Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

UREDBA O CARINSKI DOZVOLJENOM POSTUPANJU S ROBOM

("Sl. glasnik RS", br. 93/2010, 63/2013, 145/2014, 95/2015, 44/2016, 10/2017, 62/2018 i 93/2018)

 

Prilog 1.

ZAHTEV ZA IZDAVANJE OBAVEZUJUĆEG OBAVEŠTENJA O SVRSTAVANJU ROBE PO CARINSKOJ TARIFI (OOS)

 

1. Podnosilac zahteva (naziv i sedište)

 

telefon:
faks:
PIB:

 

Za službenu upotrebu (mesto pečata)

2. Korisnik (naziv i adresa)

poverljivo

 

telefon:
faks:
PIB:

 

Važna napomena

Potpisom ovog zahteva podnosilac prihvata odgovornost za istinitost i potpunost podataka navedenih na ovom obrascu i svim njegovim prilozima. Podnosilac prihvata da se ovi podaci kao i fotografije, skice, prospekti i drugo mogu čuvati u arhivi Uprave carina, kao i da se informacije, uključujući fotografije, skice, prospekte i drugo, priložene uz zahtev ili dostupne Upravi carina, a koji u 2. i 9. polju nisu označeni kao poverljivi, mogu učiniti javno dostupnim putem interneta.

3. Zastupnik (naziv i adresa)

 

telefon:
faks:
PIB:

4. Obnavljanje OOS

U koliko zahtevate obnavljanje OOS, obavezno popunite sledeće podatke:

broj OOS:

važi od:

godina ░ ░ ░ ░ mesec ░ ░ dan ░ ░

tarifna oznaka: _______________

 

5. Carinska tarifa

Označite u koju tarifu roba treba biti svrstana:

Harmonizovani sistem (HS)

Carinska tarifa

Drugo (navedite) _______________

6. Vrsta posla

Odnosi li se zahtev na stvarno nameravani uvoz ili izvoz?

DA ░

NE ░

7. Predlog za svrstavanje robe

Navedite kako bi, prema Vašem mišljenju, trebalo svrstati robu.

tarifna oznaka: _______________

8. Opis robe

poverljivo

Navedite, u zavisnosti od slučaja, detaljne podatke o sastavu robe i metodama analize koje se koriste za određivanje sastava robe, načinu proizvodnje, upotrebljenim sastavnim delovima, nameni i upotrebi robe, uobičajenom trgovačkom nazivu kao i načinu pakovanja robe, naročito u slučaju setova za maloprodaju (ukoliko je potrebno više prostora za opis, upotrebite dodati list).

 

9. Trgovački naziv, oznaka, proizvođač, zemlja porekla i dodatni podaci*

poverljivo

 

 

Navedite koje informacije, dostavljene u skladu sa navodima u polju 10. ovog zahteva ili dostupne Upravi carina, treba tretirati kao poverljive

10. Uzorci i slično:

Označite je li nešto od sledećeg priloženo uz zahtev:

Opis: ░

Prospekti: ░

Fotografije: ░

Uzorci: ░

Ostalo: ░

 

Da li želite povraćaj uzorka?

DA ░

NE ░

Posebni troškovi nastali zbog sprovođenja potrebnih analiza i drugih ispitivanja ili veštačenja, odnosno zbog povraćaja robe, obračunaće se podnosiocu zahteva.

 

11. Drugi zahtevi za OOS, odnosno izdata OOS

Navedite da li ste zatražili izdavanje ili raspolažete OOS za istu ili sličnu robu.

DA ░

NE ░

Ako da, navedite pojedinosti i priložite njihove kopije:

 

datum zahteva:

godina ░ ░ ░ ░

mesec ░ ░

dan ░ ░

broj mišljenja:

datum početka važenja:

godina ░ ░ ░ ░

mesec ░ ░

dan ░ ░

tarifna oznaka:

 

datum zahteva:

godina ░ ░ ░ ░

mesec ░ ░

dan ░ ░

broj mišljenja:

datum početka važenja:

tarifna oznaka:

 

12. OOS izdata drugim korisnicima*

Navedite da li je, prema Vašem saznanju, OOS za istu ili sličnu robu već bilo izdato u Republici Srbiji drugim korisnicima.

DA ░

NE ░

Ako da, navedite pojedinosti:

 

broj mišljenja:

datum početka važenja:

godina ░ ░ ░ ░

mesec ░ ░

dan ░ ░

tarifna oznaka:

 

broj mišljenja:

datum početka važenja:

tarifna oznaka:

 

13. Datum i potpis:

Administrativne takse:

vaš broj:

datum:

godina ░ ░ ░ ░

mesec ░ ░

dan ░ ░

potpis:

 

Za službenu upotrebu

 

 

 

_______________
* ukoliko je potrebno više prostora za podatke, upotrebite dodatni list

 

Prilog 2.

OBAVEZUJUĆE OBAVEŠTENJE O SVRSTAVANJU ROBE PO CARINSKOJ TARIFI (OOS)

Strana 1    

PRIMERAK ZA KORISNIKA

OOS

 

1.

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO FINANSIJA - UPRAVA CARINA

(Član 19. Carinskog zakona i član 15. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom)

2. Broj OOS

3. Korisnik (naziv i adresa sedište)

poverljivo

 

 

4. Datum izdavanja

Važna napomena

U skladu sa odredbom člana 19. stav 3. Carinskog zakona, OOS važi tri godine od dana izdavanja, osim u slučajevima iz stava 8. tačka 1. ovog člana.
Podaci iz ovog OOS čuvaće se u arhivi Uprave carina.
Korisnik ima pravo žalbe Ministarstvu finansija, putem Uprave carina, u roku od 15 dana od dana dostavljanja OOS.

5. Datum i broj zahteva

 

6. Svrstavanje robe po Carinskoj tarifi

 

7. Opis robe

 

8. Trgovački naziv i dodatni podaci

poverljivo


9. Pravni osnov za svrstavanje robe

 

10. OOS se izdaje na osnovu sledećih podataka i materijala koje je podneo podnosilac zahteva:

Opis: c

Prospekti: c

Fotografije: c

Uzorci: c

Ostalo: c

 

Mesto:

Potpis:

Pečat:

Datum:

 

 

OBAVEZUJUĆE OBAVEŠTENJE O SVRSTAVANJU ROBE PO CARINSKOJ TARIFI (OOS)

Strana 2    

PRIMERAK ZA UPRAVU CARINA

OOS

 

1.

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO FINANSIJA - UPRAVA CARINA

(Član 19. Carinskog zakona i član 15. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom)

 

2. Broj OOS

 

3. Korisnik (naziv sedište)

poverljivo

 

 

4. Datum izdavanja

 

Važna napomena

U skladu sa odredbom člana 19. stav 3. Carinskog zakona, ovo OOS važi tri godine od dana izdavanja, osim u slučajevima iz stava 8. tačka 1. ovog člana.

Podaci iz ovog OOS čuvaće će se u arhivi Uprave carina.

Korisnik ima pravo žalbe Ministarstvu finansija, putem Uprave carina, u roku od 15 dana od dana dostavljanja OOS.

5. Datum i broj zahteva

 

6. Svrstavanje robe po Carinskoj tarifi

 

7. Opis robe

 

 

 

8. Trgovački naziv i dodatni podaci

poverljivo

 

 

9. Pravni osnov za svrstavanje robe

 

10. OOS se izdaje na osnovu sledećih podataka i materijala koje je podneo podnosilac zahteva:

Opis: c

Prospekti: c

Fotografije: c

Uzorci: c

Ostalo: c

 

Mesto:

Potpis:

Pečat:

Datum:

 

 

Prilog 3.

ZAHTEV ZA IZDAVANJE OBAVEZUJUĆEG OBAVEŠTENJA O POREKLU ROBE (OOP)

 

1. Podnosilac zahteva (naziv i sedište)

 

telefon:
faks:
PIB:

 

Za službenu upotrebu (mesto pečata)

 

2. Korisnik (naziv i sedište)

poverljivo

 

telefon:
faks:
PIB:

 

Važna napomena

Potpisom ovog zahteva podnosilac prihvata odgovornost za istinitost i potpunost podataka navedenih na ovom obrascu i svim njegovim prilozima. Podnosilac prihvata da se ovi podaci kao i fotografije, skice, prospekti i drugo mogu čuvati u arhivi Uprave carina, kao i da se informacije, uključujući fotografije, skice, prospekte i drugo, priložene uz zahtev ili dostupne Upravi carina, a koji u 2. i 9. polju nisu označeni kao poverljivi, mogu učiniti javno dostupnim putem interneta.

3. Zastupnik (naziv i sedište)

 

telefon:
faks:
PIB:

4. Obnavljanje OOP

U koliko zahtevate obnavljanje OOP, obavezno popunite sledeće podatke:

broj OOP:

važi od:

godina ░ ░ ░ ░ mesec ░ ░ dan ░ ░

 

 

5. Carinska tarifa

Tarifna oznaka _______________

6. Vrsta posla

Odnosi li se zahtev na stvarno nameravani uvoz ili izvoz?

DA ░

NE ░

7. Pravni osnov na osnovu kojeg se traži OOP

 

Preferencijalno

Nepreferencijalno

Ako se OOP traži u svrhu određivanja preferencijalnog porekla.

GSP

Ostalo

Navedite koji se režim primenjuje:

8. Opis robe

poverljivo

Navedite, detaljne podatke o robi i njenom sastavu:

 

Navedite materijale koje ste koristili u proizvodnji:

Korišćeni materijali:

Zemlja porekla:

Tarifni broj:

Vrednost:

 

 

9. Trgovački naziv, i dodatni podaci*

poverljivo

 

 

 

10. Zemlja porekla:

Zemlja porekla:

Zemlja izvoza (ako je različito)

 

 

Zemlja uvoza

 

 

11. Pravilo o poreklu

12. Cena franko fabrika (ex-works price)

poverljivo

 

 

13. Uzorci i sl.

Navedite šta je priloženo uz zahtev (ako ima priloga):

Opis

Brošure

Fotografije

Uzorci

Ostalo

 

Da li želite da vam uzorci budu vraćeni

da

ne

Posebni troškovi koji nastanu kao rezultat analiza, izveštaja eksperata ili vraćanja uzoraka mogu biti naplaćeni podnosiocu zahteva

14. Ostali zahtevi za OOP ili OOS

Navedite da li ste podnosili zahteve, ili su vam izdati OOP ili OOS za istu ili sličnu robu u Republici Srbiji

 

da

ne

Ako jeste, navedite detalje:

 

Datum izdavanja i broj OOP:

Datum izdavanja i broj OOS:

15. Datum i potpis:

Administrativne takse:

 

Za službenu upotrebu

 

 

_______________
* ukoliko je potrebno više prostora za podatke, upotrebite dodatni list

 

Prilog 4.

OBAVEZUJUĆE OBAVEŠTENJE O POREKLU ROBE (OOP)

Strana 1.    

OOP

1.

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO FINANSIJA - UPRAVA CARINA

(Član 19. Carinskog zakona i član 15. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom)

2. Broj OOP:

 

3. Datum početka važenja

4. Korisnik (naziv i sedište)

poverljivo

5. Datum i broj zahteva

 

6. Svrstavanje robe po Carinskoj tarifi

(Ovo svrstavanje je isključivo informativnog karaktera, i nije obavezujuće za Upravu carina, osim u slučaju OOS pomenutih u polju 17)

Važna Napomena
U skladu sa odredbama člana 19. stav 3. Carinskog zakona, ovaj OOP važi tri godine od dana izdavanja, osim u slučajevima navedenim u st. 8. tačka 2. ovog člana.
Podaci iz ovog OOP čuvaće se u arhivi Uprave carina.
Korisnik ima pravo žalbe Ministarstvu finansija, putem Uprave carina, u roku od 15 dana od dana dostavljanja OOP.
Korisnik OOP mora biti spreman da dokaže da predmetna roba i okolnosti na osnovu kojih se određuje poreklo robe u potpunosti odgovaraju robi i okolnostima navedenim u obavezujućem obaveštenju.

 

7. Opis robe

poverljivo

 

i, (ako se zahteva) njen sastav i metode koje su korišćene prilikom određivanja sastava robe; trgovački naziv robe

 

8. Država porekla i pravni osnov za utvrđivanje porekla
  (preferencijalno/nepreferencijalno; sporazum, konvencija; uredba; drugo)

 

 

9. Pravilo za utvrđivanje porekla koje je primenjeno
  (potpuno dobijeni proizvodi, poslednja bitna prerada ili obrada, dovoljna obrada ili prerada, kumulacija porekla, ostalo)

 

 

Mesto:

 

 

 

 

 

Datum:

Potpis

Pečat

 

 

OBAVEZUJUĆE OBAVEŠTENJE O POREKLU ROBE

Strana 2.    

OOP

10.

Cena franko fabrika
(ako se zahteva)

poverljivo

11. Broj OOP:

 

poverljivo

12.

Osnovni upotrebljeni materijali
(ako se zahteva)

Država porekla

Tarifna oznaka

Vrednost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesto:

 

 

 

 

 

Datum:

Potpis

Pečat

 

 

 

OBAVEZUJUĆE OBAVEŠTENJE O POREKLU ROBE

Strana 3.    

OOP

 

13. Broj OOP

 

14. Opis obrade potrebne za sticanje porekla (ako se zahteva)

poverljivo

 

 

 

 

 

 

15. Jezik

 

16. Broj važećeg OOP ili zahteva za dobijanje OOP

17. Broj važećeg OOS ili zahteva za dobijanje OOS

 

18. Ključne reči

(poverljivo)

 

 

 

 

19. Ovo OOP donosi se na osnovu sledećih podataka, koje je podneo podnosilac zahteva:

c opis

c prospekti

c fotografije

c uzorci

c ostalo

 

 

 

Mesto:

 

 

 

 

 

Datum:

Potpis

Pečat

 

Prilog 5.

OBRAZAC ZAHTEVA ZA SERTIFIKAT OPS
(IZ ČLANA 23. OVE UREDBE)

Napomena: Popuniti u skladu sa uputstvom koje sledi

1. Podnosilac zahteva

 

Popunjava carinski organ

2. Pravni status podnosioca zahteva

 

3. Datum osnivanja

4. Adresa osnivanja

 

5. Sedište podnosioca zahteva (glavno mesto poslovanja)

 

6. Kontakt osoba (ime i prezime, kontakt telefon, faks, mejl adresa)

 

7. Adresa za prijem obaveštenja
(poslovna adresa)

 

8. PIB

 

9. Zahtevana vrsta sertifikata:

□ sertifikat OPS - carinska pojednostavljenja
□ sertifikat OPS - sigurnost i bezbednost
□ sertifikat OPS - carinska pojednostavljenja/sigurnost i bezbednost

 

10. Delatnost

 

11. Informacije o prelasku granice

12. Postojeća (odobrena) pojednostavljenja ili olakšice, sertifikati iz člana 30. stav 4. ove uredbe

 

13. Carinarnica gde se nalazi (čuva) carinska dokumentacija:

 

14. Carinarnica nadležna (odgovorna) za podnošenje celokupne carinske dokumentacije:

 

15. Carinarnica na čijem području se nalaze glavne knjigovodstvene evidencije:

 

16.

Potpis: ____________________

Datum: ____________________

Ime: ______________________

Broj priloga: ________________

 

Način popunjavanja rubrika:

1. Podnosilac zahteva - uneti puno ime privrednog subjekta podnosioca zahteva.

2. Pravni status podnosioca zahteva - navesti pravni status naveden u osnivačkom aktu.

3. Datum osnivanja - navesti dan, mesec i godinu osnivanja.

4. Adresa osnivanja - navesti punu adresu mesta gde je privredni subjekt osnovan, uključujući i državu gde je osnovan.

5. Sedište podnosioca zahteva (glavno mesto poslovanja) - navesti mesto poslovanja gde se preduzimaju glavne aktivnosti.

6. Kontakt osoba - navesti puno ime, brojeve telefona i faksa i mejl adresu lica zaduženog od strane privrednog subjekta za održavanje kontakta sa carinskim organom koji obrađuje zahtev.

7. Adresa za prijem obaveštenja (poslovna adresa) - popuniti samo u slučaju kad se razlikuje od adrese osnivanja.

8. PIB: Uneti poreski identifikacioni broj.

9. Zahtevana vrsta sertifikata - prekrižiti kućicu ispred željenog sertifikata.

10. Delatnost - opisati aktivnost podnosioca zahteva.

11. Informacije o prelasku granice - navesti carinarnice preko kojih se obično vrši prelazak granice.

12. Postojeća (odobrena) pojednostavljenja ili olakšice, sertifikati iz člana 30. stav 4. ove uredbe - u slučaju već odobrenih pojednostavljenja, navesti vrstu pojednostavljenja, odgovarajući carinski postupak i broj odobrenja. Odgovarajući carinski postupak uneti u skladu sa Pravilnikom.

U slučaju već odobrenih olakšica, uneti broj sertifikata.

U slučaju da podnosilac zahteva poseduje neki od sertifikata iz člana 30. stav 4. ove uredbe, navesti vrstu i broj sertifikata.

