Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PODSEĆAMO: ROKOVI U MARTU 2019. GODINE


1. mart 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: POTVRĐENA MULTILATERALNA KONVENCIJA O PRIMENI MERA KOJE SE U CILJU SPREČAVANJA EROZIJE PORESKE OSNOVICE I PREMEŠTANJA DOBITI ODNOSE NA PORESKE UGOVORE

Datum početka primene Multilateralne konvencije je datum, kojim počinju da se primenjuju odredbe UIDO koje su izmenjene Multilateralnom konvencijom: 2) u odnosu na sve ostale poreze koje naplaćuje ta ugovorna jurisdikcija, za poreze koji se naplaćuju u odnosu na periode oporezivanja koji počinju istekom ili nakon isteka perioda od šest kalendarskih meseci (ili kraćeg perioda, ako sve ugovorne jurisdikcije obaveste Depozitara da nameravaju da primene taj kraći period) od kasnijeg datuma u kojem Multilateralna konvencija stupa na snagu za svaku ugovornu jurisdikciju Obuhvaćenog poreskog ugovora (član 35. stav 1. tačka b) Multilateralne konvencije).

U konkretnom slučaju, UIDO sa Austrijom, Poljskom i Slovenijom, Multilateralna konvencija se, u odnosu na ostale poreze, u Republici Srbiji primenjuje od 1. marta 2019. godine.

 

Član 35 stav 1 tačka b)

Početak primene

1. Odredbe ove konvencije primenjuju se u svakoj ugovornoj jurisdikciji u odnosu na Obuhvaćeni poreski ugovor:

b) u odnosu na sve ostale poreze koje naplaćuje ta ugovorna jurisdikcija, za poreze koji se naplaćuju u odnosu na periode oporezivanja koji počinju istekom ili posle isteka perioda od šest kalendarskih meseci (ili kraćeg perioda, ako sve ugovorne jurisdikcije obaveste Depozitara da nameravaju da primenjuju taj kraći period) od kasnijeg od datuma u kojem ova konvencija stupa na snagu za svaku ugovornu jurisdikciju Obuhvaćenog poreskog ugovora.

 

PRETPLATA NA ČASOPIS: https://www.paragraf.rs/strane/poreski.html

 

1. mart 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI LEKARSKOG RECEPTA, NAČINU IZDAVANJA I PROPISIVANJA LEKOVA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2018 i 87/2018)

Pravilnik o obrascu i sadržini lekarskog recepta, načinu izdavanja i propisivanja lekova ("Sl. glasnik RS", br. 74/2018 i 87/2018) se primenjuje od 1. marta 2019. godine u domovima zdravlja i zavodima za zdravstvenu zaštitu iz Plana mreže zdravstvenih ustanova u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita (u daljem tekstu: Plan mreže), drugim davaocima zdravstvenih usluga primarnog nivoa zdravstvene zaštite van Plana mreže i ustanovama socijalne zaštite, u kojima se propisuju lekovi na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa ugovorima zaključenim sa Republičkim fondom i apotekama sa kojima Republički fond ima zaključene ugovore radi pružanja usluge izdavanja lekova koji se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i za lekove koje pacijent plaća.

 

1. mart 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O IGRAMA NA SREĆU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011, 93/2012 - dr. zakon, 30/2018 i 95/2018)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 16. decembra 2018. godine, a primenjuje se od 1. marta 2019. godine.

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

1. mart 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list grada Pančeva", br. 2/2014 - prečišćen tekst, 6/2014, 29/2014, 4/2015, 38/2015, 38/2015 - ispr., 14/2016, 32/2016, 38/2016, 2/2017, 24/2017, 29/2017, 18/2018, 21/2018 - ispr. i 34/2018)

Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama ("Sl. list grada Pančeva", br. 34/2018 - dalje: Odluka) stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. listu grada Pančeva" odnosno 30. decembra 2018. godine, a primenjuje se od 1. januara 2019. godine, osim odredbe člana 4. stav 3. Odluke koja se primenjuje od 1. marta 2019. godine.

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

1. mart 2019. godine

Izvor: propis

REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENE U OKVIRU TAKSI TARIFE PO KOJOJ SE TAKSI PREVOZ MORA OBAVLJATI NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 9/2019)

Propis na snazi: 01/03/2019

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

1. mart 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA ("Sl. list grada Vršca", br. 16/2018)

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. listu grada Vršca", odnosno 28. decembra 2018. godine, a primenjuje se od 1. januara 2019 godine, osim odredaba čl. 9. do 15. ove odluke, koje se primenjuju od 1. marta 2019. godine.

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

1. mart 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UVOĐENJU SAMODOPRINOSA ZA PODRUČJE MESNE ZAJEDNICE SARAORCI ("Sl. list grada Smedereva", br. 2/2014)

Propis na snazi: 24/02/2014 - 01/03/2019

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

1. mart 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018 i 95/2018)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 16. decembra 2018. godine, a primenjuje se od 1. marta 2019. godine.

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

1. mart 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 16. decembra 2018. godine, a primenjuje se od 1. januara 2019. godine, osim odredaba čl. 134-139. ovog zakona koje se primenjuju od 1. marta 2019. godine, kao i odredaba čl. 154-164. ovog zakona koje se primenjuju od 1. januara 2020. godine.

 

Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine

 

Obveznik naknade

Član 134

Obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine je:

 

1) pravno lice i preduzetnik koje obavlja određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu, odnosno fizičko lice koje utiče na životnu sredinu;

2) vlasnik teretnih vozila, odnosno lica koja obavljaju transport nafte i naftnih derivata, odnosno sirovina, proizvoda i poluproizvoda hemijskih i drugih opasnih materija iz industrije ili za industriju na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa statusom ugrožene životne sredine na području od značaja za Republiku Srbiju.

 

Bliže kriterijume za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu (u daljem tekstu: aktivnosti) prema količini zagađenja, odnosno stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, kao i iznose naknada za određene aktivnosti iz stava 1. tačka 1) ovog člana u okviru iznosa propisanih u Prilogu 6, Tabela 2. ovog zakona, uslove za oslobađanje od plaćanja naknade ili njeno umanjenje, kao i kriterijume koji su od značaja za uticaj fizičkih lica na životnu sredinu, utvrđuje Vlada na predlog ministarstva u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine.

