Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

UREDBA O KATALOGU RADNIH MESTA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA U JAVNOM SEKTORU

("Sl. glasnik RS", br. 81/2017, 6/2018 i 43/2018)

 

Naziv radnog mesta

VIŠI RADIOLOŠKI TEHNIČAR

Viši radiološki tehničar u dijagnostici

Viši radiološki tehničar u radio terapiji

Opšti / tipični opis posla

- daje uputstva pacijentu o pripremi za snimanje i zračnu terapiju i o ponašanju prilikom snimanja;

- postavlja pacijenta u položaj poželjan za snimanje i zračnu terapiju;

- priprema aparaturu i materijal potreban za snimanje, odnosno zračnu terapiju;

- snima pacijenta, razvija film i procenjuje kvaliteta snimka;

- sprovodi zračnu terpiju;

- primenjuje odgovarajuće mere zaštite pacijenta, zaštite osoblja i prostora i prati neželjena dejstava zračenja;

- obavlja poslove zračnog tretmana za pacijente kod kojih se sprovodi transkutana radioterpija, brahiterapija, radiohirurgija i stereotaksična terapija kao modalitet u lečenju malignih bolesti;

- priprema pacijenta i određuje adekvatan položaj pacijenta za zračni tretman;

- sprovodi radioterapijske procedure na Gama nožu i Kibernetičkom nožu;

- u zavisnosti od složenosti i mesta rada, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentima prepoznaju se gore navedena radna mesta.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine i radnim iskustvom od najmanje pet godina stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit;

- licenca;

- najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.

 

Naziv radnog mesta

VIŠI NUTRICIONISTA - DIJETETIČAR

Opšti / tipični opis posla

- izrađuje plan ishrane u skladu sa nutritivnim vrednostima hrane i zdravstvenim stanjem pacijenta i prati ishode propisanih dijeta;

- pruža savete pacijentima i sprovodi zdravsteno vaspitni rad;

- vrši promociju zdravih stilova i navika u ishrani;

- sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u oblasti dijetetike;

- planira i izrađuje godišnji plan za nabavku životnih namirnica

- vrši kontrolu prijema životnih namirnica (organoleptička kontrola), deklaracije i atesti;

- vrši kvantitativnu i kavalitativnu analizu obroka;

- vrši planiranje,organizaciju i kontrolu procesa rada u proizvodnim/ distributivnim kuhinjama;

- izrađuje nedeljni / dnevni jelovnik kao i dijete po dijeteskoj šemi (na osnovu dnevnih izveštaja o broju hospitalizovanih pacijenata i vrsti dijete);

- aktivno svakodnevno učestvuje u dnevnim vizitama hospitalizovanih pacijenata i na osnovu patologije planira izradu obroka;

- radi u savetovalištu za ishranu sa pacijentima upućenim iz ustanova primarnog i sekundarnog nivoa koji zahtevaju poseban dijetetsko nutritivni režim ishrane (po nalogu lekara odgovarajuće specijalnosti) ;

- sprovodi edukativni rad sa pacijentima (sesije / radionice), onkoloških pacijenata, dijabetičara, nefrološkihpacijenata,transplantiranih pacijenata;

- kontinuirano radi na izradi i unapređenju novih normativa i preporuka u sistemu ishrane u cilju poboljšanja ishrane u bolnicama.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit;

- licenca;

- najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.

 

Naziv radnog mesta

VIŠI LABORATORIJSKI TEHNIČAR

Opšti / tipični opis posla

- vrši uzorkovanje biološkog materijala, priprema uzorke, reagense, podloge i opremu za patomorfološkа mikrobiološka i biohemijska ispitivanja;

- priprema i obrađuje tkivne uzorke za imunohistohemijsku, imunofluorescentnu, molekularno-patološku i druge patomorfološke analize;

- priprema, održava i vrši kontrolu ispravnosti laboratorijske opreme;

- održava kulture mikroorganizama;

- radi na biohemijskim i drugim analizatorima;

- izvodi laboratorijske analize biološkog materijala, u skladu sa nomenklaturom usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite i ustanovama na više nivoa zdravstvene zaštite;

- sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u oblasti laboratorijske tehnike

- obavlja poslove na prikupljanju krvi, pripremi komponenata krvi, čuvanju i transportu krvi;

- vrši imunohematološka testiranje davalaca krvi i testiranje na markere transfuzijom prenosivih bolesti;

- vrši pretransfuziona ispitivanja krvi i komponenata krvi i izvodi aferezne procedure;

- pruža pomoć tokom postupaka i tehnika koje obavlja biolog u postupku BMPO;

- upravlja medicinskim otpadom.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit;

- licenca;

- najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.

 

Naziv radnog mesta

CITOSKRINER

Opšti / tipični opis posla

- vrši morfološku analizu ćelija dobijenih cervikalnim brisom u postupku skrininga;

- sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u oblasti citološke cervikalne metodologije.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim studijama prvog stepena (osnovne strukovne / akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

- srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine;

ili

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit;

- dodatna obuka za citoskrining u organizovanom populacionom skriningu na rak grlića materice.

 

Naziv radnog mesta

VIŠI RADNI TERAPEUT

- Viši radni terapeut u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane

za

dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju

- Viši radni terapeut u zdravstvenim ustanovama sa obrazovanim organizacionim jedinicama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost, koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem i zadržavanje pacijenata bez pristanka

- Viši radni terapeut u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost

- Viši radni terapeut u ustanovama sekundarne, tercijarne zdravstvene zaštite i ustanovama na više nivoa zdravstvene zaštite

Opšti / tipični opis posla

- planira radnu terapiju;

- izrađuje program sa opisom postupaka i predviđenih ishoda terapije;

- prati stanje pacijenta i uspešnost radne terapije i prilagođava program radne terapije u skladu sa napretkom stanja pacijenta;

- podstiče i podučava pacijenta za samostalno izvođenje vežbi i uči i motiviše pacijenta da se pravilno služi pomagalima;

- sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u oblasti radne terapije.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim studijama prvog stepena (osnovne strukovne / akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit;

- licenca;

- najmanje šest meseci radno iskustva u navedenom zvanju.

 

Naziv radnog mesta

VIŠI FARMACEUTSKI TEHNIČAR

Tipični/opšti opis posla

- vrši prijem lekova, medicinskih sredstava i dijetetskih suplemenata i drugih proizvoda, proverava ispravnost, količinu i rok upotrebe pri prijemu;

- sprovodi adekvatan način čuvanja, skladištenja, uređenja prostora i rasporeda lekova;

- sprovodi defektiranje lekova, medicinskih sredstava i dijetetskih suplemenata i drugih proizvoda;

- sprovodi aktivnost stručnog usavršavanja;

- planira, organizuje i nadzire rad farmaceutskih tehničara.

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim studijama prvog stepena (osnovne strukovne i akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

- stručni ispit;

- licenca.

 

Naziv radnog mesta

VIŠA KOZMETIČKA SESTRA / TEHNIČAR

Opšti / tipični opis posla

- organizuje rad u organizacijama i jedinicama za higijensko - estetsku negu, zaštitu i rehabilitaciju kože i adneksa kože;

- obezbeđuje inventar i potrošni materijal, u organizacijama i jedinicama za higijensko - estetsku negu, zaštitu i rehabilitaciju kože i adneksa kože;

- sprovodi kozmetičkih procedura na zdravoj koži i davanje uputstva za svakodnevnu higijensko - estetsku negu u zavisnosti od svojstava i statusa kože;

- priprema pacijenta, pribora i preparata za pregled kože;

- asistira lekaru pri obavljanju estetskih zahvata na koži i sprovođenje terapijskih procedura;

- aplikuje kozmetoterapijske medikamente;

- upravlja tokovima medicinskog / farmaceutskog otpada.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit;

- licenca;

- najmanje šest meseci radnog isustva u navedenom zvanju.

 

Naziv radnog mesta

MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR

- Medicinska sestra/tehničar u ambulanti

- Medicinska sestra/tehničar u dijagnostici

- Medicinska sestra/tehničar u hemodijalizi

- Medicinska sestra/tehničar u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapija

- Medicinska sestra/tehničar na infektivnom odeljenju

- Medicinska sestra/tehničar na intenzivnoj nezi nivoa 2

- Medicinska sestra/tehničar na intenzivnoj nezi nivoa 3

- Medicinska sestra/tehničar u ginekologiji i akušerstvu

- Medicinska sestra/tehničar na neonatologiji

- Ginekološko-akušerska sestra/babica u porodilištu

- Medicinska sestra/tehničar u interventnim procedurama

- Medicinska sestra/tehničar u operacionoj sali

- Medicinska sestra/tehničar u urgentnim službama i reanimaciji

- Medicinska sestra/tehničar u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju

- Medicinska sestra/tehničar u zdravstvenim ustanovama sa obrazovanim organizacionim jedinicama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost, koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem i zadržavanje pacijenata bez pristanka

- Medicinska sestra/tehničar u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost

- Medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima

- Medicinska sestra/tehničar u transfuziologiji

- Medicinska sestra/tehničar u nuklearnoj medicini

- Medicinska sestra/tehničar u javnom zdravlju

- Medicinska sestra/tehničar perfuzer

Opšti/tipični opis posla

- planira i pruža usluge zdravstvene nege i podrške pacijentima, u skladu sa praksom i standardima savremene zdravstvene nege, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

- obavlja medicinske mere kod bolesnika u postupku nege, terapije, dijagnostike i rehabilitacije;

- primenjuje propisanu terapiju i kontroliše uzimanje lekova;

- vrši pripremu bolesnika i asistira lekaru pri intervenijama;

- učestvuje u prijemu bolesnika, viziti, posmatra pacijenta i obaveštava lekara o stanju pacijenta;

- prati opšte stanje pacijenta, meri i evidentira vitalne funkcije i dr. pokazatelje;

- priprema prostor, medicinsku opremu, instrumente i materijal za rad;

- sprovodi mere za sprečavanje intrahospitalnih infekcija;

- učestvuje u nabavci potrebnog materijala;

- odlaže i uklanja medicinski otpad na propisani način;

- obavlja poslove iz oblasti javnog zdravlja (zdravstveno vaspitanje, vrši vakcinaciju prema epidemiološkim indikacijama, vrši unos podataka u oblasti zdravstvene statistike, vodi evidencije, uzima laboratorijski materijal);

- vrši primenu instrumenata i vodiča u zavisnosti od planirane brahiterapije i ostale postupke u vezi primene brahiterapije;

- priprema i proverava mašinu za ekstrakorporalnu cirkulaciju, priprema lekove, rastvore, krv i krvne derivate u skladu sa perfuzionim protokolom, u toku operacije (ekstrakorpolarna cirkulacija);

- radi na aparatu za intraoperativno spašavanje krvi;

- sprovodi aktivnosti na popularisanju davalaštva krvi i komponenata krvi;

- vrši prikupljanje krvi, komponenata klasičnim i aferentnim procedurama, testiranje krvi, preradu, čuvanje i distribuciju krvi;

- priprema lekove iz krvi frakcionisanjem plazme;

- u zavisnosti od složenosti i specifičnosti radnog mesta, složenosti i specifičnosti poslova, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentom i uslova rada, prepoznaju se gore navedena radna mesta.

Stručna sprema/obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja/ispiti

- stručni ispit;

- licenca;

- za medicinsku sestru/tehničara u transfuziologiji završen specijalistički ispit za rad u službi za transfuziju krvi;

- najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.

 

Naziv radnog mesta

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR

Opšti / tipični opis posla

- samostalno sprovodi terapeutske procedure i postupke u oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije po nalogu doktora specijaliste za oblast fizikalne medicine i rehabilitacije, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

- prati pacijentovo stanje i napredak;

- prilagođava program fizioterapije u skladu sa napretkom pacijentovog stanja;

- podstiče i podučava pacijenta da samostalno izvodi vežbe.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit;

- licenca;

- najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.

 

Naziv radnog mesta

ZUBNI TEHNIČAR

Opšti / tipični opis posla

- izrađuje, prilagođava i popravlja stomatološka protetska pomagala, po nalogu i prateći uputstva doktora stomatologije ili specijaliste doktora stomatologije, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

- priprema laboratoriju za zubnu tehniku za rad;

- sarađuje sa doktorom stomatoligije u izradi i adaptaciji protetske nadoknade;

- repariše protetsku nadoknadu;

- pravilno odlaže otpad.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit;

- licenca;

- najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.

 

Naziv radnog mesta

SANITARNI / SANITARNO-EKOLOŠKI TEHNIČAR

Opšti / tipični opis posla

- uzima uzorke za ispitivanje i vrši njihovu analizu;

- prikuplja i obrađuje podatke o higijenskom stanju i bolestima;

- sprovodi mere za sprečavanje širenja zaraznih bolesti;

- učestvuje u procedurama skupljanja i uklanjanja medicinskog otpada;

- sprovodi mere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije;

- obavlja postupke potrebne za tretman infektivnog medicinskog otpada (prima, meri, vodi računa o opremi u skladu sa vodičima dobre prakse, overava transportnu dokumentaciju, priprema za tretiranje, obavlja tretman, nadgleda rad sterilizatora, operativno radi na drobilici);

- obavlja sanitarno - higijenski pregled objekata.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit;

- licenca;

- najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.

 

Naziv radnog mesta

LABORATORIJSKI TEHNIČAR

Laboratorijski tehničar u dijagnostici

Laboratorijski tehničar u nuklearnoj medicini

Laboratorijski tehničar u transfuziologiji

Opšti / tipični opis posla

- vrši uzorkovanje biološkog materijala, priprema uzorke, reagense, podloge i opremu za patološka mikrobiološka i biohemijska ispitivanja;

- vrši prijem, evidenciju i klasifikaciju tkivnih uzoraka i priprema tkiva za patomorfološku i molekularno-patološku dijagnostiku;

- vrši prijem, evidenciju i klasifikaciju uzoraka u cilju merenja radioaktivnosti i obavlja pripremu uzoraka za merenje;

- obavlja analizu uzoraka za merenje;

- vrši uzorkovanje, merenje ambijentalnog ekvivalenta doze gama zračenja na terenu;

- obavlja poslove uzimanja uzoraka i merenja bioloških, hemijskih i fizičkih štetnosti na terenu u vezi ispitivanja uslova radne okoline i obavlja tehnički deo poslove ispitivanja i analize u laboratoriji za ispitivanje radne sredine;

- priprema, održava i vrši kontrolu ispravnosti laboratorijske opreme;

- održava kulture mikroorganizama;

- radi na biohemijskim i drugim analizatorima;

- izvodi laboratorijske analize biološkog materijala, u skladu sa nomenklaturom usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite i ustanovama na više nivoa zdravstvene zaštite;

- vrši prikupljanje krvi, komponenata klasičnim i aferentnim procedurama, testiranje krvi, preradu, čuvanje i distribuciju krvi;

- priprema lekove iz krvi frakcionisanjem plazme;

- pruža pomoć tokom postupaka i tehnika koje obavlja biolog u postupku BMPO;

- pravilno odlaže medicinski otpad;

- u zavisnosti od složenosti i specifičnosti radnog mesta, složenosti i specifičnosti poslova, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentom i uslova rada prepoznaju se gore navedena radna mesta.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit;

- licenca;

- za laboratorijskog tehničara u transfuziologiji specijalistički ispit za rad u službi za transfuziju krvi;

- najmanje šest meseci u navedenom zvanju.

 

Naziv radnog mesta

STOMATOLOŠKA SESTRA / TEHNIČAR

Stomatološka sestra / tehničar u ambulanti

Stomatološka sestra / tehničar u rendgen dijagnostici

Stomatološka sestra / tehničar u hirurškoj sali

Opšti / tipični opis posla

- asistira doktoru stomatologije u pružanju stomatoloških usluga;

- asistira pri dentalnim i intraoralnim snimanjima;

- asistira u oralno - hirurškim intervencija u hirurkoj sali

- priprema hiruršku salu;

- priprema stomatološku ambulantu za rad;

- vrši dezinfekciju i sterilizaciju instrumenata i materijala za rad;

- vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

- priprema stomatološku ordinaciju za rad;

- pravilno odlaže medicinski otpad.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit;

- licenca;

- najmanje šest meseci u navedenom zvanju.

 

Naziv radnog mesta

FARMACEUTSKI TEHNIČAR

Opšti / tipični opis posla

- vrši prijem lekova, medicinskih sredstava i dijetetskih suplemenata i drugih proizvoda;

- proverava ispravnost, količinu i rok upotrebe pri prijemu;

- sprovodi adekvatan način čuvanja, skladištenja, uređenja prostora i rasporeda lekova;

- sprovodi defektiranje lekova, medicinskih sredstava i dijetetskih suplemenata i drugih proizvoda;

- pravilno odlaže farmaceutski otpad.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit;

- licenca;

- najmanje šest meseci u navedenom zvanju.

 

Naziv radnog mesta

KOZMETIČKI TEHNIČAR

Opšti / tipični opis posla

- učestvuje u organizaciji rada, obezbeđuje inventar i potrošni materijal u organizacijama i jedinicama za higijensko - estetsku negu i zaštitu kože i adneksa kože;

- sprovodi kozmetičke procedure na zdravoj koži i daje uputstva za svakodnevnu higijensko - estetsku negu, u zavisnosti od svojstava i statusa kože, uz obezbeđivanje higijenskih uslova rada, održavanje uslova antisepse i asepse u radu;

- priprema pacijenta, pribor i preparat za pregled;

- asistira lekaru pri obavljanju estetskih zahvata na koži i sprovođenje terapijskih procedura;

- aplikuje kozmetoterapijske medikamente;

- pravilno odlaže medicinski / farmaceutski otpad.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit;

- licenca;

- najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.

 

Naziv radnog mesta

ZDRAVSTVENI NEGOVATELJ

- Zdravstveni negovatelj u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju

- Zdravstveni negovatelj u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost

- Zdravstveni negovatelj na ostalim bolničkim odeljenjima

Opšti / tipični opis posla

- obavlja manje složene poslove zdravstvene nege hospitalizovanih pacijenata;

- vrši transport teško pokretnih i nepokretnih pacijenata;

- presvlači pacijente i bolesničke postelje;

- pomaže u ishrani pacijenata;

- transportuje pacijente na konsultativne preglede;

- u zavisnosti od složenosti i specifičnosti radnog mesta, složenosti i specifičnosti poslova, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentom i uslova rada prepoznaju se gore navedena radna mesta.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

 

 

Naziv radnog mesta

MASER

Opšti / tipični opis posla

- priprema prostorije za masažu;

- priprema aparaturu za masažu;

- primenjuje tehnike masaže po nalogu lekara;

- primenjuje klasične - relaks ili specijalne masaže.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

 

 

Naziv radnog mesta

PSIHOLOG SPECIJALISTA

- Psiholog specijalista u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju

- Psiholog specijalista u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost

- Psiholog specijalista na ostalim bolničkim odeljenjima

Opšti / tipični opis posla

- obavlja složeniju psihodijagnostiku pacijenata;

- obavlja psihološki intervju i neuropsihološku procenu;

- obavlja psihološko savetovanje;

- primenjuje testove inteligenicije, testove za procenu kognitivnih funkcija ličnosti, testove ličnosti kao i tehnike za specifične i složene psihopatološke poremećaje;

- u zavisnosti od složenosti i specifičnosti radnog mesta, složenosti i specifičnosti poslova, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentom i uslova rada prepoznaju se gore navedena radna mesta.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena određena specijalizacija za zdravstvene saradnike, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

- osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena određena specijalizacija za zdravstvene saradnike, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit, u skladu sa zakonom;

- specijalizacija iz medicinske psihologije.

 

Naziv radnog mesta

ZDRAVSTVENI SARADNIK SPECIJALISTA TOKSIKOLOŠKE HEMIJE / SANITARNE HEMIJE

Opšti / tipični opis posla

- učestvuje u realizaciji poslova iz programsko - planskog rada u oblasti toksikološke hemije, biologije, higijene i humane ekologije;

- obavlja laboratorijske analize u oblasti toksikološke hemije;

- kontroliše uzimanje uzoraka, obrađuje i tumači dobijene rezultate;

- učestvuje u pripremama za uvođenje novih metoda rada i obrade podataka i izveštaja;

- upravlja tokovima otpada.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena određena specijalizacija za zdravstvene saradnike, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

- osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena određena specijalizacija za zdravstvene saradnike, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit;

- specijalizacija iz toksikološke hemije / sanitarne hemije.

 

Naziv radnog mesta

ZDRAVSTVENI SARADNIK ZA EKONOMIKU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, SPECIJALISTA

Opšti / tipični opis posla

- učestvuje u izradi javnozdravstvenih programa kojima se povećava dostupnost i pristupačnost zdravstvene zaštite;

- radi na unapređenju funkcionisanja sistema javnog zdravlja razvojem projekata baziranih na interdisciplinarnosti, intersektorskoj saradnji i radu u zajednici;

- učestvuje u obezbeđivanju održivog finansiranja i fiskalnih podsticaja za javnozdravstvene aktivnosti;

- radi na proceni koštanja sprovođenja Plana zdravstvene zaštite i proračunu troškova drugih planova i programa zdravstvene zaštite;

- obavlja poslove na metodologiji izrade i implementaciji Nacionalnog zdravstvenog računa u Srbiji;

- radi na poslovima ekonomske evaluacije zdravstvenih programa i procene zdravstvene tehnologije;

- radi na unapređenju i praćenju pokazatelja efikasnosti i kvaliteta rada zdravstvenih ustanova.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit, u skladu sa zakonom;

- završena određena specijalizacija za zdravstvene saradnike, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

 

Naziv radnog mesta

ZDRAVSTVENI SARADNIK ZA ZDRAVSTVENU STATISTIKU I INFORMATIKU, SPECIJALISTA

Opšti/tipični opis posla

- primenjuje statističke analize na podacima koji su deo zdravstvenog informacionog sistema i zvanične medicinske statistike;

- složenim statističkim tehnikama analizira zdravstveno stanje stanovništva i rad zdravstvenog sektora preko podataka za praćenje kvaliteta u zdravstvenoj zaštiti;

- izučava najnovija tehničko-informaciona dostignuća, radi na implementaciji istih u zdravstveni sektor;

- održava namenske baze podataka koje povezuju ostale delatnosti sa zdravstvenim informacionim sistemom;

- analizira složenim statističkim tehnikama rad zdravstvene službe, zdravstvenog stanja stanovništva i druge statističke analize za potrebe centara u zavodu.

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

- u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

- stručni ispit, u skladu sa zakonom;

- specijalistički ispit.

 

Naziv radnog mesta

ZDRAVSTVENI SARADNIK NA PROMOCIJI ZDRAVLJA

Opšti / tipični opis posla

- učestvuje u praćenju, istraživanju i analizi zdravstvenog stanja i zdravstvene kulture stanovništa i izradi i evaluaciji plana i programa zdravstvenog vaspitanja i programa akcija u zajednici, kratkoročnih i dugoročnih;

- terenskim radom uspostavlja kontakt sa zdravstvenim, prosvetnim i drugim stručnjacima i organizacijama koje se bave promocijom zdravlja;

- prati primenu i izvršavanje planova i programa zdravstvenog vaspitanja, vodi brigu o evidencijama zdravstveno vaspitnog rada i primenu stručno -metodoloških uputstva i oglednih zdravstveno - vaspitnih sredstava;

- učestvuje u sprovođenju programa promocije zdravlja i programa akcija koji su posebno usmereni na osetljive grupacije (trudnice, mala i predškolska deca, školska deca i omladina, lica starija od 65 godina života i osobe sa invaliditetom) u zajednici, u saradnji sa svim zainteresovanim partnerima (predškolske ustanove, škole, radne organizacije, zdravstvene ustanove, institucije lokalne samouprave, organizacija civilnog društva i dr.)

- pokretanje svih vidova partnerstva u oblasti vaspitanja za zdravlje;

- sprovodi aktivnosti na popularisanju davalaštva krvi i komponenata krvi;

- učestvuje u zdravstvenom informisanju populacije.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit, u skladu sa zakonom.

 

Naziv radnog mesta

ZDRAVSTVENI SARADNIK ZA EKONOMIKU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Opšti / tipični opis posla

- učestvuje u izradi javnozdravstvenih programa kojima se povećava dostupnost i pristupačnost zdravstvene zaštite;

- radi na unapređenju funkcionisanja sistema javnog zdravlja razvojem projekata baziranih na interdisciplinarnosti, intersektorskoj saradnji i radu u zajednici;

- učestvuje u obezbeđivanju održivog finansiranja i fiskalnih podsticaja za javnozdravstvene aktivnosti;

- radi na proceni koštanja sprovođenja Plana zdravstvene zaštite i proračunu troškova drugih planova i programa zdravstvene zaštite;

- obavlja poslove na metodologiji izrade i implementaciji Nacionalnog zdravstvenog računa u Srbiji;

- radi na poslovima ekonomske evaluacije zdravstvenih programa i procene zdravstvene tehnologije;

- radi na unapređenju i praćenju pokazatelja efikasnosti i kvaliteta rada zdravstvenih ustanova.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit, u skladu sa zakonom

 

Naziv radnog mesta

ZDRAVSTVENI SARADNIK ZA ZDRAVSTVENU STATISTIKU I INFORMATIKU

Opšti / tipični opis posla

- primenjuje statističke analize na podacima koji su deo zdravstvenog informacionog sistema i zvanične medicinske statistike;

- statističkim tehnikama analizira zdravstveno stanje stanovništva i rad zdravstvenog sektora preko podataka za praćenje kvaliteta u zdravstvenoj zaštiti;

- održava namenske baze podataka koje povezuju ostale delatnosti sa zdravstvenim informacionim sistemom;

- analizira statističkim tehnikama rad zdravstvene službe, zdravstvenog stanja stanovništva i druge statistike analize za potrebe centara u zavodu.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit, u skladu sa zakonom

 

Naziv radnog mesta

ZDRAVSTVENI SARADNIK NA POSLOVIMA ANALIZE, PLANIRANJA I ORGANIZACIJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I INFORMATIKE SA BIOSTATISTIKOM U ZDRAVSTVU

Opšti / tipični opis posla

- prikuplja medicinsku dokumentaciju iz zdravstvenih ustanova;

- vrši kontrolu ispravnosti podataka i unos u baze podataka;

- vrši kontrolu ispravnosti podataka nakon unosa u baze;

- izrađuje izveštaje o organizacionoj strukturi, kadrovima, opremljenosti u zdravstvenim ustanovama prema profilima, dobnim grupama, polu, stručnoj spremi.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit, u skladu sa zakonom.

 

Naziv radnog mesta

ZDRAVSTVENI SARADNIK U OBLASTI JAVNOG ZDRAVLJA

Opšti / tipični opis posla

- analizira međunarodne javnozdravstvene strategije;

- prilagođava međunarodne ciljeve specifičnim karakteristikama okruženja u našoj zemlji uz izbor odgovarajućih pokazatelja kojima se prati unapređenje zdravlja stanovništva i razvoj javnozdravstvenih službi;

- primenjuje proces menadžmenta u javnozdravstvenom sistemu i zdravstvenim programima;

- razvija, implementira i evaluira intervencije u promociji zdravlja zasnovane na dokazima.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije / akademska specijalizacija) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit, u skladu sa zakonom;

- akademska specijalizacija / master iz javnog zdravlja.

 

Naziv radnog mesta

ZDRAVSTVENI SARADNIK ZA HIGIJENU I ZAŠTITU ŽIVOTNE I RADNE SREDINE

Opšti / tipični opis posla

- prati stanje zagađenosti životne sredine iz oblasti kvaliteta vazduha, otpadnih i površinskih voda;

- učestvuje u evidentiranju i analizi zdravstvenih indikatora životne sredine iz oblasti kvaliteta vazduha, otpadnih i površinskih voda;

- učestvuje u organizovanju i sprovođenju mera u vanrednim situacijama;

- obrađuje i prikazuje geografsku distribuciju praćenih zagađenja životne sredine;

- učestvuje u izradi periodičnih publikacija po pojedinim programima;

- izrađuje elaborat o uticaju na životnu sredinu;

- izvršava zakonsku obavezu izveštavanja nadležnih ustanova iz oblasti koju prati u svom radu (kvaliteta vazduha, kvaliteta otpadnih i drugih voda);

- u svojstvu savetnika za komunalni otpad organizuje i sprovodi mere odlaganja komunalnog otpada;

- upravlja medicinskim otpadom (vrši nadzor nad segregacijom, sakupljanjem, obeležavanjem, transportom i sterilizacijom u pogonu za tretman infektivnog otpada);

- učestvuje u proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini kroz identifikaciju i procenu štetnosti i opasnosti;

- učestvuje u stručnim poslovima ispitivanja uslova radne okoline;

- prati prisustvo alergena u vazduhu koji potiču od korovskih biljaka i predlaže mere suzbijanja;

- sprovodi program medicinske ekologije kroz procenu rizika u primeni biocida;

- prati efekte mera i uticaj herbicida na zagađenost zemljišta, vode i vazduha;

- ispituje efekte primene biocida u suzbijanju štetnih organizama, vrši monitoring pojave rezistencije na primljene biocide;

- po potrebi vrši analize i ispitivanja pojedinih štetnosti u radnoj okolini na terenu.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit, u skladu sa zakonom.

 

Naziv radnog mesta

ZDRAVSTVENI SARADNIK - ANALITIČAR U EKOTOKSIKOLOŠKOJ LABORATORIJI

Opšti / tipični opis posla

- vrši uzorkovanje za hemijske, fizikohemijske i tehnološke analize na terenu i u laboratoriji;

- procenjuje rezultate laboratorijskih ispitivanja;

- izrađuje stručne analize, izveštaje i mišljenja;

- radi na stalnom usavršavanju postojećih i pronalaženju novih metoda za izradu hemijskih i ostalih analiza;

- učestvuje u izradi studija, elaborata itd. iz svoje oblasti.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit, u skladu sa zakonom.

 

Naziv radnog mesta

ZDRAVSTVENI SARADNIK SPECIJALISTA

Opšti / tipični opis posla

- obavlja specijalističke poslove u oblasti: sanitarne tehnike, zdravstvene arhitekture, medicinskog inženjerstva, medicinske nuklearne fizike, medicinske biologije, medicinske genetike, zdravstvene ekonomike, biosanitarne tehnike, zdravstvene statistike i informatike, zdravstvene fizike, rehabilitacije sluha i govora, medicinske defektologije, medicinske tiflologije sa ortoptikom i pleotikom, toksikološke hemije, sanitarne hemije i zdravstvenog prava.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje i završena specijalizacija prema tada važećem Pravilniku o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, do 2010. godine, a u zavisnosti od završenog fakulteta.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit, u skladu sa zakonom;

- odgovarajući specijalistički ispit;

- najmanje tri godine radnog iskustva sa odgovarajućim visokim obrazovanjem.

 

Naziv radnog mesta

ZDRAVSTVENI SARADNIK SPECIJALISTA U BIOHEMIJSKOJ LABORATORIJI

Opšti / tipični opis posla

- vrši uzorkovanje hemijskih i biohemijskih analiza na terenu i u laboratoriji iz svoje oblasti i odgovorni su za tačnost ispitivanja;

- vrši kontrolu biološkog materijala uzetog / donetog za rad;

- izrađuje stručne analize, izveštaje i mišljenja;

- učestvuje u sprovođenju unutrašnje kontrole rada;

- unapređuje kvalitet vršenja hemijskih i biohemijskih analiza.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena određena specijalizacija za zdravstvene saradnike, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena određena specijalizacija za zdravstvene saradnike, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit, u skladu sa zakonom;

- odgovarajuća specijalizacija.

 

Naziv radnog mesta

ZDRAVSTVENI SARADNIK SPECIJALISTA U LABORATORIJI

Opšti / tipični opis posla

- vrši uzorkovanje i vrši složenije hemijske i biohemijske analize na terenu i u laboratoriji;

- priprema potrebne reagense za izvođenje analiza;

- izrađuje stručne analize, izveštaje i mišljenja;

- unapređuje kvalitet vršenja hemijskih i biohemijskih analiza.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena odgovarajuća specijalizacija zdravstvenih saradnika, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i i završena odgovarajuća specijalizacija zdravstvenih saradnika, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit, u skladu sa zakonom;

- odgovarajuća specijalizacija;

- najmanje tri godine radnog iskustva sa odgovarajućim visokim obrazovanjem.

 

Naziv radnog mesta

ZDRAVSTVENI SARADNIK U BIOHEMIJSKOJ LABORATORIJI

Opšti / tipični opis posla

- vrši uzorkovanje i hemijske i biohemijske analize na terenu i u laboratoriji, kao i ocenjivanje rezultata laboratorijskih ispitivanja;

- kontroliše biološki materijal uzet / donet za rad;

- priprema reagenasa potrebnih za rad;

- izrađuje stručnie analize, izveštaje i mišljenja;

- unapređuje kvalitet vršenja hemijskih i biohemijskih analiza;

- sprovodi unutrašnju kontrolu rada.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit, u skladu sa zakonom.

 

Naziv radnog mesta

MEDICINSKI FIZIČAR SPECIJALISTA

Opšti / tipični opis posla

- obavlja samostalno ili kao deo medicinskog tima specijalističke, složene poslove planiranja (kalkulacije) individualnog zračnog tretmana za pacijente kod kojih se transkutana radioterapija, brahiterapija, radiohirurgija i stereotaksična terapija koriste kao modalitet u lečenju malignih bolesti;

- obavlja samostalno ili kao deo medicinskog tima specijalističke, složene poslove planiranja (kalkulacije) individualne dozimetrije za pacijente kod kojih se terapija otvorenim izvorima jonizujućeg zračenja (radionuklidna terapija) koristi kao modalitet u lečenju malignih i drugih hroničnih bolesti;

- obavlja samostalno i u timu, radnoj i ekspertnoj grupi poslove i zadatke iz domena primene jonizujućeg zračenja u medicinske svrhe;

- obavlja poslove planiranja radioterapije, radionuklidne terapije, detekcije zračenja, dozimetrije, terapijske primene izvora jonizujućeg zračenja, kontrole i zaštite od jonizujućeg zračenja i izrade i primene standarda iz navedenih oblasti rada;

- obavlja poslove kontrole kvaliteta visokotehnološke dijagnostičke opreme u nuklearnoj medicini i radiologiji;

- obavlja poslove kontrole i pripreme radioizotopa i radiofarmaka korišćenih za dijagnostiku i terapiju.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz medicinske fizike za zdravstvene saradnike, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz medicinske fizike za zdravstvene saradnike, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- specijalistički ispit.