13, 14. i 15. Carinarnice za dokumentaciju/glavnu knjigovodstvenu evidenciju - navesti pune adrese odgovarajućih carinarnica. Ako carinarnice imaju istu adresu, popuniti samo rubriku 13.

16. Ime, datum i potpis podnosioca zahteva:

Potpis: Potpisnik treba da označi u kom svojstvu istupa. Potpisnik bi uvek trebalo da bude ovlašćeno lice.

Ime: Naziv podnosioca zahteva.

Broj priloga: Podnosilac zahteva treba da da sledeće informacije:

1) Pregled većinskih (glavnih) vlasnika/akcionara, uz navođenje njihovih imena i dela učešća u kapitalu. Pregled članova odbora (borda) direktora. Da li su vlasnici poznati carinskim organima od ranije zbog nepoštovanja propisa.

2) Podatke o licu (organu) koje je u privrednom subjektu odgovorno (zaduženo) za carinska pitanja.

3) Opis ekonomske delatnosti.

4) Precizirati mesto poslovanja izdvojenih delova podnosioca zahteva i kratko opisati aktivnosti svakog od njih. Precizirati da li u pravnom prometu podnosilac zahteva i svaki od njegovih izdvojenih delova istupa u svoje ime i za svoj račun, ili u svoje ime, a za račun drugog lica, ili istupa u ime i za račun drugog lica.

5) Precizirati da li je roba kupljena od i/ili dobijena od privrednih subjekata koji su povezani sa podnosiocem zahteva.

6) Opis unutrašnje organizacije podnosioca zahteva, a ako postoji, priložiti i dokumentaciju o funkcijama/nadležnostima svakog sektora i/ili službi.

7) Podatke o ukupnom broju zaposlenih i za svaki sektor/službu (odsek) posebno.

8) Imena rukovodilaca sektora/službi (direktora, načelnika, šefa računovodstva, šefa službe za poslove carinjenja, itd.). Mere koje su usvojene, a koje se primenjuju u slučaju kad je nadležni zaposleni odsutan, privremeno ili stalno.

9) Ime i položaj u okviru organizacije podnosioca zahteva lica koje je stručno za oblast carine. Ocena (procena) nivoa znanja ovih lica u pogledu korišćenja informacionih tehnologija u carinskim i trgovinskim postupcima i uopšte u trgovinske svrhe.

10) Pristanak ili neslaganje sa objavljivanjem odobrenog sertifikata OPS na listi ovlašćenih privrednih subjekata iz člana 40. stav 4. ove uredbe.

Prilog 6.

OBRAZAC SERTIFIKATA OPS

 

 

_____________________
(broj sertifikata)

1. Imalac sertifikata OPS

 

2. Carinarnica koja izdaje sertifikat

 

Imalac sertifikata OPS iz rubrike 1 je

Ovlašćeni privredni subjekt

c - Carinska pojednostavljenja

c - Sigurnost i bezbednost

c - Carinska pojednostavljenja/sigurnost i bezbednost

3. Datum stupanja na snagu sertifikata:

 

Način popunjavanja rubrika:

Broj sertifikata - uneti sledeće:

OPSC za sertifikat OPS - carinska pojednostavljenja

OPSS za sertifikat OPS - sigurnost i bezbednost

OPSCS za sertifikat OPS - carinska pojednostavljenja/sigurnost i bezbednost

1. Imalac sertifikata OPS - uneti puno ime imaoca na način kako je predviđeno za popunjavanje rubrike 1 Obrasca zahteva za sertifikat OPS iz Priloga 5 ove uredbe, kao i PIB broj na način kako je predviđeno za popunjavanje rubrike 8 Obrasca zahteva za sertifikat OPS iz Priloga 5. ove uredbe.

2. Carinarnica koja izdaje sertifikat - Potpis ovlašćenog službenika i pečat.

Vrsta sertifikata - Prekrižiti kućicu ispred izdatog (odobrenog) sertifikata.

3. Datum stupanja na snagu sertifikata - Označiti dan, mesec i godinu, u skladu sa članom 33. stav 1. ove uredbe.

Prilog 7.

UVODNE NAPOMENE UZ LISTU OBRADE ILI PRERADE KOJU TREBA IZVRŠITI NA MATERIJALIMA BEZ POREKLA KAKO BI DOBIJENI PROIZVOD STEKAO STATUS PROIZVODA SA POREKLOM

Opšte napomene

Napomena 1:

1.1 U prve dve kolone u Listi obrade ili prerade (prilozi br. 8. i 9.) daje se opis proizvoda koji se dobija. U prvoj koloni navodi se tarifni broj ili broj glave iz Harmonizovanog sistema, dok se u drugoj koloni navodi naimenovanje robe koje se u Harmonizovanom sistemu koristi za taj tarifni broj ili za tu glavu. Za svaki podatak koji se nalazi u prve dve kolone postoji pravilo koje se navodi u koloni 3. Ako se, u pojedinim slučajevima, ispred tarifnog broja u prvoj koloni nalazi oznaka: "ex" to znači da se pravilo iz kolone 3 primenjuje samo na deo tog tarifnog broja, kako je navedeno u koloni 2.

1.2 Ako se u koloni 1 nalazi, grupisano, više tarifnih brojeva ili je naveden broj jedne glave, zbog čega je naimenovanje proizvoda u koloni 2 dato uopšteno, pravila iz kolone 3 primenjuju se na sve proizvode koji se, po Harmonizovanom sistemu, svrstavaju u tarifne brojeve iz te glave ili u neki od grupisanih tarifnih brojeva u koloni 1.

1.3 Ako je u Listi obrade ili prerade navedeno nekoliko različitih pravila koja se primenjuju na različite proizvode u okviru jednog tarifnog broja, u svakoj alineji dato je naimenovanje dela tog tarifnog broja na koji se odnose susedna pravila u koloni 3.

Napomena 2:

2.1 Pojam "proizvodnja" obuhvata sve vrste obrade i prerade uključujući i "sastavljanje" ili posebne postupke.

2.2 Pojam "materijal" obuhvata svaki "sastojak", "sirovinu", "komponentu" ili "deo", itd., koji se koristio u procesu proizvodnje proizvoda.

2.3 Pojam "proizvod" koristi se za proizvod koji se proizvodi, čak i ako je namenjen za kasniju upotrebu u nekom drugom proizvodnom postupku.

Napomena 3:

3.1 Obrada ili prerada kakvu zahteva pravilo iz kolone 3 vredi samo za materijale bez porekla. Isto tako ograničenja sadržana u pravilu u trećoj koloni vrede samo za korišćene materijale bez porekla.

3.2. Ako je proizvod izrađen od materijala bez porekla, a stekao je poreklo u procesu proizvodnje, te ako se takav proizvod koristi u procesu proizvodnje nekog drugog proizvoda, za njega ne vredi pravilo iz Liste koje se primenjuje za proizvod u koji je ugrađen.

Primer:

Nevezene tkanine mogu steći poreklo putem tkanja iz prediva. Ukoliko se one kasnije koriste za proizvodnju vezene posteljine, tada se procenat dozvoljene vrednosti koji se odnosi na nevezenu tkaninu ne koristi u ovom slučaju.

Napomena 4:

4.1 Pravilom se u Listi određuje najniži stepen potrebne obrade ili prerade, što znači da se obradom ili preradom iznad te granice stiče pravo porekla, dok se obradom ili preradom ispod te granice ne stiče pravo porekla. Drugim rečima, kad neko pravilo predviđa da se na određenom stepenu prerade mogu koristiti materijali bez porekla, upotreba takvog materijala u ranijoj fazi proizvodnje je dozvoljena, a u kasnijoj više ne.

4.2 Ako određeno pravilo u Listi dozvoljava izradu nekoga proizvoda od više materijala, to znači da se može koristiti jedan ili više materijala, ali ne i to da svi ti materijali moraju biti upotrebljeni istovremeno.

Primer:

Pravilo za predivo kaže da se mogu upotrebiti prirodna vlakna ali i hemijski materijali. To ne znači da se oba materijala moraju upotrebiti istovremeno - može se primeniti jedan ili drugi ili oba zajedno.

4.3. Ako pravilo u Listi zahteva da neki proizvod treba da bude izrađen od određenog materijala, to ne sprečava upotrebu drugih materijala koji, zbog svojih osobina, ne mogu zadovoljiti to pravilo.

Napomena 5:

Za sve proizvode koji nisu navedeni u Prilogu 9. (proizvodi koji nisu tekstil i tekstilni proizvodi iz Odeljka XI Carinske tarife) poreklo se određuje za svaki slučaj posebno uzimajući u obzir bilo koji postupak obrade ili prerade, shodno konceptu poslednje bitne obrade ili prerade, kao što je predviđeno članom 34. Carinskog zakona.

Napomena 6:

6.1 Pojam "vlakna" koristi se u Listi iz Priloga 8. za "prirodna vlakna"i "sečena veštačka i sintetička vlakna" iz tarifnih brojeva 5501 do 5507 i vrste vlakana koja se koriste za proizvodnju hartije.

6.2 Pojam "prirodna vlakna" koristi se u Listi iz Priloga 8. za vlakna koja nisu veštačka ili sintetička i ograničen je na faze pre predenja, uključujući i otpatke, ako nije određeno drugačije, pojam "prirodna vlakna" uključuje vlačena, češljana ili na drugi način prerađena, ali nepredena vlakna.

6.3 Pojam "prirodna vlakna" uključuje konjsku dlaku iz tarifnog broja 0503, svilu iz tarifnih brojeva 5002 i 5003, kao i vunena vlakna, finu ili grubu životinjsku dlaku iz tarifnih brojeva 5101 do 5105, pamučna vlakna iz tarifnih brojeva 5201 do 5203 i druga biljna vlakna iz tarifnih brojeva 5301 do 5305.

6.4 Pojam "sečena veštačka ili sintetička vlakna" koristi se u Listi iz Priloga 8. za kablove od veštačkih ili sintetičkih filamenata, sečena vlakna ili otpad, iz tarifnih brojeva 5501 do 5507.

6.5 Pojmove "tekstilna pulpa" i "hemijski materijali" u Listi iz Priloga 8. koristi se za opise netekstilnih materijala (koji se ne svrstavaju u Glave od 50 do 63) koji se mogu koristiti za izradu veštačkih ili sintetičkih vlakana ili prediva, ili vlakana za izradu hartije.

6.6 Za proizvode dobijene iz dva ili više tekstilnih materijala odredbe iz kolone 3 primenjuju se za svaki pojedinačni tekstilni materijal koji je sadržan u proizvodu.

Napomena 7:

7.1 Pojam "prethodno beljen", koji se koristi u Listi iz Priloga 8. za označavanje potrebnog stepena proizvodnje kada se koriste određeni materijali bez porekla, primenjuje se na određeno predivo, tkani tekstil i pletene i kukičane materijale što se peru tek nakon postupaka predenja ili tkanja.

Prethodno beljeni proizvodi nalaze se u ranijoj fazi proizvodnje nego beljeni proizvodi, koji su bili više puta prani u sredstvima za beljenje (oksidaciona sredstva, poput vodonik peroksida i redukcijskih sredstava).

7.2 Pojam "potpuna izrada" koji se koristi u Listi iz Priloga 8. znači da se moraju obaviti svi postupci od sečenja tkanine ili pletenja ili kukičanja tkanine do gotovog proizvoda.

Ipak, izrada se neće smatrati nepotpunom ako se jedan ili više završnih postupaka ne sprovede.

Primeri završnih postupaka:

- pričvršćivanje dugmadi i/ili drugih vrsta spajanja,

- izrada rupa za dugmad,

- izrada manžetni odnosno poruba kod pantalona i rukava ili konačno porubljivanje suknji i haljina,

- izrada ukrasnih štepova i dodataka kao što su džepovi, etikete, oznake i drugo,

- peglanje i ostale pripreme gotovih kompleta za prodaju.

Napomene za završne postupke - posebni slučajevi:

Moguće je da je u nekim postupcima izrade izvođenje završnih postupaka, posebno u slučaju kombinacije postupaka, od takve važnosti da se ti postupci moraju smatrati postupcima većim od jednostavnog dovršavanja.

U takvim posebnim slučajevima neobavljanje završnih postupaka može da znači da izradu nije moguće smatrati potpunom.

7.3 Pojam "impregnisanje, prevlačenje, prekrivanje ili laminiranje"ne znači postupke koji služe za spajanje tkanina.

Prilog 8.

LISTA OBRADE ILI PRERADE KOJU TREBA IZVRŠITI NA MATERIJALIMA BEZ POREKLA KAKO BI DOBIJENI PROIZVOD STEKAO STATUS PROIZVODA SA POREKLOM

Tekstil i proizvodi od tekstila iz Odeljka XI

HS tarifni broj

Naimenovanje

Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porekla, a koja im daje status proizvoda sa poreklom

1

2

3

ex 5101

Vuna, nevlačena i nečešljana:

- odmašćena vuna, nekarbonizovana

Proizvodnja od masne vune, uključujući i njene komade, čija vrednost ne premašuje 50% cene proizvoda franko fabrika

- karbonizovana

Proizvodnja od odmašćene vune, nekarbonizovane, čija vrednost ne premašuje 50% cene proizvoda franko fabrika

ex 5103

Otpaci od vune i fine ili grube životinjske dlake, karbonizovani

Proizvodnja od nekarbonizovanih otpadaka, čija vrednost ne premašuje 50% cene proizvoda franko fabrika

ex 5201

Pamuk, nevlačen i nečešljan, beljen

Proizvodnja od sirovog pamuka, čija vrednost ne premašuje 50% cene proizvoda franko fabrika

5501 do 5507

Veštačka ili sintetička vlakna, sečena:

- nevlačena, nečešljana niti drukčije pripremljena za predenje

Proizvodnja od hemijskih materijala i ili tekstilne pulpe

- vlačena, češljana ili ostala

Proizvodnja od hemijskih materijala ili tekstilne pulpe ili otpadaka iz tarifnog broja 5505 HS

ex Glave 50 do 55    

Predivo, monofilamenti i vlakna, osim prediva od hartije:

 

- obojeno ili štampano

Proizvodnja od:

- prirodnih vlakana nevlačenih ili nečešljanih ili drukčije pripremljenih za predenje,

- sirove svile ili otpadaka svile,

- hemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

- veštačkih ili sintetičkih vlakana, sečenih, kablova ili otpadaka od vlakana, nevlačenih, nečešljanih niti drukčije pripremljena za predenje

ili

Štampanje ili bojenje prediva ili monofilamenata, nebeljenih ili prethodno beljenih(1), zajedno sa pripremnim ili završnim postupcima, pletenje ili tkanje se ne smatraju takvim, čija vrednost materijala bez porekla (uključujući i predivo) ne premašuje 48% cene proizvoda franko fabrika

- ostalo

Proizvodnja od:

- prirodnih vlakana nevlačenih ili nečešljanih ili drukčije pripremljenih za predenje

- sirove svile ili otpadaka svile,

- hemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

- veštačkih ili sintetičkih vlakana, sečenih, ili

- kablova ili otpadaka od vlakana, nevlačenih ili nečešljanih niti drukčije pripremljenih za predenje

Tkanine, osim tkanina od prediva od hartije:

- obojene ili štampane

Proizvodnja od prediva

ili

Štampanje ili bojenje nebeljene ili prethodno beljene tkanine, zajedno sa pripremnim ili završnim postupcima (1) (2)

- ostale

Proizvodnja od prediva

5601

Vata od tekstilnih materijala i proizvodi od vate; tekstilna vlakna dužine do 5 mm (flok), prah i nope od tekstilnog materijala

Proizvodnja od vlakana

5602

Filc, impregnisan ili neimpregnisan, prevučen, prekriven ili laminiran:

- štampan ili bojen

Proizvodnja od vlakana

ili

Štampanje ili bojenje nebeljenog ili predbeljenog filca, zajedno s pripremnim ili završnim postupcima (1) (2)

- impregnisan, prevučen, prekriven ili laminiran

Impregnisanje, prevlačenje, prekrivanje ili laminiranje netkanog tekstila, nebeljenog (3)

- ostalo

Proizvodi od vlakana

5603

Netkani tekstil, uključujući impregnisan, prevučen, prekriven ili laminiran:

- štampan ili bojen

Proizvodnja od vlakana

ili

Štampanje ili bojenje nebeljenog ili prethodno beljenog netkanog tekstila, zajedno sa pripremnim ili završnim postupcima (1) (2)

- impregnisan, prevučen, prekriven ili laminiran:

Impregnisanje, prevlačenje, prekrivanje ili laminiranje netkanog tekstila, nebeljenog (3)

- ostalo

Proizvodnja od vlakana

5604

Niti i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom; tekstilno predivo, trake i slično iz tar. br. 5404 ili 5405, impregnisani, prevučeni, prekriveni, obloženi gumom ili plastičnom masom:

- niti i kord od gume, prekriveni tekstilom

Proizvodnja od niti i korda od gume, neprekrivenih tekstilom

- ostalo

Impregnisanje, prevlačenje, prekrivanje ili oblaganje tekstilnog prediva, traka i slično, nebeljenih

5607

Kanapi, užad, konopci i kablovi, uključujući pletene, upletene, impregnisane, prevučene, prekrivene, obložene gumom ili plastičnom masom

