Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O PROGRAMU ZAVRŠNOG ISPITA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU

("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2011, 1/2012, 1/2014, 12/2014 i 2/2018)

Az általános iskolai oktatás és nevelés záróvizsgájának programja

A záróvizsga programjának célja

Az általános iskolai oktatás és nevelés keretében körvonalazott záróvizsga célja az Oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény értelmében (Službeni glasnik SZK, 72/09. szám) a tanulók felkészítése az általános iskolai oktatás végén sorra kerülő kötelező záróvizsgára.

A záróvizsga programjának struktúrája

A záróvizsga a tanuló nyolcéves általános iskolai képzése során elsajátított anyanyelvi, matematikai, történelmi, földrajzi, biológiai, fizikai és kémiai tudás-, valamint készségszintjének értékelésére szolgál. Minden tanuló záróvizsgát tesz az általános iskolai tanulmánya végén, azaz a nyolcadik osztály befejeztével. A tanuló abban az iskolában vizsgázik, ahol a nyolcadik osztályt befejezte. A záróvizsga írásos formában történik, tesztek megoldásából áll.

A tanulók a 2010/2011. tanévben a záróvizsga előírásai szerint szerb nyelvből, illetve anyanyelvből és matematikából vizsgáznak.

Azok a tanulók, akik valamely nemzeti kisebbség nyelvén tanulnak, szerb nyelv helyett saját anyanyelvükből tesznek záróvizsgát.

A záróvizsga tartalma a záróvizsgára vonatkozó tervekkel összhangban változik a 2011/2012-es, a 2012/13-as és a 2013/2014-es tanévben, vagyis a fokozatos változások a 2013/2014-es tanévig tartanak. A változás mind a záróvizsga terjedelmét, mind pedig szerkezetét érinti, ugyanis a tantárgyak és a tesztekbe bekerülő ismeretlen feladatok száma növekszik.

Azok a tanulók, akik a 2011/2012-es tanévben fejezik be az általános iskolát, csupán két tantárgyból tesznek záróvizsgát: anyanyelvből és matematikából. A tesztek feladatainak és megoldásainak 25%-át tartalmazza majd a kiadott feladatgyűjtemény, a feladatok 25%-a lesz részben ismeretlen (ezek a feladatok a feladatgyűjteményben fellelhető kérdések módosításával alakulnak ki), a feladatok 50%-át viszont egyáltalán nem tartalmazza a kiadott gyűjtemény.

Azok a diákok, akik a 2012/2013-as tanévben végeznek, ugyancsak két tantárgyból, anyanyelvből és matematikából vizsgáznak, azonban a feladatoknak mindössze 25%-a lesz számukra ismert, 75%-a pedig teljesen ismeretlen.

Azok a tanulók, akik a 2013/2014-es tanévben tesznek záróvizsgát anyanyelvi és matematikatesztek segítségével, a következő tantárgyakból összeállított tesztet is megoldják: történelem, földrajz, biológia, fizika és kémia. A záróvizsgákon alkalmazott tesztek teljesen ismeretlen feladatokat tartalmaznak.

A vegyes tantárgyakból összeállt tesztek tantárgyi struktúráját az ötödiktől nyolcadik osztályig terjedő tantervek, azaz az egyes tantárgyak tantervi arányai határozzák meg.

Az első kombinált teszt kipróbálására a 2011/2012-es tanévben kerül sor.

A második vegyes tesztet, amely teljesen ismeretlen feladatokat tartalmaz, 2013-ban próbálják ki az adott szakemberek.

Az elvárások tulajdonképpen ugyanazokból a követelményekből állnak össze, amelyek szerint a tanulók az iskolai tanterv megvalósítása során anyanyelvből és matematikából dolgoztak. Az elvárások a tantárgyak, tehát az anyanyelv és a matematika tanításának előírt tantervében gyökereznek, valamint azokban az előírt tudásszintekben, amelyeket az általános oktatásra vonatkozó törvénnyel összhangban a Nemzeti Tanács fogadott el.

A kötelező oktatás végén összefoglalható oktatási követelmények három eredményszintet különböztetnek meg: az alap-, a közép- és a haladó szintet. Az oktatási követelményszintek különböző nehézségű, kognitív komplexitású és az ismeretek mennyiségére vonatkozó kritériumokat fogalmaznak meg, az egyszerű követelményektől haladnak az összetettekig. Minden következő szint értelemszerűen feltételezi, hogy a tanuló már elsajátította az előző szintnek megfelelő tudást és készséget.

Az alapszintet az a tudás, képesség és készség képezi, amelyet a tanulók több mint 80%-a elsajátított, a középszintet viszont az a tudás, képesség és készség, amelyet a tanulók mintegy 50%-a birtokol, az eredmények haladó szintje pedig azt jelzi, amit a legjobb tanulók mintegy 20%-a elsajátított.

A tesztek, amelyeket a tanulónak a záróvizsgán kell megoldania, olyan feladatokat tartalmaznak, amelyek az alapszint, a középszint és a haladó szint szerinti oktatási követelményeket ellenőrzik, vagyis a tanuló különböző nehézségű és összetettségű feladatokkal fog találkozni. A tesztek összeállítása magában foglalja mindazt a tudásszintet és tartalmat, amelyek alapvetőek és lényegesek a tanuló iskolai tanulmányainak folytatásához.

Az itt bemutatott záróvizsgaprogramban minden követelmény mellé olyan feladatok is társulnak, amelyek konkrétan lemérhetik a meghatározott követelményszintet teljesítő tanuló iránti elvárásokat. Vannak olyan követelmények, amelyekhez egyetlen, és olyanok is, amelyekhez több példa kapcsolódik.

Azokat a tudásszinteket, amelyeket a 2010/2011-es tanév záróvizsgájának programjában csillag jelöl, nem az adott tanév záróvizsgájára előrelátott feladatok ellenőrzik.

A 2010/2011. tanévre vonatkozó általános iskolai záróvizsga programja alapján megoldásokat is tartalmazó feladatgyűjteményt teszünk közzé. A feladatgyűjtemény alapját a tantervi feladatok képezik. A tanulók számára készült záróvizsgatesztek egyrészt a gyűjteményben lévő feladatokból, másrészt pedig olyan új, ismeretlen feladatokból állnak, amelyekkel a tanulók a teszt írásakor találkoznak először. A zárótesztek feladatainak 50%-át tehát a tanulók az előzetesen közzétett feladatgyűjteményből ismerik majd, a feladatok 25%-a azonban csak "részben lesz ismert" számunkra (a már közzétett feladatgyűjteményben található egyes feladatok részben módosulnak), míg a feladatok 25%-a teljesen ismeretlen lesz a diákok számára (csak a vizsgaanyagról tájékoztatják őket, valamint a tesztfeladatokhoz hasonló példákon gyakorolhatnak, de nem ismerik a tesztben előforduló konkrét feladatokat). Az ismeretlen feladatok 40%-a közép-, 60%-a pedig haladó szintű. Az ismeretlen feladatokat az ismert feladatokkal azonos kritériumok szerint értékelik.

Ahhoz, hogy a tanuló tanulmányi átlageredménye és a záróvizsgán elért teljesítménye alapján 100 pontot érjen el, 60 pontot kell összegyűjtenie tanulmányai során, a záróvizsgán pedig 40 pontos teljesítményt kell nyújtania.

A fejlődési zavarokkal küzdő és fogyatékos tanulók motorikus és érzékelési képességeiknek megfelelő záróvizsgát tesznek, illetve fogyatékosságukból eredő igényeik szerint vizsgáznak. A fogyatékos tanuló számára megfelelő záróvizsga típusáról és módjáról egyéni oktatási terv alapján döntenek.

Oktatási tudásszintek feladatokkal a kötelező (általános) iskolai oktatás végén magyar nyelv és irodalomból

 

Az alábbi meghatározások a tanulók alapszintű tudására/ismereteire és készségeire utalnak.

 

1. OLVASÁSI KÉSZSÉG ÉS SZÖVEGÉRTÉS

Az OLVASÁSI KÉSZSÉG ÉS SZÖVEGÉRTÉS részterületein a tanuló:

MNY.1.1.1. eljut az egyszerűbb szövegek megértéséig

Feladat

Olvasd el az alábbi szöveget, és felelj a kérdésekre!

Jókai Mór
Az irodalom iránti érdeklődés, az alkotómunkával való kísérletezés korábban sem volt ismeretlen a Jókai családban. Eszter nővére visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy édesapjuk szép könyvtárat gyűjtött össze, benne kéziratos kötetekkel, melyeket a kor nyomtatásban nehezen vagy egyáltalán nem hozzáférhető szerzőitől saját maga másolt és gyűjtött össze.
Jókai legendásan sokat olvasott, búvárolt természettudományos könyveket, útleírásokat, cikkeket éppen úgy, mint történeti műveket; erre azért volt szükség, hogy tápot adjon fantáziájának, hogy ő maga megpillanthassa azt, amit olvasói számára szavaival láthatóvá tett. Első erdélyi tárgyú regényeinek nagyszabású tájleírásai akkor készültek, amikor még nem járt Erdélyben, csak olvasott róla. Az érett Jókai-szövegek által megtermékenyített, majd szövegekbe foglalt képi fantáziája működésének tipikus példája a Vaskapu leírása Az arany ember (1872) elején. A mű születése idején Jókai itt sem járt még, de olvasmányai nyomán a személyes élmény hatását keltő, a táj monumentalitását és fenségességét kiválóan érzékeltető leírást adott róla. A Vaskapu ábrázolásával kapcsolatos az a nagyon jellemző anekdota, amelyet Hegedűs Lóránt tett közzé 1925-ben a Pester Lloyd hasábjain. Eszerint néhány évvel később Jókai valóban végighajózott az Al-Dunán, de amikor arra kérték, írná most le, milyen az valójában, így válaszolt: "Nem tudom leírni, mert már láttam."

1. Melyik Jókai-regényt nevezi meg a szöveg? Karikázd be a helyes cím előtti betűt!

a) Kárpáthy Zoltán
b) Az arany ember
c) Erdély aranykora
d) Fekete gyémántok

2. Melyik újságban jelent meg a Jókairól szóló anekdota? Karikázd be a helyes válasz előtti betűt!

a) Pesti Napló
b) Pesti Hírlap
c) Havi Szemle
d) Pester Lloyd

Megoldás

1. Az arany ember
2. Pester Lloyd

MNY1.1.2. képes néma olvasással megérteni a szöveget

Feladat

Olvasd el az alábbi szöveget, és felelj a kérdésekre!

Jókai Mór

Az irodalom iránti érdeklődés, az alkotómunkával való kísérletezés korábban sem volt ismeretlen a Jókai családban. Eszter nővére visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy édesapjuk szép könyvtárat gyűjtött össze, benne kéziratos kötetekkel, melyeket a kor nyomtatásban nehezen vagy egyáltalán nem hozzáférhető szerzőitől saját maga másolt és gyűjtött össze.
Jókai legendásan sokat olvasott, búvárolt természettudományos könyveket, útleírásokat, cikkeket éppen úgy, mint történeti műveket; erre azért volt szükség, hogy tápot adjon fantáziájának, hogy ő maga megpillanthassa azt, amit olvasói számára szavaival láthatóvá tett. Első erdélyi tárgyú regényeinek nagyszabású tájleírásai akkor készültek, amikor még nem járt Erdélyben, csak olvasott róla. Az érett Jókai-szövegek által megtermékenyített, majd szövegekbe foglalt képi fantáziája működésének tipikus példája a Vaskapu leírása Az arany ember (1872) elején. A mű születése idején Jókai itt sem járt még, de olvasmányai nyomán a személyes élmény hatását keltő, a táj monumentalitását és fenségességét kiválóan érzékeltető leírást adott róla. A Vaskapu ábrázolásával kapcsolatos az a nagyon jellemző anekdota, amelyet Hegedűs Lóránt tett közzé 1925-ben a Pester Lloyd hasábjain. Eszerint néhány évvel később Jókai valóban végighajózott az Al-Dunán, de amikor arra kérték, írná most le, milyen az valójában, így válaszolt: "Nem tudom leírni, mert már láttam."

