla

- predstavlja i zastupa odeljenje na osnovu ovlašćenja direktora;

- organizuje izvršenje odluka direktora;

- unapređuje organizaciju stručnog rada u odeljenju;

- predlaže sadržaj, realizuje i sprovodi program i plan rada i izveštava o rezultatima rada;

- utvrđuje potrebe stručnih radnika za stručnim usavršavanjem na nivou odeljenja;

- obavlja i vodi računa o poslovima PPZ i bezbednosti i zdravlja na radu u odeljenju, po ovlašćenju direktora;

- predstavlja i zastupa odeljenje u domenu svojih ovlašćenja;

- organizuje i rukovodi procesom rada odeljenja;

- izrađuje mesečne planove rada i izveštaje o realizaciji mesečnih i godišnjeg plana rada;

- kontroliše sve vrste evidencija o imovini koju koristi odeljenje, zaposlenima, korisnicima, srodnicima;

- učestvuje u predlaganju i utvrđivanju finansijskog plana ustanove;

- učestvuje u predlaganju plana javnih nabavki;

- sarađuje sa predstavnicima lokalne samouprave, humanitarnim organizacijama, ustanovama kulture i obrazovanja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- licenca za obavljanje poslova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita i propisima donetim na osnovu zakona;

- najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

 

Naziv radnog mesta

RUKOVODILAC ZASEBNOG OBJEKTA DOMSKOG SMEŠTAJA I PRIHVATILIŠTA PRI CENTRU ZA ZAŠTITU ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA

Rukovodilac Odeljenja zasebnog objekta domskog smeštaja pri USZ preko 500 korisnika

Rukovodilac Odeljenja zasebnog objekta domskog smeštaja pri USZ od 200 do 500 korisnika

Rukovodilac prihvatilišta pri CZŽTLJ i Odeljenja zasebnog objekta domskog smeštaja pri USZ do 200 korisnika

Opšti / tipični opis posla

- predstavlja i zastupa organizacionu jedinicu u domenu svojih ovlašćenja;

- organizuje i rukovodi procesom rada organizacione jedinice;

- organizuje izvršenje odluka direktora;

- izrađuje mesečne planove rada i izveštaje o realizaciji mesečnih i godišnjeg plana rada iz nadležnosti organizacione jedinice;

- kontroliše sve vrste evidencija o imovini koju koristi organizaciona jedinica, zaposlenima, korisnicima, srodnicima iz nadležnosti organizacione jedinice;

- učestvuje u predlaganju i utvrđivanju finansijskog plana ustanove;

- daje predlog plana javne nabavke;

- sarađuje sa predstavnicima lokalne samouprave, humanitarnim organizacijama, ustanovama kulture i obrazovanja;

- planira, organizuje i rukovodi procesom rada organizacione jedinice;

- pravi operativne planove, programe rada i izveštaje o radu organizacione jedinice;

- kontroliše uključenost stručnih radnika u proces supervizije;

- prati realizaciju planova rada stručnih radnika i individualnih planova pružanja usluga korisnicima;

- koordinira rad sa drugom organizacionom jedinicom i sa drugim institucijama i organizacijama;

- kontroliše rad pripravnika, volontera i studenata na praksi koji su raspoređeni na rad u centru, odnosno u organizacionoj jedinici;

- određuje mentora za svakog pripravnika i volontera i pravi planove i programe njihovog stručnog osposobljavanja;

- učestvuje u istraživanjima, projektnim i drugim aktivnostima za unapređivanje zaštite žrtava trgovine ljudima.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- licenca za obavljanje poslova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita i propisima donetim na osnovu zakona;

- završen program obuke koji je relevantan za rad sa žrtvama trgovine ljudima u Centru za zaštitu žrtava trgovine ljudima;

- najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

 

Naziv radnog mesta

RUKOVODILAC PRUŽAOCA USLUGE U ZAJEDNICI

Rukovodilac organizacije u zajednici

Rukovodilac organizacione jedinice u zajednici

Rukovodilac službe u zajednici

Opšti / tipični opis posla

- organizuje i rukovodi procesom rada organizacije, organizacione jedinice, odnosno službe;

- prati međunarodne aktivnosti Ustanove i učestvuje u pripremi i realizaciji projekata;

- koordinira rad stručnih radnika i stručnih saradnika i odgovoran je za stručni rad u službi;

- učestvuje u izradi programa rada;

- sačinjava godišnji plan o stručnom usavršavanju zaposlenih sručnih radnika i stručnih saradnika;

- predlaže ciljeve i aktivnosti u odnosu na razvoj usluge, proširenje broja korisnika i uvođenje novih sadržaja;

- sprovodi internu evaluaciju kvaliteta pruženih usluga, koja uključuje ispitivanje zadovoljstva korisnika, odnosno njihovih zastupnika u utvrđenim rokovima;

- izrađuje mesečne planove rada i izveštaje o realizaciji mesečnih i godišnjeg plana rada;

- vodi i ustrojava evidencije o zaposlenima u organizaciji, organizacionoj jedinici, odnosno službi, o korisnicima i srodnicima;

- učestvuje u predlaganju i utvrđivanju finansijskog plana ustanove;

- sarađuje sa predstavnicima lokalne samouprave, humanitarnim organizacijama, ustanovama kulture i obrazovanja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- licenca za obavljanje poslova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita i propisima donetim na osnovu zakona;

- završen program obuke koji je relevantan za pružanje usluga u zajednici;

- najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

RADNA MESTA STRUČNIH RADNIKA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI:

Naziv radnog mesta

STRUČNI RADNIK NA POSLOVIMA SOCIJALNOG RADA

Opšti / tipični opis posla

- osigurava pristup i korišćenje usluga pomoći i podrške porodici, odnosno njenom pojedinom članu;

- prihvata podneske, prima telefonske pozive ili lični kontakt sa podnosiocemn ili osobom koja je prijavila slučaj;

- pomaže u sastavljanju odgovarajućeg podneska;

- proverava prihvatljivost podneska;

- vrši prijemnu procenu podneska, pruža potrebne informacije podnosiocu;

- planira i obezbeđuje direktne usluge;

- upućuje na druge nadležne službe i otvaranje slučaja u centru;

- sprovodi mere pravne zaštite korisnika u skladu sa javnim ovlašćenjima;

- obavlja u zavisnosti od stepena stručnih znanja i veština stručne poslove, specijalizovane stručne poslove i poslove supervizije.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

izuzetno:

- na studijama prvog stepena po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i visoko obrazovanje u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i radnim iskustvom na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- završena obuka po odgovarajućem akreditovanom programu, a za specijalizovane stručne poslove i posebna ?nanja i veštine;

- licenca za obavljanje poslova u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita i propisima donetim na osnovu zakona;

- jedna godina radnog iskustva na osnovnim stručnim poslovima u socijalnoj zaštitiu skladu sa propisima kojima se uređuje oblast socijalne zaštite.

 

Naziv radnog mesta

VODITELJ SLUČAJA U CENTRU ZA SOCIJALNI RAD

Opšti / tipični opis posla

- upoznaje korisnika sa mogućnostima službe i njegovim pravima;

- procenjuje potrebe i snage korisnika i rizike po njega i planira pružanje usluge socijalne zaštite;

- organizuje i realizuje pružanje usluga i obezbeđenje mera pravne zaštite konkretnom korisniku u svim fazama stručnog rada;

- koordinira rad na konkretnom slučaju unutar službe centra i sa službama u lokalnoj zajednici;

- sačinjava predlog plana usluga i sa supervizorom, odlučuje o njegovom sadržaju, dinamici realizacije i rokovima za evaluaciju;

- prati realizaciju primenjenih usluga, uređuje i koordinira pružanje podrške i pruža neposrednu podršku korisniku, prema sačinjenom planu;

- sprovodi postupke o odlučivanju o pravima na materijalna davanja;

- vodi evidenciju i dokumentaciju o korisniku i radu sa korisnikom propisanu zakonom i propisima;

- sačinjava posebne izveštaje o korisniku;

- obrazlaže nalaz i stručno mišljenje o potrebama, pravima i interesima pojedinačnog korisnika pred drugim upravnim i sudskim organima.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama prvog stepena po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i visoko obrazovanje u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i radnim iskustvom na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- završena obuka po akreditovanom programu za voditelja slučaja;

- licenca za obavljanje poslova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita i propisima donetim na osnovu zakona;

- najmanje jedna godina radnog iskustva na osnovnim stručnim poslovima u socijalnoj zaštiti, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast socijalne zaštite.

 

Naziv radnog mesta

SUPERVIZOR U CENTRU ZA SOCIJALNI RAD

Opšti / tipični opis posla

- obezbeđuje, u svim fazama postupka, zaštitu najboljeg interesa korisnika;

- organizuje i realizuje postupak supervizije u svim fazama stručnog rada;

- obaveštava rukovodioca u slučajevima neprofesionalnog, nezakonitog i nekompetentnog ponašanja voditelja slučaja;

- sačinjava godišnje izveštaje o napretku u radu voditelja slučaja i stručnih radnika čiji rad supervizira i predlaže planove i programe stručnog usavršavanja stručnih radnika;

- obezbeđuje struktuirani trening na radnom mestu za sve novozaposlene stručne radnike;

- učestvuje u projektima od značaja za unapređivanje zaštite dece bez roditeljskog staranja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama prvog stepena (akademske studije 240 ESPB) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- završena obuka po akreditovanom programu za supervizora;

- licenca za obavljanje poslova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita i propisima donetim na osnovu zakona;

- najmanje pet godina radnog iskustva na osnovnim stručnim poslovima ili upravno-pravnim poslovima u centru za socijalni rad, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast socijalne zaštite (Pravilnik o orgamizaciji, normativima i standardima rada centra za socijalni rad, Pravilnik o licenciranju stručnih radnika u socijalnoj zaštiti).

 

Naziv radnog mesta

SUPERVIZOR U CENTRU ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENJE

Opšti / tipični opis posla

- organizuje i realizuje proces suprvizije u svim stručnim postupcima i aktivnostima iz domena rada supervizanta (stručni radnik čiji rad suprvizira);

- obezbeđuje poštovanje standarda stručnog rada i doprinosi kvalitetu usluga;

- koordinira, usmerava, obučava, podstiče i evaluira razvoj stručnih kompetencija supervizanta;

- sačinjava godišnje izveštaje o napretku u radu supervizanta i predlaže planove i programe njegovog stručnog usavršavanja;

- obezbeđuje, u svim fazama postupka, zaštitu najboljeg interesa korisnika;

- obaveštava direktora u slučajevima neprofesionalnog, nezakonitog i nekompetentnog ponašanja voditelja slučaja;

- učestvuje u projektima od značaja za unapređivanje zaštite dece bez roditeljskog staranja;

- realizuje struktuirani trening na radnom mestu za sve novozaposlene stručne radnike čiji rad supervizira;

- predlaže programe za edukaciju supervizanata, hranitelja i usvojitelja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim studijama prvog stepena (akademske studije od 240 ESPB) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- završena obuka po akreditovanom programu za supervizore;

- obuka za realizaciju programa pripreme za hraniteljstvo;

- znanje rada na računaru;

- licenca za obavljanje poslova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita i propisima donetim na osnovu zakona;

- najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima zaštite dece bez roditeljskog staranja ili pet godine radnog iskustva na poslovima zaštite dece bez roditeljskog staranja i rada na primeni socio-edukativnih programa, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast socijalne zaštite (pravilnik o hraniteljstvu i pravilnik o licenciranju stručnih radnika u socijalnoj zaštiti).

 

Naziv radnog mesta

STRUČNI RADNIK ZA UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE

Opšti / tipični opis posla

- rešava u prvostepenom postupku o pravima građana iz oblasti socijalne i porodično-pravne zaštite u pojedinačnim upravnim stvarima;

- primenjuje upravno-procesna pravila u vođenju postupka, kao i pojedinačna upravniča akata u stvarima čije je rešavanje zakonom povereno ustanovama socijalne zaštite;

- učestvuje u postupku nagodbe i posredovanje u bračnim sporovima;

- vodi evidencije i izdaje uverenja o štićenicima, izdržavanim licima, licima prema kojima je izvršeno nasilje u porodici i dr. činjenicama u skladu sa zakonom;

- prati zakonske i druge propise i ukazuje na obaveze koje proističu iz njih;

- vrši procenu ispunjenosti zakonskih uslova za sticanje podobnosti pružaoca usluga porodičnog smeštaja i usvojitelja, učestvuje u ponovnoj proceni hranitelja i priprema ugovore sa njima;

- obavlja poslove informisanja, pravnog savetovanja, učešće u proceni, planiranju i realizaciji usluga i mera socijalne i starateljske zaštite, u saradnji sa zaposlenim na stručnim poslovima u socijalnoj zaštiti;

- obavlja poslove izdavanja, produženja ili oduzimanja licence za hranitelja;

- priprema tužbe, predloge odgovora na tužbe, ulaže žalbe u sporovima pred svim sudovima i organima i drugim organizacijama;

- dostavlja odgovore prvostepenog organa na žalbe;

- izrađuje ugovore i daje pravna tumačenja u vezi sa javnim nabavkama i izrađuje nacrte odluka i ugovora;

- pruža podršku pružaocima usluga u ostvarivanju njihovih prava;

- obavlja pravno - tehničke poslove oko izbora za organe ustanove.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama prvog stepena po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i visoko obrazovanje u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i radnim iskustvom na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- licenca za obavljanje poslova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita i propisima donetim na osnovu zakona;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva, u struci u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast socijalne zaštite.

 

Naziv radnog mesta

STRUČNI RADNIK NA POSLOVIMA PLANIRANJA, RAZVOJA I IZVEŠTAVANJA

Opšti / tipični opis posla

- priprema godišnjih i drugih operativnih planova rada ustanova i drugih pružalaca usluga socijalne zaštite;

- vrši procenu socijalnih potreba građana koji žive na teritoriji jedinice lokalne samouprave;

- informisanje nadležnog organa jedinice lokalne samouprave o identifikovanim potrebama korisnika i kapaciteta ustanova i pružaoca usluga da odgovori na potrebe;

- prati i analizira kvalitet pruženih usluga i izveštava o kvalitetu pruženih usluga;

- učestvuje u izradi planova i programa stručnog usavršavanja;

- procenjuje potrebe za novim uslugama i inicira njihov razvoj u unapređenje postojećih usluga na lokalnom nivou;

- komunicira sa spoljnim saradnicima ustanove, medijima i odnosa sa javnošću;

- priprema i obrađuje podatke i materijal potreban za izradu godišnjih i drugih izveštaja o radu ustanova;

- učestvuje u izradi i realizaciji obuka za zaposlene.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama prvog i drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- istraživačka znanja i veštine;

- najmanje dve godina radnog iskustva u struci.

 

Naziv radnog mesta

SAVETNIK ZA HRANITELJSTVO

Opšti / tipični opis posla

- vrši uvid u rad hranitelja, ispunjenost standarda zaštite deteta na hraniteljstvu i ostvarivanje prava;

- vrši uvid u trošenje sredstava za izdržavanje deteta, sredstava za lične potrebe i ostvarivanja drugih novčanih prava deteta;

- učestvuje u izboru hraniteljske porodice za dete u saradnji sa nadležnim centrom za socijalni rad;

- prati razvoj deteta i vrši procenu (stanja, potreba, snaga i rizika) deteta na smeštaju i hranitelja, odnosno hraniteljske porodice;

- pruža kontinuiranu podršku hraniteljima i detetu na smeštaju, odnosno hraniteljskoj porodici u cilju ostvarivanja svrhe hraniteljstva;

- radi na proceni i unapređenju kompetencija hranitelja za podršku detetu;

- aktivira i kordinira mrežu podrške za dete;

- sačinjava poseban izveštaj o detetu na hraniteljstvu, kompetencijama hranitelja i ostvarivanju svrhe hraniteljstva;

- vodi propisanu evidenciju i dokumentaciju o detetu i hraniteljima, odnosno hraniteljskoj porodici i radu sa porodicom;

- predlaže zadatake i aktivnosti iz domena svog rada za plan usluga i mera zaštite za dete;

- učestvuje u ponovnoj proceni opšte podobnosti hranitelja;

- predlaže hraniteljsku porodicu za nov smeštaj i učestvuje u izboru porodice za dete;

- učestvuje u realizovanju različitih aktivnosti i projekata od značaja za unapređivanje i razvoj hraniteljstva;

- učestvuje u praćenju i proučavanju potreba za zaštitom dece bez roditeljskog staranja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama prvog stepena po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i visoko obrazovanje u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i radnim iskustvom na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- završen odgovarajući akreditovani program obuke u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast socijalne zaštite;

- znanje rada na računaru;

- licenca za obavljanje poslova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita i propisima donetim na osnovu zakona;

- najmanje jedna godina radnog iskustva na stručnim poslovima u socijalnoj zaštiti;

izuzetno:

- najmanje pet godina radnog iskustva u ustanovi za decu bez roditeljskog staranja, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast socijalne zaštite (pravilnik o hraniteljstvu).

 

Naziv radnog mesta

REALIZATOR EDUKATIVNIH PROGRAMA U CENTRU ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENJE

Opšti / tipični opis posla

- realizuje Program pripreme za hraniteljstvo i usvojenje i različite edukativne programe za osnaživanje hranitelja, usvojitelja i dece;

- sačinjava izveštaje o kandidatima za hraniteljstvo i vodi evidenciju o kandidatima i svom radu;

- učestvuje u proceni opšte podobnosti potencijalnih hranitelja i usvojitelja;

- obezbeđuje realizovanje programa podrške deci na hraniteljstvu na hraniteljstvu i usvojenju;

- učestvuje u izradi raznih informativnih i edukativnih materijala za hranitelje, usvojitelje i profesionalce;

- popularizuje hraniteljstvo i vodi kampanje za različite oblike hraniteljstva;

- realizuje akreditovane programe pripreme i obuke kandidata za hraniteljstvo i usvojenje (budući hranitelji i usvojitelji) i vrši procenu kompetencija kroz program obuke;

- vrši procenu opšte podobnosti budućih hranitelja kroz intervju u ustanovi i u kućnoj poseti;

- učestvuje u ponovnoj proceni opšte podobnosti hranitelja;

- sačinjava poseban izveštaj - nalaz i mišljenje o kandidatima za hraniteljstvo i usvojenje;

- vodi evidenciju o kandidatima za hraniteljstvo i usvojenje i svom radu;

- realizuje različite edukativne i druge programe podrške za osnaživanje hranitelja, dece i mladih i usvojitelja;

- učestvuje u izradi raznih informativnih i edukativnih materijala za hranitelje, decu i mlade, usvojitelje i stručne radnike;

- učestvuje u popularisanju hraniteljstva, iskazivanju potreba za hraniteljstvom i informisanju kandidata za hraniteljstvo.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama prvog stepena (akademske studije 240 ESPB), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- završena obuka za realizaciju Programa pripreme za hraniteljstvo;

- završen odgovarajući akreditovani program obuke u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast socijalne zaštite;

- znanje rada na računaru;

- licenca za obavljanje poslova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita i propisima donetim na osnovu zakona;

- najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima zaštite dece bez roditeljskog staranja i rada na primeni socio-edukativnih programa, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast socijalne zaštite (pravilnik o hraniteljstvu).

 

Naziv radnog mesta

REALIZATOR EDUKATIVNIH PROGRAMA ZA STRUČNE RADNIKE U CENTRU ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENJE

Opšti / tipični opis posla

- učestvuje u izradi, organizuje i realizuje edukativne programe za stručne radnike;

- vrši uvid u edukativne potrebe stručnih radnika i predlaže obuke i programe usmerene na razvoj kompetencija stručnih radnika;

- vodi propisanu dokumentaciju i evidenciju iz svog domena rada;

- učestvuje u izradi plana edukacije za stručne radnike;

- učestvuje u planiranju i obavljanju poslova popularisanja hraniteljstva i vođenja kampanje za različite oblike hraniteljstva;

- određuje mentora za svakog pripravnika, volontera i studenta na praksi i sa mentorom sačinjava planove i programe njihovog stručnog osposobljavanja;

- učestvuje u pružanju usluga korisnicima i pružaocima usluge porodičnog smeštaja kao što su: savetovanje i podrška u slučajevima krize u porodici i nasilja, posredovanje - medijacija i druge savetodavne i edukativne usluge i aktivnosti;

- vodi propisanu dokumentaciju i evidenciju iz svog domena rada.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama prvog stepena (akademske studije od 240 ESPB), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- završena obuka za realizaciju Programa pripreme za hraniteljstvo;

- završen odgovarajući akreditovani program obuke, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast socijalne zaštite;

- znanje rada na računaru;

- licenca za obavljanje poslova u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita i propisima donetim na osnovu zakona;

- najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima zaštite dece bez roditeljskog staranja i rada na primeni socio-edukativnih programa, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast socijalne zaštite (pravilnik o hraniteljstvu).

 

Naziv radnog mesta

STRUČNI RADNIK NA SAVETODAVNO-TERAPIJSKIM I SOCIJALNO-EDUKATIVNIM POSLOVIMA

Opšti / tipični opis posla

- vrši individualno i grupno savetovanje i različite terapijske pristupe od značaja za socijalnu zaštitu, medijaciju, kao i druge programe koji zahtevaju specijalizovana znanja i veštine;

- radi na otklanjanju rizičnih faktora za stvaranje porodične disfunkcionalnosti, ranom otkrivanju poremećenih porodičnih interakcija i otkrivanju transgeneracijskih repeticija disfunkcionalnog ponašanja, sistemskom porodičnom psihoterapijom;

- podstiče porodičnu funkcionalnost u razvojnim i pararazvojnim krizama;

- radi na smanjenju disfunkcionalnih relacionih obrazaca;

- pruža pomoć porodici da na funkcionalan način prevaziđe očekivane i neočekivane životne krize.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama prvog stepena (četvorogodišnje akademske studije) i drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- licenca za obavljanje poslova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita i propisima donetim na osnovu zakona;

- završen odgovarajući akreditovani program obuke, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast socijalne zaštite;

- znanje rada na računaru;

- najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

 

Naziv radnog mesta

RADNIK NA OSNOVNIM STRUČNIM POSLOVIMA U CENTRU ZA ZAŠTITU ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA

Opšti / tipični opis posla

- upoznaje korisnika sa mogućnostima u oblasti prava i raspoloživim programima podrške i zaštite namenjenih žrtvama trgovine ljudima;

- vrši procenu stanja, potreba, snaga i rizika žrtava trgovine ljudima i na osnovu pokazatelja koji ukazuju da je lice žrtva;

- organizuje i realizuje pružanje usluga i sarađuje sa drugim nadležnim organima i službama radi obezbeđenja mera pravne zaštite konkretnom korisniku;

- koordinira rad na konkretnom slučaju unutar Centra, kao i sa službama u zemlji i inostranstvu;

- odlučuje sa rukovodiocem o otvaranju rada na slučaju, proceni i planiranju;

- sačinjava individualni plan usluga i mera podrške;

- prati i učestvuje u realizaciji pruženih usluga i mera podrške, u saradnji sa drugim pružaocima usluge i drugim akterima značajnim za konkretan slučaj;

- vodi evidenciju i dokumentaciju o korisniku i radu sa korisnikom i evidenciju svih aktivnosti realizovanih prema korisniku;

- sačinjava posebne izveštaje o korisniku i obezbeđuje potrebne informacije drugim službama koje pružaju pomoć i podršku korisniku, u skladu sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama prvog stepena po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i visoko obrazovanje u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- licenca za obavljanje poslova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita i propisima donetim na osnovu zakona;

- završen program obuke koji je relevantan za rad sa žrtvama trgovine ljudima;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast socijalne zaštite.

 

Naziv radnog mesta

STRUČNI RADNIK NA USLUGAMA U ZAJEDNICI

Stručni radnik na uslugama u zajednici

Vaspitač i stručni radnik na uslugama u zajednici u posebnim uslovima

Opšti / tipični opis posla

- vrši prijemnu procenu;

- vrši evidentiranje poziva i sprovedenih aktivnosti;

- vrši procenu potreba, snaga, rizika, sposobnosti i interesovanja korisnika i drugih lica značajnih za korisnika;

- vrši procenu kapaciteta pružaoca usluge;

- određuje stepen podrške korisnicima, s obzirom na celokupno individualno funkcionisanje i vrste potrebne pomoći;

- sačinjava individualni plan usluga;

- pruža stručnu pomoć korisnicima u ostvarivanju njihovih prava;

- organizuje ili pomaže u realizaciji određenih aktivnosti.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama prvog stepena po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i visoko obrazovanje u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i radnim iskustvom stečenim na tim poslovima do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- završen akreditovani program za pružanje konkretne usluge u zajednici;

- licenca za obavljanje poslova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita i propisima donetim na osnovu zakona;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast socijalne zaštite.

