Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PODSEĆAMO: ROKOVI U FEBRUARU MESECU 2019. GODINE


Zakonski rokovi koji ističu u februaru 2019. godine.

21. februar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O POSEBNIM ELEMENTIMA PROCENE RIZIKA, UČESTALOSTI VRŠENJA INSPEKCIJSKOG NADZORA NA OSNOVU PROCENE RIZIKA I POSEBNIM ELEMENTIMA PLANA INSPEKCIJSKOG NADZORA U OBLASTI SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2019)

Propis na snazi: 21/02/2019

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

 

21. februar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA ODGOVORNOSTI, VISINE I NAKNADE ŠTETE U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2019)

Propis na snazi: 21/02/2019

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

 

21. februar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ORGANIZACIONO-TEHNIČKIM USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNA LICA ZA DOBIJANJE OVLAŠĆENJA ZA IZRADU PLANA ZAŠTITE OD UDESA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2019)

Propis na snazi: 21/02/2019

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

 

21. februar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ORGANIZACIONO-TEHNIČKIM USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNA LICA ZA DOBIJANJE OVLAŠĆENJA ZA IZRADU PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA I PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2019)

Propis na snazi: 21/02/2019

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

 

21. februar 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "JERMA" ("Sl. glasnik RS", br. 9/2019)

Propis na snazi: 21/02/2019

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

 

21. februar 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONSKOJ TRGOVINI : • Rasprava će trajati do 21. februara 2019. godine •

U skladu sa Zaključkom 05 Broj: 011-861/2019 Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije od 31. januara 2019. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija sprovodi Javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini u periodu do 21. februara 2019. godine.

 

21. februar 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O TRGOVINI: • Rasprava će trajati do 21. februara 2019. godine •

U skladu sa Zaključkom 05 Broj: 011-851/2019 Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije od 31. januara 2019. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija sprovodi Javnu raspravu o Nacrtu zakona o trgovini u periodu do 21. februara 2019. godine.

 

22. februar 2019. godine……….NOVO

Izvor: propis

UREDBA O IZGLEDU, FORMI I SADRŽINI SLUŽBENE ZNAČKE I SLUŽBENE LEGITIMACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2017)

Propis na snazi: 06/07/2017 - 22/02/2019

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

 

22. februar 2019. godine……….NOVO

Izvor: propis

UREDBA O UPRAVLJANJU PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA II) ZA PERIOD 2014-2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)

Propis na snazi: 22/10/2015 - 22/02/2019

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

 

22. februar 2019. godine……….NOVO

Izvor: propis

UREDBA O UPRAVLJANJU PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE U OKVIRU KOMPONENTE I INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA) - POMOĆ U TRANZICIJI I IZGRADNJA INSTITUCIJA ZA PERIOD 2007-2013. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 140/2014)

Propis na snazi: 30/12/2014 - 22/02/2019

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

 

22. februar 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: NACRT REVIDIRANOG AKCIONOG PLANA ZA POGLAVLJE 23: • Produžen rok za slanje komentara do 22. februara 2019. godine •

Ministarstvo pravde je, uvažavajući molbu civilnog društva i Evropske komisije da se produži rok za dostavu komentara, ali i činjenicu da Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca nisu održali sednicu na kojoj bi usvojili mišljenje o prvom Nacrtu revidiranog Akcionog plana, taj rok produžilo do 22. februara 2019. godine.

 

23. februar 2019. godine……….NOVO

Izvor: propis

ZAKON O SRPSKOJ KNJIŽEVNOJ ZADRUZI ("Sl. glasnik RS", br. 20/97 i 10/2019)

Verzija na snazi: 23/02/2019

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

 

23. februar 2019. godine……….NOVO

Izvor: propis

ZAKON O ORUŽJU I MUNICIJI ("Sl. glasnik RS", br. 20/2015 i 10/2019)

Verzija na snazi: 23/02/2019

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

 

23. februar 2019. godine……….NOVO

Izvor: propis

ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni i 10/2019)

Verzija na snazi: 23/02/2019

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

 

23. februar 2019. godine……….NOVO

Izvor: propis

ZAKON O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013, 101/2017, 27/2018 - dr. zakon i 10/2019)

Verzija na snazi: 23/02/2019

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

 

23. februar 2019. godine……….NOVO

Izvor: propis

ZAKON O PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010, 101/2017, 113/2017 - dr. zakon, 95/2018 - dr. zakon i 10/2019)

