Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PARAGRAFOVA VIŠEDNEVNA STRUČNA EDUKACIJA ZA PRIMENU PROPISA U PRAKSI IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA I ZARADA: Paragraf organizuje edukaciju u Beogradu


Kompanija Paragraf organizuje višednevnu stručnu edukaciju za primenu propisa iz oblasti radnih odnosa.

Polaznici obuke imaće priliku da steknu nova znanja i obuče se za obavljanje potrebnih radnji kod poslodavca u vezi sa primenom propisa iz oblasti radnih odnosa.

Stručna edukacija je koncipirana tako da kroz predavanja priznatih stručnjaka u oblasti radnog prava i zarada, konkretne primere iz prakse (svako iz svoje oblasti) i, na kraju, samu interaktivnu studiju slučaja, polaznik biva obučen ne samo da pravilno primeni propise i izbegne moguće kažnjavanje poslodavca, već i da izbegne nastanak eventualne štete poslodavcu usled mogućeg nezakonitog ili neadekvatnog postupanja prema zaposlenima.

Polaznici će, takođe, steći znanja i iz oblasti zarada i drugih primanja zaposlenih, te će biti u prilici da kombinacijom stečenih znanja optimizuju troškove koji mogu nastati za poslodavca.

Ekspertski tim koji vodi edukaciju čine profesionalci s dugogodišnjim iskustvom u ovoj oblasti i dolaze iz različitih profesija, kako bi polaznici dobili što više informacija koje mogu primeniti u konkretnim situacijama u praksi.

Na taj način polaznik ne samo da unapređuje već stečeno znanje, nego i stiče uvid u stavove sudija, inspektora, advokata povodom tumačenja pojedinih (spornih) odredaba propisa, kao i uvid u postupanje resornog ministarstva kroz pregled službenih mišljenja.

Cilj je da polaznik po uspešnom završetku edukacije bude u potpunosti osposobljen za pravilnu i zakonitu primenu propisa.

Termini obuke, koja se održava u Beogradu su 24-ti, 25-ti i 31-oktobar i 1. novembar 2019. godine, dok će provera znanja biti 2. novembra u prostorijama kompanije Paragraf u Beogradu.

Edukacija je namenjena poslodavcima koji imaju nedoumice u vezi sa pravilnom primenom propisa iz oblasti radnih odnosa u praksi, kao i svim zaposlenima i subjektima koji ove poslove obavljaju za druga pravna i fizička lica - advokatskim kancelarijama, konsultantima, službama ljudskih resursa, kao i svim licima koji žele da se specijalizuju i usavrše za materiju radnopravnih odnosa.

Na samoj obuci će svaka od tema biti posebno objašnjena, a navedene teme će biti upotpunjene praktičnim primerima i ukazivanjem na sudsku praksu, dok će u poslednjem delu obuke, predviđenom za diskusiju, učesnici imati priliku da iznesu svoja zapažanja i probleme sa kojima se susreću u praksi i o njima prodiskutuju sa predavačima.

Od tema izdvajamo:

1. dan

a. Radni odnos - zasnivanje, stupanje na rad i obavezni elementi ugovora o radu, izrada svih vrsta radnopravnih akata iz oblasti individualnog i kolektivnog radnog prava, ugovaranje zarade (elemenata zarade) i naknade troškova i drugih primanja u aktima poslodavca sa osvrtom na poreski tretman istih,

b. Rad van radnog odnosa - ugovor o privremenim i povremenim poslovima, ugovor o delu, ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju, ugovor o dopunskom radu, ugovor o pravima i obavezama direktora;

2. dan

a. Radno vreme - puno, nepuno i skraćeno, prekovremeni rad, raspored i preraspodela, odmori i odsustva - u toku dnevnog rada, dnevni, nedeljni i godišnji odmor,

b. Prikaz novog Zakona o agencijskom zapošljavanju sa osvrtom na obaveze koje isti donosi za poslodavce koji se bave ovom delatnošću, kao i na nova prava i obaveze lica angažovanih na ovaj način;

3. dan

a. Prestanak radnog odnosa, procedura otkaza ugovora o radu od strane poslodavca, rešavanje radnih sporova, ukazivanje na aktuelnu sudsku praksu,

b. Obaveze poslodavca po prestanku radnog odnosa u smislu isplate otpremnine u slučaju utvrđivanja tehnološkim viškom, naknade štete za neiskorišćeni godišnji odmor, klauzula zabrane konkurencije;

4. dan

a. Inspekcijski nadzor u oblasti radnih odnosa, prekršajni postupak, ukazivanje na najčešće povrede zakona, podzakonskih akata, opšteg akta poslodavca i ugovora o radu u praksi,

b. sprečavanje zlostavljanja na radu i postupci kolektivnog pregovaranja i rešavanja kolektivnih i individualnih radnih sporova metodama mirenja i posredovanja;

5. dan

Interaktivna studija slučaja - provera stečenog znanja i dodela sertifikata o uspešnoj savladanoj stručnoj edukaciji.

Predavači:

Predavači su eminentni stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom i urednici stručnih časopisa.

  • Jelena Nikolić, advokat - partner u advokatskoj kancelariji Janković, Popović, Mitić
  • Marija Torlak, odgovorni urednik časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
  • dr Mario Reljanović, profesor na Pravnom fakultetu Union
  • Aleksandra Vasić, viši urednik časopisa "Pravnik u privredi"
  • Marko Jekić, odgovorni urednik časopisa "Budžetski instruktor"
  • Nevenka Kaluđerović, sudija za radne sporove Apelacionog suda u Beogradu
  • Milan Stefanović, samostalni konsultant u oblasti nadzora i kontrole
  • Olga Kićanović Vučković, samostalni konsultant u oblasti mirnog rešavanja sporova i sprečavanja zlostavljanja na radu.

Detaljne informacije o edukaciji (teme, prijavu, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) preuzmite na stranici "Višednevna stručna edukacija za primenu propisa u praksi iz oblasti radnih odnosa i zarada

Izvor: Redakcija, 08.08.2019.