(Szajbély Mihály nyomán)

Minek alapján írta le az író a Vaskaput Az arany ember című regényében?

________________________________________________________________________________

 

Megoldás

Fantáziája és olvasmányai nyomán.

MNY.1.1.3. megkülönbözteti a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegeket

Feladat

Olvasd el figyelmesen az alábbi szövegeket, majd írd a vonalra, melyik a szépirodalmi és melyik a nem szépirodalmi szöveg!

Kosztolányi Dezső regénycímei közül az Aranysárkányt méltán tartjuk a legnehezebben megfejthetőnek, hiszen ez a cím jelképpé válik a szövegben, s talán még többszöri olvasás sem egyértelműsítheti cím és szöveg viszonyát. A cím megfejtésével foglalkozók szinte kivétel nélkül a jelentett vizsgálatára szorítkoztak, vagyis azt kísérelték meg feltárni, hogy a műben az aranysárkány mit jelenthet, jelképezhet.

 

Egyszerre ő is megállt.
- Nini - mondta meglepődve, míg dióbarna szemével az égre tekintett -, sárkány.
Botjával egy pontra mutatott.
- Aranysárkány - tette hozzá.
Két kollégája odanézett, ahová botja mutatott.
Fóris ráncolta homlokát.
- Papírsárkány - állapította meg, fitymálva.
Messze, valahol a városerdő táján lengett egy jókora, remek sárkány, melyet a még nem látható diákok hosszú madzagon vontak maguk után, a fák fölött, lassan.

 

a)

_____________________________

 

b)

______________________________

Megoldás

a) nem szépirodalmi szöveg
b) szépirodalmi szöveg

MNY.1.1.4. a munkafüzeteiben, könyveiben levő szómagyarázatokat segítség nélkül értelmezi

Feladat

Olvasd el a tankönyvedben található szómagyarázatokat, és felelj a kérdésekre!

1. Milyen nemzetiségűek a székelyek?

_____________________________________________________________

2. Vajdaság mely részén élnek székelyek?

_____________________________________________________________

3. Mivel foglalkozik a folklorista?

_____________________________________________________________

 

Megoldás

1. magyar
2. Dél-Bánátban; elfogadható mindhárom település megnevezése is (Székelykevén, Hertelendyfalván, Sándoregyházán)
3. Népköltészeti alkotásokat gyűjt, tanulmányoz, a néprajzot kutatja.

 

Feladat

Olvassátok el figyelmesen az alábbi szöveget!

A katalógusban minden műről találhatsz egy kis cédulát, a katalóguscédulát, amelyen a mű legfontosabb adatai szerepelnek (pl. a szerző neve, a mű címe, kiadója, kiadási éve). Ezeket a cédulákat betűrendben vagy témakörök szerint kis fiókokban rendezve találod. Ha olyan könyvre van szükséged, amelyik a raktárban található, akkor arról a katalóguscédula segítségével egy kérőlapot kell kitöltened. A kérőlap adatai alapján a könyvtárosok megkeresik a kért művet a raktárban.

Magyarázd meg a fenti szöveg alapján a katalóguscédula szó jelentését!

SZÓ

MAGYARÁZAT

katalóguscédula

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

Megoldás

Katalóguscédula: Olyan cédula, mely a művek legfontosabb adatait (pl. a szerző neve, a mű címe, kiadója, kiadási éve) tartalmazza.

MNY.1.1.5. felismeri a szöveg műfaját, közlésmódját és stílusát

Feladat

Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, majd karikázd be a helyes válasz előtti betűt!

 

Kedves Laci!

Leveledet megkaptam, örülünk, hogy válaszoltál kérdéseimre. A nyári szünetet a nagyszüleimnél töltöm, tehát egész nyáron együtt lóghatunk. Tervezheted, mit fogunk csinálni. Június végén érkezem. Magammal hozzam a horgászfelszerelést és a gitárt is?

Válaszolj minél hamarabb!
Zoli

2010. június 11.

 

a) társalgási stílus
b) tudományos stílus
c) publicisztikai stílus

Megoldás

a) társalgási stílus

MNY.1.1.6. megkülönbözteti a szöveg és a könyv szerkezeti egységeit: főcím, alcím, szövegtest, fejezet, bekezdés, lábjegyzet, tartalom, előszó, utószó

Feladat

Írd be a buborékokba, hogyan nevezzük a szöveg szerkezeti egységeit!

Megoldás

a) cím
b) alcím
c) szerző
d) bekezdés
e) lábjegyzet

MNY.1.1.7. felismeri az idézeteket

Feladat

1. Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, majd húzd alá az idézetet!

Örkény a novella műfajáról eleinte teljesen hagyományos értelemben gondolkodik. Amikor 1952-ben, a Csillagban közölt Lila tinta című elbeszélését súlyos támadások érik, a következőket írja: "A novella félelmetes műfaj. A novella majdnem olyan kényes, mint a vers. Egy jó regénynek meg sem kottyan néhány elhibázott részlet, akár egy vagy két rosszul sikerült fejezet. A novella más. A novella sűrít, nem jelképesen, hanem valóságosan sűríti néhány száz sorba az egész világot; érthető, hogy /…/ egy hamis párbeszéd, egy homályos jellemzés, a cselekménynek egy hazug fordulata a robbanás veszélyével fenyeget. Egy hiba elég, hogy agyonverje azt is, ami nem hibás..."
Az író azonban nem horgonyzott le a hagyományos irodalomfölfogásnál, műfajértelmezésnél. Azzal a változással párhuzamosan, amely a hatvanas és a hetvenes években a magyar társadalomban és a magyar irodalomban lezajlott, a novella műfaja Örkény írásművészetében átalakult.

2. Kinek a szavait idézi a szerző? ________________________________________________________

Megoldás

1. "A novella félelmetes műfaj. A novella majdnem olyan kényes, mint a vers. Egy jó regénynek meg sem kottyan néhány elhibázott részlet, akár egy vagy két rosszul sikerült fejezet. A novella más. A novella sűrít, nem jelképesen, hanem valóságosan sűríti néhány száz sorba az egész világot; érthető, hogy /…/ egy hamis párbeszéd, egy homályos jellemzés, a cselekménynek egy hazug fordulata a robbanás veszélyével fenyeget. Egy hiba elég, hogy agyonverje azt is, ami nem hibás..."

2. Örkény István szavait.

MNY.1.1.8. adott szempontok szerint válogató olvasással képes adatokat kiszűrni a szövegből

Feladat

Olvasd el az alábbi szöveget, és felelj a kérdésekre!

Jókai Mór

Az irodalom iránti érdeklődés, az alkotómunkával való kísérletezés korábban sem volt ismeretlen a Jókai családban. Eszter nővére visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy édesapjuk szép könyvtárat gyűjtött össze, benne kéziratos kötetekkel, melyeket a kor nyomtatásban nehezen vagy egyáltalán nem hozzáférhető szerzőitől saját maga másolt és gyűjtött össze.
Jókai legendásan sokat olvasott, búvárolt természettudományos könyveket, útleírásokat, cikkeket éppen úgy, mint történeti műveket; erre azért volt szükség, hogy tápot adjon fantáziájának, hogy ő maga megpillanthassa azt, amit olvasói számára szavaival láthatóvá tett. Első erdélyi tárgyú regényeinek nagyszabású tájleírásai akkor készültek, amikor még nem járt Erdélyben, csak olvasott róla. Az érett Jókai-szövegek által megtermékenyített, majd szövegekbe foglalt képi fantáziája működésének tipikus példája a Vaskapu leírása Az arany ember (1872) elején. A mű születése idején Jókai itt sem járt még, de olvasmányai nyomán a személyes élmény hatását keltő, a táj monumentalitását és fenségességét kiválóan érzékeltető leírást adott róla. A Vaskapu ábrázolásával kapcsolatos az a nagyon jellemző anekdota, amelyet Hegedűs Lóránt tett közzé 1925-ben a Pester Lloyd hasábjain. Eszerint néhány évvel később Jókai valóban végighajózott az Al-Dunán, de amikor arra kérték, írná most le, milyen az valójában, így válaszolt: "Nem tudom leírni, mert már láttam."

Magyarázd el, mit jelent a szövegben a "tápot adjon fantáziájának" szerkezet!

___________________________________________________________________________________

 

Megoldás

Fejlessze/bővítse/tágítsa/alapozza meg fantáziáját/képzeletét és hasonló megoldások.

MNY.1.1.9. képes lényeges és lényegtelen elkülönítésére,

MNY.1.1.10. képes az összefüggések feltárására (időrend, ok-okozati viszonyok, következmény stb.)

Feladat

Hova tűnt a városháza keresztje?

A szerda délutáni viharos szél felszaggatta a zentai városháza bádogtetejének egy részét, és a tornyán lévő kereszt is eltűnt. Az önkormányzatnál utánanéztünk, hogy mi történt a kereszttel, de a kérdésünkre nem tudtak válaszolni. Megkérdeztük a község polgármesterét is, aki éppen hivatali úton volt, ő kérdésünkre elmondta, nem értesült a kereszt eltűnéséről. Ekkor tudtuk meg tőle egyébként azt is, hogy a megsérült tetőrészt ideiglenesen nejlonnal burkolták be, a napokban pedig mindenképpen kijavítják a szél okozta kárt. Egy-két óra múlva egy újabb telefonálás során kiderült, hogy minden jel szerint a keresztet is az erős szél döntötte le, megtalálták városháza udvarában, és hamarosan visszahelyezik az épület tornyának legtetejére.

1. Állapítsd meg, milyen fontos eseményről számol be az újsághír! Keretezd be a helyes válasz előtti betűt!

a) A polgármester hivatali úton volt.

b) A polgármester nem értesült a kereszt eltűnéséről.

c) Az elsodort keresztet megtalálták a városháza udvarában.

d) A megsérült tetőrészt ideiglenesen nejlonnal burkolták be.

2. A szöveg alapján állapítsd meg az események időrendjét! Keretezd be a helyes válasz előtti betűt!

a) A keresztet megtalálták a városháza udvarában.

b) A viharban eltűnt a városháza keresztje.

c) Nagy vihar tombolt Zentán.

d) A keresztet hamarosan visszahelyezik az épület tornyára.

3. Az újsághír mely állításai között fedezhetsz fel ok-okozati viszonyt? Írd a mondat elé, hogy igaz vagy hamis az állítás! (Igaz - I, hamis - H)

____ a) A keresztet megtalálták a városháza udvarában, ezért hamarosan visszahelyezik az épület tetejére.

____ b) A viharban megsérült az épület bádogteteje, ezért ideiglenesen beburkolták.

____ c) Viharos szél tombolt Zentán, ezért eltűnt a városháza tornyán lévő kereszt.

____ c) Az újságíró sokat telefonált, ezért előkerült a kereszt.

 

Megoldás

1. c)
2. c), b), a), d)
3. H - a), I - b), H - c)

MNY.1.1.10. képes az összefüggések feltárására (időrend, ok-okozati viszonyok, következmény stb.)

Feladat

Hova tűnt a városháza keresztje?