Verzija na snazi: 23/02/2019

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

 

23. februar 2019. godine……….NOVO

Izvor: propis

ZAKON O RADIJACIONOJ I NUKLEARNOJ SIGURNOSTI I BEZBEDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018 i 10/2019)

Verzija na snazi: 23/02/2019

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

 

23. februar 2019. godine……….NOVO

Izvor: propis

ZAKON O UČENIČKOM I STUDENTSKOM STANDARDU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010, 55/2013, 27/2018 - dr. zakon i 10/2019)

Verzija na snazi: 23/02/2019

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

 

23. februar 2019. godine……….NOVO

Izvor: propis

ODLUKA O BROJU SUDIJA POROTNIKA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 110/2013, 10/2018 i 10/2019)

Verzija na snazi: 23/02/2019

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

 

23. februar 2019. godine……….NOVO

Izvor: propis

ODLUKA O BROJU SUDIJA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015, 6/2016, 11/2016, 48/2016, 73/2016, 104/2016, 24/2017, 31/2017, 54/2017, 10/2018, 14/2018, 31/2018, 58/2018, 68/2018, 102/2018 i 10/2019)

Verzija na snazi: 23/02/2019

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

 

23. februar 2019. godine……….NOVO

Izvor: propis

ODLUKA O USPOSTAVLJANJU DIPLOMATSKIH ODNOSA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I TUVALUA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)

Propis na snazi: 23/02/2019

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

 

23. februar 2019. godine……….NOVO

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE PREDSTAVNIŠTVA PRVOG DUNAVSKOG PAROBRODARSKOG DRUŠTVA U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)

Propis na snazi: 23/02/2019

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

 

23. februar 2019. godine……….NOVO

Izvor: propis

UREDBA O IZGLEDU, FORMI I SADRŽINI SLUŽBENE ZNAČKE I SLUŽBENE LEGITIMACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)

Propis na snazi: 23/02/2019

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

 

23. februar 2019. godine……….NOVO

Izvor: propis

UREDBA O KOREKTIVNOM KOEFICIJENTU, NAJVIŠEM PROCENTUALNOM UVEĆANJU OSNOVNE PLATE, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA DEO PLATE KOJI SE OSTVARUJE PO OSNOVU RADNOG UČINKA, KAO I NAČINU OBRAČUNA PLATE ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011, 63/2012, 101/2012, 46/2013, 113/2017 - dr. zakon, 21/2018, 95/2018 - dr. zakon i 10/2019)

Verzija na snazi: 23/02/2019

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

 

23. februar 2019. godine……….NOVO

Izvor: propis

UREDBA O UPRAVLJANJU PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA II) ZA PERIOD 2014-2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)

Propis na snazi: 23/02/2019

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

 

23. februar 2019. godine……….NOVO

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA I DRUGE PROGRAME INTEGRACIJE IZBEGLICA U 2019. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)

Propis na snazi: 23/02/2019 - 31/12/2019

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

 

23. februar 2019. godine……….NOVO

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICAJA ZA SPROVOĐENJE MERA I AKTIVNOSTI NEOPHODNIH ZA DOSTIZANJE UTVRĐENIH CILJEVA IZ OBLASTI UPRAVLJANJA MIGRACIJAMA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE, ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)

Propis na snazi: 23/02/2019 - 31/12/2019

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

 

23. februar 2019. godine……….NOVO

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZA PODRŠKU DOBROVOLJNOG POVRATKA STRANACA ZA PERIOD OD 2019. DO 2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)

Propis na snazi: 23/02/2019 - 31/12/2021

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

 

23. februar 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Specijalis za carine: KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONA O REGULISANJU JAVNOG DUGA REPUBLIKE SRBIJE PO OSNOVU NEISPLAĆENE DEVIZNE ŠTEDNJE GRAĐANA POLOŽENE KOD BANAKA ČIJE JE SEDIŠTE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE I NJIHOVIM FILIJALAMA NA TERITORIJAMA BIVŠIH REPUBLIKA SFRJ - "Sl. glasnik RS", br. 113/2017: • Produžen rok za podnošenje prijave potraživanja do 23.2.2019. godine; kartica deviznog računa će se priznavati kao dokaz o posedovanju stare devizne štednje; preciziran način obračuna kamate •

Produžen rok za podnošenje prijave potraživanja do 23.2.2019. godine.