Posebni uslovi rada

- rad u ustanovi socijalne zaštite - prihvatilištu za urgentnu zaštitu dece i omladine kroz kratkotrajan smeštaj obezbeđuje i osigurava korisniku bezbednost, iznalaženje održivog rešenja za krizne situacije, zadovoljenje njegovih osnovnih potreba i pristup drugim uslugama.

 

Naziv radnog mesta

STRUČNI RADNIK NA USLUGAMA SMEŠTAJA

Opšti / tipični opis posla

- vrši prijemnu procenu;

- vrši procenu potreba, snaga, rizika, sposobnosti i interesovanja korisnika i drugih lica značajnih za korisnika;

- vrši procenu kapaciteta pružaoca usluge;

- određuje stepen podrške korisnicima, s obzirom na celokupno individualno funkcionisanje i vrste potrebne pomoći;

- sačinjava individualni plan usluga;

- pruža stručnu pomoć korisnicima u ostvarivanju njihovih prava;

- organizuje ili pomaže u realizaciji određenih aktivnosti.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama prvog stepena po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i visoko obrazovanje u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i radnim isksutvom na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- završen odgovarajući akreditovani program obuke, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast socijalne zaštite;

- licenca za obavljanje poslova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita i propisima donetim na osnovu zakona;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast socijalne zaštite.

 

Naziv radnog mesta

SOCIJALNI RADNIK

Opšti / tipični opis posla

- organizuje rad stručnog tima i u timu obavlja razgovor sa potencijalnim korisnikom, srodnikom i drugima i daje svoje mišljenje o adekvatnom smeštaju;

- učestvuje u razrešavanju konfliktnih situacija između korisnika, kao i između zaposlenih i korisnika;

- pravi nalaz i mišljenje o korisniku;

- izrađuje individualne planove zaštite i godišnje izveštaje za korisnike;

- pruža stručnu pomoć korisnicima u ostvarivanju njihovih prava;

- organizuje socio-terapiju i socijalnu rehabilitaciju korisnika;

- organizuje ili pomaže u realizaciji određenih aktivnosti;

- utvrđuje socio-ekonomski i porodični status korisnika i interakciju odnosa u porodici;

- procenjuje i prati psiho-fizičke sposobnosti korisnika i shodno tome pruža adekvatne usluge i mere zaštite u saradnji sa drugim institucijama.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama prvog stepena po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i visoko obrazovanje u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i radnim isksutvom na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- licenca za obavljanje poslova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita i propisima donetim na osnovu zakona;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast socijalne zaštite.

 

Naziv radnog mesta

DEFEKTOLOG

Opšti / tipični opis posla

- sprovodi vaspitno obrazovni rad sa grupom korisnika, u skladu sa planom i programom rada;

- sačinjava planove i programe rada, kao i izveštaje o radu;

- ostvaruje saradnju sa ostalim službama po pitanju tretmana i ponašanja korisnika iz svoje grupe;

- pravi nalaz i mišljenje o korisniku;

- organizuje društveno-zabavni život korisnika iz svoje grupe;

- sačinjava inovativne programe;

- radi na sticanju samostalnosti korisnika iz svoje grupe;

- daje informacije roditeljima, srodnicima, staraocima i uputnom organu o korisniku iz svoje grupe;

- predlaže korisnike za nagrade;

- vodi propisanu dokumentaciju i evidenciju iz svoje oblasti rada;

- učestvuje u izradi planova zaštite korisnika, kao i druge propisane dokumentacije.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama prvog stepena po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i visoko obrazovanje u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i radnim isksutvom na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- licenca za obavljanje poslova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita i propisima donetim na osnovu zakona;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva, u struci u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast socijalne zaštite.

Posebni uslovi rada

- rad u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj odraslih i starijih sa mentalnim i intelektualnim teškoćama u funkcionisanju, sa telesnim teškoćama u funkcionisanju;

- rad u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj odraslih sa teškoćama u komunikaciji;

- rad u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj dece i mladih sa smetnjama u razvoju - I i II stepen podrške.

 

Naziv radnog mesta

LOGOPED

Opšti / tipični opis posla

- sačinjava planove i programe rada, kao i izveštaj o radu;

- ostvaruje saradnju sa ostalim službama po pitanju tretmana i verbalnog ponašanja korisnika iz svoje grupe;

- obavlja poslove logopedske dijagnostike i intervencije u slučajevima poremećaja komunikacije (patologije jezika, govora, glasa i sluha) i njihovog tretmana;

- primenjuje logopedske instrumente u postupku logopedske dijagnostike i socijalno-zaštitinim potrebama korisnika;

- planira logopedski tretman i rehabilitacioni i habilitacioni postupak, izvršava planirane logopedske terapijske postupke ambulantnih pacijenata;

- daje informacije roditeljima, srodnicima, staraocima i uputnom organu o korisniku iz svoje grupe;

- vodi propisanu dokumentaciju i evidenciju iz svoje oblasti rada;

- učestvuje u izradi planova zaštite korisnika, kao i druge propisane dokumentacije.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- licenca za obavljanje poslova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita i propisima donetim na osnovu zakona;

- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast socijalne zaštite.

 

Naziv radnog mesta

PSIHOLOG

Opšti / tipični opis posla

- analizira dokumentaciju uputnog zahteva za smeštaj potencijalnog korisnika;

- pravi nalaz i mišljenje o korisniku;

- obavlja trijažni razgovor sa potencijalnim korisnikom i daje svoje mišljenje o adekvatnom smeštaju zajedno sa lekarom i socijalnim radnikom;

- sprovodi individualni psihološki tretman i savetovanje;

- priprema mišljenja i izveštaje o nalazima psihološke dijagnostike i socijalno-zaštitnim potrebama korisnika;

- vrši procenu psihološkog statusa korisnika, kao i procenu porodične i vanporodične podrške;

- prati i procenjuje sve promene psiho-fizičkog stanja i funkcionisanja korisnika u postupku premeštaja i u saradnji sa lekarom i socijalnim radnikom preduzima adekvatne mere;

- uspostavlja i potencira kontakte sa članovima porodice korisnika;

- učestvuje u izradi individualnih planova zaštite i godišnjih izveštaja o svakom korisniku.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama prvog stepena (akademske studije od 240 ESPB), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- licenca za obavljanje poslova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita i propisima donetim na osnovu zakona;

- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast socijalne zaštite.

 

Naziv radnog mesta

PEDAGOG

Opšti / tipični opis posla

- pravi nalaz i mišljenje o korisniku;

- vrši pedagoške prevencije i dijagnostiku, utvrđuje i prati obrazovni i vaspitni status korisnika;

- pravi plan tretmana korisnika;

- obavlja neposredan vaspitno-obrazovni rad sa korisnicima, kao i savetodavni - edukativni i korektivni rad sa porodicom i korisnicima;

- priprema korisnika i porodice za promenu oblika zaštite ili otpust;

- prati vaspitno-obrazovni proces i funkcionisanje korisnika u vaspitnoj grupi, sa srodnicima i u spoljnoj sredini;

- realizuje pojedinačne vaspitno-obrazovne sadržaje iz individualnog plana zaštite;

- vodi stručnu dokumentaciju za dosije korisnika;

- organizuje, prati i usmerava kontaktekorisnika prirodne i potencijalne porodice u periodu prilagođavanja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama prvog stepena (akademske studije od 240 ESPB), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- licenca za obavljanje poslova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita i propisima donetim na osnovu zakona;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva, u struci u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast socijalne zaštite.

 

Naziv radnog mesta

ANDRAGOG

Opšti / tipični opis posla

- pravi nalaz i mišljenje o korisniku;

- vrši andragoške prevencije i dijagnostiku, utvrđuje i prati obrazovni status korisnika;

- pravi plan tretmana korisnika;

- obavlja neposredan rad sa korisnicima, kao i savetodavni - edukativni i korektivni rad sa porodicom i korisnicima;

- priprema korisnika i porodice za promenu oblika zaštite ili otpust;

- prati funkcionisanje korisnika u grupi, sa srodnicima i u spoljnoj sredini;

- realizuje pojedinačne i grupne sadržaje iz individualnog plana zaštite;

- vodi stručnu dokumentaciju za dosije korisnika;

- organizuje, prati i usmerava kontakte korisnika prirodne i potencijalne porodice u periodu prilagođavanja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama prvog stepena (akademske studije od 240 ESPB), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- licenca za obavljanje poslova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita i propisima donetim na osnovu zakona;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast socijalne zaštite.

 

Naziv radnog mesta

PRAVNIK - SEKRETAR

Opšti / tipični opis posla

- organizuje i koordinira pravne i opšte poslove;

- organizuje i koordinira, rukovodi procesom pravnih i opštih poslova;

- prati zakonske i druge propise i ukazuje na obaveze koje proističu iz njih;

- izrađuje nacrt statuta, kolektivnih ugovora i drugih opštih akata, izrađuje pojedinačne akte i prati njihovu primenu;

- prati i sprovodi postupke donošenja opštih akata i pruža stručnu pravnu pomoć u obradi tih akata;

- stručno obrađuje sve predmete koji se dostavljaju na mišljenje i obradu;

- obavlja poslove oko upisa u sudski registar, zemljišne knjige, osiguranja i druge poslove imovinsko-pravnog karaktera;

- izrađuje ugovore;

- priprema i dostavlja izveštaje i podatke za direktora i organe ustanove;

- prati zakonske i druge propise i ukazuje na obaveze koje proističu iz njih;

- izrađuje nacrt statuta, kolektivnih ugovora i drugih opštih akata i izrađuje pojedinačne akte;

- obavlja poslove izdavanja, produženja ili oduzimanja licence za hranitelja;

- priprema tužbe, predloge odgovora na tužbe, ulaže žalbe u sporovima pred svim sudovima i organima i drugim organizacijama;

- izrađuje ugovore i daje pravna tumačenja u vezi sa javnim nabavkama i izrađuje nacrte odluka i ugovora;

- pruža podršku pružaocima usluga u ostvarivanju njihovih prava;

- obavlja pravno-tehničke poslove oko izbora za organe ustanove;

- primenjuje upravno-procesna pravila u vođenju postupka, kao i izradu pojedinačnih upravnih akata u stvarima čije je rešavanje zakonom povereno ustanovama socijalne zaštite;

- vodi evidencije i izdaje uverenja o štićenicima, izdržavanim licima, licima prema kojima je izvršeno nasilje u porodici i druge činjenicama u skladu sa zakonom;

- obavlja poslove informisanja, pravnog savetovanja, učešće u proceni, planiranju i realizaciji usluga i mera socijalne i starateljske zaštite, u saradnji sa zaposlenim na stručnim poslovima u socijalnoj zaštiti;

- prisustvuje sednicama Upravnog, Nadzornog odbora, Kolegijuma i po potrebi komisijama i drugim radnim sastancima radi davanja objašnjenja i tumačenja, priprema i obrađuje materijale koje razmatraju ovi organi;

- stara se o izvršavanju odluka organa upravljanja i inspekcijskih naloga;

- prati vođenje evidencija koje vode drugi zaposleni;

- obavlja poslove u vezi sa čuvanjem, arhiviranjem i izlučivanjem dokumentacije koja nastane u ustanovi.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

izuzetno:

- na studijama prvog stepena po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i visoko obrazovanje u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i radnim iskustvom stečenim na tim poslovima do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- licenca za obavljanje poslova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita i propisima donetim na osnovu zakona;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast socijalne zaštite.

 

Naziv radnog mesta

VASPITAČ - STRUČNI RADNIK

Vaspitač - stručni radnik

Vaspitač - stručni radnik u posebnim uslovima

Opšti / tipični opis posla

- prikuplja sve relevantne informacije o detetu i razmenjuje ih sa saradnicima, prihvata dete i priprema vaspitnu grupu za prijem novog deteta;

- pravi početnu procenu stanja deteta u pisanom aktu pri ulasku u zaštitu u roku od najviše dve nedelje;

- prati prilagođavanje i odnose deteta u tom periodu i učestvuje u izradi timskog izveštaja;

- prati, podržava i pomaže detetu da ostvari optimalan nivo samostalnosti i da maksimalno razvije potencijale;

- planira i realizuje aktivnosti u slobodnom vremenu dece unutar i izvan doma;

- izrađuje predlog plana vaspitača i učestvuje u izradi timskog plana usluga sa CSR, odnosno internog plana tretmana za dete;

- prati i podržava školovanje i osposobljavanje deteta i obavlja obilaske škole;

- učestvuje u pripremi premeštaja i otpusta deteta, prati i podržava dete u prvim mesecima posle izlaska iz doma.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama prvog stepena po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i visoko obrazovanje u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i radnim iskustvom stečenim na tim poslovima do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- licenca za obavljanje poslova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita i propisima donetim na osnovu zakona;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast socijalne zaštite.

Posebni uslovi rada

- rad u zavodima za vaspitanje dece i omladine.

 

Naziv radnog mesta

DOKTOR MEDICINE

Opšti / tipični opis posla

- organizuje i sprovodi zdravstvenu zaštitu korisnika;

- vrši zdravstveni pregled korisnika i kontrolu sprovođenja terapije;

- ordinira terapiju i vrši prepis lekova na osnovu naloga lekara drugih specijalnosti putem recepata;

- obavlja sistematske preglede korisnika;

- učestvuje u prijemu korisnika i obavlja sistematske preglede novoprimljenih korisnika;

- vodi potrebnu medicinsku dokumentaciju;

- obaveštava službu socijalnog rada o promeni stanja kod korisnika;

- sarađuje sa svim radnim jedinicama i službama, kao i sa lekarima specijalistima po pitanju statusa i tretmana korisnika iz oblasti svog rada.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na integrisanim akademskim studijama po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim akademskim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- stručni ispit;

- licenca u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast poslova zdravstvenih radnika;

- najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine.

 

Naziv radnog mesta

DOKTOR MEDICINE SPECIJALISTA

Opšti / tipični opis posla

- obavlja specijalistički pregled korisnika unutar ustanove i pregled zdravstvene dokumentacije i daje mišljenja i uputstva o terapijskim postupcima;

- vrši ambulantne preglede pokretnih korisnika;

- vrši trijažu korisnika i učestvuje pri prijemu, adaptaciji, premeštaju ili prestanku smeštaja korisnika;

- prati i procenjuje sve promene psiho-fizičkog stanja i funkcionisanja korisnika u postupku premeštaja i u saradnji sa socijalnim radnikom i psihologom preduzima adekvatne mere prema novonastalim potrebama;

- izrađuje individualne planove zaštite i godišnje izveštaje za korisnike;

- obavlja vizitu korisnika u stacionaru i korisnika kod kojih je došlo do pogoršavanja zdravstvenog stanja;

- daje sugestije korisnicima za angažovanje u okviru radno-okupacionih aktivnosti;

- bavi se preventivnim i zdravstveno-vaspitnim radom sa korisnicima.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na integiranim akademskim studijama po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- stručni ispit;

- licenca;

- specijalistički ispit, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast poslova zdravstvenih radnika;

- najmanje tri godine i šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine.

 

Naziv radnog mesta

DOKTOR STOMATOLOGIJE

Opšti / tipični opis posla

- radi na opštoj stomatološkoj zaštiti i lečenju korisnika;

- sprovodi dijagnostičke i terapeutske postupke u okviru stomatološke zaštite u ordinaciji stomatologa i u stacionaru;

- sarađuje i koordinira sa protetičkim službama, prati stanja uspešnosti lečenja i obrađuje rezultate;

- sačinjava planove rada i izveštaje o radu;

- sprovodi edukaciju korisnika i radnika;

- izrađuje predlog plana javnih nabavki za opremu ordinacije stomatologa i stomatološki materijal.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na integrisanim akademskim studijama po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- stručni ispit;

- licenca, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast poslova zdravstvenih radnika;

- najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora stomatologije.

RADNA MESTA STRUČNIH SARADNIKA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI:

Naziv radnog mesta

NUTRICIONISTA

Opšti / tipični opis posla

- učestvuje u izradi periodičnih i sezonskih jelovnika za korisnike;

- učestvuje u sačinjavanju dugoročnog plana nabavke namirnica;

- izrađuje plan i program rada kuhinje sa pekarom;

- prilagođava energetsku i nutritivnu vrednost hrane prema zdravstvenim indikacijama korisnika koje je utvrdio lekar;

- organizuje pripremu i distribuciju dijetalne ishrane u skladu sa mišljenjem lekara;

- učestvuje u pripremi ishrane;

- kontroliše sprovođenje i poštovanje utvrđenih jelovnika;

- kontroliše postupak pripreme, kvantitet, kvalitet i način distribucije obroka;

- organizuje i kontroliše sprovedene sanitarno-higijenske mere u prostorijama za skladištenje namirnica, pripremu i distribuciju hrane;

- sačinjava izveštaje i analize vezane za planiranje, pripremu i distribuciju hrane.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama prvog stepena po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i visoko obrazovanje u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i radnim iskustvom stečenim na tim poslovima do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast socijalne zaštite.

 

Naziv radnog mesta

VASPITAČ STRUČNI SARADNIK

Vaspitač stručni saradnik

Vaspitač stručni saradnik u posebnim uslovima

Opšti / tipični opis posla

- planira, programira i sprovodi vaspitno-obrazovni rad sa korisnicima;

- izrađuje godišnji program vaspitnog rada i godišnji izveštaj o radu za vaspitnu grupu;

- vodi propisanu evidenciju i dokumentaciju;

- radi sa vaspitnom grupom i neformalnim grupama u cilju usklađivanja odnosa u grupi, jačanju grupne pripadnosti, donošenja grupnih odluka, razvijanja komunikacije u grupi i odgovornosti za sopstveno ponašanje u grupi;

- koristi individualne i grupne metode rada u radu sa korisnicima;

- organizuje slobodno vreme, izlete, ekskurzije, letovanja i zimovanja korisnicima;

- planski, organizovano pomaže deci u sticanju formalnog i neformalnog obrazovanja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama prvog stepena po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i visoko obrazovanje u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i radnim iskustvom stečenim na tim poslovima do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- sertifikat o uspešno završenoj obuci po akreditovanom programu za rad na tim poslovima;

- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast socijalne zaštite.

Posebni uslovi rada

- rad u zavodima za vaspitanje dece i omladine.

 

Naziv radnog mesta

RADNI TERAPEUT

Opšti / tipični opis posla

- upoznaje korisnika sa postojećim oblicima radno-okupacionih aktivnosti u domu;

- prati i analizira opredeljenja korisnika za radno-okupacione aktivnosti na osnovu kojih izrađuje plan aktivnosti;

- organizuje radno okupacione aktivnosti u skladu sa njihovim interesovanjima i mogućnostima, a u saradnji sa lekarom i stručnim radnicima;

- učestvuje u organizovanju korisnika po sekcijama, u zavisnosti od afiniteta i mogućnosti korisnika;

- daje instrukcije i vrši nadzor nad radom u toku rada korisnika po pojedinim procesima i aktivnostima;

- učestvuje u organizovanju slobodnog vremena korisnika u okviru doma i van njega u saradnji sa drugim stručnim radnicima;

- učestvuje u izradi individualnih planova zaštite i godišnjih izveštaja o svakom korisniku;

- organizuje kulturno-zabavne aktivnosti za korisnike;

- upoznaje korisnike, podstiče ih i uključuje u postojeće aktivnosti kulturno-zabavnog sadržaja;

- upoznaje korisnika sa postojećim oblicima radno-okupacionih aktivnosti u domu;

- prati i analizira opredeljenja korisnika za radno-okupacione aktivnosti na osnovu kojih izrađuje plan aktivnosti;

- određuje zadatke korisnicima, u skladu sa njihovim interesovanjima i mogućnostima, a u saradnji sa lekarom i stručnim radnicima;

- učestvuje u organizovanju korisnika po sekcijama, u zavisnosti od afiniteta i mogućnosti korisnika;

- daje instrukcije i vrši nadzor nad radom u toku rada korisnika po pojedinim operacijama;

- učestvuje u organizovanju slobodnog vremena korisnika u okviru doma i van njega u saradnji sa drugim stručnim radnicima;

- učestvuje u izradi individualnih planova zaštite i godišnjih izveštaja o svakom korisniku;

- organizuje kulturno-zabavne aktivnosti za korisnike;

- upoznaje korisnike, podstiče ih i uključuje u postojeće aktivnosti kulturno-zabavnog sadržaja;

- prati potrebe i interesovanja korisnika i motiviše ih za uključivanje u kulturno zabavne i obrazovne aktivnosti;

- održava i unapređuje kontakte i saradnju sa javnim, sportskim, kulturnim i drugim institucijama i pojedincima;

- dostavlja mesečne i godišnje planove rada i izveštaje o radu.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama prvog stepena po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i visoko obrazovanje u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i radnim iskustvom stečenim na tim poslovima do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- sertifikat o uspešno završenoj obuci po akreditovanom programu za rad na tim poslovima;

- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast socijalne zaštite.

 

Naziv radnog mesta

VIŠI FIZIOTERAPEUT

Opšti / tipični opis posla

- vrši sprovođenje fizikalne terapije u stacionaru i sobama korisnika primenjujući kinezi terapijske procedure;

- sprovodi fizikalnu terapiju u sali za vežbe;

- primenjuje određene fizikalne procedure (galvansku struju, elektroforezu lekova, diadinamske struje, interferentne struje, TENS, sono terapiju, fototerapiju, krioterapiju);

- vrši edukaciju i prevenciju kod aktivnih i pokretnih korisnika radi očuvanja postojećeg stanja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- lice sa stečenim odgovarajućim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- stručni ispit;

- licenca, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast poslova zdravstvenih radnika;

- najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju višeg, odnosno strukovnog fizioterapeuta.

 

Naziv radnog mesta

VIŠI MEDICINSKI TEHNIČAR

Opšti / tipični opis posla

- brine o zdravstvenom stanju korisnika, sprovodi terapiju i obaveštava lekara o nastalim promenama;

- vodi evidenciju o zdravstvenom stanju korisnika;

- organizuje sistematski pregled korisnika;

- učestvuje u izradi jelovnika i prati sprovođenje jelovnika;

- izrađuje mesečne rasporede i postavlja radne zadatke negovateljskoj službi;

- trebuje potrošni materijal;

- daje informacije o zdravstvenom stanju korisnika;

- obaveštava službu socijalnog rada o promeni stanja kod korisnika.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- lice sa stečenim odgovarajućim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena, studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- stručni ispit;

- licenca, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast poslova zdravstvenih radnika;

- najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju višeg, odnosno strukovnog medicinskog tehničara.

 

Naziv radnog mesta

STRUČNI SARADNIK NA USLUGAMA U ZAJEDNICI

Stručni saradnik na uslugama u zajednici

Stručni saradnik na uslugama u zajednici u posebnim uslovima

Opšti / tipični opis posla

- upoznaje korisnika sa uslugom koju pruža;

- prati i analizira opredeljenja korisnika za aktivnosti usluge na osnovu kojih izrađuje plan aktivnosti;

- određuje zadatke korisnicima, u skladu sa njihovim interesovanjima i mogućnostima, a u saradnji sa stručnim radnicima;

- učestvuje u organizovanju korisnika u aktivnostima, u zavisnosti od afiniteta i mogućnosti korisnika;

- daje instrukcije i vrši nadzor nad radom u toku rada korisnika po pojedinim operacijama;

- učestvuje u izradi odgovarajuće dokumentacije o korisniku i godišnjih izveštaja;

- organizuje kulturno-zabavne aktivnosti za korisnike;

- upoznaje korisnike, podstiče ih i uključuje u postojeće aktivnosti kulturno-zabavnog sadržaja;

- prati potrebe i interesovanja korisnika i motiviše ih za uključivanje u uslugom predviđene aktivnosti;

- održava i unapređuje kontakte i saradnju sa institucijama u zajednici;

- dostavlja mesečne i godišnje planove rada i izveštaje o radu.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama prvog stepena po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i visoko obrazovanje u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i radnim iskustvom stečenim na tim poslovima do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- sertifikat o uspešno završenoj obuci po akreditovanom programu za rad na tim poslovima;

- najmanje jedna godine radnog iskustva u struci, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast socijalne zaštite.

Posebni uslovi rada

- rad u prihvatilištu za urgentnu zaštitu dece i omladine.

RADNA MESTA SARADNIKA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI:

Naziv radnog mesta

NEGOVATELJ

Negovatelj

Negovatelj u posebnim uslovima

Opšti / tipični opis posla

- obavlja opštu negu korisnika;

- pomaže medicinskoj sestri - tehničaru u sprovođenju specijalne nege korisnika, kao i pri izvođenju medicinsko-tehničkih intervencija;

- presvlači lični i posteljni veš korisnika;

- odnosi na pranje i peglanje lični veš nezavisnih korisnika i vraća ga;

- održava urednost, izgled i higijenu postelja i pribora korisnika;

- učestvuje u podeli hrane, hrani i napaja korisnike;

- održava toaletu usne duplje korisnika i zubnih proteza;

- izvodi korisnika u dnevni boravak, u šetnju ili na terasu (u kolicima ili u krevetu);

- obaveštava medicinsku sestru o primećenim promenama kod korisnika;

- prati korisnika u transportu u odsustvu medicinske sestre-tehničara.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje;

izuzetno:

- osnovno obrazovanje sa radnim iskustvom na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- sertifikat o uspešno završenoj obuci po akreditovanom programu za rad na tim poslovima;

- najmanje šest meseci radnog iskustva, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast socijalne zaštite.