Proizvodnja od vlakana, prediva od kokosovih vlakana, sintetičkih ili veštačkih vlakana ili monofilamenata

5609

Proizvodi od prediva, traka ili slično iz tar. br. 5404 i 5405, kanopa, užadi, konopaca i kablova, nepomenuti i neobuhvaćeni na drugom mestu

Proizvodnja od vlakana, prediva od kokosovih vlakana, sintetičkih ili veštačkih vlakana ili monofilamenata

5704

Tepisi i ostali podni pokrivači od filca, koji nisu taftovani niti flokovani, dovršeni ili nedovršeni

Proizvodnja od vlakana

Glava 58

Specijalne tkanine; taftovane tkanine, čipke, tapiserije, pozamanterija, vez:

- vez u metraži, u trakama ili motivima (tar. br. 5810)

Proizvodnja u kojoj vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

- štampane ili bojene

Proizvodnja od vlakana

ili

Štampanje ili bojenje nebeljene ili prethodno beljene tkanine, filca ili netkanog tekstila, zajedno sa pripremnim ili završnim postupcima (1) (2)

- impregnisane, prevučene ili prekrivene

Proizvodnja od nebeljenih tkanina, filca ili netkanog tekstila

- ostalo

Proizvodnja od prediva

5901

Tekstilne tkanine prevučene lepkom ili skrobnim materijama, koje se upotrebljavaju za spoljno povezivanje knjiga i za slične svrhe; tkanine za kopiranje; kanafas pripremljen za slikanje; krute tkanine ("bugram") i slične tkanine koje se koriste za izradu šešira

Proizvodnja od nebeljenih tkanina

5902

Kord tkanine za spoljne pneumatske gume od prediva od najlona, poliestera ili viskoznog rajona, velike jačine

Proizvodnja od prediva

5903

Tekstilne tkanine impregnisane, prevučene ili prekrivene ili laminirane plastičnim masama, osim onih iz tar. broja 5902

Proizvodnja od nebeljenih tkanina
ili
Štampanje ili bojenje nebeljene ili prethodno beljene tkanine, zajedno sa pripremnim ili završnim postupcima (1) (2)

5904

Linoleum, uključujući sečen u oblike; podni pokrivači na tekstilnoj podlozi, premazanoj, prevučenoj ili prekrivenoj, uključujući sečene u oblike

Proizvodnja od nebeljenih tkanina, filca ili netkanog tekstila

5905

Zidni tapeti od tekstila

Proizvodnja od nebeljenih tkanina

ili

Štampanje ili bojenje nebeljene ili prethodno beljene tkanine, zajedno s pripremnim ili završnim postupcima (1) (2)

5906

Kaučukovane ili gumirane tekstilne tkanine, osim onih iz tar. broj 5902

Proizvodnja od beljenih tkanina, pletenih ili kukičanih ili od drugih nebeljenih tkanina

5907

Tekstilne tkanine na drugi način impregnisane, prevučene ili prekrivene; platna slikana za pozorišne kulise, tkanine za ateljea i slične svrhe

Proizvodnja od nebeljenih tkanina
ili
Štampanje ili bojenje nebeljene ili prethodno beljene tkanine, zajedno s pripremnim ili završnim postupcima (1) (2)

5908

Fitilji od tekstila, tkani, opleteni ili pleteni, za lampe, peći, upaljače, sveće i sl.; čarapice za gasno osvetljenje i cevasto pletene tkanine za čarapice, impregnisane ili neimpregnisane

Proizvodnja od prediva

5909

Cevi i creva za pumpe i slične cevi i creva od tekstilnog materijala, uključujući obložene i armirane, sa ili bez pribora od drugog materijala

Proizvodnja od prediva ili vlakana

5910

Trake i kaiševi od tekstilnog materijala, za transportne ili transmisijske svrhe, ojačane ili ne metalom ili drugim materijalom

Proizvodnja od prediva ili vlakana

5911

Tekstilni proizvodi i predmeti za tehničke svrhe, navedeni u napomeni 7 uz Glavu 59 Harmonizovanog sistema:

- diskovi i krune za poliranje, osim od filca

Proizvodnja od prediva, ostataka vlakana ili krpa iz tarifnog broja 6310

- ostalo

Proizvodnja od prediva ili vlakana

Glava 60

Pleteni ili kukičani materijali:

- štampani ili bojeni

Proizvodnja od prediva

ili

Štampanje ili bojenje nebeljene ili prethodno beljene tkanine, zajedno sa pripremnim ili završnim postupcima (1) (2)

- ostalo

Proizvodnja od prediva

Glava 61

Odeća i pribor za odeću, pleteni ili kukičani:

- dobijeni šivenjem ili na drugi način sastavljanjem dva ili više komada trikotaže, koji su bili iskrojeni u potrebne oblike ili bili proizvedeni već oblikovani

Potpuna izrada (4)

- ostalo

Proizvodnja od prediva

ex Glava 62

Odeća i pribor za odeću, nepletena ili nekukičana, osim onih iz tar. br. 6213 i 6214 za koje vrede pravila u nastavku:

- dovršeni ili kompletni

Potpuna izrada (4)

- nedovršeni ili nekompletni

Proizvodnja od prediva

6213 i 6214

Maramice, šalovi, ešarpe, marame, koprene i slični proizvodi

- vezeni

Proizvodnja od prediva

ili

Proizvodnja od nevezene tkanine čija vrednost ne premašuje 40% cene proizvoda franko fabrika

- ostalo

Proizvodnja od prediva

6301 do ex 6306

Ćebad i slični pokrivači, posteljno, stono, toaletno i kuhinjsko rublje, zavese (uključujući draperije) i unutrašnje platnene roletne, kratke ukrasne draperije za prozore ili krevete, ostali proizvodi za unutrašnje opremanje (isključujući proizvode iz tar. broja 9404), vreće i vrećice za pakovanje robe, cerade, platneni krovovi i spoljne platnene roletne (tende) i proizvodi za kampovanje:

- od filca ili netkanog tekstila:

- neimpregnisane, neprevučene, neprekrivene ili nelaminirane

Proizvodnja od prediva

- impregnisane, prevučene, prekrivene ili laminirane

Impregnisanje, prevlačenje, prekrivanje ili laminiranje filca ili netkanog tekstila, nebeljenog (4)

- ostalo:

- pletene ili kukičane:

- nevezene

Potpuna izrada (4)

- vezene

Potpuna izrada (4)

ili

Proizvodnja od nevezenih, pletenih ili kukičanih materijala, čija vrednost ne premašuje 40% cene proizvoda franko fabrika

- nepletene ili nekukičane:

- nevezene

Proizvodnja od prediva

- vezene

Proizvodnja od prediva

ili

Proizvodnja od nevezenih tkanina čija vrednost ne premašuje 40% cene proizvoda franko fabrika

6307

Ostali gotovi tekstilni proizvodi, (uključujući modne krojeve za odeću), osim za ventilatore i lepeze, nemehaničke, okvire i drške kao i njihove delove:

- krpe za pod, sudove, prašinu i slične krpe za čišćenje

Proizvodnja od prediva

- ostalo

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala ne premašuje 40% cene proizvoda franko fabrika

6308

Setovi koji se sastoje od komada tkanine i prediva s priborom ili bez pribora, za izradu prostirki, tapiserija, vezenih stolnjaka ili salveta ili sličnih proizvoda od tekstila, pripremljeni u pakovanjima za prodaju na malo

Proizvodi bez porekla mogu se uključiti u set ukoliko njihova ukupna vrednost ne prelazi 25% cene seta franko fabrika

6309

Iznošena - dotrajala odeća i drugi dotrajali proizvodi od tekstila

Prikupljanje i pakovanje za isporuku

_______________
1Vidi uvodnu napomenu 7.1 u Prilogu 7
2Da bi se termoštampa mogla smatrati obradom, odnosno preradom na osnovu koje roba stiče status robe sa poreklom, termoštampu mora pratiti predštampa na papiru.
3Vidi uvodnu napomenu 7.3 u Prilogu 7
4Vidi uvodnu napomenu 7.2 u Prilogu 7

 

Prilog 9.

LISTA OBRADE ILI PRERADE KOJU TREBA IZVRŠITI NA MATERIJALIMA BEZ POREKLA KAKO BI DOBIJENI PROIZVOD STEKAO STATUS PROIZVODA SA POREKLOM. PROIZVODI OSIM TEKSTILA I TEKSTILNIH PROIZVODA IZ ODELJKA XI NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE

 

Tar. broj.

Naimenovanje

Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porekla, a koja im daje status proizvoda sa poreklom

(1)

(2)

(3)

0201

Meso goveđe, sveže ili rashlađeno

Klanje, koje sledi nakon najmanje tromesečnog tova1

0202

Meso, goveđe, smrznuto

Klanje, koje sledi nakon najmanje tromesečnog tova1

0203

Meso svinjsko, sveže, rashlađeno ili smrznuto

Klanje, koje sledi nakon najmanje dvomesečnog tova1

0204

Meso ovčje ili kozje, sveže, rashlađeno ili smrznuto

Klanje, koje sledi nakon najmanje dvomesečnog tova1

0205

Meso konjsko, magareće ili od mula i mazgi, sveže, rashlađeno ili smrznuto:

Klanje, koje sledi nakon najmanje tromesečnog tova1

0206

Drugi klanični proizvodi od goveđeg, svinjskog, ovčjeg, kozjeg, konjskog i magarećeg mesa ili mesa od mula i mazgi, upotrebljivi za jelo, sveži, rashlađeni ili smrznuti:

Klanje, koje sledi nakon najmanje tromesečnog tova ili dvomesečnog u slučaju svinja, ovaca ili koza1

ex 0408

Ptičja jaja bez ljuski, sušena i žumanca, sušena

Sušenje (posle razbijanja/ i odvajanja, kada je to potrebno):

- ptičijih jaja u ljusci, svežih ili konzerviranih iz tar. br. ex 0407

- ptičijih jaja bez ljuske, osim sušenih iz tar. br. ex 0408

- belanaca od jaja, osim sušenih iz tar. br. ex 0408

ex 1404

Linters od pamuka, beljeni

Proizvodnja od sirovog pamuka, čija vrednost ne prelazi 50% cene proizvoda franko fabrika

Tar. broj

Naimenovanje

Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porekla, a koja im ne daje status proizvoda sa poreklom

ex 2009

Sok od grožđa, nefermetisan i bez dodatka alkohola, sa dodatkom šećera ili drugih zaslađivača ili bez njih

Proizvodnja od grožđane šire

ex 2204

Vino od svežeg grožđa namenjeno za pripremu vermuta sa dodatkom šire od svežeg grožđa koncentrovane ili nekoncentrovane ili alkohola

Proizvodnja od vina od svežeg grožđa

Tar. broj

Naimenovanje

Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porekla, a koja im daje status proizvoda sa poreklom

ex 2205

Vermut

Proizvodnja od vina od svežeg grožđa, koje sadrži širu od svežeg grožđa, koncentrovanog ili nekoncentrovanog, ili alkohola, iz tar. br. 2204

ex 3401

Filc i netkane tkanine, inpregnisane, prevučene ili prekrivene sapunom ili deterdžentom

Proizvodnja od filca ili netkanih tkanina

ex 3405

Filc i netkane tkanine, inpregnisane, prevučene ili prekrivene sredstvima za poliranje i kremom (za obuću, nameštaj, podove, karoserije, staklo ili metal), pastom i praškovima za odmašćivanje i sličnim preparatima

Proizvodnja od filca ili netkanih tkanina

ex 3502

Albumin iz jaja, sušeni

Sušenje (posle razbijanja i odvajanja, kada je to potrebno):

- ptičijih jaja u ljusci, svežih ili konzerviranih iz tar. br. ex 0407

- ptičijih jaja bez ljuski, osim sušenih iz tar. br. ex 0408

- belanaca od jaja, osim sušenih iz tar. br. ex 3502

ex 4203

Odeća od kože ili veštačke kože

Šivenje ili sastavljanje dva ili više komada kože ili veštačke kože

ex 4910

Keramički kalendari, bilo koje vrste, štampani, uključujući kalendare blokove, dekorisani

Dekoracija keramičkog predmeta koji je u pitanju, pod uslovom da ta dekoracija ima za rezultat svrstavanje dobijenog proizvoda u tarifni broj različit od onog u koji se svrstavaju upotrebljeni proizvodi

6401 do 6405

Obuća

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim kod sastavljanja gornjih delova obuće (gornjišta) pričvršćenih na unutrašnje đonove ili na druge delove đonova iz tarifnog broja 6406

ex 6911 do ex 6913   

Keramički stoni, kuhinjski proizvodi, ostali predmeti za domaćinstvo i toaletnu upotrebu; statuete i ostali ukrasni proizvodi od keramike; dekorisani

Dekoracija keramičkog predmeta koji je u pitanju, pod uslovom da ta dekoracija ima za rezultat svrstavanje dobijenih proizvoda u tarifni broj različit od onog u koji se svrstavaju upotrebljeni proizvodi

ex 7117

Keramičke imitacije nakita, dekorisane

Dekoracija keramičkog predmeta koji je u pitanju, pod uslovom da ta dekoracija ima za rezultat svrstavanje dobijenih proizvoda u tarifni broj različit od onog u koji se svrstavaju upotrebljeni proizvodi

Tar. broj

Naimenovanje

Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porekla, a koja im ne daje status proizvoda sa poreklom

ex 8443 39

Aparati za fotokopiranje sa ugrađenim optičkim sistemom ili aparati za kontaktno kopiranje

Sastavljanje fotokopir aparata praćena proizvodnjom oklopa, doboša, valjaka, bočnog kućišta, valjkastih ležaja, šrafova i navrtnja

Tar. broj

Naimenovanje

Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porekla, a koja im daje status proizvoda sa poreklom

ex 8482

Kuglični, valjkasti ili igličasto - valjkasti ležaji, sastavljeni2

Sastavljanje kome prethodi termička obrada, brušenje i poliranje unutrašnjih i spoljašnjih prstenova

ex 8501

Fotonaponski moduli ili ploče od kristalnog silicijuma

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim iz tarifnog broja u koji se svrstava proizvod i osim iz tarifnog broja 8541.
Ako se proizvod proizvodi od materijala koji se svrstavaju u tar. br. 8501 ili 8541, poreklo tih materijala istovetno je poreklu proizvoda.
Ako se proizvod proizvodi od materijala koji se svrstavaju u tar. br. 8501 ili 8541 koji imaju poreklo iz više od jedne zemlje, poreklo proizvoda istovetno je poreklu materijala koji imaju najveći udeo u vrednosti proizvoda.

ex 8519

Magnetofoni, sa ili bez ugrađenog uređaja za reprodukciju zvuka

Proizvodnja usled koje je došlo do povećanja vrednosti kao rezultat operacije sastavljanja, i ako je primenjljivo, gde ugradnja delova poreklom iz zemlje u kojoj se vrši sastavljanje, predstavlja najmanje 45% cene proizvoda franko fabrika
Kada pravilo 45% nije zadovoljeno, aparati se smatraju poreklom iz zemlje iz koje su poreklom delovi, čija cena franko fabrika čini više od 35% cene franko fabrika tog aparata
Kada je pravilo 35% zadovoljeno u dve zemlje, aparati se smatraju poreklom iz zemlje iz koje su poreklom delovi koji čine veću procentualnu vrednost

ex 8523 29 15    

Nesnimljeni magnetni diskovi od 3,5" , preformatirani ili ne, i sa ili bez analognog signala za potrebe proveravanja kvaliteta snimljenog premaza na disku

Sastavljanje diskete (uključujući ubacivanje magnetnog diska i sastavljanje oklopa), plus proizvodnja od: ili magnetnog diska (uključujući poliranje) ili gornjih i donjih oklopa
Ako ni disk ni gornji i donji oklopi nisu proizvedeni u zemlji gde se vrši sastavljanje diskete, diskete imaju poreklo zemlje iz koje su poreklom komponente koje čine najviši procenat cene franko fabrika. Sastavljanje diskete (uključujući ubacivanje magnetnog diska i sastavljanje oklopa) i pakovanje ne daje status proizvoda sa poreklom

ex 8527

Prijemnici za radio-difuziju, kombinovani ili ne u istom kućištu sa aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka ili časovnikom

Proizvodnja usled koje je došlo do povećanja vrednosti kao rezultat operacije sastavljanja, i ako je primenjljivo, gde ugradnja delova poreklom iz zemlje u kojoj se vrši sastavljanje, predstavlja najmanje 45% cene proizvoda franko fabrika
Kada pravilo 45% nije zadovoljeno, aparati se smatraju poreklom iz zemlje iz koje su poreklom delovi, čija cena franko fabrika čini više od 35% cene franko fabrika tog aparata
Kada je pravilo 35% zadovoljeno u dve zemlje, aparati se smatraju poreklom iz zemlje iz koje su poreklom delovi koji čine veću procentualnu vrednost

ex 8528

Televizijski prijemnici (isključujući video prijemnike, opremu za televizijsko emitovanje i video monitore), kombinovani ili ne u istom kućištu sa prijemnicima za radio emitovanje ili aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ali ne sa aparatima za snimanje i reprodukciju slike