A szerda délutáni viharos szél felszaggatta a zentai városháza bádogtetejének egy részét, és a tornyán lévő kereszt is eltűnt. Az önkormányzatnál utánanéztünk, hogy mi történt a kereszttel, de a kérdésünkre nem tudtak válaszolni. Megkérdeztük a község polgármesterét is, aki éppen hivatali úton volt, ő kérdésünkre elmondta, nem értesült a kereszt eltűnéséről. Ekkor tudtuk meg tőle egyébként azt is, hogy a megsérült tetőrészt ideiglenesen nejlonnal burkolták be, a napokban pedig mindenképpen kijavítják a szél okozta kárt. Egy-két óra múlva egy újabb telefonálás során kiderült, hogy minden jel szerint a keresztet is az erős szél döntötte le, megtalálták a városháza udvarában, és hamarosan visszahelyezik az épület tornyának legtetejére.
1. A szöveg alapján állapítsd meg az események időrendjét! Keretezd be a helyes válasz előtti betűt!

a) A keresztet megtalálták a városháza udvarában.

b) A viharban eltűnt a városháza keresztje.

c) Nagy vihar tombolt Zentán.

d) A keresztet hamarosan visszahelyezik az épület tornyára.

2. Az újsághír mely állításai között fedezhetsz fel ok-okozati viszonyt? Írd a mondat elé, hogy igaz vagy hamis az állítás! (Igaz - I, hamis - H)

____ a) A keresztet megtalálták a városháza udvarában, ezért hamarosan visszahelyezik az épület tetejére.

____ b) A viharban megsérült az épület bádogteteje, ezért ideiglenesen beburkolták.

____ c) Viharos szél tombolt Zentán, ezért eltűnt a városháza tornyán lévő kereszt.

____ d) Az újságíró sokat telefonált, ezért előkerült a kereszt.

Megoldás

1. c), b), a), d)
2. H - a), I - b), I - c), H - d)

MNY.1.1.11. képes a következtetések levonására (egyszerű szövegben)

Feladat

Olvasd el figyelmesen az alábbi részletet!

Az idő szép verőfényes volt, s a fahordás is úgy megindult, hogy alig győztem kormányozni a sok szekeres embert, aki mind kevesebbet akart a kiszabott árnál fizetni, de többet akart a rendesnél a szekérre rakni. Az én emberem is visszajött, vagyis ama szekeres, aki a bútorzatot hozta volt, s akinek fát ígértem olvasmányok ellenében. A tarisnyájából néhány könyvet és füzeteket vett elé, s így szólt:

- Ez sok fát ér, hé!
Azt feleltem neki, hogy várjon, amíg mindenki elmegy, mert meg akarom apróra nézni a lelki táplálékot. Valójában azonban marasztottam a végire, mert mások előtt nem akartam vásárolni véle. Amikor aztán mindenki elment, megnéztem a könyveket.

(Tamási Áron: Ábel a rengetegben)

a) Magyarázd meg saját szavaiddal a verőfényes szó jelentését!

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

b) Írd le, hogy szerinted miért nevezte Ábel a könyveket lelki tápláléknak?

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Megoldás

a) pl. ragyogó, napsütéses idő
b) pl. mert szeretett olvasni, a könyvek közt érezte jól magát, a könyvek szórakoztatnak, a könyvek élményben részesítik az olvasót vagy hasonló jó megoldások

MNY.1.1.12. képes a szövegbe iktatott táblázatok, grafikonok, diagramok felismerésére

Feladat

Vizsgáld meg az alábbi táblázatot, és végezd el a feladatot!

 

Magas magánhangzók

Mély magánhangzók

 

Széles ajaknyílással képzettek

Ajakkerekítéssel képzettek

Széles ajaknyílással képzettek

Ajakkerekítéssel képzettek

 

Rövidek

Hosszúak

Rövidek

Hosszúak

Rövidek

Hosszúak

Rövidek

Hosszúak

Felső nyelvállásúak

i

 

í

ü

ű

 

 

u

ú

Középső nyelvállásúak

ë

é

ö

ő

 

 

 

o

ó

Alsó nyelvállásúak

e

 

 

 

 

 

á

a

 

Írd ki a táblázatból az alsó nyelvállású, széles ajaknyílással képzett, hosszú mély magánhangzót! _______

Megoldás

á

 

2. SZÖVEGALKOTÁS (ÍRÁSBELI)

A SZÖVEGALKOTÁS (ÍRÁSBELI) részterületein a tanuló:

MNY.1.2.1. érthető, nyelvtanilag kifogástalan mondatokat szerkeszt

Feladat

Bizonyára neked is furcsák az alábbi mondatok. Keresd meg a hibákat, majd írd le a kijavított mondatokat!

a) Úgy elkéstem, hogy már futólag se fogok időben odaérni.

___________________________________________________________________________

b) Most jelenleg nem érek rá.

___________________________________________________________________________

c) Sanyi a kutyájával jött az állomásra. Amikor észrevett minket, elkezdett ugatni.

___________________________________________________________________________

Megoldás

a) Úgy elkéstem, hogy futva se fogok időben odaérni.
b) Most (vagy jelenleg) nem érek rá.
c) Sanyi a kutyájával jött az állomásra. Amikor a kutyus észrevett minket, elkezdett ugatni.

MNY.1.2.2. egyszerű elbeszélő, leíró szövegeket alkot

Feladat

Fejezd be a történetet! Írásod tartalmazzon elbeszélő és leíró részeket!

Amikor Apu egy hideg, esős, késő őszi délutánon beállított a hóna alatt egy ijedten gágogó libával, amelyet fizetés gyanánt adtak neki az iskolában, Anyu idegösszeroppanást kapott.

(Szakmány György: Apu nem megy sehová)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

Megoldás

Elfogadható minden olyan megoldás, amely megfelel a megadott kritériumoknak.

 

Feladat

 

Írj 6-8 mondatos leíró szöveget az alábbi témáról a megadott szavak segítségével!

Elgondolkozva néztem ki a szobám ablakán

      szemben, jobbra, balra, arrébb, távolabb

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

Megoldás

A szöveg elfogadható, ha
- megfelel a követelményeknek a szöveg tartalma,
- a mondatok egymással összefüggnek,
- a köznyelvinek megfelelő a stílus és szóhasználat,
- nyelvhelyességi szempontból elfogadható,
- hibátlan helyesírású,
- terjedelme megfelelő.

MNY.1.2.3. elkülöníti a szöveg szerkezeti egységeit (hármas tagolás)

Feladat

Figyeld meg az alábbi bevezetéseket! Állapítsd meg, melyik típushoz melyik szövegrészlet tartozik! (Írd a megfelelő helyre a megfelelő számot!)

1. Az előzmények közlése
2. In medias res (a dolgok közepébe vágva)
3. Visszakövetkeztetés
4. Párbeszédes forma

a) ____ Csattanás, csörömpölés, hangos jajkiáltás hallatszott a szobából. András a fenyőfa alól kiabált az anyukájának. Mire az anyja beért, András már több törött dísszel megsebezte magát.

b) _____ András az utolsó ragtapaszt nyomta a karjára. Barátja csodálkozva kérdezte tőle:

- Veled meg mi történt?

c) ____ A szoba közepén feldíszítve állt a karácsonyfa. Csillogott-villogott rajta a sok dísz. András egyre közelebb lépett a fához.

d) _____ - Örülök, hogy végre visszajöttünk. Hogy teltek el az ünnepek?

- Nem fogod elhinni! Éppen karácsony este történt.

Megoldás

a) 2.
b) 3.
c) 1.
d) 4.

MNY.1.2.4. képes a szövegek összefoglalására

Feladat

A rajzlap

A rajzlap fehér volt, téglalap alakú és jó papírszagú. Húsz fillérbe került; úgynevezett feles rajzlap.
Lehetett negyedes rajzlapot is kapni a trafikban, tíz fillérért, feleakkorát.
A trafik az iskolával éppen szemben. Károlyka megvette magának a feles rajzlapot, nagyot köszönt, aztán jött kifelé a boltból. Utolérte a többieket. Jobb kezében fogta a rajzlapot, még nem volt ideje elrakni a hóna alatt levő rajztáblatokba. Bal kezében vitte iskolatáskáját.
Egészen új, csillogó-villogó, szép fekete, nagyszerű táska. Tegnap kapta. Féltette, éppen ezért vitte külön kézben. (Máskor a rajztáblát és a táskát egy kézben fogta, most azonban nem akarta, hogy összeérjenek.)
Hirtelen mintha megszázszorozódott volna a súlya, rándult a karja, elejtette a táskát.
Hátranézett, mögötte Bors állt és vigyorgott.
Bors lerúgta a táskáját. A lerúgás abból állt, hogy az áldozat mögé lopódzva hirtelen rálépünk annak táskájára, közvetlenül a fogantyú mögött, mire az illető leejti. Ennyi az egész.
A dolog igen dühítő, mert váratlanul éri az embert, s hátranézve a kiszolgáltatottság érzését kelti.
De ebben az esetben (figyelembe véve a fekete táska állagát) még sokkal nagyobb volt a méreg. Károlyka paprikavörös arccal emelte föl a táskát.
- Kaphatsz egy pofont! - hadarta.
- Tőled? - kérdezte gúnyosan, és felpöckölte Károlyka állát.
A verekedés rövid volt. Károlyka az első erősebb ütés után elbátortalanodott. Bors belekapott az orrába, és a kezét is megkarmolta. Az új rajzlap összegyűrődött, el kellett dobni.
Olvasd el figyelmesen a szöveget, majd foglald össze öt-hat mondatban, mi történt!

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

Megoldás

Ilyen és ehhez hasonló megoldásokat lehet elfogadni:
Károlyka vett egy rajzlapot. Vadonatúj táskájával együtt büszkén vitte az iskolába. Osztálytársa, Bors belekötött, és megrugdosta a táskáját. Károlyka nem hagyta annyiban, vissza akart vágni az őt ért sérelemért. Erre Bors jól megverte, és még a rajzlap is összegyűrődött.

MNY.1.2.5. szövegeit a beszédhelyzetnek megfelelően fogalmazza meg

Feladat

A rajzlap

A rajzlap fehér volt, téglalap alakú és jó papírszagú. Húsz fillérbe került; úgynevezett feles rajzlap.
Lehetett negyedes rajzlapot is kapni a trafikban, tíz fillérért, feleakkorát.
A trafik az iskolával éppen szemben. Károlyka megvette magának a feles rajzlapot, nagyot köszönt, aztán jött kifelé a boltból. Utolérte a többieket. Jobb kezében fogta a rajzlapot, még nem volt ideje elrakni a hóna alatt levő rajztáblatokba. Bal kezében vitte iskolatáskáját.
Egészen új, csillogó-villogó, szép fekete, nagyszerű táska. Tegnap kapta. Féltette, éppen ezért vitte külön kézben. (Máskor a rajztáblát és a táskát egy kézben fogta, most azonban nem akarta, hogy összeérjenek.)
Hirtelen mintha megszázszorozódott volna a súlya, rándult a karja, elejtette a táskát.
Hátranézett, mögötte Bors állt és vigyorgott.
Bors lerúgta a táskáját. A lerúgás abból állt, hogy az áldozat mögé lopódzva hirtelen rálépünk annak táskájára, közvetlenül a fogantyú mögött, mire az illető leejti. Ennyi az egész.
A dolog igen dühítő, mert váratlanul éri az embert, s hátranézve a kiszolgáltatottság érzését kelti.
De ebben az esetben (figyelembe véve a fekete táska állagát) még sokkal nagyobb volt a méreg. Károlyka paprikavörös arccal emelte föl a táskát.
- Kaphatsz egy pofont! - hadarta.
- Tőled? - kérdezte gúnyosan, és felpöckölte Károlyka állát.
A verekedés rövid volt. Károlyka az első erősebb ütés után elbátortalanodott. Bors belekapott az orrába, és a kezét is megkarmolta. Az új rajzlap összegyűrődött, el kellett dobni.

 

Te is szemtanúja voltál a fenti eseménynek. Tanárod felszólítására le kell írnod röviden, mi történt:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Megoldás

Az értékeléskor a tömörséget kell figyelembe venni, valamint azt, hogy a fogalmazó alkalmazza-e az eltérő beszédhelyzetnek megfelelő szókincset, stílust. Az eredetiséget mindig értékelni kell!

