Email Print

ZAKON
O FINANSIRANJU POLITIČKIH STRANAKA

("Sl. glasnik RS", br. 72/2003, 75/2003 - ispr., 60/2009 - odluka US, 97/2008 i 43/2011 - dr. zakon)

 

 

Ovaj propis je prestao da važi.

Važeće propise možete pogledati na linku Besplatni propisi.