 

Pretplata na časopis: https://www.paragraf.rs/strane/poreski.html

 

25. februar 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PRAVOSUĐE: VISOKI SAVET SUDSTVA: • Oglas za izbor sudija Višeg suda u Jagodini i prekršajnih sudova u više gradova •

Prijave se podnose Visokom savetu sudstva, Beograd, Resavska 42, sa naznakom: "Oglas za izbor sudija u sudovima opšte i posebne nadležnosti". Tekst oglasa je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 8/2019 od 8. februara 2019. godine. Poslednji dan za podnošenje prijava je 25. februar 2019. godine.

 

25. februar 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U SREDSTVIMA MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA U 2019. GODINI U VEZI SA OSTVARIVANJEM PROGRAMA OD OPŠTEG INTERESA IZ ČLANA 10. STAV 2. TAČKE 10), 11), 13), I 14) ZAKONA O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DELATNOSTI: • Rok za podnošenje prijava po tačkama 1, 5. i 11. do 17. je 25.1.2019. godine, za programsku aktivnost pod tačkom 10. je 25.2.2019. godine, dok je za programske aktivnosti pod tačkama 2. do 4. i 6. do 9. konkurs otvoren tokom cele godine •

Rok za podnošenje prijava po tačkama 1, 5. i 11. do 17. je 25.1.2019. godine, za programsku aktivnost pod tačkom 10. je 25.2.2019. godine, dok je za programske aktivnosti pod tačkama 2. do 4. i 6. do 9. konkurs otvoren tokom cele godine.

 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U SREDSTVIMA MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA U 2019. GODINI

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, nadležno za naučnoistraživačku delatnost, u 2019. godini sufinansira sledeće programske aktivnosti:

10) sufinansiranje postdoktorskog usavršavanja istraživača;

 

Pretplata na časopis: https://www.paragraf.rs/strane/budzetski-komplet.html

 

25. februar 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INFORMACIONOJ BEZBEDNOSTI: • Rasprava će trajati do 25. februara 2019. godine •

U skladu sa Zaključkom 05 Broj: 011-882/2019 Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije od 31. januara 2019. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbednosti, u periodu do 25. februara 2019. godine.

 

25. februar 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O BLIŽIM USLOVIMA OGLAŠAVANJA FINANSIJSKIH USLUGA: • Rasprava će trajati do 25. februara 2019. godine •

NBS poziva stručnu javnost i sve druge zainteresovane strane da komentare i primedbe na ovaj nacrt dostave na imejl adresu: zastita.korisnika@nbs.rs ili na adresu: Sektor za zaštitu korisnika finansijskih usluga, Nemanjina 17, 11000 Beograd ili Poštanski fah 712, 11000 Beograd. Rasprava će trajati do 25. februara 2019. godine.

 

27. februar 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O OTKLANJANJU POSLEDICA ODUZIMANJA IMOVINE ŽRTVAMA HOLOKAUSTA KOJE NEMAJU ŽIVIH ZAKONSKIH NASLEDNIKA: • Jevrejske opštine mogu podneti zahteve za vraćanje imovine do 27. februara 2019. godine. Agencija za restituciju ove zahteve trebalo bi da reši za najviše godinu dana •

Jevrejske opštine mogu podneti zahteve za vraćanje imovine do 27. februara 2019. godine.

 

28. februar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O GRADSKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 2/2010, 10/2010, 13/2010, 3/2012, 23/2014, 5/2015 i 51/2016, "Sl. glasnik RS", br. 15/2018 - odluka US i 17/2018 - ispr. odluke US)

Verzija na snazi: 28/02/2018

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

28. februar 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: OBVEZNICI I OBIM SASTAVLJANJA GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2018. GODINU: • Rok za izveštaj za statističke potrebe do 28.2.2019. godine i za izveštaj za javno objavljivanje do 30.6.2019. godine •

U skladu sa članom 35. Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013 i 30/2018), rok za dostavljanje izveštaja za statističke potrebe, Agenciji je do kraja februara naredne godine, odnosno rok je do 28.2.2019. godine.

 

Dostavljanje podataka za statističke i druge potrebe

Član 35

 

Pravna lica i preduzetnici dužni su da, za statističke i druge potrebe, dostave Agenciji do kraja februara naredne godine: Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički izveštaj za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj.

 

Pravna lica, koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske godine, dužna su da do kraja februara naredne godine dostave Agenciji Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički izveštaj za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj.