 

Osnovica

Član 135

 

Osnovica naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za obavljanje aktivnosti je količina zagađenja, odnosno stepen negativnog uticaja na životnu sredinu koje nastaje obavljanjem aktivnosti.

 

Osnovica naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za transport nafte i naftnih derivata, kao i sirovina, proizvoda i poluproizvoda hemijskih i drugih opasnih materija iz industrije na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa statusom ugrožene životne sredine na području od značaja za Republiku Srbiju je nosivost transportnog sredstva, odnosno količina tereta prilikom transporta nafte i naftnih derivata, kao i sirovina, proizvoda i poluproizvoda hemijskih i drugih opasnih materija iz industrije ili za industriju na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa statusom ugrožene životne sredine na području od značaja za Republiku Srbiju izražena u tonama (t).

 

Visina naknade

Član 136

 

Visina naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine propisana je u Prilogu 6, Tabela 2. ovog zakona.

 

Visinu naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine svojim aktom utvrđuje jedinica lokalne samouprave, na osnovu iznosa propisanih podzakonskim aktom iz člana 134. stav 2. ovog zakona.

 

Način utvrđivanja i plaćanja

Član 137

 

Utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine iz člana 134. tačka 1) ovog zakona vrši organ jedinice lokalne samouprave u čijoj su nadležnosti utvrđivanje, kontrola i naplata javnih prihoda, rešenjem za kalendarsku godinu, za obavljanje aktivnosti na teritoriji jedinice lokalne samouprave, odnosno gradske opštine.

 

Utvrđivanje i plaćanje naknade iz člana 134. tačka 2) ovog zakona vrši obveznik, na osnovu propisane visine naknade u Prilogu 6. ovog zakona, pre preuzimanja ili isporuke robe.

 

Utvrđena obaveza iz stava 1. ovog člana, plaća se u jednakim mesečnim ratama, u roku od 15 dana po isteku meseca.

 

Do utvrđivanja naknade iz stava 1. ovog člana za tekuću godinu, obveznik naknade plaća akontaciju u visini mesečne obaveze za prethodnu godinu.

 

Manje plaćen iznos akontacionih obaveza obveznik je dužan da izmiri u roku od 15 dana od dostavljanja rešenja kojim se utvrđuje obaveza naknade za tekuću godinu.

 

Više plaćen iznos naknade na osnovu akontacionih uplata obveznik koristi za izmirenje mesečne obaveze za naredni mesečni period.

 

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba ministarstvu u čijoj su nadležnosti poslovi finansija, preko nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.

 

Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

 

Ako je jedno lice obveznik plaćanja naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine iz člana 134. stav 1. ovog zakona po više osnova ukupan iznos naknade koju taj obveznik plaća ne može biti veći od 0,4% prihoda iz redovnog poslovanja ostvarenog u prethodnoj godini.

 

Više utvrđeni iznos naknade je iznos koji je obvezniku utvrđen iznad 0,4% prihoda iz redovnog poslovanja ostvarenog u prethodnoj godini.

 

U slučaju da je obvezniku naknade utvrđen iznos naknade veći od 0,4% prihoda iz redovnog poslovanja ostvarenog u prethodnoj godini, obveznik je dužan da nadležnim organima jedinica lokalne samouprave koje su utvrdile naknadu podnese zahtev za umanjenje više utvrđenog iznosa naknade.

 

Uz zahtev za umanjenje više utvrđene naknade iz stava 11. ovog člana, obveznik, dostavlja:

 

- dokaz o prihodu iz redovnog poslovanja ostvarenom u prethodnoj godini;

- rešenja jedinica lokalne samouprave o utvrđenoj naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine, odnosno prijavu kojom je utvrdio naknadu iz stava 2. ovog člana.

 

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave, dužan je da na osnovu zahteva obveznika naknade iz stava 11. ovog člana, rešenjem utvrdi ukupan iznos umanjenja naknade i pojedinačne iznose umanjenja za svaku vrstu utvrđene naknade iz člana 134. stav 1. ovog zakona, na nivou jedinice lokalne samouprave, odnosno gradske opštine.

 

Ukupan iznos umanjenja naknade, na nivou jedinice lokalne samouprave, odnosno gradske opštine utvrđuje se srazmerno učešću iznosa naknade utvrđenom na nivou jedinice lokalne samouprave, odnosno gradske opštine, u ukupno utvrđenom iznosu naknade na nivou svih jedinica lokalne samouprave.

 

Pojedinačni iznosi umanjenja za svaku vrstu utvrđene naknade iz člana 134. stav 1. ovog zakona na nivou jedinice lokalne samouprave, odnosno gradske opštine utvrđuju se srazmerno njihovom učešću u ukupno utvrđenom iznosu naknade na nivou jedinice lokalne samouprave, odnosno gradske opštine.

 

Sadržinu i izgled zahteva za umanjenje utvrđene naknade uređuje ministar u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine.

 

Član 138

 

Obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine iz člana 134. stav 1. tačka 1) ovog zakona, dužan je da podnese prijavu sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade organu jedinice lokalne samouprave u čijoj su nadležnosti utvrđivanje, kontrola i naplata javnih prihoda do 31. jula svake godine za koju se utvrđuje naknada.

 

Obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine iz člana 134. stav 1. tačka 2) ovog zakona prijavu podnosi nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, odnosno gradske uprave mesečno za preuzimanja, odnosno isporuke robe u toku meseca.

 

Prijava iz stava 1. ovog člana podnosi se i u slučaju promene podataka koji su od uticaja na utvrđivanje naknade, u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

 

Izgled, sadržinu i način dostavljanja prijave iz st. 1. i 2. ovog člana bliže uređuje ministar u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine.

 

Pripadnost prihoda

Član 139

 

Prihodi ostvareni od naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine pripadaju budžetu jedinice lokalne samouprave.

