Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOZI ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I O REVIZIJI I O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FAKTORINGU: Neophodno usvajanje predloga zakona radi usaglašavanja zakonske regulative sa novim međunarodnim standardima u oblasti sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma


Vlada Republike Srbije utvrdila je i u skupštinsku proceduru uputila Predlog zakona o dopunama Zakona o računovodstvu, Predlog zakona o dopuni Zakona o reviziji i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o faktoringu.

Razlozi za usvajanje navedenih zakonskih predloga sadržani su u obavezi Republike Srbije da usaglasi svoju zakonsku regulativu sa novim međunarodnim standardima u oblasti sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma (Međunarodni standardi u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje – FATF Preporuke) koje su donete 2012. godine od strane Organizacije za kontrolu i sprečavanje pranja novca (u daljem tekstu: FATF).

Navedeni dokument predstavlja osnov na kome počiva rad MANIVAL-a, tela Saveta Evrope koje se bavi procenom usaglašenosti nacionalnih sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma država članica Saveta Evrope sa međunarodnim standardima. Republika Srbija je u periodu decembar 2014. - april 2016. godine bila predmet petog kruga evaluacije, od strane Komiteta MANIVAL (u daljem tekstu: Komitet), u pogledu radnji i mera koje preduzima u cilju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma. U svom Izveštaju, Komitet je konstatovao da nisu u potpunosti ispunjene preporuke FATF-a iz 2012. godine. Pomenuti izveštaj, između ostalog, sadrži Preporuku 28. koja se odnosi na regulisanje i nadzor nad radom nefinansijskog sektora, a kojom se predlaže i izmena propisa koji regulišu poslovanje subjekata u nefinansijskom sektoru u smislu zabrane krivično osuđivanim pravnim licima i fizičkim licima da budu osnivači i vlasnici privrednih društava koji su registrovani za pružanje računovodstvenih usluga, odnosno zabrane krivično osuđivanim fizičkim licima da se kao preduzetnici bave ovom delatnošću.

Pomenuti Izveštaj, između ostalog, sadrži Preporuku 28. koja se odnosi na regulisanje i nadzor nad radom nefinansijskog sektora, a kojom se predlaže i izmena propisa koji regulišu poslovanje subjekata u nefinansijskom sektoru u smislu zabrane krivično osuđivanim pravnim i fizičkim licima da budu osnivači i vlasnici društava za reviziju.

Odredbe Predloga zakona o dopunama Zakona o računovodstvu odnosiće se na sva pravna lica i preduzetnike koji su registrovani ili koji će biti registrovani za pružanje računovodstvenih usluga u smislu pribavljanja odgovarajućih uverenja o neosuđivanosti za propisana krivična dela.

Odredbe Predloga zakona o dopuni Zakona o reviziji odnosiće se na sva pravna i fizička lica koja su registrovana kao osnivači, odnosno vlasnici društava za reviziju, odnosno koja će biti registrovana kao osnivači, odnosno vlasnici ovih društava, u smislu pribavljanja odgovarajućih uverenja o neosuđivanosti za propisana krivična dela.

Pomenuti Izveštaj, između ostalog, sadrži Preporuku 28. koja se odnosi na regulisanje i nadzor nad radom nefinansijskog sektora, a kojom se predlaže i izmena propisa koji regulišu poslovanje subjekata u nefinansijskom sektoru u smislu zabrane krivično osuđivanim pravnim licima da budu osnivači i vlasnici faktoring društava.

Predložene izmene Zakona o faktoringu uticaće na pravna lica, domaća ili strana, koja su osnivači i vlasnici privrednih društava koja se bave poslom faktoringa. Pomenuta lica će prilikom podnošenja zahteva za izdavanje odobrenja za obavljanje posla faktoringa, pored već propisane dokumentacije, biti u obavezi da dostave i uverenje nadležnog organa da nisu osuđeni pravosnažnom presudom za krivično delo, kao i da se protiv njih ne vodi krivični postupak, u smislu zakona kojim se uređuje odgovornost pravnih lica za krivična dela. Navedene izmene predložene su u kontekstu ispunjenja obaveze Republike Srbije da uskladi svoje zakonodavstvo sa međunarodnim standardima u oblasti sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma - FATF.

Imajući u vidu sve navedeno, a posebno obavezu Republike Srbije da dokaže konkretne napretke u svakoj od ključnih oblasti, kao i spremnost da kroz izmenu propisa zaštiti finansijski sistem od potencijalnih zloupotreba, te izbegne stavljanje Republike Srbije na listu država koje ne primenjuju međunarodne standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, izrađeni su predlozi zakona, čije se usvajanje predlaže.

Izvor: Redakcija, 29.03.2018.