 

Podaci iz izveštaja iz st. 1. i 2. ovog člana ne mogu se ustupati trećim licima bez izričite saglasnosti pravnog lica i preduzetnika, niti se mogu javno objavljivati.

 

Oblik i sadržaj Statističkog izveštaja propisuje ministar nadležan za poslove finansija, Narodna banka Srbije, odnosno Komisija za hartije od vrednosti shodno nadležnostima iz ovog zakona.

 

Za pravna lica i preduzetnike koji su, uz izveštaje za statističku obradu iz st. 1. i 2. ovog člana, dostavili i ostale finansijske izveštaje i dokumentaciju iz čl. 33. i 34. ovog zakona, odnosno izjavu da dostavljaju redovne godišnje finansijske izveštaje, smatraće se da su ispunili i obavezu dostavljanja tih izveštaja za javno objavljivanje.

 

Izveštaji iz st. 1. i 2. ovog člana, potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, unose se u poseban informacioni sistem Agencije i dostavljaju Agenciji u elektronskom obliku.

 

Pretplata na časopis: https://www.paragraf.rs/strane/poreski.html

 

28. februar 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: DOSTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2018. GODINU AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE: • Vrši se isključivo elektronskim putem s elektronskim potpisom zakonskog (ili ostalog) zastupnika •

U skladu sa članom 15. Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju registra finansijskih izveštaja ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014, 101/2016 i 111/2017), obveznik koji nije imao poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obavezama u izveštajnoj godini, dostavlja Agenciji izjavu o neaktivnosti potpisanu kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika do kraja februara naredne godine, odnosno do 28.2.2019. godine, putem Posebnog informacionog sistema.

 

Izjava o neaktivnosti

Član 15

 

Obveznik koji nije imao poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obavezama u izveštajnoj godini, dostavlja Agenciji izjavu o neaktivnosti potpisanu kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika do kraja februara naredne godine putem Posebnog informacionog sistema.

 

Dostavljanjem izjave iz stava 1. ovog člana smatra se da je ispunjena obaveza dostavljanja izveštaja za statističke potrebe i redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za izveštajnu godinu na koju se izjava odnosi.

 

Zakonski zastupnik obveznika ne može poricati sadržinu izjave koju je dao u skladu sa stavom 1. ovog člana.

 

Obveznik koji je dostavio izjavu o neaktivnosti za izveštajnu godinu, smatra se mikro pravnim licem u narednoj godini shodno članu 6. Zakona.

 

Pretplata na časopis: https://www.paragraf.rs/strane/poreski.html

 

 

28. februar 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: OTVARANJE POSLOVNIH KNJIGA ZA 2019. GODINU: • Rok najkasnije do roka za dostavljanje finansijskih izveštaja •

 

 

Da bi se otvorile poslovne knjige za 2019. godinu neophodno je zaključiti poslovne knjige 2018. godine. Podsećamo da se u skladu sa članom 23. Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013 i 30/2018 - dalje: Zakon), poslovne knjige zaključuju posle knjiženja svih poslovnih promena i obračuna na kraju poslovne godine, kao i u slučajevima statusnih promena, prestanka poslovanja i u drugim slučajevima u kojima je neophodno zaključiti poslovne knjige. Rok za zaključivanje poslovnih knjiga je najkasnije do roka za dostavljanje finansijskih izveštaja, odnosno:

• 28. februar 2019. godine - za pravna lica i preduzetnike koji uz izveštaje za statističke potrebe dostavljaju i redovne godišnje finansijske izveštaje i svu dokumentaciju koja se uz njih prilaže, a koja je propisana članom 34. Zakona, kao i za pravna lica i preduzetnike koji dostavljaju Izjavu o neaktivnosti.

 

Zaključivanje poslovnih knjiga

Član 23

 

Poslovne knjige se zaključuju posle knjiženja svih poslovnih promena i obračuna na kraju poslovne godine, kao i u slučajevima statusnih promena, prestanka poslovanja i u drugim slučajevima u kojima je neophodno zaključiti poslovne knjige.

 

Pomoćne knjige koje se koriste više od jedne godine zaključuju se po prestanku njihovog korišćenja.

 

Poslovne knjige se zaključuju najkasnije do roka za dostavljanje finansijskih izveštaja.

