<<< nazad na listu ostalih besplatnih propisa

Pravilnik o upisu učenika u srednju školu


PRAVILNIK

O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU

("Sl. glasnik RS", br. 37/2011 i 55/2012)

 

I UVODNA ODREDBA

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuju se: sadržina, vreme, mesto i način polaganja prijemnog ispita; osnove, merila i postupak za rangiranje kandidata i upis u srednju školu; bliži uslovi za vrednovanje učešća učenika osmog razreda na takmičenjima i vrste takmičenja čija se mesta vrednuju.

II UPIS U SREDNJU ŠKOLU

Član 2

Redosled kandidata za upis u srednju školu (u daljem tekstu: škola) utvrđuje se na osnovu:

1) uspeha na završnom ispitu,

2) uspeha u prethodnom školovanju, i to:

- opšteg uspeha od VI do VIII razreda osnovne škole,

- rezultata postignutih na takmičenjima učenika osmog razreda osnovne škole,

3) uspeha na prijemnom ispitu, za škole za koje se polaže prijemni ispit.

Pravo na rangiranje radi upisa u školu iz stava 1. ovog člana stiče kandidat koji je obavio završni ispit.

Član 3

Uspeh na završnom ispitu iskazuje se brojem bodova osvojenim na testu iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike.

Na osnovu uspeha na završnom ispitu kandidat može da osvoji najviše 40 bodova, odnosno najviše po 20 bodova iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike.

Opšti uspeh od VI do VIII razreda osnovne škole iskazuje se brojem bodova tako što se opšti uspeh ostvaren na kraju VI, VII i VIII razreda osnovne škole, zaokružen na dve decimale, sabere i zatim pomnoži s brojem četiri (4).

Na osnovu opšteg uspeha kandidat može da ostvari najviše 60 bodova.

Kandidati koji su završili VI razred osnovne škole u inostranstvu ostvaruju 20 bodova na osnovu opšteg uspeha u VI razredu osnovne škole.

Član 4

Kandidati koji su poslednji razred osnovne škole završili u Republici Srpskoj, kao i kandidati koji su osnovno obrazovanje stekli u Republici Srbiji zaključno sa školskom 2009/2010. godinom, upisuju se u školu na način propisan Pravilnikom o upisu učenika u srednju školu ("Službeni glasnik RS", br. 45/04, 23/05, 37/07 i 45/08).

Član 5

Kandidati sa smetnjama u razvoju i invaliditetom upisuju se u školu posle obavljenog završnog ispita, koji polažu u skladu sa njihovim motoričkim i čulnim mogućnostima, odnosno uslovima koje zahteva određena vrsta invaliditeta.

Član 6

Kandidati koji su VII razred osnovne škole završili u inostranstvu, obavljaju završni ispit.

Kandidati iz stava 1. ovog člana upisuju se preko broja određenog za upis.

Član 7

Rezultati postignuti na takmičenjima učenika osnovne škole vrednuju se tako što se kandidatu koji je u VIII razredu osnovne škole osvojio jedno od prva tri pojedinačna mesta iz predmeta navedenih u članu 8. ovog pravilnika, dodeljuju sledeći bodovi:

1) međunarodno takmičenje: prvo mesto - 20 bodova; drugo mesto - 18 bodova; treće mesto - 14 bodova;

2) republičko takmičenje koje organizuju Ministarstvo prosvete i nauke i stručno društvo ili drugi organizator:

- prvo mesto - 8 bodova; drugo mesto - 6 bodova; treće mesto - 4 boda.

Kada je kandidat iz jednog predmeta osvojio više pojedinačnih mesta na takmičenjima iz stava 1. ovog člana, uzima se u obzir najbolji ostvareni rezultat, odnosno najveći broj bodova iz stava 1. ovog člana.

Kada je kandidat iz dva ili više predmeta osvojio po jedno ili više pojedinačnih mesta, bodovi iz svih predmeta sabiraju se, pri čemu se uzimaju u obzir najbolji ostvareni rezultati iz svakog predmeta.