 

Naziv radnog mesta

PSIHOLOG

- Psiholog u bolničkim ustanovama u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju

- Psiholog u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost

- Psiholog na ostalim bolničkim odeljenjima

Opšti / tipični opis posla

- obavlja psihodijagnostiku pacijenata;

- obavlja psihološki intervju i neuropsihološku procenu;

- obavlja psihološko savetovanje;

- primenjuje testove inteligencije, testove za procenu kognitivnih funkcija ličnosti, testove ličnosti kao i tehnike za specifične i složene psihopatološke poremećaje;

- u zavisnosti od složenosti i mesta rada, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentima, u okviru radnog mesta psiholog mogu se razlikovati gore navedena radna mesta.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit, u skladu sa zakonom.

 

Naziv radnog mesta

DEFEKTOLOG

Opšti / tipični opis posla

- obavlja poslove prevencije, rane detekcije i dijagnostičke procene poremećaja vida, sluha, senzomotoričkih, motoričkih smetnji i poremećaja u ponašanju;

- primenjuje specifične metode tretmana u procesu habilitacije i rehabilitacije osoba sa različitim tipovima poremećaja vida, sluha, senzomotoričkih, motoričkih smetnji i poremećaja u ponašanju;

- sačinjava planove i programe tretmana, kao i izveštaj o radu;

- sarađuje sa doktorima medicine i drugim zdravstvenim saradnicima po pitanja tretmana.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

izuzetno:

- na studijama prvog stepena, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit, u skladu sa zakonom.

 

Naziv radnog mesta

LOGOPED

Opšti / tipični opis posla

- obavlja poslove prevencije, rane detekcije i dijagnostičke procene govornih i jezičkih poremećaja;

- primenjuje specifične metode tretmana u procesu habilitacije i rehabilitacije osoba sa poremećajem govornih i jezičkih poremećaja;

- sačinjava planove i programe tretmana, kao i izveštaj o radu;

- sarađuje sa doktorima medicine i drugim zdravstvenim saradnicima po pitanju tretmana.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit, u skladu sa zakonom.

 

Naziv radnog mesta

SPECIJALNI PEDAGOG

- Specijalni pedagog u bolničkim ustanovama u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju

- Specijalni pedagog u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost

- Specijalni pedagog u ostalim zdravstvenim ustanovama

Opšti / tipični opis posla

- unapređuje vaspitni rad primenom odgovarajućih pedagoških aktivnosti u okviru razvojnog savetovališta, zajedno sa drugim članovima tima;

- prati, analizira i podstiče celovit razvoj deteta;

- obavlja savetodavni rad sa decom, roditeljima, odnosno starateljima;

- učestvuje u radu tima za zaštitu od zlostavljanja i zanemarivanja;

- obavlja poslove u oblasti vaspitanja, profesionalnog i radnog osposobljavanja i socijalne participacije osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju;

- promoviše prava osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju;

- u zavisnosti od složenosti i specifičnosti radnog mesta, složenosti i specifičnosti poslova, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentom i uslova rada prepoznaju se gore navedena radna mesta.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit, u skladu sa zakonom.

 

Naziv radnog mesta

BIOLOG/MOLEKULARNI BIOLOG SPECIJALISTA

Opšti/tipični opis posla

- obavlja specijalističke poslove iz oblasti biologije i medicinske fiziologije;

- definiše adekvatan laboratorijsko-dijagnostički pristup u odnosu na dostavljene indikacije za testiranje;

- definiše adekvatan molekularno-patološki dijagnostički pristup u odnosu na dostavljene indikacije za testiranje na tkivnom uzorku;

- obavlja specijalističke poslove u oblasti medicinske genetike: radi dijagnostiku naslednih i nenaslednih genetički uslovljenih bolesti kao i prenatalnu dijagnostiku primenom bazičnih i modernih test sistema za karakterizaciju humanog genoma na različitim nivoima rezolucije, sa punim razumevanjem prednosti, nedostataka i ograničenja svakog od sistema za analizu i ove analize radi za pojedince, porodice ili populacije (skrining programi) sa 1. uobičajenim i/ili retkim nasleđenim/genetičkim bolestima, 2. bolestima povezanim sa genetičkim faktorima;

- radi dijagnostiku i interpretaciju rezultata citogenetike, molekularne citogenetike, onkogenetike, molekularne genetike i biohemijske genetike;

- radi pre - analitičke i analitičke tehnike i metode koje se primenjuju u genomskoj dijagnostici: ćelijsku kulturu, DNK/RNK izolaciju, kariotipizaciju i specifične tehnike bojenja, FISH, PCR, varijacije u broju kopija, gel elektroforezu, Sanger Analiza sekvenci, nove tehnologije u okviru nove generacije sekvenciranje, array tehnologije, Southern blotting tehniku, analizu različite dužine fragmenata (HRMCA, heteroduplex analysis, DGGE, SSCP, PTT, itd.) i RNK ispitivanje;

- radi na testovima za mutagenezu i teratogenezu, (npr. mogućih efekata zračenja, toksina, mutagena);

- radi na utvrđivanju genetičkih uzroka infertiliteta, analizi semene tečnosti, IVF (in vitro fertilization) i ISCI (intracytoplasmic sperm injection) procedure u vantelesnoj oplodnji;

- radi obeležavanje, obradu, transport i arhiviranje uzoraka i test materijala, za krioprezervaciju i biobanking (za različite potrebe uključujući i transplantaciju matičnim ćelijama hematopoeze);

- radi optimizaciju, validaciju i implementaciju novih test sistema u laboratoriji;

- radi na kontroli kvaliteta (OECD recommendations, ECA guidelines, Eurogentest - EQA - recommendations);

- radi izveštaje testiranja korišćenjem internacionalnih sistema za nomenklaturu (ISCN, HGVS) kao i online izvora (OMIM, Orphanet and GeneReviews);

- priprema, sprovodi i tumači rezultate molekularno-patoloških analiza;

- izvodi, odnosno primenjuje dijagnostičke procedure i metode u pružanju, odnosno sprovođenju zdravstvene zaštite;

- učestvuje u izradi izveštaja, elaborata i studija;

- kontroliše uzimanja uzoraka, obrada i tumačenje dobijenih rezultata;

- usavršava postojeće i uvodi nove metode za genetičke analize;

- prati savremena dostignuća u oblasti medicinske genetike;

- učestvuje u radu stručnih multidisciplinarnih timova;

- rukovanje, gajenje, obrada, ocenjivanje i pohranjivanje/krioprezervacija ljudskih polnih ćelija i embriona, odabir ljudskih embriona i gameta, u okviru BMPO i davanje obaveštenja o toku i ishodu postupaka BMPO;

- učestvuje u skrining programima;

- priprema i sprovodi biološki i molekularno biološke analize u laboratoriji i tumači rezultate laboratorijskih ispitivanja.

Stručna sprema/obrazovanje

- Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena određena specijalizacija za zdravstvene saradnike, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena određena specijalizacija za zdravstvene saradnike, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

- stručni ispit, u skladu sa zakonom.

 

Naziv radnog mesta

BIOLOG/MOLEKULARNI BIOLOG

 

- Biolog/molekularni biolog

- Biolog/molekularni biolog na poslovima kliničke laboratorijske genetike

- Biolog/molekularni biolog na poslovima biomedicinski potpomognute oplodnje

Opšti/tipični opis posla

- priprema i sprovodi biološke i molekularno biološke analize u laboratoriji i tumači rezultate laboratorijskih ispitivanja;

- priprema i obrađuje tkivne uzorke za molekularno-patološke analize i tumači rezultate ispitivanja;

- radi dijagnostiku i interpretaciju rezultata citogenetike, molekularne citogenetike, onkogenetike, molekularne genetike, biohemijske genetike, embriologije, kriobiologije i mutageneze;

- obavlja poslove u oblasti medicinske genetike: radi dijagnostiku naslednih i nenaslednih genetički uslovljenih bolesti kao i prenatalnu dijagnostiku primenom bazičnih i modernih test sistema za karakterizaciju humanog genoma na različitim nivoima rezolucije, sa punim razumevanjem prednosti, nedostataka i ograničenja svakog od sistema za analizu, a ove analize radi za pojedince, porodice ili populacije (skrining programi) sa 1. uobičajenim i/ili retkim nasleđenim/genetičkim bolestima, 2. bolestima povezanim sa genetičkim faktorima;

- radi dijagnostiku i interpretaciju rezultata citogenetike, molekularne citogenetike, onkogenetike, molekularne genetike i biohemijske genetike;

- radi pre - analitičke i analitičke tehnike i metode koje se primenjuju u genomskoj dijagnostici: ćelijsku kulturu, DNK/RNK izolaciju, kariotipizaciju i specifične tehnike bojenja, FISH, PCR, varijacije u broju kopija, gel elektroforezu, Sanger Analiza sekvenci, nove tehnologije u okviru nove generacije sekvenciranje, array tehnologije, Southern blotting tehniku, analizu različite dužine fragmenata (HRMCA, heteroduplex analysis, DGGE, SSCP, PTT, itd.) i RNK ispitivanje;

- radi na testovima za mutagenezu i teratogenezu, (npr. mogućih efekata zračenja, toksina, mutagena);

- radi na utvrđivanju genetičkih uzroka infertiliteta, analizi semene tečnosti, IVF (in vitro fertilization) i ISCI (intracytoplasmic sperm injection) procedure u vantelesnoj oplodnji;

- radi obeležavanje, obradu, transport i arhiviranje uzoraka i test materijala, za krioprezervaciju i biobanking (za različite potrebe uključujući i transplantaciju matičnim ćelijama hematopoeze);

- radi optimizaciju, validaciju i implementaciju novih test sistema u laboratoriji;

- radi na kontroli kvaliteta (OECD recommendations, ECA guidelines, Eurogentest - EQA - recommendations);

- radi izveštaje testiranja korišćenjem internacionalnih sistema za nomenklaturu (ISCN, HGVS) kao i online izvora (OMIM, Orphanet and GeneReviews);

- izrađuje stručne analize, izveštaje, mišljenja;

- učestvuje u izradi studija, elaborata itd. iz oblasti bioloških i molekularno bioloških istraživanja u medicini;

- radi na stalnom usavršavanju postojećih i pronalaženju novih metoda za izradu bioloških i molekularno bioloških analiza, kao i na stručnom usavršavanju u svojoj oblasti;

- rukovanje, gajenje, obrada, ocenjivanje i pohranjivanje/krioprezervacija

ljudskih polnih ćelija i embriona, odabir ljudskih embriona i gameta u okviru BMPO i davanje obaveštenja o toku i ishodu postupaka BMPO;

- učestvuje u skrining programima;

- definiše adekvatne laboratorijske-dijagnostičke pristupe u odnosu na dostavljene indikacije za testiranje;

- izvodi, odnosno primenjuje dijagnostičke procedure i metode u pružanju, odnosno sprovođenju zdravstvene zaštite;

- učestvuje u izradi izveštaja, elaborata i studija;

- usavršava postojeće i uvodi nove metode za genetičke analize.

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

- stručni ispit, u skladu sa zakonom.

- pet godina radnog iskustva (puno radno vreme) u dijagnostičkoj laboratoriji koja se bavi poslovima iz oblasti medicinske genetike.

 

Naziv radnog mesta

MEDICINSKI FIZIČAR

Opšti / tipični opis posla

- obavlja samostalno ili kao deo medicinskog tima složene poslove planiranja individualnog zračnog tretmana;

- obavlja samostalno ili kao deo medicinskog tima složene poslove planiranja (kalkulacije) individualne dozimetrije;

- obavlja samostalno i u timu, radnoj i ekspertnoj grupi, poslove i zadatke iz domena primene jonizujućeg zračenja u medicinske svrhe;

- obavlja projektovanje mera radiacione sigurnosti i bezbednosti;

- vrši kalibraciju uređaja za merenje radioaktivnosti;

- vrši obuku osoblja;

- obavlja poslove planiranja radioterapije, radionuklidne terapije, detekcije zračenja, dozimetrije, terapijske primene izvora jonizujućeg zračenja, kontrole i zaštite od jonizujućeg zračenja i izrade i primene standarda iz navedenih oblasti rada;

- obavlja poslove kontrole izvora zračenja;

- obavlja poslove kontrole kvaliteta visokotehnološke dijagnostičke opreme u nuklearnoj medicini i radiologiji;

- obavlja poslove kontrole i pripreme radioizotopa i radiofarmaka korišćenih za dijagnostiku i terapiju.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

 

 

Naziv radnog mesta

DOKTOR VETERINARSKE MEDICINE SPECIJALISTA

Opšti / tipični opis posla

- vrši prijem, obradu i evidenciju životinjskih materijala i veterinarskih preparata;

- vrši stručni nadzor nad pripremom i izvođenjem dijagnostičkih testova za životinjske materijale i veterinarske preparate koje obavljaju veterinarski tehničari;

- pruža pomoć pri stručnom nadzoru u radu sa laboratorijskim životinjama u okviru dijagnostičkih testova u delu poslova koje obavljaju veterinarski tehničari;

- koordinira rad veterinarskih tehničara;

- učestvuje u testovima i analizama koje se vrše u laboratorijama zavoda, kada su u pitanju veterinarske aktivnosti;

- nadzire, organizuje i sprovodi poslove uzgoja laboratorijskih životinja;

- vrši veterinarski nadzor životinja u biološkom ogledu;

- odgovoran je za zakonom propisano uklanjanje životinjskog biološkog materijala.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; završene specijalističke studije (zdravstvene) iz određenih grana veterinarske medicine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, završene specijalističke studije (zdravstvene) iz određenih grana veterinarske medicine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stučni ispit;

- odgovarajuća specijalizacija.

 

Naziv radnog mesta

DOKTOR VETERINARSKE MEDICINE

Opšti / tipični opis posla

- vrši prijem, obradu i evidenciju životinjskih materijala i veterinarskih preparata;

- vrši stručni nadzor nad pripremom i izvođenjem dijagnostičkih testova za životinjske materijale i veterinarske preparate koje obavljaju veterinarski tehničari;

- pruža pomoć pri stručnom nadzoru rada sa laboratorijskim životinjama u okviru dijagnostičkih testova u delu poslova koje obavljaju veterinarski tehničari;

- koordinira rad veterinarskih tehničara;

- učestvuje u testovima i analizama koje vrše laboratorije zavoda, kada su u pitanju veterinarske aktivnosti;

- nadzire, organizuje i sprovodi poslove uzgoja laboratorijskih životinja;

- vrši veterinarski nadzor životinja u biološkom ogledu;

- odgovoran je za zakonom propisano uklanjanje životinjskog biološkog materijala.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit.

 

Naziv radnog mesta

SOCIJALNI RADNIK

- Socijalni radnik u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju

- Socijalni radnik u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost

- Socijalni radnik na ostalim bolničkim odeljenjima

Opšti / tipični opis posla

- prikuplja anamnestičke podatke i izrađuje socijalnu anamnezu;

- vodi socioterapijske grupe;

- vrši istraživanje i izveštavanje u slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja;

- prati socijalno stanje pojedinca ili grupe;

- savetuje pacijente i grupe;

- sarađuje sa centrom za socijalni rad i drugim relevantnim institucijama;

- u zavisnosti od složenosti i specifičnosti radnog mesta, složenosti i specifičnosti poslova, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentom i uslova rada, prepoznaju se gore navedena radna mesta.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na višoj školi u trajanju do dve godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit, u skladu sa zakonom.

 

Naziv radnog mesta

SARADNIK U PSIHOSOCIJALNOJ REHABILITACIJI U BOLNIČKIM USTANOVAMA SPECIJALIZOVANIM ZA PSIHIJATRIJU

Opšti / tipični opis posla

- organizuje i sprovodi terapiju iz oblasti likovne kulture, prati efekte ovog terapijskog pristupa;

- sprovodi terapijske metode pretežno verbalnom ekspresivnom terapijom, organizuje čitanje knjiga i časopisa pacijenata i organizuje literarni rad pacijenata;

- organizuje i sprovodi razne metode gimnastičke i fiskulturne terapije, organizuje i učestvuje u sportskim igrama pacijenta;

- organizuje i sprovodi muziko terapiju u terapijskim grupama, organizuje međuodeljenska druženja i takmičenja;

- organizuje rad grupe pacijenata u okviru radne teraoije i sprovodi odabrani program radne terapije;

- vrši nadzor nad pacijentima za vreme rada sa njima i sprovodi mere budnosti i čuvanja psihijatrijskih pacijenata od povreda, suicida, bekstva i sl. za vreme sprovođenja terapijskih metoda.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit, u skladu sa zakonom.

 

Naziv radnog mesta

VIŠI HEMIJSKI TEHNIČAR

Opšti / tipični opis posla

- priprema i postavlja laboratorijski pribor za rad;

- vrši uzorkovanje materijala (uzorci životne sredine, hrana, predmeti opšte upotrebe) za fizičko hemijsko ispitivanje;

- učestvuje u poslovima razvrstavanja uzoraka pri prijemu, evidentiranja, unosa podataka iz zapisnika o uzrokovanju i unosa podataka o izvršenim laboratorijskim ispitivanjima u bazu podataka;

- obezbeđuje adekvatno čuvanje i transport laboratorijskih uzoraka;

- učestvuje u unapređenju kvaliteta;

- sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit, u skladu sa zakonom.

 

Naziv radnog mesta

VIŠI PROTETIČAR - ORTOTIČAR

Opšti / tipični opis posla

- obavlja složenije poslove iz delokruga rada protetičara i ortotičara, a naročito: uzima mere i gipsane otiske za sva ortotička sredstva izrađena od termoplastičnih materijala, a naročito potkolene ortoze, cervikalne ortoze i fiksacione šine;

- izrađuje sve protetičke komponente, a prvenstveno estetske rukavice, parcijalno punjenje estetske šake, estetske šake za pasivne proteze, delove za suspenzije gornjih ekstremiteta, delove za skelete donjih ekstremiteta, proteze;

- učestvuje u funkcionalnom osposobljavanju osoba sa amputacijom;

- učestvuje u unapređenju kvaliteta;

- sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit, u skladu sa zakonom;

- najmanje šest meseci radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

BIOHEMIJSKI/HEMIJSKI/FIZIČKOHEMIJSKI TEHNIČAR

Opšti / tipični opis posla

- priprema i postavlja laboratorijski pribor za rad;

- vrši uzorkovanje materijala (uzorci životne sredine, hrana, predmeti opšte upotrebe) za fizičko hemijsko ispitivanje;

- učestvuje u poslovima razvrstavanja uzoraka pri prijemu, evidentiranje unosa podataka iz zapisnika o uzrokovanju i unosu podataka o izvršenim laboratorijskim ispitivanjima u bazu podataka;

- obezbeđuje adekvatno čuvanje i transport laboratorijskih uzoraka.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit, u skladu sa zakonom.

 

Naziv radnog mesta

TEHNIČAR - ELEKTRONIČAR NA HEMODIJALIZI

Opšti / tipični opis posla

- radi na održavanju aparata za dijalizu;

- radi na sistemu za prečišćavanje vode (reverzna osmoza);

- vrši kalibrisanje aparata i vrši proveru tačnosti vrednosti fizičkih veličina koje su projektovane na aparatu;

- prati garantne listove i servisiranje opreme.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

 

 

Naziv radnog mesta

PROTETIČAR - ORTOTIČAR

Opšti / tipični opis posla

- uzima mere i gipsane otiske za sva ortotička sredstva izrađena od termoplastičnih materijala - potkolene ortoze, cervikalne ortoze i fiksacione šine;

- izrađuje sve protetičke komponente - estetske rukavice, parcijalno punjenje estetske šake, estetske šake za pasivne proteze, delove za suspenzije gornjih ekstremiteta, delove za skelete donjih ekstremiteta;

- učestvuje u funkcionalnom osposobljavanju osoba sa amputacijom;

- priprema prostor za rad.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit, u skladu sa zakonom.

 

Naziv radnog mesta

TEHNIČAR ZA KONTROLU JONIZUJUĆEG ZRAČENJA

Opšti / tipični opis posla

- vrši poslove kontrole izvora jonizujućeg zračenja;

- obavlja merenja izvora zračenja u medicinskoj i industrijskoj primeni;

- prijem, evidencija i klasifikacija dostavljenih dozimetara, obrada i slanje ličnih dozimetara;

- uklanja radioaktivan otpad u skladu sa propisima koji uređuju tu oblast;

- vrši prijem, evidenciju i klasifikaciju dostavljenih dozimetara i priprema dozimetre za obradu;

- obavlja poslove merenja izvora zračenja u medicinskoj i industrijskoj primeni na terenu.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

 

 

Naziv radnog mesta

VETERINARSKI TEHNIČAR

Opšti / tipični opis posla

- priprema laboratorije za rad;

- vrši izvođenje dijagnostičkih testova za životinjske materijale i veterinarske preparate;

- radi sa laboratorijskim životinjama u okviru dijagnostičkih testova u delu poslova koje obavljaju veterinarski tehničari;

- uklanja životinjski biološki materijal na propisan način.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit, u skladu sa zakonom.

 

Naziv radnog mesta

VOZAČ SANITETSKOG VOZILA

Vozač sanitetskog vozila u bolničkim ustanovama

Vozač sanitetskog vozila u psihijatrijskim ustanovama specijalizovanim za psihijatriju

Opšti / tipični opis posla

- vrši hitan sanitetski prevoz pacijenata;

- vrši sanitetski prevoz pacijenata, koji nije hitan, ali je opravdan i medicinski neophodan;

- pomaže prilikom unošenja i iznošenja nepokretnih pacijenata;

- održava, prati i vodi evidenciju o ispravnost vozila i opreme u vozilu;

- u zavisnosti od složenosti i specifičnosti radnog mesta, složenosti i specifičnosti poslova, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentom i uslova rada prepoznaju se gore navedena radna mesta.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- vozačka dozvola B kategorije.

 

Naziv radnog mesta

VOZAČ TEHNIČKOG VOZILA

Opšti / tipični opis posla

- vozi tehničko vozilo;

- održava vozilo;

- prati i vodi evidenciju o ispravnosti vozila;

- vodi evidenciju o putnim nalozima i potrošnji goriva i maziva.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- vozačka dozvola B kategorije.

 

Naziv radnog mesta

SPREMAČ / SPREMAČICA PROSTORIJA U KOJIMA SE PRUŽAJU ZDRAVSTVENE USLUGE

Spremač / spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge

Spremač / spremačica prostorija u bolničkim ustanovama specijalizovanim za psihijatriju i na psihijatrijskim odeljenjima

Opšti / tipični opis posla

- održava higijenu prostorija i opreme u kome se obavlja zdravstvena delatnost;

- održava higijenu u administrativnim prostorijama;

- održava higijenu u zajedničkim prostorijama zdravstvene ustanove i okoline zdravstvene ustanove;

- obavlja poslove pranja, peglanja i održavanja odeće, veša i druge robe za potrebe zdravstvene ustanove.

Stručna sprema / obrazovanje

- osnovno obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

 

 

Naziv radnog mesta

POMOĆNI RADNIK NA NEZI BOLESNIKA

Pomoćni radnik na nezi bolesnika u bolničkim ustanovama specijalizovanim za psihijatriju i na psihijatrijskim odeljenjima

Pomoćni radnik na nezi bolesnika na ostalim bolničkim odeljenjima

Opšti / tipični opis posla

- obavlja pomoćne poslove nege bolesnika;

- pomaže medicinskoj sestri kod prijema, zbrinjavanja i otpusta pacijenata;

- obavlja pomoćne poslove kod pakovanja sanitetskog materijala;

- vrši transport bolesnika na konsultativne preglede i intervencije;

- u zavisnosti od složenosti i specifičnosti radnog mesta, složenosti i specifičnosti poslova,složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentom i uslova rada prepoznaju se gore navedena radna mesta.

Stručna sprema / obrazovanje

- osnovno obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

 

 

Naziv radnog mesta

POMOĆNI RADNIK NA OBDUKCIJI

Opšti / tipični opis posla

- radi na poslovima obdukcije;

- vrši prenos obdukovanih lica;

- priprema sale za obdukciju;

- vrši pripremu lešnog materijala u svrhu edukacije.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje;

- osnovno obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

 

 

Naziv radnog mesta

PERAČ LABORATORIJSKOG POSUĐA

Opšti / tipični opis posla

- vrši poslove pranja, sušenja laboratorijskog posuđa;

- vrši raspoređivanje laboratorijskog posuđa po mestu upotrebe;

- održava higijenu radnih površina u laboratoriji;

- na propisan način uklanja produkte rada u laboratoriji.

Stručna sprema / obrazovanje

- osnovno obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

 

 

POSEBNA RADNA MESTA ZA OBAVLJANJE POSLOVA U OBLASTI PROIZVODNJE, OBEZBEĐIVANJA KVALITETA I KONTROLE KVALITETA SERUMA, VAKCINA I DRUGIH IMUNOLOŠKIH PREPARATA, PROIZVODNJU PRODUKATA OD KRVI I DIJAGNOSTIČKIH SREDSTAVA

Naziv radnog mesta

KVALIFIKOVANI FARMACEUT ZA PUŠTANJE SERIJE LEKA U PROMET

Opšti/tipični opis posla

- dužan je da obezbedi da se proizvodnja i kontrola svake serije leka obavlja u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima donetim za sprovođenje tog zakona, kao i u skladu sa zahtevima za dobijanje dozvole za lek;

- u postupku puštanja serije leka u promet, popunjava radne formulare za QP, postupa u skladu sa Standardnim operativnim procedurama za puštanje serije leka u promet;

- dužan je da u postupku puštanja lekova u promet overi u registru ili ekvivalentnom dokumentu određenom u tu svrhu, da je svaka proizvedena serija leka proizvedena u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima;

- dužan je da u postupku donošenja odluke o puštanju serije leka u promet, pored analitičkih rezultata, uzme u obzir i podatke o uslovima proizvodnje rezultate procesne kontrole, proizvodnu dokumentaciju, usklađenost kvaliteta proizvoda sa specifikacijama, kao i podatke kojim su obeleženi unutrašnje i spoljnje pakovanje leka, odnosno da obezbedi da su pre odobravanja i pre puštanja serije leka u promet, zadovoljeni najmanje sledeći zahtevi: da je svaka serija leka proizvedena i ispitana u skladu sa dozvolom za stavljanje leka u promet; da je proizvodnja serije leka sprovedena u skladu sa smernicama Dobre proizvođačke prakse, odnosno da je izvršena kontrola u skladu sa Dobrom kontrolnom laboratorijskom praksom, a u slučaju uvoza serije leka iz zemlje koja nije članica Evropske unije, u skladu sa standardima koji su najmanje ekvivalentni smernicama Dobre proizvođačke prakse Evropske unije; da je za proizvodnju leka upotrebljena aktivna supstanca, odnosno određene pomoćne supstance koje su proizvedene u skladu sa smernicama Dobre proizvođačke prakse za aktivne supstance; da su glavni proizvodni proces i metod ispitivanja validirani, kao i da su uzeti u obzir stvarni uslovi proizvodnje i evidencije o proizvodnji; da su bilo koje neusaglašenosti ili izmene u procesu proizvodnje ili kontroli kvaliteta odobrene od strane odgovornih lica u skladu sa utvrđenim sistemom obezbeđenja kvaliteta kod proizvođača, a izmene i dopune dozvole za stavljanje leka u promet, odnosno izmene dozvole za proizvodnju lekova, prijavljene i odobrene od strane Agencije za lekove i medicinska sredstva, odnosno nadležnog ministarstva; da su sve neophodne provere i testovi urađeni uključujući i bilo kakvo dodatno uzorkovanje, da su urađena ispitivanja ili provere zbog neusaglašenosti ili planiranih izmena; da je sva neophodna proizvodna dokumentacija i dokumentacija o kontroli kvaliteta potpuna i sprovedena od strane za to odgovornog lica; da su svi zadaci izvršeni u skladu sa zahtevima sistema obezbeđenja kvaliteta proizvođača leka; da su uzete u obzir bilo koje druge činjenice koje su poznate, a koje su od značaja za kvalitet serije leka;

- na osnovu lične provere usaglašenosti proizvodnje aktivne supstance sa smernicama Dobre proizvođačke prakse za aktivne supstance, odnosno provere od strane odgovarajućeg tela, odnosno ovlašćenog lica iz zemlje Evropske unije ili druge zemlje koja ima slične zahteve onima koji su propisani u zemljama Evropske unije, izjavom potvrđuje da se proizvodnja aktivne supstance obavlja u skladu sa Dobrom proizvođačkom praksom za aktivne supstance (QP izjava);

- bez odlaganja pismeno obaveštava nadležno ministarstvo o problemima u procesu proizvodnje, koji mogu uticati na kvalitet lekova, kao i na redovno i kontinuirano puštanje serija leka u promet, odnosno kontinuirano snabdevanje tržišta u Republici Srbiji lekovima za koje je dobio dozvolu za stavljanje u promet;

- dužan je da o nameri proizvođača leka da prestane sa snabdevanjem tržišta Republike Srbije određenim lekom, sa navođenjem razloga, pismeno obavesti nadležno ministarstvo i Agenciju za lekove i medicinska sredstva, najkasnije u roku od 12 meseci pre planiranog datuma prestanka prometa tog leka, u skladu sa zakonom.

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na integrisanim akademskim studijama iz oblasti farmacije po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz oblasti ispitivanja i kontrole kvaliteta lekova ili druga odgovarajuća specijalizacija, u skladu sa pripisima donetim za sprovođenje zakona kojim se uređuje oblast lekova i medicinskih sredstava (Pravilnik o uslovima za proizvodnju lekova, sadržaju obrasca, dozvole za proizvodnju leka i Registru izdatih dozvola za proizvodnju lekova);

- na osnovnim studijama iz oblasti farmacije u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

- najmanje tri godine radnog iskustva u proizvodnji, odnosno kontroli kvaliteta;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

ODGOVORNO LICE ZA PRIJEM, SKLADIŠTENJE, ČUVANJE I ISPORUKU LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA

Opšti/tipični opis posla

- odgovara za prijem, skladištenje, čuvanje i isporuku lekova i medicinskih sredstava u skladu sa smernicama dobre prakse u distribuciji lekova i medicinskih sredstava;

- obezbeđuje da proces skladištenja i čuvanja vakcina i medicinskih sredstava bude u skladu sa Standardnim operativnim procedurama (SOP-ovima);

- organizuje smeštaj robe u hladnjače poštujući kapacitet i uslove čuvanja, u skladu sa potrebama posla i obimom zaliha;

- vrši kontrolu zaliha dobara u magacinu gotovih proizvoda;

- obezbeđuje tehničku dokumentaciju za distribuciju vakcina;

- vrši nadzor nad uređajima koji prate održavanje "hladnog lanca" koji je neophodan za transport vakcina;

- odgovoran je za kvalitet lekova i medicinskih sredstava čiji promet vrši Institut;

- vodi evidenciju o distribuciji i poštovanju "hladnog lanca", u skladu sa smernicama dobre prakse u distribuciji lekova i medicinskih sredstava;

- obavlja marketinške aktivnosti u cilju prodaje proizvoda čiji promet vrši Institut i druge aktivnosti u skladu sa smernicama dobre prakse u distribuciji lekova i medicinskih sredstava.

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na integrisanim akademskim studijama iz oblasti farmacije, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama iz oblasti farmacije, u trajanju od najmanje četiri godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

- najmanje tri godine radnog iskustva iz oblasti farmacije;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

DOKTOR MEDICINE SPECIJALISTA/MAGISTAR FARMACIJE SPECIJALISTA/DOKTOR MEDICINE/MAGISTAR FARMACIJE/ZDRAVSTVENI SARADNIK SPECIJALISTA/ZDRAVSTVENI SARADNIK

- Doktor medicine specijalista/Magistar farmacije specijalista/Doktor medicine/Magistar farmacije/Zdravstveni saradnik specijalista/Zdravstveni saradnik - u odseku službe za obezbeđenje kvaliteta

- Doktor medicine specijalista/Magistar farmacije specijalista/Doktor medicine/magistar farmacije/Zdravstveni saradnik specijalista/Zdravstveni saradnik - u odseku službe za kontrolu kvaliteta

- Doktor medicine specijalista/Magistar farmacije specijalista/Doktor medicine/Magistar farmacije/Zdravstveni saradnik specijalista/Zdravstveni saradnik - u odseku službe za proizvodnju dijagnostičkih sredstava

- Doktor medicine specijalista/Magistar farmacije specijalista/Doktor medicine/Magistar farmacije/Zdravstveni saradnik specijalista/Zdravstveni saradnik - u odseku službe za virusološku proizvodnju

- Doktor medicine specijalista/Magistar farmacije specijalista/Doktor medicine/Magistar farmacije/Zdravstveni saradnik specijalista/Zdravstveni saradnik - u odseku službe za bakteriološku proizvodnju

 

Opšti/tipični opis posla

- samostalno sprovodi radne naloge po važećim procedurama;

- izrađuje Standardne operativne procedure, kao i njihove izmene i dopune, u skladu sa pozitivnim propisima;

- učestvuje u izradi dokumentacije, kao i njenim izmenama i dopunama, iz delokruga svoga rada u skladu sa pozitivnim propisima;

- vodi dokumentaciju o izvršenom poslu;

- podnosi izveštaj o radu neposrednom rukovodiocu;

- vrši obuku zaposlenih u odseku iz delokruga rada odseka;

- predlaže poboljšanja kvaliteta efikasnosti i produktivnosti u radu organizacione jedinice neposrednom rukovodiocu;

- radi u sklopu timova.

Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na integrisanim akademskim studijama iz oblasti medicine ili farmacije, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, ili farmacije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

- na integrisanim akademskim studijama iz oblasti medicine ili farmacije, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama iz oblasti medicine, farmacije, u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, ili farmacije u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

- na osnovnim studijama iz oblasti medicine, farmacije, u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske studije) i završena specijalizacija u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

- na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

- znanje engleskog jezika;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

LABORATORIJSKI TEHNIČAR/FARMACEUTSKI TEHNIČAR/BIOHEMIJSKI/HEMIJSKI TEHNIČAR/FIZIČKOHEMIJSKI TEHNIČAR

- Laboratorijski tehničar/Farmaceutski tehničar/Biohemisjki/hemijski tehničar/Fizičkohemijski tehničar u proizvodnji

- Laboratorijski tehničar/Farmaceutski tehničar/Biohemisjki/Hemijski tehničar/Fizičkohemijski tehničar u obezbeđenju/kontroli kvaliteta

- Laboratorijski tehničar/Farmaceutski tehničar/Biohemisjki/Hemijski tehničar/Fizičkohemijski tehničar u naučnoistraživačkom radu

Opšti/tipični opis posla

- obavlja poslove iz delokruga rada organizacione jedinice u proizvodnji lekova/medicinskih sredstava;

- obavlja poslove iz delokruga rada organizacione jedinice za obezbeđenje/kontrolu kvaliteta lekova/medicinskih sredstava;

- obavlja poslove iz delokruga rada organizacione jedinice za naučnoistraživački rad;

- rukuje sistemima za procesne i tehničke fluide i vrši kontrolu njihovog rada.