MNY.1.2.6. alkalmazza az írásbeli kommunikáció műfajait (levélírás, űrlapok kitöltése stb.)

Feladat

A rajzlap

A rajzlap fehér volt, téglalap alakú és jó papírszagú. Húsz fillérbe került; úgynevezett feles rajzlap.
Lehetett negyedes rajzlapot is kapni a trafikban, tíz fillérért, feleakkorát.
A trafik az iskolával éppen szemben. Károlyka megvette magának a feles rajzlapot, nagyot köszönt, aztán jött kifelé a boltból. Utolérte a többieket. Jobb kezében fogta a rajzlapot, még nem volt ideje elrakni a hóna alatt levő rajztáblatokba. Bal kezében vitte iskolatáskáját.
Egészen új, csillogó-villogó, szép fekete, nagyszerű táska. Tegnap kapta. Féltette, éppen ezért vitte külön kézben. (Máskor a rajztáblát és a táskát egy kézben fogta, most azonban nem akarta, hogy összeérjenek.)
Hirtelen mintha megszázszorozódott volna a súlya, rándult a karja, elejtette a táskát.
Hátranézett, mögötte Bors állt és vigyorgott.
Bors lerúgta a táskáját. A lerúgás abból állt, hogy az áldozat mögé lopódzva hirtelen rálépünk annak táskájára, közvetlenül a fogantyú mögött, mire az illető leejti. Ennyi az egész.
A dolog igen dühítő, mert váratlanul éri az embert, s hátranézve a kiszolgáltatottság érzését kelti.
De ebben az esetben (figyelembe véve a fekete táska állagát) még sokkal nagyobb volt a méreg. Károlyka paprikavörös arccal emelte föl a táskát.
- Kaphatsz egy pofont! - hadarta.
- Tőled? - kérdezte gúnyosan, és felpöckölte Károlyka állát.
A verekedés rövid volt. Károlyka az első erősebb ütés után elbátortalanodott. Bors belekapott az orrába, és a kezét is megkarmolta. Az új rajzlap összegyűrődött, el kellett dobni.

 

Írj egy rövid (négy-öt mondatos) levelet a résztvevők egyikének, Károlykának vagy Borsnak! A levélben mondd el a véleményed is a történtekkel kapcsolatban!
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

Megoldás

Értékeléskor a levél formai követelményeinek betartását kell szem előtt tartani (megszólítás, aláírás, dátum). Az eredeti gondolatot vagy nyelvi fordulatot mindig méltányolni kell!

MNY.1.2.7. ismeri a Helyesírási szabályzat használati módját

Feladat

Nem vagy biztos a Duna-part / Duna part / Dunapart/ duna-part írásmódjában.

a) Melyik kézikönyvben nézheted meg, hogyan írják helyesen? Írd a vonalra a címét! ______________________________

b) Melyik megoldás helyes a fentiek közül? Írd a vonalra!

______________________________

Megoldás

a) Szótárcímnek többféle jó megoldás is elfogadható: pl. A magyar helyesírás szabályai, Helyesírási kéziszótár, Magyar helyesírási szótár, Helyesírási diákszótár, Diákszótár, Helyesírás, Helyesírásunk

b) Duna-part

MNY.1.2.8. ismeri a helyesírási alapelveket és a legfontosabb helyesírási szabályokat (írásjelek, a tulajdonnevek - személynevek, állatnevek, intézménynevek, márkanevek - írásmódja)

Feladat

Pótold az ír ige alábbi származékaiban a hiányzó i vagy í betűt!

a) A régi iskolában a gyerekek __rkáit is láthatjuk.
b) A testvére sikeres __ró.
c) Mari az igazgató __rásával megy __ratkozni.
d) Tudod-e mi a különbség az __rat és az __romány között?

Megoldás

a) arkáit
b) író
c) írásával ... iratkozni
d) irat ... iromány

MNY.1.2.9. tudatában van a nyelvi tolerancia fontosságának.*

3. NYELVI SZINTEK GRAMMATIKÁJA, JELENTÉSTAN, A NYELV RÉTEGZŐDÉSE, A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE

A NYELVI SZINTEK GRAMMATIKÁJA részterületein a tanuló felismeri az alábbi nyelvtani jelenségeket:

MNY.1.3.1. fel tudja sorolni a magánhangzókat és mássalhangzókat

Feladat

Írd be a megadott betűk szomszédjait! Pótold azokat a betűket, amelyek megelőzik és követik a már meglévőket az idegen betűket is tartalmazó teljes ábécében!

____ dz ____ ,

_____ l _____,

_____ p _____,

_____ v _____

Megoldás

 

d, dz, dzs,

k, l, ly,

ő, p, q

ű, v, w

MNY.1.3.2. fel tudja osztani a mássalhangzókat a zöngésség szempontja szerint

Feladat

A legtöbb zöngés mássalhangzónak van zöngétlen párja. Egészítsd ki a párok hiányzó tagjait!

 

zöngés

b

 

 

m

n

ny

v

 

 

l

j

 

dz

dzs

gy

r

zöngétlen

 

t

k

 

 

 

 

sz

s

 

 

h

c

cs

 

 

Megoldás

 

zöngés

b

d

g

m

n

ny

v

z

zs

l

j

-

dz

dzs

gy

r

zöngétlen

p

t

k

-

-

-

f

sz

s

-

-

h

c

cs

ty

-

MNY.1.3.3. tud szótagolni

Feladat

 

Húzd alá, melyik szó elválasztása hibás!

u-bor-ka, And-rás, meg- ír-ja, bod-za

 

Megoldás

bod-za

MNY.1.3.4. felismeri az alapszófajokat

Feladat

 

Elemezd szófajilag az alábbi mondatot! Írd a vonalra a szófaj nevét!

Az Afrika belsejében húzódó hatalmas Kongó-medence évszázadokon át csábította az idegen hódítókat.

az ___________________________
Afrika ________________________
belsejében_____________________
húzódó _______________________
hatalmas ______________________
Kongó-medence ________________
évszázadokon __________________
át ____________________________
csábította ______________________
idegen ________________________
hódítókat ______________________

Megoldás

az - (határozott) névelő
Afrika - főnév
belsejében - főnév
húzódó - (folyamatos) melléknévi igenév
hatalmas - melléknév
Kongó-medence - főnév
évszázadokon - főnév
át - névutó
csábította - ige
idegen - melléknév
hódítókat - főnév

MNY.1.3.5. le tudja választani a toldalékot a szótőtől

Feladat

Olvasd el az alábbi szólásokat! Elemezd a kiemelt szavakat szóelemek szerint! Jelöld számokkal a szóelemek típusát!                       1    4

Pl. szél/nek

szótő - 1,   képző - 2,   jel - 3,   rag - 4

Ismeri a szelek járást. ______________________

Kedvező szél fújja a vitorláját. _______________

Szélnek eresztetted a szót. ___________________

Megoldás

 

  1    3

 

   1     2  2

 

  1  4

 

szel/(e)k,

 

kedv/ez/ő,

 

szó/t

 

MNY.1.3.6. felismeri az egyszerű és összetett szavakat

Feladat

Húzd alá az összetett szavakat!

a) fémcső, üvegcső, bölcső
b) aláír, papír, gyógyír
c) napló, hintaló, istálló
 

Megoldás

a) fémcső, üvegcső
b) aláír, gyógyír
c) hintaló
 

MNY.1.3.7. ismeri a szótárak és kézikönyvek használati módját

Feladat

Nem tudod, mit jelent az intertextus szó. Melyik kézikönyvben nézheted meg a jelentését? Írd a vonalra!

____________________________________________________________________________________

 

Megoldás

Az idegen szavak szótárában.

 

MNY.1.3.8. meg tudja különböztetni az egyszerű és összetett mondatot

Feladat

Olvasd el az alábbi szöveget! Hány összetett mondatot tartalmaz a szöveg?

Kosztolányi Dezső megrendítő vallomásban ír magyarságélményéről. Arra figyelmezetet, hogy elkényeztetett gyerekként észre sem vesszük gazdagságunkat. Az idegen nyelvekre, az izgalmasabbnak tetszőkre kacsingatunk. Pedig más kultúrák megértéséhez is nélkülözhetetlen az anyanyelv.

Az összetett mondatok száma: __________

Megoldás

Az összetett mondatok száma: 1

MNY.1.3.9. felismeri a beszélő szándéka szerint elkülöníthető mondatokat (kijelentő, felkiáltó, felszólító, óhajtó, kérdő)

Feladat

Tedd ki a mondatok végére a hiányzó írásjeleket! Írd az üres vonalra, hogy a beszélő szándéka szerint milyen mondatokat kaptál!

a)

Ma reggel te hozz kenyeret és tejet __

 

__________________

b)

Jaj, ma estig rettentően sok a dolgom __

 

__________________

c)

Elmegyek gyümölcsért a közeli piacra __

 

__________________

d)

Kinek vigyem el a csomagot __

 

__________________

e)

Bárcsak hamar június lenne __

 

__________________

Megoldás

 

a)

!

felszólító mondat

b)

!

felkiáltó mondat

c)

.

kijelentő mondat

d)

?

kérdő mondat

e)

!

óhajtó mondat

 

MNY.1.3.10. mondatelemzéskor fölismeri a következő szintagmákat: predikatív szerke­zet (igei állítmány, határozott alany), tárgyas szerkezet, határozós szerkezet (hely-, idő-, mód-, eszköz-), jel­zős szerkezet (minőség-, mennyiség)

Feladat

Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, majd húzd alá a jelzős szószerkezeteket!

Mátyás király trónra lépése után tíz évre találta fel Gutenberg a könyvnyomtatást. Mátyás király magánkönyvtára fejlesztésénél előnyben részesítette a drága kézírásos könyveket. Hamarosan azonban érdeklődése az új művészet, a könyvnyomtatás felé fordult. Nemsokára az első magyar nyomda felállítása után a király meghívására Budára érkezett Hess András, aki Rómában volt nyomdász.

Megoldás

Jelzős szószerkezetek: tíz évre,

Mátyás király magánkönyvtára,
drága, kézírásos könyveket,
új művészet,
első magyar nyomda

A JELENTÉSTAN részterületein a tanuló felismeri az alábbi jelenségeket:

MNY.1.3.11. fölismeri az egyjelentésű, a többjelentésű, a rokon ér­telmű szavakat a jel és a denotátum viszonya alapján.

Feladat

Az alábbi sorok rokon értelmű szavakat tartalmaznak. Mindegyik sorban található egy kakukktojás. Keresd meg a nem odaillő szót, majd húzd alá!

a) örül, örvendezik, borzad, repes, vigad, ujjong
b) fösvény, szűkmarkú, zsugori, anyagias, krajcároskodó, lusta
 

Megoldás

a) borzad
b) lusta

A NYELV RÉTEGZŐDÉSÉNEK részterületein a tanuló felismeri az alábbi nyelvtani jelenségeket:

MNY.1.3.12. felismeri a nyelvi rétegeket

Feladat

Hányféle magyar nyelvet beszélünk? Olvasd el az alábbi szöveget, és írd be az üresen hagyott helyekre a nyelvváltozatok pontos megnevezését!

Az elmúlt évszázadok során sok híres magyar író, költő foglalkozott nyelvünk ápolásával. Sokat tettek azért, hogy kialakuljon egy olyan egységes magyar nyelvváltozat, amely lehetővé tette, hogy különféle életkorú, foglalkozású, más-más tájakon élő emberek ki tudják cserélni gondolataikat. Nekik köszönhetően alakult ki az egységes magyar nyelv, illetve a ___________________, mely beszélt és írott változatban él a nyelvhasználatban, ennek választékos formáját _______________________ nyelvnek nevezzük. Ha összehasonlítjuk a különféle vidékeken élő emberek beszédét, azt tapasztaljuk, hogy másképpen nevezik ugyanazt a dolgot (pl. krumpli, pityóka), gyakran különbségek vannak a kiejtésben is. Ezeket a területi nyelvváltozatokat __________________ nevezzük.

