Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK
O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADE ZA EMITOVANJE RADIO I/ILI TELEVIZIJSKOG PROGRAMA

(Prečišćen tekst od 24. oktobra 2006. godine i "Sl. glasnik RS", br. 50/2009)

Član 1

Ovim Pravilnikom se propisuju bliža merila za utvrđivanje visine naknade za emitovanje radio i/ili televizijskog programa, a u skladu sa članom 66. st. 4. i 7. Zakona o radiodifuziji i članom 12. Pravilnika o izdavanju dozvola za emitovanje programa.

Član 2

Dozvola za emitovanje programa je ovlašćenje čijim dobijanjem njen imalac stiče pravo da posredstvom zemaljskih radiodifuznih stanica, kablovskih distributivnih sistema, satelitskih radiokomunikacija ili na drugi pogodan način, emituje određeni radio i/ili televizijski program namenjen neodređenom broju korisnika.

Emiter za dobijeno pravo na emitovanje programa plaća odgovarajuću naknadu (u daljem tekstu: naknada za emitovanje programa), shodno članu 66. st. 1. Zakona o radiodifuziji (u daljem tekstu: Zakon).

Visinu naknade za emitovanje programa utvrđuje Savet Republičke radiodifuzne agencije (u daljem tekstu: Savet RRA) uz saglasnost Vlade Republike Srbije.

Naknada za emitovanje programa uplaćuje se na račun Republičke radiodifuzne agencije (u daljem tekstu: RRA).

Ako se godišnjim obračunom prihoda i rashoda RRA utvrdi da su ukupno ostvareni prihodi RRA veći od ostvarenih rashoda, razlika sredstava uplaćuje se na račun budžeta Republike Srbije i raspoređuje se, na jednake delove, za unapređenje i razvoj kulture, zdravstva, prosvete i socijalne zaštite.

Merila kojima se bliže određuje visina naknade za emitovanje programa i osnovna cena naknade

Član 3

Na osnovu člana 66. stav 4. Zakona o radiodifuziji visina naknade za emitovanje programa utvrđuje se na osnovu sledećih kriterijuma:

1) broja stanovnika na području na kome se emituje program, na osnovu zvaničnih podataka organa nadležnog za poslove statistike, i

2) programske koncepcije emitera, odnosno porekla i vrste programa koji se emituje, i to:

a) udela naučno-obrazovnih, kulturno-umetničkih, dečjih ili sopstvenih informativnih programa, u ukupnom programu koji se emituje;

b) udela programa sopstvene produkcije ili programa nezavisnih produkcija sa sadržajima iz podtačke a) ove tačke, preko kvote utvrđene ovim zakonom;

v) udela programa drugih domaćih emitera ili prevedenih stranih programa.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1. ovog člana, određuje se osnovna visina naknade za emitovanje programa (u daljem tekstu: osnovna visina naknade).

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2. ovog člana, utvrđuju se merila na osnovu kojih Agencija donosi odluku o izmeni osnovne visine naknade.

Na osnovu osnovne visine naknade određuje se visina depozita koji je emiter dužan da uplati prilikom javljanja na javni konkurs, kao i visina jednokratne uplate za naknadu za emitovanje programa u prvih šest meseci emitovanja programa.

Član 4

Osnovna visina godišnje naknade za emitovanje televizijskog programa utvrđuje se na sledeći način:

N = A x K x O

N - osnovna visina naknade,

A - broj stanovnika,

K - koeficijent kvalitetnog prijema radijskog, odnosno televizijskog signala u željenoj zoni servisa,

O - osnovica = 12,825 dinara.

Broj stanovnika se utvrđuje na osnovu zvaničnih podataka organa nadležnog za poslove statistike, i to za područje na kome se emituje radio i/ili televizijski program (područje cele Republike, područje autonomne pokrajine, područje regiona i lokalna područja), i to na sledeći način:

- broj stanovnika za područje cele Republike se utvrđuje na osnovu ukupnog broja stanovnika Republike Srbije,

- broj stanovnika za područje grada Beograda se utvrđuje na osnovu ukupnog broja stanovnika za grad Beograd bez prigradskih opština, izuzev ako javnim konkursom nije drugačije predviđeno,

- broj stanovnika za područje regiona se utvrđuje na osnovu ukupnog broja stanovnika u opštinama okvirne željene zone pokrivanja,

- broj stanovnika za lokalno područje utvrđuje se na osnovu ukupnog broja stanovnika opštine koja predstavlja okvirnu željenu zonu pokrivanja.