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

1. mart 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA POLAZNIKE KURSA ZA OSNOVNU OBUKU PRIPADNIKA VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA (ʺSl. glasnik RSʺ, br. 68/2017, 98/2017 i 67/2018)

Propis na snazi: 19/07/2017 - 01/03/2019

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

1. mart 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O KATEGORIZACIJI I POSTUPKU UNAPREĐENJA OBJEKATA U KOJIMA SE POSLUJE HRANOM ŽIVOTINJSKOG POREKLA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)

Početak primene: 01/03/2019

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

1. mart 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA PREDLOGA ZA IZRICANJE ZABRANE ULASKA STRANCA I NADZORA I KONTROLE STRANCA PRILIKOM ULASKA I KRETANJA PREKO TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2019)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 24. januara 2019. godine, a počinje da se primenjuje 1. marta 2019. godine.

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

1. mart 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: PRAVILNIK O UPISU U REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I OBNOVI REGISTRACIJE, KAO I O USLOVIMA ZA PASIVAN STATUS POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA: • Obnova registracije poljoprivrednih gazdinstava vršiće se od 1. marta do 30. aprila 2019. godine •

Sve promene koje su nastale na gazdinstvu potrebno je prijaviti i to posebno ako je reč o novim poljoprivrednim kulturama na zemljištu, promenama u broju domaćih životinja, zakupu, ali i proširenju zemljišnih poseda. Od prvog marta do 30. aprila vršiće se registrovanje, a prema poslednjim podacima u Šumadiji ima 174 sela sa skoro 40.000 prijavljenih gazdinstava.

 

1. mart 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU STRATEGIJE RAZVOJA SISTEMA JAVNOG INFORMISANJA U RS : • Rasprava će trajati do 1. marta 2019. godine •

Vlada Republike Srbije saopštila je da je javna rasprava o Nacrtu strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji započela i trajaće do 1. marta ove godine.

 

1. mart 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA ("Sl. list grada Pančeva", br. 34/2018)

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. listu grada Pančeva", odnosno 30. decembra 2018. godine, a primenjuje se od 1. januara 2019. godine, osim odredaba čl. 10. do 15. ove odluke koje se primenjuje od 1. marta 2019. godine.

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

1. mart 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: POČETAK PRIMENE SOCIJALNOG SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I RUSKE FEDERACIJE O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI: • Sporazum između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti počinje da se primenjuje počev od 1. marta 2019. godine •

Ono što posebno treba napomenuti je da pravo na davanje na osnovu ovog sporazuma može se ostvariti nakon njegovog stupanja na snagu (odnosno nakon 1. marta 2019. godine) s tim da se za utvrđivanje prava na davanje u skladu sa odredbama ovog sporazuma uzima u obzir i staž osiguranja koji je, prema pravnim propisima strana ugovornica, navršen pre njegovog stupanja na snagu kao i da se primenjuje i na osigurane slučajeve nastale pre njegovog stupanja na snagu.

 

PRETPLATA NA ČASOPIS: https://www.paragraf.rs/strane/poreski.html

 

1. mart 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - dr. zakon i 95/2018 - dr. zakon)

Verzija na snazi: 01/03/2019

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

1. mart 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: NACRT STRATEGIJE RAZVOJA SISTEMA JAVNOG INFORMISANJA U RS: • Raspored okruglih stolova u okviru javne rasprave •

Primedbe, predlozi i sugestije u vezi sa Nacrtom strategije dostavljaju se Kabinetu predsednika Vlade Srbije, na mejl medijska.strategija@gov.rs ili na adresu Nemanjina 11, Beograd (sa naznakom "Nacrt strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji"), najkasnije do 1. marta 2019. godine.

 

1. mart 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I RUSKE FEDERACIJE O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 9/2018)

Sporazum je potpisan u Moskvi 19. decembra 2017. godine, potvrđen je od strane nadležnog organa RS 29. juna 2018. godine, a stupa na snagu 1. marta 2019. godine, u skladu sa Obaveštenjem o datumu stupanja na snagu Sporazumа između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti, koje je objavljeno u "Sl. glasniku RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2019 od 18. februara 2019. godine.

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

1. mart 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: NEZAVISNI ORGANI: ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: • Državni ili drugi organ, organizacija ili javna služba obavezni su da o poklonima vode posebnu evidenciju. Kopija evidencije za prethodnu kalendarsku godinu dostavlja se Agenciji, najkasnije do 1. marta 2019. godine •

Agencija za borbu protiv korupcije podseća državne i druge organe, organizacije i javne službe da su obavezni da Agenciji dostave evidencije o poklonima funkcionera za prethodnu kalendarsku godinu, najkasnije do 01.03.2019. godine.

 

2. mart 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2018, 56/2018 i 12/2019)

Verzija na snazi: 02/03/2019

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

2. mart 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O REGISTRACIJI, ODNOSNO ODOBRAVANJU OBJEKATA ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)

Propis na snazi: 02/03/2019

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

2. mart 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O LISTI STANDARDA KOJE MORA DA ISPUNI TELO ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI, OBAVEZNOJ SADRŽINI IZVEŠTAJA O OCENJIVANJU USAGLAŠENOSTI I POSTUPKU OCENJIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA ODNOSNO OCENJIVANJA USAGLAŠENOSTI KVALIFIKOVANIH USLUGA OD POVERENJA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)

Propis na snazi: 02/03/2019

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

2. mart 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA POLAZNIKE KURSA ZA OSNOVNU OBUKU PRIPADNIKA VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)

Propis na snazi: 02/03/2019

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

2. mart 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU SPOMENIKA KARAĐORĐU U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)

Propis na snazi: 02/03/2019

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

2. mart 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UPRAVLJANJA VODAMA U 2019. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)

Propis na snazi: 02/03/2019

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

4. mart 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O SPREČAVANJU KORUPCIJE: • Rasprava će trajati do 4. marta 2019. godine •

Primedbe, predlozi, sugestije i komentari na Nacrt zakona dostavljaju se na mejl: vladimir.vins@mpravde.gov.rs ili na adresu: Ministarstvo pravde, Beograd, ul. Nemanjina br. 22-26. Javna rasprava traje u periodu do 4. marta 2019. godine.