Megoldás

köznyelv
irodalmi
nyelvjárásoknak

MNY.1.3.13. felismeri a stílusrétegeket

Feladat

1. Egy folyó tűnt fel a mélyben, amely kanyarogva futott a vasúti töltés mellett. Gyakran csak fekete árnyéka látszott a folyónak, mint az esti országúton poroszkáló juhászkutyának. De a kanyarodóknál, ahol a folyó kibújt az árnyékból, ezüstös karikák, fehér halpénzek ringatóztak a folyó hátán, hogy gyorsan eltűnjenek a messziségben. Egy fekete, nyurga híd, mint valami hosszú lábú bogár állott a folyó vizében.

2. A folyók szakaszjellege attól függ, milyen a felszín. A folyók hegyvidéki szakaszain mélyítik a völgyet, ez a bevágódó szakasz. Vízszinteshez közeli területeken feltöltik a területet, ez a feltöltő szakasz. A kettő közötti mérsékelt lejtésnél a folyó kanyarogva szélesíti völgyét, ez az oldalazó szakasz.

3. A múlt héten Magyarkanizsa alatt is megduzzadt a folyó. Eddig magas volt a vízállás, de tegnap már a Tisza-parti üdülők kerítéséig ért a folyó.

- Lelassult az áradás, mert nem jött le a Maroson a várt hullám, ezért eltolódik nálunk a tetőzés, várhatóan a jövő hét közepére. Az előrejelzések szerint Szegednél még egy métert fog emelkedni a vízállás, tehát nálunk körülbelül 650 centiméteren fog tetőzni a Tisza - közölte Ördög Rudolf, a DTD vízügyi vállalat magyarkanizsai részlegének vezetője.

Milyen stílusban íródtak a fenti szövegek a folyóról?
Írd a vonalra a megfelelő számot!

a) A ____ számú szöveget a publicisztikai stílus jellemzi.
b) A ____ számú szöveget a tudományos stílus jellemzi.
c) A ____ számú szöveget az irodalmi stílus jellemzi.

 

Megoldás

a) - 3; b) - 2; c) - 1.

 

4. IRODALOM

Az IRODALOM részterületein a tanuló:

MNY.1.4.1. felismeri a tantervben előírt szövegek címét és szerzőjét

Feladat

Kösd össze a szerzőt és a címet!

1. Vörösmarty Mihály

a) Tűz

2. Kertész Imre

b) Kakuk Marci ifjúsága

3. Spiró György

c) Csongor és Tünde

4. Háy János

d) Esti műsor

5. Nagy László

e) Dzsigerdilen

6. Tersánszky Józsi Jenő

f) Sorstalanság

Megoldás

1 - c); 2 - f); 3 - d); 4 - e); 5 - a); 6 - b)

MNY.1.4.2. megkülönbözteti a szóbeli és az írásbeli irodalom műfajait

Feladat

Lázár Ervin:

A legkisebb boszorkány

Ott állt a vén boszorkány a világvégi háza előtt, a tornácnak támasztva egy elhasznált villám, cipője mellett egy elrongyolódott égiháború, cakkos szegélyű, csak azért nem dobta a szemétdombra, mert fösvény volt az istenadta, hátha jó lesz még valamire.
Most éppen kiabált.
- Rilla! Marilla! Amarilla!
A lányait hívta. A fekete, tenyeres-talpas Rillát, a szőke nádszál Marillát, és a vörös, szeplős kis vakarcsot, Amarillát.
- Hé, kezdődik a tanítás.
Mert egy valamirevaló boszorkánytanoncnak ugyanúgy végig kell járnia az iskolát, mint a magunkfajta embergyereknek az általánost meg a gimnáziumot. Csak azután jöhet az érettségi. Hogy az embergyerek mit tud érettségi után, arról fogalmam sincs, de az biztos, hogy az érettségizett boszorkány már tudja a helyes testtartást a seprűn, s ha összeszedi magát, bűvöl, bájol és igéz.
Futott a három lány.
- Milyen óra lesz az első? - tudakolta Amarilla.
Marilla rádörrent:
- Tessék megtanulni az órarendet!
- Gyerünk gyorsan - figyelmeztette őket Rilla. - Anya-Banya ma nagyon türelmetlen. És ha nem tudnád, az első óra igézés lesz.
Marilla pergő nyelvvel folytatta:
- A második rontás, a harmadik átváltozás, a negyedik… Hopp, mi is a negyedik?
- A negyedik gyakorlati. Helyes tartás a seprűn.

Állapítsátok meg a fenti szöveg műfaját! Keretezzétek be a megfelelő választ!

a) novella
b) népmese
c) műmese
d) népballada

Megoldás

c)

MNY.1.4.3. (megkülönbözteti a műnemeket: líra, epika, dráma)

Feladat

Melyik műnemhez sorolnád a következő szövegtípusokat?

elbeszélés, dal, komédia, tragédia, regény, óda, mese, karcolat, elégia, farsangi alakoskodás

líra

epika

dráma

 

 

 

 

 

Megoldás

 

líra

epika

dráma

dal
óda
elégia

elbeszélés
regény
mese
karcolat

komédia
tragédia
farsangi alakoskodás

MNY.1.4.4. felismeri a rímfajtákat és a refrént,

Feladat

Olvasd el Petőfi Sándor versének első két verszakát!

Petőfi Sándor: Pató Pál úr

Mint elátkozott királyfi

Roskadófélben van a ház,

Túl az Óperencián,

Hámlik le a vakolat,

Él magában a falujában

S a szél egy darab födéllel

Pató Pál úr mogorván.

Már tudj isten hol szalad;

Be más lenne most az élet,

Javítsuk ki, mert maholnap

Ha egy ifjú feleség...

Pallásról néz be az ég...

Közbevágott Pató Pál úr:

Közbevágott Pató Pál úr:

"Ej, ráérünk arra még!"

"Ej, ráérünk arra még!"

Minek nevezzük a versszakok végén ismétlődő sorokat?____________________

Megoldás

refrénnek

 

Feladat

Jelöld, nevezd és határozd meg Varró Dániel következő versének rímképletét!

sms

azt írom + most 1 smsbe
hogy beléd vagyok kedvesem esve
vágyak dobálnak partra kivetnek
billentyűzárát oldd ki szívednek

Rímképlet:______________________________________________________
A rím megnevezése:______________________________________________
Meghatározása:_________________________________________________

 

Megoldás

Rímképlet: a a b b
A rím megnevezése: páros rím.
Meghatározása: a szomszédos sorok rímelnek.

 

Feladat

Olvasd el a következő verspuzzle-t! Alakítsd át a szöveget oly módon, hogy ölelkező rím (végrím) keletkezzen! Jelöld is a rímképletet!

Kényes, büszke pávák, Nap-szédítő tollak,
Tiszai hajók, néma társatok!
Ez más, mint otthon. Bús komédia,
Ily gyorsan betelik a nyaram.

Átalakított szöveg:

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
 

Megoldás

 

Pl. 

Kényes, büszke pávák, Nap-szédítő tollak,

a

 

Tiszai hajók, néma társatok!

b

 

Ez más, mint otthon. Bús komédiátok,

b

 

Ily gyorsan betelő nyarak.

a

MNY.1.4.5. ismeri a következő fogalmakat: elbeszélő, lírai beszélő (lírai én), mese, történet, elbeszélés

Feladat

Ki mondja el az előző történetet? Keretezd be!

a) A vén boszorkány.
b) Amarilla, az egyik szereplő.
c) Az egyes szám harmadik személyű elbeszélő.
d) Lázár Ervin.

Megoldás

c)

MNY.1.4.6. képes a következő stilisztikai eszközök felismerésére: hasonlat, költői jelző, megszemélyesítés, ismétlés, költői kérdés, ellentét, hangutánzás és hangulatfestés, fokozás

Feladat

Húzd alá a versrészletben a költői jelzőket!

Bűvölten állt az utca. Egy sovány
Akác részegen szítta be a drága
Napfényt, és zöld kontyában tétován
Rezdült meg csüggeteg és halovány
Tavaszi kincse: egy-két fürt virága.

(Tóth Árpád: Körúti hajnal)

 

Megoldás

sovány, drága, zöld, csüggeteg, halovány, tavaszi

 

Feladat

Petőfi Sándor: Szeptember végén
                   (részlet)

Még nyílnak a völgyben a kerti virágok,
Még zöldel a nyárfa az ablak előtt,
De látod amottan a téli világot?
Már hó takará el a bérci tetőt.
Még ifju szivemben a lángsugarú nyár
S még benne virít az egész kikelet,
De íme sötét hajam őszbe vegyűl már,
A tél dere már megüté fejemet.

Olvasd el figyelmesen Kosztolányi Dezső műelemzését, majd írd be az üresen hagyott helyre, melyik költői alakzatra gondolt!

"Haladjunk rendre. Az első szak kezdő négy sorában kemény, határozott kijelentéseket hallunk a virágzó völgyről és a hókoszorús bércekről. Az 1. és 2., a 3. és 4. sor párhuzamosan fest egy ________________. Ezt az ________________ festi az 1. és 3. sor különben szokott-kopott ríme is, mely azonban helyzeténél fogva súlyossá és jellemzővé válik: virágok és téli világot. Ösztönösen, a művészi érzékünkkel sejtjük, hogy a virágok voltaképpen az élet, s a téli tájkép voltaképpen a halál."

Megoldás

ellentétet, ellentétet

MNY.1.4.7. képes a következő szépirodalmi szövegelemek felismerésére: motívum, téma, fabula, a cselekmény helye és ideje, hős stb.

Feladat

1. Húzd alá A legkisebb boszorkány című szövegben a cselekmény helyére vonatkozó szavakat!

A legkisebb boszorkány

Ott állt a vén boszorkány a világvégi háza előtt, a tornácnak támasztva egy elhasznált villám, cipője mellett egy elrongyolódott égiháború, cakkos szegélyű, csak azért nem dobta a szemétdombra, mert fösvény volt az istenadta, hátha jó lesz még valamire.
Most éppen kiabált.
- Rilla! Marilla! Amarilla!
A lányait hívta. A fekete, tenyeres-talpas Rillát, a szőke nádszál Marillát, és a vörös, szeplős kis vakarcsot, Amarillát.
- Hé, kezdődik a tanítás.
Mert egy valamirevaló boszorkánytanoncnak ugyanúgy végig kell járnia az iskolát, mint a magunkfajta embergyereknek az általánost meg a gimnáziumot. Csak azután jöhet az érettségi. Hogy az embergyerek mit tud érettségi után, arról fogalmam sincs, de az biztos, hogy az érettségizett boszorkány már tudja a helyes testtartást a seprűn, s ha összeszedi magát, bűvöl, bájol és igéz.
Futott a három lány.
- Milyen óra lesz az első? - tudakolta Amarilla.
Marilla rádörrent:
- Tessék megtanulni az órarendet!
- Gyerünk gyorsan - figyelmeztette őket Rilla. - Anya-Banya ma nagyon türelmetlen. És ha nem tudnád, az első óra igézés lesz.
Marilla pergő nyelvvel folytatta:
- A második rontás, a harmadik átváltozás, a negyedik… Hopp, mi is a negyedik?
- A negyedik gyakorlati. Helyes tartás a seprűn.

2. Melyik nem illik a sorba? Találd meg a kakukktojást!

a) A vén boszorkány.
b) Az elbeszélő.
c) Rilla.
d) Amarilla.
e) Marilla

Megoldás

1. A vén boszorkány világvégi háza.
2. b)

MNY.1.4.8. a szépirodalmi művek tudatos, igényes olvasója*
MNY.1.4.9. tiszteli a nemzeti irodalom és kultúra hagyományát*
MNY.1.4.10. képes esztétikai élmény átélésére*

Az alábbi meghatározások a tanulók középszintű tudását és készségeit határozzák meg.