Koeficijent kvalitetnog radijskog, odnosno televizijskog signala kod utvrđivanja osnovne visine godišnje naknade za emitovanje programa iznosi 0,6.

Visina naknade za emitovanje radio programa iznosi 5% visine naknade utvrđene za emitovanje televizijskog programa, shodno članu 66. stav 5. Zakona o radiodifuziji.

Član 5

Na osnovu kriterijuma navedenih u prethodnom članu utvrđuje se visina naknade za emitovanje programa na godišnjem nivou, a emiter plaća mesečno RRA 1/12 utvrđene godišnje naknade, osim prilikom izdavanja dozvole. (čl. 66. Zakona).

Za prvih šest meseci korišćenja prava na emitovanje programa emiter plaća ukupnu šestomesečnu naknadu iz stava 1. ovog člana u roku od sedam dana od dana prijema obaveštenja o dodeli prava. U narednom periodu korišćenja prava emiter je dužan da svoju mesečnu obavezu plaćanja naknade plaća do petog u mesecu za tekući mesec.

Član 6

(Brisan)

Bliža merila za izmenu visine naknade

Član 7

Prilikom podnošenja prijave na javni konkurs, podnosilac prijave može tražiti da mu se odobri smanjenje visine naknade za emitovanje programa.

Savet RRA može, nakon šest meseci od početka emitovanja radio i/ ili televizijskog programa, na osnovu zahteva emitera i izveštaja Stručne službe RRA, odlučivati o izmeni visine naknade za emitovanje programa.

Odluka RRA o izmeni visine naknade mora biti obrazložena.

Savet RRA može na zahtev emitera, a u skladu sa članom 66. stav 4. tačka 2. Zakona doneti odluku o smanjenju visine naknade iz člana 5. ovog Pravilnika u visini:

- do 20% za emitera koji emituje najmanje 50% programa iz obavezne kvote sopstvene produkcije iz oblasti kulturnog, dečijeg i obrazovnog programa;

- do 10% za emitera koji emituje najmanje 50% informativnog programa iz obavezne kvote sopstvene produkcije (vesti, kolažne, magazinske, istraživačke emisije);

- do 10% za emitera koji emituje više od 50% programa proizvedenog na srpskom jeziku;

- do 10% za emitera emiter koji emituje najmanje 40% ukupnog programa u sopstvenoj produkciji i/ili programa nezavisnih produkcija.

- do 5% za emitera koji u ukupnom programu emituje najmanje 20% programa drugih domaćih emitera ili prevedenih stranih programa.

Član 8

Ukupna visina odobrenog smanjenja visine naknade po svim osnovama iz prethodnog člana ne može preći 20% osnovne visine naknade.

Član 9

Izrazi upotrebljeni u prethodnom članu imaju sledeće značenje:

1) informativni program podrazumeva:

1. Vesti: dnevne, vanredne, namenske (privredne, sportske...) u sopstvenoj produkciji.

2. Reportaže u sopstvenoj produkciji, kao posebne emisije o aktuelnim događajima.

3. Intervjui, razgovori pred kamerom /mikrofonom u sopstvenoj produkciji, u trajanju ne dužem od 60 minuta.

4. Prenos događaja u sopstvenoj produkciji: politički, proslave, jubileji, prirodne nepogode, nesreće itd...

5. Studijske kolažne emisije u sopstvenoj produkciji, tipa jutarnjeg programa.

6. Emisije u trajanju do 60 minuta, u sopstvenoj produkciji, koje se bave istraživačkim novinarstvom, odnosno analizama aktuelnih događaja u politici, privredi, kulturi, sportu i drugim oblastima od šireg javnog interesa.