Rezultate takmičenja iz stava 1. ovog člana dostavljaju stručna društva ili drugi organizator.

Član 8

Stručna društva i drugi organizatori iz člana 7. stav 1. tačka 2) ovog pravilnika jesu:

- iz srpskog jezika - Društvo za srpski jezik i književnost;

- iz srpskog jezika kao nematernjeg - Katedra za srpski kao nematernji jezik;

- iz maternjeg jezika:

a) mađarski jezik - Odsek za hungarologiju;

b) slovački jezik - Slovakističko vojvođansko društvo;

v) rusinski jezik - Društvo za rusinski jezik, književnost i kulturu;

g) rumunski jezik - Odsek za rumunistiku;

d) bugarski jezik - Matica Bugara;

- iz stranih jezika (engleski, nemački, ruski, francuski, italijanski i španski) - Društvo za strane jezike i književnosti;

- iz istorije - Društvo istoričara Srbije "Stojan Novaković";

- iz matematike - Društvo matematičara Srbije (Takmičenje učenika osnovnih škola iz matematike), Matematičko društvo "Arhimedes" (takmičenja: Dopisna matematička olimpijada i Matematička internet olimpijada);

- iz fizike - Društvo fizičara Srbije i Fizički fakultet Beograd (Takmičenje učenika osnovnih škola iz fizike);

- iz hemije - Srpsko hemijsko društvo;

- iz biologije - Srpsko biološko društvo;

- iz geografije - Srpsko geografsko društvo;

- iz tehničkog i informatičkog obrazovanja - Društvo pedagoga tehničke struke Srbije (Takmičenje iz tehničkog i informatičkog obrazovanja), Auto moto savez Srbije i Društvo nastavnika tehničkog obrazovanja Srbije (takmičenje: "Šta znaš o saobraćaju");

- iz informatike i računarstva - Društvo matematičara Srbije (Takmičenje učenika osnovnih škola iz računarstva), Elektrotehnička škola Niš (takmičenje: Tesla Info Kup);

- iz fizičkog vaspitanja - Savez za školski sport i olimpijsko vaspitanje Srbije;

- iz muzičke kulture - Dečji kulturni centar Beograda (smotra: "Deca kompozitori").

Član 9

Kandidati koji su obavili završni ispit rangiraju se za upis u školu prema ukupnom broju bodova ostvarenom po svim osnovama koje se vrednuju za upis na jedinstvenoj rang listi, osim učenika koji polažu prijemni ispit.

Posle utvrđivanja rang liste iz stava 1. ovog člana kandidat ima pravo da u matičnoj osnovnoj školi pismeno izrazi najviše 20 opredeljenja za dalje školovanje. Opredeljenje učenika sadrži: šifru obrazovnog profila, naziv škole, mesto škole, tip, smer, odnosno obrazovni profil, prema listi objavljenoj u konkursu.

Član 10

Na osnovu opredeljenja kandidata i broja bodova na jedinstvenoj rang listi vrši se raspoređivanje kandidata po tipu, smerovima, odnosno obrazovnim profilima, kao i srednjim školama.

Spiskovi raspoređenih kandidata dostavljaju se matičnim osnovnim školama i odgovarajućim srednjim školama.

Član 11

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u školu ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju do broja predviđenog za upis imaju sledeći kandidati:

- nosioci Diplome "Vuk Karadžić";

- kandidati koji su osvojili veći broj bodova na takmičenjima iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike, iz čl. 7. i 8. ovog pravilnika;

- kandidati koji su osvojili veći broj bodova na takmičenjima iz ostalih predmeta, iz čl. 7. i 8. ovog pravilnika;

- kandidati koji imaju veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

III UPIS U UMETNIČKU ŠKOLU, ODNOSNO ZA OBRAZOVNI PROFIL U OBLASTI UMETNOSTI, ŠKOLU ZA UČENIKE SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA, ŠKOLU U KOJOJ SE DEO NASTAVE OSTVARUJE NA STRANOM JEZIKU I ŠKOLU ZA TALENTOVANE UČENIKE

1. Zajedničke odredbe

Član 12

Kandidati se upisuju u umetničku školu (muzička škola, baletska škola i umetnička škola likovne oblasti), odnosno za obrazovni profil u oblasti umetnosti, školu za učenike sa posebnim sposobnostima (filološka gimnazija, matematička gimnazija, gimnazija za sportiste i gimnazija za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku), školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku i školu za talentovane učenike (Škola za muzičke talente u Ćupriji), prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu uspeha na prijemnom ispitu i uspeha u prethodnom školovanju.