 

5. mart 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: POSEBNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA: • Važenje PKU produženo do 5. marta 2019. godine

Time se važenje Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika produžava se do 5. marta 2019. godine.

 

5. mart 2019. godine

Izvor: propis

SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2018)

Propis na snazi: 06/03/2018 - 05/03/2019

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

6. mart 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O KOMUNALNOJ MILICIJI: • Rasprava će trajati do 6. marta 2019. godine •

Javna rasprava o Nacrtu zakona održaće se do 6. marta 2019. godine i Ministarstvo poziva predstavnike nadležnih državnih organa, organa autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, akademske stručne javnosti, nevladinog sektora, kao i druge zainteresovane strane i građane da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona i da daju predloge, sugestije i komentare.

 

7. mart 2019. godine

Izvor: propis

SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2018)

Propis na snazi: 08/03/2018 - 07/03/2019

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

7. mart 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PRAVOSUĐE: VISOKI SAVET SUDSTVA: • Oglas za izbor sudija u apelacionim, višim, osnovnim i privrednim sudovima. Rok za prijavu 7. mart 2019. godine •

Prijave se podnose Visokom savetu sudstva, Beograd, Resavska 42, sa naznakom: "Oglas za izbor sudija u sudovima opšte i posebne nadležnosti".

Tekst oglasa je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 11/2019 od 20. februara 2019. godine.

Poslednji dan za podnošenje prijava je 7. mart 2019. godine.

 

9. mart 2019. godine

Izvor: propis

REŠENJE O ODOBRAVANJU DRUGAČIJEG ZAVRŠETKA RADNOG VREMENA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA PRUŽANJE USLUGA ISHRANE I PIĆA OD RADNOG VREMENA UTVRĐENOG ODLUKOM O RADNOM VREMENU OBJEKATA U KOJIMA SE OBAVLJA UGOSTITELJSKA DELATNOST NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 6/2019)

Propis objavljen: 14/02/2019 - važi do 09/03/2019

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

11. mart 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2018, 52/2018 - ispr., 63/2018, 90/2018 i 5/2019)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Sl. glasnik RS", br. 5/2019 - dalje: Pravilnik) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 8. februara 2019. godine, osim odredaba člana 1. stav 2, člana 2. st. 1, 9. i 10, člana 3. st. 2. i 5, člana 4. stav 3, člana 6. stav 9, člana 7. st. 2. i 5, člana 9. st. 5, 13. i 14, člana 11. st. 3. i 7, člana 15. stav 2. i člana 16. st. 1. i 3, koje se primenjuju po isteku 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika, odnosno od 11. marta 2019. godine.

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

11. mart 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: KOMENTAR NOVE ODLUKE O IZNOSIMA PROSEČNIH PONDERISANIH MALOPRODAJNIH CENA I MINIMALNIH AKCIZA NA DUVANSKE PRERAĐEVINE - "Sl. glasnik RS", br. 12/2019: • Obaveza popisa zaliha cigareta sa stanjem na dan 23. februara 2019. godine •

Trgovac na veliko cigaretama dužan je da popisnu listu dostavi Upravi za duvan u roku od 15 od dana izvršenog popisa, odnosno najkasnije do 11. marta 2019. godine.

 

PRETPLATA NA ČASOPIS: https://www.paragraf.rs/strane/poreski.html

 

15. mart 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: SPECIFIČNOSTI IZRADE FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA ZA 2018. GODINU: • Instrukcija Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje •

Filijala dostavlja za sve zdravstvene ustanove sa svog područja, sve izveštaje koji čine završni račun, posle izvršene kontrole, elektronskom poštom do 15. marta 2019. godine na adresu: zavrsni.racun@rfzo.rs. Takođe, dostavljeni obrasci se učitavaju preko terminal servera, pokretanjem NexTBIZ aplikacije.

PRETPLATA NA ČASOPIS:  https://www.paragraf.rs/strane/budzetski-komplet.html

 

15. mart 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: OBJAVLJEN RADNI TEKST NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSTVARIVANJE PRAVA ŽRTAVA I SVEDOKA ZA PERIOD 2019 - 2025. GODINE: • Rok za sugestije 15. mart 2019. godine •

U cilju doprinosa izrade Nacrta strategije, Ministarstvo pravde poziva stručnu javnost da u okviru konsultativnog procesa dostavi svoje komentare na radni tekst ovog strateškog dokumenta, putem elektronske pošte na adresu iva.kovacevic@mpravde.gov.rs do petka, 15. marta 2019. godine.

 

15. mart 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: INSTRUKCIJE ZA IZRADU PREDLOGA PRIORITETNIH OBLASTI FINANSIRANJA ZA PERIOD OD 2020. DO 2022. GODINE: • Rok za predaju Ministarstvu finansija 15. mart 2019. godine •

Postupak pripreme i donošenja budžeta i finansijskih planova organizacija za obavezno socijalno osiguranje izvršava se prema budžetskom kalendaru, pri čemu su propisani krajnji rokovi za nivo Republike i to:

- 15. mart - direktni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije na osnovu instrukcije dobijene instrukcije dostavljaju Ministarstvu finansija predloge za utvrđivanje prioritetnih oblasti finansiranja za budžetsku i naredne dve fiskalne godine, kao i godišnji izveštaj o učinku programa za prethodnu godinu.

 

PRETPLATA NA ČASOPIS:  https://www.paragraf.rs/strane/budzetski-komplet.html

 

15. mart 2019. godine

Izvor: stručni komentart

Stručni komentar - Pravnik u javnom sektoru: KOMENTAR UREDBE O VREDNOVANJU RADNE USPEŠNOSTI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA - "Sl. glasnik RS", br. 2/2019: • U primeni od 24. januara 2019. godine. Prestaje da važi Uredba o ocenjivanju državnih službenika ali će se ocenjivanje državnih službenika za 2018. godinu izvršiti u skladu sa ovom uredbom. Godišnji ciljevi organizacionih jedinica i samostalnih izvršilaca utvrdiće se do 15. marta 2019. godine •

Vrednovanje radne uspešnosti prema odredbama Uredbe, počinje za period vrednovanja od 1. januara do 31. decembra 2019. godine, a godišnji ciljevi organizacionih jedinica, odnosno samostalnih izvršilaca za period vrednovanja iz stava 1. ovog člana utvrdiće se do 15. marta 2019. godine.

