Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREGLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FAKTORINGU - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o faktoringu ("Službeni glasnik RS", broj 62/13), u članu 7. stav 1. posle reči: "podnosi osnivač" dodaju se zapeta i reči: "odnosno vlasnik".

U stavu 2. tačka 2) posle reči: "osnivačima" dodaju se zapeta i reči: "odnosno vlasnicima".

U tački 2) podtačka (1) reč: "osnivače" briše se, a reči: "osnivač nije osuđen" zamenjuju se rečima: "fizičko lice nije osuđeno".

U tački 2) podtačka (2) menja se i glasi:

"(2) za pravna lica - overena kopija rešenja ili drugog akta o upisu pravnog lica u registar organa koji je prema propisima zemlje sedišta tog pravnog lica nadležan za vođenje registra privrednih subjekata, odnosno pravnih lica i uverenje nadležnog organa da pravno lice nije osuđeno pravosnažnom presudom za krivično delo, kao i da se protiv njega ne vodi krivični postupak, u smislu zakona kojim se uređuje odgovornost pravnih lica za krivična dela, sve ne starije od šest meseci od dana podnošenja zahteva;".

U tački 3) posle reči: "overena izjava osnivača" dodaju se zapeta i reči: "odnosno vlasnika".

U stavu 8. posle reči: "osnivač" dodaju se zapeta i reči: "odnosno vlasnik".

Član 2.

Faktoring društva, koja obavljaju poslove faktoringa na osnovu odobrenja pribavljenog pre stupanja na snagu ovog zakona, dužna su da svoje poslovanje usklade sa odredbama ovog zakona podnošenjem uverenja iz člana 1. stav 4. ovog zakona ministarstvu nadležnom za poslove finansija u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Zakonom o faktoringu ("Službeni glasnik RS", broj 62/13 - u daljem tekstu: Zakon), koji je stupio na snagu 24. jula 2013. godine, uređuju se pojam i predmet faktoringa, učesnici u faktoringu, uslovi i način obavljanja faktoringa, vrste faktoringa, prava i obaveze učesnika u faktoringu, ugovor o faktoringu, obrnuti faktoring i nadzor nad obavljanjem faktoringa.

Razlozi za usvajanje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o faktoringu (u daljem tekstu: Predlog zakona) sadržani su u obavezi Republike Srbije da usaglasi svoju zakonsku regulativu sa novim međunarodnim standardima u oblasti sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma (Međunarodni standardi u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje – Preporuke FATF) koje su donete 2012. godine od strane Organizacije za kontrolu i sprečavanje pranja novca (u daljem tekstu: FATF).

Navedeni dokument predstavlja osnov na kome počiva rad MANIVAL-a, tela Saveta Evrope koje se bavi procenom usaglašenosti nacionalnih sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma država članica Saveta Evrope sa međunarodnim standardima. Republika Srbija je u periodu decembar 2014 - april 2016. godine bila predmet petog kruga evaluacije, od strane Komiteta MANIVAL (u daljem tekstu: Komitet), u pogledu radnji i mera koje preduzima u cilju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma. U svom Izveštaju, Komitet je konstatovao da nisu u potpunosti ispunjene preporuke FATF-a iz 2012. godine. Pomenuti Izveštaj, između ostalog, sadrži Preporuku 28. koja se odnosi na regulisanje i nadzor nad radom nefinansijskog sektora, a kojom se predlaže i izmena propisa koji regulišu poslovanje subjekata u nefinansijskom sektoru u smislu zabrane krivično osuđivanim pravnim licima da budu osnivači i vlasnici faktoring društava.

Predložene izmene Zakona uticaće na pravna lica, domaća ili strana, koja su osnivači i vlasnici privrednih društava koja se bave poslom faktoringa. Pomenuta lica će prilikom podnošenja zahteva za izdavanje odobrenja za obavljanje posla faktoringa, pored već propisane dokumentacije, biti u obavezi da dostave i uverenje nadležnog organa da nisu osuđeni pravosnažnom presudom za krivično delo, kao i da se protiv njih ne vodi krivični postupak, u smislu zakona kojim se uređuje odgovornost pravnih lica za krivična dela. Navedene izmene predložene su u kontekstu ispunjenja obaveze Republike Srbije da uskladi svoje zakonodavstvo sa međunarodnim standardima u oblasti sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma - FATF.

Imajući u vidu sve navedeno, a posebno obavezu Republike Srbije da dokaže konkretne napretke u svakoj od ključnih oblasti, kao i spremnost da kroz izmenu propisa zaštiti finansijski sistem od potencijalnih zloupotreba, te izbegne stavljanje Republike Srbije na listu država koje ne primenjuju međunarodne standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, izrađen je Predlog zakona čije se usvajanje predlaže.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA U ZAKONU

Članom 1. Predloga zakona menja se član 7. stav 1. Zakona na način što Ministarstvo finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo) izdaje odobrenje za obavljanje poslova faktoringa u formi rešenja i na zahtev vlasnika privrednog društva. Dalje, menja se stav 2. tačka 2) istog člana Zakona tako što se ustanovljava i obaveza dostave podataka za vlasnika faktoring društva, dok se stavom 2. tačka 2) podtačka (2) predviđa obaveza pravnog lica da priloži Ministarstvu, pored postojeće dokumentacije i uverenje nadležnog organa da pravno lice nije osuđeno pravosnažnom presudom za krivično delo, kao i da se protiv njega ne vodi krivični postupak, u smislu zakona kojim se uređuje odgovornost pravnih lica za krivična dela, a sve ne starije od šest meseci od dana podnošenja zahteva. Takođe, članom 1. Predloga zakona menja se i član 7. stav 2. tačka 3) Zakona tako što se predviđa obaveza vlasnika, pored ranije propisane obaveze osnivača društva, da dostavi overene izjave o iznosu njihovih udela/akcija u faktoring društvu, dok se stav 8. ovog člana Zakona menja tako što se predviđa obaveza vlasnika faktoring društva ili lica koje on ovlasti, pored ranije propisane obaveze osnivača društva, da svaku promenu podataka iz stava 2. ovog člana Zakona dostavi Ministarstvu odmah, a najkasnije u roku od deset dana od dana nastale promene.

Članom 2. Predloga zakona propisuje se da su privredna društva koja obavljaju poslove faktoringa, osnovana pre dana stupanja na snagu ovog zakona, dužna da svoje poslovanje usklade sa odredbama ovog zakona podnošenjem dokumentacije iz člana 1. stav 4. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Članom 3. Predloga zakona propisano je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se, u skladu sa odredbom člana 167. Poslovnika Narodne skupštine ("Službeni glasnik RS", broj 20/12-prečišćen tekst), radi usklađivanja propisa Republike Srbije sa preporukama FATF-a. Nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo bi ostaviti nesagledive posledice i stavljanje Republike Srbije na listu država koje ne primenjuju međunarodne standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Imajući u vidu navedeno stekli su se uslovi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 27.03.2018.