Stručna sprema/obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

- stručni ispit, u skladu sa zakonom;

- licenca, u skladu sa zakonom.

 

Naziv radnog mesta

MAGACIONER ZA PRIJEM, SKLADIŠTENJE, ČUVANJE I ISPORUKU LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA KRVI/KOMPONENATA KRVI

Opšti/tipični opis posla

- odgovoran je za uskladištena dobra u režimu hladnog lanca i smernica dobre prakse u distribuciji lekova;

- preuzima gotove proizvode iz proizvodnih organizacionih jedinica Instituta;

- preuzima gotove proizvode iz uvoza uz prateću dokumentaciju i poštovanje procedura;

- uskladištenje robe na način da se obezbedi adekvatno praćenje stanja i upravljanje raspoloživim prostorom;

- organizuje izdavanje dobara po otpremnicama, poštujući princip izdavanja dobara sa kraćim rokom upotrebe;

- vrši kontrolu, pakovanje i isporuku dobara iz magacina na osnovu odgovarajuće dokumentacije, obezbeđuje potrebnu otpremnu dokumentaciju prevozniku, kao i pošiljku dobara krajnjem korisniku;

- ažurira magacinsku kartoteku u elektronskoj formi o primljenim i izdatim dobrima, kao i o stanju istih u magacinu;

- izrađuje dnevne i nedeljne izveštaje o stanju svih dobara u magacinu i dostavlja ih neposrednom rukovodiocu;

- vrši tromesečni popis dobara u magacinu i o izvršenom popisu dostavlja izveštaj neposrednom rukovodiocu;

- dokumentaciju o robi i proizvodima sa isteklim rokom dostavlja odgovornoj osobi za skladištenje i distribuciju lekova i medicinskih sredstava i neposrednom rukovodiocu, predlaže otpis iste i postupa u skladu sa Standardnim operativnim procedurama (SOP-ovima);

- prati temperaturu hladnjača, na dnevnom nivou u skladu sa Standardnim operativnim procedurama (SOP-ovima);

- odlaže, čuva i arhivira dokumentaciju u skladu sa pozitivnim propisima.

Stručna sprema/obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

- obuka za prijem, skladištenje, čuvanje i isporuku lekova/medicinskih sredstava u režimu hladnog lanca.

 

Naziv radnog mesta

VOZAČ U DISTRIBUCIJI LEKOVA/MEDICINSKIH SREDSTAVA, KRVI/KOMPONENATA KRVI

Opšti/tipični opis posla

- vrši prevoz i isporuku lekova/medicinskih sredstava u režimu hladnog lanca;

- vrši prevoz visokorizičnog biološkog materijala pacijenata referentnim laboratorijama radi dijagnostike infektivnih bolesti;

- vrši prevoz medicinskog, farmaceutskog, hemijskog otpada;

- upravlja instaliranim sistemom za održavanje režima hladnog lanca u transportnom vozilu;

- nadzire ispravnost funkcije instaliranog sistema za održavanje režima hladnog lanca u transportnom vozilu;

- predaje pisani dokaz o održavanju režima hladnog lanca u vozilu odgovornom licu za prijem, skladištenje, čuvanje i isporuku lekova i medicinskih sredstava;

- vodi evidenciju o upotrebi motornog vozila, pređenoj kilometraži, potrošnji goriva i maziva.

Stručna sprema/obrazovanje

- srednje obrazovanje;

izuzetno:

- osnovno obrazovanje i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

- vozačka dozvola odgovarajuće kategorije (A, B ili C);

- obuka za distribuciju lekova/medicinskih sredstava u režimu hladnog lanca;

- za vozače koji vrše transport medicinskog otpada, obuka za transport medicinskog otpada.

 

KATALOG RADNIH MESTA U KULTURI I INFORMISANJU:

RUKOVODEĆA RADNA MESTA U KULTURI I INFORMISANJU:

Naziv radnog mesta

DIREKTOR USTANOVE KULTURE

 

Direktor centralne ustanove

Direktor republičke ustanove

Direktor pokrajinske ustanove

Direktor ustanove na teritoriji jednog grada, regiona, više opština / direktor matične javne biblioteke

Direktor ustanove na teritoriji jedne opštine

Opšti / tipični opis posla

- organizuje i rukovodi radom ustanove;

- stara se o zakonitosti rada ustanove;

- predlaže osnove poslovne politike, program rada i plan razvoja ustanove i finansijski plan ustanove i preduzima mere za sprovođenje poslovne politike, plana razvoja i programa rada;

- odgovoran je za sprovođenje programa rada ustanove;

- odgovoran je za materijalno - finansijsko poslovanje ustanove;

- donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druga opšta akta u skladu sa zakonom i statutom ustanove;

- izvršava odluke Upravnog odbora i prisustvuje sednicama, bez prava odlučivanja;

- odlučuje o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom i utvrđuje iznose naknade saradnika u skladu sa zakonom i Statutom;

- zaključuje ugovore u ime i za račun ustanove i jedinica u sastavu;

- daje ovlašćenja za zastupanje i daje ovlašćenja iz delokruga svog rada.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika;

- položen odgovarajući stručni ispit ako se zahteva zakonom;

- znanje rada na računaru;

- pet godina radnog iskustva;

- najmanje 10 godina radnog iskustva u struci ili naučna zvanja u disciplinama vezanim za osnovnu delatnost.

- znanje stranog jezika;

- položen odgovarajući stručni ispit ako se zahteva zakonom;

- znanje rada na računaru;

- najmanje pet godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

ZAMENIK DIREKTORA USTANOVE KULTURE

 

Zamenik direktora centralne ustanove

Zamenik direktora republičke ustanove

Zamenik direktora pokrajinske ustanove

Zamenik direktora ustanove na teritoriji jednog grada, regiona ili više opština

Zamenik direktora ustanove na teritoriji opštine

Opšti / tipični opis posla

- pomaže direktoru u planiranju i organizaciji rada ustanove;

- ostvaruje saradnju sa rukovodiocima organizacionih jedinica radi pripreme konkretizovanih planova realizacije programa rada;

- pomaže direktoru u izradi planova realizacije programa rada ustanove;

- priprema i podnosi izveštaje o realizaciji plana rada ustanove sa predlozima za unapređivanje procesa rada u ustanovi;

- prati radni angažman zaposlenih u kvantitativnom i kvalitativnom smislu i sačinjava mesečne izveštaje;

- nadzire rad izvršioca poslova zaduženih za neposrednu organizaciju i izvršavanje poverenih poslova;

- učestvuje u izradi godišnjeg plana rada i izveštaja o radu ustanove;

- ostvaruje saradnju sa stručnim i naučnim ustanovama i državnim organima.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit ako se zahteva zakonom;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje pet godina radnog iskustva.

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje pet godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

POMOĆNIK DIREKTORA USTANOVE KULTURE

 

Pomoćnik direktora centralne ustanove

Pomoćnik direktora republičke ustanove

Pomoćnik direktora pokrajinske ustanove

Pomoćnik direktora ustanove na teritoriji jednog grada,regiona ili više opština

Pomoćnik direktora ustanove na teritoriji opštine

Opšti / tipični opis posla

- pomaže direktoru i daje savetodavna mišljenja u stručnoj oblasti za koju je nadležan;

- priprema i podnosi izveštaje o realizaciji plana rada stručne oblasti sa predlozima za unapređivanje procesa rada iste;

- prati radni angažman zaposlenih u kvantitativnom i kvalitativnom smislu i sačinjava mesečne izveštaje;

- pruža stručnu pomoć direktoru;

- nadzire rad izvršioca poslova zaduženih za neposrednu organizaciju i izvršavanje poverenih poslova u stručnoj oblasti;

- učestvuje u izradi godišnjeg plana rada i izveštaja o radu ustanove.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- stručni ispit ako se zahteva zakonom;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje pet godina radnog iskustva.

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje pet godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

SEKRETAR USTANOVE

 

Sekretar centralne ustanove

Sekretar republičke ustanove

Sekretar pokrajinske

ustanove

Sekretar ustanove na teritoriji jednog grada, regiona ili više opština/ Sekretar matične javne biblioteke

Sekretar ustanove na teritoriji jedne opštine

Opšti / tipični opis posla

- priprema sva neophodna pravna akta ustanove;

- priprema i razrađuje ugovore koje zaključuje ustanova i jedinica u sastavu;

- daje stručna mišljenja i primedbe na nacrte zakona i drugih propisa;

- učestvuje u kreiranju i izradi standarda, pravila i procedura vezanih za osnovnu delatnost ustanove;

- ostvaruje saradnju sa stručnim i naučnim ustanovama i državnim organima, kao i nadležnim službama osnivača i prati dinamiku realizacije obaveza ustanove iz domena pravnih, opštih i kadrovskih poslova;

- kontroliše ispravnost pravnih akata neophodnih za proces rada ustanove.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje pet godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

SEKTORSKI DIREKTOR

 

Sektorski direktor centralne ustanove

Sektorski direktor republičke ustanove

Sektorski direktor pokrajinske ustanove

Sektorski direktor ustanove na teritoriji jednog grada, regiona, više opština / direktor matične javne biblioteke

Sektorski direktor ustanove na teritoriji jedne opštine

Opšti / tipični opis posla

- rukovodi stručnim poslovima unutar sektora;

- koordinira, organizuje i neposredno rukovodi radom organizacionih jedinica u okviru sektora;

- savetuje direktora ustanove u pitanjima stručnih programa i projekata;

- predlaže i razvija plan rada, programe i projekte delatnosti ustanove;

- objedinjava predloge programskih aktivnosti organizacionih jedinica i priprema nacrte planova i izveštaja o radu;

- učestvuje u pripremi predloga godišnjeg programa i finansijskog plana i godišnjeg izveštaja;

- obavlja evaluaciju rada organizacionih jedinica u sektoru.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- odgovarajući stručni ispit ukoliko se zahteva zakonom;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- pet godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

UMETNIČKI / PROGRAMSKI DIREKTOR

Opšti / tipični opis posla

- kreira predlog repertoarske politike ustanove;

- priprema i podnosi izveštaje o realizaciji poverenih zaduženja sa predlozima unapređenja izvršenja programa i projekata;

- organizuje rad u organizacionoj jedinici i prati realizaciju rada i kvalitet izvođenja i sarađuje sa drugim direktorima organizacionih jedinica na realiziciji repertoara i koordinira termine realizacije rada novog repertoara;

- predlaže angažovanje umetničkih saradnika;

- kontaktira ustanove, organizacije, udruženja i druga lica u cilju uspostavljanja i realizacije saradnje obeležavanja događaja od značaja i kontroliše realizacijuuspostavljenih sporazuma i ugovora o saradnji;

- kontaktira poslovne subjekte u cilju definisanja projekata za obezbeđivanje dodatnih sredstava za ostvarivanje delatnosti.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- srednje obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva na tim poslovima stečenog do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje pet godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

OPERATIVNI DIREKTOR / POMOĆNIK SEKTORSKOG DIREKTORA U CENTRALNOJ / REPUBLIČKOJ USTANOVI KULTURE

Opšti / tipični opis posla

- samostalno ili u saradnji sa rukovodiocima organizacionih jedinica priprema konkretizovane planove realizacije programa rada ustanove;

- koordinira izvršenje programa i projekata od strane rukovodioca osnovnih organizacionih jedinica;

- samostalno izvršava odluke organa upravljanja čije mu je izvršenje povereno;

- prati dinamiku realizacije programa rada i stara se neposredno ili u saradnji sa rukovodiocima organizacionih jedinica o izvršenju programa i projekata;

- neposredno ili u koordinaciji sa rukovodiocima osnovnih organizacionih jedinica priprema predloge odluka za čije je donošenje nadležan direktor;

- neposredno priprema i podnosi izveštaje o realizaciji poverenih zaduženja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje pet godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

IZVRŠNI DIREKTOR

Opšti / tipični opis posla

- učestvuje u izradi predloga programa rada i godišnjeg finansijskog plana ustanove i priprema i podnosi izveštaje o realizaciji programa i planova rada ustanove;

- koordinira rad ostalih sektora / službi tokom pripreme i realizacije programa, druge ustanove, organizacije, udruženja i druga lica u cilju uspostavljanja i realizacije saradnje i odgovoran je za njihovu realizaciju;

- prati i analizira projekte od međunarodnog i domaćeg značaja radi učešća ustanove u projektu.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje pet godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

TEHNIČKI DIREKTOR

Opšti / tipični opis posla

- učestvuje u pripremi godišnjeg i mesečnog plana poslovanja i rada tehničke službe i dostavlja izveštaje o radu;

- organizuje rad i kontroliše celokupan proces realizacije svakog projekta;

- kontroliše poštovanje bezbednosti na radu;

- prati tehničko tehnološki razvoj sektora;

- koordinira rad sa umetničkim organizacionim jedinicama u pripremi i izvođenju realizaciji programa.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje pet godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

RUKOVODILAC OSNOVNE ORGANIZACIONE JEDINICE

Opšti / tipični opis posla

- planira, organizuje, prati i kontroliše realizaciju poslova, stara se o realizaciji plana rada sačinjava izveštaj o radu;

- koordinira rad i raspoređuje poslove u organizacionoj jedinici;

- u saradnji sa direktorom, umetničkim / programskim direktorom i operativnim / izvršnim direktorom predlaže i razrađuje program i plan rada;

- stara se o koordinaciji rada sa drugim organizacionim jedinicima;

- učestvuje u radu stručnih komisija, stručnih veća i kolegijuma;

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit u skladu sa propisima koji uređuju oblast kulturnih dobara;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje tri godine radnog iskustva.

RADNA MESTA U ARHIVSKOJ DELATNOSTI:

Naziv radnog mesta

SAVETNIK ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE ARHIVSKE DELATNOSTI

Opšti / tipični opis posla

- organizuje i usmerava najsloženije stručne poslove u okviru delatnosti od opšteg interesa koja se odnosi na očuvanje kulturnog i istorijskog nasleđa - arhivske građe;

- odlučuje o najznačajnijim stručnim pitanjima kojima se usmerava i unapređuje arhivska delatnost u Republici Srbiji i koja podrazumevaju najviši nivo stručnosti, kreativnosti i sposobnost osmišljavanja i realizacije savremenih metoda za očuvanje arhivske građe;

- koordinira rad na zaštiti, obradi i sređivanju građe u Arhivu Srbije;

- organizuje praćenje i primenu međunarodnih stručnih standarda u arhivskoj delatnosti;

- koordinira realizaciju projekata zaštite arhivske građe od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju i rukovodi projektima zaštite arhivske građe srpskog porekla van Republike Srbije;

- utvrđuje metodologiju za stručni nadzor nad arhivima u Republici Srbiji;

- predlaže program stručnog usavršavanja arhivista i drugih koji se bave arhivskom strukom;

- proučava arhivističku teoriju i praksu i predlaže teme za stručne skupove savetovanja i seminare;

- osmišljava programske aktivnosti arhiva i kontroliše rad na njihovom sprovođenju.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / dodatni uslovi

- položen stručni ispit i stečeno zvanje arhivskog savetnika, u skladu sa pravilnikom koji uređuje uslove i način sticanja zvanja u arhivskoj delatnosti;

- radno iskustvo u rasponu od 11 do 16 godina, u skladu sa pravilnikom, odnosno najmanje pet godina od sticanja zvanja višeg arhiviste;

- priznanja ili nagrade u nauci ili kulturi, kao i više od 20 objavljenih stručnih ili naučnih radova;

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika.

 

Naziv radnog mesta

ARHIVIST U DEPOU

Arhivist u depou

Viši arhivist u depou

Arhivski savetnik u depou

Opšti / tipični opis posla

- organizuje i usmerava rad u depou arhiva i stara se o bezbednosti arhivske građe u depou; odlučuje o merama za unapređenje bezbednosti; odgovoran je za pravilno rukovanje arhivskom građom u depou i kontroliše rad zaposlenih kojima je nadređen;

- učestvuje u izradi Vodiča kroz arhivsku građu Srbije;

- izdaje arhivsku građu, odnosno nadzire izdavanje arhivske građe i njeno vraćanje u depo;

- planira i organizuje poslove u vezi sa smeštajem i trajnim čuvanjem arhivskih fondova i zbirki u depou;

- prikuplja podatke, obrađuje i ažurira evidencije depoa (dosije fonda, ulazni inventar, opšti inventar);

- daje potrebna obaveštenja u vezi sa arhivskom građom i informativnim sredstvima;

- učestvuje u radu komisija za otkup arhivske građe, primopredaju arhivske građe, izlučivanje bezvrednog registraturskog materijala;

- istražuje podatke za uverenja o činjenicama sadržanim u arhivskoj građi na osnovu kojih pravna i fizička lica ostvaruju svoja prava;

- izrađuje i ažurira topografski pokazivač i vodič kroz depo, prikuplja podatke za Registar kulturnih dobara;

- predlaže arhivsku građu za konzervaciju, restauraciju, mikrofilmovanje i knjige za povez;

- obavlja poslove u uslovima koji podrazumevaju konstantnu izloženost prašini i mikroorganizmima iz arhivske građe.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit;

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- položen stručni ispit i stečeno više zvanje, u skladu sa pravilnikom koji uređuje uslove i način sticanja zvanja u arhivskoj delatnosti;

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- u rasponu od pet do 10 godina radnog iskustva od sticanja zvanja arhiviste, u skladu sa pravilnikom.

- u rasponu od 11 do 16 godina radnog iskustva, u skladu sa pravilnikom, odnosno pet godina od sticanja zvanja višeg arhiviste.

 

Naziv radnog mesta

ARHIVIST

Arhivist

Viši arhivist

Arhivski savetnik

Opšti / tipični opis posla

- organizuje, koordinira i odgovoran je za obavljanje najsloženijih stručnih poslova u okviru delatnosti od opšteg interesa koja se odnosi na očuvanje kulturnog i istorijskog nasleđa - arhivske građe, samostalno obrađuje najsloženije fondove utvrđene za kulturna dobra od izuzetnog značaja, učestvuje u radu stručnih komisija;

- učestvuje u izradi Vodiča kroz arhivsku građu Srbije;

- organizuje i vodi rad na grupi fondova i zbirki, daje smernice za rad zaposlenima kojima je nadređen i kontroliše njihov rad;

- odgovoran je za pravilno rukovanje arhivskom građom;

- prati i proučava arhivsku teoriju i praksu radi primene u radu, učestvuje u izradi stručnih uputstava, planova i programa rada, organizuje sve vidove zaštite građe (mikrofilmovanje, konzervacija, digitalizacija);

- sređuje i obrađuje arhivsku građu, izrađuje istorijsku belešku, sistematizacionu šemu i metodsko uputstvo za rad na fondu ili zbirci, izrađuje informativna sredstva;

- vodi odgovarajuće evidencije (o arhivskim fondovima i zbirkama, naučno-informativnim sredstvima, korisnicima arhivske građe i dr.);

- daje obaveštenja korisnicima o arhivima i arhivskoj građi u Republici Srbiji;

- obavlja poslove izdavačke i kulturno - prosvetne delatnosti, organizuje i učestvuje u istraživanju i pripremama građe za publikovanje i izložbene postavke u zemlji i inostranstvu;

- organizuje mikrofilmovanje fondova arhiva u cilju zaštite, dopune i zamene, vodi odgovarajuće evidencije o mikrofilmovanoj građi;

- obavlja poslove u vezi sa saradnjom sa Međunarodnim arhivskim savetom, stranim arhivima, međunarodnim arhivskim organizacijama i drugim organizacijama i ustanovama;

- vodi hemeroteku (prikuplja, evidentira, obrađuje i arhivira dokumentarni materijal o ustanovi u elektronskom i štampanom obliku).

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit;

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- položen stručni ispit i stečeno više zvanje, u skladu sa pravilnikom koji uređuje uslove i način sticanja zvanja u arhivskoj delatnosti;

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- u rasponu od pet do 10 godina radnog iskustva od sticanja zvanja arhiviste, u skladu sa pravilnikom.

- u rasponu od 11 do 16 godina radnog iskustva, u skladu sa pravilnikom, odnosno pet godina od sticanja zvanja višeg arhiviste.

 

Naziv radnog mesta

ARHIVIST NA POSLOVIMA MATIČNE DELATNOSTI

Arhivist na poslovima matične delatnosti

Viši arhivist na poslovima matične delatnosti

Arhivski savetnik na poslovima matične delatnosti

Opšti / tipični opis posla

- organizuje, objedinjava i usmerava rad na ostvarivanju matične funkcije Arhiva i samostalno donosi odluke u vezi sa najsloženijim poslovima za koje ne postoje uputstva i koji podrazumevaju najviši nivo stručnosti jer se odnose na kontrolu stručnog rada arhiva u Republici Srbiji i usmeravanja njihove delatnosti od opšteg interesa koja se odnosi na očuvanje kulturnog i istorijskog nasleđa - arhivske građe;

- učestvuje u izradi Vodiča kroz arhivsku građu Srbije;

- obavlja stručni nadzor nad radom arhiva i arhivskih odeljenja koji su u nadležnosti matičnog arhiva i pruža im stručnu pomoć; daje konkretna uputstva i smernice za obavljanje stručnih poslova u arhivima i nalaže mere za otklanjanje uočenih nedostataka na stručnim poslovima u arhivima;

- prikuplja podatke i vodi Centralni registar arhivske građe;

- organizuje stručni ispit i druge vidove usavršavanja u arhivima;

- obezbeđuje prevođenje i usklađivanje međunarodnih stručnih standarda, preporuka i priručnika koje objavljuju Međunarodni arhivski savet i druge međunarodne organizacije i stručna tela iz oblasti arhivistike i oblasti upravljanja dokumentima;

- organizuje savetovanja, seminare i druge skupove za teritoriju Republike Srbije, a u cilju unapređenja arhivske delatnosti;

- sastavlja izveštaje o stručnom nadzoru nad arhivima i vodi odgovarajuće evidencije.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godinei radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit;

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- položen stručni ispit i stečeno više zvanje, u skladu sa pravilnikom koji uređuje uslove i način sticanja zvanja u arhivskoj delatnosti;

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika.

- u rasponu od pet do 10 godina radnog iskustva od sticanja zvanja arhiviste u skladu sa pravilnikom.

- u rasponu od 11 do 16 godina radnog iskustva, odnosno pet godina od sticanja zvanja višeg arhiviste.

 

Naziv radnog mesta

ARHIVIST NA POSLOVIMA ZAŠTITE ARHIVSKE GRAĐE I REGISTRATURSKOG MATERIJALA VAN ARHIVA

Arhivist na poslovima zaštite arhivske građe i registraturskog materijala van arhiva

Viši arhivist na poslovima zaštite arhivske građe i registraturskog materijala van arhiva

Arhivski savetnik na poslovima zaštite arhivske građe i registraturskog materijala van arhiva

Opšti / tipični opis posla

- samostalno obavlja najsloženije stručne poslove u cilju očuvanja kulturnog i istorijskog nasleđa - arhivske građe u periodu pre predaje arhivu tj. dok se nalazi kod stvaralaca;

- organizuje, objedinjava i usmerava rad na zaštiti arhivske građe i registraturskog materijala van arhiva;

- učestvuje u izradi Vodiča kroz arhivsku građu Srbije;

- pruža stručnu pomoć zaposlenima u registraturama koji obavljaju poslove vezane za zaštitu arhivske građe i registraturskog materijala;

- učestvuje u izradi predloga zakonskih propisa i stručnih uputstava koja se odnose na evidentiranje, zaštitu i preuzimanje arhivske građe;

- sačinjava elaborat (program mera) za zaštitu arhivske građe registratura koje su usled stečaja, likvidacije i na drugi način prestale sa radom;

- vrši stručni nadzor i pregled građe institucija, odnosno stvaralaca arhivske građe iz nadležnosti arhiva, u vezi sa njenim smeštajem, sređenošću i izlučivanjem bezvrednog registraturskog materijala - terenski rad na teritoriji Republike Srbije;

- vodi osnovne evidencije o svim organima, organizacijama, ustanovama i preduzećima republičkog / regionalnog / lokalnog značaja u skladu sa teritorijalnom i stvarnom nadležnošću arhiva: registar, kartoteka, dosijea registratura, registar likvidiranih institucija, evidenciju o građi dospeloj za preuzimanje u arhiv;

- pruža stručnu pomoć institucijama i drugim pravnim licima stvaraocima arhivske građe i dokumentarnog materijala u pogledu zaštite istih - preventivna zaštita arhivske građe;

- nalaže stvaraocima građe odgovarajuće mere u okviru ovlašćenja datih zakonom u cilju zaštite arhivske građe i registraturskog materijala i pokreće odgovarajući postupak protiv stvaralaca koji arhivsku građu ne čuvaju u skladu sa propisima i nalozima arhiva;

- radi na izradi lista kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja i organizuje preuzimanjearhivske građe;

- proučava i prati razvoj kancelarijskog poslovanja kod institucija stvaralaca arhivske građe, prati i proučava problematiku vezanu za odabiranje / valorizaciju arhivske građe.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit;

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanjejedna godina radnog iskustva.

- položen stručni ispit i stečeno više zvanje, u skladu sa pravilnikom koji uređuje uslove i način sticanja zvanja u arhivskoj delatnosti.

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- u rasponu od pet do 10 godina radnog iskustva od sticanja zvanja arhiviste, u skladu sa pravilnikom.

- u rasponu od 11 do 16 godina radnog iskustva, odnosno pet godina od sticanja zvanja višeg arhiviste.

 

Naziv radnog mesta

KONZERVATOR PAPIRA

Konzervator/diplomirani konzervator papira

Viši konzervator/viši diplomirani konzervator papira

Konzervator savetnik/ diplomirani konzervator savetnik papira

Opšti / tipični opis posla

- organizuje, koordinira i samostalno obavlja najsloženije stručne poslove u okviru delatnosti od opšteg interesa koja se odnosi na očuvanje kulturnog i istorijskog nasleđa -arhivske građe; samostalno izvodi najsloženije radove na konzervaciji i restauraciji arhivske građe, stare i retke knjige,kao i zaštitu i konzervaciju poveza;

- koordinira rad između laboratorije za konzervaciju i ostalih službi; u obavljanju stručnih ili savetodavnih poslova uspostavlja, ostvaruje i održava saradnju sa laboratorijama i srodnim ustanovama u zemlji i inostranstvu;

- organizuje seminare, radionice i predavanja o preventivnoj zaštiti arhivske građe;

- izrađuje prioritetne liste prema stepenu oštećenja arhivske građe;

- upoznaje se s novim tehnologijama i primenjuje ih u funkciji unapređenja rada laboratorije i prati i proučava standarde i stručnu literaturu;

- radi na preventivnoj zaštiti prilikom čuvanja, korišćenja, izlaganja, sređivanja i obradearhivske građe;

- izrađuje stručnauputstva i odlučuje o preduzimanju konkretnih mera na poboljšanju uslova smeštaja i čuvanja arhivske građe i registraturskog materijala;

- obavlja mikrobiološke i fizičko - hemijske analize radi izbora odgovarajućih metoda konzervacije i sterilizacije arhivskih dokumenata i knjiga i izrađuje i druge analize, informacije, preporuke i predloge za unapređenje rada;

- analizira materijale koji se konzerviraju i restauriraju;

- evidentira obavljene konzervatorske i restauratorske mere, vodi evidenciju o nabavci opreme, pribora i materijala za rad.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

-  na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- položen stručni ispit;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- položen stručni ispit i stečeno više zvanje, u skladu sa pravilnikom koji uređuje uslove i način sticanja zvanja u muzejskoj ili pravilnikom koji uređuje uslove i način sticanja zvanja u bibliotečko - informacionoj delatnosti;

- osam godina rada od polaganja stručnog ispita; pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka; šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka, u skladu sa pravilnikom u muzejskoj delatnosti;

ili

- u rasponu od tri do šest godina rada, u skladu sa pravilnikom u bibliotečko - informacionoj delatnosti.

- osam godina rada od sticanja višeg stručnog zvanja - viši konzervator; pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka; šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka, u skladu sa pravilnikom u muzejskoj delatnosti;

ili

- u rasponu od osam do jedanaest godina rada, u skladu sa pravilnikom u bibliotečko-informacionoj delatnosti..

 

Naziv radnog mesta

DIPLOMIRANI BIBLIOTEKAR

Diplomirani bibliotekar

Viši diplomirani bibliotekar

Diplomirani bibliotekar savetnik

Opšti / tipični opis posla

- samostalno obavlja najsloženije stručne i savetodavne poslove u okviru delatnosti od opšteg interesa koja se odnosi na očuvanje kulturnog i istorijskog nasleđa - stare i retke knjige;

- obavlja poslove prikupljanja, obrade, zaštite, čuvanja i davanja na korišćenje bibliotečke građe, planira nove i dugoročne mere u bibliotečko - informacionoj delatnosti;

- obezbeđuje zaštitu i smeštaj knjižnog fonda;

- organizuje i sprovodi reviziju knjižnog fonda;

- koordinira rad sa ostalim službama u instituciji i sarađuje sa arhivskim bibliotekama, prati i proučava standarde i stručnu literaturu, kreira uputstva za rad u bibliotečkom poslovanju;

- daje informacije korisnicima bibliotečkog materijala; radi na redakciji kataloga;

- vodi Registar stare i retke knjige; prati inostranu stručnu literaturu;

- organizuje rad u biblioteci i sprovodi program rada, predlaže kupovinu knjiga, pozajmicu i razmenu, radi katalogizaciju strane knjige;

- radi analitičku obradu stručnih članaka; određuje UDK signaturu;

- prati nova izdanja i antikvarno tržište u cilju popune fonda.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- položen stručni ispit;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- položen stručni ispit i stečeno više zvanje, u skladu sa pravilnikom koji uređuje uslove i način sticanja zvanja u bibliotečko - informacionoj delatnosti.

- u rasponu od tri do šest godina rada, u skladu sa pravilnikom koji uređuje uslove i način sticanja zvanja u bibliotečko - informacionoj delatnosti.

- u rasponu od osam do jedanaest godina rada, u skladu sa pravilnikom koji uređuje uslove i način sticanja zvanja u bibliotečko - informacionoj delatnosti.

 

Naziv radnog mesta

VIŠI ARHIVSKI POMOĆNIK

Viši arhivski pomoćnik

Viši arhivski pomoćnik prve vrste

Opšti / tipični opis posla

- odgovoran je za pravilno rukovanje arhivskom građom; klasifikuje i sistematizuje građu, izrađuje unutrašnje liste;

- izdvaja građu za konzervaciju i izrađuje popis građe za konzervaciju i restauraciju;

- obrađuje administrativne knjige;

- radi popise predmeta i privremene sumarne inventare za delove administrativnih fondova i zbirki;

- prikuplja kopije naučno - informativnih sredstava o arhivskoj građi arhiva u Republici Srbiji i vodi odgovarajuće evidencije o njima;

- analizira korišćenje arhivskih fondova i vodi o tome statistiku;

- nadzire i pruža stručnu pomoć istraživačima koji koriste arhivsku građu u čitaonici idaje informacije u vezi sa arhivskom građom, informativnim sredstvima i načinom korišćenja arhivske građe i bibliotečkog materijala, odnosno pravilima o radu u čitaonici;

- učestvuje u izradi i održavanju pojedinačnih programa i kreira elektronske baze podataka za jednostavniji i brži rad uz primenu standarda u arhivskoj struci;

- učestvuje u izradi i uspostavljanju jedinstvenog informacionog sistema u arhivskoj mreži.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- položen stručni ispit i stečeno više zvanje, u skladu sa pravilnikom koji uređuje uslove i način sticanja zvanja u arhivskoj delatnosti;

- znanje rada na računaru;

- najmanje 11 godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

VIŠI KNJIŽNIČAR

Viši knjižničar

Samostalni viši knjižničar

Opšti / tipični opis posla

- upisuje članove, zadužuje i razdužuje korisnike;

- priprema, izdaje i vraća knjige i periodiku u knjižni fond;

- vodi evidencije i izrađuje dokumentaciju za bibliotečku građu;

- vrši smeštaj građe u okviru specijalnih zbirki;

- predlaže knjige i periodiku za konzervaciju, restauraciju, povez i prepovez;

- prikuplja i obrađuje statističke podatke.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije u obimu od 180 ESPB bodova, odnosno osnovne strukovne studije);

- na studijama u trajanju do tri godine u skladu sa propisima do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- položen stručni ispit i stečeno više zvanje, u skladu sa pravilnikom koji uređuje uslove i način sticanja zvanja u bibliotečko - informacionoj delatnosti;

- znanje rada na računaru;

- najmanje osam godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

ARHIVSKI POMOĆNIK U DEPOU

Arhivski pomoćnik

Arhivski pomoćnik prve vrste

Opšti / tipični opis posla

- priprema i izdaje arhivsku građu na korišćenje, sređivanje i obradu, snimanje, konzervaciju, restauraciju i prepovez i vraća arhivsku građu u depo; odgovoran je za pravilno rukovanje arhivskom građom;

- paginira nesređenu građu pre konzervacije i restauracije, vrši pečaćenje arhivske građe;

- kontroliše bezbednost građe u depou;

- prati arhivsku građu prilikom njenog iznošenja iz arhiva za potrebe reprodukovanja nekom od tehnika kojom arhiv ne raspolaže;

- zamenjuje dotrajale kutije i etikete, vrši prepakivanje arhivske građe, razmešta arhivske jedinice (kutije i knjige) u depou po utvrđenom planu;

- istražuje podatke za izdavanje uverenja, prikuplja podatke za izradu topografskog pokazivača depoa;

- kontroliše temperaturu i relativnu vlažnost vazduha u prostorijama depoa i vodi o tome evidencije;

- kontroliše električne, protivpožarne i druge instalacije u depou, vodi evidenciju o utvrđenom stanju i obaveštava rukovodioca;

- obavlja poslove u uslovima koji podrazumevaju konstantnu izloženost prašini i mikroorganizmima iz arhivske građe.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- položen stručni ispit i stečeno više zvanje, u skladu sa pravilnikom koji uređuje uslove i način sticanja zvanja u arhivskoj delatnosti;

- znanje rada na računaru;

- najmanje 11 godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

ARHIVSKI POMOĆNIK

Arhivski pomoćnik

Arhivski pomoćnik prve vrste

Opšti / tipični opis posla

- sređuje fondove kod kojih su utvrđeni struktura i način arhiviranja u registraturi i fondove za koje je arhivist sastavio uputstva za sređivanje;

- sastavlja privremene unutrašnje liste sa podacima o količini građe, izrađuje etikete za arhivske jedinice, signira i razvodi arhivsku građu kroz evidencione knjige;

- skenira i obrađuje skenirani materijal;

- izrađuje rezervne kopije i migracije podataka u jedinice čuvanja;

- evidentira pružene usluge;

- nadzire rad i pruža stručnu pomoć istraživačima u čitaonici, daje im potrebna obaveštenja u vezi sa arhivskom građom, informativnim sredstvima i načinom korišćenja arhivske građe i bibliotečkog materijala;

- vodi evidencije o korisnicima i korišćenoj arhivskoj građi, izdaje arhivsku građu korisnicima i razdužuje ih za vraćenu građu, stara se o bezbednosti građe u čitaonici;

- priprema arhivsku građu za mikrofilmovanje, izdaje mikrofilmove, mikrofilmuje arhivsku građu i kontroliše ispravnost mikrofilmova nakon korišćenja, skenira mikrofilm za potrebe korisnika i arhiva;

- vodi opšti delovodnik, popis akata, razvodi i arhivira akta, vodi arhivsku knjigu.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- položen stručni ispit i stečeno više zvanje, u skladu sa pravilnikom koji uređuje uslove i način sticanja zvanja u arhivskoj delatnosti;

- znanje rada na računaru;

- najmanje 11 godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

KNJIGOVEZAC

Knjigovezac

Knjigovezac specijalista

Opšti / tipični opis posla

- radi na povezu i prepovezu knjiga i novina, izrađuje broširan povez, zaštitne kutije, fascikle i mape;

- radi platneni i kožni povez;

- radi restauraciju kožnog poveza;

- utvrđuje vrstu i stanje poveza i na osnovu toga sastavlja prioritetnu listu za povezivanje;

- krpi i ojačava arhivske kutije;

- obavlja razna kaširanja;

- održava opremu, alate i materijale i vodi evidencije o izvršenim poslovima i utrošku materijala.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

- stručna sprema odgovarajućeg usmerenja petog stepena ili srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- položen stručni ispit;

- položen specijalistički ispit;

- najmanje pet godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

RESTAURATOR PAPIRA

Restaurator papira

Viši restaurator papira

Opšti / tipični opis posla

- radi na razdvajanju slepljenog materijala, obavlja suvo čišćenje, dezinfekciju, fiksiranje rastvornog mastila i pečata, pranje, neutralizaciju i ojačavanje;

- obavlja restauraciju klasičnim postupcima, laminacijom, nalivanjem papirnom kašom i inkapsulacijom;

- uklanja selotejp i njegove tragove, kao i ostatke različitih lepkova sa materijala;

- obavlja restauraciju materijala velikog formata (plakati, planovi, geografske karte);

- radi na konzervaciji i restauraciji dokumenata koji sadrži boje (pigmente);

- daje predlog za izradu kutija, fascikli, mapa, futrola za materijale nestandardnog formata na osnovu vrste materijala i dimenzija;

- restaurira papirne pečate;

- primenjuje postojeće mere konzervacije;

- konzervira i restaurira oštećenu štampanu građu;

- pravi lepkove i rastvore.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit;

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- položen stručni ispit i stečeno više zvanje u skladu sa odgovarajućim pravilnikom;

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- osam godina radnog iskustva, u skladu sa pravilnikom u muzejskoj delatnosti ;

ili

- najmanje 15 godina i devet meseci radnog iskustva, u skladu sa pravilnikom u bibliotečko-informacionoj delatnosti.