Član 13

Prijemni ispit za upis u školu iz čl. 19, 24, 29, 44, 50, 63. i 65. ovog pravilnika polaže se pre polaganja završnog ispita, u odgovarajućoj srednjoj školi, odnosno drugoj ustanovi koju odredi Ministarstvo prosvete i nauke.

Član 14

Na prijemnom ispitu proveravaju se odgovarajuća znanja stečena u prethodnom obrazovanju i posebne sposobnosti kandidata koje su neophodne za određenu školu, odnosno obrazovni profil.

Član 15

Kandidati koji su položili prijemni ispit rangiraju se prema ukupnom broju bodova koji imaju po svim osnovama koje se vrednuju za upis u odgovarajuću školu, odnosno za obrazovni profil.

Član 16

Prijemni ispit za upis u umetničku školu likovne oblasti, odnosno za obrazovni profil u oblasti umetnosti polaže se pred komisijom u kojoj se do 40% članova imenuje iz reda nastavnika škole.

Prijemni ispiti za upis u muzičku i baletsku školu polažu se pred komisijom u kojoj se do 60% članova imenuje iz reda nastavnika škole.

2. Upis u školu za učenike sa posebnim sposobnostima

Upis u filološku gimnaziju, matematičku gimnaziju i gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku

Član 17

Kandidati se upisuju u filološku gimnaziju, matematičku gimnaziju i gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu:

1) uspeha na prijemnom ispitu,

2) uspeha na završnom ispitu,

3) uspeha u prethodnom školovanju, i to:

- opšteg uspeha od VI do VIII razreda osnovne škole;

- rezultata postignutih na takmičenjima učenika osmog razreda osnovne škole iz predmeta koji su od značaja za upis u filološku gimnaziju, matematičku gimnaziju ili gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku.

Član 18

Uspeh na završnom ispitu vrednuje se na način utvrđen članom 3. ovog pravilnika.

Opšti uspeh od VI do VIII razreda osnovne škole vrednuje se na način utvrđen članom 3. ovog pravilnika.

Rezultati postignuti na takmičenjima učenika osmog razreda osnovne škole iz predmeta koji su od značaja za upis u filološku gimnaziju, matematičku gimnaziju ili gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku, vrednuju se na način utvrđen u čl. 7, 8, 22, 27. i 32. ovog pravilnika.

Član 19

Za upis u filološku gimnaziju kandidat polaže prijemni ispit iz dva dela, i to:

1) posebni test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i književnosti;

2) posebni test iz stranog jezika.

Posebni testovi iz stava 1. ovog člana polažu se po programima osnovne škole.

Član 20

Kandidat za upis u filološku gimnaziju može da ostvari najviše po 120 bodova iz svakog dela prijemnog ispita, odnosno ukupno 240 bodova.

Član 21

Kandidat za upis u filološku gimnaziju je položio prijemni ispit ako je ostvario najmanje po 60 bodova iz svakog dela prijemnog ispita.

Član 22

Takmičenja učenika osnovne škole koja su od značaja za upis u filološku gimnaziju, u smislu ovog pravilnika, jesu takmičenja iz srpskog jezika, odnosno maternjeg jezika i jezičke kulture i stranog jezika.

Kandidatu koji je osvojio prvu, drugu ili treću nagradu na republičkom takmičenju u VIII razredu osnovne škole iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i jezičke kulture ili stranog jezika dodeljuje se po 60 bodova.