Proizvodnja usled koje je došlo do povećanja vrednosti kao rezultat operacije sastavljanja, i ako je primenjljivo, gde ugradnja delova poreklom iz zemlje u kojoj se vrši sastavljanje, predstavlja najmanje 45% cene proizvoda franko fabrika
Kada pravilo 45% nije zadovoljeno, aparati se smatraju poreklom iz zemlje iz koje su poreklom delovi, čija cena franko fabrika čini više od 35% cene franko fabrika tog aparata
Kada je pravilo 35% zadovoljeno u dve zemlje, aparati se smatraju poreklom iz zemlje iz koje su poreklom delovi koji čine veću procentualnu vrednost

ex 8541

Fotonaponske ćelije, moduli ili ploče od kristalnog silicijuma

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim iz tarifnog broja u koji se svrstava proizvod.
Ako se proizvod proizvodi od materijala koji se svrstavaju u tarifni broj 8541, poreklo tih materijala istovetno je poreklu proizvoda.
Ako se proizvod proizvodi od materijala koji se svrstavaju u tarifni broj 8541 koji imaju poreklo iz više od jedne zemlje, poreklo proizvoda istovetno je poreklu materijala koji imaju najveći udeo u vrednosti proizvoda.

ex 8542

Integrisana kola

Operacija emitovanja gde su integrisana kola formirana na polu-provodničkoj podlozi selektivnim uvođenjem odgovarajućih primesa

ex 9113

Kaiševi i narukvice za ručne časovnike i njihovi delovi, od tekstila

Proizvodnja u kojoj vrednost upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 9401 i ex 9403

Keramička sedišta (osim onih koja se svrstavaju u tarifni broj 9402) adaptibilna ili ne u krevete i ostali nameštaj, i njihovi delovi, dekorisani

Dekoracija keramičkog predmeta koji je u pitanju, pod uslovom da ta dekoracija ima za rezultat svrstavanje dobijenog proizvoda u tarifni broj različit od onog u koji se svrstavaju upotrebljeni proizvodi

ex 9405

Keramičke lampe i keramička svetleća tela, uključujući reflektore i njihove delove, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni, dekorisani; osvetljeni znaci, osvetljene pločice sa imenima i slično, sa stalno fiksiranim svetlosnim izvorom i njihovi delovi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni, dekorisani;

Dekoracija keramičkog predmeta koji je u pitanju, pod uslovom da ta dekoracija ima za rezultat svrstavanje dobijenog proizvoda u tarifni broj različit od onog u koji se svrstavaju upotrebljeni proizvodi

______________
1. Kada uslovi nisu ispunjeni, smatra se da meso ili iznutrica ima poreklo države u kojoj su životinje od kojih je meso dobijeno bile tovljene ili gajene najduži vremenski period.
2. Pojam "sastavljen" uključuje delimično sastavljene proizvode ali isključuje delove u njihovom nesastavljenom stanju

 

Prilog 10.

UVERENJE O NEPREFERENCIJALNOM POREKLU ROBE

 

1.

Pošiljalac (ime, adresa, država)
Consignor (name, adress, country)

Broj
Issuing number

ORIGINAL
ORIGINAL

 

 

 

 

REPUBLIKA SRBIJA
REPUBLIC OF SERBIA

2.

Primalac (ime, adresa, država)
Consignee (name, adress, country)

UVERENJE O POREKLU ROBE
CERTIFICATE OF ORIGIN

 

 

 

3.

Zemlja porekla
Country of Origin

 

4.

Podaci o transportu
Transport details

5.

Primedbe
Remarks

 

 

 

 

 

 

6.

Redni broj pošiljke; oznake; broj i vrsta paketa; opis robe
Item number; marks; number and kind of packages; description of goods

7.

Količina
Quantity

 

 

 

 

 

8.

PRIVREDNA KOMORA SRBIJE POTVRĐUJE DA JE NAVEDENA ROBA POREKLOM IZ DRŽAVE NAVEDENE U RUBRICI 3.
SERBIAN CHAMBER OF COMMERCE HEREBY CERTIFIES THAT THE GOODS DESCRIBED ABOVE ORIGINATE IN THE COUNTRY SHOWN IN BOX 3.

Mesto i datum izdavanja, ime, potpis i pečat nadležnog organa
Place and date of issue, name, signature and stamp of the competent authority

 

 

1.

Pošiljalac (ime, adresa, država)
Consignor (name, adress, country)

Broj
Issuing number

KOPIJA
COPY

 

 

REPUBLIKA SRBIJA
REPUBLIC OF SERBIA

2.

Primalac (ime, adresa, država)
Consignee (name, adress, country)

UVERENJE O POREKLU ROBE
CERTIFICATE OF ORIGIN

 

 

3. Zemlja porekla
Country of Origin

 

4.

Podaci o transportu
Transport details

5. Primedbe
Remarks

 

 


6.

Redni broj pošiljke; oznake; broj i vrsta paketa; opis robe
Item number; marks; number and kind of packages; description of goods

7. Količina
Quantity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

PRIVREDNA KOMORA SRBIJE POTVRĐUJE DA JE NAVEDENA ROBA POREKLOM IZ DRŽAVE NAVEDENE U RUBRICI 3.
SERBIAN CHAMBER OF COMMERCE HEREBY CERTIFIES THAT THE GOODS DESCRIBED ABOVE ORIGINATE IN THE COUNTRY SHOWN IN BOX 3.

Mesto i datum izdavanja, ime, potpis i pečat nadležnog organa
Place and date of issue, name, signature and stamp of the competent authority

 

 

1.

Pošiljalac (ime, adresa, država)
Consignor (name, adress, country)

Broj uverenja
Issuing number

ZAHTEV
APPLICATION

 

 

REPUBLIKA SRBIJA

2.

Primalac (ime, adresa, država)
Consignee (name, adress, country)

REPUBLIC OF SERBIA

 

UVERENJE O POREKLU ROBE
CERTIFICATE OF ORIGIN

3.

Zemlja porekla
Country of Origin

 

4.

Podaci o transportu
Transport details

 

5.

Primedbe
Remarks

 

 

 

 

 

 

6.

Redni broj pošiljke; oznake; broj i vrsta paketa; opis robe
Item number; marks; number and kind of packages; description of goods

7.

Količina
Quantity

 

 

 

 

 

 

8. Ja, dole potpisani,
I, the undersigned,

PODNOSIM
APPLY

Zahtev za izdavanje Uverenja o poreklu robe iz _____________________ (upisuje se zemlja porekla) za robu iz tarifne oznake __________________ sa naimenovanjem _________________________ Carinske tarife.

Request for issuing certificate of origin for the goods originated in _____________________ (country of origin), classified in tariff line/s __________________, with description _________________________ of the Customs tariff.

 

IZJAVLJUJEM
DECLARE

Pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da je roba iz tarifne oznake ______________ sa naimenovanjem _____________________ Carinske tarife, proizveden/a u ______________________ (upisuje se zemlja porekla) za šta prilažem izjavu proizvođača (ukoliko izvoznik i proizvođač nisu isto pravno lice) ili uverenje o poreklu robe izdato od nadležnog organa države porekla, kao i ostalu dokumentaciju zahtevanu od Privredne komore Srbije.

Under full criminal and substantial liability that the goods from tariff line/s ____________________, with description _______________________ of the Customs tariff, are manufactured in _____________________ (country of origin). I submit manufacturer declaration (in case where the exporter and manufacturer are not the same legal person) or certificate of origin issued by competent authority of the country of origin, as well as other documents upon request of Serbian Chamber of Commerce.

OBAVEZUJEM SE
UNDERTAKE

Obavezujem se da na zahtev Privredne komore Srbije podnesem svaki dodatni dokazni dokument koji Privredna komora Srbije smatra potrebnim radi izdavanja uverenja o poreklu robe.

Upon request of Serbian Chamber of Commerce I will submit any additional document which Serbian Chamber of Commerce conceive to be needed for the purpose of issuing certificate of origin.

9.

Podnosilac zahteva
Applicant

 

 

 

 

 

 

 

Mesto i datum
Place and date

 

Potpis podnosioca zahteva
Signature of the applicant(1)

(1)Potpis podnosioca zahteva mora slediti posle njegovog imena napisanog velikim slovima
The signature of an applicant must be followed by his name in block capitals

 

(Dodatni prostor)
(Additional space)

 

 

 

 

 

PRAVILA ZA POPUNJAVANJE UVERENJA O POREKLU I ZAHTEVA ZA IZDAVANJE TOG UVERENJA
RULES TO BE OBSERVED WHEN COMPLETING A CERTIFICATE OF ORIGIN AND THE APPLICATION FOR SUCH CERTIFICATE

1. Obrazac se popunjava računarom (pisaćom mašinom) ili u rukopisu, na identičan način, na srpskom ili engleskom jeziku, u zavisnosti od prakse i zahteva trgovine. Kada se obrazac popunjava u rukopisu, mora biti popunjen mastilom ili hemijskom olovkom velikim štampanim slovima.

The forms shall be completed in typescript or by hand, in an identical manner, in Serbian or English language, depending on the practice and requirements of trade. When forms are completed by hand, this shall be done in ink and in block capitals.

2. Obrazac i zahtev ne sme da sadrži greške ili ispravke. Izmene se vrše precrtavanjem pogrešnih podataka i dodavanjem ispravnih podataka, ako je to potrebno. Svaka izmena mora biti overena pečatom Privredne komore Srbije.

The certificate and the application must not contain erasures or superimposed corrections. Alterations are to be made by crossing out the erroneous entries and adding the correct entries as required. Any such alteration must be endorsed by stamp of the Serbian Chamber of Commerce.

3. Ispred svake stavke navedene u zahtevu i obrascu mora biti naznačen redni broj pošiljke. Horizontalna linija mora biti odmah iscrtana ispod poslednjeg unosa. Linije moraju biti iscrtane preko neiskorišćenog prostora da bi se sprečilo unošenje dodatnih podataka.

Each item listed in the application on and on the certificate must be preceded by an item number. A horizontal line must be drawn immediately below the final entry. Lines must be drawn through unused spaces to make any subsequent addition impossible.

4. U rubriku 2. obrasca i zahteva: "Primalac", može se upisati: "po naredbi" ili se može upisati naziv države u koju se roba upućuje (krajnje odredište). Popunjavanje ove rubrike nije obavezno.
Popunjavanje rubrike 4. obrasca i zahteva: "Podaci o transportu" nije obavezno.
U rubriku 5. obrasca i zahteva: "Primedbe", mogu se navesti brojevi i datumi faktura koje se odnose na robu za koju se traži izdavanje uverenja o poreklu robe.
Ukoliko se podnosi zahtev za izdavanje Uverenja o poreklu za robu koja se izvozi nakon postupka aktivnog oplemenjivanja, u rubriku 5. obrasca i zahteva, upisuje se da je na robi za koju se traži i izdaje uverenje, izvršen postupak aktivnog oplemenjivanja u Republici Srbiji, a može se upisati i stepen izvršenog aktivnog oplemenjivanja.

In Box 2. of certificate and application: "Consignee", may be write in: "to order" or name of country of final destination of goods. Filling of this box is not obligatory.
Filling of box 4. of certificate and application: "Transport details", is not obligatory.
In box 5. of certificate and application: "Remarks", may be specified numbers and dates of invoices related to goods subject of request for issuing of Certificate of origin.
In case of request for issuing certificate of origin for the goods which is to be exported after inward-processing procedure, in the box 5. of certificate and request, is to be written that the above mentioned procedure was done in the Republic of Serbia; the level of inward-processing carried out in Republic of Serbia may be written too.

5. Ako potrebe trgovine to zahtevaju, jedna ili više dodatnih kopija uverenja o domaćem poreklu može biti napravljena.

If the needs of export trade so require, one or more extra copies of the certificate may be made.

 

 

Prilog 11.

UVERENJE O POREKLU ZA TEKSTIL I TEKSTILNE PROIZVODE KOJI SE U ZEMLJE EVROPSKE UNIJE IZVOZE PO NEPREFERENCIJALNOM REŽIMU

(Brisan)

 

Prilog 12.

UVERENJE O POREKLU ZA TKANINE IZRAĐENE NA RUČNIM RAZBOJIMA, PROIZVODE OD TEKSTILA RUČNO IZRAĐENE U NARODNOJ RADINOSTI I TRADICIONALNE RUČNO IZRAĐENE FOLKLORNE PROIZVODE OD TEKSTILA KOJI SE U ZEMLJE EVROPSKE UNIJE IZVOZE PO NEPREFERENCIJALNOM REŽIMU

(Brisan)

 

Prilog 13.

FORM A

NAČIN POPUNJAVANJA UVERENJA O DOMAĆEM POREKLU ROBE NA OBRASCU FORM A

1. Blanko sertifikat o domaćem poreklu robe "FORM A" (u daljem tekstu: "sertifikat"), koristi se radi potvrde o domaćem poreklu robe u skladu sa pravilima o poreklu i izrađuje se tipografski na papiru sa zaštitnom mrežom ili zaštitnim poljem u boji.

2. Sertifikat mora biti popunjen na kompjuteru ili na pisaćoj mašini.

3. Na sertifikatu se ne mogu vršiti brisanja ili precrtavanja unetih podataka.

Izmene unete u sertifikat mogu se izvršiti precrtavanjem pogrešnih podataka i pisanjem pravilnih podataka preko njih. Ta ispravka mora se overiti pečatom organa nadležnog za njegovo izdavanje.

4. U sertifikatu se mora navesti registarski broj i popuniti rubrike 1 i 5, a ako je u sertifikatu navedeno više vrsta robe - i rubrike 7, 8, 9, 11 i 12.

Neiskorišćeno mesto u rubrikama 5, 6, 7, 8, 9 i 10 mora biti precrtano da bi se sprečilo unošenje dopunskih podataka.

5. U rubriku, koja se nalazi u gornjem desnom uglu sertifikata, upisuje se registarski broj sertifikata organa koji ga je izdao. Registarski broj može se upisati i rukom. U rubriku se upisuje i naziv države u kojoj je sertifikat izdat.

6. U rubriku 1 upisuje se naziv i adresa lica koje robu izvozi.

7. U rubriku 2 upisuje se naziv i adresa primaoca robe. Ako prilikom izdavanja sertifikata primalac robe nije određen, u rubrici se može navesti: "to order" (po naredbi) ili naziv države.

Ako u rubrici 2 nije naveden naziv države onda se država odredišta robe upisuje u rubriku 12.

U rubrici 2 može da se navede samo naziv države, ili rubrika može da ostane nepopunjena, ali uz obavezno popunjavanje rubrike 12. Naziv primaoca robe može da se dopiše posle: "to order".

8. U rubriku 3 upisuju se podaci o kretanju robe i transportnih sredstava (ukoliko su poznati).

9. U rubriku 4 upisuje se: "DUPLICATE" (duplikat), u slučaju gubitka sertifikata. Rok važenja duplikata sertifikata računa se od dana izdavanja originala sertifikata.

U rubriku 4 upisuje se: "ISSUED RETROSPECTIVELY" (naknadno izdat), u slučaju da je sertifikat izdat nakon isporuke robe.

10. U rubriku 5 upisuje se redni broj robe u sertifikatu.

U jednom sertifikatu mogu da se navedu podaci o više vrsta robe. Navođenje robe, u tom slučaju, vrši se bez proreda i navodi se redni broj za svaku vrstu robe.

11. U rubriku 6 upisuju se podaci o vrsti i količini pakovanja.

Popunjavanje rubrike 6 nije obavezno. U ovom slučaju u rubriku se upisuje tekst: "no marks" (bez obeležja).

12. U rubriku 7 upisuje se tarifna oznaka robe po Harmonizovanom sistemu, naziv i šifarska oznaka robe, rinfuza i vrsta ambalaže (kutije, boce i sl.).

Ako u rubrici 7 nema mesta za opis robe, mogu se koristiti dodatni listovi overeni pečatom nadležnog organa koji je izdao sertifikat (otisak pečata u rubrici 11 mora biti isti kao otisak pečata na dodatnom listu), sa navođenjem registarskog broja sertifikata.

Ako se u rubrici 7 poziva na specifikaciju iz ugovora, kopija specifikacije mora da bude overena pečatom nadležnog organa koji je izdao sertifikat.

13. U rubriku 8 upisuje se kriterijum porekla robe, i to:

1) "P" - roba u potpunosti proizvedena u državi izvoza;

2) "Y" - roba dovoljno obrađena ili prerađena.

U rubriku 8 upisuju se vrednosti sirovina, poluproizvoda ili gotovih proizvoda, poreklom iz druge države, ili nepoznatog porekla koji su korišćeni prilikom proizvodnje robe, izražene u procentima na osnovu cene franko - fabrika proizvođača izvezene robe (na primer: "Y 15%"). Kriterijum porekla robe mora biti naznačen za svaku robu, navedenu u rubrici 7.

Ako su u sertifikatu navedene različite vrste robe, čiji se deo svrstava u jedan tarifni broj (četvorocifrena tarifna oznaka) Harmonizovanog sistema, u rubriku 8 može se upisati jedna slovna oznaka kriterijuma porekla robe za svu robu datog tarifnog stava Harmonizovanog sistema.