 

PRETPLATA NA ČASOPIS:  https://www.paragraf.rs/strane/budzetski-komplet.html

 

16. mart 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O DUVANU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 6/2012 - usklađeni izn., 69/2012 - usklađeni izn., 93/2012, 8/2013 - usklađeni izn., 64/2013 - usklađeni izn.,108/2013, 4/2014 - usklađeni izn., 79/2014 - usklađeni izn., 5/2015 - usklađeni izn., 67/2015 - usklađeni izn., 5/2016 - usklađeni izn., 65/2016 - usklađeni izn., 8/2017 - usklađeni izn., 76/2017 - usklađeni izn., 18/2018 - usklađeni izn., 62/2018 - usklađeni izn., 95/2018 i 4/2019 - usklađeni izn.)

Odobrenja za obavljanje delatnosti obrade duvana iz člana 96. stav 3. Zakona, koja su izdata po odredbama Zakona o duvanu ("Službeni glasnik RSˮ, broj 17/03), prestaju da važe u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018), odnosno 16. marta 2019. godine.

 

Usklađivanje poslovanja sa odredbama ovog zakona

Član 96 stav 3

Dozvole, odnosno odobrenja za obavljanje delatnosti koje su izdate po odredbama Zakona o duvanu ("Službeni glasnik RS", broj 17/03), važe do isteka roka na koji su izdate.

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

16. mart 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O DUVANU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 6/2012 - usklađeni izn., 69/2012 - usklađeni izn., 93/2012, 8/2013 - usklađeni izn., 64/2013 - usklađeni izn.,108/2013, 4/2014 - usklađeni izn., 79/2014 - usklađeni izn., 5/2015 - usklađeni izn., 67/2015 - usklađeni izn., 5/2016 - usklađeni izn., 65/2016 - usklađeni izn., 8/2017 - usklađeni izn., 76/2017 - usklađeni izn., 18/2018 - usklađeni izn., 62/2018 - usklađeni izn., 95/2018 i 4/2019 - usklađeni izn.)

Rešenja iz člana 96. stav 4. Zakona, koja su obrađivačima duvana izdata prilikom upisa u Registar obrađivača duvana po odredbama Zakona o duvanu ("Službeni glasnik RSˮ, broj 17/03), prestaju da važe u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018), odnosno 16. marta 2019. godine.

 

Usklađivanje poslovanja sa odredbama ovog zakona

Član 96 stav 4

Rešenja koja su obrađivačima duvana izdata prilikom upisa u Registar obrađivača duvana po odredbama Zakona o duvanu ("Službeni glasnik RS", broj 17/03), mogu se oduzeti ako lica upisana u Registar obrađivača duvana prestanu da ispunjavaju uslove na osnovu kojih su ta rešenja doneta.

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

16. mart 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O DUVANU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 6/2012 - usklađeni izn., 69/2012 - usklađeni izn., 93/2012, 8/2013 - usklađeni izn., 64/2013 - usklađeni izn.,108/2013, 4/2014 - usklađeni izn., 79/2014 - usklađeni izn., 5/2015 - usklađeni izn., 67/2015 - usklađeni izn., 5/2016 - usklađeni izn., 65/2016 - usklađeni izn., 8/2017 - usklađeni izn., 76/2017 - usklađeni izn., 18/2018 - usklađeni izn., 62/2018 - usklađeni izn., 95/2018 i 4/2019 - usklađeni izn.)

Privredni subjekti koji su do dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018 - dalje: Zakon o izmenama i dopunama), upisani u Registar obrađivača duvana dužni su da usklade svoje poslovanje sa odredbama Zakona o izmenama i dopunama u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama, odnosno do 16. marta 2019. godine i podnesu zahtev za dobijanje dozvole za obavljanje delatnosti obrade duvana u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama.

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

16. mart 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU DAVANJA DOZVOLE ZA RAD PLATNOG SISTEMA I SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE PRAVILA RADA PLATNOG SISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2015)

Propis na snazi: 13/06/2015 - 16/03/2019

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

16. mart 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O POČETNOM KAPITALU I MINIMALNOM KAPITALU OPERATORA PLATNOG SISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2015)

Propis na snazi: 13/06/2015 - 16/03/2019

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

17. mart 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O PLATNIM USLUGAMA: • Od 17. marta 2019. godine iznos bankarskih naknada objavljivaće se na sajtu Narodne banke Srbije •

Od 17. marta 2019. godine iznos bankarskih naknada objavljivaće se na sajtu Narodne banke Srbije.

 

17. mart 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O PLATNIM USLUGAMA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014 i 44/2018)

Banke su dužne da svoje poslovanje i unutrašnje akte usklade sa odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018) do dana početka njegove primene, odnosno do 17. marta 2019. godine.

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

17. mart 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O PLATNIM USLUGAMA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014 i 44/2018)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018 - dalje: Zakon) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 16. juna 2018. godine, a primenjuje se istekom devet meseci od dana stupanja na snagu, odnosno od 17. marta 2019. godine, osim odredaba čl. 28. do 30. i čl. 192. do 213, člana 217. i člana 218. stav 1. tačka 11) Zakona, koje se primenjuju od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

17. mart 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O POČETNOM KAPITALU, KAPITALU I KAPITALNOM ZAHTEVU OPERATORA PLATNOG SISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2018)

Početak primene: 17/03/2019

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

17. mart 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O SADRŽINI I NAČINU DOSTAVLJANJA I OBJAVLJIVANJA PODATAKA O NAKNADAMA KOJE PRUŽAOCI PLATNIH USLUGA NAPLAĆUJU KORISNICIMA PLATNIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2018)

Početak primene: 17/03/2019

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

17. mart 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O SPROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O PLATNIM USLUGAMA KOJE SE ODNOSE NA DAVANJE DOZVOLE ZA RAD PLATNOG SISTEMA I SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE PRAVILA RADA PLATNOG SISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2018)