Član 23

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u filološku gimnaziju ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju do broja predviđenog za upis imaju sledeći kandidati:

- nosioci Diplome "Vuk Karadžić";

- kandidati koji su osvojili veći broj bodova na takmičenjima iz ostalih predmeta, iz čl. 7. i 8. ovog pravilnika;

- kandidati koji imaju veći ukupan broj bodova na prijemnom ispitu;

- kandidati koji imaju veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

Član 24

Za upis u matematičku gimnaziju kandidat polaže prijemni ispit koji se sastoji iz izrade posebnog testa iz matematike.

Posebni test iz stava 1. ovog člana polaže se po programu osnovne škole.

Član 25

Kandidat za upis u matematičku gimnaziju može da ostvari najviše 240 bodova na posebnom testu iz matematike.

Član 26

Kandidat za upis u matematičku gimnaziju je položio prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120 bodova na posebnom testu iz matematike.

Član 27

Takmičenje učenika osnovne škole koje je od značaja za upis u matematičku gimnaziju, u smislu ovog pravilnika, jeste takmičenje iz matematike.

Kandidatu koji je osvojio prvu, drugu ili treću republičku ili međunarodnu nagradu na takmičenju iz matematike u VIII razredu osnovne škole dodeljuje se 120 bodova.

Član 28

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u matematičku gimnaziju ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju do broja predviđenog za upis imaju sledeći kandidati:

- nosioci Diplome "Vuk Karadžić";

- kandidati koji su osvojili veći broj bodova na takmičenjima iz fizike, iz čl. 7. i 8. ovog pravilnika;

- kandidati koji su osvojili veći broj bodova za nagradu na takmičenjima iz ostalih predmeta, u smislu čl. 7. i 8. ovog pravilnika;

- kandidati koji imaju veći ukupan broj bodova na prijemnom ispitu;

- kandidati koji imaju veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

Član 29

Za upis u gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku kandidat polaže prijemni ispit:

1) posebni test iz fizike;

2) posebni test iz matematike.

Posebni testovi iz stava 1. ovog člana polažu se po programima osnovne škole.

Kandidat može da izabere da li polaže jedan ili oba testa.

Član 30

Kandidat za upis u gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku može da ostvari najviše po 240 bodova iz svakog testa.

Ako je kandidat iz stava 1. ovog člana polagao oba testa, računa se samo bolji rezultat.

Ako je kandidat iz stava 1. ovog člana polagao oba testa i iz svakog od testova osvojio isti broj bodova, boduje se broj bodova samo jednog testa.

Član 31

Kandidat za upis u gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120 bodova iz jednog od testova.

Član 32

Takmičenja učenika osnovne škole koja su od značaja za upis u gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku, iz čl. 7. i 8. ovog pravilnika, jesu takmičenja iz fizike i matematike.

Kandidatu koji je osvojio prvu, drugu ili treću nagradu na republičkom ili međunarodnom takmičenju u VIII razredu osnovne škole iz fizike ili matematike dodeljuje se po 120 bodova.

Član 33

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju do broja predviđenog za upis imaju kandidati:

- nosioci Diplome "Vuk Karadžić";

- kandidati koji su osvojili veći broj bodova na takmičenjima iz ostalih predmeta, iz čl. 7. i 8. ovog pravilnika;

- kandidati koji imaju veći ukupan broj bodova na prijemnom ispitu;

- kandidati koji imaju veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

Upis u gimnaziju za sportiste

Član 34

Kandidati se upisuju u gimnaziju za sportiste prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu:

1) uspeha na završnom ispitu,

2) uspeha u prethodnom školovanju, i to:

- opšteg uspeha od VI do VIII razreda osnovne škole,

- postignutih sportskih rezultata, koje je kandidat ostvario u VIII razredu osnovne škole, u skladu sa članom 36. ovog pravilnika.

Član 35

Uspeh na završnom ispitu vrednuje se na način utvrđen članom 3. ovog pravilnika.

Opšti uspeh od VI do VIII razreda osnovne škole vrednuje se na način utvrđen članom 3. ovog pravilnika.