14. U rubriku 9 upisuje se bruto masa robe ili količina robe koja mora da bude u skladu sa navodima iz fakture ili profakture.

Ako je u sertifikatu navedeno više vrsta robe, podaci o bruto težini ili drugi podaci o količini robe navode se za svaku posebno navedenu robu.

15. U rubriku 10 upisuju se broj i datum fakture ili profakture.

U rubrici 10 može da se navede jedna faktura ili profaktura za svu robu iz sertifikata, ili može da se navede više faktura ili profaktura za posebno navedene robe.

Rubrika 10 se ne popunjava ako lice kojem se izdaje sertifikat i koje je navedeno u rubrici nema podatke o fakturi ili profakturi u vreme njenog izdavanja.

16. U rubriku 11 upisuje se datum i mesto izdavanja sertifikata i stavlja pečat nadležnog carinskog organa. Pečat mora da ima jasan otisak, na osnovu kojeg, po potrebi, može da se izvrši njegova identifikacija.

1. Goods consigned from (Exporter's business name, adress, country)

 

 

 

Reference No A

000000

 

GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES

CERTIFICATE OF ORIGIN
(Combined declaration and certificate)

FORM A

Issued in

 

 

(country)

See Notes overleaf

2. Goods consigned to (Consignee's name, adress, country)

 

 

3. Means of transport and route (as far as known)

 

 

 

 

4. For official use

5. Item number

6. Marks and numbers of packages

7. Number and kind of packages; description of goods

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Origin criterion (see Notes overleaf)

9. Gross weight or other quantity

10. Number and date of invoices

11. Certification

It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct.

 

 

 

 


_______________________________________________
Place and date, signature and stamp of certifying authority

12. Declaration by the exporter

The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in

_________________________________________
(country)

and that they comply with the origin requirements specified for those goods in the Generalized System of Preferences for goods exported to

_________________________________________
(importing country)

__________________________________________
Place and date, signature of authorized signatory

 

APPLICATION FOR CERTIFICATE OF ORIGIN
Form B

The undersigned, being the exporter of the goods described overleaf, DECLARES that these
goods were produced in ____________________________________ (country)
_____________________________
SPECIFIES as follows the grounds on which the goods are claimed to comply with GSP origin requirements1)

 

 

 

SUBMITS the following supporting documents2)

 

 

 

UNDERTAKES to submit, at the request of the appropriate authorities of the exporting country, any additional supporting evidence which these authorities may require for the purpose of issuing a certificate of origin, and undertakes, if required, to agree to any inspection of his accounts and any check on the processes of manufacture of the above goods, carried out by the said authorities.
REQUESTS the issue of a certificate of origin for these goods.

 

Place and date ____________________

 

 

 

(signature of authorized signatory)

 

1)To be completed if materials or components originating in another country have been used in the manufacture of the goods in question. Indicate the materials or components used, their Harmonized System heading at the 4-digit level, their country of origin and, where appropriate, the manufacturing processes qualifying the goods as originating in the country of manufacture (application of the special conditions laid down in the List of working and processing operations), the goods produced and their Harmonized System heading at the 4-digit level.
Where the origin criteria involve a percentage value, give information enabling this percentage to be verified - for example the value of imported materials and components and those of undetermined origin and the ex-factory price of the exported goods, where applicable.
2) For example, import documents, invoices, etc., relating to the materials or components used.

NOTES

A. Procedure for claiming preference. A declaration on the certificate of origin form must be prepared by the exporter of the goods and submitted in duplicate, together with a GSP application form, to the certifying authority of the country of exportation which will, if satisfied, certify the top copy of the certificate of origin and return it to the exporter for transmission to the importer in the country of destination. The certifying authority will at the same time return to the exporter for his retention the duplicate copy of the certificate of origin, but will itself retain the GSP application form duly completed and signed by the exporter.
B. Sanctions. Persons who furnish, or cause to be furnished, information which relates to origin or consignment, and which is untrue in a material particular are liable to legal penalties and to the suspension of facilities for their goods to obtain preference.

Prilog 14.

KRATKOROČNA IZJAVA DOBAVLJAČA ZA ROBU SA POREKLOM

Ja, dole potpisani, izjavljujem da je roba navedena na ovom računu _______________ (1) proizvedena u Republici Srbiji i da zadovoljava pravila o poreklu robe koja važe u preferencijalnoj trgovini sa _______________ (2).

Obavezujem se, ukoliko se to traži, carinskim organima dati na uvid dokaze koji potvrđuju ovu izjavu.

_______________ (3)

_______________ (4)

 

_______________ (5)

 

_______________ (6)

___________________
(1)Broj i datum izdavanja računa. Ako je samo deo robe sa računa obuhvaćen izjavom, tu robu treba posebno označiti (npr. zvezdicom*), a na izjavi se treba pozvati na posebnu oznaku. Ukoliko se koristi neki drugi komercijalni dokument a ne račun, umesto reči "računu" staviti naziv tog dokumenta.
(2)Zemlja na koju se odnose pravila o preferencijalnom poreklu
(3)Datum i mesto
(4)Naziv privrednog društva
(5)Potpis
(6)Ime i prezime osobe koja je potpisala izjavu i funkcija u privrednom društvu

Prilog 15.

DUGOROČNA IZJAVA DOBAVLJAČA ZA ROBU SA POREKLOM

Ja, dole potpisani, izjavljujem da je dole navedena roba

_______________ (1)

_______________ (2)

_______________

_______________

_______________

_______________

koja se redovno isporučuje privrednom društvu _______________ (3) proizvedena u Republici Srbiji i da zadovoljava pravila o poreklu robe koja važe u preferencijalnoj trgovini sa _______________ (4).

Ova izjava važi za sve buduće isporuke ovih proizvoda otpremljenih u vremenskom periodu od _____ do _____ (5). Obavezujem se odmah obavestiti _______________ (3)ukoliko izjava prestane da važi.

Obavezujem se, ukoliko se to traži, carinskim organima dati na uvid dokaze koji potvrđuju ovu izjavu.

_______________ (6)

_______________ (7)

 

_______________ (8)

___________________
(1)Opis robe
(2)Trgovačka oznaka (broj modela, tip, itd.)
(3)Naziv privrednog društva kome se roba isporučuje
(4)Zemlja na koju se odnose pravila o preferencijalnom poreklu
(5)Vremenski period za koji se izdaje dugoročna izjava (ne duže od 12 meseci)
(6)Mesto i datum
(7)Potpis
(8)Ime i prezime osobe koja je potpisala izjavu i funkcija u privrednom društvu

Prilog 16.

UVODNE NAPOMENE UZ LISTU OBRADE I PRERADE

Napomena 1:

U Listi obrade ili prerade utvrđuju se uslovi i pravila koje treba da ispune proizvodi da bi se smatralo da su bili predmet dovoljne obrade ili prerade.

Napomena 2:

2.1. U prve dve kolone u Listi obrade ili prerade daje se opis proizvoda koji se dobija. U prvoj koloni navodi se tarifni broj ili broj glave iz Harmonizovanog sistema, dok se u drugoj koloni navodi naimenovanje robe koje se u Harmonizovanom sistemu koristi za taj tarifni broj ili za tu glavu. Za svaki podatak koji se nalazi u prve dve kolone postoji pravilo koje se navodi u koloni 3 ili 4. Ako se, u pojedinim slučajevima, ispred tarifnog broja u prvoj koloni nalazi oznaka: "ex", to znači da se pravila iz kolone 3 ili 4 primenjuju samo na deo tog tarifnog broja, kako je navedeno u koloni 2.

2.2. Ako se u koloni 1 nalazi, grupisano, više tarifnih brojeva ili je naveden broj jedne glave, zbog čega je naimenovanje proizvoda u koloni 2 dato uopšteno, pravila iz kolone 3 ili 4 primenjuju se na sve proizvode koji se, po Harmonizovanom sistemu, svrstavaju u tarifne brojeve iz te glave ili u neki od grupisanih tarifnih brojeva u koloni 1.

2.3. Ako je u Listi obrade ili prerade navedeno nekoliko različitih pravila koja se primenjuju na različite proizvode u okviru jednog tarifnog broja, u svakoj alineji dato je naimenovanje dela tog tarifnog broja na koji se odnose susedna pravila u koloni 3 ili 4.

2.4. Ako su, uz podatke u prve dve kolone, navedena pravila i u koloni 3 i u koloni 4, izvoznik može da bira da li će da primeni pravilo iz kolone 3 ili pravilo iz kolone 4. Ako u koloni 4 nije navedeno pravilo za sticanje statusa proizvoda sa poreklom, primeniće se pravilo navedeno u koloni 3.

Napomena 3:

3.1. Odredbe koje se odnose na proizvode koji su stekli status proizvoda sa poreklom, a upotrebljavaju se u procesu proizvodnje drugog proizvoda, primenjuju se, nezavisno od toga da li su proizvodi stekli taj status u fabrici gde su upotrebljeni ili u drugoj fabrici u ugovornoj strani.

Primer:

Motor iz tarifnog broja 84.07 za koji, na osnovu navedenog pravila, vrednost materijala bez porekla koji mogu da se ugrade u njega, ne sme da bude veća od 40% cene franko fabrika, proizvodi se od "ostalih legiranih čelika grubo oblikovanih kovanjem" koji se svrstavaju u tarifni broj ex 72.24.

Ako je otkivak dobijen kovanjem u ugovornoj strani na ingotu bez porekla, u tom slučaju on je već stekao status porekla na osnovu pravila uz tarifni broj ex 72.24 u Listi obrade ili prerade. To znači da se prilikom utvrđivanja vrednosti motora može smatrati da je on sa poreklom, nezavisno od toga da li je proizveden u istoj ili u drugoj fabrici odnosne ugovorne strane. U ovom slučaju vrednost ingota bez porekla neće se uzeti u obzir kada se dodaje vrednost upotrebljenih materijala bez porekla.

3.2. U Listi obrade ili prerade navodi se minimalan stepen obrade ili prerade koju treba izvršiti. I sa višim stepenom obrade ili prerade se, takođe, stiče status proizvoda sa poreklom, dok se sa nižim stepenom obrade ili prerade ne može steći status proizvoda sa poreklom. To znači da, ako se pravilom predviđa da, na određenom nivou proizvodnje, može da se upotrebi materijal bez porekla, taj materijal može da se upotrebi u nekoj ranijoj fazi proizvodnje, dok njegova upotreba u nekoj kasnijoj fazi proizvodnje, nije dozvoljena.

3.3. Nezavisno od Napomene 3.2, kada se u pravilu upotrebljava izraz "Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja", tada materijali iz bilo kog tarifnog broja (uključujući materijale istog naimenovanja i tarifnog broja kao i proizvod) mogu biti upotrebljeni, ali uz određena ograničenja koja takođe mogu biti sadržana u pravilu.

Pod pojmom "Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, uključujući druge materijale iz tarifnog broja ... " ili "Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, uključujući druge materijale iz istog tarifnog broja kao i proizvod", smatra se da se mogu upotrebljavati materijali iz bilo kog tarifnog broja osim onih istog naimenovanja kao proizvod, kao što je navedeno u koloni 2 u Listi obrade ili prerade.

3.4. Ako se u pravilu iz Liste obrade ili prerade navodi da u proizvodnji proizvoda može da se upotrebi više od jednog materijala, to znači da može da se upotrebi jedan ili više materijala, s tim što nije neophodno da se upotrebe svi materijali.

Primer:

U pravilu koje se odnosi na tkanine iz tar. br. 52.08 do 52.12, navodi se da se mogu upotrebiti prirodna vlakna, kao i da se, pored ostalih materijala, mogu, takođe, upotrebiti i hemijski materijali. To ne znači da se moraju upotrebiti oba materijala; može da se upotrebi jedan ili drugi, ili oba.

3.5. Ako se u pravilu iz Liste obrade ili prerade navodi da proizvod mora da se proizvede od određenog materijala, ispunjenje ovog uslova ne znači da ne mogu da se upotrebe i drugi materijali koji, zbog svoje svojstvene prirode, ne mogu da zadovolje uslove iz pravila. (Videti Napomenu 6.2 koja se odnosi na tekstile).

Primer:

Pravilom koje se odnosi na proizvode za ishranu iz tar. br. 19.04, kojim se posebno isključuje upotreba žitarica i njihovih derivata, ne sprečava se upotreba mineralnih soli, hemikalija i drugih aditiva, koji nisu proizvodi žitarica. Ovo se ne primenjuje u slučaju proizvoda koji, iako ne mogu da se proizvedu od određenih materijala navedenih u Listi obrade ili prerade, mogu da se proizvedu, u nekoj ranijoj fazi proizvodnje, od materijala iste prirode.

Primer:

U slučaju odeće od netkanih materijala iz ex Glave 62, ako se za ovu vrstu proizvoda dozvoljava upotreba samo prediva bez porekla, proizvodnja ne može da se započne od netkane tkanine - ni u slučaju da netkane tkanine ne mogu normalno biti izrađene od prediva. U takvim slučajevima, polazni materijal koji bi trebalo da se koristi je onaj materijal, koji u fazi obrade neposredno prethodi predivu tj. koji je u stadijumu vlakna.

3.6. Ako su u pravilu iz Liste obrade ili prerade date dve procentualne vrednosti za maksimalnu vrednost materijala bez porekla koji se mogu koristiti, ti procenti se ne mogu sabirati. To znači da maksimalna vrednost materijala bez porekla koji mogu da se koriste ne sme da pređe najveći navedeni procenat, a pojedinačni procenti ne mogu biti veći u odnosu na određen materijal na koji se odnose.

Napomena 4:

4.1. Pod pojmom "prirodna vlakna", iz Liste obrade ili prerade, podrazumevaju se vlakna, osim veštačkih ili sintetičkih, i to samo u fazama pre predenja, uključujući i otpatke i, ako nije na drugi način navedeno, na vlakna koja nisu vlačena, češljana ili na drugi način obrađena, ali nepredena.

4.2. Pod pojmom "prirodna vlakna" podrazumevaju se i konjska dlaka iz tar. br. 05.03, svila iz tar. br. 50.02 i 50.03, kao i vunena vlakna, fina ili gruba životinjska dlaka iz tar. br. 51.01 do 51.05, pamučna vlakna iz tar. br. 52.01 do 52.03 i ostala biljna vlakna iz tar. br. 53.01 do 53.05.

4.3. Pod pojmom "tekstilna celuloza", "hemijski materijali" i "materijali za proizvodnju hartije", iz Liste obrade ili prerade, podrazumevaju se materijali koji se ne svrstavaju u Glave 50 do 63 koji se mogu upotrebiti za proizvodnju veštačkih, sintetičkih ili papirnih vlakana ili prediva.

4.4. Pod pojmom "veštačka ili sintetička vlakna, sečena", iz Liste obrade ili prerade, podrazumevaju se kablovi od sintetičkih ili veštačkih filamenata, sečena vlakna ili otpaci iz tar. br. 55.01 do 55.07.

Napomena 5:

5.1. Ako se za određeni proizvod iz Liste obrade ili prerade upućuje na Napomenu 5, uslovi navedeni u koloni 3 ne primenjuju se na osnovne tekstilne materijale koji se koriste u proizvodnji tog proizvoda i koji zajedno predstavljaju 10% ili manje od ukupne mase svih upotrebljenih osnovnih tekstilnih materijala. (Videti Napomenu 5.3. i 5.4.).

5.2. Tolerancija navedena u Napomeni 5.1 može da se primeni samo na mešane proizvode koji su izrađeni od dva ili više osnovna tekstilna materijala.

Osnovnim tekstilnim materijalima smatraju se:

- svila,

- vuna,

- gruba životinjska dlaka,

- fina životinjska dlaka,

- konjska dlaka,

- pamuk,

- materijali za proizvodnju hartije i hartija,

- lan,

- prirodna konoplja,

- juta i ostala tekstilna likasta vlakna,

- sisal i ostala tekstilna vlakna roda Agave,

- kokosovo vlakno, abaka, ramija i ostala biljna tekstilna vlakna,

- sintetički filamenti,

- veštački filamenti,

- provodljivi filamenti,

- sintetička vlakna od polipropilena, sečena,

- sintetička vlakna od poliestera, sečena,

- sintetička vlakna od poliamida, sečena,

- sintetička vlakna od poliakrilonitrila, sečena,

- sintetička vlakna od polimida, sečena,

- sintetička vlakna od politetrafluoretilena, sečena,

- sintetička vlakna od polifenilensulfida, sečena,

- sintetička vlakna od polivinilhlorida, sečena,

- ostala sintetička vlakna, sečena,

- veštačka vlakna od viskoze, sečena,

- ostala veštačka vlakna, sečena,

- predivo izrađeno od poliuretana, razdvojeno fleksibilnim segmentima polietra, uključujući i obavijeno ili neobavijeno,

- predivo izrađeno od poliuretana, razdvojeno fleksibilnim segmentima poliestera, uključujući i obavijeno ili neobavijeno,

- proizvodi iz tar. br. 56.05 (metalizovano predivo) sa ugrađenom trakom koja se sastoji od jezgra aluminijumske folije ili od jezgra od plastičnog premaza, uključujući i prevučene prahom od aluminijuma, širine koja ne prelazi 5 mm, uslojeno pomoću providnog ili obojenog lepka između dva sloja plastičnog premaza,

- ostali proizvodi iz tar. br. 56.05.