Početak primene: 17/03/2019

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

17. mart 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU IZGLEDA I SADRŽAJA IZVEŠTAJA O NAPLAĆENIM NAKNADAMA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2018)

Početak primene: 17/03/2019

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

17. mart 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU LISTE REPREZENTATIVNIH USLUGA POVEZANIH S PLATNIM RAČUNOM ("Sl. glasnik RS", br. 99/2018)

Početak primene: 17/03/2019

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

17. mart 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PREGLEDA USLUGA I NAKNADA POVEZANIH S PLATNIM RAČUNOM ("Sl. glasnik RS", br. 99/2018)

Početak primene: 17/03/2019

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

17. mart 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "KROV 2019" ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)

Propis na snazi: 23/02/2019 - 17/03/2019

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

21. mart 2019. godine

Izvor: propis

SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE ORGANE ("Sl. glasnik RS", br. 20/2018)

Propis na snazi: 24/03/2018 - 21/03/2019

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

25. mart 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Pravnik u javnom sektoru: STATUS DIREKTORA USTANOVE OBRAZOVANJA I VASPITANJA I USLOVI ZA DIREKTORA PREDŠKOLSKE USTANOVE - PROMENE KOJE DONOSE NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA: • Prethodno radno iskustvo za direktora predškolske ustanove odnosi se na rad u bilo kojoj ustanovi obrazovanja i vaspitanja. Direktor ustanove obrazovanja i vaspitanja je u radnom odnosu na određeno vreme. Rok za usklađivanje radno-pravnog statusa direktora je 25. mart 2019. godine •

U odnosu na dosadašnje rešenje koje se odnosi na uslov od najmanje osam godina rada u predškolskoj ustanovi na poslovima vaspitanja i obrazovanja nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja, sadašnji Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni i 10/2019 - dalje: Zakon) propisuje da je ovaj uslov vezan za godine rada (osam godina), ali u bilo kojoj ustanovi u oblasti obrazovanja i vaspitanja na poslovima obrazovanja i vaspitanja nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja.

(…)

Zakon uređuje da se, ukoliko je za direktora imenovano lice iz reda zaposlenih u toj ustanovi, donosi rešenje o njegovom premeštaju na radno mesto direktora koje po sili zakona koje zamenjuje odgovarajuće odredbe ugovora o radu. Ovako predloženo rešenje ide u susret rešenjima koje propisuje Zakon o zaposlenima u javnim službama ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017 i 95/2018), imajući u vidu da su i ustanove javne službe.

U situaciji da je direktor imenovan iz reda zaposlenih kod drugog poslodavca, ostvaruje pravo na mirovanje radnog odnosa na osnovu rešenja o imenovanju. Ovo znači da će mu poslodavac kod koga lice ima radni odnos, doneti rešenje o mirovanju radnog odnosa, a ustanova o kojoj je imenovan za direktora, zaključiće sa ovim licem ugovor o radu na određeno vreme.

Bilo da je reč o licu koji je direktor u ustanovi u kojoj ima radni odnos, ili je bio zaposlen kod drugog poslodavca, ovo lice/direktor ustanove ima pravo da se nakon prestanka prvog, odnosno drugog mandata vrati na poslove koje je obavljalo pre imenovanja za direktora ustanove.

Ukoliko direktoru ustanove kome miruje radni odnos prestane dužnost zbog isteka mandata ili na lični zahtev tokom trećeg i svakog narednog mandata, raspoređuje se na poslove koji odgovaraju stepenu i vrsti njegovog obrazovanja. Ako nema odgovarajućih poslova, ovo lice ostvaruje prava kao zaposleni za čijim radom je prestala potreba, u skladu sa zakonom.

Prelaznim i završnim odredbama propisano je da je organ upravljanja dužan da radno-pravni status direktora, uskladi sa odredbama ovog zakona , u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 25. marta 2019. godine.

 

PRETPLATA NA ČASOPIS:  https://www.paragraf.rs/strane/budzetski-komplet.html

 

30. mart 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O IMUNIZACIJI I NAČINU ZAŠTITE LEKOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 11/2018, 14/2018, 45/2018, 48/2018, 58/2018 i 104/2018)

Pravilnik o imunizaciji i načinu zaštite lekovima ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017 - dalje: Pravilnik) stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 30. septembra 2017. godine, a primenjuje se od dana početka primene prvog programa iz člana 13. stav 1. Pravilnika, osim odredaba člana 15. stav 3. tačka 11) koje se primenjuju od 1. aprila 2018. godine, člana 16. stav 2. tač. 4) i 5) koje se primenjuju od 1. januara 2020. godine i člana 17. stav 2. tačka 6) koje se primenjuju od 1. januara 2019. godine, člana 18. stav 2. tač. 6) do 10) koje se primenjuju od 1. januara 2020. godine i čl. 20, 21. i 28. koje se primenjuju 18 meseci od dana stupanja na snagu Pravilnika, odnosno od 30. marta 2019. godine.

 

Preporučena aktivna imunizacija lica određenog uzrasta

Član 20

 

Preporučena aktivna imunizacija lica određenog uzrasta sprovodi se u skladu sa programom iz člana 13. stav 1. ovog pravilnika.

 

Preporučena aktivna imunizacija lica određenog uzrasta sprovodi se na osnovu preporuke doktora medicine ili doktora specijaliste odgovarajuće grane medicine koji sprovodi imunizaciju uz prethodnu pismenu saglasnost lica koje se aktivno imunizuje, odnosno njegovog zakonskog zastupnika.

 

Pismena saglasnost ili odbijanje saglasnosti za preporučenu aktivnu imunizaciju daje se na Obrascu 3. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

 

Zarazne bolesti protiv kojih se sprovodi preporučena aktivna imunizacija lica određenog uzrasta su:

1) varičela;

2) oboljenja izazvana humanim papiloma virusima;

3) hepatitis A;

4) hepatitis B;

5) grip;

6) oboljenja izazvana Streptokokom pneumonije;

7) zoster;

8) rota virusne infekcije;

9) meningokokna bolest;

10) difterija;

11) tetanus;

12) veliki kašalj;

13) rubela;

14) krpeljski meningoencefalitis;

15) druge zarazne bolesti u skladu sa zakonom po epidemiološkim indikacijama.