Član 36

Postignuti sportski rezultati vrednuju se tako što se kandidatu za upis u gimnaziju za sportiste dodeljuju sledeći bodovi:

1) ako nastupa za reprezentaciju Republike Srbije, odnosno ako se nalazi na spisku reprezentativaca, za one sportove koji nemaju reprezentativna takmičenja uzrasta do 14 godina - 10 bodova;

2) ako je osvojio medalju u sportskom takmičenju na prvenstvu Republike Srbije, pojedinačno ili kao član ekipe - 8 bodova.

Kandidati za upis u gimnaziju za sportiste dužni su da dostave potvrde o ostvarenim sportskim rezultatima izdate od nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza, koji je registrovan u ministarstvu nadležnom za poslove sporta.

Član 37

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u gimnaziju za sportiste ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju do broja predviđenog za upis imaju sledeći kandidati:

- kandidati koji su ostvarili veći broj bodova iz postignutih sportskih rezultata;

- nosioci Diplome "Vuk Karadžić";

- kandidati koji su osvojili veći broj bodova na takmičenjima, iz čl. 7. i 8. ovog pravilnika;

- kandidati koji imaju veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

3. Upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku

Član 38

Kandidati se upisuju u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu:

1) uspeha na prijemnom ispitu,

2) uspeha na završnom ispitu,

3) uspeha u prethodnom školovanju, odnosno opšteg uspeha od VI do VIII razreda osnovne škole.

Član 39

Uspeh na završnom ispitu vrednuje se na način utvrđen članom 3. ovog pravilnika.

Opšti uspeh od VI do VIII razreda osnovne škole vrednuje se na način utvrđen članom 3. ovog pravilnika.

Član 40

Prijemni ispit za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku sastoji se iz izrade posebnog testa iz stranog jezika.

Prijemni ispit polaže se u odgovarajućoj srednjoj školi.

Član 41

Kandidat za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku može da ostvari najviše 20 bodova na prijemnom ispitu na posebnom testu iz stranog jezika.

Član 42

Kandidat za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku je položio prijemni ispit ako je ostvario najmanje 14 bodova na posebnom testu iz stranog jezika.

Član 43

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju do broja predviđenog za upis imaju sledeći kandidati:

- kandidati koji su ostvarili veći broj bodova na posebnom testu iz stranog jezika;

- nosioci Diplome "Vuk Karadžić";

- kandidati koji su osvojili veći broj bodova na takmičenjima iz srpskog jezika i stranog jezika, iz čl. 7. i 8. ovog pravilnika;

- kandidati koji su osvojili veći broj bodova za nagradu na takmičenjima iz ostalih predmeta iz čl. 7. i 8. ovog pravilnika;

- kandidati koji imaju veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

4. Upis u umetničku školu likovne oblasti, odnosno za obrazovni profil u oblasti umetnosti

Član 44

Kandidati se upisuju u umetničku školu likovne oblasti, odnosno za obrazovni profil u oblasti umetnosti (tehničar dizajna ambalaže, tehničar dizajna grafike, tehničar dizajna enterijera i industrijskih proizvoda, tehničar dizajna tekstila, likovni tehničar, livac umetničkih predmeta, graver umetničkih predmeta, juvelir umetničkih predmeta, konzervator kulturnih dobara, kujundžija, plastičar umetničkih predmeta, drvorezbar, klesar, stilski krojač, firmopisac - kaligraf, grnčar, tehničar za konzervaciju i restauraciju) prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu uspeha na prijemnom ispitu i uspeha u prethodnom školovanju.

Član 45

Uspeh na završnom ispitu vrednuje se na način utvrđen članom 3. ovog pravilnika.

Opšti uspeh od VI do VIII razreda osnovne škole vrednuje se na način utvrđen članom 3. ovog pravilnika.

Član 46

Za upis u umetničku školu likovne oblasti, odnosno za obrazovni profil u oblasti umetnosti, kandidat polaže prijemni ispit iz tri dela, i to:

1) crtanja,

2) slikanja,

3) vajanja.