Posebni uslovi rada

- rad u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj odraslih i starijih sa mentalnim i intelektualnim teškoćama u funkcionisanju, sa telesnim teškoćama u funkcionisanju;

- rad u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj odraslih sa teškoćama u komunikaciji;

- rad u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj dece i mladih sa smetnjama u razvoju - I i II stepen podrške.

 

Naziv radnog mesta

RADNI INSTRUKTOR

Opšti / tipični opis posla

- obavlja poslove individualiziranog obučavanja korisnika u svojoj struci;

- prati ponašanje, izgled i zdravlje korisnika;

- sarađuje sa ostalim stručnim radnicima;

- vodi odgovarajuću stručnu i opštu evidenciju o svom radu sa korisnicima;

- obezbeđuje odgovarajući materijal za obuku korisnika;

- učestvuje u izradi programa obučavanja korisnika;

- prati realizaciju predviđenog programa osposobljavanja i prema potrebi daje predloge za korekciju programa osposobljavanja;

- predlaže nagrade za korisnike iz svoje radne grupe.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- sertifikat o uspešno završenoj obuci po akreditovanom programu za rad na tim poslovima;

- najmanje šest meseci radnog iskustva, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast socijalne zaštite.

 

Naziv radnog mesta

SARADNIK NA USLUGAMA U LOKALNOJ ZAJEDNICI

Opšti / tipični opis posla

- obezbeđuje uslove za rad i aktivnosti prema politici ustanove i Pravilniku o radu organizacione jedinice;

- prima zahteve za korišćenje usluge u zajednici, vodi evidenciju korisnika usluge, i na osnovu zaključka stručnog tima organizacione jedinice izdaje odluku o korišćenju usluge;

- obezbeđuje da prostorije budu odgovarajuće osposobljene za korišćenje od strane korisnika usluge;

- održava higijenu prostora i opreme u kome se obezbeđuje usluga;

- učestvuje u pripremi obroka;

- proverava ispravnost namirnica;

- obezbeđuje odgovarajuće nabavke za potrebe obezbeđivanja usluge;

- vrši obračun pruženih usluga svakodnevno;

- sačinjava i dostavlja dokumentaciju za mesečno fakturisanje pruženih usluga;

- pravi svakodnevno raspored korišćenja prostora u kome se obezbeđuje usluga;

- izrađuje godišnje i periodične izveštaje o pruženim uslugama;

- organizuje zajedničke kulturno-zabavne, rekreativne, kreativne, radne, obrazovne i druge odgovarajuće aktivnosti korisnika usluge;

- vrši nabavku namirnica za potrebe korisnika;

- priprema obroke za korisnike, vrši serviranje hrane i napitaka i pomaže korisniku pri uzimanju hrane;

- pruža pomoć u održavanju lične higijene;

- vrši održavanje odevnih predmeta i posteljine (pranje u stanu korisnika) ili odnošenje i donošenje posteljnog veša i rublja na pranja kao i održavanje higijene stana;

- vrši nabavku odeće, obuće i posteljine za korisnika po potrebi;

- pruža i druge usluge u cilju zadovoljavanja egzistencijalnih potreba korisnika (pomoć u kretanju, odvođenje kod lekara, nabavka lekova, knjiga i inicira dobrosusedsku pomoć);

- kontroliše plaćanje stanarine, električne energije i drugog za potrebe korisnika;

- pribavlja određenu dokumentaciju za korisnike po nalogu organizatora pomoći u kući;

- preduzima mere za angažovanje ovlašćenih servisa, uz izdavanje računa, po nalogu organizatora usluge.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- sertifikat o uspešno završenoj obuci po akreditovanom programu za rad na tim poslovima;

- sanitarna knjižica;

- najmanje šest meseci radnog iskustva, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast socijalne zaštite.

 

Naziv radnog mesta

SARADNIK U CENTRU ZA ZAŠTITU ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA

Opšti / tipični opis posla

- nabavlja potrebne namirnice;

- priprema obroke;

- pruža podršku korisnicima u sticanju i unapređenju veština za samostalan život;

- realizuje aktivnosti predviđene individualim planom korisnika, u saradnji sa zaduženim stručnim radnikom.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- završen program obuke koji je relevantan za neposredni rad sa žrtvama trgovine ljudima;

- najmanje šest meseci radnog iskustva u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast socijalne zaštite.

 

Naziv radnog mesta

MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR

Opšti / tipični opis posla

- sprovodi terapiju po nalogu lekara;

- pruža negu bolesnim korisnicima;

- učestvuje u oblačenju, kupanju, smeštanju na spavanje i drugim poslovima;

- prati ishranu korisnika i sprovodi jelovnik;

- vrši podelu terapija, previjanje i druge mere;

- sprovodi operativni program rada;

- preuzima određene mere prilikom hitnih intervencija po ukazanoj potrebi;

- vodi odgovarajuću dokumentaciju;

- prati korisnika u transportu.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit;

- licenca, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast poslova zdravstvenih radnika;

- najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju medicinske sestre / tehničar.

 

Naziv radnog mesta

MEDICINSKA SESTRA - VASPITAČ

Opšti / tipični opis posla

- upoznaje se sa osnovnim zdravstvenim karakteristikama svakog deteta;

- vodi decu, po potrebi, na zdravstveni pregled i daje im propisanu terapiju;

- kontroliše higijenu i izgled dece, kao i urednost odeće i obuće;

- razvija higijensko-kulturne navike kod dece;

- učestvuje u planiranju i realizaciji ciljeva individualnog plana aktivnosti u radu sa detetom;

- podstiče psihofizički razvoj, osećanje sigurnosti i prihvatanje kod svakog deteta;

- obavlja prijem novog deteta, podstiče i prati adaptaciju deteta na boravak u ustanovi;

- organizuje slobodne aktivnosti;

- vodi sve propisane evidencije.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- sertifikat o uspešno završenoj obuci po akreditovanom programu za rad na tim poslovima;

- najmanje šest meseci radnog iskustva, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast socijalne zaštite.

 

Naziv radnog mesta

ZUBNI TEHNIČAR

Opšti / tipični opis posla

- pravi gipsane kalupe na osnovu otisaka koje uzima lekar - stomatolog;

- izrađuje metalne konstrukcije;

- izrađuje zubne krunice, pravi nadogradnju zuba i mostova.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit;

- licenca, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast poslova zdravstvenih radnika;

- najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju zubnog tehničara.

 

Naziv radnog mesta

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR

Opšti / tipični opis posla

- učestvuje u viziti i pri pregledu korisnika sa lekarom - fizijatrom;

- sprovodi terapiju propisanu od strane lekara;

- učestvuje u sprovođenju kineziterapije;

- sprovodi terapiju primenom fizikalnih agenasa;

- obaveštava lekara - fizijatra o promenama u zdravstvenom stanju korisnika kojima se sprovodi rehabilitacija ili fizikalna terapija;

- obavlja masažu;

- izvodi vežbe sa korisnicima na kondicionom biciklu, nautičkom točku, spravi za suvo veslanje sa ekspenderima i gumenim razvijačima prstiju;

- primenjuje lokalnu hidroterapiju;

- organizuje jutarnju gimnastiku sa korisnicima.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit;

- licenca, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast poslova zdravstvenih radnika;

- najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju fizioterapeutskog tehničara.

 

Naziv radnog mesta

POMOĆNI RADNIK NA USLUGAMA U LOKALNOJ ZAJEDNICI

Opšti/tipični opis posla

- radi u distributivnoj kuhinji (prema uslovima kluba);

- obezbeđuje funkcionisanje prostornih i tehničkih uslova u kojima borave korisnici;

- održava higijenu prostorija;

- vrši pranje i peglanje veša i odeće, posteljine itd.;

- pruža pomoć korisnicima pri održavanju lične higijene.

Stručna sprema/obrazovanje

- osnovno obrazovanje.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

 

RADNA MESTA U ZAVODIMA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI:

Naziv radnog mesta

SAVETNIK ZA PROFESIONALNU OBUKU

Opšti / tipični opis posla

- kontinuirano ispituje obrazovne potrebe zaposlenih u sistemu socijalne zaštite;

- pruža informacije o potrebama zaposlenih za stručnim usavršavanjem, vrši njihovu analizu i daje preporuke donosiocima odluka;

- učestvuje u izradi godišnjeg plana stručnog usavršavanja sa planom prioritetnih programa obuke zaposlenih u socijalnoj zaštiti;

- učestvuje u sprovođenju procesa akreditacije programa obuke i sačinjava izveštaj o radu na poslovima akreditacije;

- vodi baze podataka i propisane registre u oblasti akreditacije programa;

- sprovodi kontrolu kvaliteta realizacije akreditovanih programa obuke;

- učestvuje u uspostavljanju sistema kvaliteta programa stručnog usavršavanja kroz praćenje i unapređenje standarda za akreditaciju programa obuke;

- samostalno kreira pakete nedostajućih obuka;

- razvija i unapređuje listu opštih, posebnih i specifičnih kompetencija pružalaca usluga.

Stručna sprema /

obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / veštine / radno iskustvo

- znanje stranog jezika;

- veštine: organizacione, komunikacione i veština prezentacije;

- znanje rada na računaru;

- najmanje pet godine radnog iskustva u držanju obuka, radionica, treninga i fokus grupa.

 

Naziv radnog mesta

SAVETNIK ZA SOCIJALNU ZAŠTITU

Opšti / tipični opis posla

- pruža stručnu podršku u sprovođenju stručnih postupaka, usluga i mera socijalne i porodično pravne zaštite centrima za socijalni rad, ustanovama za smeštaj korisnika i pružaocima usluga;

- kreira i pruža neposrednu supervizijsku podršku supervizorima svih CSR;

- kreira specifične programe podrške u odnosu na uočenu potrebu koja se pruža kontinuirano u ciklusima;

- kreira i realizuje osnovne i specijalizovane programe obuke za stručne radnike u oblasti socijalne zaštite;

- deluje hitno u "akutnim situacijama kriznih stanja" kojima mogu biti pogođene institucije sistema socijalne zaštite;

- pruža stručnu pomoć i po zahtevima pojedinačnih institucija sistema;

- učestvuje u izradi kriterijuma za realizovanje kvaliteta usluga;

- socijalnog rada i normativa i standarda usluga socijalne zaštite;

- učestvuje u izradi podzakonskog akta kojim se propisuje način i postupak nadzora nad stručnim radom i merila za vrednovanje kvaliteta rada ustanova socijalne zaštite.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005 godine

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika;

- licenca za obavljanje poslova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita i propisima donetim na osnovu zakona;

- veštine: organizacione, komunikacione i veština prezentacije;

- znanje rada na računaru;

- najmanje pet godine radnog iskustva, u struci odnosno u direktnom radu sa korisnicima i iskustvo u držanju obuka, radionica, treninga i fokus grupa.

 

Naziv radnog mesta

SAMOSTALNI SAVETNIK ZA ISTRAŽIVAČKE POSLOVE

Opšti / tipični opis posla

- prikuplja i obrađuje podatke i izrađuje godišnje izveštaje o korisničkim grupama i radu Ustanova u sistemu socijalne zaštite i pružalaca usluga socijalne zaštite;

- izrađuje instrumente, prikuplja podatke, vodi evidenciju i izveštava o određenim pojavama u oblasti socijalne zaštite;

- redovno unapređivanje formata za izveštavanje o radu ustanova i pružalaca usluga;

- definisanje indikatora za praćenje društvenih pojava i socijalnih problema, efekata mera, prava i usluga socijalne zaštite, kao i njihovo usklađivanje sa promenama normativnog okvira;

- ažuriranje i unapređivanje baza podataka o delatnostima, korisnicima, merama, uslugama i pravima u sistemu socijalne zaštite;

- u saradnji sa pružaocima usluga i drugim akterima u sistemu socijalne zaštite, pilotira inovativne pristupe za pružanje usluga;

- ukazuje na potrebe i probleme korisnika, a posebno korisnika iz osetljivih društvenih grupa;

- vrši ekonomsku analizu i procenu finansijske efikasnosti usluga u sistemu socijalne zaštite;

- prati i analizira realizaciju materijalnih davanja u sistemu socijalne zaštite.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- veštine: istraživačke, organizacione, komunikacione i veština prezentacije;

- najmanje pet godina radnog iskustva i u prikupljanju, obradi i analizi podataka, odnosno metodologiji istraživanja društvenih pojava.

 

Naziv radnog mesta

SAVETNIK ZA POSLOVE INFORMISANJA, PROMOCIJE I PODRŠKE

Opšti / tipični opis posla

- pruža informacije o kvalitetu stručnog rada i usluga koje pružaju ustanove socijalne zaštite i licencirani pružaoci usluga;

- razvija baze podataka od značaja za sistem socijalne zaštite;

- sačinjava i publikuje monografije, časopise i zbornike radova, stručne priručnike, vodiče, informatore, studije i primere dobre prakse;

- učestvuje u organizaciji naučnih i stručnih skupova i sarađuje s a domaćim i međunarodnim organizacijama i sa medijima;

- informiše stručnu i širu javnost o sprovođenju socijalne zaštite, ukazuje na potrebe i probleme korisnika, a posebno korisnika iz osetljivih društvenih grupa;

- formira i vodi biblioteku koja je dostupna stručnjacima, sa nacionalnim i međunarodnim materijalima koji pokrivaju funkcije Zavoda i sistem socijalne zaštite;

- obezbeđuje publikovanje rezultata rada Zavoda.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika;

- veštine: organizacione, komunikacione, menadžerske i veština prezentacije;

- najmanje pet godine radnog iskustva iz oblasti socijalne zaštite;

- znanje rada na računaru.

 

KATALOG RADNIH MESTA U SPORTU:

RUKOVODEĆA RADNA MESTA:

Naziv radnog mesta

DIREKTOR USTANOVE

Direktor ustanove u oblasti istraživanja, razvoja i medicine sporta

Direktor ustanove u oblasti kontrole i sprečavanja dopinga u sportu

Direktor ustanove fizičke kulture

Opšti / tipični opis posla

- zastupa i predstavlja ustanovu;

- planira, organizuje, rukovodi i kontroliše rad saradnika i neposredno podređenih rukovodilaca;

- planira, rukovodi, organizuje i usmerava rad ustanove;

- ocenjuje učinak neposredno podređenih;

- predlaže program rada i razvojne planove ustanove;

- predlaže godišnji finansijski plan;

- učestvuje u radu upravnog odbora;

- organizuje izvršenje odluka upravnog odbora;

- sprovodi aktivnosti na obezbeđivanju zakonitosti rada, korišćenja i raspolaganja sredstvima ustanove;

- donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta;

- odlučuje o obrazovanju saveta, odnosno angažovanju savetnika za određena stručna pitanja;

- prati i analizira razvoj u oblasti antidopinga, usvaja nove antidoping politike i implementira;

- izvršava odluke Upravnog odbora i preduzima mere za njihovo sprovođenje;

- sarađuje sa predstavnicima Međunarodnog olimpijskog komiteta, Svetske antidoping agencije, Saveta Evrope u okviru CAHAMA i monitoring grupe i međunarodnim sportskim federacijama;

- predlaže izradu pravne regulative dopinga i način njene primene;

- u saradnji sa organizatorom takmičenja rukovodi organizacijom antidoping aspekta međunarodnih takmičenja;

- formira odbore i komisije za pojedine poslove, utvrđuje njihov broj, sastav i nadležnosti.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

- na studijama prvog stepena u obimu od 180 ESPB bodova (osnovne akademske, odnosno strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem po propisu koji je važio do 10. septembra 2005. godine, za direktore ustanova fizičke kulture.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje sedam godina radnog iskustva u struci.

- znanje stranog jezika;

- vrhunski sportista ili istaknuti sportski stručnjak iz profesija koje su od značaja za sprečavanje dopinga u sportu (eksperti sportske medicine, eksperti za toksikologiju i farmakologiju, pravni eksperti za problem dopinga i sportskog prava, eksperti za kliničku biohemiju, eksperti za biomehaniku, vrhunski sportski stručnjaci);

- najmanje sedam godina radnog iskustva.

- najmanje tri godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

POMOĆNIK DIREKTORA USTANOVE

Pomoćnik direktora ustanove u oblasti istraživanja, razvoja i medicine sporta

Pomoćnik direktora ustanove u oblasti kontrole i sprečavanja dopinga u sportu

Pomoćnik Direktora ustanove fizičke kulture

Opšti / tipični opis posla

- pomaže direktoru u planiranju, rukovođenju i organizaciji rada u delokrugu rada za koji je odgovoran / odgovorna;

- rukovodi i kontroliše rad neposredno podređenih saradnika;

- organizuje, koordinira i kontroliše rad organizacionih delova sektora ili odeljenja iz njegove nadležnosti;

- obezbeđuje primenu zakonske regulative i procedura iz oblasti delokruga rada;

- kontroliše realizaciju preuzetih obaveza;

- delegira radne zadatke neposredno podređenima i kontroliše njihovo izvršenje;

- prati i ocenjuje učinak zaposlenih i izveštava direktora ustanove;

- predlaže raspored izvršilaca i vodi njihov karijerni razvoj;

- daje predloge za poslovni razvoj i poboljšanja kvaliteta rada ustanove;

- prati stručnu literaturu, usavršava se i predlaže primenu inovacija i najbolje prakse u ustanovi;

- vrši poslove sekretara Antidoping odbora kao drugostepenog nacionalnog tela za utvrđivanje povreda antidoping pravila;

- organizuje i usmerava rad u stručnim službama i obavlja pravne poslove;

- prati, proučava i stara se o primeni zakonskih propisa i opštih akata ustanove;

- komunicira sa domaćim i međunarodnim organizacijama, antidoping laboratorijma za doping kontrolu sportista i životinja u inostranstvu, Svetskom antidoping agencijom, međunarodnim sportskim federacijama i svim antidoping agencijama;

- savetuje sportske saveze u vezi sa utvrđivanjem povreda antidoping pravila;

- redovno dopunjuje bazu povreda antidoping pravila Svetske antidoping agencije podacima za praćenje povreda antidoping pravila;

- prati rad i praksu Međunarodne arbitraže za sport u Lozani;

- komunicira sa organom nadležnim za poslove zaštite podataka u vezi sa iznošenjem zbirki podataka o ličnosti u inostranstvo i stara se o dobijanju odgovarajućih dozvola;

- izrađuje Informator o radu i ažurira zbirku podataka u Centralnom registru;

- vodi arhivsku knjigu i proces arhiviranja i izlučivanja dokumentacije;

- vodi evidenciju doping kontrolora i izdatih kvalifikacija;

- nadzire obavljanje poslova javnih nabavki.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

- na studijama prvog stepena u obimu od 180 ESPB bodova (osnovne akademske, odnosno strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem po propisu koji je važio do 10. septembra. 2005. godine za pomoćnike direktora ustanove fizičke kulture.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje tri godine radnog iskustva u struci.

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru

- najmanje pet godina radnog iskustva.

- najmanje četiri godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

DIREKTOR SPORTSKOG HOTELA - KAMPA

Opšti / tipični opis posla

- koordinira aktivnosti svih organizacionih celina;

- utvrđuje metode planiranja i praćenja poslovanja;

- utvrđuje politiku zaliha;

- odgovara za sprovođenje sanitarnih, protivpožarnih i svih mera po osnovu zaštite na radu i zaštite čovekove okoline;

- iznosi rezultate poslovanja direktoru zavoda;

- organizuje istraživanje tržišta;

- kontroliše formiranje dnevnih trebovanja i potpisuje zahteve za nabavku;

- ugovara poslove i organizuje i kontroliše izvršavanja ugovorenih poslova;

- ugovara isporuku robe sa dobavljačima realizovanih po javnim nabavkama;

- kontroliše fakturisanje usluga i kontroliše njihovu naplatu;

- obezbeđuje uslove za ispunjavanje zahteva HACCP standarda.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika;

- najmanje četiri godine radnog iskustva u struci.

 

Naziv radnog mesta

RUKOVODILAC SEKTORA ZA SPORT U USTANOVAMA FIZIČKE KULTURE

Opšti / tipični opis posla

- planira, organizuje, rukovodi i kontroliše rad manjih organizacionih celina i neposredno podređenih saradnika;

- sarađuje i koordinira aktivnosti sa rukovodstvom ustanove i podnosi izveštaje o radu sektora;

- razvija i obezbeđuje primenu procedura za osiguranje kvaliteta rada zaposlenih i pružanja usluga;

- obezbeđuje primenu zakonske regulative i procedura iz oblasti delokruga rada;

- prati i ocenjuje učinak zaposlenih;

- učestvuje u pripremi tenderske dokumentacije za javne nabavke;

- predlaže poslovnu saradnju sa korisnicima i odobrava ili priprema nacrte ugovora i sporazuma;

- planira aktivnosti iz oblasti rada Sektora i na unapređenju tehnološkog i poslovnog razvoja i poboljšanja kvaliteta;

- nadgleda izvršenje planova i sprovodi korektivne mere;

- sarađuje sa sportskim organizacijama.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;

ili

- na studijama prvog stepena u obimu od 180 ESPB bodova (osnovne akademske, odnosno strukovne studije), studijama u trajanju do tri godine ili višim obrazovanjem po propisu koji je važio do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje tri godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

UPRAVNIK SPORTSKOG OBJEKTA

Opšti / tipični opis posla

- upravlja infrastrukturom koja se koristi u obavljanju delatnosti iz oblasti sporta i rekreacije;

- organizuje rad zaposlenih raspoređenih na objektu;

- izrađuje raspored korišćenja sportskog objekta i prati i kontroliše korišćenja objekta od strane korisnika;

- predlaže aktivnosti za unapređenje rada sportskih objekata;

- planira aktivnosti promocije sportskih objekata;

- sprovodi ankete o potrebama i zadovoljstvu korisnika i analizira rezultate;

- vrši dnevne preglede svih sredstava, instalacija i rekvizita i podnosi izveštaj rukovodiocu;

- stara se o adekvatnom korišćenju sportskih rekvizita, sredstava i mašina;

- kontroliše poštovanje rasporeda korišćenja objekta;

- organizuje pripremu objekta za sve manifestacije, takmičenja i treninga;

- primenjuje procedure za bezbednost korisnika usluga i posetilaca.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;

ili

- na studijama prvog stepena u obimu od 180 ESPB bodova (osnovne akademske, odnosno strukovne studije), studijama u trajanju do tri godine ili višim obrazovanjem po propisu koji je važio do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje tri godine radnog iskustva.

RADNA MESTA U OSNOVNOJ DELATNOSTI:

RADNA MESTA U OBLASTI ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I MEDICINE SPORTA:

Naziv radnog mesta

SAVETNIK DIREKTORA

Opšti / tipični opis posla

- prati i unapređuje organizaciju vođenja i upravljanja infrastrukturama koje se koriste u obavljanju delatnosti iz oblasti sporta i rekreacije;

- izrađuje analize i studije vezane za budući razvoj ustanove;

- prati svetske trendove i shodno tome predlaže mere za proširenje obima i sadržaja usluga;

- predlaže aktivnosti za unapređenja poslovanja ustanove.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

 

Naziv radnog mesta

SPECIJALISTA ZA STRUČNI I RAZVOJNO-ISTRAŽIVAČKI RAD U SPORTU

Opšti / tipični opis posla

- asistira u usmeravanju, organizovanju, koordiniranju i kontroli rada organizacionih delova sektora - odeljenja;

- obavlja istraživačke poslove iz oblasti sporta;

- obezbeđuje primenu zakonske regulative i procedura iz oblasti delokruga rada;

- predlaže kratkoročne aktivnosti iz oblasti delokruga rada;

- predlaže razvojne aktivnosti;

- predlaže unapređenja u oblasti poslovnog razvoja i poboljšanja kvaliteta rada;

- razvija i predlaže poslovne standarde i procedure;

- prati stručnu literaturu, usavršava se u svojoj oblasti rada i piše stručne radove.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master) u obimu od 300 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master) u obimu od 300 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- ekspertiza u domenu biomehanike, fiziologije vežbanja i / ili druge oblasti povezane sa sportskom naukom (projekti, učešće na projektima, usavršavanja, publikacije i sl.);

- najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Posebni uslovi rada

- terenski rad pod otežanim uslovima i u improvizovanim prostorima na celoj teritoriji Republike Srbije.