 

1. OLVASÁSI KÉSZSÉG ÉS SZÖVEGÉRTÉS

Az OLVASÁSI KÉSZSÉG ÉS SZÖVEGÉRTÉS részterületein a tanuló:

MNY.2.1.1. eljut a hosszabb szövegek megértéséig

Feladat

Olvasd el az alábbi szöveget és felelj a kérdésekre!

Jókai Mór

Az irodalom iránti érdeklődés, az alkotómunkával való kísérletezés korábban sem volt ismeretlen a Jókai családban. Eszter nővére visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy édesapjuk szép könyvtárat gyűjtött össze, benne kéziratos kötetekkel, melyeket a kor nyomtatásban nehezen vagy egyáltalán nem hozzáférhető szerzőitől saját maga másolt és gyűjtött össze.
Jókai legendásan sokat olvasott, búvárolt természettudományos könyveket, útleírásokat, cikkeket éppen úgy, mint történeti műveket; erre azért volt szükség, hogy tápot adjon fantáziájának, hogy ő maga megpillanthassa azt, amit olvasói számára szavaival láthatóvá tett. Első erdélyi tárgyú regényeinek nagyszabású tájleírásai akkor készültek, amikor még nem járt Erdélyben, csak olvasott róla. Az érett Jókai-szövegek által megtermékenyített, majd szövegekbe foglalt képi fantáziája működésének tipikus példája a Vaskapu leírása Az arany ember (1872) elején. A mű születése idején Jókai itt sem járt még, de olvasmányai nyomán a személyes élmény hatását keltő, a táj monumentalitását és fenségességét kiválóan érzékeltető leírást adott róla. A Vaskapu ábrázolásával kapcsolatos az a nagyon jellemző anekdota, amelyet Hegedűs Lóránt tett közzé 1925-ben a Pester Lloyd hasábjain. Eszerint néhány évvel később Jókai valóban végighajózott az Al-Dunán, de amikor arra kérték, írná most le, milyen az valójában, így válaszolt: "Nem tudom leírni, mert már láttam."

Melyik a hamis állítás? Karikázd be a megfelelő betűt!

a) Jókai természettudományos könyveket és útleírásokat olvasott.
b) Hegedűs Lóránt Jókai-anekdotája a Vaskapuhoz kapcsolódik.
c) Az író Eszter nevű nővére szép családi könyvtárat gyűjtött össze.
d) A Jókai család könyvtárában másolt kéziratos kötetek sorakoztak.

Megoldás

c)

 

Feladat

Olvasd el a szöveget figyelmesen! Minek a metaforája Palics?

Csáth gyerekkori és ifjúkori naplójegyzetei (többnyire tavasztól őszig) a palicsi kivonulásra, az oda-vissza mozgásra koncentrálnak, és ilyenkor meghatározóvá válik a jármű kiválasztása. Eleinte vonattal utazik, később általában a villamos vagy a bicikli emelkedik ki a lehetőségek közül. Palics felé haladni a rutinszerűből, a sémából való átmeneti kibillenést, a társas érintkezés megváltoztatását, legtöbbször a fürdővendég státust jelenti, vagyis mindig az átmenetiséget. A nagymama jóvoltából a naplóíró én maradhatna is ott, gyerekkori naplójában azonban elkeseredett palicsi sorokat találunk például eső esetén, ilyenkor nem tud mit kezdeni önmagával, mintalakó sohasem válik belőle, megmarad idegennek. Palics esetében kiemelkedik a név szerepe, a gyermekkori feljegyzésektől kezdve a képi viszonyok, látott és látvány differenciáinak megközelítései dominálnak. Palics a játék metaforája. Sigmund Freud szerint felesleges a játék esetében a különleges utánzóösztön kiemelése. A játék egy eset analízisében összefügghet azzal a kultúrteljesítménnyel, amelynek alapján a gyermek anyja távozását tűrte. A játék tehát kárpótlásként is interpretálható. A csáthi játék szempontjából még fontosabb a gyermekre vonatkozó következő megállapítás: "az eltávozást az örömmel üdvözölt hazatérés előfeltételeként kellett eljátszania, és az utóbbiban rejlik a játék valódi értéke"."endezte meg.gyal önmaga az eltűnést és visszatérést minden Palics neve nem választható el az általa felidézett kulturális környezettől, a népünnepélyektől, az Anna-báltól, a diákkori tornaversenyektől, ahol a tűzoltó zenekar játszott, a nemeket elkülönítő, télen pedig (korcsolyázás idején) melegedőként szolgáló női strandtól, az allétól, a villamos üzembe helyezésétől stb.

a) a tóé
b) a játéké
c) a labdázásé
d) a szépségé

Megoldás

b)

MNY.2.1.2. különböző olvasási stratégiákat alkalmaz

Feladat

Az esőerdők irtása

Az esőerdőket jelenleg óriási mértékben irtják, ami az üvegházhatás egyik fő okozója. Az őserdők égetéses irtása során az égéssel nagy mennyiségű szén-dioxid jut a levegőbe. Amikor az erdőket kivágják és fölégetik, az elraktározott szén szén-dioxid formájában kerül vissza a levegőbe. Az utóbbi 10-15 év során átlagosan évente 1 milliárd tonnával kerül több szén-dioxid a légkörbe. Az erdőirtás miatt keletkezett szén-dioxid mennyiségét a légkör teljes szén-dioxid mennyiségének egyharmadára becsülik. Tudvalevő, hogy a szén-dioxid koncentrációjának megnövekedése az üvegházhatás egyik kiváltója.
A Földre a Nap hőenergiát sugároz. Az energia egy részét a Föld elnyeli, más részét újra kisugározza a világűr felé. Mindez a légkörön át történik. A Föld által elnyelt és a világűr felé kisugárzott energia évi mérlege nulla. Az üvegházhatású gázok - ezek közé tartozik a szén-dioxid is - egyfajta falat alkotnak a Föld felszíne és a világűr közt, visszaverve a világűr felé kisugárzódó energiát, ezzel melegedést okozva. Vagyis "lefelé" átengedik a napsugárzást, de nem engedik át a földfelszínről "felfelé" haladó hősugárzást.
Az esőerdő fái a csapadékképzésben is fontos szerepet játszanak, ugyanis a gyökereiken keresztül magukba szívott talajvizet folyamatosan párologtatják. Az ebből keletkező esőfelhők az egész Földön szétterülnek, például még Észak-Európa fölé is eljutnak. Az esőerdők irtásával a nekik köszönhető csapadék- és felhőképződés is elvész a Föld számára, ami tovább növeli az üvegházhatást, ezzel együtt pedig hozzájárul a globális felmelegedéshez.
Az erdőirtás a fakitermelés, a mezőgazdasági területek növelése, az urbanizáció növekedése miatt világszerte gyorsul. A trópusi esőerdők égetése nemcsak az adott területen vezet ökológiai katasztrófához, hanem a felszabaduló szén-dioxid nagyban hozzájárul a globális felmelegedési válsághoz.
A világméretű ökológiai katasztrófa elkerülése érdekében le kellene állítani a további erdőirtást.

Olvasd el a fenti szöveget, és állapítsd meg, hogy az állítás igaz vagy hamis! Jelöld a vonalon! (I - igaz; H - hamis)

a) _____ Az esőerdők irtása üvegházhatást okoz.

b) _____ Az üvegházhatás hozzájárul a globális felmelegedéshez.

c) _____ Az erdőirtás miatt keletkezett szén-dioxid mennyisége évről évre csökken.

d) _____ A szén-dioxid nagyarányú koncentrációja nem okoz globális felmelegedést.

Megoldás

1. a) - I
    b) - I
    c) - H
    d) - H

MNY.2.1.3. felismeri a nem szépirodalmi szövegek fajtáit (használati utasítás, reklám, vitaanyag, hozzászólás stb.)

Feladat

 

A kézi mixer részei:

1 - Sebességszabályozó kapcsoló
2 - Turbókapcsoló
3 - A keverőszárak kioldó gombja
4 - A kézi mixer törzse
5 - Habverő keverőszárak
6 - Tésztagyúró keverőszárak
6 - Hálózati kábel

A legelső használat előtt egy nedves törlőkendővel tisztítsa meg a készülék külső részeit és az alkatrészeket! Ezt a tevékenységet minden használat után ismételje meg!
FONTOS: 5 percnyi folyamatos használat után mindig pihentesse a készüléket 10 percig!
• A készülék legyen áramtalanítva és a sebességszabályozó álljon a "0" feliratnál!
• Az egyik kezével fogja meg a készüléket, a másik kezével a habverő/tésztagyúró keverőszárat, és illessze be a fogazott részt a megfelelő helyre. A másik habverővel/tésztagyúróval ismételje meg a műveletet!
• Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba!
• Helyezze a habverőket/tésztagyúrókat a keverék közepébe!
• Állítsa a sebességszabályozót "1" fokozatba, majd az eljáráshoz szükséges sebességre!
• Ha keverés közben nagyobb sebességre van szüksége, rövid ideig használhatja a turbó fokozatot (legfeljebb 1 percig)!
• A keverés befejezésével állítsa a kapcsolót a "0" fokozatra, és várja meg, míg a keverőszárak forgása teljesen megszűnik!
• Áramtalanítsa a készüléket!
• A kioldó gomb megnyomásával távolítsa el a habverőket/tésztagyúrókat!
• Törölgesse meg a készülék törzsét, és mossa el a keverőszárakat!

Olvasd el a szöveget, majd keretezd be a megfelelő választ!
A fenti szöveg:

a) A kézi mixer reklámszövege.
b) A kézi mixer műszaki rajza és szerelési utasítása.
c) A kézi mixerről szóló tudományos leírás.
d) A kézi mixer használati utasítása.

Megoldás

d)

MNY.2.1.4. meg tudja nevezni az olvasott szöveg témáját, képes rövid tartalomismertetésre

Feladat

Az esőerdők irtása

Az esőerdőket jelenleg óriási mértékben irtják, ami az üvegházhatás egyik fő okozója. Az őserdők égetéses irtása során az égéssel nagy mennyiségű szén-dioxid jut a levegőbe. Amikor az erdőket kivágják és fölégetik, az elraktározott szén szén-dioxid formájában kerül vissza a levegőbe. Az utóbbi 10-15 év során átlagosan évente 1 milliárd tonnával kerül több szén-dioxid a légkörbe. Az erdőirtás miatt keletkezett szén-dioxid mennyiségét a légkör teljes szén-dioxid mennyiségének egyharmadára becsülik. Tudvalevő, hogy a szén-dioxid koncentrációjának megnövekedése az üvegházhatás egyik kiváltója.
A Földre a Nap hőenergiát sugároz. Az energia egy részét a Föld elnyeli, más részét újra kisugározza a világűr felé. Mindez a légkörön át történik. A Föld által elnyelt és a világűr felé kisugárzott energia évi mérlege nulla. Az üvegházhatású gázok - ezek közé tartozik a szén-dioxid is - egyfajta falat alkotnak a Föld felszíne és a világűr közt, visszaverve a világűr felé kisugárzódó energiát, ezzel melegedést okozva. Vagyis "lefelé" átengedik a napsugárzást, de nem engedik át a földfelszínről "felfelé" haladó hősugárzást.
Az esőerdő fái a csapadékképzésben is fontos szerepet játszanak, ugyanis a gyökereiken keresztül magukba szívott talajvizet folyamatosan párologtatják. Az ebből keletkező esőfelhők az egész Földön szétterülnek, például még Észak-Európa fölé is eljutnak. Az esőerdők irtásával a nekik köszönhető csapadék- és felhőképződés is elvész a Föld számára, ami tovább növeli az üvegházhatást, ezzel együtt pedig hozzájárul a globális felmelegedéshez.
Az erdőirtás a fakitermelés, a mezőgazdasági területek növelése, az urbanizáció növekedése miatt világszerte gyorsul. A trópusi esőerdők égetése nemcsak az adott területen vezet ökológiai katasztrófához, hanem a felszabaduló szén-dioxid nagyban hozzájárul a globális felmelegedési válsághoz.
A világméretű ökológiai katasztrófa elkerülése érdekében le kellene állítani a további erdőirtást.