 

Preporučena aktivna i pasivna imunizacija lica po kliničkim indikacijama

Član 21

 

Preporučena aktivna i pasivna imunizacija lica po kliničkim indikacijama sprovodi se u skladu sa programom iz člana 13. stav 1. ovog pravilnika.

 

Preporučena aktivna i pasivna imunizacija po kliničkim indikacijama sprovodi se kod lica kod kojih bolest protiv koje se imunizacija sprovodi može da ima teži oblik ili može da dovede do pogoršanja osnovnog oboljenja izostankom imunizacije.

 

Preporučena aktivna i pasivna imunizacija lica po kliničkim indikacijama sprovodi se na osnovu mišljenja doktora specijaliste odgovarajuće grane medicine i preporuke doktora medicine ili doktora specijaliste odgovarajuće grane medicine koji imunizaciju sprovodi uz prethodnu pismenu saglasnost tog lica, odnosno njegovog zakonskog zastupnika koje se aktivno imunizuje.

 

Zarazne bolesti protiv kojih se sprovodi preporučena aktivna imunizacija lica po kliničkim indikacijama su:

 

1) hepatitis A;

2) hepatitis B;

3) grip;

4) oboljenja izazvana Streptokokom pneumonije;

5) druge zarazne bolesti u skladu sa zakonom.

 

Zarazne bolesti protiv kojih se sprovodi preporučena pasivna imunizacija lica po kliničkim indikacijama su:

 

1) male boginje;

2) ovčije boginje;

3) infekcija citomegalovirusom;

4) druge zarazne bolesti u skladu sa zakonom.

 

Član 28

 

Plan potreba zdravstvenih ustanova u vakcinama, imunoglobulinima humanog porekla i monoklonskim antitelima za obaveznu imunizaciju za period od tri godine zdravstvene ustanove sačinjavaju i dostavljaju nadležnom zavodu, odnosno institutu, najkasnije osamnaest meseci pre početka primene programa iz člana 13. stav 1. ovog pravilnika.

 

Objedinjeni plan potreba zdravstvenih ustanova u vakcinama, imunoglobulinima humanog porekla i monoklonskim antitelima za obaveznu imunizaciju za period od tri godine nadležni zavodi, odnosno instituti za teritoriju za koju su osnovani dostavljaju Institutu četrnaest meseci pre početka primene programa iz člana 13. stav 1. ovog pravilnika, u cilju izrade objedinjenog plana potreba za teritoriju Republike Srbije.

 

Na osnovu Republičkog plana potreba iz stava 3. ovog člana sačinjava se program iz člana 13. stav 1. ovog pravilnika za naredne tri godine.

 

Plan potreba u vakcinama i imunoglobulinima humanog porekla i monoklonskih antitela za nacionalnu rezervu, sačinjava Institut nakon sačinjavanja Republičkog plana potreba. Nacionalna rezerva planira se u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije. Objedinjeni plan potreba i nacionalne rezerve za Republiku Srbiju, Institut dostavlja RFZO i ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja dvanaest meseci pre početka primene programa iz člana 13. stav 1. ovog pravilnika.

 

Objedinjeni plan potreba i nacionalna rezerva za Republiku Srbiju čini deo programa iz člana 13. stav 1. ovog pravilnika.

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

31. mart 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU PAKOVANJA, DEKLARISANJA I OBELEŽAVANJA MIRNOG VINA, NEKIH SPECIJALNIH VINA I DRUGIH PROIZVODA U PROIZVODNJI I PROMETU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2012, 50/2015, 62/2016 i 24/2017)

Odredbe člana 6. stav 3, člana 8. stav 5, člana 30. stav 6. i člana 31. stav 3. ovog pravilnika primenjuju se do 31. marta 2019. godine.

 

Obavezni podaci kod vina sa geografskim poreklom

Član 6 stav 3

Izuzetno, ako naziv vinogradarskog geografskog proizvodnog područja koji se koristi kao oznaka geografskog porekla na osnovu rešenja o priznavanju oznake za vino sa geografskim poreklom donetog do 31. decembra 2012. godine ne odgovara nazivu iz Priloga 2, takav naziv može da se koristi prilikom deklarisanja, odnosno predstavljanja vina sa geografskim poreklom iz Republike Srbije.

 

Naziv proizvoda (trgovačko ime)

Član 8 stav 5

Nosioci prava na žig, odnosno od njih ovlašćeni proizvođači vina, kojima je priznato pravo na žig koji sadrži naziv, deo naziva ili upućuje na naziv oznake za vina sa geografskim poreklom, takav naziv mogu da koriste prilikom deklarisanja, odnosno predstavljanja vina bez geografskog porekla iz Republike Srbije, pod uslovom da se taj naziv navodi združeno sa nazivom proizvođača, odnosno nazivom nosioca prava na žig koji se navodi najmanje duplo krupnijim slovima, odnosno znakovima.

 

Naziv drugog geografskog područja i reči koje upućuju na geografsko područje

Član 30 stav 6

Prilikom deklarisanja regionalnog vina naziv manjeg geografskog područja može da se navede kao deo naziva proizvoda, ako je naziv tog manjeg geografskog područja deo naziva proizvoda sa priznatom geografskom oznakom, pod uslovom da se ostale reči i izrazi koji čine deo naziva proizvoda navode najmanje duplo krupnijim slovima, odnosno znakovima.

 

Pojmovi, izrazi i nazivi od opšteg značaja

Član 31 stav 3

Izuzetno, ako je u Vinarskom registru do dana stupanja na snagu ovog pravilnika kao naziv proizvoda (trgovačko ime) upisan naziv vina bez geografskog porekla u kome se koriste podaci iz stava 1. ovog člana, takav naziv može da se navodi prilikom deklarisanja odnosno predstavljanja.