 

Naziv radnog mesta

KNJIŽNIČAR

Knjižničar

Samostalni knjižničar

Opšti / tipični opis posla

- priprema, izdaje i vraća knjige i periodiku u knjižni fond;

- proverava knjige i bibliografske podatke radi popune fonda;

- radi katalogizaciju domaće knjige, časopisa i novina;

- vodi evidenciju viškova za razmenu i evidenciju razmene;

- vodi inventar monografskih publikacija i prispelih časopisa i novina;

- kontroliše stanje bibliotečkog materijala, novoprispelog i oštećenog od upotrebe;

- kontroliše temperaturu i relativnu vlažnost vazduha u prostorijama bibliotečkog depoa i vodi o tome evidencije.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit;

- znanje rada na računaru;

- najmanje devet meseci radnog iskustva.

- položen stručni ispit i stečeno više zvanje, u skladu sa pravilnikom koji uređuje uslove i način sticanja zvanja u bibliotečko - informacionoj delatnosti;

- znanje rada na računaru;

- najmanje 15 godina i devet meseci radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

MANIPULANT U DEPOU

Opšti / tipični opis posla

- obavlja sve fizičke poslove vezane za prijem arhivske građe iz registratura, prenos kutija i knjiga na sređivanje;

- razmešta arhivske jedinice (kutije i knjige) u depou po utvrđenom planu;

- prenosi građu iz depoa do mesta korišćenja arhivske građe i vraća je nazad;

- obavlja sve fizičke poslove u vezi sa postavkom izložbi i drugih manifestacija u arhivu;

- održava odgovarajuće klimatske uslove u depou;

- obavlja poslove koji podrazumevaju konstantnu izloženost prašini i mikroorganizmima iz arhivske građe.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje;

izuzetno:

- osnovno obrazovanje i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

 

 

Naziv radnog mesta

FILMSKI ARHIVISTA

Filmski arhivista

Viši filmski arhivista

Opšti / tipični opis posla

- obrađuje i odgovoran je za stručnu obradu jugoslovenske filmske građe; inostrane i stare filmske građe; dokumentarnog jugoslovenskog, srpskog i stranog filma;

- obavlja najsloženije stručne poslove u okviru delatnosti od opšteg interesa koja se odnosi na očuvanje kulturnog i istorijskog nasleđa - filmske arhivske građe i prateće filmske građe;

- izrađuje uputstva i preporuke za zaštitu filmske građe;

- vodi elektronsku evidenciju podataka vezanih za identifikovanje i obradu filmskih kopija;

- vodi Centralni registar i registar kulturnih dobara koja su pod posebnom zaštitom;

- predlaže godišnji plan za obradu inostrane i stare filmske građe;

- vodi fondove depozita inostrane filmske građe;

- stara se o popunjavanju kolekcije inostranog filmskog fonda;

- predlaže pravila za obradu i katalogizaciju inostrane i stare filmske građe;

- sistematski radi na prikupljanju i proučavanju filmske građe o Srbiji i Jugoslaviji;

- sarađuje sa filmsko-arhivskim ustanovama u zemlji i inostranstvu u domenu istraživanja građe koja se odnosi na Srbiju i Jugoslaviju;

- vodi privremene kartoteke o filmovima koji se nalaze u depoima, vodi administrativne evidencije kao što su rešenja za kopiranje i odstranjivanje filmova;

- vrši pregled filmova putem redovnih projekcija, video tehnike ili na montažnom stolu (igrane, animirane, dokumentarne filmove, kao i filmske žurnale), određuje žanrove, piše sadržaje, popisuje kadrove dokumentarnih filmova i filmskih žurnala;

- određuje predmetne oznake za igrane i dokumentarne filmove i filmske žurnale za potrebe predmetnog i stručnog kataloga;

- obavlja sve poslove na inventarisanju kopija;

- obavlja operativne i administrativne poslove međunarodne saradnje i razmene, vodi evidenciju tehničke zbirke u arhivu;

- pravi raspored rada reparacije i projekcija i izdaje naloge za tehnički pregled i stručnu obradu;

- usklađuje izdavanje kopija za programe dvorana i za druge vidove javnog korišćenja;

- daje predloge za izradu novih kopija;

- vodi sve kartoteke i dosijea fondova i zbirki, izrađuje indekse i kataloge filmske građe;

- vodi Centralni katalog;

- istražuje i priprema filmsku građu po zahtevima istraživača i stranaka;

- istražuje, identifikuje i obrađuje filmsku građu namenjenu za javno prikazivanje.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- položen stručni ispit.

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- najmanje pet godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

KOORDINATOR PROGRAMA

Opšti / tipični opis posla

- koordinira sa urednikom filmskog programa predlaže programske celine u dvoranama i prati realizaciju istih;

- obrađuje i priprema podatke sa sadržajem filmova;

- proverava tačnost podataka sa glavnom kartotekom u centralnom katalogu i glavnom inventaru u arhivu;

- sistematizuje podatke za potrebe štampe svih programskih izdanja;

- priprema podatke o filmovima i programima za web sajt ustanove;

- sarađuje na tehničkoj realizaciji programa.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

DOKUMENTALISTA FOTOTEKE

Opšti / tipični opis posla

- obavlja stručne poslove u okviru delatnosti od opšteg interesa koja se odnosi na očuvanje kulturnog i istorijskog nasleđa - prateće filmske građe;

- obrađuje, inventariše, revidira i vrši selekciju plakata, fotografija, negativa, negativ ploča, pisane dokumentacije, propagandnog materijala, depozita;

- priprema materijale za popis depozita i vrši arhivsku obradu: identifikaciju i izradu inventara i kataloga, abecednog i predmetnog za određene fondove fototeke;

- organizuje i kontroliše vođenje posebnog kompjuterskog programa za fondove fototeke i unos podataka u isti;

- vrši zaštitu fondova plakata, fotografija, negativa i dokumenata putem izrade digitalnog arhivskog primerka;

- realizuje i oprema izložbe;

- organizuje i nadzire obavljanje laboratorijskih poslova.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- položen stručni ispit;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

FOTOTEKAR

Opšti / tipični opis posla

- prikuplja plakate, fotografije, negative, negativ ploče, pisanu dokumentaciju, propagandni materijal i depoziti;

- popisuje materijal depozita;

- obavlja prateće poslove u vezi sa identifikacijom i izradom inventara i kataloga, abecednog i predmetnog za određene fondove fototeke;

- vodi poseban kompjuterski program za fondove fototeke i unos podataka u isti; vrši zaštitu fondova plakata, fotografija, negativa i dokumenata putem izrade digitalnog arhivskog primerka;

- učestvuje u realizaciji i opremanju izložbi;

- obavlja laboratorijske poslove.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- položen stručni ispit;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

KUSTOS

Opšti / tipični opis posla

- koordinira postavku zbirke tehničkih predmeta iz istorije filma i izložbenu postavku plakata, fotografija i dokumenata u poslovnoj zgradi kinoteke;

- učestvuje u izradi i postavci istih, sprovodi stranke, goste i grupe posetilaca i stručno im tumači postavke;

- edukuje posetioce o važnosti čuvanja kulturnog nasleđa i značaju izloženih predmeta;

- obavlja poslove u vezi sa organizacijom i realizacijom grupnih i pojedinačnih poseta;

- daje stručno mišljenje o istorijatu i značaju izložbenih eksponata;

- odgovoran je za izdavanje, ustupanje i prodavanje pisanih, štampanih, DVD i CD materijala ustanove;

- stara se o tehničkom održavanju predmeta i izložbenih eksponata i sarađuje sa službom fototeke i zaposlenim odgovornim za kolekciju tehničkih predmeta kinoteke;

- učestvuje u izradi kataloga, DVD i CD izdanja o izložbama i postavci tehničkih predmeta iz istorije filma.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

DOKUMENTALISTA ZA EVIDENCIJU I TEHNIČKU ZAŠTITU FILMSKE GRAĐE

Opšti / tipični opis posla

- obavlja poslove tehničke zaštite filmske građe;

- obezbeđuje pravilan smeštaj filmova, unutrašnju manipulaciju, snabdevanja, ekspediciju, evidenciju ulazaka i izlazaka kopija i sl;

- kontaktira proizvođače i uvoznike filmova radi predaje filmskih materijala;

- vodi evidenciju filmske građe: vodi glavnu arhivsku ulaznu knjigu, vodi evidenciju dostavljanja filmova sa odgovarajućom dokumentacijom za javno prikazivanje od proizvođača i uvoznika - distributera filmova;

- podnosi izveštaje o kopijama koje nisu vraćene na vreme;

- vodi evidenciju prisustva na poslu zaposlenih.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

ili

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u trajanju od najmanje tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

OPERATER SISTEMA ZA DIGITALNU RESTAURACIJU SLIKE I TONA

Operater sistema I

Operater sistema II

Opšti / tipični opis posla

- skenira filmsku traku u digitalne formate pri čemu vrši neophodna podešavanja uređaja, korekcije i obradu slike radi postizanja optimalnog kvaliteta kod digitalizacije;

- obrađuje digitalne zapise, slike u programima za restauraciju slike i vrši sve potrebne korekcije i manipulacije slikom u svrhu postizanja maksimalnog kvaliteta;

- po potrebi vrši sinhronizaciju i montažu slike i tona;

- kopira i arhivira digitalne datoteke slike i tona na servere, vodi računa o pravovremenom bekapovanju podataka i arhiviranju;

- ažurira bazu podataka arhiviranog i obrađenog materijala;

- telekinira, odnosno skenira filmsku traku u digitalne formate;

- vrši neophodna podešavanja uređaja, korekcije i obradu slike radi postizanja optimalnog kvaliteta kod digitalizacije;

- obrađuje digitalne tonske zapise, u programima za tonsku obradu i restauraciju i slike u programima za restauraciju slike;

- pušta i kontroliše javne projekcije svih vrsta filmova, odnosno filmova različitih formata i vrsta;

- obavlja tarnsfer podataka sa prenosnih medija i servera na sisteme za prikazivanje.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe;

- na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe. 

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- osposobljenost za rad na uređajima u telekinu i filmskim projekcijama;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

ORGANIZATOR KULTURNIH AKTIVNOSTI

Opšti / tipični opis posla

- vrši poslove organizacije i koordinacije rada za potrebe svih događaja i redovnih dešavanja u zgradi u delu obezbeđivanja tehničkih uslova, poštovanja reda i domaćinskog odnosa prema zgradi, garderobe, hostesa, keteringa i opsluženja, kao i ostalog pomoćnog i pratećeg osoblja / zaposlenih i angažovanih od strane organizatora događaja i odgovorna je za njihov rad, stara se o higijeni u radnim prostorijama, legatima, izložbenim vitrinama, salama i slobodnom atrijumskom prostoru;

- izvršava poslove nabavke kancelarijskog materijala, materijala za higijenu, materijala za kulturu i ostalog materijala, bioskopskih i muzejskih ulaznica, inventara kao i dela opreme, sem onog koji je u nadležnosti tehničke službe;

- stara se o pravovremenoj nabavci pića i hrane kao i sredstava za ličnu higijenu i sredstava za higijensko održavanje prostorija u saradnji sa domaćinom zajedničkih službi i arhiva i odgovoran je za njihovu racionalnu potrošnju;

- vodi materijalno knjigovodstvo-zalihe materijala za nabavke iz domena i opisa poslova;

- sarađuje sa medijima;

- priprema i dostavlja materijale za konferencije za štampu i obaveštava medije, poslovne saradnike i nadležne službe i lica u državnim institucijama o zakazanim konferencijama i ostalim značajnim događanjima u ustanovi;

- vodi listu protokola i odgovoran je zanjeno blagovremeno i efikasno ažuriranje;

- priprema pozivnice za zakazane kulturne manifestacije licima sa liste protokola i poslovnim partnerima i saradnicima;

- učestvuje u izradi mesečnog programa ustanove i u tom domenu sarađuje sa ostalim saradnicima na programu iz kuće i za potrebe štamparije;

- otvara svu elektronsku poštu i vrši njeno evidentiranje u delovodni protokol.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- srednje obrazovanje i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

TEHNIČAR MANIPULANT U DEPOIMA ARHIVSKE I FILMSKE GRAĐE

Opšti / tipični opis posla

- obavlja poslove na zaštiti i manipulaciji filmske građe: odgovoran je za pravilan smeštaj, održavanje i bezbednost filmova u depoima, kontroliše uslove pod kojima se čuva filmska građa;

- obavlja tehničku zaštitu filmske građe od mogućih oštećenja;

- odgovora po prijemu filmova za njihovo razvrstavanje po naslovima;

- zamenjuje dokumentalistu za evidenciju i tehničku zaštitu filmske građe; učestvuje u signiranju kopija;

- vodi evidenciju filmske građe: evidenciju izdatih filmova iz depoa po brojevima i naslovima za filmove smeštene u depou;

- određuje brojeve pod kojima se u depou smeštaju novoprimljeni filmovi i o tome obaveštava zaposlene koji su nadležni za tehničku zaštitu filmske građe.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

TEHNIČAR ZA KINO UREĐAJE

Opšti / tipični opis posla

- obavlja poslove kinotehničke struke koji obuhvataju utvrđivanje naslova i kompleksnosti filmova koji stižu za javno prikazivanje;

- pušta i kontroliše javne projekcije svih vrsta filmova (zapaljivih, nezapaljivih), odnosno filmova različitih formata i vrsta;

- vodi dnevnik kabine, interveniše (upozorava) pri uočavanju pogrešnog prikaza stanja kopija;

- kontroliše tehnički pregled kopija, vrši premotavanje kopija u skladu sa posebnim uputstvima, vrši tekuće održavanje uređaja u kabini i dvorani;

- priprema i podnosi periodične i godišnje izveštaje o prikazanim filmovima;

- stara se o zaštiti na radu i protivpožarnoj zaštiti, kontroliše pranje i čišćenje filmske trake na ultrasoničnom čistaču trake.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- završen kurs za kinooperatera;

- osposobljenost za rad sa svim vrstama i formatima filmske trake kao i novim video i digitalnim formatima;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

TEHNIČAR TELEKINA - SKENERA / MONTAŽER SLIKE I TONA

Opšti / tipični opis posla

- telekinira, odnosno skenira filmsku traku u digitalne formate;

- vrši neophodna podešavanja uređaja, korekcije i obradu slike radi postizanja optimalnog kvaliteta kod digitalizacije;

- obavlja transfer podataka sa uređaja na servere i odgovoran je za integritet podataka;

- odgovara za ispravnost uređaja kojima rukuje - vrši neophodna podešavanja i održavanja prema tehničkim i servisnim uputstvima iz svoje nadležnosti;

- vrši transfer i digitalizaciju kao i kopiranje (presnimavanje) slike i tona na svim formatima koji su u upotrebi u Arhivu kinoteke shodno uređajima kojima raspolaže;

- samostalno ili u saradnji sa upravnikom arhiva i koordinatorima projekata, obavlja sinhronizaciju i montažu slike i tona;

- odgovoran je za kvalitet rada video tehnike, stara se o ispravnosti i održavanju video uređaja Kinoteke;

- vodi evidencije fondova neiskorišćenih presnimljenih filmova i filmskih inserata na svim formatima.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- srednje obrazovanje i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- osposobljenost za rad na uređajima u telekinu i filmskim projekcijama;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

TEHNIČAR PREPARATOR FILMSKE GRAĐE

Opšti / tipični opis posla

- obavlja poslove tehničko-preparatorske obrade filmske građe: identifikacija filmskih traka, vršenje tehničkog pregleda filmske građe i kontrole redosleda rolni;

- određuje ocenu filma na osnovu oštećenosti trake, vrši kompletiranje kopija na osnovu dijalog lista i po nalogu arhivista vrši tehničke intervencije na filmovima za prikazivanje;

- predlaže arhivistima određivanje arhivskih, rezervnih i kopija za razmenu;

- vrši merenje distributerskih kopija radi selekcije, vrši premotavanjekorišćenih kopija;

- vrši premotavanje i merenje obeleženih filmskih materijala;

- vodi evidenciju o pregledanom materijalu.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

VRATAR - RAZVODNIK

Opšti / tipični opis posla

- kontroliše i poništava bioskopske ulaznice, odnosno pozivnice pri ulasku publike u bioskopsku dvoranu;

- održava red kod blagajne i u bioskopskim dvoranama;

- dežura za vreme filmskih projekcija;

- pregleda bioskopsku dvoranu po završetku svake projekcije i na kraja radnog vremena ceo prostor;

- učestvuje u sprovođenju mera za zaštitu od požara i rukuje protivpožarnim aparatima;

- čuva izložbene postavke i obezbeđuje tekuće oglašavanje programa.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

 

 

Naziv radnog mesta

FILMSKI PRODUCENT

Opšti / tipični opis posla

- koordinira rad odeljenja produkcije;

- organizuje sve segmente izrade dokumentarnih filmova u proizvodnji Filmskih novosti;

- nadgleda celokupan proces proizvodnje do pronalaženja koproducenata i daljeg plasiranja filma u javnosti;

- organizuje snimanja u cilju dalje dopune arhiva, izdaje naloge za snimanja u dogovoru;

- vodi evidenciju i nadgleda montaže i kontrolu svakog materijala koji izađe iz montaže i potrošnog materijala;

- kontroliše telekiniranje i dalju obradu materijala u kompjuteru;

- vrši uvid u ispravnost i pripreme za rad svih uređaja u odeljenju;

- predlaže obim i raspored angažovanja zaposlenih u odeljenju;

- vodi knjigu snimanja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje tri godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

SNIMATELJ SLIKE

Opšti / tipični opis posla

- snima materijale predviđene planom za dopunu arhiva i izrade reportaža i dokumentarnih filmova;

- priprema opremu za snimanje;

- prati obradu snimljenog materijala i po potrebi prisustvuje montaži;

- učestvuje u postavljanju svetla na snimanju;

- prati ispravnost opreme za rad;

- izveštava o materijalu koji je snimio u cilju daljeg arhiviranja snimljenog materijala.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje dve godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

FILMSKI REDITELJ

Opšti / tipični opis posla

- predlaže teme za reportaže i filmove koji bi se mogli realizovati;

- režira reportaže i dokumentarne filmove po nalogu pretpostavljenih;

- piše sinopsis i knjigu snimanja za filmove i reportaže koje realizuje;

- prati i kontroliše proces snimanja audiovizuelnih materijala za filmove i reportaže koje realizuje;

- prati i kontroliše pripremu audiovizuelnih materijala, koje je realizovao za arhiviranje.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje dve godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

NOVINAR

Opšti / tipični opis posla

- piše tekstove za dokumentarne filmove, reportaže i sl;

- radi intervjue;

- prati snimanje određenih događaja o kojima piše tekstove;

- piše tekstove za materijale koji se arhiviraju;

- radi kao spiker za reportaže i dokumentarne filmove.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje dve godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

SNIMATELJ I DIZAJNER ZVUKA

Opšti / tipični opis posla

- obavlja poslove tonskog snimanja za audiovizuelne projekte;

- kontroliše i obrađuje ton svih postojećih i novosnimljenih materijala;

- snima šumove, muziku i ostale tonove za potrebe produkcije;

- učestvuje u montaži slike i tona u procesu proizvodnje dokumentarnih i drugih filmova;

- odgovoran je za ispravnost i održavanje opreme i uređaja sa kojima obavlja poslove iz svog delokruga;

- vodi evidenciju o zaduženoj tehnici, repromaterijalu i vremenu rada opreme i uređaja;

- pomaže u procesu digitalizacije filmske arhivske građe.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje dve godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

MONTAŽER SLIKE I TONA / FILMSKI MONTAŽER

Opšti / tipični opis posla

- montira sliku i ton u procesu proizvodnje dokumentarnih i drugih filmova;

- radi na digitalizaciji i obradi filmske arhivske građe;

- priprema audiovizuelne materijale za arhiviranje;

- obrađuje digitalizovan arhivski materijal;

- odgovora za ispravnost i održavanje opreme i uređaja sa kojima obavlja poslove iz iz svog delokruga;

- vodi evidenciju o zaduženoj tehnici, repromaterijalu i vremenu rada opreme i uređaja;

- učestvuje u procesu digitalizacije filmske arhivske građe.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje dve godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

FILMSKI ARHIVSKI POMOĆNIK

Opšti / tipični opis posla

- pregleda filmske i video materijale;

- obrađuje podatke o arhivskim materijalima;

- unosi podatke o arhivskoj građi u bazu podataka;

- pregleda arhivsku građu sa strankama;

- izrađuje tematske spiskove materijala;

- obrađuje postojeće i radi na dopuni baze podataka.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- položen stručni ispit;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

FOTOGRAF

Opšti / tipični opis posla

- snima predmete iz zbirki obavezne dokumentacije za kataloge i druge publikacije (standardno i digitalno snimanje);

- snima izgled osnovne postavke, izgled povremenih izložbi, manifestacije i sve aktivnosti, obavlja snimanja i na terenu;

- razvija filmova i izrađuje fotografija (crno belih, u koloru i dijapozitiva), vrši obradu digitalnih fotografija;

- vodi evidenciju o utrošku foto materijala i o dobijenim nalozima.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

KOREKTOR ZA AUTOMATSKU OBRADU FILMSKE GRAĐE

Opšti / tipični opis posla

- unosi podatke u vezi sa obradom filmske građe;

- vrši proveru i ispravke materijalnih i drugih grešaka u kartonima kataloga i drugim kartotekama u saradnji sa drugim službama koje obrađuju i unose podatke na kartone i u računar;

- priprema obrasce za obradu kataloških i administrativnih podataka;

- vrši daktilografsku obradu stručnih i drugih publikacija.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

KOORDINATOR DIGITALNIH PROCESA

Opšti / tipični opis posla

- vrši istraživanje, analizu i eskternu selekciju celokupne potencijalne građe u oblasti zaštite kulturnog nasleđa za digitalizaciju u lokalnoj sredini i šire, u saradnji sa ustanovama kulture, subjektima u kulturi, lokalnom zajednicom i dr.;

- prikuplja građu za digitalizaciju na terenu u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja;

- vrši internu selekciju građe za digitalizaciju u oblasti zaštite kulturnog nasleđa;

- predlaže prioritete za digitalizaciju u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja;

- inicira i koordinira izradu digitalnih kolekcija, zbirki;

- organizuje i prati rad zaposlenih na digitalizaciji;

- prati poslove pripreme dokumentacije u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja za koju će se vršiti digitalizacija, vrši koordinaciju poslova digitalizacije i skeniranja dokumentacije;

- sprovodi mere odgovarajuće zaštite fondova digitalizovane građe i učestvuje u poslovima digitalizacije;

- izrađuje programe u skladu sa definisanim kriterijumima prioriteta za digitalizaciju građe u Republici Srbiji.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru, uključujući i znanje sistema skladištenja podataka i rada u bazi podataka;

- potrebno znanje za rad u programu za grafičku obradu;

- znanje stranog jezika;

- poznavanje procesa digitalizacije.

 

Naziv radnog mesta

SARADNIK DIGITALNIH PROCESA

Opšti / tipični opis posla

- vrši obradu selektovane građe za digitalizaciju u skladu sa zakonskim aktima, standardima i prioritetima (imenuje predmet građe, opisuje fizičke karakteristike predmeta, određuje, ustanovljava period i geografsko poreklo građe, utvrđuje autora, procenjuje fizičko stanje predmeta i ostale radnje neophodne za izradu metapodataka za digitalizovanu građu) u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja;

- radi na formiranju digitalnih zbirki (implementaciji digitalizovani materijal u saradnji sa operaterom u repozitorijum digitalizovanog materijala, implementira metapodatke u bazu metapodataka u oblasti zaštite kulturnog nasleđa);

- predlaže mere i aktivnosti za stvaranje uslova za razvoj projekta digitalizacije arhivske građe u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja;

- obavlja poslove u cilju kontrole primene standarda u procesu digitalizacije zaštite kulturnog nasleđa;

- kreira planove za realizaciju razvoja digitalizacije u oblasti zaštite kulturnog nasleđa;

- učestvuje u realizaciji razvoja projekta digitalizacije u skladu sa savremenim tehnologijama u okviru postojeće mreže ustanova;

- upravlja i ažurira baze metapodataka i digitalnih repozitorijuma u okviru ustanove i povezuje sa drugim ustanovama;

- obavlja poslove grafičke obrade digitalizovanih materijala u programima za grafičku obradu.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru uključujući i znanje sistema skladištenja podataka i rada u bazi podataka;

- potrebno znanje za rad u programu za grafičku obradu;

- znanje stranog jezika.

 

Naziv radnog mesta

OPERATER U PROCESU DIGITALIZACIJE

Opšti / tipični opis posla

- obavlja poslove digitalizacije, snimanje raspoloživom audio-vizulenom opremom, skeniranje građe - kulturnog nasleđa u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja;

- obavlja poslove skeniranja digitalizovanja mikrofilmovane građe na mikrofilm skenerima u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja;

- obavlja pripremu i obradu (imenovanje fajlova, smanjivanje za prezentativnu funkciju) digitalizovane kulturne baštine za implementaciju u digitalni repozitorijum.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- potrebno znanje za rad u programu za grafičku obradu;

- znanje stranog jezika;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

MUZEJSKA DELATNOST

Naziv radnog mesta

KUSTOS

Kustos

Viši kustos

Muzejski savetnik

Opšti / tipični opis posla

- organizuje, koordinira i odgovoran je za obavljanje najsloženijih stručnih poslova u okviru delatnosti od opšteg interesa koja se odnosi na očuvanje kulturnog i istorijskog nasleđa - kulturnih dobara;

- priprema predloge za strateški razvoj muzejske delatnosti iz delokruga rada;

- sačinjava ekspertize, stručna mišljenja i veštačenja;

- samostalno razvija i koordinira realizaciju istraživačkih projekata;

- predlaže politiku pozajmica i učestvuje u realizaciji pozajmice;

- bavi se naučnoistraživačkim radom u domenu muzeologije;

- učestvuje u razvoju programa obuke i edukacije zaposlenih u muzejima;

- identifikuje i valorizuje predmete i utvrđuje kulturna dobra i radi kategorizaciju;

- predlaže koncept osnovne postavke izložbi;

- planira, koordinira, organizuje i sprovodi obrazovnu i informativnu delatnost muzeja i edukativne akcije i projekte namenjene javnosti;

- koordinira i organizuje poslove na razvoju digitalnog registra, izradi dosijea od velikog značaja;

- planira, izrađuje i sprovodi tretman preventivne zaštite i kontroliše uslove izlaganja;

- donosi odluke o metodologiji razvoja poslova iz delokruga rada;

- učestvuje u radu stručnih komisija iz delokruga svoga rada;

- predlaže kategorizaciju muzejskih predmeta.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- osam godina radnog iskustva.

- u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje osam godina rada od sticanja višeg stručnog zvanja - viši kustos, odnosno pet godina za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka, odnosno šest godina za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka.

 

Naziv radnog mesta

KONZERVATOR / RESTAURATOR

Konzervator / restaurator

Viši konzervator / restaurator

Konzervator / restaurator savetnik

Opšti / tipični opis posla

- organizuje, koordinira i odgovoran je za obavljanje najsloženijih stručnih poslova u okviru delatnosti od opšteg interesa koja se odnosi na očuvanje kulturnog i istorijskog nasleđa - kulturnih dobara, samostalno sprovodi najsloženije poslove u vezi sa konzervacijom / restauracijom i preventivnom konzervacijom kulturnih dobara;

- izrađuje plan i program rada, daje smernice za rad zaposlenima kojima je nadređen i kontroliše njihov rad;

- samostalno rešava probleme u vezi sa poslovima konzervacije i restauracije kulturnih dobara za koje ne postoje smernice i uputstva;

- razvija metodologiju u oblasti konzervacije / restauracije;

- priprema predloge za strateški razvoj u oblasti konzervacije / restauracije kroz obezbeđivanje optimalnih uslova čuvanja i izlaganja kulturnih dobara;

- razvija programe obuke u oblasti konzervacije / restauracije;

- učestvuje u poslovima preventivne konzervacije na terenu, samostalno vrši terensku konzervaciju i zaštitu kulturnih dobara i obavlja i druge stručne poslove na terenu;

- vodi konzervatorsku dokumentaciju;

- kontroliše stanje kulturnih dobara u depoima i izložbenim prostorijama;

- sarađuje na izradi plana konzervacije i sprovođenju plana;

- ispituje materijale, stanje i ugroženost predmeta radi određivanja tretmana;

- vodi propisane evidencije o izvršenim ispitivanjima i radovima;

- priprema propisane izveštaje;

- razvija i koordinira projekte konzervacije;

- predlaže projekte istraživanja u zaštiti.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru.

- najmanje osam godina rada od polaganja stručnog ispita, u skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima;

- pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka;

- najmanje šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka.

- najmanje osam godina rada od sticanja višeg stručnog zvanja - viši konzervator / restaurator;

- pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka;

- najmanje šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka.

 

Naziv radnog mesta

KOORDINATOR ZA MEĐUMUZEJSKU I MEĐUNARODNU SARADNJU

Konzervator / restaurator

Viši konzervator / restaurator

Konzervator / restaurator savetnik

Opšti / tipični opis posla

- organizuje, koordinira i odgovoran je za obavljanje najsloženijih stručnih poslova u okviru saradnje na međumuzejskom i međunarodnom planu;

- izrađuje plan i program rada, daje smernice za rad zaposlenima kojima je nadređen i kontroliše njihov rad;

- samostalno rešava probleme u vezi sa međumumuzejskom i međunarodnom saradnjom za koje ne postoje smernice i uputstva;

- predlaže, koordinira i evidentira planirane zadatke iz oblasti saradnje na međumuzejskom i međunarodnom planu, vodi korespondenciju i priprema tekstove u vezi sa ovom saradnjom;

- priprema dokumentaciju o saradnji muzeja na međumuzejskom i međunarodnom nivou;

- održava i koordinira poslove sa koordinatorima i komesarima izložbi, muzejskim službama i licima zaduženim za realizaciju međumuzejske i međunarodne delatnosti;

- koordinira i realizuje poslove u proceduri pozajmice kulturnih dobara;

- prikuplja i sređuje dokumentaciju o ustanovama sa kojima se ostvaruje saradnja;

- predlaže i prezentuje projekte muzeja na međumuzejskom nivou i priprema projekte za konkurse;

- izrađuje projekte, planove i izveštaje;

- samostalno učestvuje u realizaciji međunarodnih projekata iz delokruga svog rada;

- samostalno učestvuje u razvoju istraživačkih projekata;

- samostalno učestvuje u razvoju programa obuke saradnika.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje osam godina rada od polaganja stručnog ispita;

- najmanje pet godina za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka;

- najmanje šest godina za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka.

- u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje osam godina rada od sticanja višeg stručnog zvanja - viši kustos;

- najmanje pet godina za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka;

- najmanje šest godina za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka.

 

Naziv radnog mesta

KOORDINATOR MUZEJSKE IZDAVAČKE DELATNOSTI

Koordinator muzejske izdavačke delatnosti

Viši koordinator muzejske izdavačke delatnosti

Savetnik koordinator muzejske izdavačke delatnosti

Opšti / tipični opis posla

- organizuje, koordinira i odgovoran je za obavljanje najsloženijih stručnih poslova u okviru muzejske izdavačke delatnosti;

- izrađuje plan i program rada, daje smernice za rad zaposlenima kojima je nadređen i kontroliše njihov rad;

- samostalno rešava probleme u vezi sa muzejskom izdavačkom delatnošćuza koje ne postoje smernice i uputstva;

- učestvuje u planiranju i pripremi pratećih sadržaja programa i projekata;

- priprema predloga izdavačke delatnosti u okviru godišnjeg plana rada;

- predlaže i razvija izdavačke programe i aktivnosti prema potrebama muzeja,

- sarađuje u pripremi godišnjih planova rada i godišnjih izveštaja Muzeja;

- organizuje pripremu izdavačke delatnosti;

- učestvuje u radu stručnih komisija iz delokruga svoga rada;

- koordinira predloge izdavačke delatnosti u okviru godišnjeg plana rada,

- razvija izdavačke programe i aktivnosti prema potrebama muzeja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje osam godina rada od polaganja stručnog ispita;

- najmanje pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka;

- najmanje šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka.