Primer:

Predivo iz tar. br. 52.05, izrađeno od pamučnih vlakana iz tar. br. 52.03 i od sintetičkih sečenih vlakana iz tar. br. 55.06, predstavlja predivo od mešanih vlakana. To znači da, sintetička sečena vlakna bez porekla koja ne zadovoljavaju uslove pravila o poreklu (prema kojima se zahteva izrada od hemijskih materijala ili tekstilne celuloze) mogu da se koriste, pod uslovom da njihova ukupna masa nije veća od 10% mase prediva.

Primer:

Tkanina od vune iz tar. br. 51.12, izrađena od vunenog prediva iz tar. br. 51.07 i od sintetičkog prediva od sečenih vlakana iz tar. br. 55.09, predstavlja mešanu tkaninu. To znači da se sintetičko predivo koje ne zadovoljava uslove pravila o poreklu (prema kojima se zahteva izrada od hemijskih materijala ili tekstilne celuloze) ili vuneno predivo koje ne zadovoljava uslove pravila o poreklu (koja zahtevaju izradu od prirodnih vlakana nevlačenih, niti češljanih, niti na drugi način pripremljenih za predenje) ili njihova kombinacija, mogu da koriste pod uslovom da njihova ukupna masa nije veća od 10% mase tkanine.

Primer:

Taftovana tekstilna tkanina iz tar. br. 58.02, izrađena od pamučnog prediva iz tar. br. 52.05 i od pamučne tkanine iz tar. br. 52.10 predstavlja mešani proizvod samo ako ta pamučna tkanina predstavlja mešanu tkaninu izrađenu od prediva koja se svrstavaju u dva odvojena tarifna broja ili ako su upotrebljena pamučna prediva i mešavina.

Primer:

Ako je taftovana tekstilna tkanina izrađena od pamučnog prediva iz tar. br. 52.05 i od sintetičke tkanine iz tar. br. 54.07, onda su prediva koja se koriste dva odvojena osnovna tekstilna materijala, pa je samim tim i taftovana tekstilna tkanina mešani proizvod.

5.3. U slučaju proizvoda koji sadrže "predivo izrađeno od poliuretana razdvojeno fleksibilnim segmentima polietra, uključujući i obavijeno ili neobavijeno", dozvoljeno odstupanje je 20% u odnosu na ovo predivo.

5.4. U slučaju proizvoda sa ugrađenom "trakom, koja se sastoji od jezgra od aluminijumske folije ili od jezgra od plastičnog premaza, uključujući i prevučene prahom od aluminijuma, širine koja ne prelazi 5 mm, uslojeno pomoću providnog ili obojenog lepka između dva sloja plastičnog premaza", dozvoljeno odstupanje je 30% u odnosu na ovu traku.

Napomena 6:

6.1. Kada se u Listi obrade ili prerade upućuje na Napomenu 6, tekstilni materijali (sa izuzetkom postava i međupostava), koji ne ispunjavaju uslove iz pravila u koloni 3 Liste obrade ili prerade, a koji se odnose na gotove predmetne proizvode, mogu se upotrebiti, pod uslovom da se svrstavaju u drugi tarifni broj, a ne u tarifni broj u koji se svrstava sam proizvod i da njihova vrednost nije veća od 8% cene proizvoda franko fabrika.

6.2. Nezavisno od Napomene 6.3, u proizvodnji proizvoda od tekstila mogu slobodno da se upotrebe materijali koji se ne svrstavaju u Glave 50 do 63, nezavisno da li sadrže ili ne sadrže tekstile.

Primer:

Ako se pravilom u Listi obrade ili prerade predviđa da se za određen tekstilni predmet (kao što su pantalone) mora upotrebiti predivo, tim se ne zabranjuje upotreba metalnih predmeta, kao što su dugmad, s obzirom da se dugmad ne svrstavaju u Glave 50 do 63. Iz istog razloga tim se ne sprečava da se upotrebe patent-zatvarači, i pored toga što patent-zatvarači normalno sadrže tekstile.

6.3. Kad se procentualno utvrđuju vrednosti upotrebljenih materijala bez porekla, uzima se u obzir vrednost materijala koji se ne svrstavaju u Glave 50 do 63.

Napomena 7:

7.1. U smislu tar. br. ex 27.07, 27.13 do 27.15, ex 29.01, ex 29.02 i ex 34.03, pod pojmom "specifični procesi" podrazumeva se:

a) vakuumska destilacija;

b) ponovna destilacija veoma jakim frakcionim procesom;

v) kreking;

g) davanje drugih oblika;

d) ekstrakcija pomoću selektivnih rastvarivača;

đ) proces koji obuhvata sledeće radnje: prerada sa koncentrisanom sumpornom kiselinom, oleumom ili sumpornim anhidridom; neutralizacija sa alkalinim agensima; dekolorizacija i prečišćavanje sa prirodno - aktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom;

e) polimerizacija;

ž) alkilacija;

z) izomerizacija.

7.2. U smislu tar. br. 27.10, 27.11 i 27.12, pod pojmom "specifični procesi" podrazumeva se:

a) vakuumska destilacija;

b) ponovna destilacija veoma jakim frakcionim procesom;

v) kreking;

g) davanje drugog oblika;

d) ekstrakcija pomoću selektivnih rastvarača;

đ) proces koji obuhvata sledeće radnje: prerada sa koncentrisanom sumpornom kiselinom, oleumom ili sumpornim anhidridom; neutralizacija sa alkalinim agensima; dekolorizacija i prečišćavanje sa prirodno aktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom;

e) polimerizacija;

ž) alkilacija;

z) izomerizacija;

i) samo u slučaju teških ulja koja se svrstavaju u tar. br. ex 27.10, desumporizacija sa hidrogenom čiji je rezultat smanjenje najmanje 85% sadržaja sumpora kod proizvoda koji se obrađuju (ASTM D 1266-59 T metod);

j) samo u slučaju proizvoda koji se svrstavaju u tar. br. 27.10, deparafinizacija nekim drugim procesom, a ne filtriranjem;

k) samo u slučaju teških ulja iz tar. br. ex 27.10, tretman sa hidrogenom pod pritiskom od preko 20 bar i na temperaturi iznad 250°C uz upotrebu nekog drugog katalizatora, a ne katalizatora koji izaziva desumporizaciju, kada hidrogen predstavlja aktivni element u hemijskoj reakciji. Dalji tretman ulja za podmazivanje iz tar. br. ex 27.10 sa hidrogenom (npr.: hidrofiniš ili dekolorizacija) naročito radi poboljšanja boje i stabilnosti, neće se smatrati specifičnim procesom;

l) samo u slučaju ulja za gorivo iz tar. br. ex 27.10, atmosferska destilacija, pod uslovom da manje od 30% zapremine ovih proizvoda, uključujući i gubitke, destiliše na temperaturi od 300°C po metodu ASTM D 86;

m) samo u slučaju teških ulja, osim gasnih ulja i goriva koji se svrstavaju u tar. br. ex 27.10, postupak pomoću visokofrekventnih električnih pražnjenja bez iskrenja;

n) samo u slučaju sirovih proizvoda iz tar. broja ex 27.12 (osim vazelina, ozokerita, voska od lignita ili treseta, parafina koji sadrže po masi manje od 0,75% ulja), uklanjanje ulja frakcionom kristalizacijom.

7.3. U smislu tar. br. ex 27.07, 27.13 do 27.15, ex 29.01, ex 29.02 i ex 34.03, jednostavne radnje, kao što su čišćenje, pretakanje, otklanjanje soli, izdvajanje vode, filtriranje, bojadisanje, stavljanje oznaka, dobijanje sumpornog sadržaja, kao rezultata mešanja proizvoda sa raznim sumpornim sadržajima, odnosno bilo koja kombinacija ovih ili sličnih radnji, ne dodeljuju status porekla.

Prilog 17.

LISTA OBRADE ILI PRERADE KOJU TREBA IZVRŠITI NA MATERIJALIMA BEZ POREKLA KAKO BI PRERAĐENI PROIZVOD MOGAO DA STEKNE STATUS PROIZVODA SA POREKLOM

 

 

HS tarifni broj

Naimenovanje

Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porekla, a koja im daje status proizvoda sa poreklom

1

2

3 ili

4

Glava 1

Žive životinje

Sve upotrebljene životinje iz Glave 1 biće u potpunosti dobijene

 

Glava 2

Meso i drugi klanični proizvodi za jelo

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glava 1 i 2, u potpunosti dobijeni

 

Glava 3

Ribe, ljuskari, mekušci i ostali vodeni beskičmenjaci

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 3 u potpunosti dobijeni

 

ex Glava 4

Mleko i proizvodi od mleka; živinska i ptičja jaja; prirodni med; jestivi proizvodi životinjskog porekla, nepomenuti, niti obuhvaćeni na drugom mestu; osim:

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 4 u potpunosti dobijeni

 

04.03

Mlaćenica, kiselo mleko, kisela pavlaka, jogurt, kefir i ostalo fermentisano ili zakiseljeno mleko ili pavlaka, koncentrovani, nekoncentrovani sa sadržajem dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje, aromatizovani ili sa dodatim voćem, jezgrastim voćem ili kakaom

Proizvodnja kod koje:
- su svi upotrebljeni iz Glave 4 u potpunosti dobijeni,
- su svi upotrebljeni voćni sokovi (osim soka od ananasa, limete ili grejpfruta), iz tar. br. 20.09, sa poreklom, i
- vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

ex Glava 5
ex 05.02

Proizvodi životinjskog porekla, na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni; osim:
Pripremljene čekinje od pitomih ili divljih svinja

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 5 u potpunosti dobijeni
Čišćenje, dezinfekcija, sortiranje i ispravljanje čekinja i dlaka

 

Glava 6

Živo drveće i druge biljke; lukovice, korenje i slično; sečeno cveće i ukrasno lišće

Proizvodnja kod koje:
- su svi upotrebljeni materijali iz Glave 6 u potpunosti dobijeni, i
- vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

Glava 7

Povrće, korenje i krtole za jelo

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 7 u potpunosti dobijeni

 

Glava 8

Voće za jelo; kore agruma ili dinja i lubenica

Proizvodnja kod koje:
- je svo voće koje se koristi u potpunosti dobijeno, i
- vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

Glava 9

Kafa, čaj, mate čaj i začini; osim:

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 9 u potpunosti dobijeni

 

09.01

Kafa, pržena ili nepržena sa ili bez kofeina; ljuspice i opne kafe; zamene kafe koje sadrže kafu u bilo kom procentu

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja

 

09.02

Čaj, nearomatizovan ili aromatizovan

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja

 

ex 09.10

Mešavine začina

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja

 

ex Glava 10

Žitarice

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 10 u potpunosti dobijeni

 

ex Glava 11    

Proizvodi mlinske industrije; slad; skrob, inulin; gluten od pšenice; osim:

Proizvodnja kod koje su sve upotrebljene žitarice, jestivo povrće, korenje i krtole (gomolje) iz tar. br. 07.14 ili voće u potpunosti dobijeni

 

ex 11.06

Brašno, griz i prah, od suvog oljuštenog mahunastog povrća iz tar. br. 07.13

Sušenje i mlevenje mahunastog povrća iz tar. br. 07.08

 

Glava 12

Uljano semenje i plodovi; razno zrnevlje, seme i plodovi; industrijsko i lekovito bilje; slama i stočna hrana (kabasta)

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 12 u potpunosti dobijeni

 

13.01

Šelak: prirodne gume, smole gume-smole i uljane smole (npr.: balzami)

Proizvodnja kod koje vrednost upotrebljenih materija iz tar. br. 13.01 nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

13.02

Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske materije, pektinati i pektati; agar-agar i ostale sluzi i zgrušivači, dobijeni od biljnih proizvoda, modifikovani ili nemodifikovani:
- Sluzi i zgušnjivači, dobijeni iz biljnih proizvoda, modifikovani
- Ostalo

Proizvodnja od nemodifikovane sluzi i sredstava za zgušnjavanje
Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

Glava 14

Biljni materijali za pletarstvo; biljni proizvodi na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 14 u potpunosti dobijeni

 

ex Glava 15

Masnoće i ulja životinjskog i biljnog porekla i proizvodi njihovog razlaganja; prerađene jestive masnoće; voskovi životinjskog i biljnog porekla; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

15.01

Svinjska masnoća (uključujući jestivu mast) i živinska masnoća, osim onih iz tar. br. 02.09 i 15.03:

 

 

- Masnoće od kostiju ili otpadaka

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tar. br. 02.03, 02.06 ili 02.07 ili od kostiju iz tar. br. 05.06

 

- Ostalo

Proizvodnja od mesa ili drugih jestivih klaničnih proizvoda od svinjskog mesa iz tar. br. 02.03 ili 02.06 ili od mesa i jestivih otpadaka od živine iz tar. br. 02.07

 

15.02

Masnoće od životinja vrste goveda, ovaca i koza, osim onih iz tar. br. 15.03:


 

- Masnoće od kostiju ili otpadaka

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tar. br. 02.01, 02.02, 02.04 ili 02.06 ili od kostiju iz tar. br. 05.06

 

- Ostalo

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 u potpunosti dobijeni

 

15.04

Masti i ulja kao i njihove frakcije, od riba ili morskih sisara, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani:

 

 

- Čvrste frakcije

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 15.04

 

- Ostalo

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glava 2 i 3, u potpunosti dobijeni

 

ex 15.05

Prečišćeni (rafinisani) lanolin

Proizvodnja od sirove masnoće od vune iz tar. br. 15.05

 

15.06

Ostale masti ili ulja životinjskog porekla i njihove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani:

 

 

- Čvrste frakcije

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 15.06

 

- Ostalo

Proizvodnja kod koje svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 u potpunosti dobijeni

 

15.07 do 15.15

Ulja biljnog porekla i njihove frakcije:
- Sojino ulje, ulje od kikirikija, palmino ulje, ulje od kokosovog oraha (kopre), ulje od palminog jezgra (koštice), ulje od "babasua", tungovo ulje, oitikika ulje, vosak smreče i japanski vosak, frakcije jojoba ulja i ulja za tehničke i industrijske namene, osim za proizvodnju hrane za ljudsku ishranu

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

- Čvrste frakcije, osim onih od jojoba ulja
- Ostalo

Proizvodnja od ostalih materijala iz tar. br. 15.07 do 15.15
Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni biljni materijali u potpunosti dobijeni

 

15.16

Masti i ulja životinjskog ili biljnog porekla i njihove frakcije, delimično ili potpuno hidrogenizovani, interesterifikovani, reesterifikovani ili eleidinizovani, rafinisani ili nerafinisani, ali dalje nepripremljeni

Proizvodnja kod koje su:
- svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 u potpunosti dobijeni, i
- svi upotrebljeni biljni materijali u potpunosti dobijeni. Međutim, mogu da se upotrebe materijali iz tar. br. 15.07, 15.08, 15.11 i 15.13

 

15.17

Margarin, mešavine i preparati od masti ili ulja životinjskog ili biljnog porekla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ove glave, podobni za jelo, osim jestivih masti ili ulja i njihovih frakcija iz tar. br. 15.16

Proizvodnja kod koje su:
- svi upotrebljeni materijali iz Glava 2 i 4 u potpunosti dobijeni, i
- svi upotrebljeni biljni materijali u potpunosti dobijeni. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali iz tar. br. 15.07, 15.08, 15.11 i 15.13

Glava 16

Prerađevine od mesa, riba, ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskičmenjaka

Proizvodnja od životinja iz Glave 1. Svi upotrebljeni materijali iz Glave 3 moraju da budu u potpunosti dobijeni

ex Glava 17

Šećer i proizvodi od šećera; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

ex 17.01

Šećer od šećerne trske i šećerne repe i hemijski čista saharoza, u čvrstom stanju, sa dodatim sredstvima za amortizaciju ili materijama za bojenje

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

17.02

Ostali šećeri, uključujući hemijski čistu laktozu, maltozu, glikozu i fruktozu u čvrstom stanju; šećerni sirupi bez dodatih sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje; veštački med i mešavine veštačkog i prirodnog meda; karamel:

 

- Hemijski čista maltoza ili fruktoza

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 17.02

- Ostali šećeri u čvrstom obliku, sa dodatkom sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

- Ostalo

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali sa poreklom

ex 17.03

Melase dobijene prilikom ekstrakcije ili rafinisanja šećera, sa dodatkom sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

17.04

Proizvodi od šećera (uključujući belu čokoladu), bez kakaa

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

Glava 18

Kakao i proizvodi od kakaa

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

19.01

Ekstrakt slada; prehrambeni proizvodi od brašna, ječma, griza, skroba i ekstrakta slada bez dodatka kakaa ili sa dodatkom kakaa u prahu u količini manjoj od 40% po masi kakaa, računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mestu nepomenuti niti uključeni; prehrambeni proizvodi od robe iz tar. br. 04.01. do 04.04 bez dodatka kakaa praha ili sa sadržajem kakaa manjim od 5% po masi, računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni:

 