1. Mi az előző szöveg témája?
___________________________________________________________________

2. Ismertesd röviden a tartalmát!
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Megoldás

1. Értékelés: A témára vonatkozóan: fontos az esőerdők irtásának megemlítése, ezenkívül az annak hatására vonatkozó megállapítás (globális felmelegedés), esetleg a kettő kölcsönhatásának kiemelése.
2. A tartalmi ismertető tartalmazza a következő összefüggéseket/elemeket: esőerdő - megnövekedett szén-dioxid, kevesebb eső - üvegházhatás - globális felmelegedés. Esetleg kitérhet az esőerdők kiirtásának okaira is.

MNY.2.1.5. a tankönyvben, munkafüzetben lévő szómagyarázatokat segítség nélkül értelmezi

Feladat

Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget és a szómagyarázatokat! Hogyan értelmezed a szövegben a lúdbőrös és a stiláris szavakat?

Gépünk alig emelkedett fel a Charles de Gaulle repülőtérről, máris közeledünk Európa határához. A felszakadozó felhők alól előtűnik Franciaország normandiai partszegélye, sárga "talapzata" - aztán egy darabka Anglia, aztán a tenger lúdbőrös végtelenje…
Előttünk-fölöttünk ég és víz közös kékjében szinte mozdulatlanul lángol hat órán keresztül a nap. Futunk a világosság mezejében! Gépünk 12-kor emelkedett fel, s kettőkor már Bostonban landolunk. Tér, idő és sebesség boszorkányos összjátékát követve.
Amerikának ebben az északnyugati csücskében a legkevésbé érzi az utas a hirtelen kontinensváltozást, legalábbis "stilárisan" nem. Boston nyugodtan lehetne afféle amerikanizált angliai nagyváros. Ugyanazok a vörös téglából épült házak, házsorok fogadnak, mint Londonban. Legfeljebb a hatásuk más, nyersebb és személytelenebb.
Az igazi meglepetés, az igazi döbbenet: New York. Szép vagy rút? Vonzó vagy riasztó? Ma sem tudom. Valósága ezervoltos valóság és ezerszeres erejű álom.

(Pilinszky János: Amerikai képeslap, részletek)

Szómagyarázat:

stiláris: nyelvi stílussal kapcsolatos, stílusbeli
lúdbőr/libabőr: a libahúson levő bőr, borzongó embernek apró dudorokkal sűrűn borított bőre
lúdbőrös/libabőrös: a libabőr tüneteit mutató

a) lúdbőrös (a tenger végtelenje)
___________________________________________________________________
b) stilárisan (nem érzi a hirtelen kontinensváltozást)
___________________________________________________________________

Megoldás

c) Hullámzó, mozgó, haladó, az ismeretlentől való borzongásra utaló stb. (többféle megfogalmazás elfogadható).
d) Nincs jelentős változás, hirtelen stílustörés, az európai nagyvárosok stílusához hasonló stb. (többféle megfogalmazás elfogadható).

MNY.2.1.6. felismeri a szöveg műfaját, közlésmódját és stílusát

Feladat

Olvasd el Petőfi Sándor Kerényi Frigyesnek címzett úti levelét! Húzd alá a szövegben a leíró részeket!

Szalonta, június 7. 1847.
Szatmáron, Nagykárolyon, az Érmelléken és Nagyváradon keresztül Szalontára értem e hónap elsején. Utamról nem sok jut eszembe. Szatmár és Károly között van Majtény. Kis falu, de környéke nevezetes: itt volt Rákóczi utolsó csatája. Egy verset írtam az egykori csatatéren, melynek vége ez: "elmondtam legszörnyűbb átkomat s elsírtam legszentebb könnyemet." Úgy volt, átkozódtam és sírtam. Az Érmellék kellemes, szelíd völgy, a hegyoldalon ama híres bortermő szőlők, a hegy alatt pedig gazdag szántóföldek. Székelyhídon etettünk, éppen azon fogadóban, hol 1843-ban mint színész játszottam hatodmagammal. Megnéztem a nagy ivószobát is, hol színpadunk állott. Halovány, örömtelen, száraz ködalakok vettek körül, [...] itt töltött napjaim szellemei. Hosszan beszélgettem velök, beszédünk komoly, merengő volt, csak néha mosolyogtam bágyadtan, fájdalmasan. Szomorú, nagyon szomorú időkről beszélgettünk.

Megoldás

Szalonta, június 7. 1847.

Szatmáron, Nagykárolyon, az Érmelléken és Nagyváradon keresztül Szalontára értem e hónap elsején. Utamról nem sok jut szembe. Szatmár és Károly között van Majtény. Kis falu, de környéke nevezetes: itt volt Rákóczi utolsó csatája. Egy verset írtam az egykori csatatéren, melynek vége ez: "elmondtam legszörnyűbb átkomat s elsírtam legszentebb könnyemet." Úgy volt, átkozódtam és sírtam. Az Érmellék kellemes, szelíd völgy, a hegyoldalon ama híres bortermő szőlők, a hegy alatt pedig gazdag szántóföldek. Székelyhídon etettünk, éppen azon fogadóban, hol 1843-ban mint színész játszottam hatodmagammal. Megnéztem a nagy ivószobát is, hol színpadunk állott. Halovány, örömtelen, száraz ködalakok vettek körül, [...] itt töltött napjaim szellemei. Hosszan beszélgettem velök, beszédünk komoly, merengő volt, csak néha mosolyogtam bágyadtan, fájdalmasan. Szomorú, nagyon szomorú időkről beszélgettünk.

MNY.2.1.8. adott szempontok szerint válogató olvasással képes adatokat kiszűrni a szövegből és szövegközi összefüggéseket keresni

Feladat

Az esőerdők irtása

Az esőerdőket jelenleg óriási mértékben irtják, ami az üvegházhatás egyik fő okozója. Az őserdők égetéses irtása során az égéssel nagy mennyiségű szén-dioxid jut a levegőbe. Amikor az erdőket kivágják és fölégetik, az elraktározott szén szén-dioxid formájában kerül vissza a levegőbe. Az utóbbi 10-15 év során átlagosan évente 1 milliárd tonnával kerül több szén-dioxid a légkörbe. Az erdőirtás miatt keletkezett szén-dioxid mennyiségét a légkör teljes szén-dioxid mennyiségének egyharmadára becsülik. Tudvalevő, hogy a szén-dioxid koncentrációjának megnövekedése az üvegházhatás egyik kiváltója.
A Földre a Nap hőenergiát sugároz. Az energia egy részét a Föld elnyeli, más részét újra kisugározza a világűr felé. Mindez a légkörön át történik. A Föld által elnyelt és a világűr felé kisugárzott energia évi mérlege nulla. Az üvegházhatású gázok - ezek közé tartozik a szén-dioxid is - egyfajta falat alkotnak a Föld felszíne és a világűr közt, visszaverve a világűr felé kisugárzódó energiát, ezzel melegedést okozva. Vagyis "lefelé" átengedik a napsugárzást, de nem engedik át a földfelszínről "felfelé" haladó hősugárzást.
Az esőerdő fái a csapadékképzésben is fontos szerepet játszanak, ugyanis a gyökereiken keresztül magukba szívott talajvizet folyamatosan párologtatják. Az ebből keletkező esőfelhők az egész Földön szétterülnek, például még Észak-Európa fölé is eljutnak. Az esőerdők irtásával a nekik köszönhető csapadék- és felhőképződés is elvész a Föld számára, ami tovább növeli az üvegházhatást, ezzel együtt pedig hozzájárul a globális felmelegedéshez.
Az erdőirtás a fakitermelés, a mezőgazdasági területek növelése, az urbanizáció növekedése miatt világszerte gyorsul. A trópusi esőerdők égetése nemcsak az adott területen vezet ökológiai katasztrófához, hanem a felszabaduló szén-dioxid nagyban hozzájárul a globális felmelegedési válsághoz.
A világméretű ökológiai katasztrófa elkerülése érdekében le kellene állítani a további erdőirtást.
Keresd ki a szövegből! Válaszolj a kérdésekre!

1. Mi történik a napsugárral, amikor a Földre érkezik?

a) _____________________________________________________________
b) _____________________________________________________________
2. Mennyi az elnyelt és visszasugárzott energia évi mérlege?
____________________________________________________________
3. Mi történik, ha megbomlik ez az egyensúly?
____________________________________________________________
4. A szöveg alapján magyarázd meg, mit jelent a globális felmelegedés kifejezés!
_____________________________________________________________

Megoldás

1. a) Elnyeli a Föld.
b) A Föld kisugározza a világűrbe.
2. Nulla.
3. Üvegházhatás jön létre. Ehhez a következő elemek összekapcsolására van szükség: nemcsak az adott területen; hanem… nagyban hozzájárul a globális felmelegedési válsághoz; világméretű.
4. Az egész Földre kiterjedő felmelegedés.

 

Feladat

Olvasd el figyelmesen a szöveget, majd felelj a kérdésre: Mit jelent medvést játszani?
A Vackor medvést játszik című költemény úgy indul, hogy Kormos István általánosságban jellemzi, Vackor épp hol tartózkodik, mit csinál. A verstörténet a Balaton partján játszódik, mókásan-tréfásan festi meg a költő a történet körülményeit, helyszínét. Itt is, mint majdnem minden Vackor-darabban, a halmozás, a metafora, a megszemélyesítés, a rím- és motívumismétlés, valamint a hang- és hangulatfestés eszközeivel találkozhatunk: "a szél a vitorlákat / fújja, / fújja; / és a túlsó parton nagy-nagy / hegyek állnak, / akik csöndben, / mozdulatlan / a Balatonra vigyáznak." A verstörténet sodra a játék, a fesztelen, önfeledt játszadozás - a megfestett helyzet- és tájképiség mellett ez uralhatja a gyermek fantáziavilágát a költemény elejének olvastán.
Az ötlet trükkje az, hogy egy medvének (mackónak) kell medvést játszania. Ezt tekinthetjük akár versmagnak is, az ebből kibontakozó, újabb szálon szövődő történést pedig jellemezhetjük akár játékos belemélyedésként is a szituáció és az önmagaság (ezúttal medveség) megélésébe, amely ugyanakkor utánzó képességek próbatételét igényli a gyermekolvasó részéről.

(Valastyán Tamás nyomán)

Karikázd be a helyes felelet előtti betűt!
a) a mókásan-tréfásan megfestett balatoni körülmények részletes és hangulatos bemutatása,
b) a halmozás, a jelző, a metafora, a megszemélyesítés és más alakzatok általános alkalmazása,
c) az olvasót is próbára teszi, hogy a medvének kell ezt játszania, önmaga medveségét megélnie,
d) más állatok játszanak medvét, utánozzák a medvék önfeledt, ötletes és sodró játszadozását.

Megoldás

c)

MNY.2.1.10. képes a táblázatok, grafikonok, diagramok áttekintésére és értelmezésére

Feladat

Vizsgáld meg az alábbi táblázatot, és válaszolj a kérdésre!

Mód

Idő

Személy

Igei állítmány

Névszói állítmány

Névszói-igei állítmány

Kijelentő

Jelen

3.

Pista dolgozik.
Testvérei is dolgoznak.

A diák szorgalmas.

-

2.

Te is dolgozol.
Ti is dolgoztok.

-

Te szorgalmas vagy.

1.