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

31. mart 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE KONTROLE PLODNOSTI OBRADIVOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2017)

Pravilnik o uslovima za obavljanje kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta ("Sl. glasnik RS", br. 48/2017 - dalje: Pravilnik) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 27. maja 2017. godine, osim odredbe člana 12. stav 1. Pravilnika za ovlašćene organizacije za određivanje osnovnih parametara plodnosti zemljišta u delu koji se odnosi na akreditaciju, kao i člana 12. stav 2. Pravilnika za ovlašćene organizacije za određivanje dopunskih parametara plodnosti zemljišta u delu koji se odnosi na akreditaciju uzorkovanja zemljišta za određivanje dopunskih parametara plodnosti zemljišta, koje se primenjuju od 31. marta 2019. godine.

 

v) Uslovi u pogledu akreditacije

Član 12

 

Ovlašćena organizacija za određivanje osnovnih parametara plodnosti zemljišta ispunjava uslov u pogledu akreditacije ako je akreditovana za standardne metode ispitivanja za izvođenje osnovnih parametara plodnosti zemljišta i ima sertifikat o akreditaciji laboratorije izdat od strane ATS u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006, Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje, za predmet ispitivanja: zemljište.

 

Ovlašćena organizacija za određivanje dopunskih parametara plodnosti zemljišta ispunjava uslov u pogledu akreditacije ako je, pored akreditacije iz stava 1. ovog člana, akreditovana za standardne metode ispitivanja za izvođenje dopunskih parametara plodnosti zemljišta, za uzorkovanje zemljišta za određivanje dopunskih parametara plodnosti zemljišta i ima sertifikat o akreditaciji laboratorije izdat od strane ATS u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006, Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje, za predmet ispitivanja: zemljište.

 

Referentna organizacija, pored akreditacije iz st. 1. i 2. ovog člana, treba da osigura i kvalitet rezultata ispitivanja kroz učešće u PT (proficiency testing) šemama akreditovanih PT provajdera koji akreditacijom dokazuju da se Pravila o učešću u međulaboratorijskim poređenjima i programima za ispitivanje osposobljenosti RT aktivnosti organizuju i sprovode u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006, Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje.

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

31. mart 2019. godine

Izvor: propis

REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA PREDŠKOLSKU USTANOVU "RADOSNO DETINJSTVO" NOVI SAD ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 5/2018, 32/2018, 35/2018, 47/2018, 53/2018 - ispr., 56/2018 i 1/2019 - ispr.)

Propis objavljen: 01/02/2018 - važi do 31/03/2019

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

31. mart 2019. godine

Izvor: propis

REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA OSNOVNE ŠKOLE ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 5/2018, 15/2018, 32/2018, 47/2018 i 56/2018)

Propis objavljen: 01/02/2018 - važi do 31/03/2019

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

31. mart 2019. godine

Izvor: propis

REŠENJE O SUFINANSIRANJU IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADA JAVNE NAMENE U SVOJINI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 120/2018)

Propis objavljen: 18/12/2018 - važi do 31/03/2019

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

31. mart 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O IZVEŠTAVANJU BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 125/2014, 4/2015, 111/2015, 61/2016, 69/2016, 103/2016, 101/2017, 46/2018 i 8/2019)

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o izveštavanju banaka ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 16. februara 2019. godine, a primenjuje se od 31. marta 2019. godine.

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

31. mart 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O IZVEŠTAVANJU O ADEKVATNOSTI KAPITALA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 103/2016 i 8/2019)

Odluka o izmeni Odluke o izveštavanju o adekvatnosti kapitala banke ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 16. februara 2019. godine, a primenjuje se od 31. marta 2019. godine.

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

31. mart 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM: • 31. mart 2019. godine rok za podnošenje godišnjih izveštaja o otpadu Agenciji za zaštitu životne sredine •

Rok za podnošenje godišnjih izveštaja o otpadu Agenciji je 31. mart, a prošle godine podneto je više od 25.000 izveštaja.

 

31. mart 2019. godine

Izvor: propis

REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA SREDNJE ŠKOLE ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 5/2018, 19/2018 i 32/2018)

Propis objavljen: 01/02/2018 - važi do 31/03/2019

 

Pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex: https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html

 

31. mart 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM ZA 2018. GODINU: • Popunjavanje, usvajanje i predaja izveštaja, šema logičke kontrole •

Rokovi predaje godišnjih finansijskih izveštaja propisani su odredbama člana 78. Zakona, gde je precizno utvrđeni za republički i lokalni nivo postupak pripreme, sastavljanja i podnošenja završnih računa budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne vlasti i organizacija za obavezno socijalno osiguranje i godišnjih finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, i to:

 

31. mart:

 

- direktni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije pripremaju godišnji izveštaj i podnose ga Upravi za trezor,

- direktni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije koji u svojoj nadležnosti imaju indirektne korisnike sredstava budžeta Republike Srbije kontrolišu, sravnjuju podatke iz njihovih godišnjih izveštaja o izvršenju budžeta i sastavljaju konsolidovani godišnji izveštaj o izvršenju budžeta koji podnose Upravi za trezor,

- Visoki savet sudstva, odnosno Državno veće tužilaca kontrolišu, sravnjuju podatke iz godišnjih izveštaja o izvršenju budžeta pravosudnih organa koji se iskazuju zbirno u okviru njihovih razdela i sastavljaju konsolidovane godišnje izveštaje o izvršenju budžeta, koje podnose Upravi za trezor,

- direktni korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti pripremaju godišnji izveštaj koji sadrži godišnji izveštaj o učinku programa za prethodnu godinu i podnose ga lokalnom organu uprave nadležnom za finansije i

- direktni korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti koji u svojoj nadležnosti imaju indirektne korisnike sredstava budžeta lokalne vlasti kontrolišu, sravnjuju podatke iz njihovih godišnjih izveštaja o izvršenju budžeta i sastavljaju konsolidovani godišnji izveštaj o izvršenju budžeta koji sadrži godišnji izveštaj o učinku programa za prethodnu godinu, koji podnose lokalnom organu uprave nadležnom za finansije.

 

PRETPLATA NA ČASOPIS:  Budžetski komplet

Pogledajte sve aktuelne zakonske rokove u tekućem mesecu

Izvor: Redakcija, 1.3.2019.