- najmanje osam godina rada od sticanja višeg stručnog zvanja - viši kustos;

- najmanje pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka;

- najmanje šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka.

 

Naziv radnog mesta

ORGANIZATOR MUZEJSKIH AKTIVNOSTI

Organizator muzejskih aktivnosti

Viši organizator muzejskih aktivnosti

Savetnikorganizator muzejskih aktivnosti

Opšti / tipični opis posla

- organizuje, koordinira i odgovoran je za obavljanje najsloženijih stručnih poslova u okviru organizacije muzejskih aktivnosti;

- izrađuje plan i program rada, daje smernice za rad zaposlenima kojima je nadređen i kontroliše njihov rad;

- samostalno rešava probleme u vezi sa organizacijom muzejskih aktivnosti za koje ne postoje smernice i uputstva;

- razvija i koordinira realizaciju projekata iz osnovne delatnosti;

- organizuje sve vidove aktivnosti u muzeju (izložbe, promocije, predavanja, seminari, aukcije, koncerti i sl.) i prisustvuje aktivnostima;

- organizuje manipulaciju kulturnim dobrima unutar muzeja;

- organizuje poslove koji se odnose na pakovanje i pripremu za transport kulturnih dobara;

- planira izbor i nabavku audiovizuelnih sredstava i opreme (video trake, filmove, slajdove, dijaprojektor, kinoprojektor i sl.);

- vodi potrebnu korespondenciju u vezi sa realizacijom aktivnosti;

- učestvuje u izradi predračuna troškova ili obračuna utrošenih sredstava oko saradnje;

- planira i koordinira izbor i nabavku audiovizuelnih sredstava i opreme (video trake, filmove, slajdove, dijaprojektor, kinoprojektor i sl.);

- vodi potrebnu korespondenciju u vezi sa realizacijom aktivnosti;

- koordinira realizaciju muzejskih programa u okviru godišnjeg plana rada;

- razvija programe i aktivnosti prema potrebama muzeja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje osam godina rada od polaganja stručnog ispita;

- najmanje pet godina rad za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka;

- najmanje šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka.

- najmanje osam godina rada od sticanja višeg stručnog zvanja - viši kustos;

- najmanje pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka;

- najmanje šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka.

 

Naziv radnog mesta

DOKUMENTARISTA

Muzejski dokumentarista

Muzejski viši dokumentarista

Muzejski dokumentarista savetnik

Opšti / tipični opis posla

- organizuje, koordinira i odgovoran je za obavljanje najsloženijih stručnih poslova u okviru vođenja dokumentacije, odnosno registara, dosijea predmeta od izuzetnog i velikog značaja;

- odgovoran je za obavljanje najsloženijih stručnih poslova u okviru delatnosti od opšteg interesa koja se odnosi na očuvanje kulturnog i istorijskog nasleđa;

- izrađuje plan i program rada, daje smernice za rad zaposlenima kojima je nadređen i kontroliše njihov rad;

- samostalno rešava probleme u vezi sa vođenjem dokumentacije i registrima za koje ne postoje smernice i uputstva;

- vrši prijem podataka i obavezne foto-dokumentacije iz zbirki muzeja za registar kulturnih dobara muzeja ili vrši prijem registrature i arhivske građe i građe koja svedoči o delatnosti muzeja (dosijea izložbi, manifestacija, akcija);

- vodi registre dokumentacione na osnovu pravilnika ili uputstava nadležnog arhiva;

- odgovoran je za dokumentarnu ili arhivsku građu koju čuva i stara se o njenom stanju i uslovima čuvanja prema principima preventivne zaštite;

- koordinira i organizuje poslove na razvoju digitalnog registra kulturnih dobara muzeja ili arhivske i dokumentarne građe od značaja za istoriju muzeja i hemeroteke muzeja;

- koordinira i organizuje poslove na izradi dosijea predmeta od izuzetnog i velikog značaja, sređuje dosijea i vodi brigu o njima;

- izdaje dokumentaciju, na osnovu utvrđene politike pozajmice dokumentacije, na korišćenje zaposlenima u muzeju i javnosti;

- organizuje posao i izvršava sve poslove na unošenju podataka o kulturnim dobrima iz muzeja u Centralni registar u skladu sa utvrđenim pravilima o vođenju centralnog registra, a u saradnji sa kustosima zbirki, neposredno;

- izdaje podatke o kulturnim dobrima unetim u Centralni registar prema utvrđenoj politici i nivoima dostupnosti;

- učestvuje u izložbenoj delatnosti muzeja, u planiranju i realizaciji osnovne postavke i povremenih izložbi;

- sarađuje na izradi obrazovnog, informativnog i propagandnog materijala.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje osam godina rada od polaganja stručnog ispita;

- najmanje pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka;

- najmanje šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka.

- najmanje osam godina rada od sticanja višeg stručnog zvanja - viši kustos;

- najmanje pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka;

- najmanje šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka.

 

Naziv radnog mesta

MUZEJSKI PEDAGOG

Muzejski pedagog

Viši muzejski pedagog

Muzejski pedagog savetnik

Opšti / tipični opis posla

- organizuje, koordinira i odgovoran je za obavljanje najsloženijih stručnih poslova u okviru obrazovne delatnosti muzeja i obrazovnihprograma;

- izrađuje plan i program rada, daje smernice za rad zaposlenima kojima je nadređen i kontroliše njihov rad;

- samostalno rešava probleme u vezi sa obrazovnom delatnošću muzeja za koje ne postoje smernice i uputstva;

- planira, unapređuje, koordinira, organizuje i sprovodi obrazovnu delatnost muzeja za odrasle i decu);

- planira, koordinira ili realizuje edukativne akcije i projekte namenjene javnosti (radionice, predavanja, obilaske, igraonice, multimedijalne prezentacije i dr.);

- uspostavlja saradnju muzeja sa vaspitno - obrazovnim, kulturnim i naučnim ustanovama, udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu, kao i sa pojedincima;

- učestvuje u izradi publikacija namenjenih publici;

- planira i realizuje edukativne programe u saradnji sa kustosima zbirki (za odrasle, decu);

- učestvuje u svim projektima namenjenim publici;

- planira nabavke potrebnog materijama za realizaciju programa;

- prati posete i interesovanja publike anketama i upitnicima;

- organizuje posebne programe tokom izlaganja povremenih izložbi iz fonda muzeja i gostujućih izložbi;

- koordinira rad privremeno angažovanih saradnika (volontera) na programima i projektima muzeja;

- sarađuje sa medijima, naučno-obrazovnim, kulturnim i školskim redakcijama.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje osam godina rada od polaganja stručnog ispita;

- najmanje pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka;

- najmanje šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka.

- najmanje osam godina rada od sticanja višeg stručnog zvanja - viši kustos;

- najmanje pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka;

- najmanje šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka.

 

Naziv radnog mesta

MUZEJSKI EDUKATOR

Muzejski edukator

Viši muzejski edukator

Muzejski edukator savetnik

Opšti / tipični opis posla

- organizuje, koordinira i odgovoran je za obavljanje najsloženijih stručnih poslova u okviru realizacije edukativnih programa;

- izrađuje plan i program rada, daje smernice za rad zaposlenima kojima je nadređen i kontroliše njihov rad;

- samostalno rešava probleme u vezi sa realizacijom edukativnih programaza koje ne postoje smernice i uputstva;

- planira, unapređuje, koordinira, organizuje i sprovodi obrazovnu i informativnu delatnost muzeja (za odrasle i decu);

- planira, koordinira ili realizuje edukativne akcije i projekte namenjene javnosti (radionice, predavanja, obilaske, igraonice, multimedijalne prezentacije i dr.);

- uspostavlja saradnju muzeja sa vaspitno-obrazovnim, kulturnim i naučnim ustanovama, udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu, kao i sa pojedincima;

- učestvuje u izradi publikacija namenjenih publici;

- učestvuje u izradi koncepta osnovne postavke;

- planira i realizuje edukativne izložbi u saradnji sa kustosima zbirki;

- učestvuje u svim projektima namenjenim publici;

- planira nabavke potrebnog materijala za realizaciju programa;

- planira, ugovara i organizuje dolazak grupa posetilaca, priprema izbor audiovizuelnog i drugog materijala za planirane programe;

- prati posete i interesovanja publike anketama i upitnicima;

- organizuje posebne programe tokom izlaganja povremenih izložbi iz fonda Muzeja i gostujućih izložbi;

- koordinira rad privremeno angažovanih saradnika na programima i projektima iz oblasti edukacije (obrazovanja);

- sarađuje sa medijima, naučno-obrazovnim, kulturnim i školskim redakcijama;

- sarađuje sa turističkim organizacijama.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje osam godina rada od polaganja stručnog ispita;

- najmanje pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka;

- najmanje šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka.

- najmanje osam godina rada od sticanja višeg stručnog zvanja - viši kustos;

- najmanje pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka;

- najmanje šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka.

 

Naziv radnog mesta

STRUČNI SARADNIK ZA TERENSKA ISTRAŽIVANJA

Stručni saradnik za terenska istraživanja

Viši stručni saradnik za terenska istraživanja

Savetnik za terenska istraživanja

Opšti / tipični opis posla

- organizuje, koordinira i odgovoran je za obavljanje najsloženijih stručnih poslova u okviru terenskih istraživanja;

- izrađuje plan i program rada, daje smernice za rad zaposlenima kojima je nadređen i kontroliše njihov rad;

- samostalno rešava probleme u vezi sa terenskim istraživanjima za koje ne postoje smernice i uputstva;

- crta pokretni i nepokretni arheološki materijal za terensku dokumentaciju, finalno publikovanje i monografije;

- učestvuje na terenskim istraživanjima zbog crtanja pokretnog arheološkog materijala;

- pomaže kod rada na tematskim i stalnim izložbama;

- samostalno razvija metodologiju rada;

- razvija i koordinira realizaciju istraživačkih projekata.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije;

- znanje rada na računaru;

- najmanje osam godina rada od polaganja stručnog ispita;

- najmanje pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka;

- najmanje šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka.

- najmanje osam godina rada od polaganja stručnog ispita; najmanje pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka;

- najmanje šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka.

 

Naziv radnog mesta

SARADNIK ZA PROSTORNO OČUVANJE MUZEJSKOG KOMPLEKSA

Opšti / tipični opis posla

- stara se o kulturnom pejzažu muzejskog kompleksa;

- predlaže nova rešenja i izmene;

- stara se o enterijeru objekata;

- koordinira i sarađuje sa spoljnim saradnicima u oblasti pružanja različitih specijalističkih usluga;

- koordinira sa predstavnicima specijalizovanih organizacija za bezbednost i zdravlje na radu, protivpožarnu zaštitu i održavanje higijene;

- realizuje postavke izložbi u muzeju;

- daje mišljenje o tehničkim mogućnostima za realizaciju izložbe.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

LIKOVNI UREDNIK

Opšti / tipični opis posla

- priređuje gostujuće izložbe u saradnji sa kustosom - rukovaocem zbirke i drugim odeljenjima i službama muzeja;

- planira, organizuje izbor i izrađuje informativni materijal za sredstva javnog informisanja i za internet prezentaciju muzeja i razvija kontakte sa medijima i specijalizovanim marketinškim agencijama;

- uređuje asortiman artikala u prodavnici, stara se o likovnom izgledu prodajnog mesta i organizuje prodaju suvenira;

- organizuje i prati rad radionica u saradnji sa kustosom - rukovaocem zbirke i drugim odeljenjima i službama muzeja;

- predlaže, priprema i realizuje neposrednu saradnju sa novinarima (konferencija za medije, snimanja, intervjui i sl.);

- obavlja poslove u koordinaciji sa drugim organizacionim delovima muzeja;

- dostavlja periodične i godišnje planove i izveštaje.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

SARADNIK NA ZAŠTITI KULTURNOG NASLEĐA

Saradnik na zaštiti kulturnog nasleđa

Viši saradnik na zaštiti kulturnog nasleđa

Savetnik na zaštiti kulturnog nasleđa

Opšti / tipični opis posla

- organizuje, koordinira i odgovoran je za obavljanje najsloženijih stručnih poslova u okviru realizacije projekata od posebnog interesa za delatnost zaštite kulturne baštine;

- izrađuje plan i program rada, daje smernice za rad zaposlenima kojima je nadređen i kontroliše njihov rad;

- samostalno rešava probleme u vezi sa realizacijom projekata za koje ne postoje smernice i uputstva;

- sprovodi zakonom poverene poslove matične funkcije u zaštiti kulturne baštine;

- učestvuje u pripremi i izradi dokumenata i procedura u vršenju poslova matične funkcije u zaštiti kulturne baštine;

- predlaže projekte, priprema projekte, definiše oblast projekta, ciljeve i dostignuća, razvija projektne planove iz osnovne delatnosti;

- izrađuje planove i izveštaje za projekte, vodi dokumentaciju o projektima;

- planira godišnji budžet za projekte;

- predlaže i prezentuje projekte na raznim nivoima saradnje i priprema projekte za konkurse;

- sarađuje u pripremi godišnjih planova rada i godišnjih izveštaja;

- razvija partnersku saradnju sa drugim ustanovama, strukovnim udruženjima i nevladinim organizacijama;

- samostalno donosi odluke o metodologiji razvoja poslova iz delokruga rada.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje osam godina rada od polaganja stručnog ispita;

- najmanje pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka;

- najmanje šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka.

- najmanje osam godina rada od sticanja višeg stručnog zvanja - viši kustos;

- najmanje pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka;

- najmanje šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka.

 

Naziv radnog mesta

SNIMATELJ SLIKE

Opšti / tipični opis posla

- snima kulturna dobra i manifestacije;

- planira, organizuje izbor i izrađuje informativni materijal za sredstva javnog informisanja i za internet prezentaciju muzeja i razvija kontakte sa medijima i specijalizovanim marketinškim agencijama;

- stara se o likovnom izgledu prodajnog mesta i organizuje prodaju suvenira;

- organizuje i prati rad radionica u saradnji sa kustosom - rukovaocem zbirke i drugim odeljenjima i službama muzeja;

- predlaže, priprema i realizuje neposrednu saradnju sa novinarima (konferencija za medije, snimanja, intervjui i sl.);

- obavlja poslove u koordinaciji sa drugim organizacionim delovima muzeja;

- dostavlja periodične i godišnje planove i izveštaje.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

DIPLOMIRANI BIBLIOTEKAR

Diplomirani bibliotekar

Viši diplomirani bibliotekar

Diplomirani bibliotekar savetnik

Opšti / tipični opis posla

- organizuje, koordinira i odgovoran je za obavljanje najsloženijih stručnih poslova u okviru bibliotečko-informacione delatnosti i poslove u okviru delatnosti od opšteg interesa na zaštiti kulturnog nasleđa - stare i retke knjige;

- izrađuje plan i program rada, daje smernice za rad zaposlenima kojima je nadređen i kontroliše njihov rad;

- samostalno rešava probleme u vezi sa bibliotečko-informacionom delatnošću za koje ne postoje smernice i uputstva;

- izrađuje kriterijume za kategorizaciju, vodi registre i radi na ostalim poslovima zaštite stare i retke bibliotečke građe;

- osmišljava i realizuje naučnoistraživačke projekte u bibliotečko-informacionoj delatnosti;

- vodi statistiku i evidencije, analizira, prati stanje i predlaže mere za unapređenje delatnosti;

- kreira i sprovodi nabavnu politiku biblioteke popunjavanjem fondova svim vidovima nabavke i formira i vodi posebne zbirke;

- obrađuje sve oblike bibliotečko-informacione građe i izvora, formira referalne i druge baze podataka i obavlja poslove nacionalnih agencija;

- pruža korisnicima bibliotečko-informacionu građu i izvore u biblioteci i na daljinu i izrađuje koncepciju, organizuje i sprovodi edukativnu i stručnu pomoć korisnicima;

- kreira strategiju digitalizacije i formira i vodi digitalne zbirke i baze podataka;

- utvrđuje i sprovodi koncepciju čuvanja i revizije bibliotečko-informacione građe i izvora;

- planira, organizuje i realizuje međunarodnu saradnju, međubibliotečku pozajmicu i vrši promociju, prezentaciju i plasman srpske knjige u inostranstvo.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za sticanje viših stručnih zvanja
u bibliotečko-informacionoj delatnosti;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru.

- od tri do šest godina, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za sticanje viših stručnih zvanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti.

- od osam do 11 godina, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za sticanje viših stručnih zvanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti.

 

Naziv radnog mesta

SARADNIK ZA IZLOŽBENI I GRAFIČKI DIZAJN

Opšti / tipični opis posla

- dizajnira ili koordinira poslove na dizajniranju i učestvuje u realizaciji osnovne muzejske postavke, povremenih i gostujućih izložbi i svih ostalih muzejskih manifestacija;

- planira nabavku izložbenog mobilijara i kooridnira poslove na izradi izložbenog mobilijara;

- osmišljava ili koordinira likovnu opremu publikacija;

- osmišljava ili koordinira dizajniranje obrazovnog, informativnog i propagandnog materijala;

- koordinira poslove na izradi informativnog materijala za izložbe.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

ORGANIZATOR TURISTIČKE I USLUŽNE DELATNOSTI

Opšti / tipični opis posla

- stara se o organizaciji turističkih sadržaja u muzejskom kompleksu u skladu sa delatnošću muzeja;

- ugovara i organizuje program turističkih poseta u saradnji sa turističkim organizacijama i agencijama iz zemlje i inostranstva;

- stara se o predstavljanju muzeja na različitim turističkim manifestacijama i sajmovima u saradnji sa kustosima;

- sarađuje sa kustosima muzeja u ostvarivanju programskih aktivnosti;

- vodi potrebnu korespondenciju u vezi sa realizacijom aktivnosti.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

ARANŽER - DEKORATER

Aranžer - dekorater

Viši aranžer - dekorater

Glavni aranžer - dekorater

Samostalni glavni aranžer - dekorater

Opšti / tipični opis posla

- učestvuje u likovnom oblikovanju izložbi;

- učestvuje u dizajnu i poslovima kompjuterske obrade raznog fotografskog i drugog likovnog i štampanog materijala koji prati izožbe;

- učestvuje u realizaciji studijskih ili tematskih izložbi;

- učestvuje u realizaciji izložbi i drugih muzeološki pratećih programa;

- realizuje vizuelne sadržaje na internet prezentaciji muzeja.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- srednje obrazovanje i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima RS;

- znanje rada na računaru;

- najmanje osam godina radnog iskustva.

- znanje rada na računaru;

- najmanje tri godine radnog iskustva.

- u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima RS;

- znanje rada na računaru;

- najmanje deset godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

TEHNIČAR U MUZEJSKOJ DELATNOSTI

Tehničar u muzejskoj delatnosti

Viši tehničar u muzejskoj delatnosti

Samostalni tehničar u muzejskoj delatnosti

Viši samostalni tehničar u muzejskoj delatnosti

Opšti / tipični opis posla

- vrši manipulaciju kulturnim dobrima, neposredno rukuje kulturnim dobrima prilikom utovara, istovara, pakovanja i prenosa i drugim predmetima i materijalima;

- vrši nabavku potrebnog materijala i vodi evidenciju opreme i zadužen je za opremu za manipulaciju predmetima, predlaže i sprovodi nabavku opreme;

- učestvuje u izradi ili u nabavci mobilijara za povremene izložbe, vodi evidenciju mobilijara i zadužen je za ovaj materijal;

- planira tretman konzervacije u saradnji sa konzervatorom / restauratorom;

- vrši istraživanja i objavljuje rezultate istraživanja u saradnji sa konzervatorom / restauratorom;

- koordinira tehničku pomoć prilikom manipulacije predmetima;

- koordinira tehničku pomoć pri izradi obrazovnog, informativnog i propagandnog materijala;

- učestvuje u realizaciji osnovne muzejske postavke, povremenih i gostujućih izložbi;

- vrši osnovnu obradu izvornih digitalizovanih datoteka i priprema za smeštaj u digitalnu bazu muzeja;

- distribuira datoteke korisnicima u odgovarajućem formatu;

- učestvuje u realizaciji poslova na izradi informativnog materijala za izložbe, na izradi obrazovnog, informativnog i propagandnog materijala i učestvuje u realizaciji likovne opreme publikacija i drugih prezentacija muzeja;

- učestvuje u izradi i pripremi likovne opreme internet prezentacija / web sajta muzeja;

- organizuje i koordinira održavanje multimedijalnih uređaja koji upotpunjuju izložbe i druge programe (tablet računari, audiovodiči, touch screen računari, projektori i dr.);

- stara se o pravilnom funkcionisanju sadržaja postavljenih na multimedijalne uređaje.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; 

izuzetno:

- srednje obrazovanje i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije;

- znanje rada na računaru;

- najmanje osam godina radnog iskustva.

- položen stručni ispit;

- najmanje tri godine radnog iskustva.

- u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije;

- znanje rad na računaru;

- najmanje osam godina rada od polaganja stručnog ispita.

 

Naziv radnog mesta

PREPARATOR

Preparator

Viši preparator

Samostalni preparator

Viši samostalni preparator

Opšti / tipični opis posla

- učestvuje u nabavci materijala na terenu i formiranju provizorne dokumentacije;

- preparira i konzervira geološki materijal različitim postupcima i tehnikama;

- preparira i konzervira zoološki, mikološki, biljni i drugi biološki materijal različitim taksidermijskim, herbarskim i drugim postupcima i tehnikama;

- vrši izradu taksidermijskih preparata, modela, mulaža i sprovodi druge postupke za očuvanje i radi izlaganja prirodnjačkih muzejskih predmeta;

- izrađuje eksponate za izlaganje (taksidermijske, tečne, crteže, tabele, grafikone, ilustracije);

- vrši rekonstrukcije i restauracije prirodnjačkih muzejskih predmeta;

- razvrstava materijal i priprema zbirke i samostalno vrši dezinsekciju muzejskih predmeta i zbirki;

- vrši tehničke poslove oko postavke izložbe koji se tiču pripreme i izlaganja eksponata.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- srednje obrazovanje i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije;

- znanje rada na računaru;

- najmanje osam godina radnog iskustva.

- položen stručni ispit;

- znanje rada na računaru;

- najmanje tri godine radnog iskustva.

- u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije;

- znanje rada na računaru;

- najmanje osam godina rada od polaganja stručnog ispita.

 

Naziv radnog mesta

VODIČ

Vodič

Viši vodič

Samostalni vodič

Samostalni viši vodič

Opšti / tipični opis posla

- prima i vodi grupe posetilaca i najavljene pojedinačne posete kroz osnovnu postavku i povremene izložbe;

- pruža informacije publici (grupama i pojedincima) o osnovnoj postavci, izložbenoj aktivnosti i publikacijama;

- učestvuje u edukativnim akcijama i projektima namenjenim javnosti (radionice, predavanja, obilaske, igraonice, multimedijalne prezentacije i dr.);

- obavlja tehničke poslove u pripremi i realizaciji aktivnosti iz delokruga rada;

- prati evidenciju o brojnosti i strukturi publike;

- sarađuje sa vodičima iz srodnih ustanova kulture i obrazovanja.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- srednje obrazovanje i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje osam godina radnog iskustva.

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje tri godine radnog iskustva.

- u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje deset godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

FOTOGRAF

Fotograf

Viši fotograf

Samostalni fotograf

Samostalni viši fotograf

Opšti / tipični opis posla

- snima predmete iz zbirki muzeja za potrebe obavezne dokumentacije, za kataloge i druge publikacije (standardno i digitalno snimanje);

- snima izgled osnovne postavke, izgled povremenih izložbi, muzejske manifestacije i sve aktivnosti u muzeju, obavlja snimanja i na terenu;

- razvija filmove i izrađuje fotografije (crno-belih, u koloru i dijapozitiva), vrši obradu digitalnih fotografija;

- sarađuje na multimedijalnim projektima;

- vodi evidenciju o utrošku foto materijala i o dobijenim nalozima;

- odgovora za kulturna dobra koja se primaju na snimanje, po reversu, u foto laboratoriji.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- srednje obrazovanje i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije;

- znanje rada na računaru;

- najmanje osam godina radnog iskustva.

- znanje rada na računaru;

- najmanje tri godine radnog iskustva.

- u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije;

- znanje rada na računaru;

- najmanje deset godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

KNJIŽNIČAR

Knjižničar

Samostalni knjižničar

Viši knjižničar

Samostalni viši knjižničar

Opšti / tipični opis posla

- obrađuje i inventariše publikacije;

- vodi kartoteku posuđenih knjiga i evidenciju knjiga u biblioteci;

- obavlja poslove na izdavanju i vraćanju publikacija;

- učestvuje u reviziji bibliotečkog fonda;

- nadzire rad čitaonice i brine o fotokopiranju publikacija;

- koordinira i organizuje poslove oko koričenja bibliotečkog fonda;

- vrši tehničke poslove vezane za razmenu publikacija;

- učestvuje u nabavci knjiga i stručne periodike u saradnji sa bibliotekarom.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Visoko obrazovanje:

- na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije u obimu od 180 ESPB bodova, odnosno osnovne strukovne studije);

- na studijama u trajanju od najmanje dve godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za sticanje viših stručnih zvanja u
bibliotečko-informacionoj delatnosti

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za sticanje viših stručnih zvanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti;

- znanje rada na računaru;

- najmanje 15 godina radnog iskustva.

- položen stručni ispit u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za sticanje viših stručnih zvanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za sticanje viših stručnih zvanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti;

- znanje rada na računaru;

- najmanje sedam godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

ISTRAŽIVAČ U ZAŠTITI KULTURNOG NASLEĐA

Istraživač u zaštiti kulturnog nasleđa

Viši istraživač u zaštiti kulturnog nasleđa

Istraživač u zaštiti kulturnog nasleđa savetnik

Opšti / tipični opis posla

- organizuje, koordinira i odgovoran je za obavljanje najsloženijih stručnih poslova iz domena istraživačkog rada, ispitivanja i analiza u cilju očuvanja kulturnog i istorijskog nasleđa;

- izrađuje plan i program rada, daje smernice za rad zaposlenima kojima je nadređen i kontroliše njihov rad;

- samostalno rešava probleme iz domena istraživačkog rada za koje ne postoje smernice i uputstva;

- obavlja istraživanje svojstava materijala i razvoj materijala, kreira i sprovodi eksperimente, istražuje boje pigmenata, lakova, ispituje procese apsorpcije, rasejanja, interferencije svetlosti i fluorescencije, obrađuje materijale laserskom svetlošću;

- meri i dijagnostikuje materijale;

- sistemski meri i analizira parametare, vrši testiranje i kontrolu kvaliteta;

- meri fluidne, gasne faze i reakcije čvrstog stanja;

- vrši procenu fizičko-hemijskih baza podataka, reakcionih šema i kinetika u planiranju ili optimizaciji procesa hemijskog inženjeringa;

- vrši bezbednosno planiranje, regulisanje i kontrola procesa;

- planira, organizuje i sprovodi ispitivanje i snimanje stanja kulturnih dobara;

- utvrđuje stepen oštećenja i određuje metode, u saradnji sa stručnim odeljenjima, za usporavanje, zaustavljanje i sprečavanje destruktivnih procesa;

- vrši istraživanje materijala i metoda koji mogu da se primene za usporavanje, zaustavljanje i sprečavanje destruktivnih procesa ili materijala i nedestruktivnih metoda koje mogu da se primene u procesu konzervacije i restauracije;

- vodi dokumentaciju o izvedenim ispitivanjima i istraživanjima;

- izrađuje projekate, planove i izveštaje;

- razvija metodologiju u oblasti konzervacije / restauracije;

- priprema predloge za strateški razvoj u oblasti konzervacije / restauracije.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje osam godina rada od polaganja stručnog ispita;

- najmanje pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka;

- najmanje šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka.

- u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje osam godina rada od polaganja stručnog ispita;

- najmanje pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka;

- najmanje šest godina za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka.

 

Naziv radnog mesta

KOORDINATOR DIGITALNIH PROCESA

Opšti / tipični opis posla

- vrši istraživanje, analizu i eskternu selekciju celokupne potencijalne građe u oblasti zaštite kulturnog nasleđa za digitalizaciju u lokalnoj sredini i šire, u saradnji sa ustanovama kulture, subjektima u kulturi, lokalnom zajednicom i dr.;

- prikuplja građu za digitalizaciju na terenu u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja;

- vrši internu selekciju građe za digitalizaciju u oblasti zaštite kulturnog nasleđa;

- predlaže prioritete za digitalizaciju u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja;

- inicira i koordinira izradu digitalnih kolekcija, zbirki;

- organizuje i prati rad zaposlenih na digitalizaciji; prati poslove pripreme dokumentacije u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja za koju će se vršiti digitalizacija, vrši koordinaciju poslova digitalizacije i skeniranja dokumentacije;

- sprovodi mere odgovarajuće zaštite fondova digitalizovane građe i učestvuje u poslovima digitalizacije;

- izrađuje programe u skladu sa definisanim kriterijumima prioriteta za digitalizaciju građe u Republici Srbiji.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru uključujući i poznavanje sistema skladištenja podataka i rada u bazi podataka;

- znanje rada u programima za grafičku obradu;

- znanje stranog jezika;

- poznavanje procesa digitalizacije.

 

Naziv radnog mesta

SARADNIK DIGITALNIH PROCESA

Opšti / tipični opis posla

- vrši obradu selektovane građe za digitalizaciju u skladu sa zakonskim aktima, standardima i prioritetima (imenuje predmet građe, opisuje fizičke karakteristike predmeta, određuje, ustanovljava period i geografsko poreklo građe, utvrđuje autora, procenjuje fizičko stanje predmeta i ostale radnje neophodne za izradu metapodataka za digitalizovanu građu) u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja;

- radi na formiranju digitalnih zbirki (implementaciji digitalizovani materijal u saradnji sa operaterom u repozitorijum digitalizovanog materijala, implementira metapodatke u bazu metapodataka u oblasti zaštite kulturnog nasleđa;

- predlaže mere i aktivnosti za stvaranje uslova za razvoj projekta digitalizacije arhivske građe u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja;

- obavlja poslove u cilju kontrole primene standarda u procesu digitalizacije zaštite kulturnog nasleđa;

- kreira planove za realizaciju razvoja digitalizacije u oblasti zaštite kulturnog nasleđa;

- učestvuje u realizaciji razvoja projekta digitalizacije u skladu sa savremenim tehnologijama u okviru postojeće mreže ustanova;

- upravlja i ažurira baze metapodataka i digitalnih repozitorijuma u okviru ustanove i povezuje sa drugim ustanovama;

- obavlja poslove grafičke obrade digitalizovanih materijala u programima za grafičku obradu.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru uključujući i poznavanje sistema skladištenja podataka i rada u bazama podataka;

- znanje rada u programima za grafičku obradu;

- znanje stranog jezika.

 

Naziv radnog mesta

OPERATER U PROCESU DIGITALIZACIJE

Opšti / tipični opis posla

- obavlja poslove digitalizacije, snimanje raspoloživom audio-vizulenom opremom, skeniranje građe - kulturnog nasleđa u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja;

- obavlja poslove skeniranja digitalizovanja mikrofilmovane građe na mikrofilm skenerima u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja;

- obavlja pripremu i obradu (imenovanje fajlova, smanjivanje za prezentativnu funkciju) digitalizovane kulturne baštine za implementaciju u digitalni repozitorijum.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje rada u programima za grafičku obradu;

- znanje stranog jezika;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

DELATNOST ZAŠTITE NEPOKRETNOG KULTURNOG NASLEĐA:

Naziv radnog mesta

KONZERVATOR

Konzervator

Viši konzervator

Konzervator savetnik

Opšti / tipični opis posla

- inicira, organizuje, koordinira i odgovoran je za obavljanje najsloženijih stručnih poslova u okviru delatnosti od opšteg interesa koja se odnosi na očuvanje kulturnog i istorijskog nasleđa - nepokretnih kulturnih dobara;

- izrađuje mere tehničke zaštite za izradu dokumentacije i daje saglasnost na dokumentaciju;

- izrađuje projektnu dokumentaciju za konzervatorsko-restauratorske radove na zaštite kulturnih dobara i dobara pod prethodnom zaštitom i realizuje projekte tehničke zaštite nepokretnih kulturnih dobara;

- obavlja stručni i konzervatorski nadzor nad izvođenjem radova na kulturnim dobrima i dobrima pod prethodnom zaštitom;

- izrađuje tehničku dokumentaciju i obrađuje je prema utvrđenom informacionom sistemu;

- izrađuje uslove zaštite kulturnih dobara i dobara koja uživaju prethodnuzaštitu u postupku izrade urbanističkih i prostornih planova prostorno - planskih dokumenata;

- izrađuje elaborate / separate zaštite kulturnih dobara i dobara pod prethodnom zaštitom zapotrebe izrade prostorno-planskih dokumenata;

- ispituje stanje, uzroke oštećenja, ugroženosti i propadanja kulturnih dobara, ispituje sredstva i metode za zaštitu kulturnih dobara i stara se o primeni odabranih;

- publikuje tekstove o rezultatima rada;

- pruža stručnu pomoć sopstvenicima i korisnicima nepokretnih kulturnih dobara i dobara koji uživaju prethodnu zaštitu u cilju ostvarivanja zaštite.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit i stečeno zvanje, u skladu sa pravilnikom;

- znanje stranog jezika;

- posedovanje inžinjerskih licenci za projektovanje ili izvođenje;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- položen stručni ispit i stečeno zvanje, u skladu sa pravilnikom;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje osam godina rada u prethodnom zvanju;

- najmanje šest godina rada u prethodnom zvanju sa magistraturom;

- najmanje pet godina rada u prethodnom zvanju sa doktoratom.

- položen stručni ispit i stečeno zvanje, u skladu sa pravilnikom;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje osam godina rada u prethodnom zvanju;

- najmanje šest godina rada u prethodnom zvanju sa magistraturom;

- najmanje pet godina rada u prethodnom zvanju sa doktoratom.