 

Dostavljanje dokumentacije uz finansijske izveštaje

Član 34

 

Pravna lica dužna su da, uz redovne i konsolidovane godišnje finansijske izveštaje iz člana 33. ovog zakona, dostave u originalu Agenciji:

1) odluku o usvajanju redovnih, odnosno konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja;

2) odluku o raspodeli dobiti, odnosno pokriću gubitka po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju, ako je odlučeno da se dobit raspoređuje, odnosno da se vrši pokriće gubitka;

3) godišnji izveštaj o poslovanju u skladu sa ovim zakonom.

 

Pravna lica, koja imaju obavezu revizije finansijskih izveštaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija, dužna su da, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana dostave u originalu Agenciji revizorski izveštaj, koji je sastavljen u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima revizije, uz koji se prilažu finansijski izveštaji koji su bili predmet revizije.

 

Pretplata na časopis: https://www.paragraf.rs/strane/poreski.html

 

 

28. februar 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM ZA 2018. GODINU: • Popunjavanje, usvajanje i predaja izveštaja, šema logičke kontrole •

Rokovi predaje godišnjih finansijskih izveštaja propisani su odredbama člana 78. Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017 i 95/2018), gde je precizno utvrđeni za republički i lokalni nivo postupak pripreme, sastavljanja i podnošenja završnih računa budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne vlasti i organizacija za obavezno socijalno osiguranje i godišnjih finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, i to:

 

28. februar:

- indirektni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije pripremaju godišnji finansijski izveštaj za prethodnu budžetsku godinu i podnose ga nadležnim direktnim korisnicima sredstava budžeta Republike Srbije,

- indirektni korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti pripremaju godišnji finansijski izveštaj za prethodnu budžetsku godinu i podnose ga nadležnim direktnim korisnicima sredstava budžeta lokalne vlasti,

- pravosudni organi koji se u budžetu Republike Srbije iskazuju zbirno pripremaju godišnji finansijski izveštaj za prethodnu budžetsku godinu i podnose ga Visokom savetu sudstva, odnosno Državnom veću tužilaca,

- korisnici sredstava RFZO pripremaju godišnji finansijski izveštaj za prethodnu budžetsku godinu i podnose ga Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje,

- drugi korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora osnovani od strane Republike Srbije pripremaju godišnji finansijski izveštaj za prethodnu budžetsku godinu i podnose ga nadležnom državnom organu Republike Srbije i

- drugi korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora osnovani od strane lokalne vlasti pripremaju godišnji finansijski izveštaj za prethodnu budžetsku godinu i podnose ga nadležnom organu lokalne vlasti.

 

Pretplata na časopis: https://www.paragraf.rs/strane/budzetski-komplet.html

 

 

28. februar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 7/2019)

Odredbe člana 14. st. 2-6. ovog pravilnika primenjuju se do 28. februara 2019. godine.

 

Član 14.

Pravo na lekove i medicinska sredstva obuhvata:

1) pravo na lekove sa Liste lekova koji se propisuju na lekarski recept ili izdaju na nalog na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, u skladu sa opštim aktom kojim se uređuje Lista lekova;

2) pravo na medicinska sredstva koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno koja se propisuju na nalog ili se ugrađuju u organizam osiguranog lica u skladu sa opštim aktom kojim se uređuju vrste i standard medicinskih sredstava koja se ugrađuju u ljudski organizam.

Lekovi iz stava 1. tačka 1) ovog člana izdaju se uz lekarski recept za višekratno (obnovljivo) i jednokratno izdavanje u skladu sa zakonom kojim se uređuju lekovi i medicinska sredstva.

Lek iz stava 1. tačka 1) ovog člana propisuje se osiguranom licu u količini koja je neophodna do naredne kontrole, ali za period koji nije duži od pet dana kod akutnih oboljenja i stanja.

Lek iz stava 1. tačka 1) ovog člana propisuje se osiguranom licu, u količini koja je neophodna za period koji nije duži od 30 dana kod hroničnih oboljenja.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, osiguranom licu sa hroničnim oboljenjem lek iz stava 1. tačka 1) ovog člana može da se propiše u količini koja je neophodna za period koji nije duži od 60 dana, ukoliko lekar proceni da za to postoje opravdani razlozi, na recept za jednokratno izdavanje.

Lekovi koji sadrže opojne droge ili psihotropne supstance, lekovi koji se koriste u lečenju HIV-a, lekovi iz grupe antineoplastika i imunomodulatora, kao i lekovi pod posebnim režimom izdavanja (Lista C) mogu se propisivati za period koji nije duži od 30 dana.

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

Zakonski i drugi aktuelni rokovi

Izvor: Redakcija, 20.2.2019.