Član 47

Kandidat za upis u umetničku školu likovne oblasti, odnosno za obrazovni profil u oblasti umetnosti, može da ostvari na prijemnom ispitu najviše po 160 bodova iz svakog dela prijemnog ispita, odnosno ukupno 480 bodova.

Kriterijumi za ocenjivanje crtanja jesu: kompozicija - 40 bodova, proporcija i karakter oblika - 40 bodova, kvalitet linije - 40 bodova i opšti likovni utisak - 40 bodova.

Kriterijumi za ocenjivanje slikanja jesu: kompozicija - 40 bodova, osećaj za boju - 40 bodova, lokalni ton - 40 bodova i opšti likovni utisak - 40 bodova.

Kriterijumi za ocenjivanje vajanja jesu: kompozicija - 40 bodova, osećaj za oblik - 40 bodova, strukturalna vrednost - 40 bodova i taktilnost - 40 bodova.

Član 48

Kandidat za upis u umetničku školu likovne oblasti, odnosno za obrazovni profil u oblasti umetnosti je položio prijemni ispit ako je ostvario najmanje 290 bodova ukupno iz svih delova prijemnog ispita.

Član 49

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u umetničku školu likovne oblasti, odnosno za obrazovni profil u oblasti umetnosti, ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju do broja predviđenog za upis imaju kandidati:

- nosioci Diplome "Vuk Karadžić";

- kandidati koji su osvojili veći broj bodova na takmičenjima iz ostalih predmeta, iz čl. 7. i 8. ovog pravilnika;

- kandidati koji imaju veći ukupan broj bodova na prijemnom ispitu;

- kandidati koji imaju veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

5. Upis u muzičku školu i školu za talentovane učenike

Član 50

Kandidati se upisuju u muzičku školu prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu:

1) uspeha na prijemnom ispitu,

2) uspeha u prethodnom školovanju, i to:

- opšteg uspeha u osnovnoj muzičkoj školi,

- opšteg uspeha iz poslednja tri završena razreda osnovne škole.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, kandidat koji nije završio osnovnu muzičku školu upisuje se prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu:

1) uspeha na prijemnom ispitu,

2) uspeha u prethodnom školovanju, i to:

- opšteg uspeha iz poslednja tri završena razreda osnovne škole,

- uspeha na ispitu za nivo osnovne muzičke škole.

Član 51

Opšti uspeh u osnovnoj muzičkoj školi u trajanju od šest godina iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocene na kraju IV, V i VI razreda i pomnože s brojem dva.

Opšti uspeh u osnovnoj muzičkoj školi u trajanju od četiri godine iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocene na kraju II, III i IV razreda i pomnože s brojem dva.

Opšti uspeh u osnovnoj muzičkoj školi u trajanju od dve godine iskazuje se brojem bodova tako što se srednja ocena na kraju drugog razreda pomnoži s brojem šest.

Ukupan broj bodova iz st. 1. do 3. ovog člana zaokružuje se na dve decimale.

Na osnovu opšteg uspeha u osnovnoj muzičkoj školi kandidat može da ostvari najviše 30 bodova.

Član 52

Opšti uspeh iz poslednja tri završena razreda osnovne škole iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocene na kraju VI, VII i VIII razreda, odnosno iz poslednja tri razreda osnovne škole koje je kandidat završio i pomnože s brojem dva.

Ukupan broj bodova iz stava 1. ovog člana zaokružuje se na dve decimale.

Na osnovu opšteg uspeha iz poslednja tri razreda osnovne škole koje je završio kandidat može da ostvari najviše 30 bodova.

Kandidati koji se uporedo školuju u drugoj srednjoj školi kao redovni učenici ili studiraju, ostvaruju 30 bodova po osnovu opšteg uspeha iz poslednja tri završena razreda osnovne škole.

Član 53

Ispit za nivo osnovne muzičke škole sastoji se iz tri dela, i to:

1) solfeđo,

2) teorija muzike,

3) instrument, odnosno solo pevanje.