 

Naziv radnog mesta

KONZERVATOR - ISTRAŽIVAČ

Konzervator

Viši konzervator

Konzervator savetnik

Opšti / tipični opis posla

- inicira, organizuje, koordinira i odgovoran je za obavljanje najsloženijih stručnih poslova u okviru delatnosti od opšteg interesa koja se odnosi na očuvanje kulturnog i istorijskog nasleđa - nepokretnih kulturnih dobara;

- obavlja stručna i naučna istraživanja o istorijatu nepokretnih kulturnih dobara i dobara koja uživaju prethodnu zaštitu, i o njihovom značaju u korpusu umetničkog stvaralašta i društvenog života Srbije i sveta;

- izrađuje elaborate, studije i projekte iz oblasti istraživanja, valorizacije i prezentacije nepokretnih kulturnih dobara i dobara pod prethodnom zaštitom i realizuje ih;

- vrši arheološka iskopavanja;

- evidentira dobra pod prethodnom zaštitom;

- izrađuje predloge odluka o utvrđivanju nepokretnih kulturnih dobara i predloge rešenja o kategorizaciji nepokretnih kulturnih dobara od velikog, odnosno izuzetnog značaja kao i prateće elaborate;

- izrađuje dokumentaciju za potrebe nominacionih dosijea nepokretnih kulturnih dobara neophodnih za upis Uneskovu Listu svetske kulturne i prirodne baštine;

- obrađuje podatke iz dokumentacije prema utvrđenom informacionom sistemu;

- izrađuje elaborate / separate zaštite kulturnih dobara i dobara pod prethodnom zaštitom zapotrebe izrade prostorno-planskih dokumenata;

- učestvuje u izradiuslove zaštite kulturnih dobara i dobara koja uživaju prethodnuzaštitu u postupku izrade urbanističkih i prostornih planova prostorno-planskih dokumenata;

- obavlja konzervatorski nadzor nad izvođenjem radova na kulturnim dobrima i dobrima pod prethodnom zaštitom;

- primenjuje i unapređuje metodologiju naučno-istraživačkog rada na na kulturnim dobrima i dobrima pod prethodnom zaštitom;

- publikuje rezultate rada;

- pruža stručnu pomoć sopstvenicima i korisnicima nepokretnih kulturnih dobara i dobara koji uživaju prethodnu zaštitu u cilju ostvarivanja zaštite;

- obavlja poslove promocije i prezentacije nepokretnih kulturnijh dobara, kao i edukacije građana o značaju nepoketnih kulturnih dobara.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit i stečeno zvanje, u skladu sa pravilnikom;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- položen stručni ispit i stečeno zvanje, u skladu sa pravilnikom;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje osam godina rada u prethodnom zvanju;

- najmanje šest godina rada u prethodnom zvanju sa magistraturom;

- najmanje pet godina rada u prethodnom zvanju sa doktoratom.

- položen stručni ispit i stečeno zvanje, u skladu sa pravilnikom;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje osam godina rada u prethodnom zvanju;;

- najmanje šest godina rada u prethodnom zvanju sa magistraturom;

- najmanje pet godina rada u prethodnom zvanju sa doktoratom.

 

Naziv radnog mesta

KONZERVATOR - RESTAURATOR

Konzervator restaurator

Viši konzervator restaurator

Konzervator restaurator savetnik

Opšti / tipični opis posla

- inicira, organizuje, koordinira i odgovoran je za obavljanje najsloženijih stručnih poslova u okviru delatnosti od opšteg interesa koja se odnosi na očuvanje kulturnog i istorijskog nasleđa - nepokretnih kulturnih dobara;

- sprovodi konzervaciju - restauraciju i preventivnu konzervaciju kulturnih dobara;

- izrađuje elaborate, studije i projekte zaštite kulturnih dobara i dobarapod prethodnomzaštitom i realizuje programe;

- vodi konzervatorsku dokumentaciju i vodi propisane evidencije o izvršenim ispitivanjima i radovima;

- kontroliše stanje kulturnih dobara u depoima;

- sarađuje na izradi plana konzervacije i sprovođenju plana;

- ispituje materijale, stanje i ugroženost predmeta radi određivanja tretmana;

- priprema propisane izveštaje;

- vrši nadzor i koordinira projekte konzervacije i predlaže projekte istraživanja u zaštiti, razvija programe obuke u oblasti konzervacije - restauracije i metodologiju u oblasti konzervacije - restauracije;

- priprema predloge za strateški razvoj u oblasti konzervacije - restauracije kroz obezbeđivanje optimalnih uslova čuvanja kulturnih dobara;

- učestvuje u poslovima konzervacije ,,in situ", samostalno vrši terensku konzervaciju i zaštitu kulturnih dobara i obavlja i druge stručne poslove na terenu;

- izrađuje dokumentaciju i publikacije o rezultatima rada;

- primenjuje i unapređuje metodologiju naučno-istraživačkog rada, konzervacije, restauracije i prezentacije kulturnog nasleđa.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit i stečeno zvanje, u skladu sa pravilnikom;

- znanje stranog jezika;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- položen stručni ispit i stečeno zvanje, u skladu sa pravilnikom;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje osam godina rada u prethodnom zvanju;

- najmanje šest godina rada u prethodnom zvanju sa magistraturom;

- najmanje pet godina rada u prethodnom zvanju sa doktoratom.

- položen stručni ispit i stečeno zvanje, u skladu sa pravilnikom;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje osam godina rada u prethodnom zvanju;

- najmanje šest godina rada u prethodnom zvanju sa magistraturom;

- najmanje pet godina rada u prethodnom zvanju sa doktoratom.

 

Naziv radnog mesta

ISTRAŽIVAČ U ZAŠTITI KULTURNOG NASLEĐA

Istraživač u zaštiti kulturnog nasleđa

Viši istraživač u zaštiti kulturnog nasleđa

Savetnik istraživač u zaštiti kulturnog nasleđa

Opšti / tipični opis posla

- organizuje, koordinira i odgovoran je za obavljanje najsloženijih stručnih poslova iz domena istraživačkog rada u vezi sa očuvanjem kulturnog i istorijskog nasleđa - nepokretnih kulturnih dobara: istraživanje svojstava materijala i razvoj materijala, kreiranje i sprovođenje eksperimenata, istraživanje boja pigmenta, lakova, ispitivanje procesa apsorpcije, rasejanja, interferencije svetlosti i fluorescencije, obrada materijala laserskom svetlošću;

- obavlja merenje i dijagnostiku materijala;

- obavlja sistemska merenja i analize parametara, testiranje i kontrolu kvaliteta, kao i merenja fluidnih, gasnih faza i reakcije čvrstog stanja;

- procenjuje fizičko-hemijske baze podataka, reakcionih šema i kinetika u planiranju ili optimizaciji procesa hemijskog inženjeringa;

- vrši bezbednosno planiranje, regulisanje i kontrolu procesa;

- obavlja poslove ispitivanja građevinskih materijala;

- planira, organizuje i sprovodi ispitivanje i snimanje stanja kulturnih dobara;

- utvrđuje stepen oštećenja i određuje metode u saradnji sa stručnim odeljenjima, za usporavanje, zaustavljanje i sprečavanje destruktivnih procesa;

- vrši istraživanje materijala i metoda koji mogu da se primene za usporavanje, zaustavljanje i sprečavanje destruktivnih procesa ili materijala i nedestruktivnih metoda koje mogu da se primene u procesu konzervacije i restauracije;

- vodi dokumentaciju o izvedenim ispitivanjima i straživanjima.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit i stečeno zvanje u skladu sa pravilnikom;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- položen stručni ispit i stečeno više zvanje u skladu sa pravilnikom;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje osam godina rada u prethodnom zvanju;

- najmanje šest godina rada u prethodnom zvanju sa magistraturom;

- najmanje pet godina rada u prethodnom zvanju sa doktoratom.

- najmanje osam godina rada u prethodnom zvanju;

- najmanje šest godina rada u prethodnom zvanju sa magistraturom;

- najmanje pet godina rada u prethodnom zvanju sa doktoratom.

 

Naziv radnog mesta

DOKUMENTARISTA

Dokumentarista

Viši dokumentarista

Dokumentarista savetnik

Opšti / tipični opis posla

- vodi Registar kulturnih dobara, stručnih dokumenata o kulturnim dobrima, inventara foto negativa i dijapozitiva;

- vodi evidenciju dobara koja uživaju prethodnu zaštitu i bazu podatka o evidentiranim dobrima;

- stručno obrađuje podatke u jedinstvenom sistemu zaštite;

- vrši unos i ažuriranje baza podataka o kulturnim dobrima i dobrima pod prethodnom zaštitom;

- vrši izdavanje i primanje svih dokumenata;

- vrši doradu dokumentacionog materijala;

- sarađuje sa imaocima i korisnicima kulturnih dobara;

- priprema informacije o stanju dokumentacije iz nadležnosti zavoda;

- učestvuje na savetovanjima vezanim za dokumentaciju nastalu u procesu zaštite kulturnog nasleđa;

- ostvaruje saradnju sa stručnim ustanovama iz oblasti zaštite kulturnih dobara.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- položen stručni ispit i stečeno zvanje u skladu sa pravilnikom;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- rad na računaru;

- znanje stranog jezika;

- položen stručni ispit i stečeno više zvanje u skladu sa pravilnikom;

- najmanje osam godina rada u prethodnom zvanju;

- najmanje šest godina rada u prethodnom zvanju sa magistraturom;

- najmanje pet godina rada u prethodnom zvanju sa doktoratom.

- najmanje osam godina rada u prethodnom zvanju;

- najmanje šest godina rada u prethodnom zvanju sa magistraturom;

- najmanje pet godina rada u prethodnom zvanju sa doktoratom.

 

Naziv radnog mesta

DOKUMENTARISTA POMOĆNIK

Opšti / tipični opis posla

- vodi dokumentaciju koja se obrazuje i čuva uz Registar nepokretnih kulturnih dobara i dobara koja uživaju status predhodne zaštite;

- sređuje fondove kod kojih su utvrđeni struktura i način ažuriranja,

- učestvuje u digitalizaciji o nepokretnim kulturnim dobrima i dobrima koja uživaju status prethodne zaštite, skenira, obrađuje skenirani materijal;

- izrađuje rezervne kopije i migracije podataka u jedinice čuvanja;

- unosi i ažurira kompjuterske baze podataka o nepokretnim kulturnim dobrima i dobrima koja uživaju status prethodne zaštite;

- kontaktira sa imaocima i korisnicima nepokretnih kulturnih dobara i dobara koja uživaju status prethodne zaštite u potraživanju dokumentacije;

- daje potrebna obaveštenja u vezi sa potrebnom dokumentacijom i upoznaje sa pravilima i načinom korišćenja dokumentacije;

- izdaje dokumentaciju korisnicima i razdužuje dokumentaciju, vodi evidenciju o korisnicima i korišćenoj dokumentaciji;

- vodi računa o bezbednosti dokumentacije.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit;

- znanje rada na računaru.

 

Naziv radnog mesta

SARADNIK ZA IZLOŽBENI I GRAFIČKI DIZAJN

Opšti / tipični opis posla

- obavlja poslove dizajniranja izložbi i svih ostalih manifestacija;

- učestvuje u realizaciji izložbi i svih ostalih manifestacija;

- osmišljava likovnu opremu publikacija;

- osmišljava i dizajnira obrazovni, informativni i propagandni materijal;

- obavlja poslove na izradi informativnog materijala za izložbe.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

DIPLOMIRANI BIBLIOTEKAR

Diplomirani bibliotekar

Viši diplomirani bibliotekar

Diplomirani bibliotekar savetnik

Opšti / tipični opis posla

- osmišljava i realizuje naučnoistraživačke projekte u bibliotečko-informacionoj delatnosti;

- izrađuje kriterijume za kategorizaciju, vodi registre i radi na poslovima zaštite kulturnog nasleđa - stare i retke bibliotečke građe;

- vodi statistiku i evidencije, analizira, prati stanje i predlaže mere za unapređenje delatnosti;

- kreira i sprovodi nabavnu politiku biblioteke popunjavanjem fondova svim vidovima nabavke i formira i vodi posebne zbirke;

- obrađuje sve oblike bibliotečko-informacione građe i izvora, formira referalne i druge baze podataka i obavlja poslove nacionalnih agencija;

- pruža korisnicima bibliotečko-informacionu građu i izvore u biblioteci i na daljinu i izrađuje koncepciju, organizuje i sprovodi edukativnu i stručnu pomoć korisnicima;

- kreira strategiju digitalizacije i formira i vodi digitalne zbirke i baze podataka;

- utvrđuje i sprovodi koncepciju čuvanja i revizije bibliotečko-informacione građe i izvora;

- planira, organizuje i realizuje međunarodnu saradnju, međubibliotečku pozajmicu i vrši promociju, prezentaciju i plasman srpske knjige u inostranstvo;

- sarađuje sa matičnom bibliotekarskom ustanovom.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- položen stručni ispit i stečeno više zvanje u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za sticanje viših stručnih zvanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti;

- znanje stranog jezika;

- rad na računaru;

- od tri do šest godina, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za sticanje viših stručnih zvanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti.

- od osam do 11 godina, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za sticanje viših stručnih zvanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti.

 

Naziv radnog mesta

INŽENJER KONZERVATOR

Konzervator - Inženjer

Viši konzervator - Inženjer

Opšti / tipični opis posla

- izrađuje i realizuje programe, elaborate, studije i projekte zaštite kulturnih dobara i dobara pod prethodnom zaštitom;

- obavlja tehničko snimanje i iscrtavanje nepokretnih kulturnih dobara i dobara koja uživaju prethodnu zaštitu i izradu dokumentacije postojećeg stanja;

- izrađuje predmer i predračun u cilju razrade projekata i uslova i mera tehničke zaštite;

- obavlja konzervatorski i stručni nadzor;

- izrađuje predloge uslova i mera tehničke zaštite za kulturna dobra i dobra pod prethodnom zaštitom.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit i stečeno zvanje, u skladu sa pravilnikom;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- posedovanje odgovarajućih inžinjerskih licenci za projektovanje ili izvođenje;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- položen stručni ispit i stečeno više zvanje, u skladu sa pravilnikom;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- posedovanje inžinjerskih licenci za projektovanje ili izvođenje;

- najmanje šest godina rada u zvanju konzervatora inženjera.

 

Naziv radnog mesta

SARADNIK NA ZAŠTITI KULTURNOG NASLEĐA

Saradnik na zaštiti kulturnog nasleđa

Viši saradnik na zaštiti kulturnog nasleđa

Savetnik na zaštiti kulturnog nasleđa

Opšti / tipični opis posla

- stara se o primeni zakona i drugih propisa, učešće u postupku predlaganja i pripreme izmene zakona i drugih propisa u vezi zaštite kulturnih dobara;

- stara se o primeni odgovarajućih međunarodnih konvencija;

- sprovodi upravni postupak u delatnosti zaštite nepokretnih kulturnih dobara, izrađuje predloge rešenja i drugih akata u upravnom postupku, obrađuje žalbe u upravnom postupku;

- prikuplja katastarsku i drugu pravnu dokumentaciju o kulturnim dobrima;

- obrađuje predloge odluka o proglašavanju i kategorizaciji kulturnih dobara, izrađuje predloge mišljenja koja zavod izdaje na osnovu zakona, izrađuje podneske nadležnim organima radi zaštite kulturnih dobara i sprovođenja zakona, predlaže mere nadležnim organima zavoda;

- sarađuje sa vlasnicima i korisnicima kulturnih dobara u cilju njihove adekvatne zaštite;

- daje informacije strankama u vezi pravne zaštite kulturnih dobara.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- položen stručni ispit i stečeno zvanje u skladu sa pravilnikom;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- položen stručni ispit i stečeno više zvanje u skladu sa pravilnikom;

- najmanje osam godina rada u prethodnom zvanju, odnosno,

- najmanje šest godina rada u prethodnom zvanju sa magistraturom;

- najmanje pet godina rada u prethodnom zvanju sa doktoratom.

- najmanje osam godina rada u prethodnom zvanju, odnosno,

- najmanje šest godina rada u prethodnom zvanju sa magistraturom;

- najmanje pet godina rada u prethodnom zvanju sa doktoratom.

 

Naziv radnog mesta

STRUČNI SARADNIK ZA TERENSKA ISTRAŽIVANJA

Stručni saradnik za terenska istraživanja

Viši stručni saradnik za terenska istraživanja

Savetnik za terenska istraživanja

Opšti / tipični opis posla

- crta pokretni i nepokretni arheološki materijal za terensku dokumentaciju, finalno publikovanje i monografije;

- učestvuje na terenskim istraživanjima zbog crtanja pokretnog arheološkog materijala;

- pomaže kod rada na tematskim i stalnim izložbama;

- samostalno razvija metodologiju rada;

- razvija i koordinira realizaciju istraživačkih projekata.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- položen stručni ispit i stečeno više zvanje u skladu sa pravilnikom;

- najmanje osam godina rada u prethodnom zvanju, odnosno,

- najmanje šest godina rada u prethodnom zvanju sa magistraturom;

- najmanje pet godina rada u prethodnom zvanju sa doktoratom.

- najmanje osam godina rada u prethodnom zvanju, odnosno,

- najmanje šest godina rada u prethodnom zvanju sa magistraturom;

- najmanje pet godina rada u prethodnom zvanju sa doktoratom.

 

Naziv radnog mesta

KOORDINATOR ZA MEĐUNARODNU SARADNJU

Koordinator za međunarodnu saradnju

Viši koordinator za međunarodnu saradnju

Savetnik koordinator za međunarodnu saradnju

Opšti / tipični opis posla

- predlaže, koordinira i evidentira planirane zadatke iz oblasti saradnje na međunarodnom planu, vodi korespondencijui priprema tekstove u vezi sa ovom saradnjom;

- priprema dokumentaciju o saradnji zavoda nameđunarodnom nivou;

- održava i koordinira poslove sa koordinatorima i licima zaduženim za realizacijumeđunarodne delatnosti;

- prikuplja i sređuje dokumentaciju o ustanovama sa kojima se ostvaruje saradnja;

- izrađuje projekte, planove i izveštaje;

- učestvuje u realizaciji međunarodnih projekata iz delokruga svog rada;

- učestvuje u razvoju istraživačkihmeđunarodnih projekata;

- učestvuje u razvoju programa obuke saradnika.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit;

- znanje dva strana jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- položen stručni ispit i stečeno zvanje, u skladu sa pravilnikom;

- znanje dva strana jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje osam godina rada u prethodnom zvanju, odnosno;

- najmanje šest godina rada u prethodnom zvanju sa magistraturom;

- najmanje pet godina rada u prethodnom zvanju sa doktoratom.

- položen stručni ispit i stečeno zvanje, u skladu sa pravilnikom;

- znanje dva stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje osam godina rada u prethodnom zvanju, odnosno;

- najmanje šest godina rada u prethodnom zvanju sa magistraturom;

- najmanje pet godina rada u prethodnom zvanju sa doktoratom.

 

Naziv radnog mesta

KONZERVATOR - TEHNIČAR

Konzervator tehničar

Viši konzervator tehničar

Opšti / tipični opis posla

- vrši tehničko snimanje i iscrtavanje postojećeg stanja i novoprojktovanog za kulturna dobra;

- učestvuje u izradi predmera i predračuna;

- priprema tehničku dokumentaciju za predloge Elaborata za utvrđivanje objekata za NKD;

- vrši tehničko snimanje i iscrtavanjelokaliteta sa arheološkim sadržajem;

- učestvuje u vršenju konzervatorskog nadzora;

- učestvuje u formiranju dokumentacije o kulturnim dobrima;

- vrši izradu tehničke dokumentacije za izradu urbanističkih i prostornih planova;

- učestvuje u tehničkoj pripremi izrade izložbi i publikacija o kulturnom nasleđu;

- učestvuje u izradi elaborata za zanatske radove na kulturnim dobrima.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit;

- znanje odgovarajućih kompjuterskih programa za izradu tehničke dokumentacije.

- položen stručni ispit;

- stečeno više zvanje, u skladu sa pravilnikom;

- najmanje osam godina rada u predhodnom zvanju.

 

Naziv radnog mesta

KONZERVATOR - RESTAURATOR TEHNIČAR

Konzervator - restaurator tehničar

Viši konzervator - restaurator tehničar

Opšti / tipični opis posla

- asistira na poslovima konzervacije i restauracije nepokretnih kulturnih dobra;

- asistira u realizaciji programa i projekata zaštite kulturnih dobara i dobara pod prethodnom zaštitom;

- poznavanje odgovarajućih kompjuterskih programa za izradu dokumentacije;

- izrađuje dokumentaciju o sprovedenim radovima na konzervaciji i restauraciji;

- obavlja uslužne poslove pri sprovođenju mera tehničke zaštite.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit.

- položen stručni ispit;

- stečeno više zvanje, u skladu sa pravilnikom;

- najmanje osam godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

SNIMATELJ SLIKE

Snimatelj slike

Viši snimatelj slike

Savetnik snimatelj slike

Opšti / tipični opis posla

- kordinira i organizuje rad, predlaže i planira adekvatne načine fotodokumentovanja, prezentovanja i interpretiranja kulturnog nasleđa i daje predloge za njihovo unapređenje;

- snima objekte, ambijente i dokumente o kulturnom nasleđu;

- vodi dnevnike snimanja;

- obrađuje filmove, izrađuje fotografije i obrađuje fotografije na računaru;

- izrađuje 3-D objekte na osnovu fotografija;

- 2-D i 3-D animiranje, snima kamerom;

- obavlja 3D lasersko skeniranje;

- učestvuje u pripremi informativno-propagandnog materijala, publikacija i učestvuje u informativno-propagandno-obrazovnom radu u oblasti zaštite spomenika kulture;

- odgovoran je za poverene aparate, stara se o održavanju aparata;

- publikuje rezultate svog istraživanja i rada;

- učestvuje u aktivnostima prezentacije i popularizacije nepokretnih kulturnih dobara;

- istražuje, prati i proučava dostignuća iz oblasti zaštite kulturnih dobara.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- položen stručni ispit i stečeno zvanje u skladu sa pravilnikom;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje osam godina rada u prethodnom zvanju, odnosno,

- najmanje šest godina rada u prethodnom zvanju sa magistraturom;

- najmanje pet godina rada u prethodnom zvanju sa doktoratom.

- položen stručni ispit i stečeno zvanje u skladu sa pravilnikom;

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje osam godina rada u prethodnom zvanju, odnosno,

- najmanje šest godina rada u prethodnom zvanju sa magistraturom;

- najmanje pet godina rada u prethodnom zvanju sa doktoratom.

 

Naziv radnog mesta

FOTOGRAF

Fotograf

Viši fotograf

Opšti / tipični opis posla

- obavlja foto snimanje u eksterijeru i enterijeru dobara i prostora za koje se pretpostavlja da mogu imati svojstva kulturnog dobra, dobara koja uživaju prethodnu zaštitu, nepokretnih i pokretnih kulturnih dobara koja se nalaze u nepokretnom kulturnom dobru;

- obavlja laboratorijsku obradu fotodokumentacije u crno-beloj i kolor tehnici;

- prikuplja i presnimava foto dokumentacije u cilju kompletiranja predloga elaborata za utvrđivanje nepokretnih kulturnih dobara, nepokretnih kulturnih dobara od velikog i izuzetnog značaja, projekata, elaborata i studija za zaštitu i korišćenje nepokretnih i pokretnih kulturnih dobara, za potrebe izrade prostorno-planskih dokumenata obrada filmova;

- izrađuje fotografije i numeriše negative za fototeku;

- vrši obradu fotografija;

- vrši snimanje dokumentarnih filmova filmskom i video tehnikom, praćenje i primena novih tehnika i tehnologije u oblasti foto filmske delatnosti;

- vrši obradu za prezentaciju i publikovanje snimljenog materijala;

- odgovara za poverenu opremu i stara se o održavanju iste;

- mikrofilmuje arhivsku građu;

- izrađuje dijapozitive;

- sarađuje na multimedijalnim projektima;

- vodi evidenciju o utrošku foto materijala i o dobijenim nalozima;

- odgovara za kulturna dobra koja se primaju na snimanje, po reversu, u fotolaboratoriji.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radanog iskustva.

- znanje rada na računaru u potrebnim softverima za obradu fotografija;

- najmanje osam godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

KNJIŽNIČAR

Knjižničar

Samostalni knjižničar

Viši knjižničar

Samostalni viši knjižničar

Opšti / tipični opis posla

- obrađuje i inventariše publikacije;

- vodi kartoteku posuđenih knjiga i evidenciju knjiga u biblioteci;

- obavlja poslove na izdavanju i vraćanju publikacija;

- učestvuje u reviziji bibliotečkog fonda;

- nadzire rad čitaonice i brine o fotokopiranju publikacija;

- koordinira i organizuje poslove oko koričenja bibliotečkog fonda;

- vrši tehničke poslove vezane za razmenu publikacija;

- učestvuje u nabavci knjiga i stručne periodike u saradnji sa bibliotekarom;

- samostalno tehnički obrađuje i inventariše publikacije.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

- na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije u obimu od 180 ESPB bodova, odnosno osnovne strukovne studije);

- na studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- položen stručni ispit u skladu sa pravilnikom o bližim uslovima za sticanje viših stručnih zvanja u
bibliotečko-informacionoj delatnosti;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za sticanje viših stručnih zvanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti;

- znanje rada na računaru;

- najmanje 15 godina rada od polaganja stručnog ispita.

- položen stručni ispit, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za sticanje viših stručnih zvanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za sticanje viših stručnih zvanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti;

- znanje rada na računaru;

- najmanje sedam godina rada od polaganja stručnog ispita.

 

Naziv radnog mesta

KOORDINATOR DIGITALNIH PROCESA

Opšti / tipični opis posla

- vrši istraživanje, analizu i eskternu selekciju celokupne potencijalne građe u oblasti zaštite kulturnog nasleđa za digitalizaciju u lokalnoj sredini i šire, u saradnji sa ustanovama kulture, subjektima u kulturi, lokalnom zajednicom i dr.

- prikuplja građu za digitalizaciju na terenu u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja;

- vrši internu selekciju građe za digitalizaciju u oblasti zaštite kulturnog nasleđa;

- predlaže prioritete za digitalizaciju u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja;

- inicira i koordinira izradu digitalnih kolekcija, zbirki;

- organizuje i prati rad zaposlenih na digitalizaciji;

- prati poslove pripreme dokumentacije u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja za koju će se vršiti digitalizacija, vrši koordinaciju poslova digitalizacije i skeniranja dokumentacije;

- sprovodi mere odgovarajuće zaštite fondova digitalizovane građe i učestvuje u poslovima digitalizacije;

- izrađuje programe u skladu sa definisanim kriterijumima prioriteta za digitalizaciju građe u Republici Srbiji.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru uključujući i poznavanje sistema skladištenja podataka i rada u bazama podataka;

- znanje rada u programima za grafičku obradu;

- znanje stranog jezika;

- poznavanje procesa digitalizacije.

 

Naziv radnog mesta

SARADNIK DIGITALNIH PROCESA

Opšti / tipični opis posla

- vrši obradu selektovane građe za digitalizaciju u skladu sa zakonskim aktima, standardima i prioritetima (imenuje predmet građe, opisuje fizičke karakteristike predmeta, određuje, ustanovljava period i geografsko poreklo građe, utvrđuje autora, procenjuje fizičko stanje predmeta i ostale radnje neophodne za izradu metapodataka za digitalizovanu građu) u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja;

- radi na formiranju digitalnih zbirki (implementaciji digitalizovani materijal u saradnji sa operaterom u repozitorijum digitalizovanog materijala, implementira metapodatke u bazu metapodataka u oblasti zaštite kulturnog nasleđa;

- predlaže mere i aktivnosti za stvaranje uslova za razvoj projekta digitalizacije arhivske građe u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja;

- obavlja poslove u cilju kontrole primene standarda u procesu digitalizacije zaštite kulturnog nasleđa;

- kreira planove za realizaciju razvoja digitalizacije u oblasti zaštite kulturnog nasleđa;

- učestvuje u realizaciji razvoja projekta digitalizacije u skladu sa savremenim tehnologijama u okviru postojeće mreže ustanova;

- upravlja i ažurira baze metapodataka i digitalnih repozitorijuma u okviru ustanove i povezuje sa drugim ustanovama;

- obavlja poslove grafičke obrade digitalizovanih materijala u programima za grafičku obradu.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru uključujući i poznavanje sistema skladištenja podataka i rada u bazama podataka;

- znanje rada u programima za grafičku obradu;

- znanje stranog jezika.

 

Naziv radnog mesta

OPERATER U PROCESU DIGITALIZACIJE

Opšti / tipični opis posla

- obavlja poslove digitalizacije, snimanje raspoloživom audio-vizulenom opremom, skeniranje građe - kulturnog nasleđa u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja;

- obavlja poslove skeniranja digitalizovanja mikrofilmovane građe na mikrofilm skenerima u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja;

- obavlja pripremu i obradu (imenovanje fajlova, smanjivanje za prezentativnu funkciju) digitalizovane kulturne baštine za implementaciju u digitalni repozitorijum.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- potrebno znanje za rad u programima za grafičku obradu;

- znanje stranog jezika;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

BIBLIOTEČKO-INFORMACIONA DELATNOST:

Naziv radnog mesta

ARHEOGRAF

Diplomirani arheograf

Viši diplomirani arheograf

Diplomirani arheograf savetnik

Opšti / tipični opis posla

- osmišljava, rukovodi i učestvuje u domaćim i međunarodnim naučno istraživačkim projektima u oblasti arheografije; obavlja najsloženije stručne poslove u okviru delatnosti od opšteg interesa koja se odnosi na očuvanje kulturnog i istorijskog nasleđa - stare i retke knjige;

- radi na rekonstituciji uništenog rukopisnog fonda Narodne biblioteke Srbije;

- rukovodi i učestvuje u izradi generalnog kataloga srpskih rukopisnih knjiga;

- osmišljava, rukovodi i učestvuje u izradi interdisciplinarnog arheografskog opisa južnoslovenskih ćirilskih rukopisa u zemlji i srpskih u inostranstvu, sa aspekata kodikologije, sadržine, jezika, pisma, iluminacije, poveza, filigrana i raščitavanja zapisa;

- rukovodi i učestvuje u izradi interdisciplinarnog arheografskog opisa starih srpskih štampanih knjiga u zemlji i inostranstvu;

- uređuje ili učestvuje u uređivanju, priređivanju i pripremi za štampu monografskih i periodičnih publikacija iz oblasti arheografije i srodnih;

- obavlja naučnoistraživački rad u različitim područjima medievistike;

- utvrđuje kriterijumeza digitalizacijui vođenje digitalne zbirke arheografske građe;

- izrađuje plan sprovođenja zaštite arheografske građe;

- obavlja arheografsku pripremu rukopisnih i starih štampanih knjiga za konzervaciju;

- obrađuje arheografsku građu u elektronskim bazama podataka.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- položen stručni ispit i stečeno zvanje, u skladu sa pravilnikom;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- položen stručni ispit i stečeno više zvanje, u skladu sa pravilnikom.

- u rasponu od tri do šest godina rada, u skladu sa pravilnikom.

- u rasponu od osam do 11 godina rada, u skladu sa pravilnikom.

 

Naziv radnog mesta

BIBLIOGRAF

Diplomirani bibliograf

Viši diplomirani bibliograf

Diplomirani bibliograf savetnik

Opšti / tipični opis posla

- organizuje, rukovodi i učestvuje u kataloško-bibliografskoj obradi i redakciji monografskih, serijskih i delova publikacija u procesu izrade svih vrsta bibliografija;

- bavi se naučnim i stručnim bibliografskim istraživanjima, izučavanjem istorije, teorije bibliografije i metodologijom izrade svih vrsta bibliografija;

- obavlja samostalna istraživanja u domenu srpskog izdavaštava i štamparstva;

- učestvuje u radu na izradi svih bibliografskih projekata od međunarodnog, nacionalnog i lokalnog značaja;

- izrađuje i rediguje sve vrste pojedinačnih i kumulativnih registara u svim vrstama bibliografija;

- učestvuje u izradi i redakciji svih vrsta normativnih datoteka na lokalnom i nacionalnom nivou;

- učestvuje u kontinuiranoj edukaciji kadrova o kataloško-bibliografskoj praksi - predavanja, seminari i kursevi;

- izrađuje metodološka uputstva i priručnike iz bibliografije;

- učestvuje u izradi projekata na digitalizaciji svih vrsta bibliografija;

- učestvuje u uređivanju i priređivanju stručnih inaučnih publikacija.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne ) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- položen stručni ispit i stečeno zvanje, u skladu sa pravilnikom;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- položen stručni ispit i stečeno više zvanje, u skladu sa pravilnikom;

- u rasponu od tri do šest godina rada, u skladu sa pravilnikom.

- u rasponu od osam do 11 godina rada, u skladu sa pravilnikom.

 

Naziv radnog mesta

DIPLOMIRANI BIBLIOTEKAR

Diplomirani bibliotekar

Viši diplomirani bibliotekar

Diplomirani bibliotekar savetnik

Opšti / tipični opis posla

- osmišljava i rukovodi naučnoistraživačkim projektima u bibliotečko-informacionoj delatnosti;

- obavlja najsloženije stručne poslove u okviru delatnosti od opšteg interesa koja se odnosi na očuvanje kulturnog i istorijskog nasleđa - stare i retke knjige;

- planira, organizuje i realizuje međunarodnu saradnju i međubibliotečku pozajmicu i vrši promociju, prezentaciju i plasman srpskih publikacija u inostranstvo;

- koordinira rad konzorcijuma biblioteka, planira, organizuje i realizuje koordiniranu nabavku inostrane naučne literature;

- projektuje i održava Centralni uzajamni katalog Republike Srbije;

- kreira strategiju digitalizacije i formira i vodi digitalne zbirke i baze podataka;

- vodi statistiku i evidencije, analizira, prati stanje i predlaže mere za unapređenje delatnosti;

- kreira i sprovodi nabavnu politiku biblioteke popunjavanjem fondova svim vidovima nabavke i formira i vodi posebne zbirke;

- obrađuje sve oblike bibliotečko-informacione građe i izvora, vrši redakciju kataloga, formira referalne i druge baze podataka i obavlja poslove nacionalnih agencija;

- omogućava korisnicima pristup bibliotečko-informacionoj građi i izvorima u biblioteci i na daljinu i izrađuje koncepciju, organizuje i sprovodi edukativnu i stručnu pomoć korisnicima;

- utvrđuje i sprovodi koncepciju čuvanja i revizije bibliotečko-informacione građe i izvora;

- izrađuje kriterijume za kategorizaciju, vodi registre i radi na ostalim poslovima zaštite stare i retke bibliotečke građe;

- planira, organizuje i realizuje program odnosa sa javnošću.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne ) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- položen stručni ispit i stečeno zvanje u skladu sa pravilnikom;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- položen stručni ispit i stečeno više zvanje u skladu sa pravilnikom;

- u rasponu od tri do šest godina rada u skladu sa pravilnikom.

- u rasponu od osam do 11 godina rada u skladu sa pravilnikom.