- Ekstrakt slada

Proizvodnja od žitarica iz Glave 10

- Ostalo

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz svake od Glava 4 i 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

19.02

Testenine, kuvane ili nekuvane ili punjene (mesom ili drugim materijalima) ili na drugi način pripremljene, kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravijoli, kaneloni; kus-kus, pripremljeni ili nepripremljeni:

- Sa sadržajem 20% ili manje po masi mesa, iznutrica, ribe, ljuskara ili mekušaca

Proizvodnja kod koje su sve upotrebljene žitarice i njeni derivati (osim tvrde pšenice i njenih derivata) u potpunosti dobijeni

- Sa sadržajem više od 20% po masi mesa, iznutrica, ribe, ljuskara ili mekušaca

Proizvodnja kod koje su:
- sve upotrebljene žitarice i njeni derivati (osim tvrde pšenice i njenih derivata) u potpunosti dobijeni, i
- svi upotrebljeni materijali iz Glava 2 i 3 u potpunosti dobijeni

19.03

Tapioka i zamene tapioke pripremljeni od skroba u obliku ljuspica, zrnaca, perli i sličnih oblika

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od skroba od krompira iz tar. br. 11.08

19.04

Proizvodi za ishranu dobijeni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (npr.: kukuruzne pahuljice); žitarice (osim kukuruza), u zrnu ili u obliku pahuljica ili na drugi način obrađenog zrna (osim brašna, ječma i griza), prethodno kuvane ili na drugi način pripremljene, na drugom mestu nepomenute, niti obuhvaćene

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tar. br. 18.06,
- kod koje su sve upotrebljene žitarice i brašno (osim tvrde pšenice i njenih derivata i kukuruza vrste Zea indurata maize) u potpunosti dobijeni, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

19.05

Hleb, peciva, kolači, biskviti i ostali pekarski proizvodi sa dodatkom kakaa ili bez dodatka kakaa; nafora, kapsule za farmaceutske proizvode, oblande, pirinčana hartija i slični proizvodi

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz Glave 11

ex Glava 20

Proizvodi od povrća, voća ili od ostalih delova bilja; osim

Proizvodnja kod koje je svo upotrebljeno voće ili povrće u potpunosti dobijeno

 

ex 20.01

Jam, slatki krompir i slični jestivi delovi bilja sa sadržajem najmanje 5% po masi skroba, pripremljeni ili konzervirani u sirćetnoj kiselini

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

ex 20.04 i ex 20.05

Krompir u obliku brašna, griza, ljuspi, pripremljen ili konzervisan na drugi način, osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

20.06

Povrće, voće, jezgrasto voće, kore od voća i ostali delovi bilja, konzervisani u šećeru (kandirani)

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

20.07

Džemovi, voćni želei, marmelade, voćni pirei i voćne paste dobijeni kuvanjem, sa dodavanjem ili bez dodavanja šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvoda, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

ex 20.08

- Jezgrasto voće, bez dodatka šećera ili alkohola

Proizvodnja kod koje je vrednost svog upotrebljenog jezgrastog voća sa poreklom i zrna uljarica iz tar. br. 08.01, 08.02 i 12.02 do 12.07, veća od 60% cene proizvoda franko fabrika

- Puter od kikirija; mešavine od žitarica; palmina jezgra; kukuruz

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

- Ostalo, osim voća i jezgrastog voća kuvanog na drugi način, osim u vodi ili na pari, bez dodatka šećera, smrznuto

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

20.09

Voćni sokovi (uključujući širu od grožđa) i sokovi od povrća, nefermentisani i bez dodatka alkohola, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili ostalih sredstava za zaslađivanje

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

ex Glava 21

Razni proizvodi za ishranu; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

21.01

Ekstrakti, esencije i koncentrati kafe, čaja, mate čaja ili preparata na bazi tih proizvoda ili na bazi kafe, čaja ili mate čaja; pržena cikorija i ostale pržene zamene kafe i ekstrakti, esencije i koncentrati tih proizvoda

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje je cikorija koja se upotrebljava u potpunosti dobijena

21.03

Preparati za sosove i pripremljeni sosovi; mešani začini i mešana začinska sredstva; brašno od slačice i pripremljena slačica (senf)

- Preparati za sosove i pripremljeni sosovi; mešani začini i mešana začinska sredstva
- Brašno od slačice i pripremljena slačica

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, može da se upotrebe brašno ili griz od slačice ili pripremljena slačica
Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja

ex 21.04

Supe i čorbe i preparati za te proizvode

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od pripremljenog ili konzervisanog povrća iz tar. br. 20.02 do 20.05

21.06

Prehrambeni proizvodi na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni

Proizvodnja:
- od materijala bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost upotrebljenih materijala iz svake od Glava 4 i 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

ex Glava 22

Pića, alkoholi i sirće; osim:

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje su svo upotrebljeno grožđe ili materijali dobijeni od grožđa, u potpunosti dobijeni

 

22.02

Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu, sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju i ostala bezalkoholna pića, osim sokova od voća i povrća koji se svrstavaju u tar. br. 20.09

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod,
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika, i
- kod koje su svi upotrebljeni voćni sokovi (osim sokova od ananasa, limete ili grejpfruta) sa poreklom

22.07

Nedenaturisan etil-alkohol alkoholne jačine 80% zapremine ili jači; etil-alkoholi i ostali alkoholi, denaturisani, bilo koje jačine

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tar. br. 22.07 ili 22.08,
- kod koje su svo upotrebljeno grožđe ili bilo koji materijali dobijeni od grožđa, u potpunosti dobijeni ili, ako su svi ostali upotrebljeni materijali sa poreklom, može da se upotrebi arak do 5% zapremine

22.08

Nedenaturisan etil-alkohol alkoholne jačine manje od 80% zapr.; rakije, likeri i ostala alkoholna pića

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tar. br., osim materijala iz tar. br. 22.07 ili 22.08,
- kod koje su svo upotrebljeno grožđe ili bilo koji materijali dobijeni od grožđa, u potpunosti dobijeni ili, ako su svi ostali upotrebljeni materijali sa poreklom, može da se upotrebi arak do 5% zapremine

ex Glava 23

Ostaci i otpaci prehrambene industrije; pripremljena hrana za životinje; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex 23.01

Brašno, prah i pelete od riba ili ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskičmenjaka, nepodobni za ljudsku ishranu

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glava 2 i 3 u potpunosti dobijeni

ex 23.03

Ostaci od proizvodnje skroba od kukuruza (isključujući koncentrisana močila) sa sadržajem belančevina preko 40% no masi, računato na suvi proizvod

Proizvodnja kod koje je sav upotrebljen kukuruz u potpunosti dobijen

ex 23.06

Uljane pogače i ostali čvrsti ostaci dobijeni ekstrakcijom maslinovog ulja sa sadržajem više od 3% maslinovog ulja

Proizvodnja kod koje su sve upotrebljene masline u potpunosti dobijene

23.09

Proizvodi koji se upotrebljavaju za ishranu životinja

Proizvodnja kod koje su:
- sve upotrebljene žitarice, šećer ili melasa, meso ili mleko u potpunosti dobijeni
- svi upotrebljeni materijali iz Glave 3 u potpunosti dobijeni

ex Glava 24

Duvan i proizvodi zamene duvana; osim:

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 24 u potpunosti dobijeni

 

24.02

Cigare, cigarilosi i cigarete, od duvana ili zamene duvana

Proizvodnja kod koje je najmanje 70%, po masi, upotrebljenog neprerađenog duvana ili duvanskih otpadaka iz tar. br. 24.01 već steklo poreklo

ex 24.03

Duvan za pušenje

Proizvodnja kod koje je najmanje 70%, po masi, upotrebljenog neprerađenog duvana ili duvanskih otpadaka iz tar. br. 24.01 već steklo poreklo

ex Glava 25

So; sumpor; zemlja; kamen; gips; kreč i cement; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex 25.04

Prirodni kristalni grafit sa obogaćenim sadržajem ugljenika, prečišćen i mleven

Obogaćivanje sadržaja ugljenika, prečišćavanje i mlevenje sirovog kristalnog grafita

ex 25.15

Mermer, samo sečen testerom ili na drugi način, u blokove ili ploče pravougaonog oblika (uključujući i kvadratnog), debljine do 25 cm

Rezanje mermera debljine preko 25 cm, testerom ili na drugi način (čak i ako je već isečen)

ex 25.16

Granit, porfir, bazalt, peščar i ostali kamen za spomenike, građevinarstvo i drugo, sečen testerom ili na drugi način u blokove ili ploče pravougaonog oblika (uključujući i kvadratnog) debljine do 25 cm testerom ili na drugi način u blokove ili ploče pravougaonog oblika (uključujući i kvadratnog) debljine do 25 cm

Rezanje kamena, debljine preko 25 cm, testerom ili na drugi način (čak i ako je već isečen)

ex 25.18

Dolomit, pečen

Pečenje nepečenog dolomita

ex 25.19

Usitnjen prirodni magnezijum-karbonat (magnezit) u hermetički zapečaćenim kontejnerima i magnezijum-oksid, čist ili nečist, osim topljenog magnezijum-oksida ili sintermagnezita

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, dozvoljena je upotreba prirodnog magnezijum-karbonata (magnezita)

ex 25.20

Gips posebno pripremljen za zubarstvo

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

ex 25.24

Prirodna azbestna vlakna

Proizvodnja od minerala azbesta (azbestnog koncentrata)

ex 25.25

Liskun u prahu

Mlevenje liskuna ili otpadaka od liskuna

ex 25.30

Zemljane boje, pečene ili u prahu

Pečenje ili mlevenje zemljanih boja

Glava 26

Rude, zgure i pepeli

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex Glava 27

Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije; bitumenozne materije; mineralni voskovi, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kod tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex 27.07

Ulja, kod kojih masa aromatskih sastojaka prelazi masu nearomatskih sastojaka, slična mineralnim uljima dobijenim destilacijom katrana kamenog uglja na visokoj temperaturi, od kojih više od 65% zapr. destiliše na temperaturi od 250°C (uključujući mešavine esencije nafte i benzola), namenjena za upotrebu kao pogonsko gorivo ili gorivo za zagrevanje

Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa (1)
ili
Drugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

ex 27.09

Sirova ulja dobijena od bitumenoznih minerala

Suva destilacija bitumenoznih materijala

27.10

Ulja dobijena od nafte i ulja dobijena od bitumenoznih minerala, osim sirovih; proizvodi na drugom mestu nepomenuti ili obuhvaćeni, koji sadrže po masi 70% ili više ulja od nafte ili ulja dobijenih od bitumenoznih minerala, ako predstavljaju osnovne sastojke tih proizvoda; otpadna ulja

Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa (2)
ili
Drugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

27.11

Naftni gasovi i ostali gasoviti ugljovodonici

Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa (2)
ili
Drugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

27.12

Vazelin; parafin, mikrokristalni vosak od nafte, presovani parafini, ozokerit, vosak od mrkog uglja ili lignita, vosak od treseta, ostali mineralni voskovi i slični proizvodi dobijeni sintezom ili drugim postupcima, obojeni ili neobojeni

Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa (1)
ili
Drugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

27.13

Naftni koks, bitumen od nafte i ostali ostaci iz nafte ili iz ulja od bitumenoznih minerala

Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa (1)
ili
Drugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

27.14

Bitumen i asfalt, prirodni; bitumenozni i uljni škriljci i ter-pesak; asfaltiti i asfaltne stene

Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa (1)
ili
Drugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

27.15

Bitumenske mešavine na bazi prirodnog asfalta, prirodnog bitumena, bitumena od nafte, mineralnog katrana ili mineralne katranske smole (npr.: bitumen kit, "cut-back")

Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa (1)
ili
Drugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

ex Glava 28

Neorganski hemijski proizvodi; organska i neorganska jedinjenja plemenitih metala, metala retkih zemlji, radioaktivnih elemenata ili izotopa; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 28.05

"Misch-metal"

Proizvodnja elektrolitičkim ili termalnim postupkom, kod koje vrednost upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

ex 28.11

Sumpor-trioksid

Proizvodnja od sumpor-dioksida

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 28.33

Sulfat aluminijuma

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

ex 28.40

Natrijum-perborat

Proizvodnja od disodium-tetraborat pentahidrata

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex Glava 29

Organski hemijski proizvodi; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koje se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., pod uslovom da njihova vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 29.01

Aciklični ugljovodonici za upotrebu kao pogonsko gorivo ili gorivo za zagrevanje

Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa (1)
ili
Drugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

ex 29.02

Ciklani i cikleni (osim azulena), benzol, toluol, ksiloli, za upotrebu kao pogonsko gorivo ili gorivo za zagrevanje

Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa (1)
ili
Drugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

ex 29.05

Alkoholati metala od alkohola iz ovog tar. br. i od etil-alkohola

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 29.05. Međutim, mogu da se upotrebe alkoholati metala iz ovog tar. br., pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

29.15

Zasićene aciklične monokarbonske kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- i nitrozo derivati

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 29.15 i 29.16 ne sme da bude veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 29.32

- Unutrašnji etri i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- i nitrozo derivati

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 29.09 ne sme da bude veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

- Ciklični acetali i unutrašnji hemi-acetali i njihovi halogeni, sulfo-, nitro-, nitrozo derivati

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br.

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

29.33

Heterociklična jedinjenja samo sa heteroatomom ili heteroatomima azota

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 29.32 i 29.33 ne sme da bude veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

29.34

Nukleinske kiseline i njihove soli, hemijski definisane ili nedefinisane; ostala heterociklična jedinjenja

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 29.32, 29.33 i 29.34 ne sme da bude veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 29.39

Koncentrati od slamki maka sa sadržajem ne manje od 50%, po masi, alkaloida

Proizvodnja kod koje vrednost upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

ex Glava 30

Farmaceutski proizvodi; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

30.02

Ljudska krv; životinjska krv pripremljena za upotrebu u terapeutske, profilaktičke ili dijagnostičke svrhe; antiserum i ostale frakcije krvi i modifikovani imunološki proizvodi, bilo da su dobijeni putem biotehnoloških procesa ili ne; vakcine, toksini, kulture mikroorganizama (osim kvasca) i slični proizvodi:

- Proizvodi koji se sastoje od dva ili više sastojaka, koji su pomešani za upotrebu u terapeutske ili profilaktičke svrhe, ili nepomešani proizvodi za ove svrhe, pripremljeni u odmerene doze, ili u oblike ili pakovanja za maloprodaju

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 30.02. Međutim, mogu da se upotrebe materijali istog naimenovanja kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

- Ostalo
- - ljudska krv

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 30.02. Međutim, mogu da se upotrebe, materijali istog naimenovanja kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

- - životinjska krv pripremljena za terapeutske ili profilaktičke svrhe

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 30.02. Međutim, mogu da se upotrebe materijali istog naimenovanja kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

- - frakcije krvi, osim antiseruma, hemoglobina i krvnih globulina i serumskih globulina

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 30.02. Međutim, mogu da se upotrebe materijali istog naimenovanja kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

- - hemoglobin, krvni globulini i serumski globulini

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 30.02. Međutim, mogu da se upotrebe materijali istog naimenovanja kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

- - ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 30.02. Međutim, mogu da se upotrebe materijali istog naimenovanja kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

30.03 i 30.04

Lekovi (izuzev proizvoda iz tar. br. 30.02, 30.05 ili 30.06):
- Dobijeni od amikacina iz tar. br. 29.41

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali iz tar. br. 30.03 i 30.04, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

- Ostalo

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali iz tar. br. 30.03 i 30.04, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% od cene proizvoda franko fabrika

ex 30.06

Farmaceutski otpaci kako se navode u Napomeni 4 (k) uz ovu glavu

Poreklo proizvoda kod ovog svrstavanja neće se promeniti

ex Glava 31

Đubriva; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br, kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 31. 05

Mineralna ili hemijska đubriva koja sadrže dva ili tri đubriva elementa
- azot, fosfor i kalijum, ostala đubriva; proizvodi iz ove glave u obliku tableta ili sličnih oblika ili u pakovanjima do 10 kg bruto mase, osim:
- natrijum-nitrata
- kalcijum-cijanamida
- kalijum-sulfata
- megnezijum-kalijum sulfata

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex Glava 32

Ekstrakti za štavljenje ili bojenje; tanini i njihovi derivati; boje, pigmenti i ostale materije za bojenje; pripremljena premazna sredstva i lakovi; kitovi i druge zaptivne mase, štamparske boje i mastila; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 32.01

Taini i njihove soli, etri, estri i ostali derivati

Proizvodnja od ekstrakta za štavljenje, biljnog porekla

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

32.05

Lak-boje; preparati predviđeni napomenom 3. uz ovu glavu, na bazi lak-boja (3)

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim iz tar. br. 32.03, 32.04 i 32.05. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali iz tar. br. 32.05, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex Glava 33

Eterična ulja i rezinoidi; parfimerijski, kozmetički ili toaletni proizvodi; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod.
Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

33.01

Eterična ulja (bez terpena ili sa terpenima), uključujući tzv. "concretes" i "absolute"; rezinoidi, ekstrahovane uljane smole, koncentrati eteričnih ulja u mastima, neeterskim uljima, voskovima ili slično, dobijeni postupkom ekstrakcije eteričnih ulja pomoću masti ili maceracijom; sporedni terpenski proizvodi dobijeni deterpenacijom eteričnih ulja; vodeni destilati i vodeni rastvori eteričnih ulja