Član 54

Na ispitu za nivo osnovne muzičke škole kandidat može da ostvari najviše 30 bodova, i to:

1) solfeđo - 10 bodova,

2) teorija muzike - 10 bodova,

3) instrument, odnosno solo pevanje - 10 bodova.

Član 55

Kandidat je položio ispit za nivo osnovne muzičke škole ako je osvojio najmanje po 4 boda iz svakog dela ispita.

Član 56

Za upis u muzičku školu vokalno - instrumentalnog odseka, odnosno za obrazovni profil muzički izvođač, kandidat polaže prijemni ispit iz dva dela, i to:

1) instrument, odnosno solo pevanje,

2) solfeđo sa teorijom muzike.

Član 57

Kandidat za upis u muzičku školu iz člana 56. ovog pravilnika može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu, i to:

1) 200 bodova za instrument, odnosno solo pevanje,

2) 100 bodova iz solfeđa sa teorijom muzike.

Član 58

Kandidat za upis u muzičku školu iz člana 56. ovog pravilnika je položio prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120 bodova iz instrumenta, odnosno solo pevanja i 60 bodova iz solfeđa sa teorijom muzike.

Član 59

Za upis u muzičku školu teorijskog odseka, odnosno za obrazovni profil muzički saradnik, kandidat polaže prijemni ispit iz tri dela, i to:

1) pismeni ispit iz solfeđa,

2) usmeni ispit iz solfeđa,

3) test iz teorije muzike.

Član 60

Kandidat za upis u muzičku školu iz člana 59. ovog pravilnika može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu, i to:

1) 100 bodova iz pismenog ispita iz solfeđa,

2) 100 bodova iz usmenog ispita iz solfeđa,

3) 100 bodova iz testa iz teorije muzike.

Član 61

Kandidat za upis u muzičku školu iz člana 59. ovog pravilnika položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 60 bodova na pismenom ispitu iz solfeđa, 60 bodova na usmenom ispitu iz solfeđa i 60 bodova na testu iz teorije muzike.

Član 62

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u muzičku školu ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju do broja predviđenog za upis imaju kandidati koji imaju veći broj bodova iz glavnog predmeta.

Član 63

Za upis u Školu za muzičke talente u Ćupriji kandidat polaže prijemni ispit iz tri dela, i to:

1) psihološka procena sposobnosti,

2) instrument,

3) solfeđo.

Član 64

Kandidat za upis u školu iz člana 63. ovog pravilnika može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu, i to:

1) 100 bodova iz psihološke procene sposobnosti,

2) 100 bodova iz instrumenta,

3) 100 bodova iz solfeđa.

6. Upis u baletsku školu

Član 65

Kandidati se upisuju u baletsku školu prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu:

1) uspeha na prijemnom ispitu,

2) uspeha u prethodnom školovanju, i to:

- opšteg uspeha u osnovnoj baletskoj školi,

- opšteg uspeha iz poslednja tri završena razreda osnovne škole.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, kandidat koji nije završio osnovnu baletsku školu upisuje se prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu:

1) uspeha na prijemnom ispitu,

2) uspeha u prethodnom školovanju, i to:

- opšteg uspeha iz poslednja tri završena razreda osnovne škole,

- uspeha na ispitu za nivo osnovne baletske škole.

Član 66

Opšti uspeh u osnovnoj baletskoj školi iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocene na kraju II, III i IV razreda osnovne baletske škole i pomnože s brojem dva.

Ukupan broj bodova iz stava 1. ovog člana zaokružuje se na dve decimale.

Na osnovu opšteg uspeha u osnovnoj baletskoj školi kandidat može da ostvari najviše 30 bodova.

Član 67

Opšti uspeh iz poslednja tri završena razreda osnovne škole iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocene na kraju VI, VII i VIII razreda, odnosno iz poslednja tri završena razreda osnovne škole i pomnože s brojem dva.

Ukupan broj bodova iz stava 1. ovog člana zaokružuje se na dve decimale.

Na osnovu opšteg uspeha iz poslednja tri razreda osnovne škole koje je završio kandidat može da ostvari najviše 30 bodova.