 

Naziv radnog mesta

SPECIJALISTA ZA ANALITIKU U SPORTU

Opšti / tipični opis posla

- planira, reguliše, kontroliše i optimizuje procese realizacije stučnog rada;

- planira i optimizuje procese evaluacije treniranosti sportista (morfološke, motoričke i funkcionalne sposobnosti), faktora rizika za nastanak povreda, stepena oporavka tokom rehabilitacije kao i procese identifikacije i razvoja talenata u saradnji sa nadležnim nacionalnim granskim sportskim savezima;

- daje ocenu o nivou treniranosti, rizicima za povređivanje ili stepenu oporavka od povreda na osnovu čega propisuje odgovarajuće trenažne i/ili kineziterapijske metode;

- izrađuje stručne analize i stručne izveštaje, daje stručna mišljenja i nalaze;

- izrađuje, rukovodi i / ili učestvuje u projekatima iz oblasti vežbanja, zdravlja i sportskih nauka;

- obavlja istraživačke poslove iz oblasti vežbanja, zdravlja i sportskih nauka;

- unapređuje i razvija metodologiju analitike i dijagnostike u sportu kao i trenažne tehnologije;

- publikuje stručne i naučne radove i uređuje stručne publikacije;

- prati najnovija dostignuća u stručnoj i naučnoj literaturi iz oblasti vežbanja, zdravlja i sportskih nauka;

- pruža stručno-savetodavnu pomoć sportskim stručnjacima i sportskim organizacijama;

- sarađuje sa organizacijama i institucijama iz oblasti sporta i medicine sporta.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master) u obimu od 300 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master) u obimu od 300 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- izuzetna dostignuća iz oblasti stučnog rada (publikacije, naučna zvanja, učešće ili rukovođenje stručnim i naučnim projektima, profesionalne nagrade);

- najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Posebni uslovi rada

- terenski rad pod otežanim uslovima i u improvizovanim prostorima na celoj teritoriji Republike Srbije.

 

Naziv radnog mesta

SPECIJALISTA ZA FIZIČKO VASPITANJE I REKREACIJU

Opšti / tipični opis posla

- planira procese procene fizičkih sposobnosti dece, omladine i odraslih;

- planira, reguliše, kontroliše i optimizuje procese realizacije stučnog rada;

- izrađuje stručne analize, stručne izveštaje i obaveštava javnost o stanju antroloških sposobnosti stanovništva;

- izrađuje projekate od šireg interesa iz oblasti fizičkog vaspitanja i rekreacije;

- obavlja istraživačke poslove iz oblasti fizičkog vaspitanja i rekreacije;

- primenjuje, unapređuje i razvija metodologiju stručnog i naučno-istraživačkog rada iz oblasti fizičkog vaspitanja i rekreacije;

- publikuje stručne i naučne radove, uređuje stručne publikacije i predlaže odgovarajuće mere;

- prati najnovija dostignuća u stručnoj i naučnoj literaturi iz oblasti fizičkog vaspitanja, rekreacije, fizičkog vežbanja i ishrane i stara se o njihovom transferu u neposrednu praksu;

- pruža stručno-savetodavnu pomoć stručnjacima koji vrše promociju fizičkog vežbanja građanstva i obavljaju stručne poslove iz oblasti fizičkog vaspitanja i rekreacije;

- sarađuje sa organizacijama i institucijama iz oblasti fizičkog vaspitanja i rekreacije u zemlji i inostranstvu.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master) u obimu od 300 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master) u obimu od 300 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- izuzetna dostignuća iz oblasti stučnog rada (publikacije, naučna zvanja, učešće ili rukovođenje stručnim i naučnim projektima, profesionalne nagrade);

- najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Posebni uslovi rada

- terenski rad pod otežanim uslovima i u improvizovanim prostorima na celoj teritoriji Republike Srbije.

 

Naziv radnog mesta

SPECIJALISTA ZA INDOK

Opšti / tipični opis posla

- planira, kontroliše i optimizuje proces rada i daje predloge za unapređivanje stručnog rada (planira proces prikupljanja informacija o stanju sistema sporta);

- obavlja internu i eksternu savetodavnu aktivnost iz stručne oblasti;

- učestvuje u izradi razvojnih projekata koji se odnose na razvoj sportskih resursa;

- obavlja stručne analize i piše izveštaje i predlaže mere za unapređivanje stručnog rada;

- izrađuje razvojne projekte koji se odnose na unapređenje rada Nacionalnih evidencija u oblasti sporta;

- publikuje stručne i naučne radove, uređuje stručne publikacije;

- učestvuje u radu timova za izradu kategorizacije sportova i sportista;

- učestvuje u poslovima vezanim za pripremu i uređivanje publikacija;

- učestvuje u radu timova za realizaciju razvojnih projekata u sportu;

- prati najnovija dostignuća u domaćoj i stranoj stručnoj i naučnoj literaturi i periodici iz oblasti sporta;

- sarađuje sa sportskim organizacijama i institucijama u zemlji i inostranstvu.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master) u obimu od 300 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master) u obimu od 300 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo/ kompetencije

- znanje stranog jezika;

- napredna znanja rada na računaru;

- izuzetna dostignuća iz oblasti stučnog rada (publikacije, naučna zvanja, učešće ili rukovođenje stručnim i naučnim projektima, profesionalne nagrade);

- najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

 

Naziv radnog mesta

ANALITIČAR ZA SPORT

Opšti / tipični opis posla

- analizira takmičarsku aktivnost;

- kreira protokole za laboratorijska i terenska testiranja sportista po sportskim granama i disciplinama;

- u laboratorijskim i terenskim uslovima organizuje i sprovodi kontrolu treniranosti sportista (morfološke, motoričke i funkcionačne sposobnosti), faktora rizika za nastanak povreda i stepena oporavka tokom procesa rehabilitacije;

- izrađuje normative po sportovima, sportskim disciplinama i sportskim aktivnostima u funkciji: pola, uzrasta i stepena fizičke pripremljenosti;

- analizira i interpretira rezultate merenja (testiranja);

- asistira i učestvuje u unapređivanju metodologije stručnog rada;

- obavlja konsultacije sa trenerima, sportistima i sportskim organizacijama;

- sprovodi transfer naučnih znanja (informacija) u tehnološke postupke i metodiku obučavanja, vežbanja, treninga i takmičenja;

- prati stručnu literaturu, usavršava se i piše stručne radove u oblasti vežbanja, zdravlja i sportskih nauka;

- sarađuje sa sportskim organizacijama i institucijama u zemlji i inostranstvu.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master) u obimu od 300 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master) u obimu od 300 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama prvog stepena u obimu od 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama prvog stepena u obimu od 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika;

- napredna arada na računaru;

- najmanje tri godine radnog iskustva u struci.

Posebni uslovi rada

- terenski rad pod otežanim uslovima i u improvizovanim prostorima na celoj teritoriji Republike Srbije,

 

Naziv radnog mesta

ANALITIČAR ZA FIZIČKO VASPITANJE I REKREACIJU

Opšti / tipični opis posla

- učestvije u projekatima od šireg interesa iz oblasti fizičkog vaspitanja i rekreacije;

- sprovodi terenska testiranja u cilju praćenja nivoa fizičkih sposobnosti i fizičkog razvoja dece, omladine i odraslih;

- analizira i interpretira rezultate merenja (testiranja) na osnovu izrađenih normativa;

- izrađuje stručne analize iz oblasti fizičkog vaspitanja i rekreacije;

- izrađuje normative za fizičke sposobnosti i fizički razvoja dece omladine i odraslih, po uzrastu i polu;

- učestvuje u unapređuju i razvoju metodologije stručnog rada u oblasti fizičkog vaspitanja i rekreacije;

- planira, organizuje i realizuje sportsko-rekreativne aktivnosti;

- obavlja konsultacije sa stanovništvom i pruža stručno-savetodavnu pomoć;

- sarađuje sa organizacijama i institucijama iz oblasti fizičkog vaspitanja i rekreacije.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master) u obimu od 300 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master) u obimu od 300 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama prvog stepena u obimu od 240 ESPB bodova. po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama prvog stepena u obimu od 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisu koji uređuje visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje tri godine radnog iskustva u struci.

Posebni uslovi rada

- terenski rad pod otežanim uslovima i u improvizovanim prostorima na celoj teritoriji Republike Srbije.

 

Naziv radnog mesta

ANALITIČAR ZA INDOK

Opšti / tipični opis posla

- učestvuje u planiranju i programiranju rada INDOK odeljenja;

- organizuje rad timova za realizaciju stručnih skupova;

- učestvuje u pisanju razvojnih projekta koji se odnose na razvoj sportskih resursa;

- vrši obradu bibliografske građe i izradu bibliografija fizičke kulture;

- vrši analizu podataka iz Nacionalnih evidencija u oblasti sporta;

- obavlja stručne analize i piše stručne izveštaje;

- vrši rangiranje sportskih objekata upisanih u Nacionalne evidencije u oblasti sporta;

- prati najnovija dostignuća u domaćoj i stranoj stručnoj i naučnoj literaturi i periodici iz oblasti sporta;

- sarađuje sa sportskim organizacijama i institucijama u zemlji i inostranstvu.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master) u obimu od 300 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master) u obimu od 300 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama prvog stepena u obimu od 240 ESPB bodova. po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama prvog stepena u obimu od 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisu koji uređuje visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- napredna znanja rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- poznavanje osnove statističke obrade podataka;

- najmanje tri godine radnog iskustva u struci.

 

Naziv radnog mesta

SARADNIK ZA FIZIČKO VASPITANJE I REKREACIJU

Opšti / tipični opis posla

- učestvuje i asistira u terenskim testiranjima u cilju praćenja nivoa fizičkih sposobnosti i fizičkog razvoja dece, omladine i odraslih;

- utvrđuje i prati stepen fizičke forme korisnika sportsko-rekreativnih sadržaja;

- realizuje sportsko - rekreativne programe;

- pomaže u unapređivanju tehnologije i metodologije stručnog rada;

- pruža stručno - savetodavnu pomoć iz oblasti rekreacije;

- organizuje pripremu sportskih terena, objekata i rekvizita za korisnike;

- kontaktira sa korisnicima usluga.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama prvog stepena u obimu od 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama prvog stepena u obimu od 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama prvog stepena u obimu od 180 ESPB bodova. po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama prvog stepena u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisu koji uređuje visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci.

 

Naziv radnog mesta

SARADNIK ZA ANALITIKU U SPORTU

Opšti / tipični opis posla

- u laboratorijskim i terenskim uslovima sprovodi kontrolu treniranosti sportista (morfološke, motoričke i funkcionačne sposobnosti), faktora rizika za nastanak povreda i stepena oporavka tokom procesa rehabilitacije;

- ažurira baze podataka, vrši obradu i analizu podataka i vodi dnevnike rada;

- statistički obrađuje rezultate merenja i vrši pripreme za analize i interpretacije;

- asistira u izradi normativa po sportovima, koji se odnose na: pol, uzrast i stepen fizičke pripremljenosti;

- kalibriše i održava dijagnostičke uređaje;

- pruža manje kompleksnu stručno-savetodavnu pomoć sportistima i trenerima;

- prati stručnu literaturu, usavršava se u oblasti vežbanja, zdravlja i sportskih nauka;

- kontaktira sa korisnicima usluga.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama prvog stepena u obimu od 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama prvog stepena u obimu od 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama prvog stepena u obimu od 180 ESPB bodova. po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama prvog stepena u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisu koji uređuje visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika;

- napredno znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci.

 

Naziv radnog mesta

SARADNIK ZA INDOK

Opšti / tipični opis posla

- obavlja konsultacije sa korisnicima Nacionalnih evidencija u oblasti sporta i pruža stručno-savetodavnu pomoć;

- sarađuje sa organizacijama i institucijama iz oblasti sporta u cilju efikasnijeg prikupljanja podataka;

- asistira u organizaciji i realizaciji stručnih skupova;

- pomaže u obavljanju stručnih analiza podataka iz Nacionalnih evidencija u oblasti sporta;

- učestvuje i vrši obradu bibliografske građe i izradu bibliografija fizičke kulture u celini kao i tematskih bibliografija za pojedine oblasti;

- učestvuje u poslovima vezanim za pripremu i uređivanje publikacija;

- prati najnovija dostignuća u domaćoj i stranoj stručnoj i naučnoj literaturi i periodici iz oblasti sporta.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama prvog stepena u obimu od 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama prvog stepena u obimu od 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama prvog stepena u obimu od 180 ESPB bodova. po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama prvog stepena u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godinepo propisu koji uređuje visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika;

- napredno znanje rada na računaru;

- jedna godina radnog iskustva u struci.

 

Naziv radnog mesta

DOKTOR MEDICINE

Opšti / tipični opis posla

- obavlja preglede sportista, postavlja dijagnozu i propisuje terapiju;

- učestvuje u utvrđivanju stepena treniranosti sportista: zdravstveni status, funcionalne mogućnosti, sportska ishrana, korišćenje dijetetskih proizvoda, sportske povrede, doping i dr.;

- u saradnji sa lekarom specijalistom medicine sporta pregleda rezultate laboratorijskih ispitivanja;

- pruža stručnu savetodavnu pomoć sportistima i trenerima u ovoj oblasti;

- pruža prvu pomoć u slučaju povreda i vrši zbrinjavanje povreda;

- rukuje odgovarajućim aparatima i instrumentima;

- učestvuje u interpretaciji rezultata merenja i davanju zaključaka o sportskoj sposobnosti.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine;

- stručni ispit;

- licenca.

Posebni uslovi rada

- terenski rad pod otežanim uslovima i u improvizovanim prostorima na celoj teritoriji Republike Srbije.

 

Naziv radnog mesta

DOKTOR MEDICINE - SPECIJALISTA

Opšti / tipični opis posla

- obavlja preglede sportista, postavlja dijagnozu, propisuje i koordinira terapiju;

- obavlja testiranje mišićnih sposobnosti;

- vrši ispitivanja zdravstvenog stanja i funkcionalnih mogućnosti sportista uz predlog mera za njihovo poboljšanje;

- daje mišljenje o sposobnosti sportista za trening i nastup na sportskim takmičenjima na osnovu kliničkog pregleda i laboratorijskih ispitivanja;

- rukuje pravilno aparatima i instrumentima;

- overava takmičarske knjižice za sportsku sposobnost;

- učestvuje u utvrđivanju stepena treniranosti sportista: laboratorijska i terenska ispitivanja funkcionalnih mogućnosti sportista;

- pruža stručnu savetodavnu pomoć sportistima i trenerima u okviru problema sportskog treninga: zdravstveni status, funkcionalne mogućnosti, sportska ishrana, korišćenje dijetetskih proizvoda, sportske povrede, doping.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine, završena specijalizacija iz određenih grana medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizaciji i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

- na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine, završena specijalizacija iz određenih grana medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizaciji i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, završena specijalizacija iz određenih grana medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizaciji i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje tri godine i šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine;

- stručni ispit;

- specijalistički ispit;

- licenca.

Posebni uslovi rada

- terenski rad pod otežanim uslovima i u improvizovanim prostorima na celoj teritoriji Republike Srbije.

 

Naziv radnog mesta

DIPLOMIRANI FARMACEUT - MEDICINSKI BIOHEMIČAR

Opšti / tipični opis posla

- vrši organizacione pripreme u biohemijskoj laboratoriji;

- sprovodi stručni nadzor u biohemijskoj labaratoriji;

- sprovodi sigurnosne mere u rutinskom laboratorijskom radu;

- sprovodi mere za skladištenje, obeležavanje i uklanjanje opasnog medicinskog otpada;

- vrši hematološke i biohemijske analize krvi i analize krvi i urina po određenoj metodologiji;

- vrši kontrolu hematoloških i biohemijskih analiza;

- vrši obradu rezultata.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje šest meseci radnog iskustva u struci;

- stručni ispit;

- licenca.

 

Naziv radnog mesta

PSIHOLOG

Opšti / tipični opis posla

- vrši ispitivanja, proučavanja i analizu psiholoških svojstava sportista;

- učestvuje u testiranju stepena treniranosti sportista, ocenjujući psihološka svojstva;

- obavlja sociometrijska ispitivanja, analize i interpretacije strukture i dinamike sportske grupe;

- pruža stručnu savetodavnu pomoć u psihodijagnostici i primeni psiholoških metoda i tehnika sportistima, trenerima i drugim učesnicima u sportu;

- prati stručnu literaturu, usavršava se u ovoj oblasti i piše stručne radove.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama prvog stepena u obimu od 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama prvog stepena u obimu od 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci.

 

Naziv radnog mesta

VIŠA MEDICINSKA SESTRA - TEHNIČAR

Opšti / tipični opis posla

- vrši organizaciono-tehničke pripreme za medicinske, fiziološke i biohemijske preglede, antropometrijska merenja i testiranja u laboratorijskim i terenskim uslovima;

- vrši evidenciju o obavljenim uslugama u sektoru medicine sporta;

- neposredno učestvuje u spiro-ergometrijskim ispitivanjima;

- pruža prvu pomoć;

- obavlja druge pripremne postupke u okviru pregleda i testiranja (EKG, snimanja i dr.);

- rukuje odgovarajućim aparatima i instrumentima;

- stara se o nabavci neophodnog potrošnog i drugog materijala za nesmetan rad;

- unosi podatke u računar i vrši njihovu obradu.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

- na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju više, odnosno strukovne medicinske sestre;

- stručni ispit;

- licenca.

Posebni uslovi

- terenski rad pod otežanim uslovima i u improvizovanim prostorima na celoj teritoriji Republike Srbije.

 

Naziv radnog mesta

MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR

Opšti / tipični opis posla

- neposredno učestvuje u spiro-ergometrijskim ispitivanjima (priprema ispitanika, kontrola praćenih parametara);

- pruža prvu pomoć sportistima;

- vrši antropometrijska merenja po nalogu lekara i obavlja druga merenja u okviru pregleda i testiranja (EKG, snimanja i dr.);

- rukuje odgovarajućim aparatima i instrumentima;

- stara se o nabavci neophodnog potrošnog i drugog materijala za nesmetan rad;

- vrši naplatu usluga od korisnika u skladu sa propisima i opštim aktima.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju medicinske sestre / tehničar;

- stručni ispit;

- licenca.

Posebni uslovi rada

- terenski rad pod otežanim uslovima i u improvizovanim prostorima na celoj teritoriji Republike Srbije.

 

Naziv radnog mesta

VIŠI SANITARNI TEHNIČAR - LABORANT

Opšti / tipični opis posla

- vrši organizaciono-tehničke pripreme za rad u laboratoriji (sterilizacija, priprema laboratorijskog stakla, pribora i aparata za rad, priprema potrebnih reagenasa za analize);

- kompletno organizovanje rada laboratorije;

- uzima uzorke za analizu, vrši hematološke i biohemijske analize krvi i analize krvi i urina po određenoj metodologiji i vrši obradu rezultata;

- evidentira utrošak i blagovremeno vrši trebovanje hemikalija za biohemijske analize testova, laboratorijskog stakla i pribora;

- stara se o nabavci neophodnog potrošnog i drugog materijala za nesmetan rad laboratorije i održavanje njenih prostorija;

- unosi podatke u računar i vrši njihovu obradu.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine,

- na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- najmanje šest meseci iskustva u struci;

- stručni ispit;

- licenca.

Posebni uslovi rada

- terenski rad pod otežanim uslovima i u improvizovanim prostorima na celoj teritoriji Republike Srbije.

 

Naziv radnog mesta

LABORATORIJSKI TEHNIČAR

Opšti / tipični opis posla:

- vrši pripreme za rad u laboratoriji (sterilizacija, priprema laboratorijskog stakla, pribora i aparata za rad, priprema potrebnih reagenasa za analize);

- uzima uzorke za analizu, vrši hematološke i biohemijske analize krvi i analize krvi i urina po određenoj metodologiji i vrši obradu rezultata;

- evidentira utrošak i blagovremeno vrši trebovanje hemikalija, testova, laboratorijskog stakla i pribora.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit;

- licenca;

- znanje rada na računaru;

- najmanje šest meseci iskustva u struci.

Posebni uslovi rada

- terenski rad pod otežanim uslovima i u improvizovanim prostorima na celoj teritoriji Republike Srbije.

 

Naziv radnog mesta

VIŠI FIZIOTERAPEUT

Opšti / tipični opis posla

- vrši organizaciono-tehničke pripreme za medicinske i fizioterapeutske preglede;

- pruža prvu pomoć sportistima;

- vrši antropometrijska merenja;

- vrši kinezi terapiju;

- rukuje odgovarajućim aparatima i instrumentima pružajući usluge po nalogu specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije i kontroliše ispravnost aparata;

- stara se o nabavci neophodnog potrošnog i drugog materijala;

- unosi i obrađuje podatke na računaru.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine,

- na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit;

- licenca;

- znanje rada na računaru;

- najmanje šest meseci iskustva u zvanju višeg, odnosno strukovnog fizioterapeuta.

 

Naziv radnog mesta

DOKTOR STOMATOLOGIJE

Opšti / tipični opis posla

- obavlja preglede usta i zuba;

- obavlja stomatološki zdravstveno-vaspitni rad sa sportistima;

- ukazuje prvu pomoć i vrši zbrinjavanje povreda usta i zuba;

- daje mišljenje o oralnom zdravlju sportista, a po potrebi i predlog o tretmanu kod odgovarajućeg specijaliste.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit;

- licenca;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje šest meseci iskustva u zvanju doktora stomatologije.