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od materijala različite "grupe" (4) ovog tar. br. Međutim, mogu da se upotrebe materijali iz iste grupe kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex Glava 34

Sapun, organska površinski aktivna sredstva, preparati za pranje, preparati za podmazivanje, veštački voskovi, pripremljeni voskovi, preparati za poliranje i čišćenje, sveće i slični proizvodi, paste za modeliranje, "zubarski voskovi" i zubarski preparati na bazi gipsa; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 34.03

Preparati za podmazivanje koji sadrže manje od 70% po masi ulja od nafte ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala

Postupak rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa (1)
ili
Drugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava proizvod, pod uslovom da njihova vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

34.04

Veštački voskovi i pripremljeni voskovi:
- Na bazi parafina, naftnih voskova, voskova dobijenih od bitumenoznih minerala, presovanog parafina ili parafina sa odstranjenim uljem

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

- Ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od:
- hidrogenizovanih ulja iz tar. br. 15.16, koja imaju svojstva voska,
- masnih kiselina, koje nisu definisane ili industrijski masnih alkohola, koji nemaju svojstva voskova, iz tar. br. 38.23, i
- materijala iz tar. br. 34.04
Međutim, ovi materijali mogu da se upotrebe, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika
- materijala iz tar. br. 34.04
Međutim, ovi materijali mogu da se upotrebe, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex Glava 35

Belančevinaste materije; modifikovani skrobovi; lepkovi; enzimi; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod.
Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

35.05

Dekstrini i ostali modifikovani skrobovi (npr. preželatinizovani i esterifikovani skrobovi); lepkovi na bazi skrobova ili na bazi dekstrina ili ostalih modifikovanih skrobova:

- Skrobni etri i estri

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 35.05

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

- Ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. broja, osim materijala iz tar. br. 11.08

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 35.07

Pripremljeni enzimi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

Glava 36

Eksplozivi; pirotehnički proizvodi; šibice; piroforne legure; zapaljivi preparati

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex Glava 37

Proizvodi za fotografske i kinematografske svrhe; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

37.01

Fotografske ploče i plan-filmovi, osetljivi na svetlost, neosvetljeni, od bilo kog materijala osim od hartije, kartona ili tekstila; plan-filmovi za trenutnu (brzu) fotografiju, osetljivi na svetlost, neosvetljeni, u kasetama ili bez kaseta:

- Plan-filmovi za trenutnu (brzu) fotografiju u boji, u kasetama

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tar. br. 37.01 ili 37.02. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u tar. br. 37.02, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

- Ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tar. br. 37.01 ili 37.02. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u tar. br. 37.01 i 37.02, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

37.02

Fotografski filmovi u rolnama osetljivi na svetlost, neosvetljeni, od bilo kog materijala osim od hartije, kartona ili tekstila; filmovi u rolnama za trenutne (brze) fotografije, osetljivi na svetlost, neosvetljeni

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim materijala koji se svrstavaju u tar. br. 37.01 i 37.02

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

37.04

Fotografske ploče, filmovi, hartije, karton i tekstil osvetljeni ali nerazvijeni

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim materijala koji se svrstavaju u tar. br. 37.01 do 37.04

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex Glava 38

Razni proizvodi hemijske industrije; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 38.01

- Koloidni grafit u rastvoru ulja i polukoloidni grafit; ugljenične paste za elektrode

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

- Grafit u obliku paste, gde mešavina grafita i mineralnih ulja učestvuje sa više od 30% po masi

Proizvodnja kod koje vrednost upotrebljenih materijala iz tar. br. 34.03 nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 38.03

Tal-ulje, rafinisano

Rafinisanje sirovog tal-ulja

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 38.05

Sulfatno terpentinsko ulje, prečišćeno

Prečišćavanje destilacijom ili rafinisanjem sirovog sulfatnog terpentinskog ulja

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 38.06

Smolniestri

Proizvodnja od smolnih kiselina

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 38.07

Katran od drveta (smola od katrana od drveta)

Destilacija katrana od drveta

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

38.08

Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv klijanja, sredstva za regulaciju rasta biljaka, dezinfektanti i slični proizvodi pripremljeni u oblike ili pakovanja za prodaju na malo ili kao preparati ili proizvodi (npr.: sumporisane trake, fitilji, sveće i hartija za ubijanje muva)

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

38.09

Sredstva za doradu, nosači boja, odnosno sredstva za ubrzanje bojenja ili fiksiranje materija za bojenje i ostali proizvodi i preparati (npr.: sredstva za apreturu i nagrizanje) koji se upotrebljavaju u industriji tekstila, hartije, kože i sličnim industrijama, na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

38.10

Preparati za dekapiranje metalnih površina; topitelji i drugi pomoćni preparati za lemljenje i zavarivanje; praškovi i paste za lemljenje i zavarivanje koji se sastoje od metala i drugih materijala; preparati koji se upotrebljavaju kao jezgro ili obloge za elektrode ili šipke za zavarivanje

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

38.11

Preparati protiv detonacije, preparati za sprečavanje oksidacije, za sprečavanje taloženja smole, poboljšivači viskoziteta, preparati za sprečavanje korozije i ostali pripremljeni aditivi za mineralna ulja (uključujući benzin) ili za druge tečnosti koje se upotrebljavaju za iste svrhe kao mineralna ulja:

- Pripremljeni aditivi za ulja za podmazivanje, koji sadrže naftna ulja ili ulja dobijena od bituminoznih minerala

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 38.11 nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

- Ostalo

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

38.12

Pripremljeni ubrzivači vulkanizacije; složeni plastifikatori za gumu i plastične mase, na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni; preparati za sprečavanje oksidacije i ostali složeni stabilizatori za gumu ili plastične mase

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

38.13

Preparati i punjenja za aparate za gašenje požara; napunjene granate za gašenje požara

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

38.14

Složeni organski rastvori i razređivači, na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni; pripremljena sredstva za skidanje premazanih sredstava ili lakova

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

38.18

Hemijski elementi dopirani za upotrebu u elektronici u obliku diskova, pločica ili sličnih oblika; hemijska jedinjenja dopirana za upotrebu u elektronici

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

38.19

Tečnosti za hidraulične kočnice i ostale pripremljene tečnosti za hidrauličnu transmisiju, koje ne sadrže ili sadrže manje od 70% po masi naftnog ulja ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

38.20

Preparati protiv smrzavanja i pripremljene tečnosti za odleđivanje

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

38.22

Dijagnostički ili laboratorijski reagensi na podlozi, pripremljeni dijagnostički ili laboratorijski reagensi, bez obzira da li su na podlozi ili ne, osim onih iz tar. br. 30.02 ili 30.06; sertifikovani referentni materijali ispitani materijali

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

38.23

Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije; industrijski masni alkoholi:

- Industrijske monokarbonske masne kiseline, kisela ulja od rafinacije

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

- Industrijski masni alkoholi

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od materijala koji se svrstavaju u tar. br. 38.23

38.24

Pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka jezgra, hemijski proizvodi i preparati hemijske industrije ili srodnih industrija (uključujući i one koji se sastoje od mešavina prirodnih proizvoda), na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni

- Sledeći proizvodi iz ovog tar. br.:
- - pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka jezgra na bazi prirodnih smolnih proizvoda
- - naftenske kiseline, njihove soli nerastvorljive u vodi i njihovi estri
- - sorbitol, osim sorbitola iz tar. br. 20.05
- - naftni sulfonati, isključujući nafte sulfonata alkalnih metala, amonijuma ili etanolamina; tiofenovane sulfonske kiseline iz ulja koja su dobijena od bitumenoznih minerala i njihove soli
- - izmenjivači jona
- - apsorpciona sredstva za vakuum cevi
- - alkalni oksid gvožđa za prečišćavanje gasa
- - tekući amonijum gas i upotrebljen oksid dobijen prečišćavanjem gasa od uglja
- - sulfonaftenske kiseline, njihove soli nerastvorljive u vodi i njihovi estri
- - Fuzelovo i Dipelovo ulje
- - mešavine soli koje sadrže različite anione

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod.
Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

- - paste za kopiranje na bazi želatina, uključujući i na podlozi od hartije ili tekstila

- Ostalo

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

39.01 do 39.15

Plastične mase u primarnim oblicima, otpaci, strugotina i ostaci od plastičnih masa; osim onih iz tar. br. ex 39.07 i 39.12, za koji važe dole navedena pravila:

 

 

- Proizvodi adicione homopolimerizacije, gde samo jedan monomer učestvuje sa više od 99% po masi u ukupnom sadržaju polimera

Proizvodnja kod koje:
- vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika, i
- u okviru gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika (5)

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

- Ostalo

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika (5)

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

ex 39.07

- Kopolimer, od polikarbonata i akrilonitril-butadien- stirolnog kopolimera (ABS)

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika (5)

- Poliester

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika i/ili proizvodnja od polikarbonata tetrabroma (bisfenol A)

39.12

Celuloza i njeni hemijski derivati na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni, u primarnim oblicima

Proizvodnja kod koje vrednost svih materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava proizvod, nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

39.16 do 39.21

Poluproizvodi i proizvodi od plastičnih masa; osim proizvoda iz tar. br. ex 39.16, ex 39.17, ex 39.20 i ex 39.21, za koje važe dole navedena pravila:

- Pljosnati proizvodi, na drugi način obrađeni, a ne samo površinski obrađeni ili samo sečeni u druge oblike osim u pravougaone (uključujući i kvadratne); ostali proizvodi, na drugi način obrađeni, a ne samo površinski obrađeni

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

- Proizvodi adicione homopolimerizacije, gde samo jedan monomer učestvuje sa više od 99% po masi u ukupnom sadržaju polimera

Proizvodnja kod koje:
- vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika, i
- u okviru gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika (5)

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

- Ostalo

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika (5)

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

ex 39.16 i ex 39.17

Profilni oblici i cevi

Proizvodnja kod koje:
- vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika, i
- u okviru gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala iz istog tar. br. u koji se svrstava proizvod, nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

ex 39.20

- Listovi ili filmovi jonomera

Proizvodnja od termplastične delimične soli koja je kopolimer etilena i metakrilne kiseline, delimično neutralizovana jonima metala, uglavnom cinka i natrijuma

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

- Listovi od regenerisane celuloze, poliamida ili polietilena

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava proizvod, nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

ex 39.21

Folije od plastičnih masa, metalizirane

Proizvodnja od visoko transparentne poliesterske folije, debljine manje od 23 mikrona(6)

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

39.22 do 39.26

Proizvodi od plastičnih masa

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

ex Glava 40

Kaučuk i proizvodi od kaučuka i gume; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex 40.01

Laminirane ploče od krep gume za cipele

Laminiranje listova prirodnog kaučuka

40.05

Mešavine kaučuka, nevulkanizovane, u primarnim oblicima ili u obliku ploča, listova ili traka

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala, osim prirodnog kaučuka, nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

40.12

Protektirane ili upotrebljavane spoljne pneumatske gume; pune gume i gume sa vazdušnim komorama, protektori (gazeći sloj) i zaštitni ulošci (pojasevi), od gume:
- Protektirane gume, pune gume i gume sa vazdušnim komorama, od gume
- Ostalo

Protektiranje upotrebljenih guma
Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim iz tar. br. 40.11 i 40.12

ex 40.17

Proizvodi od tvrde gume

Proizvodnja od tvrde gume

ex Glava 41

Sirova krupna i sitna koža sa dlakom ili bez dlake (osim krzna) i štavljena koža, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex 41.02

Sirova ovčija ili jagnjeća koža, bez vune

Struganje ovčijih i jagnjećih koža sa vunom

41.04 do 41.06

Štavljena ili "crust" koža, bez vune ili dlake, sečena ili nesečena, ali dalje nepripremljena

Ponovno štavljenje kože, ili
Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

41.07, 41.12 i 41.13

Koža dalje obrađena posle štavljenja ili čišćenja uključujući sušenu kožu, bez vune, sečenu ili nesečenu, osim kože i tar. br. 41.14

Proizvod od materijala iz bilo kog tar. br. osim iz tar. br. 41.04 do 41.13

ex 41.14

Lakovana koža i lakovana slojevita koža; metalizovana koža

Proizvodnja od materijala iz tarifnih brojeva 41.04 do 41.07 pod uslovom da njihova vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

Glava 42

Proizvodi od kože, sedlarski i sarački proizvodi; predmeti za putovanja, ručne torbe i slični kontejneri; proizvodi od životinjskih creva (osim od svilenog ketguta)

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex Glava 43

Prirodno i veštačko krzno; proizvodi od krzna; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

ex 43.02

Štavljena ili obrađena krzna, sastavljena:
- Ploče, krstovi i slični oblici
- Ostalo

Beljenje ili bojenje, sa rezanjem ili sastavljanjem od nesastavljenih, štavljenih ili obrađenih krzna
Proizvodnja od nesastavljenih, štavljenih ili obrađenih krzna

43.03

Odeća, pribor za odeću i ostali proizvodi od krzna

Proizvodnja od nesastavljenih, štavljenih ili obrađenih krzna iz tar. br. 43.02

 

ex Glava 44

Drvo i proizvodi od drveta, drveni ugalj; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex 44.03

Drvo, grubo obrađeno učetvoreno

Proizvodnja od trupaca sa korom ili bez kore ili samo otesano

ex 44.07

Drvo obrađeno po dužini, rezanjem, glodanjem ili sečenjem ili ljuštenjem, debljine preko 6 mm, rendisano, brušeno ili spojeno na krajevima

Rendisanje, brušenje ili spajanje na krajevima

ex 44.08

Listovi furnira (uključujući dobijene rezanjem drveta) i listovi za šperploče, debljine do 6 mm, spojeni, i ostalo drvo dužno rezano, sečeno na nožu ili ljušteno, debljine do 6 mm rendisano, brušeno ili spojeno na krajevima

Spajanje, rendisanje, brušenje, spajanje na krajevima

ex 44.09

Drvo, profilisano po dužini bilo koje ivice ili lica, uključujući brušeno ili prstasto (zupčasto) spojeno
- Brušeno ili spojeno na krajevima
- Oblikovane lajsne i venci

Brušenje ili spajanje na krajevima
Prerada u oblik lajsni ili venaca

ex 44.10 do ex 44.13

Lajsne i venci od drveta za predmete domaćinstva, okvire za unutrašnju dekoraciju

Prerada u oblik lajsni ili venaca

ex 44.15

Sanduci, kutije, gajbe, doboši i slična ambalaža za pakovanje, od drveta

Proizvodnja od dasaka koje nisu isečene na određenu veličinu

ex 44.16

Burad, bačve, kace, čabrovi i drugi bačvarski proizvodi i njihovi delovi, od drveta

Proizvodnja od duga, dalje neobrađenih, osim sečenih testerom na dve glavne površine

ex 44.18

- Građevinska stolarija i ostali proizvodi za građevinarstvo, od drveta

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod.
Međutim, mogu se upotrebiti ploče sa saćem, šindra rezana ili cepana

- Lajsne i venci

Prerada u oblik lajsni ili venaca

ex 44.21

Drvca za šibice; drveni ekserčići i klinčići za obuću

Proizvodnja od drveta iz bilo kog tar. br. osim od drvene žice iz tar. br. 44.09

ex Glava 45

Pluta i proizvodi od plute; osim

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

45.03

Proizvodi od prirodne plute

Proizvodnja od plute iz tar. br. 45.01

Glava 46

Proizvodi od slame i esparta ili od ostalih materijala za pletariju; korparski i pletarski proizvodi

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

Glava 47

Drvna celuloza ili celuloza od ostalih vlaknastih celuloznih materijala; hartija ili karton za ponovnu preradu (otpaci i ostaci)

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex Glava 48

Hartija i karton; proizvodi od hartijine mase, hartije ili od kartona; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

ex 48.11

Hartija i karton, špartani, sa linijama ili kockama

Proizvodnja od materijala za izradu hartije iz Glave 47

48.16

Karbon hartija, samokopirajuća hartija i ostale hartije za kopiranje ili prenošenje (osim onih iz tar. br. 48.09), matrice za umnožavanje i ofset ploče od hartije, u kutijama ili bez kutija

Proizvodnja od materijala za izradu hartije iz Glave 47

48.17

Koverti, pisma-koverti, dopisnice i karte za dopisivanje (bez slike) od hartije ili kartona; setovi za dopisivanje u kutijama, kesicama, notesima i sličnim pakovanjima od hartije ili kartona

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

ex 48.18

Toaletna hartija

Proizvodnja od materijala za izradu hartije iz Glave 47

ex 48.19

Kutije, vreće i ostali kontejneri za pakovanje od hartije, kartona, celulozne vate i listova ili traka od celuloznih vlakana

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kod tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika


ex 48.20

Blokovi listova za pisanje

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

ex 48.23

Ostala hartija, karton, celulozna vata i listovi i trake od celuloznih vlakana, sečeni u određene veličine ili oblike

Proizvodnja od materijala za izradu hartije iz Glave 47