Član 68

Ispit za nivo osnovne baletske škole za odsek klasičan balet i odsek savremena igra sastoji se iz tri dela, i to:

1) klasični balet - 10 bodova,

2) istorijske igre - 10 bodova,

3) solfeđo - 10 bodova.

Ispit za nivo osnovne baletske škole za odsek narodna igra sastoji se iz tri dela, i to:

1) narodna igra - 10 bodova,

2) narodno pevanje - 10 bodova,

3) solfeđo - 10 bodova.

Član 69

Na ispitu za nivo osnovne baletske škole kandidat može da ostvari najviše 30 bodova.

Član 70

Kandidat je položio ispit za nivo osnovne baletske škole ako je osvojio najmanje po 4 boda iz svakog dela ispita.

Član 71

Za upis u baletsku školu za odsek klasičan balet kandidat polaže prijemni ispit na kome se ocenjuje:

1) pokazano znanje iz klasičnog baleta iz gradiva osnovne baletske škole i jedna klasična baletska varijacija,

2) sceničnost,

3) fizičke predispozicije.

Član 72

Kandidat za upis u baletsku školu iz člana 71. ovog pravilnika može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu, i to:

1) 150 bodova iz klasičnog baleta - baletske varijacije,

2) 75 bodova za sceničnost,

3) 75 bodova za fizičke predispozicije.

Član 73

Kandidat za upis u baletsku školu iz člana 71. ovog pravilnika je položio prijemni ispit ako je ostvario najmanje 90 bodova iz klasičnog baleta - baletske varijacije, 45 bodova za sceničnost i 45 bodova za fizičke predispozicije.

Član 74

Za upis u baletsku školu za odsek savremena igra, kandidat polaže prijemni ispit na kome se ocenjuje:

1) pokazano znanje iz klasičnog baleta iz gradiva osnovne baletske škole i jedna savremena koreografija,

2) sceničnost,

3) fizičke predispozicije.

Član 75

Kandidat za upis u baletsku školu iz člana 74. ovog pravilnika može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu, i to:

1) 150 bodova iz klasičnog baleta - savremene koreografije,

2) 75 bodova za sceničnost,

3) 75 bodova za fizičke predispozicije.

Član 76

Kandidat za upis u baletsku školu iz člana 74. ovog pravilnika je položio prijemni ispit ako je ostvario najmanje 90 bodova iz klasičnog baleta - savremene koreografije, 45 bodova za sceničnost i 45 bodova za fizičke predispozicije.

Član 77

Za upis u baletsku školu za odsek narodna igra kandidat polaže prijemni ispit na kome se ocenjuju:

1) igračke sposobnosti,

2) sceničnost i fizičke predispozicije,

3) sluh, ritam i memorija.

Član 78

Kandidat za upis u baletsku školu iz člana 77. ovog pravilnika može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu, i to:

1) 150 bodova za igračke sposobnosti,

2) 75 bodova za sceničnost i fizičke predispozicije,

3) 75 bodova za sluh, ritam i memoriju.

Član 79

Kandidat za upis u baletsku školu iz člana 77. ovog pravilnika je položio prijemni ispit ako je ostvario najmanje 90 bodova za igračke sposobnosti, 45 bodova za sceničnost i fizičke predispozicije i 45 bodova za sluh, ritam i memoriju.

Član 80

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u baletsku školu ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju do broja predviđenog za upis imaju sledeći kandidati:

- kandidati koji su osvojili veći broj bodova na međunarodnom ili republičkom takmičenju iz čl. 7. i 8. ovog pravilnika;

- kandidati koji imaju veći ukupan broj bodova na prijemnom ispitu;

- kandidati koji imaju veći broj bodova po osnovu opšteg uspeha u osnovnoj baletskoj školi, odnosno opšteg uspeha iz poslednja tri završena razreda osnovne škole.

IV ZAVRŠNE ODREDBE

Član 81

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o upisu učenika u srednju školu ("Službeni glasnik RS", br. 45/04, 23/05, 37/07 i 45/08).

Član 82

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".