7. Dokumentarne emisije i filmove u sopstvenoj produkciji.

8. Emisije sa arhivskom građom u sopstvenoj produkciji.

9. Reportaže (portreti ličnosti, mesta, minulih događaja, pojava...) u sopstvenoj produkciji.

2) naučno-obrazovni program podrazumeva:

1. Emisije iz oblasti nauke i tehnike (sva područja) u sopstvenoj produkciji.

2. Emisije namenjene opštem obrazovanju i različitim društvenim grupama, uključujući i publiku sa posebnim potrebama.

3. Programi namenjeni dopunskom obrazovanju učenika osnovnih i srednjih škola u sopstvenoj produkciji.

4. Ostali kontakt programi (kviz i sl.) obrazovnog sadržaja u sopstvenoj produkciji.

3) dečiji program podrazumeva:

1. Dečiji filmovi u sopstvenoj produkciji, ukoliko imaju obrazovno-vaspitni karakter: igrani, crtani, animirani, dokumentarni.

2. Sve studijske emisije u kojima učestvuju deca (predškolska, osnovci), ukoliko imaju obrazovno-vaspitni karakter.

3. Muzički programi za decu i sa decom u sopstvenoj produkciji ukoliko imaju obrazovno-vaspitni karakter.

4. Ostali programi čiji su akteri deca bez obzira na žanr, u sopstvenoj produkciji ukoliko imaju obrazovno-vaspitni karakter.

4) kulturno-umetnički program:

1. Kolažne emisije analitičko-istraživačkog tipa koje se odnose na oblast kulture, u sopstvenoj produkciji.

2. Specijalizovane vesti i magazini koji se odnose na oblast kulture, u sopstvenoj produkciji.

3. Prenosi koncerata klasične muzike i pozorišnih predstava, u sopstvenoj produkciji.

Član 10

Stručna služba RRA prati rad emitera u pogledu realizacije programske koncepcije na osnovu koje mu je odobrena izmena visine naknade i mesečno dostavlja izveštaj Savetu RRA.

Ukoliko na osnovu izveštaja Savet RRA utvrdi da emiter ne poštuje programsku koncepciju na osnovu koje mu je odobrena izmena visine naknade, doneće odluku o ukidanju izmene visine naknade.

Član 11

Osnovna visina naknade za emitovanje programa je jednaka za iste zone pokrivanja.

Ukoliko se nakon izvršene kontrole, merenja i ispitivanja radio i/ili TV mreže, odnosno utvrđivanja realnog stanja pokrivanja na terenu od strane RATEL-a, utvrdi da se zona pokrivanja promenila, RRA će uskladiti visinu naknade za emitovanje programa prema nastaloj promeni. (nacionalno, pokrajinsko i regionalno pokrivanje). Troškove izvršene kontrole, merenja i ispitivanja radio i/ili TV mreže snosi emiter.

Član 12

Osnovna visina naknade za emitovanje programa usklađuje se jednom godišnje sa indeksom rasta cena na malo u Republici Srbiji u prethodnoj kalendarskoj godini, prema zvanično objavljenim podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Izuzetak od obaveze plaćanja naknade za emitovanje programa

Član 13

Visina godišnje naknade za dobijeno pravo za emitovanje programa iz člana 50. st. 1. tač. 4. Zakona o radiodifuziji ne odnosi se na ustanove javnog radiodifuznog servisa Republike Srbije i autonomnih pokrajina, radio i televizijske stanice lokalnih i regionalnih zajednica koje su u celini u državnoj svojini i radio i televizijske stanice civilnog sektora kao i na radio i televizijske stanice crkava i verskih zajednica, shodno članu 67. Zakona o radiodifuziji.

Radio i televizijske stanice lokalnih i regionalnih zajednica sa učešćem privatnog kapitala, plaćaju naknadu za emitovanje programa srazmerno procentu tog učešća (čl. 67. Zakona).

Član 14

Visina naknade koju jedan emiter plaća Republičkoj Agenciji za telekomunikacije za izdatu dozvolu za radio stanicu (korišćenje radiofrekvencija) biće predviđena posebnim pravilnikom kao i procentualni odnos te naknade prema naknadi za emitovanje radio i/ili televizijskog programa koju utvrđuje RRA.

Član 15

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o merilima za utvrđivanje visine naknade za emitovanje radio i/ili televizijskog programa

("Sl. glasnik RS", br. 50/2009)

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja "Službenom glasniku Republike Srbije".