RADNA MESTA U OBLASTI KONTROLE I SPREČAVANJA DOPINGA U SPORTU:

Naziv radnog mesta

KOORDINATOR DOPING KONTROLE I EDUKACIJE

Opšti / tipični opis posla

- organizuje sprovođenje doping kontrole;

- rukovodi radom doping kontrolora i predsedava Odborom za doping kontrolu;

- predstavlja ustanovu i komunicira po pitanju doping kontrole i obuke sa antidoping organizacijama u inostranstvu i zastupa po ovim pitanjima ustanovu u međunarodnim organizacijama, Savetu Evrope, Svetskoj antidoping agenciji, međunarodnim sportskim federacijama, Međunarodnom olimpijskom komitetu;

- dolazi u neposredan kontakt sa agresivnim biološkim materijalima (krv i urin sportista) i obavlja terenski rad prilikom sprovođenja doping kontrola, edukacija i radionica na takmičenjima, treninzima, pripremama i drugim lokacijama gde se sportisti nalaze;

- organizuje i koordinira saradnju sa državnim organima i organizacijama u oblasti sporta u vezi sa sprečavanjem dopinga u sportu;

- bavi se naučno-istraživačkim radom iz oblasti dopinga;

- vrši stručno medicinsko veštačenje i svedočenje u ime ustanove pred sudovima i tužilaštvima u vezi sa krivičnim delima;

- priprema plan doping kontrole;

- prati i proučava problematiku sprovođenja doping kontrole;

- planira i sprovodi organizaciju obrazovnih i drugih kampanja protiv dopinga u sportu i učestvuje u pripremi edukativnog materijala;

- organizuje i sprovodi savetovanja, seminare, okrugle stolove i izdavanje publikacija od strane ustanove o pitanjima vezanim za borbu protiv dopinga;

- organizuje i sprovodi blagovremeno obaveštavanje javnosti o merama koje ustanova preduzima na borbi protiv dopinga;

- prati i prikuplja informacije o merama koje se preduzimaju u drugim zemljama i međunarodnim sportskim federacijama na polju sprečavanja dopinga u sportu;

- prati sprovođenje mera koje je usvojila ustanova na sprečavanju dopinga;

- organizuje izdavanje "Doping free" markice i analizu suplemenata na kontaminiranost zabranjenim supstancama;

- usavršava se, prati i stiče znanja iz oblasti medicine koja su u vezi sa sprečavanjem dopinga u sportu, uz sticanje i kliničkog iskustva.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine, završena specijalizacija iz određenih grana medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizaciji i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

- na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine, završena specijalizacija iz određenih grana medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizaciji i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, završena specijalizacija iz određenih grana medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizaciji i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit;

- licenca;

- odgovarajući specijalistički ispit;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje pet godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

 

Naziv radnog mesta

KOORDINATOR NACIONALNE REGISTROVANE TEST GRUPE I TUE PROCESA

Opšti / tipični opis posla

- rukovodi TUE procesom - odobravanje korišćenja zabranjenih supstanci sportistima u svrhe lečenja;

- koordiniše rad TUE odbora i organizuje posao na odobravanju izuzetaka za terapeutsku upotrebu u zemlji i inostranstvu;

- organizuje i koordinira funkcionisanje i administraciju nacionalne registrovane test grupe i dostavljanje obrazaca o lokaciji;

- dolazi u neposredan kontakt sa agresivnim biološkim materijalima (krv i urin sportista) i obavlja terenski rad prilikom sprovođenja doping kontrola, edukacija i radionica na takmičenjima, treninzima, pripremama i drugim lokacijama gde se sportisti nalaze;

- dnevno komunicira sa Svetskom antidoping agencijom i međunarodnim sportskim federacijama, kao i nacionalnim zdravstvenim ustanovama;

- izdaje Mišljenje o leku i Mišljenje o dijetetskom suplementu u pogledu prisustva zabranjenih supstancu;

- vrši stručno medicinsko veštačenje i svedočenje u ime ustanove;

- prati razvoj i usavršava znanja iz oblasti kliničke farmakologije, sportske ishrane, suplementacije i bromatologije, kao i poznavanja kompletne domaće i svetske zakonske regulative vezane za ovu oblast uz sticanje i kliničkog iskustva iz navedenih oblasti;

- prati literaturu i učestvuje u naučnim projektima i pisanju knjiga i članaka iz oblasti sportske ishrane, suplementacije, antidopinga i sportske medicine;

- nadzire ažurnost podataka vezanih za dostupnost sportista iz registrovane test grupe za doping kontrolu;

- savetodavno učestvuje u pripremi plana doping kontrole i planova za dugoročno eliminisanje dopinga u sportu;

- sprovodi konitinuiranu medicinsku obuku olimpijskih sportista, stipendista, trenera, lekara, fizoterapeuta i ostalog pratećeg osoblja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine, završena specijalizacija iz određenih grana medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizaciji i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

- na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine, završena specijalizacija iz određenih grana medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizaciji i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, završena specijalizacija iz određenih grana medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizaciji i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit;

- licenca;

- odgovarajući specijalistički ispit;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje pet godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

 

Naziv radnog mesta

ANALITIČAR MEĐUNARODNOG ADAMS SISTEMA I ANTIDOPING BAZE PODATAKA

Opšti / tipični opis posla

- radi u međunarodnom ADAMS sistemu i usklađuje verziju ADAMS sistema na srpskom jeziku sa originalom na engleskom jeziku;

- organizuje rad na održavanju antidoping baza podataka koje vodi ustanova;

- programerski, softverski i logistički omogućava sprovođenje elektronskog učenja, a posebno onlajn testova;

- prelama materijale za štampu i radi pripres za sva izdanja ustanove;

- ažurira sajt i optimizuje pojavu na društvenim mrežama;

- kontroliše i stara se o unošenju podataka u baze podataka i o tehničkoj ispravnosti mrežne strukture i sigurnosti rada;

- instalira potrebne programe i vodi računa o licencama programa;

- komunicira sa internet provajderima u zemlji i inostranstvu;

- održava i servisira finansijske softvere;

- nadzire mreže i baze u smislu sprečavanja neovlašćenog korišćenja, zloupotrebe i ometanja rada;

- odlučuje o tehničkim pitanjima vezanim za rad mreže;

- definiše ciljeve IT projekata i zahteve sistemskog razvoja;

- razvija i vrši nadzor nad instalacijama komunikacione i računarske opreme;

- konfiguriše sistem i podešava performanse;

- vodi sistemsku administraciju, arhivira i čuva programe.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

- na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- poznavanje ADAMS sistema;

- znanje rada na računaru i znanje programiranja;

- znanje rada i održavanja mreže;

- znanje stranog jezika;

- najmanje tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

RADNA MESTA U USTANOVAMA FIZIČKE KULTURE:

Naziv radnog mesta

ORGANIZATOR AKTIVNOSTI U FIZIČKOJ KULTURI I SPORTU

Opšti / tipični opis posla

- komunicira sa korisnicima objekata;

- organizuje i sprovodi aktivnosti koje se odvijaju na sportskim objektima;

- daje predlog mera i inicijativu za unapređenje poslova iz oblasti sporta;

- predlaže mere za unapređenje uslova za iskorišćenost sportskih objekata;

- predlaže mere za poboljšanje uslova za obavljanje trenažnih procesa i odigravanje utakmica na sportskim objektima;

- realizuje sportske obuke, škole rekreacije i sl.;

- priprema i predlaže programe i planove rada u sportskim objektima i odgovoran je za ispunjenje istih;

- prati zakonske propise iz oblasti sporta i stručnu literaturu;

- kontroliše rasporede sportskih aktivnosti koje se odvijaju na sportskim objektima i prati njihovo izvršavanje;

- organizuje kulturno-zabavne sadržaje u ustanovi;

- pruža stručnu pomoć u pogledu privođenja nameni objekta i sportskih rekvizita za decu školskog, predškolskog uzrasta i omladinu;

- odgovoran je da se sportski rekviziti, sredstva i mašine koriste na način da ne dođe do njihovog uništenja i zloupotrebe;

- sprovodi naloge u delu pripremljenosti objekta za sve vidove manifestacija, takmičenja i treninga;

- vrši stalnu kontrolu i odgovoran je za stvaranje uslova kojima se obezbeđuje sigurnost korisnika usluga.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

 

 

Naziv radnog mesta

SARADNIK ZA FIZIČKU KULTURU I SPORT

Opšti / tipični opis posla

- izvršava planove o iskorišćenosti objekata i podnosi izveštaj o radu;

- predlaže mere za poboljšanje uslova za obavljanje trenažnih procesa i odigravanje utakmica na sportskim objektima;

- ostvaruje saradnju sa upravama, organima i institucijama lokalne samouprave u cilju realizacije usvojenih planova i programa Ustanove u oblasti fizičke kulture i sporta, izrađuje izveštaje, obaveštenja i odgovore na zahtev organa i institucije lokalne samouprave u vezi planiranih i realizovanih programa u oblasti fizičke kulture i sporta;

- priprema i predlaže programe i planove rada u sportskim objektima i odgovoran je za ispunjenje istih;

- kontroliše poštovanje rasporeda korišćenja objekata;

- sprovodi naloge u delu pripremljenosti objekta za sve vidove manifestacija, takmičenja i treninga;

- obavlja poslove vezane za realizaciju izvršenja odobrenih projekata u oblasti fizičke kulture i sporta;

- vrši stalnu kontrolu i odgovoran je za stvaranje uslova kojima se obezbeđuje sigurnost korisnika usluga;

- vrši aktivnosti i mere u cilju da obezbedi da se korisnici usluga ponašaju u skladu sa kućnim redom.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;

ili

- na studijama prvog stepena u obimu od 180 ESPB bodova (osnovne akademske, odnosno strukovne studije), studijama u trajanju do tri godine ili višim obrazovanjem po propisu koji je važio do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

 

 

Naziv radnog mesta

INSTRUKTOR - REKREATOR

Opšti / tipični opis posla

- neposredno učestvuje u realizaciji programa sportskih obuka, škola rekreacije i sl.;

- sprovođenje podučavanja sportista rekreativaca;

- animicije i organizacija grupa i pojedinaca za redovno bavljenje sportskim aktivnostima;

- pripremanje vežbača za manifestacije i rekreativna takmičenja;

- pripremanje sportsko-rekreativnih izleta, logorovanja, zimovanja;

- obezbeđivanje preventivnih mera sigurnosti i pružanje prve pomoći kod povreda;

- kontrola fizičkih sposobnosti vežbača;

- planiranje, analiza i korekcije programa vežbanja i rekreativnih sportskih aktivnosti;

- organizovanje i vođenje rekreativnih manifestacija i rekreativnih takmičenja;

- upućivanje rekreativaca na pravilan izbor sportske opreme i rekvizita;

- upoznavanje sportista rekreativaca sa specifičnim terenima, trasama, poligonima;

- obezbeđuje sigurnost i bezbednost učesnika u skladu sa procedurama i standardima rada;

- sprečava sve postupke koji mogu dovesti do povreda korisnika i uništenja imovine;

- učestvuje u akcijama i manifestacijama od interesa za ustanovu.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;

ili

- na studijama prvog stepena u obimu od 180 ESPB bodova (osnovne akademske, odnosno strukovne studije), studijama u trajanju do tri godine ili višim obrazovanjem po propisu koji je važio do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

 

 

Naziv radnog mesta

SARADNIK ZA KONTROLU I ANALIZU BAZENSKE VODE

Opšti / tipični opis posla

- stara se o kvalitetu i ispravnosti bazenske vode;

- analizira uzorke vode i predlaže mere za postizanje zahtevanog kvaliteta u kontinuitetu,

- vrši uzrokovanje vode;

- vodi i čuva odgovarajuću dokumentaciju i analizu u skladu sa zakonom i drugim propisima iz oblasti bazenskih voda;

- ispiranje filtera;

- redovno dopunjavanje vodom;

- pravljenje rastvora za doziranje;

- praćenje normalnog funkcionisanja sistema za prečišćavanje vode i po potrebi pozivanje ovlašćenih servisera za sanaranje problema;

- obavezan je da učestvuje u svim poslovima-akcijama od interesa za Ustanovu.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;

ili

- na studijama prvog stepena u obimu od 180 ESPB bodova (osnovne akademske, odnosno strukovne studije), studijama u trajanju do tri godine ili višim obrazovanjem po propisu koji je važio do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

 

 

Naziv radnog mesta

SPASILAC

Opšti / tipični opis posla

- obezbeđuje sigurnost i bezbednost učesnika u skladu sa procedurama i standardima rada;

- usmerava adekvatno ponašanje korisnika usluga sportskog objekta u okviru komercijalnih termina u skladu sa kućnim redom;

- organizuje i ukazuje pomoć posetiocima bazena u slučaju nastale potrebe i pruža prvu pomoć u slučajevima davljenja u vodi u skladu sa propisima;

- sprečava sve postupke koji mogu dovesti do povreda korisnika i uništenja imovine;

- učestvuje u akcijama i manifestacijama od interesa za ustanovu.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- posedovanje licence za spasioca.

 

KATALOG RADNIH MESTA U TURIZMU:

RUKOVODEĆA RADNA MESTA U TURIZMU:

Naziv radnog mesta

DIREKTOR TURISTIČKE ORGANIZACIJE

Direktor Turističke organizacije Beograda, preko 2.000.000 noćenja

Direktor Regionalne turističke organizacije, lokalne turističke organizacije turističkog mesta I kategorije / ili mesta sa ostvarenih preko 150.000 noćenja

Direktor lokalne turističke organizacije turističkog mesta II kategorije / ili mesta sa ostvarenih od 100.000-150.000 noćenja

Direktor lokalne turističke organizacije turističkog mesta III ili IV kategorije / ili mesta sa ostvarenih ispod 100.000 noćenja

Opšti / tipični opis posla

- odlučuje o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom i utvrđuje iznose naknade saradnika u skladu sa zakonom i Statutom;

- zaključuje ugovore u ime i za račun ustanove i jedinica u sastavu;

- daje ovlašćenja za zastupanje i daje ovlašćenja iz delokruga svog rada zaposlenim u slučajevima određenim zakonom i ovim Statutom;

- predstavlja i zastupa turističku organizaciju (u daljem tekstu: TO);

- organizuje i rukovodi radom TO;

- donosi pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova;

- predlaže akte koje donosi upravni odbor TO;

- predlaže osnove poslovne politike, program rada i plan razvoja TO i finansijski plan TO i preduzima mere za sprovođenje poslovne politike, plana razvoja i programa rada;

- odgovoran je za sprovođenje programa rada TO;

- odgovoran je za materijalno-finansijsko poslovanje TO;

- donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druga opšta akta u skladu sa zakonom i statutom TO;

- izvršava odluke upravnog odbora TO i preduzima mere za njihovo sprovođenje;

- stara se o zakonitosti rada, odgovara za korišćenje i raspolaganje imovinom;

Za direktora Turističke organizacije Beograda:

- obavlja poslove koji proističu iz Zakona o glavnom gradu;

- koordinira nosioce turističke ponude na teritoriji 17 opština glavnog grada;

- zaključuje međunarodne sporazume i ugovore sa glavnim gradovima i prestonicama prijateljskih zemalja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- aktivno znanje stranog jezika koji je obuhvaćen nastavnim planom i programom ministarstva nadležnog za poslove prosvete;

- najmanje četiri godine radnog iskustva, od čega najmanje dve godine na rukovodećem radnom mestu;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

ZAMENIK DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE

Zamenik direktora Turističke organizacije Beograda preko 2.000.000 noćenja

Zamenik Regionalne turističke organizacije, direktora lokalne turističke organizacije turističkog mesta I kategorije / ili mesta sa ostvarenih preko 150.000 noćenja

Opšti / tipični opis posla

- pruža stručnu pomoć direktoru u rukovođenju TO i ostalim poslovima koje su mu povereni;

- koordinira radom organizacionih jedinica-planira i raspoređuje poslove na rukovodioce organizacionih jedinica u skladu sa programom rada ili drugim opštim aktima;

- prati realizaciju poslova i daje smernice za vršenje svih poslova iz nadležnosti TO;

- nadzire organizaciju i rad u organizacionim jedinicama;

- kontroliše izvršavanje poslova i blagovremenu i pravilnu realizaciju odluka organa upravljanja;

- organizuje izradu opštih i pojedinačnih akata iz delokruga rada;

- ostvaruje kontakte i saradnju sa različitim telima, organima i organizacijama u zemlji i inostranstvu radi unapređenja rada TO;

- neposredno rukovodi ustanovom u odsustvu direktora.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- aktivno znanje stranog jezika koji je obuhvaćen nastavnim planom i programom ministarstva nadležnog za poslove prosvete;

- znanje rada na računaru;

- najmanje četiri godine radnog iskustva, od čega najmanje dve godine na rukovodećem radnom mestu.

 

Naziv radnog mesta

POMOĆNIK DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE

Pomoćnik direktora Turističke organizacije Beograda preko 2.000.000 noćenja

Pomoćnik direktora Regionalne turističke organizacije, lokalne turističke organizacije turističkog mesta I kategorije / ili mesta sa ostvarenih preko 150.000 noćenja

Pomoćnik direktora lokalne turističke organizacije turističkog mesta II kategorije / ili mesta sa ostvarenih od 100.000-150.000 noćenja

Pomoćnik direktora lokalne turističke organizacije turističkog mesta III ili IV kategorije / ili mesta sa ostvarenih ispod 100.000 noćenja

Opšti / tipični opis posla

- pruža stručnu pomoć direktoru u određenoj oblasti rada i ostalim poslovima koji su mu povereni;

- rukovodi radom organizacionih jedinica, planira i raspoređuje poslove na zaposlene, prati i ocenjuje rad rukovodilaca unutrašnjih organizacionih jedinica i drugih zaposlenih;

- prati i koordinira realizaciju poslova u određenoj oblasti rada, u organizacionim jedinicama, izveštava direktora o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova i predlaže preduzimanje potrebnih mera za njihovo rešenje;

- organizuje i učestvuje u izradi pripreme propisa, opštih i pojedinačnih akata iz delokruga rada;

- organizuje pripremu i učestvuje u izradi finansijskog plana, planova rada i izveštaja o radu sektora / određenoj oblasti rada;

- ostvaruje kontakte i saradnju unutar i izvan organizacije iz oblasti rada za koju je nadležan, radi njenog unapređenja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje tri godine radnog iskustva iz oblasti delokruga rada.

 

Naziv radnog mesta

RUKOVODILAC SEKTORA U TURISTIČKOJ ORGANIZACIJI

Rukovodilac Sektora Turističke organizacije Beograda preko 2.000.000 noćenja

Rukovodilac Sektora Regionalne turističke organizacije, lokalne turističke organizacije turističkog mesta I kategorije / ili mesta sa ostvarenih preko 150.000 noćenja

Opšti / tipični opis posla

- planira, organizuje i rukovodi radom u Sektoru;

- predlaže nova tržišta u cilju promocije turističke destinacije;

- učestvuje u pripremi i izradi godišnjeg Programa rada i Izveštaja o radu turističke organizacije;

- organizuje projekte istraživanja, organizuje izradu elaborata, analiza i studija;

- učestvuje u pripremi programa edukacije kadrova koji rade u turističkoj privredi;

- učestvuje u kreiranju strategije nastupa na sajmovima turizma;

- učestvuje u utvrđivanju dugoročnih i kratkoročnih ciljeva razvoja turizma na destinaciji;

- procenjuje tržišta i predlaže uvođenje specifičnih turističkih proizvoda;

- predlaže dinamički ciklus novog turističkog proizvoda (faza uvođenja, faza rasta,faza zasićenja, faza opadanja);

- planira aktivnosti vezane za razvoj posebnih oblika turističke ponude destinacije;

- predlaže nove projekte u cilju razvoja turizma destinacije.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje tri godine radnog iskustva iz oblasti delokruga rada.

RADNA MESTA U OSNOVNOJ OBLASTI TURIZMA:

Naziv radnog mesta

ANALITIČAR ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE TURISTIČKOG PROIZVODA

Opšti / tipični opis posla

- prati stanje i proučava posledice utvrđenog stanja u oblasti turizma;

- predlaže metodologiju istraživanja i formuliše glavno istraživačko pitanje;

- planira, razvija i predlaže istraživanje u oblasti turističkih tržišta;

- analizira podatke prikupljene u istraživanju;

- izrađuje i prezentuje analize turističkog tržišta;

- sprovodi kvantitativne i kvalitativne analize i priprema izveštaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale na osnovu rezultata istraživanja;

- izrađuje elaborate, studije i predlaže odgovarajuće mere za unapređenje politike u odgovarajućoj oblasti na osnovu izrađenih analiza i izveštaja, utvrđuje njihove specifičnosti i sistematizuje podatke o turističkom prometu;

- predlaže mere za bolje korišćenje turističke ponude;

- predlaže godišnji plan aktivnosti, učestvuje na seminarima, turističkim berzama i sajmovima, učestvujeu pripremi i izradi turističkog propagandnog materijala, izložbama i drugo;

- predlaže prilagođavanje turističkih proizvoda i način komuniciranja i promocije istih sa karakteristikama i specifičnostima tržišta;

- kreira bazu podataka sa svim relevantnim kontaktika i informacijama u domenu razvoja i promocije turističkog tržišta;

- sarađuje sa Turističkom organizacijom Srbije, regionalnim i lokalnim turističkim organizacijama.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje tri godine radnog iskustva iz oblasti delokruga rada.

 

Naziv radnog mesta

ANALITIČAR ZA PROMOCIJU TURISTIČKE PONUDE

Opšti / tipični opis posla

- planira, koordinira, organizuje i definiše saradnju sa domaćim i međunarodnim stranama od interesa;

- koordinira poslove u vezi sa kreiranjem i razvojem turističkog proizvoda;

- koordinira saradnju sa turističkom privredom i drugim organizacijama koje učestvuju u kreiranju i razvoju turističko proizvoda;

- koordinira rad na osmišljavanju i izradi turističkog propagandnog materijala za domaća, regionalna i međunarodna tržišta;

- učestvuje u izradi godišnjeg plana aktivnosti, učestvuje na seminarima, turističkim berzama i sajmovima;

- učestvuje u izradi godišnjeg izveštaja o sprovedenim aktivnostima;

- učestvuje u utvrđivanju osnovnih karakteristika i specifičnosti linija proizvoda i grupnih (turističkih proizvoda) proizvoda;

- asistira u praćenju razvoja linije proizvoda (turističkih proizvoda) na kontinuiranoj osnovi;

- učestvuje u saradnji sa domaćim i međunarodnim stranama od interesa;

- određuje način i metodologiju kreiranja baza podataka sa svim relevantnim konaktima i informacijama od značaja i neophodnim za razvoj i unapređenja proizvoda i praćenje efekata komunikacije;

- razvija samostalno projekte iz osnovne delatnosti;

- donosi odluke o metodologiji razvoja poslova iz delokruga rada;

- učestvije u radu stručnih komisija iz delokruga svoga rada;

- osmišljava, kreira i upravlja turističkim (turističkim proizvodima) događajima / manifestacijama;

- predlaže i aktivno formuliše i realizuje edukativne programe iz delokruga svog rada;

- aktivan je u programima usavršavanja iz oblasti relevantnih posebno za svoj delokrug rada i TO, kao i u oblasti savremenog menadžmenta, marketinga i komunikacija;

- koordinirai prati promotivne aktivnosti TO: nastupi na sajmovima, seminarima i drugim manifestacijama, na TV i radio stanicama, časopisima, WEB prezentacijama.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje tri godine radnog iskustva iz oblasti delokruga rada.

 

Naziv radnog mesta

ORGANIZATOR ZA RAZVOJ I PROMOCIJU TURISTIČKIH PROIZVODA

Opšti / tipični opis posla

- realizuje aktivnosti u vezi sa kreiranjem, razvojem i promocijom turističkog proizvoda;

- sarađuje sa turističkom privredom i drugim organizacijama koje učestvuju u kreiranju, razvoju i promociji turističkih proizvoda kao i sa domaćim i međunarodnim stranama od interesa;

- realizuje aktivnosti na plasmanu kreiranih proizvoda;

- učestvuje u izradi turističkog propagandnog materijala za domaća, regionalna i međunarodna tržišta;

- učestvuje u izradi izveštaja o sprovedenim aktivnostima;

- kompletira baze podataka prema usvojenim konceptima i metodologijama;

- učestvuje u izradi turističkog propagandnog materijala za domaća, regionalna i međunarodna tržišta;

- realizuje studijske ture predstavnika turističkih operatera sa datog tržišta, povezuje ih sa nosiocima turističke ponude;

- učestvuje u organizaciji promocije destinacija na turističkim sajmovima;

- berzama, radionicama, prodajnim misijama i povezivanja ponude/proizvoda sa tražnjom koja se kreira na odnosnom tržištu;

- organizuje promotivne aktivnosti na izabranom tržištu;

- predlaže i organizuje promotivne aktivnosti, kampanje, medijske i druge promotivne događaje u saradnji sa sektorom za odnose sa javnošću;

- učestvuje u organizaciji protokolarnih aktivnosti u saradnji sa sektorom za odnose sa javnošću.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva iz oblasti delokruga rada.

 

Naziv radnog mesta

KOORDINATOR U TURISTIČKO-INFORMATIVNOM CENTRU

Opšti / tipični opis posla

- koordinira poslovima u turističko-informativnom centru;

- koordinira distribuciju promotivnog materijala, suvenira, predmete domaće radinosti;

- koordinira prodaju suvenira, publikacija i drugih artikala i dnevno vodi evidenciju;

- koordinirakontrolu zaliha promotivnog materijala u informativnim centrima;

- prati i kontroliše proces štampe i distribuciji informativnog i propagandnog materijala u štampanoj i elektronskoj formi;

- kreira i upravlja foto bazom;

- prati i kontroliše stanje zaliha promotivnog materijala i suvenira;

- izrađuje izveštaje o radu infocentra;

- sačinjava plan rada informatora vodeći računa o periodima pojačane potrebe za turističkim informacijama.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje dve godine radnog iskustva iz oblasti delokruga rada.

 

Naziv radnog mesta

INFORMATOR U TURISTIČKO-INFORMATIVNOM CENTRU

Opšti / tipični opis posla

- pruža sve vrste turističkih i drugih informacija;

- distribuira brošure i drugi besplatni promotivni materijal;

- kontroliše zalihe promotivnog materijala u informativnom centru;

- prodaje suvenire, publikacije i druge artikle i dnevno vodi evidenciju;

- predlaže odabir suvenira za suvenirnicu;

- izrađuje mesečne, periodične i godišnje izveštaje;

- radi na sajmovima turizma u zemlji i inostranstvu i na privremeno otvorenim informativnim punktovima.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

KOORDINATOR ZA PROJEKTE U TURIZMU I MEĐUNARODNU SARADNJU

Opšti / tipični opis posla

- samostalno planira, razvija i organizuje turističke programe i projekte;

- rukovodi izradom projektnog predloga i razvija cilj, očekivane rezultate, uticaj i druga pitanja vezana za projektni predlog;

- razvija model monitoringa, evaluacija i dugoročne održivosti projekta;

- planira budžet projekta;

- organizuje povezivanje i umrežavanja sa međunarodnim organizacijama i asocijacijama;

- prati izvršenje ugovora i sporazuma, kontroliše poštovanje rokova i koordinira pripremu izveštaja;

- predlaže godišnji plan aktivnosti;

- identifikuje i izrađuje nacrte predloga projekata od značaja za TO;

- kontroliše i usmerava procese pripreme priloga za izradu programskih dokumenata;

- podnosi izveštaje, informacije, prezentacije i drugu dokumentaciju u vezi s programiranjem projekata;

- koordinira saradnju sa zainteresovanim stranama u procesu programiranja;

- inicira saradnju sa međunarodnim i domaćim partnerima na projektima;

- upravlja kompletnim projektnim ciklusom;

- organizuje i kontroliše rad saradnika na projektu.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. 

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje tri godine radnog iskustva u procesu upravljanja projektnim aktivnostima.

 

Naziv radnog mesta

REALIZATOR AKTIVNOSTI NA PROJEKTIMA U TURIZMU

Opšti / tipični opis posla

- identifikuje projekte od značaja za TO;

- koordinira učešće TO u različitim projektima;

- realizuje projektne aktivnosti u kojima TO učestvuje;

- predlaže međunarodne i domaće partnere na projektima;

- sarađuje sa domaćim vladinim i nevladinim sektorima na procesu realizacije projekata;

- sarađuje sa domaćim i međunarodnim institucijama i asocijacijama u oblasti projekata razvoja i finansiranja aktivnosti TO;

- prati kretanja na međunarodnom tržištu.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje/više obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine  godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva na projektnim aktivnostima.