 

Naziv radnog mesta

BIBLIOTEČKI INSTRUKTOR

Bibliotečki instruktor - diplomirani bibliotekar

Bibliotečki instruktor - viši diplomirani bibliotekar

Bibliotečki instruktor - diplomirani bibliotekar savetnik

Opšti / tipični opis posla

- obavlja naučna i stručna istraživanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti;

- na osnovu utvrđenog stanja, potreba i uslova rada u bibliotekama učestvuje u utvrđivanju mera za unapređenje rada i razvoja biblioteka;

- izrađuje koncepciju, planove i programe i organizuje sve oblike stalnog stručnog usavršavanja bibliotečko-informacionih stručnjaka i organizuje stručne ispite;

- učestvuje u razvoju bibliotečko-informacione delatnosti u Republici Srbiji, u izgradnji jedinstvene nacionalne mreže biblioteka i u izgradnji jedinstvenog nacionalnog bibliografsko-informacionog sistema;

- učestvuje u izradi predloga dugoročne strategije razvoja biblioteka i kratkoročnih programa i projekata;

- prati stanje i proučava potrebe i uslove rada u bibliotekama i predlaže mere za unapređenje rada i razvoj biblioteka;

- nadzire stručni rad biblioteka i pruža stručnu pomoć bibliotekama i realizuje instruktorski rad sa zaposlenima u bibliotekama;

- prati pravne propise i standarde u delatnosti i njihovo sprovođenje i učestvuje u njihovoj izradi;

- programira, formira i vodi baze o radu biblioteka, prikuplja i obrađuje statističke podatke i izveštaje i vodi registar biblioteka.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- položen stručni ispit i stečeno zvanje, u skladu sa pravilnikom;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- položen stručni ispit i stečeno više zvanje, u skladu sa pravilnikom;

- u rasponu od tri do šest godina rada, u skladu sa pravilnikom.

- u rasponu od osam do 11 godina rada, u skladu sa pravilnikom.

 

Naziv radnog mesta

BIBLIOTEČKI INFORMATOR

Diplomirani informator

Viši diplomirani informator

Diplomirani informator savetnik

Opšti / tipični opis posla

- prati naučnoistraživačke projekte, predlaže učešće biblioteke u njima i koordinira saradnju sa domaćim i inostranim partnerima u oblasti naučnoistraživačkog rada;

- planira, organizuje i realizuje međunarodnu saradnju i međubibliotečku pozajmicu bibliotečko-informacione građe i izvora;

- koordinira rad konzorcijuma biblioteka, koordinira nabavku inostrane naučne literature (KoBSON);

- prati i analizira stanje i predlaže smernice za unapređenje poslova;

- nabavlja, istražuje, analizira i obrađuje bibliotečko-informacionu građu i izvore;

- projektuje, formira i održava referalne baze podataka i sisteme naučnih informacija;

- testira i daje predloge za unapređenje programskih aplikacija za prikazivanje i održavanje baza podataka;

- uređuje veb stranicu biblioteke i prezentaciju biblioteke na drugim internet portalima;

- pruža korisnicima bibliotečko-informacionu građu i izvore u biblioteci i na daljinu;

- izrađuje koncepciju, organizuje i sprovodi edukativnu i stručnu pomoć korisnicima i bibliotekarima;

- vodi statistiku i razne vrste evidencija.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- položen stručni ispit i stečeno zvanje, u skladu sa pravilnikom;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- položen stručni ispit i stečeno više zvanje, u skladu sa pravilnikom;

- u rasponu od tri do šest godina rada, u skladu sapravilnikom.

- u rasponu od osam do 11 godina rada, u skladu sa pravilnikom.

 

Naziv radnog mesta

DOKUMENTARISTA

Diplomirani dokumentarista

Viši diplomirani dokumentarista

Diplomirani dokumentarista savetnik

Opšti / tipični opis posla

- prati stanje i radi na poslovima unapređenja i razvoja informaciono-dokumentacione delatnosti ustanove i predlaže mere za unapređenje;

- formira i održava referalne i druge baze podataka;

- prikuplja, evidentira i obrađuje informaciono-dokumentacionu građu i bio-bibliografske podatke o autorima i istraživačima iz ustanove;

- sakuplja i obrađuje podatke o izdavačkoj produkciji ustanove;

- prati produkciju sekundarnih izvora informacija;

- priprema i pruža informacije i referalne usluge u čitaonici i na daljinu;

- istražuje citiranost radova autora i izdaje potvrde o citiranosti;

- obavlja međubibliotečku pozajmicu publikacija iz inostranstva;

- priprema i izrađuje inpute za bazu AGRIS;

- vodi statistiku irazne vrste evidencija.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- položen stručni ispit i stečeno zvanje, u skladu sa pravilnikom;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- položen stručni ispit i stečeno više zvanje, u skladu sa pravilnikom;

- u rasponu od tri do šest godina rada, u skladu sa pravilnikom.

- u rasponu od osam do 11 godina rada, u skladu sa pravilnikom.

 

Naziv radnog mesta

DIPLOMIRANI KONZERVATOR

Diplomirani konzervator

Viši diplomirani konzervator

Diplomirani konzervator savetnik

Opšti / tipični opis posla

- samostalno sprovodi zaštitu, konzervaciju i restauraciju i obavlja širok obim najsloženijih stručnih i savetodavnih poslova u okviru delatnosti od opšteg interesa koja se odnosi na očuvanje kulturnog i istorijskog nasleđa - stare i retke bibliotečke građe na teritoriji Republike Srbije;

- predlaže, priprema i koordinira naučno-istraživačke projekte, objavljuje stručne radove, uspostavlja i ostvaruje saradnju sa domaćim i inostranim institucijama iz oblasti zaštite i konzervacije;

- planira i realizuje naučno-istraživački rad u oblasti zaštite i konzervacije;

- organizuje i kontroliše preduzete mere zaštite, konzervacije i restauracije za svaku pojedinačnu jedinicu bibliotečke i muzejske građe;

- planira, izrađuje i sprovodi godišnje izveštaje, analize i programe prioriteta kulturnih dobara, smeštaja i mere zaštite bibliotečke građe u biblioteci, kao i na teritoriji Republike;

- prati pravne propise i učestvuje u njihovoj izradi;

- utvrđuje, primenjuje i usavršava postojeće mere zaštite, konzervacije i restauracije i prati najsavremenije metode, materijale i tehnike, kroz literaturu i stručne skupove u zemlji i inostranstvu;

- prati mikro-klimatske uslove u depoima, obavlja mikro-biološku kontrolu fondova, vrši proces sterilizacije, dezinsekcije i dezinfekcije biološki ugrožene građe;

- vrši konzervaciju i restauraciju oštećenih kulturnih pokretnih dobara: rukopisne, štampane građe, fotografija, neknjižne građe i umetničkih dela na svim tipovima papirnih nosioca, kao i povez i prepovez stare i retke knjige;

- sprovodi fizičko-hemijske analize papira, kože, pergamenta, bojenih medija, bojenih slojeva, pravi rastvarače i veziva i vrši kontrolu ispravnosti istih;

- osmišljava i realizuje koncepciju stručnog obrazovanja i usavršavanja iz oblasti zaštite, konzervacije i restauracije.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- položen stručni ispit i stečeno zvanje, u skladu sa pravilnikom;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- položen stručni ispit i stečeno više zvanje, u skladu sa pravilnikom;

- u rasponu od tri do šest godina rada, u skladu sa pravilnikom.

- u rasponu od osam do 11 godina rada, u skladu sa pravilnikom.

 

Naziv radnog mesta

LEKTOR

Lektor - diplomirani bibliotekar

Lektor - viši diplomirani bibliotekar

Lektor - diplomirani bibliotekar savetnik

Opšti / tipični opis posla

- vrši jezičke, jezičko-logičke, stilske, materijalne i druge ispravke u skladu sa kulturološkim, tradicionalnim i utvrđenim jezičkim i pravopisnim pravilima: sintaksičkim, leksičkim i semantičkim;

- i vrši korekturu teksta prethodno pripremljenog za štampu;

- vrši intervencije na konstrukciji rečenice i strukturi teksta; razvija i primenjuje standarde funkcionalnog jezičkog stila, zavisno od
jezičko-funkcionalne vrste teksta (administrativni, publicistički, naučni, književnoumetnički) koji ispravlja;

- vrši jezičku redakciju i održava konsultacije sa autorima i prevodiocima radi unapređenja stručnih autorskih tekstova i prevoda, a u skladu sa razvojem bibliotečko-informacione delatnosti;

- učestvuje u realizaciji stručnih izložbi: vrši jezičku redakciju, lektorske i koretorske ispravke pripremljenog izložbenog materijala i pratećih kataloga, kao i ostalih stručnih tekstova za potrebe kulturnih programa koji se realizuju u okviru biblioteke i za potrebe marketinga;

- stručni je konsultant uprave za sva stilsko-jezička pitanja i važeće pravopisne norme;

- vrši konsultacije za uređenje sajta, pisanje dopisa i zvaničnih obaveštenja;

- vodi stručne konsultacije i obuke zaposlenih u cilju unapređenja stila i jezika i njihove primene u naučnim radovima zaposlenih;

- stručni je saradnik za pitanja srpskog jezika u pružanju usluga korisnicima i učestvuje u nabavci stručne referentne literature za srpski jezik;

- sarađuje sa urednicima različitih edicija, tehničkim urednicima, dizajnerima i drugim spoljnim saradnicima;

- sarađuje s najvišim institucijama za standardizaciju i razvoj srpskog jezika Institutom za srpski jezik i Odborom za standardizaciju srpskoga jezika;

- predlaže izmene i dopune jezičke regulative, odnosno učestvuje u unapređenju i razvoju srpskog jezika u skladu sa razvojem stručne terminologije bibliotečko-informacione delatnosti, a koja mora biti u skladu sa važećim jezičkim i pravopisnim normama srpskoga jezika.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika, položen stručni ispit i stečeno zvanje, u skladu sa pravilnikom;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- položen stručni ispit i stečeno više zvanje, u skladu sa pravilnikom;

- u rasponu od tri do šest godina rada, u skladu sa pravilnikom.

- u rasponu od osam do 11 godina rada, u skladu sa pravilnikom.

 

Naziv radnog mesta

UREDNIK IZDAVAČKE DELATNOSTI

Urednik izdavačke delatnosti - diplomirani bibliotekar

Urednik izdavačke delatnosti - viši diplomirani bibliotekar

Urednik izdavačke delatnosti - diplomirani bibliotekar savetnik

Opšti / tipični opis posla

- prati i istražuje izdavačku delatnost biblioteka;

- prikuplja predloge i učestvuje u realizaciji izdavačkog programa biblioteke;

- uređuje izdavačke edicije i pojedinačne monografske i serijske publikacije biblioteke;

- učestvuje u uređivanju i realizaciji zajedničkih izdanja biblioteke sa drugim bibliotekama i ustanovama;

- učestvuje u realizaciji programa promocija izdanja biblioteke i plasmana izdanja biblioteke;

- učestvuje u radu na koordinaciji izdavačke delatnosti u mreži biblioteka Srbije;

- učestvuje u izradi programa digitalizacije izdanja biblioteke;

- učestvuje u radu radnih tela biblioteke u oblasti izdavačke delatnosti.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika, položen stručni ispit i stečeno zvanje, u skladu sa pravilnikom;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- položen stručni ispit i stečeno više zvanje, u skladu sa pravilnikom;

- u rasponu od tri do šest godina rada, u skladu sa pravilnikom.

- u rasponu od osam do 11 godina rada, u skladu sa pravilnikom.

 

Naziv radnog mesta

UREDNIK KULTURNIH PROGRAMA

Urednik kulturnih programa - diplomirani bibliotekar

Urednik kulturnih programa - viši diplomirani bibliotekar

Urednik kulturnih programa - diplomirani bibliotekar savetnik

Opšti / tipični opis posla

- prati kulturnu delatnosti biblioteka i ustanova kulture;

- radi naučna i stručna istraživanja kulturne delatnosti biblioteka;

- radi istraživanja interesa, potreba i navika korisnika usluga;

- radi projekte, programe i programe mera za unapređenje kulturne delatnosti biblioteke;

- planira, programira i realizuje kulturnu delatnost biblioteke;

- učestvuje u realizaciji programa promocija izdanja biblioteke;

- planira i ostvaruje saradnju biblioteke sa drugim bibliotekama i ustanovama;

- uređuje i ažurira podatke i tekstove za objavljivanje na sajtu i društvenim mrežama;

- prikuplja, obrađuje i čuva dokumentaciju i vodi statistiku o kulturnim programima biblioteke.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- položen stručni ispit i stečeno zvanje, u skladu sa pravilnikom;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- položen stručni ispit i stečeno više zvanje, u skladu sa pravilnikom;

- u rasponu od tri do šest godina rada, u skladu sa pravilnikom.

- u rasponu od osam do 11 godina rada, u skladu sa pravilnikom.

 

Naziv radnog mesta

BIBLIOTEKAR

Bibliotekar

Viši bibliotekar

Bibliotekar savetnik

Opšti / tipični opis posla

- učestvuje u nabavci bibliotečko-informacione građe i izvora i vrši plasman srpskih publikacija u inostranstvo;

- učestvuje u obradi bibliotečko-informacione građe i izvora i formiranju referalne i drugih baza podataka;

- učestvuje u formiranju digitalnih zbirki i izrađuje i implementira meta-podatke;

- učestvuje u formiranju i vođenju posebnih zbirki;

- pruža korisnicima bibliotečko-informacionu građu i izvore u biblioteci i na daljinu;

- čuva i revidira bibliotečko-informacionu građu i izvore;

- vodi statistiku i razne vrste evidencija.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije u obimu od 180 ESPB bodova, odnosno osnovne strukovne studije);

- na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- položen stručni ispit i stečeno zvanje, u skladu sa pravilnikom;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- položen stručni ispit i stečeno više zvanje u skladu sa pravilnikom;

- najmanje osam godina radnog iskustva.

- najmanje 13 godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

VIŠI KNJIŽNIČAR

Viši knjižničar

Samostalni viši knjižničar

Opšti / tipični opis posla

- učestvuje u nabavci bibliotečko-informacione građe i izvora i vrši evidenciju i distribuciju građe;

- učestvuje u obradi bibliotečko-informacione građe i izvora i učestvuje u formiranju referalnih i drugih baza podataka;

- obezbeđuje korisnicima pristup bibliotečko-informacionoj građi i izvorima u biblioteci i na daljinu;

- radi na čuvanju i reviziji bibliotečko-informacione građe i izvora;

- priprema građu za digitalizovanje;

- vodi statistiku i ostale evidencije.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije u obimu od 180 ESPB bodova, odnosno osnovne strukovne studije);

- na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- položen stručni ispit i stečeno zvanje, u skladu sa pravilnikom;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- položen stručni ispit i stečeno više zvanje,u skladu sa pravilnikom;

- najmanje osam godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

VIŠI TEHNIČAR - KONZERVATOR

Viši tehničar - konzervator

Samostalni viši tehničar - konzervator

Opšti / tipični opis posla

- priprema građu za proces digitalizacije;

- primenjuje postojeće mere konzervacije;

- konzervira i restaurira oštećenu štampanu građu i mlađe rukopise;

- restaurira stare kožne i pergamentne poveze;

- izrađuje povez stare i retke knjige u nov kožni ili pergamentni povez poštujući srednjovekovni način šivenja i povezivanja;

- stručno i praktično osposobljava nove kadrove.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije u obimu od 180 ESPB bodova, odnosno osnovne strukovne studije);

- na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- položen stručni ispit i stečeno zvanje, u skladu sa pravilnikom;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- položen stručni ispit i stečeno više zvanje, u skladu sa pravilnikom;

- najmanje osam godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

KNJIŽNIČAR

Knjižničar

Samostalni knjižničar

Opšti / tipični opis posla

- upisuje članove, zadužuje i razdužuje korisnike;

- vodi evidencije i izrađuje dokumentaciju za bibliotečko-informacionu građu i izvore;

- obezbeđuje korisnicima pristup bibliotečko-informacionoj građi i izvorima u biblioteci i na daljinu;

- učestvuje u obradi bibliotečko-informacione građe i izvora;

- radi na smeštaju, čuvanju i revidiranju bibliotečko-informacione građe i izvora;

- radi na distribuciji bibliotečko-informacione građe i izvora;

- skenira i umnožava bibliotečko-informacionu građu za korisnike;

- snima materijal za mikrofilm i izrađuje mikrofilmove;

- priprema digitalizovanu građu za implementaciju u digitalnu biblioteku i grafički obrađuje digitalizovani materijal.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- položen stručni ispit i stečeno zvanje, u skladu sa pravilnikom;

- najmanje devet meseci radnog iskustva.

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- položen stručni ispit i stečeno više zvanje, u skladu sa pravilnikom;

- najmanje 15 godina i devet meseci radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

TEHNIČAR - KONZERVATOR

Tehničar konzervator

Samostalni tehničar konzervator

Opšti / tipični opis posla

- primenjuje postojeće mere konzervacije;

- konzervira i restaurira oštećenu štampanu građu;

- vrši postupak mašinske restauracije;

- vrši postupak ručne restauracije papira i kožnih poveza stare i retke knjige;

- pravi lepkove i rastvore.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- položen stručni ispit i stečeno zvanje, u skladu sa pravilnikom;

- najmanje devet meseci radnog iskustva.

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- položen stručni ispit i stečeno više zvanje, u skladu sa pravilnikom;

- najmanje 15 godina i devet meseci radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

KNJIGOVEZAC

Knjigovezac

Knjigovezac specijalista

Opšti / tipični opis posla

- restaurira stare kožne i pergamentne poveze;

- prepovezuje stare i retke knjige u nov kožni ili pergamentni povez, poštujući srednjovekovni način šivenja i povezivanja;

- povezuje i prepovezuje bibliotečko-informacionu građu;

- restaurira savremeni povez;

- izrađuje zaštitne kutije za kulturna dobra.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- šest meseci radnog iskustva.

 

- specijalistički ispit.

 

Naziv radnog mesta

POMOĆNI RADNIK MANIPULANT BIBLIOTEČKE GRAĐE

Opšti / tipični opis posla

- prima i razvrstava bibliotečku građu pristiglu u magacin;

- obavlja poslove u vezi sa kopiranjem i prepovezivanjem knjiga;

- izdvaja knjige za koričenje, formira spisak;

- raspoređuje bibliotečki fond;

- proverava tehničke uslove čuvanja knjiga.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- najmanje šest meseci radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

POMOĆNI RADNIK NA KONZERVACIJI

Opšti / tipični opis posla

- konzervira i restaurira oštećenu štampanu građu;

- obavlja pomoćne poslove pri konzervaciji;

- pravi lepkove i rastvore;

- obavlja ostale pomoćne poslove u restauraciji retkih knjiga, novina i časopisa pod nadzorom rukovodioca.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- najmanje šest meseci radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

KOORDINATOR DIGITALNIH PROCESA

Opšti / tipični opis posla

- vrši istraživanje, analizu i eskternu selekciju celokupne potencijalne građe u oblasti zaštite kulturnog nasleđa za digitalizaciju u lokalnoj sredini i šire, u saradnji sa ustanovama kulture, subjektima u kulturi, lokalnom zajednicom i dr.;

- kreira politiku u oblasti digitalizacije;

- učestvuje u osmišljavanju funkcionalnosti digitalnih platformi;

- prikuplja građu za digitalizaciju na terenu u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja;

- vrši internu selekciju građe za digitalizaciju u oblasti zaštite kulturnog nasleđa;

- predlaže prioritete za digitalizaciju u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja;

- inicira i koordinira izradu digitalnih kolekcija, zbirki;

- organizuje i prati rad zaposlenih na digitalizaciji;

- prati poslove pripreme dokumentacije u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja za koju će se vršiti digitalizacija, vrši koordinaciju poslova digitalizacije i skeniranja dokumentacije;

- sprovodi mere odgovarajuće zaštite fondova digitalizovane građe i učestvuje u poslovima digitalizacije;

- izrađuje programe u skladu sa definisanim kriterijumima prioriteta za digitalizaciju građe u Republici Srbiji;

- aktivno prati razvoj oblasti digitalizacije na međunarodnom planu;

- planira aktivnosti u oblasti promocije digitalnh sadržaja i njihovog plasmana, korišćenjem digitalnih medija, kao i standardnih oblika predstavljanja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru, uključujući i poznavanje sistema za skladištenje podataka i rada u bazama podataka;

- znanje rada u programima za grafičku obradu;

- znanje stranog jezika;

- poznavanje procesa digitalizacije.

 

Naziv radnog mesta

SARADNIK ZA DIGITALNE PROCESE

Opšti / tipični opis posla

- učestvuje u istraživanju, analizi i eskternoj selekciji celokupne potencijalne građe u oblasti zaštite kulturnog nasleđa za digitalizaciju u lokalnoj sredini i šire, u saradnji sa ustanovama kulture, subjektima u kulturi i lokalnom zajednicom;

- učestvuje u kreiranju politike u oblasti digitalizacije;

- učestvuje u osmišljavanju funkcionalnosti digitalnih platformi;

- učestvuje u prikupljanju građe za digitalizaciju na terenu u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja;

- učestvuje u izboru građe za digitalizaciju, vrši obradu selektovane građe za digitalizaciju u skladu sa zakonskim aktima, standardima i prioritetima (imenuje predmet građe, opisuje fizičke karakteristike predmeta, određuje, ustanovljava period i geografsko poreklo građe, utvrđuje autora, procenjuje fizičko stanje predmeta i ostale radnje neophodne za izradu metapodataka za digitalizovanu građu) u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja;

- radi na formiranju digitalnih zbirki (implementaciji digitalizovani materijal u saradnji sa operaterom u repozitorijum digitalizovanog materijala, implementira metapodatke u bazu metapodataka, vrši konverziju u različite formate ispisa) u oblasti zaštite kulturnog nasleđa;

- predlaže mere i aktivnosti za stvaranje uslova za razvoj projekta digitalizacije građe u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja;

- obavlja poslove u cilju kontrole primene standarda u procesu digitalizacije zaštite kulturnog nasleđa;

- kreira planove za realizaciju razvoja digitalizacije u oblasti zaštite kulturnog nasleđa;

- učestvuje u realizaciji razvoja projekta digitalizacije u skladu sa savremenim tehnologijama u okviru postojeće mreže ustanova i prati dostignuća na međunarodnom nivou;

- upravlja, ažurira i rediguje baze metapodataka i digitalnih repozitorijuma u okviru ustanove i povezuje sa drugim ustanovama;

- obavlja poslove grafičke obrade digitalizovanih materijala u programima za grafičku obradu;

- učestvuje u promociji digitalnih sadržaja i njihovom plasmanu, korišćenjem digitalnih medija, kao i standardnih oblika predstavljanja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru uključujući i poznavanje sistema za skladištenje podataka i rada u bazama podataka;

- znanje rada u programima za grafičku obradu;

- znanje stranog jezika.

 

Naziv radnog mesta

OPERATER ZA DIGITALNE PROCESE

Opšti / tipični opis posla

- obavlja poslove digitalizacije, snimanje raspoloživom audio-vizulenom opremom, skeniranje građe - kulturnog nasleđa u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja;

- obavlja poslove skeniranja digitalizovanja mikrofilmovane građe na mikrofilm skenerima u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja;

- obavlja pripremu i obradu (imenovanje fajlova, smanjivanje za prezentativnu funkciju) digitalizovane kulturne baštine za implementaciju u digitalni repozitorijum.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- znanje rada na računaru;

- znanje rada u programima za grafičku obradu;

- znanje stranog jezika;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

SCENSKO STVARALAŠTVO, PRODUKCIJA I INTERPRETACIJA:

Naziv radnog mesta

REDITELJ

Reditelj drame

Reditelj opere

Reditelj umetničke igre

Filmski i televizijski reditelj

Reditelj animiranog filma

Opšti / tipični opis posla

- režira dela u okviru usvojenog plana / programa ustanove / plana snimanja i namenske audio vizuelne i scenske programe;

- osmišljava i stvara scensko, odnosno audio-vizuelno autorsko delo dogovora sa autorima i izvođačima;

- komunicira i sarađuje sa svim učesnicima u stvaranju i izvođenju projekta / programa, u cilju obezbeđenja uslova za najcelishodniji umetnički pristup i realizaciju;

- vodi i realizuje probe (čitaće, mizanscenske, generalne) prema rasporedu, kao njihov umetnički nosilac;

- priprema probe i obnove repertoarskih predstava, koncerata i ostalih programa;

- prati kvalitet izvođenja projekta / programa koje je režirao, a koje se nalaze na redovnom repertoaru;

- promoviše projekat / program u marketinškim akcijama;

- umetnički rukovodi poslovima snimanja, kontrole i reprodukcije audio-video materijala;

- realizuje snimanje ipostpodukciju materijala programa / projekta;

- režira i montira video materijale i spotove za potrebe promocije projekta / programa, u saradnji sa saradnicima;

- priprema i montira audio vizuelne materijale za prezentaciju, promociju i arhivu projekta;

- realizuje ideju scenarija, koja inicira stvaranje audio vizuelnog dela / filma;

- piše sinopsis i knjigu snimanja za audio vizuelno delo / film;

- prikazuje u formi stripa sa svim ključnim situacijama filmske radnje podeljene u kadrove s vremenskim trajanjima, načinom montaže, naznačenim dijalozima i šumovima i uputstvima za muziku;

- režira i nadgleda montažu materijala za potrebe audio vizuelnih dela (animiranih, igranih i dokumentarnih filmova, TV drama i serija, kao i televizijskih i ekonomsko propagandnih spotova i kampanja);

- prati i kontroliše pripremu, produkciju, postprodukciju svih audio vizuelnih materijala uključujući i sve formate za dalju eksploataciju i arhiviranje audio vizuelnog dela, televizijskih i ekonomsko propagandnih spotova i kampanja);

- prati i kontroliše pripremu, produkciju, postprodukciju svih audio vizuelnih materijala uključujući i sve formate za dalju eksploataciju i arhiviranje audio vizuelnog dela.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti/ radno iskustvo/kompetencija

- visok umetnički ugled;

- značajna učešća na domaćim i inostranim festivalima prvog reda;

- osvojena strukovna priznanja;

- znanje stranog jezika.

- visok umetnički ugled;

- značajna učešća na domaćim i inostranim festivalima prvog reda;

- osvojena strukovna priznanja;

- znanje stranog jezika;

- srednja muzička škola.

- visok umetnički ugled;

- značajna učešća na domaćim i inostranim festivalima prvog reda;

- osvojena strukovna priznanja;

- znanje stranog jezika.

- najmanje tri godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

REDITELJ ASISTENT

Reditelj drame - asistent

Reditelj opere - asistent

Reditelj umetničke igre - asistent

Filmski i televizijski reditelj - asistent

Reditelj animiranog filma - asistent

Opšti / tipični opis posla

- obavlja poverene poslove u koncepciji izvođenja dela u dogovoru sa rediteljem ili samostalno manje rediteljske zadatke;

- formira knjigu režije / snimanja (story-board), nastale u toku proba, na osnovu rediteljske koncepcije u tačno određenim okvirima
muzičko-tekstualnog sadržaja;

- vrši zapise, formira knjigu u tačno određenim okvirima vizuelno-tekstualnog sadržaja, zapisuje na osnovu rediljske koncepcije;

- kontroliše faze procesa rada na opremanju novih predstavai prati pravilnost scenskog izvođenja / snimanja, o čemu izveštava reditelja;

- vodi manje zahtevne probe i pripreme po odluci reditelja;

- samostalno režira muzičko-scenska dela koja nisu na redovnom repertoaru;

- samostalno režira animirane predloške u dogovoru sa rediteljem.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo/kompetencija

- visok umetnički ugled;

- značajna učešća na domaćim i inostranim festivalima prvog reda;

- osvojena strukovna priznanja;

- znanje stranog jezika;

- visok umetnički ugled;

- značajna učešća na domaćim i inostranim festivalima prvog reda;

- osvojena strukovna priznanja;

- znanje stranog jezika;

- srednja muzička škola;

- visok umetnički ugled;

- značajna učešća na domaćim i inostranim festivalima prvog reda;

- osvojena strukovna priznanja;

- znanje stranog jezika;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

DIRIGENT

Glavni dirigent / Šef dirigent

Dirigent

Dirigent šef hora

Opšti / tipični opis posla

- izvodi zvučno, odnosno vizuelno ili zvučno-vizuelno autorsko delo stvarajući interpretaciju;

- diriguje na koncertima / predstavama u skladu sa Planom i Programom umetničke sezone i rukovodi organizacijom sprovođenja i realizacijom Programa rada i Plana umetničkog razvoja;

- koordinira i organizuje program koncertne sezone;

- učestvuje u radu Umetničkog saveta i kreira repertoare i predlaže angažmane izvođača i učestvuje u promociji predstava;

- pruža stručnu pomoć solistima, ansamblima i rukovodi radom Audicionih komisija;

- diriguje na predstavama i koncertima;

- odgovara za kvalitet predstava i koncerata;

- vodi probe i vodi računa o realizaciji umetničkih zadataka svih umetnika - učesnika koncerta tj. predstave;

- predlaže izmene izvođača glavnih uloga - solista instrumentalista, koji su sprečeni da učestvuju u redovnom repertoaru;

- obavlja umetničke zadatke u pripremi i izvođenju predstava kao i drugih posebnih programa;

- obavlja umetničke pripreme sa solistima, ansamblima hora i orkestra, korepetitorima, asistentima dirigenta u pogledu davanja umetničkih smernica ka što kvalitetnijem savladavanju umetničkih zadataka;

- priprema predstave, koncerte kojima diriguje, a po potrebi pomaže glavnom dirigentu tj. šefu dirigentu u pripremama;

- sprovodi umetničke zadatke i smernice dobijene od glavnog dirigenta i prenosi ih solistima, korepetitoroma, svim asistentima, članovima ansambla hora i orkestra;

- obavlja umetničke zadatke u pripremi i izvođenju predstava kao i drugih posebnih programa.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- visok umetnički ugled;

- izražene organizatorske sposobnosti;

- veoma visoke kreativne sposobnosti;

- visoke sposobnosti komunikacije na unutrašnjem i spoljnom planu;

- znanje stranog jezika;

- psihofizička predispozicija i spremnost;

- kreativnost u interpretaciji / umetnički talenat.

- veoma visok umetnički ugled;

- izražene organizatorske sposobnosti;

- veoma visoke kreativne sposobnosti;

- visoke sposobnosti komunikacije na unutrašnjem i spoljnom planu;

- znanje stranog jezika;

- psihofizička predispozicija i spremnost;

- kreativnost u interpretaciji / umetnički talenat.

- visok umetnički ugled;

- izražene organizatorske sposobnosti;

- veoma visoke kreativne sposobnosti;

- visoke sposobnosti komunikacije na unutrašnjem i spoljnom planu;

- znanje stranog jezika;

- psihofizička predispozicija i spremnost;

- kreativnost u interpretaciji / umetnički talenat;

- najmanje tri godina radnog iskustva.

- najmanje pet godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

ASISTENT DIRIGENTA / ŠEF HORA

Opšti / tipični opis posla

- izvodi zvučno, odnosno vizuelno ili zvučno-vizuelno autorsko delo stvarajući interpretaciju;

- vrši muzičke pripreme sa solistima, horom i orkestrom u meri koju određuje dirigent predstave;

- vrši korepeticije odnosno vodi režijske probe;

- vodi i priprema scensku (binsku) muziku;

- diriguje predstavama;

- kreira predstavu sa ostalim učesnicima;

- obavlja umetničke zadatke u pripremi i izvođenju predstava kao i drugih posebnih programa.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- visok umetnički ugled;

- izražene organizatorske sposobnosti;

- veoma visoke kreativne sposobnosti;

- visoke sposobnosti komunikacije na unutrašnjem i spoljnom planu;

- znanje stranog jezika;

- psihofizička predispozicija i spremnost;

- kreativnost u interpretaciji / umetnički talenat;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

SCENOGRAF

Scenograf

Scenograf lutkar

Opšti / tipični opis posla

- priprema i osmišljava scenografska rešenja u dogovoru sa rediteljem predstave;

- vrši izradu idejnih skica i maketa i po odobrenju skice od strane reditelja pristupa razradi radioničkih crteža;

- organizuje meraće probe;

- organizuje i vrši izbor markirnog dekora i rekvizite za režijske probe u dogovoru sa rediteljem i majstorom pozornice;

- vrši razradu radioničkih crteža u dogovoru sa asistentom scenografa;

- vrši odabir i specifikaciju materijala za izradu dekora, izbor i odabir rekvizita za predstavu, izbor specijalnih scenskih efekata, rasvetnih tela, pirotehničkih sredstava, efekata letenja itd.;

- vrši stalni nadzor nad izradom dekora u radionicama;

- definiše slikarske i vajarske radove i nadzire njihovu realizaciju;

- na tehničkim i generalnim probama vrši doradu i popravke dekora po potrebi i postavlja scensku rasvetu;

- pravi foto i elektronsku dokumentaciju predstave;

- pravi tehničke planove predstave na osnovu kojih će se predstava postavljati na scenu u toku eksploatacije (izvođenja) u dogovoru sa majstorom pozornice.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika.

- najmanje pet godina radnog iskustva.

- najmanje tri godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

SCENOGRAF ASISTENT

Opšti / tipični opis posla

- asistira scenografu na izradi idejnih skica i maketa ili samostalno realizuje manje scenografske zadatke;

- pomaže scenografu u procesu realizacije scenografije;

- vrši nadzor u radionicama i prati da li se poštuju rešenja scenografa;

- prati izradu slikarskih i vajarskih radova;

- stara se o nabavci potrebnih materijala u radionicama;

- prati režijske probe u markirnom dekoru i vodi računa da se postupa po zahtevu reditelja i scenografa;

- asistira scenografu na meraćoj, tehničkoj i generalnim probama;

- pomaže u sređivanju dokumentacije predstave;

- vodi računa da se stanje dekora održava na primerenom nivou;

- organizuje blagovremene popravke oštećenog dekora;

- vodi računa o fundusu i stanju dekora u magacinima, daje predloge za popravke i reparaciju.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od  najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- srednje obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

KOSTIMOGRAF

Kostimograf

Kostimograf - kreator lutaka

Opšti / tipični opis posla

- priprema i osmišljava kostimografske skice u dogovoru sa rediteljem;

- donosi idejno rešenje i izrađuje skice za: kostim, masku, obuću, aplikacije za kostime, šešire, kape, perike, nakit i sve ostalo što čini kostim u određenoj epohi;

- izrađuje definisani kostimografski elaborat sa tehničkim razradama skica po odobrenju skica od strane reditelja;

- vrši definisanu izradu kostimografskog elaborata sa skicama i izborom materijala i pravi predračun troškova kostimske opreme u neposrednoj komunikaciji sa direktorom tehnike;

- izdaje upustva za rad krojačkim radionicama i nadzire njihov rad i vrši izbor materijala i daje uzorke nabavnoj službi, kao i likovnu doradu kostima zajedno sa asistentom kostimografa;

- kordinira rad krojačkih radionica, radionice obuće i modisteraja;

- zakazuje i prati kostimske probe;

- vrši izbor gotovih elemenata kostimske opreme i organizuje nabavku istih;

- organizuje kostimske probe i potrebne popravke kostima;

- pravi foto i elektronsku dokumentaciju predstave.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje rada na računaru;

- znanje stranog jezika.