 

Naziv radnog mesta

TURISTIČKI VODIČ / TURISTIČKI ANIMATOR

Opšti / tipični opis posla

- organizuje prihvat gostiju i razgledanje grada i okoline;

- organizuje i realizuje izlete;

- pruža potrebne iformacije turistima;

- distribuira propagandni materijal;

turistički animator;

- predlaže program rekreacije i animacije na turističkom lokalitetu;

- realizuje usvojen program.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- položen stručni ispit za turističkog vodiča / turističkog animatora.

 

AKREDITACIONO TELO SRBIJE

RUKOVODEĆA RADNA MESTA:

Naziv radnog mesta

DIREKTOR

Opšti / tipični opis posla

- zastupa i predstavlja ATS;

- organizuje i rukovodi radom ATS;

- stara se o zakonitosti rada i poslovanja, kao i o stručnom radu ATS;

- stara se o korišćenju sredstava;

- izvršava i sprovodi odluke Upravnog odbora;

- predlaže i organizuje pripremu akata koja razmatra, odnosno donosi Upravni odbor;

- donosi odluke o akreditaciji;

- donosi Poslovnik o kvalitetu;

- donosi Politiku kvaliteta ATS;

- donosi Pravila akreditacije;

- donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, uz saglasnost Upravnog odbora;

- donosi odluke u vezi sa poslovanjem ATS, osim onih o kojima odlučuje Upravni odbor;

- donosi pojedinačna akta;

- odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih u ATS i sklapa ugovore o radu, u skladu sa zakonom;

- odlučuje o angažovanju stručnjaka za obavljanje pojedinih poslova iz nadležnosti ATS i sa njima zaključuje ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza;

- raspoređuje zaposlene na određene poslove i zadatke;

- utvrđuje ostvareni doprinos i radni učinak zaposlenih;

- daje punomoćje drugom licu za zastupanje u pravnom prometu;

- podnosi predlog Savetu za akreditaciju za proširenje oblasti delovanja ATS, odnosno ustanovljavanja novih šema akreditacije;

- odlučuje o prigovorima od strane bilo koje osobe ili organizacije u vezi sa aktivnostima ATS ili akreditovanog tela za ocenjivanje usaglašenosti;

- na predlog Saveta za akreditaciju formira tehničke komitete i imenuje i razrešava njihove članove;

- donosi odluku o pristupanju u članstvo međunarodnih organizacija, uz saglasnost Upravnog odbora;

- donosi odluku o sklapanju bilateralnihi multilateralnih sporazuma sa drugim akreditacionim telima, odnosno regionalnim i međunarodnim organizacijama za akreditaciju, uz saglasnost Upravnog odbora.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- deset godina radnog iskustva;

- najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima;

- najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima akreditacije ili ocenjivanja usaglašenosti;

- poznavanje pravila i procedura ATS-a;

- poznavanje opštih principa sistema menadžmenta i alatima koji se koriste u sistemu;

- poznavanje opštih zahteva iz propisa koji su u vezi sa poslovima ocenjivanja usaglašenosti.

 

Naziv radnog mesta

ZAMENIK DIREKTORA

Opšti / tipični opis posla

- pruža stručnu pomoć direktoru u rukovođenju ATS-om i ostalim poslovima koji su mu povereni;

- koordinira radom organizacionih jedinica / planira i raspoređuje poslove na rukovodioce organizacionih jedinica u skladu sa programom rada ili drugim opštim aktima;

- prati realizaciju poslova i daje smernice za vršenje svih poslova iz nadležnosti ATS-a i nadzire organizaciju i rad u organizacionim jedinicama i koordinira i pruža podršku radu stručnih tela i organa upravljanja ATS-a;

- koncipira i organizuje odgovarajuće oblike saradnje sa drugim akreditacionim telima i sa drugim institucijama i evropskim i međunarodnim organizacijama u oblasti akreditacije (EA, ILAC, ILAF);

- stara se o realizaciji potpisanih bilateralnih sporazuma o saradnji sa drugim akreditacionim telima i koordinira aktivnosti na potpisivanju novih sporazuma;

- stara se o održavanju potpisanih multilateralnih sporazuma o međusobnom priznavanju sistema akreditacije (EA MLA) i koordinira aktivnosti na potpisivanju novih sporazuma;

- koordinira poslove prekogranične saradnje u skladu sa pravilima prekogranične akreditacije;

- koordinira učešće ATS-a u radu stručnih tela Evropske organizacije za akreditaciju (EA);

- koncipira i organizuje odgovarajuće oblike saradnje sa ministarstvima i drugim zainteresovanim stranama za akreditaciju u Republici Srbiji;

- koncipira i rukovodi promotivnim aktivnostima i odnosima s javnošću;

- vodi proces rešavanja prigovora i koordiniše aktivnosti u procesu rešavanja žalbi na odluke o akreditaciji;

- učestvuje u koordinaciji pri izradi godišnjeg programa rada ATS-a;

- učestvuje u razvoju, primeni i održavanju sistema menadžmenta ATS-a;

- organizuje izradu opštih i pojedinačnih akata iz delokruga rada;

- neposredno rukovodi ustanovom u odsustvu direktora.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje šest godina radnog iskustva na poslovima u oblasti akreditacije ili ocenjivanja usaglašenosti;

- najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima u oblasti akreditacije ili ocenjivanja usaglašenosti;

- registrovani ocenjivač ATS-a za ocenjivanje tela za ocenjivanje usaglašenosti;

- poznavanje pravila i procedura ATS-a;

- poznavanje opštih principa sistema menadžmenta i alatima koji se koriste u sistemu;

- poznavanje opštih zahteva iz propisa koji su u vezi sa poslovima ocenjivanja usaglašenosti;

- znanje o akreditaciji uopšte i dobro poznavanje zahteva za vrstu akreditacije za koju je podneta prijava za akreditaciju i zahteva iz dokumenata za primenu, ako postoje;

- poznavanje principa ocenjivanja, praksa u ocenjivanju i tehnikama ocenjivanja.

 

Naziv radnog mesta

POMOĆNIK DIREKTORA

Opšti / tipični opis posla

- pruža stručnu pomoć direktoru u određenoj oblasti rada i ostalim poslovima koji su mu povereni;

- prati i koordinira realizaciju poslova u određenoj oblasti rada, izveštava direktora o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova i predlaže preduzimanje potrebnih mera za njihovo rešenje;

- pruža stručnu pomoć direktoru u oblasti odlučivanja o akreditaciji;

- izrađuje nacrt predloga plana i programa obuke;

- razvija edukativne materijale za programe stručnog usavršavanja;

- razvija i osmišljava sadržaj predloga plana usavršavanja i druge programske dokumente;

- organizuje pripremu i učestvuje u izradi finansijskog plana, planova rada i izveštaja o radu odeljenja / određenoj oblasti rada;

- predlaže kriterijume i nedostajuće resurse za angažovanje eksternih ljudskih resursa za potrebe akreditacije;

- učestvuje u procesima obuke i praćenja performansi ocenjivača i tehničkih eksperata;

- obezbeđuje da se uspostave potrebni procesi i procedure za sistem menadžmenta;

- izveštava najviše rukovodstvo o performansama sistema menadžmenta i svakoj potrebi za njegovim unapređenjem;

- organizuje i učestvuje u preispitivanju sistema menadžmenta i preduzimanju korektivnih mera, preventivnih mera i unapređenja performansi;

- usklađuje sistem akreditacije ATS sa sistemom akreditacije u evropskoj i međunarodnim organizacijama za akreditaciju;

- učestvuje u radnim grupama za razvoj sistema akreditacije (akreditacija u novim oblastima / vrstama ocenjivanja usaglašenosti ili nove vrste akreditacije);

- učestvuje u saradnji sa ministartsvima i drugim zainteresovanim stranama za akreditaciju u Republici Srbiji;

- učestvuje u radnim grupama / timovima za razvoj sistema akreditacije u Republici Srbiji;

- učestvuje u radu stručnih tela Evropske organizacije za akreditaciju i drugi - ostali zadaci koji za ovo radno mesto proističu iz primene pravila i dokumentovanih procedura ATS.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje šest godina radnog iskustva na poslovima u oblasti akreditacije ili ocenjivanja usaglašenosti;

- najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima u oblasti akreditacije ili ocenjivanja usaglašenosti;

- registrovani ocenjivač ATS-a za ocenjivanje tela za ocenjivanje usaglašenosti;

- poznavanje pravila i procedura ATS-a;

- poznavanje principa ocenjivanja, praksa u ocenjivanju i tehnikama ocenjivanja;

- poznavanje opštih principa sistema menadžmenta i alata koji se koriste u sistemu;

- veštine komunikacije odgovarajuće za sve nivoe organizacije tela koja se akredituju;

- veštine davanja zapažanja - napomena i pisanja izveštaja o ocenjivanju;

- veštine potrebne za vođenje uvodnog i završnog sastanka pri ocenjivanju tela za ocenjivanje usaglašenosti;

- veštine obavljanja intervjua - razgovora sa ocenjivanom stranom;

- veštine vođenja - rukovođenja ocenjivanjem tela za ocenjivanje usaglašenosti;

- znanje o akreditaciji uopšte i dobro poznavanje zahteva za pojedinačnu vrstu akreditacije (ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17043, ISO/IEC 17065, ISO 15189 i ISO 14065, na primer) za koju je podneta prijava za akreditaciju, kao i poznavanje zahteva iz dokumenata za primenu referentnih standarda, ako postoje;

- poznavanje zahteva šeme za ocenjivanje usaglašenosti (ISO 9001, ISO 14001, referentni dokumenti za metode ispitivanja / kontrolisanja, na primer), kao i procedura i metoda koje koristi telo za ocenjivanje usaglašenosti koje je podnelo prijavu za akreditaciju;

- poznavanje principa ocenjivanja zasnovanog na rizicima;

- poznavanje opštih zahteva iz propisa koji su u vezi sa poslovima ocenjivanja usaglašenosti.

RADNA MESTA U OSNOVNOJ DELATNOSTI:

Naziv radnog mesta

RUKOVODILAC ODELJENJA

Opšti / tipični opis posla

- organizuje, koordinira i kontroliše izvršenje poslova u odeljenju;

- razvija i priprema predlog rada odeljenja;

- predlaže projekte i pokreće inicijative za rešavanje važnih pitanja iz delokruga poslova odeljenja;

- daje instrukcije i koordinira rad u odeljenju;

- analizira probleme u vršenju poslova, priprema smernice i uputstva zaposlenima za ujednačavanje i primenu najbolje prakse;

- sprovodi stalnu analizu potreba, te na temelju iste razvija predlog plana usavršavanja, kao i druge programske dokumente;

- sarađuje sa odgovarajućim institucijama;

- objedinjuje izveštaje o radu i informiše rukovodstvo o realizovanim aktivnostima;

- koordinira pripremu izveštaja o radu odeljenja;

- učestvuje u obuci ocenjivača ATS za potrebe akreditacije tela za ocenjivanje usaglašenosti;

- sarađuje sa drugim institucijama i međunarodnim organizacijama kao i radnim telima evropske organizacije za akreditaciju u oblasti akreditacije iz domena rada odeljenja;

- učestvuje u razvoju, primeni i održavanju sistema menadžmenta ATS;

- ostali zadaci koji za ovo radno mesto proističu iz primene pravila i dokumentovanih procedura ATS.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima akreditacije ili ocenjivanja usaglašenosti;

- registrovani ocenjivač ATS-a za ocenjivanje tela za ocenjivanje usaglašenosti;

- poznavanje pravila i procedura ATS-a;

- poznavanje principa ocenjivanja, praksa u ocenjivanju i tehnikama ocenjivanja;

- poznavanje opštih principa sistema menadžmenta i alata koji se koriste u sistemu;

- veštine komunikacije odgovarajuće za sve nivoe organizacije tela koja se akredituju;

- veštine davanja zapažanja - napomena i pisanja izveštaja o ocenjivanju;

- veštine potrebne za vođenje uvodnog i završnog sastanka pri ocenjivanju tela za ocenjivanje usaglašenosti;

- veštine obavljanja intervjua - razgovora sa ocenjivanom stranom;

- veštine vođenja - rukovođenja ocenjivanjem tela za ocenjivanje usaglašenosti;

- znanje o akreditaciji uopšte i dobro poznavanje zahteva za pojedinačnu vrstu akreditacije (ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17043 , ISO/IEC 17065, ISO 15189 i ISO 14065, na primer) za koju je podneta prijava za akreditaciju, kao i poznavanje zahteva iz dokumenata za primenu referentnih standarda, ako postoje;

- poznavanje zahteva šeme za ocenjivanje usaglašenosti (ISO 9001, ISO 14001, referentni dokumenti za metode ispitivanja / kontrolisanja, na primer), kao i procedura i metoda koje koristi telo za ocenjivanje usaglašenosti koje je podnelo prijavu za akreditaciju;

- poznavanje principa ocenjivanja zasnovanog na rizicima;

- poznavanje opštih zahteva iz propisa koji su u vezi sa poslovima ocenjivanja usaglašenosti.

 

Naziv radnog mesta

VIŠI ORGANIZATOR PREDMETA AKREDITACIJE

Opšti / tipični opis posla

- organizuje, koordinira, prati i kontroliše izvršenje poslova iz postupka akreditacije za određene vrste i oblasti ocenjivanja usaglašenosti iz domena svoje tehničke kompetentnosti;

- učestvuje u radu stručnih tela Evropske organizacije za akreditaciju

- učestvuje u razvoju, primeni i održavanju sistema menadžmenta ATS-a;

- preispituje prijave za akreditaciju;

- sastavlja tim za ocenjivanje podnosioca prijave za akreditaciju;

- vodi evidencije i ažurira informacije i podatke o predmetima akreditacije;

- pregleda i preispituje dokumentaciju tela za ocenjivanje usaglašenosti dostavljenuuz prijavu za akreditaciju;

- ocenjuje tela za ocenjivanje usaglašenosti;

- izrađuje izveštaje sa ocenjivanja tela za ocenjivanje usaglašenosti;

- pregleda izveštaje i drugu dokumentaciju sa ocenjivanja u predmetima u kojima nije učestvovao u ocenjivanju;

- učestvuje u radu komisija za odlučivanje o akreditaciji u predmetima u kojima nije učestvovao u ocenjivanju;

- učestvuje u radu radnih grupa, komisija i tehničkih komiteta u okviru ATS-a ili drugih institucija iz domena svoje tehničke kompetentnosti;

- priprema predavanja i učestvuje u obukama i praćenju performansi ocenjivača i tehničkih eksperata za potrebe akreditacije tokom ocenjivanja tela za ocenjivanje usaglašenosti;

- primenjuje pravila i dokumentovane procedure iz procesa akreditacije;

- obavlja i ostale zadatke koji za ovo radno mesto proističu iz primene pravila i dokumentovanih procedura iz procesa akreditacije.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje četiri godine radnog iskustva na poslovima akreditacije ili ocenjivanja usaglašenosti;

- registrovani ocenjivač ATS-a za ocenjivanje tela za ocenjivanje usaglašenosti;

- poznavanje pravila i procedura ATS-a;

- poznavanje principa ocenjivanja, praksa u ocenjivanju i tehnikama ocenjivanja;

- poznavanje opštih principa sistema menadžmenta i alata koji se koriste u sistemu;

- veštine komunikacije odgovarajuće za sve nivoe organizacije tela koja se akredituju;

- veštine davanja zapažanja - napomena i pisanja izveštaja o ocenjivanju;

- veštine potrebne za vođenje uvodnog i završnog sastanka pri ocenjivanju tela za ocenjivanje usaglašenosti;

- veštine obavljanja intervjua - razgovora sa ocenjivanom stranom;

- veštine vođenja - rukovođenja ocenjivanjem tela za ocenjivanje usaglašenosti;

- znanje o akreditaciji uopšte i dobro poznavanje zahteva za pojedinačnu vrstu akreditacije (ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17043 , ISO/IEC 17065, ISO 15189 i ISO 14065, na primer) za koju je podneta prijava za akreditaciju, kao i poznavanje zahteva iz dokumenata za primenu referentnih standarda, ako postoje;

- poznavanje zahteva šeme za ocenjivanje usaglašenosti (ISO 9001, ISO 14001, referentni dokumenti za metode ispitivanja / kontrolisanja, na primer), kao i procedura i metoda koje koristi telo za ocenjivanje usaglašenosti koje je podnelo prijavu za akreditaciju;

- poznavanje principa ocenjivanja zasnovanog na rizicima;

- poznavanje opštih zahteva iz propisa koji su u vezi sa poslovima ocenjivanja usaglašenosti.

 

Naziv radnog mesta

VODEĆI ORGANIZATOR PREDMETA AKREDITACIJE

Opšti / tipični opis posla

- učestvuje u razvoju, primeni i održavanju sistema menadžmenta ATS-a;

- preispituje prijave za akreditaciju;

- sastavlja tim za ocenjivanje podnosioca prijave za akreditaciju;

- vodi evidencije i ažurira informacije i podatake o predmetima akreditacije;

- pregleda i preispituje dokumentaciju tela za ocenjivanje usaglašenosti dostavljenu uz prijavu za akreditaciju;

- ocenjuje tela za ocenjivanje usaglašenosti;

- izrađuje izveštaje sa ocenjivanja tela za ocenjivanje usaglašenosti;

- pregleda izveštaje i drugu dokumentaciju sa ocenjivanja u predmetima u kojima nije učestvovao u ocenjivanju;

- učestvuje u radu komisija za odlučivanje o akreditaciji u predmetima u kojima nije učestvovao u ocenjivanju;

- učestvuje u radu radnih grupa, komisija i tehničkih komiteta u okviru ATS-a ili drugih institucija iz domena svoje tehničke kompetentnosti;

- priprema predavanja i učestvuje u obukama i praćenju performansi ocenjivača i tehničkih eksperata za potrebe akreditacije tokom ocenjivanja tela za ocenjivanje usaglašenosti;

- primenjuje pravila i dokumentovane procedure iz procesa akreditacije obavlja i ostale zadatke koji za ovo radno mesto proističu iz primene pravila i dokumentovanih procedura iz procesa akreditacije.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje tri godine radnog iskustva u oblasti akreditacije ili ocenjivanja usaglašenosti;

- poznavanje pravila i procedura ATS-a;

- poznavanje principa ocenjivanja, praksa u ocenjivanju i tehnikama ocenjivanja;

- poznavanje opštih principa sistema menadžmenta i alata koji se koriste u sistemu;

- veštine komunikacije odgovarajuće za sve nivoe organizacije tela koja se akredituju;

- veštine davanja zapažanja - napomena i pisanja izveštaja o ocenjivanju;

- veštine potrebne za vođenje uvodnog i završnog sastanka pri ocenjivanju tela za ocenjivanje usaglašenosti;

- veštine obavljanja intervjua - razgovora sa ocenjivanom stranom;

- veštine vođenja - rukovođenja ocenjivanjem tela za ocenjivanje usaglašenosti;

- znanje o akreditaciji uopšte i dobro poznavanje zahteva za pojedinačnu vrstu akreditacije (ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17043, ISO/IEC 17065, ISO 15189 i ISO 14065, na primer) za koju je podneta prijava za akreditaciju, kao i poznavanje zahteva iz dokumenata za primenu referentnih standarda, ako postoje;

- poznavanje zahteva šeme za ocenjivanje usaglašenosti (ISO 9001, ISO 14001, referentni dokumenti za metode ispitivanja / kontrolisanja, na primer), kao i procedura i metoda koje koristi telo za ocenjivanje usaglašenosti koje je podnelo prijavu za akreditaciju;

- poznavanje principa ocenjivanja zasnovanog na rizicima;

- poznavanje opštih zahteva iz propisa koji su u vezi sa poslovima ocenjivanja usaglašenosti.

 

Naziv radnog mesta

ORGANIZATOR PREDMETA AKREDITACIJE

Opšti / tipični opis posla

- preispituje prijave za akreditaciju;

- sastavlja tim za ocenjivanje podnosioca prijave za akreditaciju;

- vodi evidencije i ažurira informacije i podatake o predmetima akreditacije;

- pregleda i preispituje dokumentaciju tela za ocenjivanje usaglašenosti dostavljenu uz prijavu za akreditaciju;

- učestvuje u radu radnih grupa, komisija i tehničkih komiteta u okviru ATS-a ili drugih institucija iz domena svoje tehničke kompetentnosti;

- učestvuje u razvoju, primeni i održavanju sistema menadžmenta ATS-a;

- primenjuje pravila i dokumentovane procedure iz procesa akreditacije;

- obavlja i ostale zadatke koji za ovo radno mesto proističu iz primene pravila i dokumentovanih procedura iz procesa akreditacije.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje jedna godina radnog iskustva u oblasti akreditacije ili ocenjivanja usaglašenosti;

- poznavanje pravila i procedura ATS-a;

- poznavanje principa ocenjivanja, praksa u ocenjivanju i tehnikama ocenjivanja;

- poznavanje opštih principa sistema menadžmenta i alata koji se koriste u sistemu;

- veštine komunikacije odgovarajuće za sve nivoe organizacije tela koja se akredituju;

- veštine davanja zapažanja - napomena i pisanja izveštaja o ocenjivanju;

- znanje o akreditaciji uopšte i poznavanje zahteva za pojedinačnu vrstu akreditacije (ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17043, ISO/IEC 17065, ISO 15189 i ISO 14065, na primer) za koju je podneta prijava za akreditaciju, kao i poznavanje zahteva iz dokumenata za primenu referentnih standarda, ako postoje;

- poznavanje zahteva šeme za ocenjivanje usaglašenosti (ISO 9001, ISO 14001, referentni dokumenti za metode ispitivanja / kontrolisanja, na primer), kao i procedura i metoda koje koristi telo za ocenjivanje usaglašenosti koje je podnelo prijavu za akreditaciju;

- poznavanje opštih zahteva iz propisa koji su u vezi sa poslovima ocenjivanja usaglašenosti.

 

Naziv radnog mesta

ADMINISTRATOR PREDMETA AKREDITACIJE

Opšti / tipični opis posla

- preispituje prijave za akreditaciju uz nadzor organizatora predmeta akreditacije;

- sastavlja tim za ocenjivanje podnosioca prijave za akreditaciju uz nadzor organizatora predmeta akreditacije;

- vodi evidencije i ažurira informacije i podatake o predmetima akreditacije;

- pregleda i preispituje dokumentaciju tela za ocenjivanje usaglašenosti dostavljenu uz prijavu za akreditaciju uz nadzor organizatora predmeta akreditacije;

- učestvuje u radu radnih grupa, komisija i tehničkih komiteta u okviru ATS-a ili drugih institucija iz domena svoje tehničke kompetentnosti;

- učestvuje u razvoju, primeni i održavanju sistema menadžmenta ATS-a;

- obavlja i ostale zadatke koji za ovo radno mesto proističu iz primene pravila i dokumentovanih procedura iz procesa akreditacije.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- poznavanje pravila i procedura iz procesa akreditacije;

- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci.

 

Naziv radnog mesta

SARADNIK ZA ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKE POSLOVE AKREDITACIJE

Opšti / tipični opis posla

- obavlja administrativno-tehničke poslove iz procesa akreditacije po predmetima akreditacije;

- učestvuje u pripremi i organizaciji sastanaka radnih grupa/komisija/tehničkih komiteta;

- priprema radni materijal za potrebe postupka odlučivanja o akreditaciji;

- vodi evidencije i priprema radni materijal za izbor i praćenje ocenjivača i tehničkih eksperata za potrebe akreditacije;

- obavlja i ostale zadatke koji za ovo radno mesto proističu iz primene pravila i dokumentovanih procedura iz procesa akreditacije.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- srednje obrazovanje uz radno iskustvo od 15 godina na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- poznavanje pravila i procedura iz procesa akreditacije;

- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci.

 

INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE

RUKOVODEĆA RADNA MESTA:

Naziv radnog mesta

DIREKTOR

Opšti / tipični opis posla

- rukovodi radom, zastupa i predstavlja Institut;

- planira i raspoređuje poslove na rukovodioce organizacionih jedinica;

- daje smernice i prati realizaciju vršenja poslova iz nadležnosti Instituta;

- donosi opšte i pojedinačne akte za koje je zakonom i drugim propisima ovlašćen;

- odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa zaposlenih;

- vrši naredbodavne funkcije, prati izvršenje finansijskog plana i plana javnih nabavki ustanove i izrađuje predlog budžetskih sredstava za rad;

- raspolaže sredstvima Instituta u skladu sa zakonom;

- sprovodi donete odluke i druga opšta akta;

- izvršava odluke organa upravljanja;

- koordinira radom organizacionih jedinica;

- stara se o čuvanju poslovne i službene tajne Instituta;

- stara se o javnosti rada Instituta i obaveštava javnost o radu i rezultatima rada Instituta;

- donosi akt o donošenju, odnosno povlačenju srpskih standarda i srodnih dokumenata;

- donosi pravila o ocenjivanju usaglašenosti sa srpskim standardima, kao i pravila o upotrebi nacionalnog znaka usaglašenosti sa srpskim standardima;

- donosi dokumenta kojima se definiše rad i uspostavljaju pravila za poslove sertifikacije i poslove pružanja stručne pomoći za primenu odnosno ispunjavanje zahteva srpskih standarda;

- stara se o pravima i obavezama Instituta kao člana međunarodnih i evropskih organizacija za standardizaciju;

- donosi akt o obrazovanju komisije za standarde i srodne dokumente, kao i odluke o prestanku rada komisije;

- odlučuje o pitanjima u vezi sa sistemima i šemama ocenjivanja usaglašenosti sa zahtevima srpskih standarda;

- podnosi osnivaču izveštaje o radu Instituta.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, master strukovne studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje deset godina radnog iskustva u struci, od čega najmanje pet godina na stručnim poslovima u vezi sa standardizacijom ili srodnim aktivnostima;

- najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima.

 

Naziv radnog mesta

RUKOVODILAC SEKTORA

Opšti / tipični opis posla

- pruža stručnu pomoć direktoru u određenoj oblasti rada i ostalim poslovima koji su mu povereni;

- rukovodi radom organizacionih jedinica, planira i raspoređuje poslove na zaposlene, prati i ocenjuje rad rukovodilaca unutrašnjih organizacionih jedinica i drugih zaposlenih;

- prati i koordinira realizaciju poslova u određenoj oblasti rada, u organizacionim jedinicama, izveštava direktora o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova i predlaže preduzimanje potrebnih mera za njihovo rešenje;

- organizuje pripremu i učestvuje u izradi finansijskog plana, planova rada i izveštaja o radu sektora / određenoj oblasti rada;

- učestvuje u realizaciji edukativnih aktivnosti;

- izrađuje nacrt predloga plana i programa obuka i stručnog usavršavanja zaposlenih;

- razvija i osmišljava sadržaj predloga planskih i programskih dokumenata;

- prati pravila rada međunarodnih i evropskih organizacija za standardizaciju i po potrebi usklađuje poslove iz delokruga sektora sa njima;

- učestvuje u unapređenju politike nacionalne standardizacije, kao i poslovne politike, politike kvaliteta i poslovne izvrsnosti Instituta, u okviru delokruga sektora.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, master strukovne studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje pet godina radnog iskustva u struci;

- najmanje tri godine iskustva na rukovodećim poslovima.

RADNA MESTA U OSNOVNOJ DELATNOSTI:

Naziv radnog mesta

RUKOVODILAC ODELJENJA

Opšti / tipični opis posla

- organizuje, koordinira i kontroliše izvršenje poslova u odeljenju;

- razvija i priprema predlog plana rada odeljenja, iz svoje oblasti, a u skladu sa opštim programima i planovima Instituta;

- predlaže projekte i pokretanje inicijativa za rešavanje važnih pitanja iz delokruga poslova odeljenja;

- daje instrukcije i koordinira rad u odeljenju;

- analizira probleme u vršenju poslova, priprema smernice i uputstva zaposlenima za ujednačavanje i primenu najbolje prakse;

- sprovodi stalnu analizu potreba, te na temelju iste razvija predlog plana usavršavanja i druge programske dokumente;

- sarađuje sa odgovarajućim institucijama;

- objedinjuje izveštaje o radu i informiše rukovodstvo o realizovanim aktivnostima;

- sprovodi utvrđenu politiku standardizacije, poslovnu politiku, kao i politiku kvaliteta i poslovne izvrsnosti Instituta, u okviru delokruga odeljenja;

- koordinira pripremu izveštaja o radu odeljenja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, master strukovne studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

 

Naziv radnog mesta

SAVETNIK ZA TEHNIČKO-METODOLOŠKA PITANJA STANDARDIZACIJE

Opšti / tipični opis posla

- prati i analizira stanje u oblasti evropske i međunarodne standardizacije i predlaže mere za unapređenje rada Instituta i nacionalne standardizacije u našoj zemlji;

- predlaže mere za razvoj i unapređenje sistema donošenja, promovisanja i primene srpskih standarda i srodnih dokumenata;

- prati i proučava stanje razvoja u vezi sa primenom sredstava informacione tehnologije u procesu evropske i međunarodne standardizacije i predlaže rešenja i koordinira aktivnosti za primenu istih sredstava u procesu donošenja srpskih standarda i srodnih dokumenata;

- koordinira pripremu i izradu godišnjeg programa rada i godišnjeg plana donošenja srpskih standarda i srodnih dokumenata;

- priprema studije, izveštaje, referate i druge informacije za direktora i druge organe Instituta, za organe državne uprave i sredstva javnog informisanja;

- po ovlašćenju direktora Instituta, predstavnicima sredstava javnog informisanja i drugim zainteresovanim staranama pruža potrebne informacije;

- koordinira pripremu, donošenje i realizaciju programa za stručno osposobljavanje i usavršavanje kadrova u Institutu;

- predlaže elemente poslovnih i drugih politika Instituta i učestvuje u njihovom sprovođenju.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, master strukovne studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima;

- najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima nacionalne standardizacije i saradnje sa međunarodnim i evropskim organizacijama za standardizaciju, kao i na poslovima projektovanja, ispitivanja investicija, obezbeđenja kvaliteta i / ili sertifikacije.

 

Naziv radnog mesta

ORGANIZATOR ZA POSLOVE STANDARDIZACIJE

Opšti / tipični opis posla

- priprema materijale za izradu programa i planova standardizacije iz svoje oblasti, a u skladu sa opštim planovima Instituta;

- priprema dokumentaciju za obrazovanje odnosno prestanak rada komisija za standarde, definiše oblast rada komisije, priprema sednice i stara se o sprovođenju zaključaka i odluka komisije;

- priprema i uobličava nacrte standarda i srodnih dokumenata, kao i druga radna dokumenta komisija za standarde;

- stara se o stavljanju nacrta standarda i srodnih dokumenata na javnu raspravu, prikuplja prispele komentare, obrađuje ih i dostavlja komisiji za standarde na razmatranje i odlučivanje;

- priprema dokumente i materijale za izradu polugodišnjih i godišnjih izveštaja iz svoje oblasti;

- priprema dokumente i materijale za sve vrste analize rada iz svoje oblasti;

- unificira standarde i srodne dokumente;

- prati rad međunarodnih i evropskih tehničkih komiteta i njihovih tela i predlaže mere za unapređenje.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, master strukovne studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci.

 

Naziv radnog mesta

SAMOSTALNI ORGANIZATOR ZA POSLOVE STANDARDIZACIJE

Opšti / tipični opis posla

- izrađuje programe i planove standardizacije iz svoje oblasti, a u skladu sa opštim planovima Instituta;

- priprema dokumentaciju za obrazovanje odnosno prestanak rada komisija za standarde, definiše oblast rada komisije, priprema sednice i stara se o sprovođenju zaključaka i odluka komisije;

- priprema i uobličava nacrte standarda i srodnih dokumenata, kao i druga radna dokumenta komisija za standarde;

- stara se o stavljanju nacrta standarda i srodnih dokumenata na javnu raspravu, prikuplja predloge, komentare, obrađuje ih i dostavlja komisiji za standarde na razmatranje i odlučivanje;

- prati i izveštava o realizaciji plana donošenja standarda iz svog delokruga na nacionalnom, evropskom i međunarodnom nivou;

- daje tumačenje srpskih standarda, kao i tumačenje primene srpskih standarda na zahtev zainteresovanih strana;

- izrađuje planove preispitivanja i povlačenja srpskih standarda i srodnih dokumenata iz svog delokruga.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, master strukovne studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima standardizacije, projektovanja, ispitivanja, proizvodnje, investicija,obezbeđenja kvaliteta i / ili sertifikacije.

 

Naziv radnog mesta

VIŠI ORGANIZATOR ZA POSLOVE STANDARDIZACIJE

Opšti / tipični opis posla

- pruža stručnu pomoć organizatorim i samostalnim organizatorima za poslove standardizacije u primeni pravila standardizacije prilikom donošenja srpskih standarda i srodnih dokumenata i prilikom tumačenja standarda na zahtev javnosti;

- objedinjuje i unapređuje najbolju praksu za donošenje srpskih standarda i srodnih dokumenata i predlaže metodologiju izrade standarda;

- nadgleda postupak donošenja standarda i srodnih dokumenata koji sprovode organizator i samostalni organizator za poslove standardizacije i daje predloge za korekciju i unapređenje;

- izrađuje programe i planove standardizacije iz svoje oblasti, a u skladu sa opštim planovima Instituta;

- priprema dokumentaciju za obrazovanje odnosno prestanak rada komisija za standarde, definiše oblast rada komisije, priprema sednice i stara se o sprovođenju zaključaka i odluka komisije;

- priprema i uobličava nacrte standarda i srodnih dokumenata, kao i druga radna dokumenta komisija za standarde;

- stara se o stavljanju nacrta standarda i srodnih dokumenata na javnu raspravu, prikuplja prispele komentare, obrađuje ih i dostavlja komisiji na razmatranje i odlučivanje;

- predlaže preispitivanje donetih standarda i srodnih dokumenata iz svoje oblasti standardizacije;

- priprema godišnje i kvartalne izveštaje o realizaciji plana donošenja srpskih standarda i srodnih dokumenata;

- daje tumačenje srpskih standarda, kao i tumačenje primene srpskih standarda na zahtev zainteresovanih strana.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, master strukovne studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima standardizacije, projektovanja, ispitivanja, proizvodnje, investicija,obezbeđenja kvaliteta i / ili sertifikacije.

 

Naziv radnog mesta

KOORDINATOR SERTIFIKACIJE

Opšti / tipični opis posla

- izrađuje programe i planove sertifikacije;

- planira godišnje prihode i troškove Sertifikacionog tela i prati njihovu realizaciju;

- pribavlja i održava potrebne sertifikate o akreditaciji, odnosno o nadzornim posetama Akreditacionog tela Sertifikacionom telu;

- prati tokove i unapređuje dokumentaciju koja definiše rad Sertifikacionog tela, predlaže timove koji vrše sertifikaciju proizvoda, sistema menadžmenta i osoba i proverava izveštaje o obavljenoj sertifikaciji;

- vrši sertifikaciju sistema menadžmenta i pruža tehničku pomoć prilikom procesa sertifikacije;

- raspoređuje poslove na izvršioce u Sertifikacionom telu i pruža im potrebnu stručnu pomoć.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, master strukovne studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- najmanje pet godina radnog iskustva u struci;

- najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima standardizacije, projektovanja, ispitivanja, proizvodnje, investicija, obezbeđenja kvaliteta i/ili sertifikacije;

- vodeći proveravač sistema menadžmenta kvalitetom i / ili drugog sistema menadžmenta;

- znanje engleskog ili francuskog jezika;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

ADMINISTRATOR SERTIFIKACIJE

Opšti / tipični opis posla

- priprema ponude klijentima;

- vrši neposredan prijem i kontrola formalne ispravnosti prijava klijenata;

- vrši arhiviranje dokumentacije za sve obrađene predmete;

- priprema dokumenta za predstojeće aktivnosti.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje tri godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

SARADNIK ZA GRAFIČKU OBRADU I DIZAJN TEKSTA

Opšti / tipični opis posla

- priprema i obrađuje podatke i dokumenata po utvrđenoj metodologiji na računaru;

- kontroliše dosledne primene grafičkih pravila i posebnih zahteva za rad na tekstovima i grafičkim prilozima standarda prema važećim uputstvima Instituta;

- vrši prelom i ispravljanje definitivnih tekstova standarda i drugih publikacija;

- vrši grafičku obradu slika, obrazaca i drugih grafičkih prikaza u standardima;

- učestvuje u izradi grafičko-tehničkih rešenja svih publikacija Instituta;

- vrši arhiviranje i distribuciju originala srpskih standarda, srodnih dokumenata i drugih publikacija Instituta.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima grafičko-tehničke obrade publikacija.

 

PRAVOSUDNA AKADEMIJA

RUKOVODEĆA RADNA MESTA:

Naziv radnog mesta

DIREKTOR

Opšti / tipični opis posla

- rukovodi radom, zastupa i predstavlja Akademiju;

- koordinira i organizuje rad;

- rukovodi stručnom i tehničkom službom;

- donosi opšte i pojedinačne akte za koje je zakonom i drugim propisima ovlašćen;

- stara se i odgovara za zakonitost rada i korišćenje i raspolaganje imovinom;

- stara se o javnosti rada Akademije;

- sprovodi donete odluke i druga opšta akta;

- izvršava odluke Upravnog odbora i Programskog saveta;

- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje sedem godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima.

 

Naziv radnog mesta

ZAMENIK DIREKTORA

Opšti / tipični opis posla

- pruža stručnu pomoć direktoru u rukovođenju Akademijom i ostalim poslovima koje su mu povereni;

- po nalogu direktora: koordinira i organizuje rad, donosi opšte i pojedinačne akte, izvršava odluke Upravnog odbora i Programsko saveta;

- sprovodi donete odluke i druga opšta akta;

- stara se za zakonitost rada i korišćenje i raspolaganje imovinom;

- stara se o javnosti rada Akademije;

- neposredno rukovodi ustanovom u odsustvu direktora.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje šest godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima.

 

Naziv radnog mesta

SEKRETAR

Opšti / tipični opis posla

- rukovodi radom Sekretarijata - planiranje i raspoređivanje poslova na zaposlene u skladu sa programom rada, praćenje i ocenjivanje rada rukovodilaca organizacionih jedinica u sastavu i drugih zaposlenih;

- priprema opšte i pojedinačne akte iz oblasti rada - izrada metodologija, pravilnika, procedura, uputstava za rad, ugovora o radu i akata u vezi sa radnim angažovanjem zaposlenih i eksternih partnera Akademije;

- prati i primenjuje propise iz delokruga rada Sekretarijata;

- priprema izradu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Akademiji;

- priprema sprovođenje javnih nabavki, sprovođenje i kontrolu nabavki roba i usluga, upravlja magacinskim i arhivskim prostorom Akademije;

- stara se o organizaciji promotivnih aktivnosti i aktivnosti vezanih za komunikaciju i odnose sa javnošću;

- zastupa Akademiju u svim sporovima i podnosi svu dokumentaciju vezanu za iste;

- priprema i objedinjuje planove rada i izveštaje o radu ustanove;

- prati trendove u razvoju didaktičkih standarda i istražuje i testira projekte.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje sedam godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima.

 

Naziv radnog mesta

RUKOVODILAC SEKTORA

Opšti / tipični opis posla

- pruža stručnu pomoć direktoru u određenoj oblasti rada i ostalim poslovima koji su mu povereni;

- rukovodi radom organizacionih jedinica, planira i raspoređuje poslove na zaposlene, prati i ocenjuje rad rukovodilaca unutrašnjih organizacionih jedinica i drugih zaposlenih;

- prati i koordinira realizaciju poslova u određenoj oblasti rada u organizacionim jedinicama, izveštava direktora o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova i predlaže preduzimanje potrebnih mera za njihovo rešenje;

- organizuje pripremu i učestvuje u izradi finansijskog plana, planova rada i izveštaja o radu sektora/određenoj oblasti rada;

- razvija edukativne materijale za programe stručnog usavršavanja;

- izrađuje nacrt predloga plana i programa obuke;

- izrađuje predlog predračunskih finansijskih sredstava;

- razvija i osmišljava sadržaj predloga plana usavršavanja i druge programske dokumente;

- organizuje izradu rasporeda termina za održavanje obrazovnih aktivnosti i kreiranje kalendara aktivnosti;

- rukovodi poslovima elektronske pisarnice, definiše poslovne procedure, upravlja bazom podataka sudske prakse i obezbeđuje infrastrukturu za unos podataka, vrši nadgledanje i analizu informacionog sistema;

- vrši poslove na izradi finansijskog izveštaja o poslovanju, periodičnih i godišnjih obračuna, izradi internih procedura za rad u oblasti finansijskog poslovanja, obavlja stručno-operativne poslove koji se odnose na planiranje budžeta, finansiranje.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje sedam godina radnog iskustva u struci.

RADNA MESTA U OSNOVNOJ DELATNOSTI:

Naziv radnog mesta

RUKOVODILAC ODELJENJA

Opšti / tipični opis posla

- organizuje, nadgleda i koordinira funkcionisanje odeljenja, raspoređuje poslove i zadatke zaposlenima u odeljenju i vodi računa o njihovoj realizaciji, stara se o realizaciji detaljnog plana aktivnosti;

- prikuplja podatke i mišljenja stručnjaka o potrebama za stalnim stručnim usavršavanjem korisnika početne obuke, mentora i predavača, sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, sudskih i tužilačkih pomoćnika i pripravnika, sudskog i tužilačkog osoblja, upravitelja sudova itd.;

- sprovodi stalnu analizu potreba i razvija predlog plana usavršavanja i drugih programskih dokumenata;

- stara se o primeni zakona i propisa vezanih za rad ustanove, predlaže nacrte unutrašnjih opštih i pojedinačnih akata, vodi bazu podataka administrativnih poslova;

- rukovodi, prati realizaciju budžeta i analitičko-planskih poslova, koordinira pri sastavljanju analiza periodičnih izveštaja i završnih računa;

- realizuje i unapređuje međunarodnu saradnju;

- učestvuje u definisanju poslovne procedure Akademije i stara se o njihovom sprovođenju, vrši stalno nadgledanje i analizu informacionog sistema Akademije i daje predloge za njegovo poboljšanje i proširivanje;

- koordinira rad odeljenja sa kompanijama iz oblasti informacionih tehnologija koje pružaju outsourcing usluge;

- neposredno rukovodi poslovima analize i projektovanja bezbednosti informacionog sistema, zaštite podataka, zaštite računarskle mreže.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje sedam godina radnog iskustva u struci.

 

Naziv radnog mesta

STALNI PREDAVAČ

Opšti / tipični opis posla

- priprema i održava različite organizacione oblike obrazovanja;

- radi na unapređenju kompetencija i praktičnih veština potrebnih za samostalni rad;

- izrađuje godišnji izveštaj o radu i programu rada.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika;

- najmanje pet godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

SLUŽBENIK ZA OBUKU

Opšti / tipični opis posla

- učestvuje u prikupljanju podataka i mišljenja stručnjaka o potrebama za stalnim stručnim usavršavanjem korisnika početne obuke, mentora i predavača, sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, sudskog i tužilačkog osoblja, javnih izvršitelja, javnih beležnika, medijatora itd.;

- organizuje proces selekcije mentora, njihovu edukaciju i praćenje i ocenu obavljanja mentorskih poslova, vrši realizaciju i koordinaciju odnosa između mentora, predsednika sudova i javnih tužilaca kao i predavača korisnika početne obuke;

- sprovodi stalnu analizu potreba i razvija predlog plana usavršavanja, kao i druge programske dokumente;

- priprema sadržaj za publikacije Akademije;

- izrađuje logičke matrice za razvoj projekata;

- osmišljava i razvija program obrazovnih aktivnosti;

- razvija edukativne materijale za standardizovane programe i za ad hoc programe stručnog usavršavanja;

- priprema predloge programa usavršavanja i programa stalnog andragoško-didaktičkog usavršavanja predavača i radionica;

- prati sprovođenje i izveštava o kvalitetu sprovedene obuke.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje tri godine radnog iskustva u struci.

 

Naziv radnog mesta

ADMINISTRATOR OBUKA

Opšti / tipični opis posla

- prikuplja potrebne materijale za izradu programa obuka;

- izrađuje edukativne materijale za potrebe stalne obuke korisnika;

- održava i ažurira postojeće edukativne materijale;

- prikuplja informacije potrebne za izradu informativnih listova i publikacija.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje tri godine radnog iskustva u struci.

 

Naziv radnog mesta

ISTRAŽIVAČ ZA UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA

Opšti / tipični opis posla

- izrađuje analize potreba za stručnim usavršavanjem i priprema predloge programa usavršavanja;

- planira i osmišljava edukacije za mentore i predavače o pedagoškim i didaktičkim metodama prenosa znanja;

- razvija i organizuje didaktičke seminare;

- razvija i sprovodi evaluaciju svih obrazovnih procesa;

- razvija edukativne materijale za programe stručnog usavršavanja;

- priprema delove informativnih listova, drugih publikacija i internet stranica;

- priprema delove godišnjeg izveštaja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje tri godine radnog iskustva u struci.

 

Naziv radnog mesta

SARADNIK ZA UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA

Opšti / tipični opis posla

- izrađuje nacrt analize potreba za stručnim usavršavanjem, predlog programa usavršavanja i ostalih akata;

- priprema delove informativnih listova, drugih publikacija i internet stranica;

- organizuje i sprovodi edukacije za mentore i predavače o pedagoškim i didaktičkim metodama prenosa znanja;

- tehnički priprema edukativne materijale za programe stručnog usavršavanja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje tri godine radnog iskustva u struci.

 

Naziv radnog mesta

SARADNIK ZA UČENJE NA DALJINU

Opšti / tipični opis posla

- definiše potrebe za obukom i definiše ciljne grupa kojima je obuka namenjena, izrađuje edukativne materijale za potrebe stalne obuke korisnika;

- osmišljava kurseve sa zanimljivim interaktivnim sadržajem koji podrazumevaju kvalitetnu grafiku i korisnički interfejs koji treba da omoguće lakše usvajanje znanja;

- kreira propratni materijal za učenje;

- održava sistem za upravljanje učenjem na daljinu i priprema događaje na koji se prijavljuju polaznici;

- analizira rezultate koje su postigli polaznici obuke;

- analizira kvalitet materijala prezentovanih na obuci;

- održava projektnu dokumentaciju i nastavne materijale.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazvoanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje tri godine radnog iskustva u struci.