- najmanje tri godine radnog iskustva.

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

KOSTIMOGRAF ASISTENT

Opšti / tipični opis posla

- asistira kostimografu na definisanju idejnih skica kostimske opreme ili samostalno realizuje manje kostimografske zadatke;

- pomaže kostimografu u procesu realizacije kostima;

- priprema materijale za radionice;

- vrši po potrebi bojenje materijala;

- vrši blagovremeno trebovanje materijala potrebnih za izradu kostimske opreme;

- prati izradu kostima, obuće i dodataka;

- pomaže u organizaciji proba;

- asistira i pomaže kostimografu i modelarima na kostimskoj probi;

- pomaže kostimografu u sređivanju foto arhive predstave.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- srednje obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje stranog jezika;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

DIREKTOR FILMA

Opšti / tipični opis posla

- sprovodi planirane aktivnosti projekta / programa;

- prati korišćenje planiranih sredstava;

- kontroliše realizaciju aktivnosti projekta / programa koji se odnosi na tehnološki aspekt;

- kontroliše realizaciju aktivnosti projekta / programa koji se odnosi na ljudske resurse;

- planira i sprovodi predviđene aktivnosti projekta / programa;

- izveštava o toku realizacije celog projekta producentu filma.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje stranog jezika;

- najmanje pet godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

DRAMATURG / SCENARISTA

Opšti / tipični opis posla

- prati savremeno dramsko stvaralaštvo u zemlji i inostranstvu, piše stručnu analizu pročitanih dramskih dela i predlaže ih za postavljanje na repertoar;

- ostvaruje neposrednu komunikaciju sa piscima koji nude dramske tekstove pozorištu, sarađuje sa njima u cilju unapređenja kvaliteta ponuđenih drama;

- piše dramatizacije romana ili adaptacije dramskih dela za potrebe repertoara;

- prati kvalitet izvođenja predstava na redovnom repertoaru;

- izrađuje scenario za potrebe projekta / programa kao izvorno delo ili obradom postojećeg dela;

- ostvaruje neposrednu komunikaciju sa autorskim timom za potrebe realizacije projekta / programa;

- priprema koncept dela kao i izmene ako do njih u toku rada dođe;

- ostvaruje neposrednu komunikaciju sa svim učesnicima u stvaranju i izvođenju projekta / programa u cilju obezbeđenja uslova za najcelishodniji umetnički pristup i realizaciju;

- priprema izvođenje dela, kao i čitajuće i scenske probe;

- predlaže različite varijante dela u zavisnosti od profila projekata; promoviše projekat / program u marketinškim akcijama ustanove;

- prikuplja građu i piše tekstove za potrebe štampanih i internet izdanja ustanove.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje stranog jezika;

- najmanje pet godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

KOREOGRAF

Opšti / tipični opis posla

- koreografiše celovečernje igračke predstave i namenske scenske programe u okviru usvojenog repertoara ustanove;

- priprema koreografski koncept projekta, kao i izmene ako do njih u toku rada dođe;

- predlaže umetnički tim za povereni projekat;

- ostvaruje neposrednu komunikaciju sa svim učesnicima u stvaranju i izvođenju predstave u cilju obezbeđenja uslova za najcelishodniji umetnički pristup i realizaciju;

- realizuje probe prema rasporedu kao njihov nosilac;

- prati kvalitet izvođenja predstava koje je koreografisao;

- promoviše predstave sa repertoara u raznim marketinškim akcijama;

- radi sa igračima, pevačima i glumcima na probama;

- prisustvuje probama i nastupima ustanove u cilju uočavanja nedstataka u izvođenju programa;

- organizuje zapisivanje koreografija, kao i usvojenih izmena i adaptacija koreografija.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje stranog jezika;

- najmanje pet godina radnog iskustva ili deset godina igračkog iskustva;

- izuzetna i nagrađivana umetnička dostignuća izvođena u institucijama i manifestacijama sa umetničkim i profesionalnim renomeom, odnosno visoko rangirane profesionalne nagrade.

 

Naziv radnog mesta

KOREOGRAF ASISTENT

Opšti / tipični opis posla

- asistira koreografu u pripremi dela koja mu se povere ili samostalno realizuje manje koreografske zadatke;

- sarađuje sa rediteljima u okviru dela koja mu se povere;

- predlaže podelu uloga u koreografskom projektu koji mu je poveren;

- realizuje probe prema rasporedu;

- radi sa igračima, pevačima i glumcima na probama;

- prati kvalitet izvođenja predstava u čijem je koreografisanju učestvovao, a koje se nalaze na redovnom repertoaru.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovnim akademske / osnovne strukovnim studijama) u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; 

ili

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje stranog jezika;

- najmanje jedna godina radnog iskustva ili pet godina igračkog iskustva;

- izuzetna i nagrađivana umetnička dostignuća izvođena u institucijama i manifestacijama sa umetničkim i profesionalnim renomeom, odnosno visoko rangirane profesionalne nagrade.

 

Naziv radnog mesta

KOMPOZITOR

Kompozitor

Kompozitor - Aranžer muzičkog dela

Opšti / tipični opis posla

- komponuje - aranžira muziku za potrebe projekata / programa;

- bira muziku za potrebe projekata / programa;

- sarađuje sa autorskim timom na realizaciji projekta / programa;

- priprema muzički koncept dela kao i izmene ako do njih u toku rada dođe;

- komponuje i aranžira muzički materijal;

- utvrđuje sastav vokalnog i instrumentalnog ansambla;

- ostvaruje neposrednu komunikaciju sa svim učesnicima u stvaranju i izvođenju projekta / programa u cilju obezbeđenja uslova za najcelishodniji umetnički pristup i realizaciju;

- priprema izvođenje dela;

- prati kvalitet izvođenja projekta / programa koje je komponovao, odnosno aranžirao;

- predlaže različite aranžmane u zavisnosti od profila projekata;

- promoviše predstave sa repertoara u raznim marketinškim akcijama.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- najmanje tri godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

ETNOMUZIKOLOG / ETNOKOREOLOG

Opšti / tipični opis posla

- organizuje i rukovodi obavljanjem naučnoistraživačkih poslova u realizaciji projekata iz oblasti etnomuzikoloških / etnokoreoloških istraživanja i odgovarajuće edukativne programe iz ovih oblasti;

- formira, prikuplja i obrađuje etnomuzikološku / etnokoreološku građu / dokumentaciju od značaja za ustanovu i organizuje i rukovodi obavljanjem arhivskog rada, digitalizacije i digitalne arhivistike za potrebe ustanove prikupljenu dokumentaciju uobličava i postavlja za scensko izvođenje;

- prati rad domaćih i inostranih ustanova od značaja za matičnu ustanovu i prikuplja relevantne podatke radi mogućeg učešća matične ustanove u domaćim i inostranim projektima, odnosno uspostavlja kontinuiranu saradnju sa ustanovama u ovom domenu;

- organizuje stručne skupove iz oblasti etnomuzikologije / etnokoreologije i saradnju sa ustanovama koje se naučno ili praktično bave ovoovimoblastima;

- organizuje predavanja i stručne seminare za potrebe zaposlenih u organizacionoj jedinici;

- osmišljava i priprema muzičko-scenskog dela i ostvaruje komunikaciju sa rediteljima i realizuje koncerte tradicionalne muzike i narodne igre

- organizuje zapisivanje muzičkih aranžmana i / ili koreografija, kao i njihovih izmena i adaptacija, i po potrebi uvežbava muzičare, pevače i igrače na probama;

- prisustvuje probama i nastupima ustanove u cilju uočavanja nedostataka u izvođenju programa.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

MUZIKOLOG

Opšti / tipični opis posla

- organizuje i rukovodi obavljanjem naučnoistraživačkih poslova u realizaciji projekata iz oblasti muzikoloških istraživanja;

- formira, prikuplja i obrađuje muzikološku dokumentaciju od značaja za ustanovu i organizuje i rukovodi obavljanjem arhivskog rada, digitalizacije i digitalne arhivistike za potrebe ustanove prikupljenu dokumentaciju uobličava;

- organizuje stručne skupove iz oblasti muzikologije;

- organizuje saradnju sa ustanovama koje se naučno ili praktično bave muzikološkom oblašću, a naročito obrazovne isntitucije;

- vrši pripreme za učešće projekata ustanova u zemlji i inostranstvu;

- priprema, organizuje, realizuje i učestvuje u stručnim i edukativnim programima.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

ETNOLOG - ANTROPOLOG

Opšti / tipični opis posla

- organizuje i rukovodi obavljanjem naučnoistraživačkih poslova u realizaciji projekata iz oblasti etnoloških i antropoloških istraživanja;

- prati rad domaćih i inostranih ustanova od značaja za matičnu ustanovu i prikuplja relevantne podatke radi mogućeg učešća matične ustanove;

- prati konkurse i pozive za učešće u projektima ili za nosioce projekata u kojim može učestvovati matična ustanova, uspostavlja održava i unapređuje komunikaciju sa relevantnim ličnostima u ustanovama od značaja u zemlji i inostranstvu;

- kontroliše autentičnost i kvalitet etnološko-antropološkog fundusa ustanove;

- formira, prikuplja i obrađuje etnološko-antorpološku dokumentaciju od značaja za ustanovu;

- organizuje stručne skupove iz oblasti etnologijei antropologije;

- sarađuje sa ustanovama koje se naučno, prosvetno ili praktično bave ovom oblašću;

- priprema, organizuje, realizuje i učestvuje u stručnim i edukativnim programima.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje tri godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

KUSTOS U USTANOVI KULTURE

Opšti / tipični opis posla

- organizuje i rukovodi svim fazama i segmentima realizacije izložbi, tj. programa / projekata ustanove i sprovodi mere preventivne zaštite prilikom izlaganja, deponovanja i transporta umetničkih predmeta;

- oblikuje programski i finansijski plan ustanove i neposredno odgovara za njegovo izvršenje u svom delokrugu rada;

- osmišljava, predlaže, priprema i realizuje autorske i druge izložbe, projekte i programe u ustanovi, među institucionalnoj i međunarodnoj saradnji;

- sačinjava aplikacije za učešće na konkursima za finansiranje i podršku programa iz oblasti delovanja polivalnetnog centra i stara se da na druge dostupne načine obezbedi finansijska sredstva za realizaciju programa;

- kreira, predlaže i formuliše realizaciju edukativnih programa iz delokruga svog rada na osnovu analiziranih podataka o publici;

- piše autorske tekstove, informacije i priprema prateće materijale o izložbama i programima i stara se o njihovom objavljivanju i urednom arhiviranju i čuvanju programske dokumentacije;

- predlaže i realizuje marketinško delovanje strategije odnosa sa javnošću za programe iz svog delokruga rada;

- radi u timovima i organima ustanove (saveti, kolegijumi, selektori, žiri i dr.);

- kontunuirano prati kretanja na domaćoj i međunarodnoj sceni teorije i prakse i stručno se usavršava u oblastima izlagačkih i kustoskih praksi.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencija

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- položen stručni ispit za kustose;

- najmanje tri godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

SEKRETAR ORKESTRA / HORA / ANSAMBLA UMETNIČKE IGRE (BALETA, SAVREMENE I NARODNE IGRE) / GLUMAČKOG ANSAMBLA

Sekretar orkestra

Sekretar hora

Sekretar ansambla umetničke igre (baleta, savremene i narodne igre)

Sekretar glumačkog ansambla

Opšti / tipični opis posla

- učestvuje u planiranju mesečnog rasporeda rada orkestra orkestra / hora / ansambla;

- prisustvuje probama hora / ansambla, odnosno predstavama u kojima su izvođači orkestra / hora / ansambla;

- proverava uslove za rad u probnoj sali kao i na sceni;

- obaveštava garderobere, šminkere i frizere o učesnicima u predstavi;

- organizuje i odgovoran je za pripremu kostima za članova orkestra / hora / ansambla;

- vodi evidenciju o prisutnosti na radu članova orkestra / hora / ansambla;

- sačinjava mesečne obračune isplate za honorarne saradnike;

- vodi zapisnik na audicijama za članove orkestra / hora / ansambla i vodi evidenciju o prisutnosti na radu članova orkestra / hora / ansambla;

- obezbeđuje adekvatan broj muzičara, odnosno sastava orkestra za svaki konkretan program u skladu sa planom i programom rada i organizuje angažovanje spoljnih saradnika u orkestru za svaki konkretan program u skladu sa planom i programom rada;

- izdaje revers za upotrebu instrumenata u vlasništvu ustanove;

- organizuje popravke instrumenata u zemlji i inostranstvu i odobrava odsustva muzičara u skladu sa pravilnikom;

- organizuje i odgovoran je za obezbeđivanje neophodnog potrošnog materijala.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

 

izuzetno:

- srednje obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje stranog jezika;

- znanje rada na računaru;

- najmanje tri godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

SLIKAR / VAJAR

Glavni slikar / vajar

Slikar / vajar

Opšti / tipični opis posla

- realizuje likovno / vajarski rad pomoću usvojenih manipulativno-tehnoloških veština.

- organizuje i neposredno rukovodi likovnom obradom elemenata dekora;

- učestvuje u dogovorima sa rediteljem i scenografom i vrši pripremne radove za odslikavanje dekora i vrši izbor materijala i boja u konsultacijama sa scenografom;

- vrši stalni nadzor nad radom grupe slikara;

- izvodi slikarske radove;

- organizuje i izvodi sve potrebne korekcije na scenografiji;

- obezbeđuje materijal i alat za rad;

- vrši oslikavanje u dogovoru i prema zahtevima scenografa i glavnog slikara elemenata dekora i po potrebi oštećenih elemenata dekora;

- radi na ispisivanju tekstova i farbanju elemenata scenografije;

- priprema slikarske materijale i boje;

- vrši godišnje farbanje scena i elemenata dekora;

- radi slikarske radove na rikvandima i kulisama po rešenju scenografa i glavnog slikara.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama (osnovnim akademske / osnovne strukovnim studijama) u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i radnim iskustvom na tim poslovima do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- najmanje tri godine radnog iskustva.

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

SUFLER OPERE

Opšti / tipični opis posla

- prati i koriguje muzički tok prema ukazanoj potrebi u svim scenskim projektima na scenskim probama i predstavama, iz klavirskog izvoda blagovremeno, razgovetno i akcenatski i ritmički ispravno i u karakteru došaptava tekst izvođačima;

- asistira pevačima prilikom provere znanja teksta pre izvođenja proba i predstava;

- učestvuje u procesu stvaranja predstave i neposredno komunicira sa svim učesnicima u kreiranju proba i predstava;

- prisustvuje i aktivno učestvuje na probama i predstavama;

- unosi rediteljske intervencije u delo u toku rada;

- sravnjuje svoje delo sa svim štrihovima i unosi sve lektorske ispravke i ispravke u toku obrade dela i čuva obrađene tekstove svih predstava;

- podnosi izveštaj o savladavanju tekstova.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- na studijama (osnovnim akademske / osnovne strukovnim studijama) u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u trajanju od tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i najmanje pet godina radnog iskustva stečenog do stupanja na snagu ove uredbe. 

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje stranog jezika;

- muzičko obrazovanje.

 

Naziv radnog mesta

SUFLER DRAME

Opšti / tipični opis posla

- prati i koriguje dramski tekst prema ukazanoj potrebi u svim scenskim projektima na scenskim probama i predstavama, iz suflerske knjige blagovremeno, razgovetno i akcenatski ispravno i u karakteru došaptava tekst izvođačima;

- asistira glumcima prilikom provere znanja teksta pre izvođenja proba i predstava;

- učestvuje u procesu stvaranja predstave i neposredno komunicira sa svim učesnicima u kreiranju proba i predstava;

- prisustvuje i aktivno učestvuje na probama i predstavama;

- unosi rediteljske intervencije u delo u toku rada;

- vodi suflersku knjigu predstava u dva primerka;

- podnosi izveštaj o savladavanju tekstova.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovnim akademske / osnovne strukovnim studijama) u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u trajanju od tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- znanje stranog jezika;

- pravilna dikcija i tehnika glasa.

 

Naziv radnog mesta

PEDAGOG

Pedagog baleta / savremene / narodne igre

Asistent pedagoga baleta / savremene / narodne igre

Vokalni pedagog

Opšti / tipični opis posla

- organizuje, rukovodi i osmišljava svakodnevne vežbe za igračku / pevačku tehniku i fizičku kondiciju (trening) uz visok nivo stručnosti;

- organizuje, priprema i uvežbava prvake, soliste i ansambl na probama za predstave / koncerte i druge umetničke programe uz visok nivo stručnosti;

- koordinira rad repetitora i asistenata pedagoga baleta / savremene / narodne igre i daje im smernice za rad;

- prati i ocenjuje umetničko-tehnički rad ansambla, solista i prvaka;

- vodi i koordinira zajedničke generalne / scenske probe igrača i orkestra;

- komunicira sa korepetitorom i ostalim saradnicima za vreme vežbi i proba, dirigentom / koncert-majstorom tokom proba sa orkestrom i koreografima tokom realizacije umetničkog projekta;

- vrši sve potrebne pripreme za svoj rad na probama i vežbama;

- predlaže podele uloga za predstavu / koncert;

- priprema i vodi audicije;

- osmišljava i realizuje programe usavršavanja igrača i igrača-pevača u okviru kojih dodatno radi na poboljšanju igračke / vokalne tehnike i umetničkog stila, posebnu pažnju posvećujući indivudualnom radu sa mladim i talentovanim igračima i igračima - pevačima;

- priprema odgovarajuću transkripciju za hor, grupu pevača i soliste prema repertoaru.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovnim akademske / osnovne strukovnim studijama) u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

- srednje obrazovanje u oblasti umetničke igre.

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od  najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- najmanje pet godina radnog iskustva ili 10 godina igračkog iskustva;

- visok stepen organizacionih i komunikacionih sposobnosti;

- poznavanje repertoara ustanove.

- najmanje tri godine radnog iskustva ili pet godina igračkog iskustva.

- najmanje tri godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

REPETITOR

Opšti / tipični opis posla

- uvežbava igrače (članove ansambla, soliste i prvake) za predstave u okviru redovnog repertoara i druge umetničke projekte;

- osmišljava, organizuje i vodi probe i kolektivnu pripremu - zagrevanje;

- zadužen je za očuvanje autentičnosti koreografije koju uvežbava;

- prisustvuje predstavama / koncertima i kontroliše scenski izgled (kostim, šminka i frizura) i umetničko-tehnički kvalitet izvođača u predstavama/koncertima, u skladu sa utvrđenim rasporedom rada;

- priprema redovne alternacije za određene uloge;

- priprema dodatne alternacije za igrače i igrače / pevače u slučaju bolesti ili druge sprečenosti;

- vodi evidenciju o prisutnosti igrača i igrača / pevača;

- sprovodi smernice dobijene od koreografa i pedagoga umetničke igre;

- komunicira sa drugim repetitorima, korepetitorom, asistentom pedagoga i ostalim saradnicima za vreme proba, kao i sa dirigentom / koncert - majstorom tokom proba sa orkestrom;

- predlaže podele uloga za predstavu / koncert umetničkom direktoru i pedagogu;

- vrši sve potrebne pripreme za svoj rad na probama;

- realizuje programe usavršavanja igrača / pevača u okviru kojih dodatno radi na poboljšanju igračke tehnike i umetničkog stila, posebnu pažnju posvećujući indivudualnom radu sa mladim i talentovanim igračima u skladu sa smernicama pedagoga;

- prati i ocenjuje umetničko-tehnički rad ansambla, solista i prvaka;

- radi sa pripravnicima na usavršavanju koreografija različitih programa.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovnim akademske / osnovne strukovnim studijama) u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- najmanje dve godine radnog iskustva ili 10 godina igračkog iskustva;

- visok stepen organizacionih i komunikacionih sposobnosti;

- poznavanje repertoara ustanove.

 

Naziv radnog mesta

KOREPETITOR

Korepetitor opere

Korepetitor baleta, savremene i narodne igre

Opšti / tipični opis posla

- korepetira na probama i svakodnevnim vežbama ansambla i solista opere, baleta, savremene i narodne igre;

- uvežbava operske horove i pevače;

- vrši muzičke pripreme predstave / koncerta sa solistima opere, horom, igračima i sarađuje sa orkestrom u meri koju određuje dirigent / koncert-majstor;

- komunicira sa pedagozima, uvežbačima i koreografima u toku igračkih proba;

- vrši sve potrebne pripreme za korepeticiju na probama i vežbama;

- korepetira na audicijama;

- komunicira sa dirigentom / koncert-majstorom u toku proba i asistiranje dirigentu na probama sa orkestrom (scenske probe);

- komunicira sa ostalim učesnicima u kreiranju predstava / koncerata;

- korepetira na individualnim i svim vrstama zajedničkih proba u dogovoru sa dirigentom predstave;

- obavlja umetničke zadatke u pripremi i izvođenju predstava, kao i drugih posebnih programa.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- srednje obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- najmanje tri godine radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

KOORDINATOR KOREPETITORA

Opšti / tipični opis posla

- organizuje i prati rad svih korepetitora i podnosi izveštaje;

- korepetira na individualnim i svim vrstama zajedničkih proba u dogovoru sa dirigentom predstave;

- predlaže raspored rada korepetitora i solista;

- vrši muzičke pripreme sa solistima, horom i sarađuje sa orkestrom u meri koju određuje dirigent predstave;

- komunicira sa ostalim učesnicima u kreiranju predstava;

- obavlja umetničke zadatke u pripremi i izvođenju predstava kao i drugih posebnih programa.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- najmanje pet godina radnog iskustva.

 

Naziv radnog mesta

GLUMAC

Glumac - Prvak drame

Glumac I

Glumac II

Glumac III

Glumac - Član ansambla

Opšti / tipični opis posla

- izvodi zvučno, odnosno vizuelno ili zvučno-vizuelno autorsko delo stvarajući interpretaciju;

- priprema uloge koje mu se povere u okviru dramskog repertoara i drugih umetničkih projekta institucije, i to: glavne, velike i epizodne dramske uloge i reprodukuje ih svojim govornim aparatom i telom;

- priprema nove uloge i obnavlja uloge iz redovnog repertoara i van zakazanih termina proba;

- realizuje individualne probe (scenski govor, pokret i pevanje) i van zakazanih termina probe;

- kontinuirano usavršava svoje veštine, pogotovo tehniku animacije lutaka, pevanje, pokret, fizičku kondiciju, govorno izražavanje, tj. stilizaciju govora;

- proba i izvodi predstave u ulogama koje su mu poverene, uključujući i koprodukcije prema godišnjem i mesečnom rasporedu;

- snima audio i video zapise za potrebe ustanove u kojoj je zaposlen, za potrebe arhive i / ili potrebe promocije projekta;

- sprovodi umetničko-tehničke i režijske zadatke, kao i smernice dobijene od strane umetničkog rukovodioca (reditelja) i ostvaruje neposrednu komunikaciju sa ostalim učesnicima u kreiranju predstava;

- izvodi napamet delo na maternjem jeziku kao i na narečjima i dijalektima bivšeg srpsko-hrvatskog govornog prostora (ukoliko je potrebno i na drugim, originalnim jezicima na kojima je to delo pisano, uz pomoć stručnjaka za taj jezik);

- izvršava muzičke, scenske i režijske zadatke u kostimu i pod scenskom šminkom i maskom;

- vrši promene kostima i scenske šminke i maske, uz pomoć garderobera i šminkera, u odgovarajućem vremenu i dinamici tokom proba i predstava;

- obavlja umetničke zadatke u pripremi i izvođenju proba i predstava koji nisu deo standardnih procedura, po zahtevu umetničkog rukovodioca (reditelja), a koji su u skladu sa bezbednosnim pravilima pozorišta;

- promoviše predstave sa repertoara i projekata u kojima glumi;

- zamenjuje iznenadno sprečene glumce u izvođenju predstave čije je izvođenje dovedeno u pitanje;

- odgovoran je za ispravnost svoje lutke kao scensko izražajnog sredstva.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske/specijalističke strukovne studije) u obimu od  najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- srednje obrazovanje, izuzetni umetnički kvaliteti i najmanje pet godina radnog iskustva na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- najviši umetnički ugled;

- zapažena učešća i ostvarenja;

- osvojene značajne strukovne nagrade;

- najmanje 10 godina radnog iskustva.

- visoka umetnička dostignuća;

- zapažena učešća i ostvarenja;

- najmanje pet godina radnog iskustva.

- zapažena umetnička dostignuća i ostvarenja;

- najmanje tri godine radnog iskustva.

- značajne umetničke mogućnosti;

- najmanje dve godine radnog iskustva.

- najmanje jedna godina iskustva.

- psihofizička predispozicija i spremnost;

- kreativnost i originalnost u interpretaciji / umetnički talenat;

- položena audicija ukoliko umetnik zasniva radni odnos prvi put u instituciji.

 

Naziv radnog mesta

PEVAČ

Pevač - Prvak

Pevač - Solista I

Pevač - Solista II

Pevač - Solista III

Horski pevač

Pevač

Opšti / tipični opis posla

- izvodi zvučno, odnosno vizuelno ili zvučno-vizuelno autorsko delo stvarajući interpretaciju;

- koristi objedinjeno sopstveni voklani aparat, veštine glume i scenske kretnje;

- priprema uloge i obavlja ostale umetničke zadatke koje mu se povere u okviru repertoara pod upravom umetničkog rukovodioca u ansamblu prema godišnjem i mesečnom rasporedu;

- snima audio i video zapise za potrebe ustanove u kojoj je zaposlen, za potrebe arhive i / ili potrebe promocije projekta;

- ostvaruje komunikaciju sa autorskim (umetničkim) timom predstave i ostalim učesnicima u projektu u okviru realizacije premijere i obnove predstave;

- razvijeno fleksibilno i stvaralačko mišljenje i spremanost na sprovođenje niza aktivnosti koje nisu deo ni jedne standardne procedure;

- obavlja umetničke zadatke u pripremi i izvođenju proba i predstava koji nisu deo standardnih procedura;

- uvežbava uloge / pevački repertoar, memoriše nove i obnavlja savladane uloge na probama prema radnom rasporedu;

- održava pevačku kondiciju, usavršava tehniku pevanja, glume i pokreta, uči i analizira uloge, koje mu se dodeljuju i održava psihofizičku kondiciju u okviru efektivnog radnog vremena i vremena za ličnu pripremu;

- izvodi napamet na originalnim jezicima na kojima je to delo pisano muzičko-scensko delo;

- izvršava muzičke, scenske i režijske zadatke u kostimu i pod scenskom šminkom i maskom, vrši promenu kostima i scenske šminke i maske u odgovarajućem vremenu i dinamici tokom proba i predstava;

- daje i osmišljava sopstveni doprinos u okviru utvrđenih proceduralnih smernica u kreativnom procesu kroz predloge umetničkom rukovodiocu u procesu stvaranja umetničkog proizvoda;

- snosi odgovornost prema zahtevnosti uloge (najviši nivo odgovornosti do visok nivo odgovornosti);

- izvodi program sa redovnog repertoara u kojima se vrši zamena pevača koji je sprečen da peva zbog zdravstvenih ili drugih objektivnih razloga po potrebi proba;

- ostvaruje visok nivo kontakta unutar ansambla, uz spremnost na timski rad i procenu situacije i naglašene komunikacijske veštine u kontaktima sa umetničkim rukovodiocima;

- organizuje, koordinira programe umetničkog usavršavanja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

- srednje obrazovanje i najmanje pet godina radno iskustva stečenog do dana stupanja na snagu ove uredbe.

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- najviši umetnički ugled;

- tehnička virtuoznost i umetnička upečatljivost;

- najmanje pet godina radnog iskustva.

- visok umetnički ugled;

- tehnička virtuoznost i umetnička upečatljivost;

- najmanje četiri godina radnog iskustva.

- značajna umetnička dostignuća;

- najmanje tri godine radnog iskustva.

- umetnička dostignuća;

- najmanje dve godine radnog iskustva.

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

 

- psihofizička predispozicija i spremnost;

- kreativnost i originalnost u interpretaciji / umetnički talenat;

- znanje stranog jezika;

- položena audicija ukoliko umetnik zasniva radni odnos prvi put u instituciji;

 

Naziv radnog mesta

IGRAČ BALETA

Prvak baleta

Solista I baleta

Solista II baleta

Solista III baleta

Član ansambla baleta

Opšti / tipični opis posla

- izvodi zvučno, odnosno vizuelno ili zvučno-vizuelno autorsko delo stvarajući interpretaciju;

- inerpretira igračke uloge u predstavama, i to glavne uloge / velike solističke uloge / srednje solističke uloge / manje solističke uloge i istaknute uloge u grupnim deonicama / uloge u grupnim deonicama;

- igra u predstavama / koncertima klasičnog baleta, savremene igre, mjuzikla, opere i drugim umetničkim projektima institucije;

- održava i usavršava svoju fizičku kondiciju i igračku tehniku na svakodnevnim vežbama (treningu) prema radnom rasporedu u okviru efektivnog radnog vremena i vremena za ličnu pripremu;

- uvežbava igrački repertoar, memoriše nove i obnavlja savladane uloge na probama prema radnom rasporedu u okviru efektivnog radnog vremena i vremena za ličnu pripremu;

- vrši sve potrebne pripreme za svoj rad na vežbama, probama i predstavama (zagrevanje, sredstva za rad i sl.) u okviru efektivnog radnog vremena i vremena za ličnu pripremu;

- sprovodi umetničko - tehničke zadatke i smernice dobijene na probama od koreografa, pedagoga i repetitora;

- komunicira sa autorskim (umetničkim) timom predstave i ostalim učesnicima u projektu u okviru realizacije premijere i obnove predstave;

- radi na sinhronizaciji igračkih, deonica sa orkestrom i ostalim umetničko-tehničkim zahtevima izvođenja predstave (kostim, šminka, frizura, rekvizita, dekor i svetlo) na scenskim i generalnim probama;

- odgovara za svoju fizičku formu i izgled;

- po potrebi igra na probama i izvođenju programa sa redovnog repertoara u kojima se vrši zamena igrača koji je sprečen da igra zbog zdravstvenih ili drugih objektivnih razloga;

- igra u programima umetničkog usavršavanja;

- obavlja poslove koji podrazumevaju rizik od nastanka povrede i profesionalnih oboljenja.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje-baletska škola, smer klasičan balet;

izuzetno:

- osnovno obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva do stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- najviši umetnički ugled;

- tehnička virtuoznost i umetnička upečatljivost;

- najmanje pet godina radnog iskustva.

- visoka umetnička dostignuća;

- najmanje četiri godine radnog iskustva.

- značajna umetnička dostignuća;

- najmanje tri godine radnog iskustva.

- značajna umetnička mogućnost;

- najmanje dve godine radnog iskustva.

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- psihofizička predispozicija i spremnost;

- kreativnost i originalnost u interpretaciji / umetnički talenat;

- vladanje tehnikom klasičnog baleta i savremene igre;

- položena audicija ukoliko umetnik zasniva radni odnos prvi put u instituciji.

 

Naziv radnog mesta

IGRAČ NARODNE IGRE

Prvak narodne igre

Solista I narodne igre

Solista II narodne igre

Solista III narodne igre

Član ansambla narodne igre

Opšti / tipični opis posla

- izvodi zvučno, odnosno vizuelno ili zvučno-vizuelno autorsko delo stvarajući interpretaciju;

- inerpretira igračke i igračko-pevačke i pevačke uloge u predstavama / koncertima, i to glavne uloge / velike solističke uloge / srednje solističke uloge / manje solističke uloge i istaknute uloge u grupnim deonicama/ uloge u grupnim deonicama;

- igra u predstavama / koncertima, narodne igre i drugim umetničkim projektima institucije;

- održava i usavršava svoju fizičku kondiciju, igračku i pevačku tehniku na svakodnevnim vežbama (treningu) prema radnom rasporedu u okviru efektivnog radnog vremena i vremena za ličnu pripremu;

- uvežbava igrački i igračko-pevački repertoar, memoriše nove i obnavlja savladane uloge na probama prema radnom rasporedu u okviru efektivnog radnog vremena i vremena za ličnu pripremu;

- vrši sve potrebne pripreme za svoj rad na vežbama, probama, koncertima i predstavama (zagrevanje, sredstva za rad i sl.) u okviru efektivnog radnog vremena i vremena za ličnu pripremu;

- sprovodi umetničko-tehničke zadatke i smernice dobijene na probama od koreografa, pedagoga i repetitora;

- komunicira sa autorskim (umetničkim) timom predstave/koncerta i ostalim učesnicima u projektu u okviru realizacije premijere i obnove predstave;

- radi na sinhronizaciji igračkih, igračko-pevačkih i pevačkih deonica sa orkestrom i ostalim umetničko-tehničkim zahtevima izvođenja predstave/koncerta (kostim, šminka, frizura, rekvizita, dekor i svetlo) na scenskim i generalnim probama;

- odgovara za svoju fizičku formu i izgled;

- po potrebi igra na probama i izvođenju programa sa redovnog repertoara u kojima se vrši zamena igrača (igrača - pevača) koji je sprečen da igra (peva) zbog zdravstvenih ili drugih objektivnih razloga;

- igra u programima umetničkog usavršavanja.

- obavlja poslove koji podrazumevaju rizik od nastanka povrede i profesionalnih oboljenja.

Stručna sprema / obrazovanje

- srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

- najviši umetnički ugled;

- najmanje pet godina radnog iskustva.

- visoka umetnička dostignuća;

- četiri godine radnog iskustva.

- značajna umetnička dostignuća

- najmanje tri godine radnog iskustva.

- značajna umetnička mogućnost;

- najmanje dve godine radnog iskustva.

- najmanje jedna godina radnog iskustva.

- izuzetna i nagrađivana umetnička dostignuća izvođena u institucijama i manifestacijama sa umetničkim i profesionalnim renomeom, visoko rangirane profesionalne nagrade (za lica koja nisu završila srednju baletsku školu- smer narodna igra);

- psihofizička predispozicija i spremnost;

- kreativnost i originalnost u interpretaciji / umetnički talenat;

- vladanje tehnikom narodne igre i pevanja;

- položena audicija ukoliko umetnik zasniva radni odnos prvi put u instituciji.