 

FOND SOLIDARNOSTI

RUKOVODEĆA RADNA MESTA:

Naziv radnog mesta

DIREKTOR

Opšti / tipični opis posla

- rukovodi radom, organizuje, objedinjuje i usmerava rad Fonda;

- donosi opšte i pojedinačne akte za koje je zakonom i drugim propisima ovlašćen;

- raspoređuje poslove rukovodiocu odeljenja i odseka;

- usklađuje i unapređuje metode rada Fonda;

- izrađuje planove u vezi aktivnosti Fonda i stara se o njihovoj realizaciji;

- vrši naredbodavne funkcije, prati izvršenje finansijskog plana i plana javnih nabavki ustanove i izrađuje predlog budžetskih sredstava za rad;

- odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa;

- izvršava odluke Upravnog odbora;

- sarađuje sa državnim i drugim organima u vršenju nadležnosti Fonda;

- daje stručna uputstva;

- sprovodi donete odluke i druga opšta akta;

- daje smernice i prati realizaciju vršenja poslova iz nadležnosti ustanove.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- stečeno visoko obrazovanje u obimu od najmanje 240 ESPB bodova na osnovnim akademskim studijama, master akademskim studijama;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- državni stručni ispit;

- najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

 

Naziv radnog mesta

ZAMENIK DIREKTORA

Opšti / tipični opis posla

- pruža stručnu pomoć direktoru u rukovođenju ustanovom i ostalim poslovima koje su mu povereni;

- organizuje i prati poslove unapređenja organizacije i poslovnih procesa Fonda u skladu sa standardima EU;

- obavlja poslove planiranja, pripreme, sprovođenja i praćenja projekata koji se finansiraju iz fondova EU;

- ostvaruje kontakte i saradnju sa različitim telima, organima i organizacijama u zemlji i inostranstvu radi unapređenja rada organizacije;

- neposredno rukovodi ustanovom u odsustvu direktora.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- stečeno visoko obrazovanje u obimu od najmanje 240 ESPB bodova na osnovnim akademskim studijama, master akademskim studijama;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- državni stručni ispit;

- najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

 

Naziv radnog mesta

SEKRETAR

Opšti / tipični opis posla

- samostalno planira i raspoređuje poslove na zaposlene u skladu sa programom rada, prati i ocenjuje rad rukovodilaca organizacionih jedinica u sastavu i drugih zaposlenih;

- pruža stručnu pomoć direktoru u određenoj oblasti rada;

- prati realizaciju poslova i daje smernice za vršenje poslova iz delokruga rada;

- kontroliše izvršavanje poslova, blagovremenu i pravilnu realizaciju odluka organa upravljanja;

- organizuje izradu opštih i pojedinačnih akata iz delokruga rada;

- organizuje pripremu i učestvuje u izradi finansijskog plana;

- priprema i objedinjuje planove rada i izveštaje o radu ustanove;

- razvija i osmišljava sadržaj predloga plana usavršavanja i druge programske dokumente;

- obezbeđuje materijalne i tehničke uslove za nesmetan rad ustanove;

- prati trendove u razvoju didaktičkih standarda i istražuje i testira projekte.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti, pravne, ekonomske ili organizacione struke u obimu od najmanje 240 ESPB bodova na osnovnim akademskim studijama, master akademskim studijama;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- državni struči ispit;

- najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

RADNA MESTA U OSNOVNOJ DELATNOSTI:

Naziv radnog mesta

RUKOVODILAC ODELJENJA

Opšti / tipični opis posla

- samostalno obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti odeljenja;

- rukovodi, organizuje i koordinira radom odeljenja;

- planira blagovremeno i stručno izvršavanje radnih zadataka zaposlenih u odeljenju;

- nadgleda vođenje upravnog postupka po podnetim zahtevima i rešava moguće probleme u vođenju postupka;

- sarađuje sa organima i organizacijama povezanim sa radom Fonda;

- priprema predloge akata o organizaciji i radu Fonda;

- obavlja poslove vezane za registraciju i statusne promene Fonda;

- priprema i realizuje sednice Upravnog i Nadzornog odbora;

- zastupa Fond u sudskim sporovima;

- podnosi zahteve nadležnim sudovima za povraćaj sredstava isplaćenih od strane Fonda i prati realizaciju istih;

- izrađuje opšte akte Fonda;

- priprema opšte i pojedinačne akte iz oblasti rada;

- priprema i objedinjuje planove rada i izveštaje o radu ustanove.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti, pravne struke u obimu od najmanje 240 ESPB bodova na osnovnim akademskim studijama, master akademskim studijama;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- pravosudni ispit;

- najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

 

Naziv radnog mesta

RUKOVODILAC ODSEKA

Opšti / tipični opis posla

- samostalno obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti odseka;

- rukovodi, organizuje i koordinira radom odeljenja;

- planira blagovremeno i stručno izvršavanje radnih zadataka zaposlenih u odseku;

- izrađuje predlog godišnjeg finansijskog plana;

- izrađuje predlog godišnjeg izveštaja o poslovanju i finasijskom poslovanju;

- prati realizaciju odluka Upravnog odbora;

- kontroliše naloge za plaćanje i ostalu prateću finansijsku dokumentaciju;

- izrađuje izveštaj o finansijskim isplatama koji se dostavlja sudovima prilikom podnošenja zahteva za povraćaj sredstava isplaćenih od strane Fonda;

- izrađuje izveštaje po zahtevima organa i organizacija koji su povezani sa radom Fonda;

- sarađuje sa organima i organizacijama povezanim sa radom Fonda.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske struke u obimu od najmanje 240 ESPB bodova na osnovnim akademskim studijama, master akademskim studijama;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- državni stručni ispit;

- najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

 

Naziv radnog mesta

SLUŽBENIK ZA OBRADU ZAHTEVA

Opšti / tipični opis posla

- obavlja veoma složene poslove sa visokim nivoom samostalnosti i odgovornosti;

- vodi upravni postupak i preduzima pojedinačne radnje iz delokruga rada;

- kontroliše kompletnost i pravnu valjanost akata koja su priložena uz zahtev, čija je obaveza dostavljanja propisana Zakonom o radu i Pravilnikom o sadržaju obrasca zahteva za ostvarivanje prava kod Fonda solidarnosti;

- utvrđuje istinitost podataka o potraživanom pravu na osnovu kojih se donosi odluka po zahtevima;

- obrađuje zahtev i vrši pravnu ocenu dostavljenih akata i podataka:

- proverava i utvrđuje činjenice o ispunjenosti zakonskih uslova za ostvarivanje prava na isplatu neisplaćenih potraživanja zaposlenih kod poslodavaca nad kojim je otvoren stečajni postupak;

- samostalno komunicira sa stečajnim upravnicima i sudijama Privrednog suda;

- priprema predloge Upravnom odboru za donošenje odluka po zahtevima;

- izrađuje akte po donetim odlukama po zahtevima;

- priprema delove godišnjih i periodičnih planova i izveštaja o rešenim zahtevima.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti, pravne, ekonomske ili organizacione struke u obimu od najmanje 240 ESPB bodova na osnovnim akademskim studijama, master akademskim studijama;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- državni stručni ispit;

- najmanje pet godine radnog iskustva u struci.

 

Naziv radnog mesta

ADMINISTRATOR ZAHTEVA

Opšti / tipični opis posla

- obavlja samostalno precizno određene ali složene poslove;

- vodi upravni poslupak i preduzima pojedinačne radnje iz delokruga rada;

- uređuje i kontroliše pravnu valjanost akata koji su priloženi uz zahtev, a koji su neophodni za donošenje odluka po zahtevima za ostvarivanje prava;

- prikuplja po službenoj dužnosti dokumentaciju koja nije priložena uz zahtev u skladu sa Zakonom o radu i Pravilnikom o sadržaju obrasca zahteva za ostvarivanje prava kod Fonda solidarnosti;

- samostalno komunicira i prikuplja podatke od stečajnih upravnika i Privrednih sudova, neophodne za utvrđivanje činjeničnog stanja i donošenje odluka po zahtevima;

- komunicira i pruža stručnu pomoć podnosiocima zahteva za ostvarivanje prava;

- daje stručnu podršku u oblasti kancelarijskog poslovanja i prati usklađenost akata sa propisima iz delokruga rada;

- vodi evidencije iz delokruga rada i izveštava o izvršenim aktivnostima;

- vrši unos podataka u elektronsku bazu podataka neophodnih za izradu odluka i preduzima radnje u cilju kompletiranja predmeta u elektronskoj formi;

- izrađuje otpravke odluka donetih po zahtavima;

- organizuje uručenje odluka podnosiocima zahteva;

- dostavlja akte na dalju nadležnost finansijskoj službi;

- arhivira završene predmete;

- priprema podatke za izradu godišnjih i periodičnih izveštaja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti, pravne, ekonomske ili organizacione struke u obimu od najmanje 240 ESPB bodova na osnovnim akademskim studijama, master akademskim studijama;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- državni stručni ispit;

- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci.

 

INFORMATIVNI CENTAR ZA POSLOVNU STANDARDIZACIJU I SERTIFIKACIJU

RUKOVODEĆA RADNA MESTA:

Naziv radnog mesta

DIREKTOR

Opšti/tipični opis posla

- rukovodi radom, zastupa i predstavlja Centar;

- planira i raspoređuje poslove unutar Centra;

- daje smernice i prati realizaciju vršenja poslova iz nadležnosti Centra;

- donosi opšte i pojedinačne akte za koje je zakonom i drugim propisima ovlašćen;

- odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa zaposlenih;

- vrši naredbodavne funkcije, prati izvršenje finansijskog plana Programa rada Centra i izrađuje predlog budžetskih sredstava za rad;

- raspolaže sredstvima Centra u skladu sa zakonom;

- odlučuje o nabavci osnovnih sredstava, podnosi programske i finansijske izveštaje o radu i rezultatatima poslovanja, periodično i po potrebi i na zahtev;

- sprovodi donete odluke i druga opšta akta;

- izvršava odluke Upravnog odbora i kordinira radom unutar Centra;

- obrazuje komisije i druga radna tela.

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo/ kompetencije

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

RADNA MESTA U OSNOVNOJ DELATNOSTI:

Naziv radnog mesta

INŽENJER ZA OPERATIVNE POSLOVE

Opšti/tipični opis posla

- obavlja organizacione poslove vezane za realizaciju sertifikacionog procesa za sertifikaciju osoba u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17024;

- obavlja poslove vezane za prijem i obradu prijava za sertifikaciju osoba i dužan je da se pridržava dokumentacije sertifikacionog tela;

- preispituje prijave i pregleda dokumentaciju u okviru postupka sertifikacije, analizira i ocenjuje dokumentaciju i izveštava o oceni prijave;

- stara se o dokumentovanju i administriranju uslova za održavanje ispita i o blagovremenom, tačnom i potpunom obaveštavanju svih osoba uključenih u sertifikacioni proces;

- vodi, ažurira i obrađuje registar reagovanja korisnika i baze podataka za potrebe Centra i priprema materijal i informacije za vebsajt;

- učestvuje u organizaciji konferencija i drugih događaja;

- obavlja precizno određene poslove s brojnim međusobno povezanim različitim zadacima u kojima se primenjuju utvrđene metode rada i stručne tehnike odnosno utvrđeni postupci, u saradnji sa samostalnim inženjerom sistema menadžmenta i vodećim inženjerom sistema menadžmenta.

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- najmanje tri godine radnog iskustva u struci;

- poznavanje sistema menadžmenta kvalitetom Centra;

- poznavanje interne dokumentacije Sertifikacionog tela.

 

Naziv radnog mesta

SAMOSTALNI INŽENJER SISTEMA MENADŽMENTA

Opšti/tipični opis posla

- učestvuje u poslovima vezanim za menadžment sertifikacionim procesom u skladu sa usvojenom dokumentacijom Sertifikacionog tela na bazi zahteva standarda SRPS ISO/IEC 17024;

- odgovara na bilo koji upit od strane kandidata za sertifikaciju, vrši preliminarni pregled prijave i komunicira sa kandidatima o relevantnim pitanjima;

- učestvuje u internim proverama i doprinosi stalnom poboljšanju procesa sertifikacije;

- učestvuje u razvoju novih šema sertifikacije i aktivno sarađuje sa Sertifikacionim savetom;

- obavezan je da stalno prati najnovija znanja i dostignuća iz oblasti sertifikacije osoba i delokruga rada Centra i da najmanje jednom godišnje pohađa odgovarajuće obuke, u skladu sa potrebama Centra za kompetencijama u oblasti šema sertifikacije;

- obavlja poslove vezane za pružanje savetodavnih usluga koje se odnose na implementaciju sistema menadžmenta kod korisnika.

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje tri godine radnog iskustva u struci;

- poznavanje sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima standarda: SRPS ISO 9001;

- poznavanje standarda SRPS ISO/IEC 17024.

 

Naziv radnog mesta

VODEĆI INŽENJER SISTEMA MENADŽMENTA

Opšti/tipični opis posla

- organizuje celokupni sistem menadžmenta procesom sertifikacije osoba i odgovoran je za primenu dokumentacije sertifikacionog tela u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17024;

- organizuje i koordinira rad inženjera za operativne poslove i samostalnog inženjera sistema menadžmenta u okviru procesa sertifikacije osoba;

- učestvuje u radu Sertifikacionog saveta i donošenju Odluke o sertifikaciji;

- komunicira sa Akreditacionim telom Srbije (ATS) i sprovodi mere za otklanjanje neusaglašenosti;

- odgovoran je za iniciranje i uspešno sprovođenje internih provera i mera za poboljšanje;

- učestvuje u razvoju novih šema sertifikacije;

- obavezan je da stalno prati najnovija znanja i dostignuća iz oblasti sertifikacije osoba i da najmanje jednom godišnje pohađa obuke iz oblasti sistema menadžmenta bezbednošću hrane;

- obavlja poslove vezane za pružanje savetodavnih usluga koje se odnose na implementaciju sistema menadžmenta kod korisnika.

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje tri godine radnog iskustva u struci;

- poznavanje Codex Alimentarius-a, HACCP sistema i drugih sistema menadžmenta bezbednošću hrane (FSSC 22000);

- poznavanje sistema menadžmenta kvaliteta u skladu sa zahtevima standarda: SRPS ISO 9001;

- poznavanje zahteva standarda SRPS ISO/IEC 17024.

 

Naziv radnog mesta

SAMOSTALNI INŽENJER ZA IMPLEMENTACIJU MENADŽMENT SISTEMA

Opšti/tipični opis posla

- obavlja složene poslove vezane za pružanje savetodavnih usluga u oblasti implementacije relevantnih standarda za potrebe poslovnih sistema - za potrebe MSP;

- pruža savetodavne usluge vezane za usaglašavanje tehničkih proizvoda sa zahtevima relevantnih pravilnika i EU direktiva, a u skladu sa zahtevima korisnika i relavantnih standarda;

- prikuplja potrebne podatke, obrađuje ih i sačinjava odgovarajuću dokumentaciju;

- predlaže i učestvuje u razvoju novih obuka na bazi prikupljenih informacija sa tržišta;

- obavlja poslove regionalne i međunarodne saradnje kroz učešće na evropskim i međunarodnim projektima i uspostavljanje partnerskih odnosa sa sličnim regionalnim, evropskim i drugim međunarodnim organizacijama;

- obavezan je da stalno prati najnovija znanja i dostignuća iz oblasti standardizacije i sertifikacije i da najmanje jednom godišnje pohađa obuke iz oblasti menadžment sistema i tehničkih direktiva.

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje tri godine radnog iskustva u struci;

- znanje u oblasti proveravanja sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima standarda: SRPS ISO 9001 i SRPS ISO 19011 (eksterni ocenjivač);

- znanje iz oblasti upravljanja projektima, osnovni nivo poznavanja rada na računaru i znanje stranog jezika.

 

Naziv radnog mesta

ORGANIZATOR OBUKA

Opšti/tipični opis posla

- prikuplja informacije o potrebama tržišta za obukama;

- prikuplja i obrađuje prijave i izveštava rukovodioca;

- komunicira sa polaznicima i predavačima i priprema obaveštenja za polaznike;

- na osnovu prikupljenih informacija priprema sav prateći materijal za štampu;

- organizuje i prati tok realizacije obuke;

- sačinjava izveštaje po realizaciji, u skladu sa propisanim procedurama Centra;

- odgovoran je za pravilnu primenu utvrđenih metoda rada, postupaka i stručnih tehnika.

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje tri godine radnog iskustva u struci.

 

RADNA MESTA U JAVNIM SLUŽBAMA KOJE SU INDIREKTNI I DIREKTNI KORISNICI JAVNIH SREDSTAVA IZ OBLASTI ZAŠTITE PRIRODE

RUKOVODEĆA RADNA MESTA:

Naziv radnog mesta

DIREKTOR

Opšti/tipični opis posla

- predstavlja i zastupa ustanovu;

- organizuje i rukovodi radom ustanove;

- stara se o zakonitosti rada ustanove;

- predlaže osnove poslovne politike, program rada i plan razvoja ustanove, finansijski plan ustanove i preduzima mere za sprovođenje poslovne politike, plana razvoja i programa rada;

- odgovoran je za sprovođenje programa rada ustanove;

- donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druga opšta akta u skladu sa zakonom i statutom ustanove;

- predlaže opšta akta koja donosi Upravni odbor;

- donosi pojedinačna akta u skladu sa zakonom i statutom ustanove;

- izvršava odluke Upravnog odbora i prisustvuje sednicama, bez prava odlučivanja;

- obezbeđuje ostvarivanje javnosti rada ustanove;

- donosi odluke o prijemu radnika, odlučuje o raspoređivanju radnika na određene poslove i radna mesta, pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u skladu sa zakonom i opštim aktom;

- zaključuje ugovore u ime i za račun ustanove;

- daje ovlašćenja za zastupanje i daje ovlašćenja iz delokruga svog rada;

- donosi odluke iz okvira svoje nadležnosti.

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo/ kompetencije

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje pet godina radnog iskustva u struci i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima.

 

Naziv radnog mesta

POMOĆNIK DIREKTORA

Opšti/tipični opis posla

- pomaže direktoru u rukovođenju i daje savetodavna mišljenja ispred organizacione jedinice kojom rukovodi;

- objedinjava i neposredno organizuje rad u organizacionoj jedinici kojom rukovodi;

- učestvuje u izradi i objedinjuje godišnji program rada, predlaže program rada organizacione jedinice, planira zadatke i poslove, objedinjuje i podnosi izveštaje o realizaciji plana rada i daje predloge za unapređivanje procesa rada;

- prati radni angažman zaposlenih u kvantitativnom i kvalitativnom smislu, sačinjava izveštaje;

- pruža stručnu pomoć direktoru;

- nadzire rad izvršioca poslova zaduženih za neposrednu organizaciju i izvršavanje poverenih poslova;

- prati i organizuje realizaciju ugovorenih obaveza;

- učestvuje u radnim grupama za izradu propisa iz delatnosti zaštite prirode;

- neposredno učestvuje u izvršavanju najsloženijih poslova i zadataka organizacione jedinice kojom rukovodi.

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo/ kompetencije

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

RADNA MESTA U OSNOVNOJ DELATNOSTI:

Naziv radnog mesta

STRUČNJAK ZA ZAŠTITU PRIRODE

Opšti/tipični opis posla

- inicira, organizuje, koordinira i učestvuje u izvršavanju najsloženijih stručnih poslova u okviru delatnosti od opšteg interesa koje se odnose na očuvanje prirodne baštine;

- organizuje, koordinira i kontroliše poslove na valorizaciji, prikupljanju i obradi podataka o prirodi i prirodnim vrednostima, oceni očuvanosti i stepenu ugroženosti prirode;

- sprovodi stručne analize, procenjuje uticaje i daje predloge mera za unapređenje stanja prirode, kao i mere na ublažavanju negativnih uticaja na prirodu sa multidisciplinarnim pristupom;

- učestvuje u prikupljanju podataka, analizira, prati i daje predloge za unapređenje organizacije i efikasnosti rada ustanove;

- predlaže programe stručnog usavršavanja u skladu sa utvrđenim potrebama i učestvuje u izradi i pripremi radnog materijala za stručno usavršavanje i osposobljavanje, priprema i drži predavanja;

- obezbeđuje stručnu podlogu, organizuje i koordinira saradnju sa drugim sektorima u postupku izrade i sprovođenja prostornih i urbanističkih planova, projektne dokumentacije, programa i strategija;

- koordinira i učestvuje u izradi Izveštaja o stanju prirode;

- vodi projekte, učestvuje u stručnoj i tehničkoj pomoći pri razvijanju i izradi projektnog predloga, učestvuje u planiranju budžeta projekta;

- razvija ekološku mrežu i prati stanje;

- objedinjuje i daje stručna mišljenja na najsloženije projekte i zahvate u prirodi;

- prati pravne propise, razvija, definiše i koordinira primenu propisa iz oblasti zaštite prirode;

- učestvuje u radnim grupama za izradu strategija i propisa iz oblasti zaštite prirode.

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje 10 godina radnog iskustva u struci.

 

Naziv radnog mesta

STRUČNI SARADNIK ZA ZAŠTITU PRIRODE

Opšti/tipični opis posla

- vrši istraživanje, valorizaciju, prikupljanje i obradu podataka o prirodi i prirodnim vrednostima, prati stanje i ocenu očuvanosti prirode i stepena ugroženosti objekata geonasleđa, divljih vrsta i njihovih staništa, stanišnih tipova, ekosistema, ekološki značajnih područja, zaštićenih područja, ekoloških koridora, ekološke mreže i predela;

- radi na izradi studija zaštite zaštićenih područja;

- učestvuje u izradi predloga akta za uspostavljanje zaštite, za prethodnu zaštitu područja i akta o prestanku zaštite područja;

- izrađuje uslove zaštite prirode za radove na zaštićenim prirodnim dobrima, izrađuje mišljenja na plan upravljanja zaštićenog područja;

- vrši stručni nadzor na zaštićenim prirodnim dobrima i predlaže mere;

- pruža stručnu pomoć upravljačima zaštićenih prirodnih dobara, korisnicima i vlasnicima, organima lokalne samouprave, udruženjima i grupama građana i pojedincima na zaštiti predela i prirodnih dobara iz njegove uže oblasti;

- propisuje uslove i mere zaštite prirode i prirodnih vrednosti u postupku izrade i sprovođenja prostornih i urbanističkih planova, projektne dokumentacije, osnova, programa i strategija u svim delatnostima koje utiču na prirodu i daje mišljenja na iste;

- obavlja stručne poslove u postupku izrade ocene prihvatljivosti radova i aktivnosti u prirodi, pripremanja i sprovođenja projekata i programa na zaštićenom području;

- predlaže obim i sadržaj studija izvodljivosti i procene uticaja na životnu sredinu, daje mišljenja na studije;

- vodi evidenciju o načinu i obimu korišćenja, faktorima ugrožavanja zaštićenih i strogo zaštićenih divljih vrsta radi utvrđivanja i praćenja stanja njihovih populacija;

- učestvuje u postupku javnog uvida radi proglašenja zaštićenih prirodnih dobara;

- radi na inventarizaciji pojedinačnih elemenata geološke, biološke i predeone raznovrsnosti sa statističkim analizama i izveštajima o njihovom stanju;

- sprovodi obrazovne programe i promotivne aktivnosti, obaveštava javnost o informacijama od značaja, prirodnim vrednostima, zaštiti prirode, njenoj ugroženosti, faktorima i posledicama ugrožavanja putem naučno-stručnih publikacija, multimedijalnih materijala, vebsajta, sredstava javnog informisanja i dr.;

- vodi evidenciju i ažurira informacioni sistem iz delokruga rada u skladu sa nacionalnom legislativom i ratifikovanim međunarodnim ugovorima;

- sprovodi kvantitativne i kvalitativne analize u pripremi izveštaja o radu.

Stručna sprema/razovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci.

 

Naziv radnog mesta

STRUČNI SARADNIK NA POSLOVIMA ZBRINJAVANJA DIVLJIH ŽIVOTINJA

Opšti/tipični opis posla

- obavlja poslove zbrinjavanja strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta životinja, živih primeraka koji su bolesni, povređeni ili koji nisu sposobni da samostalno prežive u prirodi;

- organizuje i koordinira zbrinjavanje životinja na terenu i vrši izbor načina transporta u zavisnosti od situacije na terenu: pristupačnost lokaciji, stanje jedinke i nivoa prethodnog postupanja;

- obezbeđuje materijalna i tehnička sredstva za zbrinjavanje životinja;

- prikuplja i obrađuje podatke o okolnostima koje su dovele jedinku u nepovoljno stanje;

- vrši komunikaciju sa registrovanim prihvatilištima za zbrinjavanje divljih životinja i subjektima koji su prijavili nalaze živih i mrtvih divljih životinja;

- sarađuje sa drugim stručnim saradnicima zaduženim za određene grupe životinja;

- vodi evidenciju o pronađenim i zbrinutim primercima;

- izrađuje izveštaj o zbrinutim jedinkama;

- organizuje puštanje oporavljenih jedinki u prirodu;

- organizuje i definiše postupanje i transport pronađenih mrtvih divljih životinja;

- priprema izveštaje o radu.

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje jedna godina radnog iskustva;

- vozačka dozvola B kategorije.

 

Naziv radnog mesta

SARADNIK NA PREPARIRANJU I ZBRINJAVANJU ŽIVOTINJA

Opšti/tipični opis posla

- preparira i konzervira geološki i biološki materijal različitim postupcima i tehnikama;

- vrši rekonstrukcije i restauracije eksponata;

- razvrstava materijal i priprema prirodnjačke zbirke i vrši dezinsekciju predmeta;

- vrši tehničke poslove oko postavke izložbe koji se tiču pripreme i izlaganja eksponata;

- učestvuje u nabavci materijala i formiranju dokumentacije za prirodnjačku zbirku;

- vodi evidenciju svoga rada popisom konzerviranog materijala (stene, minerali, fosili) i stara se o njihovom održavanju;

- obavlja tehničke poslove zbrinjavanja divljih vrsta životinja;

- obavlja tehničke poslove postupanja sa mrtvim primercima divljih životinja;

- priprema izveštaj o radu.

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

- na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

- ili

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci;

- vozačka dozvole B kategorije.

 

Naziv radnog mesta

EVIDENTIČAR CENTRALNOG REGISTRA ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA

Opšti/tipični opis posla

- prikuplja dokumentaciju o zaštićenim prirodnim dobrima i upisuje u Centralni registar zaštićenih prirodnih dobara;

- priprema izveštaj o promenama u Centralnom registru;

- popunjava i ažurira bazu informacionog sistema zaštićenih prirodnih dobara;

- vodi evidenciju korišćenja dokumentacije i fotodokumentacije;

- prikuplja i obrađuje statističke podatke o zaštićenim prirodnim dobrima.

Stručna sprema/obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

BIOLOŠKI TEHNIČAR

Opšti/tipični opis posla

- učestvuje i pruža tehničku pomoć u istraživanju, prikupljanju podataka o prirodi i prirodnim vrednostima;

- obavlja tehničke poslove na merama aktivne zaštite staništa i vrsta;

- prikuplja biološki i geološki materijal na terenu;

- učestvuje u poslovima razvrstavanja uzoraka pri prijemu;

- evidentira i unosi podatke;

- vrši obradu materijala;

- učestvuje u izradi i održavanju trajnih i mokrih preparata;

- priprema izveštaje o radu.

Stručna sprema/obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

HEMIJSKI TEHNIČAR

Opšti/tipični opis posla

- učestvuje i pruža tehničku pomoć u istraživanju i obradi podataka u laboratoriji;

- vrši uzorkovanje materijala na terenu;

- razvrstava uzoraka pri prijemu;

- priprema i postavlja laboratorijski pribor za rad;

- tretira materijal u laboratorijskoj obradi;

- priprema hemijske rastvore i učestvuje u održavanju prikupljenog prirodnjačkog materijala (herbarski materijal, mokri preparati);

- vodi evidenciju o nabavci, korišćenju i skladištenju hemikalija;

- evidentira i unosi podatke, vodi zapisnik;

- sačinjava izveštaje o laboratorijskom radu.

Stručna sprema/obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.