Én is dolgozom.
Mi is dolgozunk.

-

Én szorgalmas vagyok.

Múlt

 

 

-

A diák szorgalmas volt.

Jövő

 

 

-

A diák szorgalmas lesz.

Feltételes

 

 

-

A diák szorgalmas (lett) volna.

Felszólító

 

 

-

A diák szorgalmas legyen.

Írd ki a táblázatból a kijelentő módú, jövő idejű névszói-igei állítmányt szemléltető példamondatot!
_______________________________________________________________________

Megoldás

A diák szorgalmas lesz.

 

2. SZÖVEGALKOTÁS (ÍRÁSBELI)

A SZÖVEGALKOTÁS (ÍRÁSBELI) részterületein a tanuló:

MNY.2.2.1. képes koherens, egyedi, kreatív szöveg összeállítására

Feladat

Képzeld el, hogy hajótörött vagy egy lakatlan szigeten. Írj egy levelet, amelyet palackba zársz, és küldeményedet a tengerre bízod!

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
 

Megoldás

Kritérium: kreatív szövegalkotás, megfelelő stílus és szóhasználat, nyelvhelyességi szempontból elfogadható, hibátlan helyesírású, megfelelő terjedelmű szöveg.

MNY.2.2.2. képes hír, beszámoló és jelentés összeállítására,

Feladat

Állíts össze képzeletbeli jelentést az állatművésszel történtekről, amelyet elektronikus úton is szétküldhetsz! Jelentésedben egyéni módon utalj az aláhúzott mondatra, az állatművész érvelésére! A jelentés körülményeit és a címzettet te válaszd meg!

Szakmai önérzet

Engem kemény fából faragtak!

Tudok magamon uralkodni.

Nem látszott rajtam semmi, pedig hosszú évek szorgalmas munkája, tehetségem elismerése, egész jövőm forgott kockán.

- Állatművész vagyok - mondtam.
- Mit tud? - kérdezte az igazgató.
- Madárhangot utánzok.
- Sajnos - legyintett -, ez kiment a divatból.
- Hogyhogy? A gerle búgása? A nádiveréb cserregése? A fürj pitypalattyolása? A sirály vijjogása? A pacsirta éneke?
- Passzé - mondta unottan az igazgató.

Ez fájt. De azt hiszem, nem látszott rajtam semmi.

(Örkény István)

Jelentés: _______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

 

Megoldás

Kreatív, frappáns szövegalkotás a kritérium. A tanulónak ismernie kell a jelentésről tanultakat. Utalnia kell a kijelölt mondatra.

MNY.2.2.3. képes rövidebb és/vagy egyszerűbb szöveg rezüméjének összeállítására

Feladat

Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, és állíts össze egy rövid hírszöveget az adott témáról! A hírt konkrét szituációhoz kötheted. Címet is adj a szövegnek!

Gépünk alig emelkedett fel a Charles de Gaulle repülőtérről, máris közeledünk Európa határához. A felszakadozó felhők alól előtűnik Franciaország normandiai partszegélye, sárga "talapzata" - aztán egy darabka Anglia, aztán a tenger lúdbőrös végtelenje…
Előttünk-fölöttünk ég és víz közös kékjében szinte mozdulatlanul lángol hat órán keresztül a nap. Futunk a világosság mezejében! Gépünk 12-kor emelkedett fel, s kettőkor már Bostonban landolunk. Tér, idő és sebesség boszorkányos összjátékát követve.
Amerikának ebben az északnyugati csücskében a legkevésbé érzi az utas a hirtelen kontinensváltozást, legalábbis "stilárisan" nem. Boston nyugodtan lehetne afféle amerikanizált angliai nagyváros. Ugyanazok a vörös téglából épült házak, házsorok fogadnak, mint Londonban. Legfeljebb a hatásuk más, nyersebb és személytelenebb.
Az igazi meglepetés, az igazi döbbenet: New York. Szép vagy rút? Vonzó vagy riasztó? Ma sem tudom. Valósága ezervoltos valóság és ezerszeres erejű álom.

(Pilinszky János: Amerikai képeslap, részletek)

A hírszöveg címe:_______________________________________________________________________

Állíts össze a fenti szöveg alapján egy rövid hírszöveget!
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 

Megoldás

A hír összeállításában a tanult műfaji jegyeket és a kreativitást értékeljük. A cím találékonyságára és a tömörségre különösen figyelünk. Pl. Ezervoltos tapasztalat, Lúdbőrös végtelen, Ezerszeres Amerika-álom, Felhőkarcoló és boszorkányos sebesség, Futás a világosságba, Európa határán stb. A szituáció megközelítése ugyancsak fontos szempont, pl. az olimpiai vagy a világbajnok csapat megérkezik, a színházi társulat vendégszerepel New Yorkban, gazdasági tárgyalásra vagy ifjúsági találkozóra kerül sor stb.

MNY.2.2.4. ismeri a szóbeli és írásbeli közlés alapvető kritériumait

Feladat

Olvasd el a mondatokat!

A medve bánatos.
A medve erdőt cserélt.
A medvét bocsok veszik körül.
A medvét mézvágy hajtja.
A medve csalódottan néz maga elé.
A medve pipacsot tűz az egyik medvegyerek füle mögé.
A medve csak medve módra álmodozik.
A medvebocsok békésen játszadoznak a fa alatt.
A medve látja, hogy nincs oka búslakodásra.

a) Szerkessz szöveget a rendezetlen mondatokból! A mondatokon ne változtass, csak a sorrenden (kötőszókat adhatsz hozzá)! Írd le a szöveget!
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

b) Adj címet a szövegnek!
_____________________________________________________________
 

Megoldás

Többféle megoldás elfogadható. a) Pl.: A medvét mézvágy hajtja. A medve erdőt cserélt. A medve csalódottan néz maga elé. A medve csak medve módra álmodozik. A medvét bocsok veszik körül. A medvebocsok békésen játszadoznak a fa alatt. A medve látja, hogy nincs oka búslakodásra. A medve pipacsot tűz az egyik medvegyerek füle mögé.
b) Pl. Medveálom, Bocs, pipacsos stb.

MNY.2.2.5. ismeri és legtöbb esetben alkalmazza a helyesírási alapelveket, valamint a legfontosabb helyesírási szabályokat. (Helyesen jelöli a hangkapcsolatokat a részleges hasonulás, az írásban jelölt teljes hasonulás és az összeolvadás eseteiben, a tulajdonnevekre vonatkozó helyesírási szabályokat tudatosan alkalmazza. Helyesen írja a személyneveket, az állatneveket, a címeket, a márkaneveket, az intézményneveket és a földrajzi nevek egyszerűbb eseteit. Az igekötős igék, a névutós szerkezetek egybe- és különírását, az -i képzős melléknevek egyszerűbb eseteit nem téveszti el.)

Feladat

Melyik tulajdonnév írásmódja hibás? Karikázd be a megfelelő betűt!

a) Duna-part
b) Duna melléki
c) Duna Tisza csatorna
d) Duna Menti Erőmű Rt.

 

Megoldás

c)

MNY.2.2.6. jártas a vázlatkészítésben

Feladat

Az esőerdőket jelenleg óriási mértékben irtják, ami az üvegházhatás egyik fő okozója. Az őserdők égetéses irtása során az égéssel nagy mennyiségű szén-dioxid jut a levegőbe. Amikor az erdőket kivágják és fölégetik, az elraktározott szén szén-dioxid formájában kerül vissza a levegőbe. Az utóbbi 10-15 év során átlagosan évente 1 milliárd tonnával kerül több szén-dioxid a légkörbe. Az erdőirtás miatt keletkezett szén-dioxid mennyiségét a légkör teljes szén-dioxid mennyiségének egyharmadára becsülik. Tudvalevő, hogy a szén-dioxid koncentrációjának megnövekedése az üvegházhatás egyik kiváltója.
A Földre a Nap hőenergiát sugároz. Az energia egy részét a Föld elnyeli, más részét újra kisugározza a világűr felé. Mindez a légkörön át történik. A Föld által elnyelt és a világűr felé kisugárzott energia évi mérlege nulla. Az üvegházhatású gázok - ezek közé tartozik a szén-dioxid is - egyfajta falat alkotnak a Föld felszíne és a világűr közt, visszaverve a világűr felé kisugárzódó energiát, ezzel melegedést okozva. Vagyis "lefelé" átengedik a napsugárzást, de nem engedik át a földfelszínről "felfelé" haladó hősugárzást.
Az esőerdő fái a csapadékképzésben is fontos szerepet játszanak, ugyanis a gyökereiken keresztül magukba szívott talajvizet folyamatosan párologtatják. Az ebből keletkező esőfelhők az egész Földön szétterülnek, például még Észak-Európa fölé is eljutnak. Az esőerdők irtásával a nekik köszönhető csapadék- és felhőképződés is elvész a Föld számára, ami tovább növeli az üvegházhatást, ezzel együtt pedig hozzájárul a globális felmelegedéshez.
Az erdőirtás a fakitermelés, a mezőgazdasági területek növelése, az urbanizáció növekedése miatt világszerte gyorsul. A trópusi esőerdők égetése nemcsak az adott területen vezet ökológiai katasztrófához, hanem a felszabaduló szén-dioxid nagyban hozzájárul a globális felmelegedési válsághoz.
A világméretű ökológiai katasztrófa elkerülése érdekében le kellene állítani a további erdőirtást.

Állítsd össze a fenti szöveg vázlatát!
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

 

Megoldás

Ismerje fel, és különítse el a szöveg lényeges szerkezeti részeit!

 

3. NYELVI SZINTEK GRAMMATIKÁJA, JELENTÉSTAN, A NYELV RÉTEGZŐDÉSE, A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE

A NYELVI SZINTEK GRAMMATIKÁJA részterületein a tanuló felismeri az alábbi nyelvtani jelenségeket:

MNY.2.3.1. felismeri a magas és mély magánhangzókat

Feladat

A mássalhangzók ugyanazok, csak a magánhangzók térnek el a következő szavakban. Az egyik alakban csak magas, a másikban csak mély hangok szerepelnek. Egészítsd ki a hiányzó hangokat!
Pl. szuszog - sziszeg

ballag   - b__ll__g,       ny__rg__l - nyergel,      d__r__mb__l - dörömböl,
l__b__g - lobog

Megoldás

ballag - billeg, nyargal - nyergel, dorombol - dörömböl, libeg - lobog

 

MNY.2.3.2. felismeri és megnevezi a részleges hasonulás, a teljes hasonulás és az összeolvadás egyszerűbb eseteit

Feladat

Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget! Írd a táblázat megfelelő helyére a kiemelt szavakat!

A tiszavirág valójában igen kevés ideig él, mindössze néhány órát. A fejlődése azonban hosszú ideig tart. A kifejlett állat vízbe bocsátja petéit. A peték ragadós burokkal tapadnak az iszaphoz vagy a kövekhez.

írásban jelölt teljes hasonulás

 

részleges hasonulás

 

összeolvadás

 

Megoldás

 

írásban jelölt teljes hasonulás

burokkal

részleges hasonulás

azonban

összeolvadás

bocsátja

MNY.2.3.3. fölismeri és megnevezi az alapszófajokat, a határozószókat és az igeneveket

Feladat

Elemezd szófajilag az alábbi mondatot! Írd a vonalra a szófaj nevét!

A földrengésben a tengerparti nyaralók nagy része elpusztult.

a ___________________________
földrengésben _________________
tengerparti ___________________
nyaralók _____________________
nagy ________________________
része _______________________
elpusztult ____________________

Megoldás

a - (határozott) névelő
földrengésben - főnév
tengerparti - melléknév
nyaralók - főnév
nagy - melléknév
része - főnév
elpusztult - (igekötős) ige

 

Feladat

Keresd ki a főnévi igenevet! Karikázd be a helyes válasz előtti betűt!
Jókai így felelt: "Nem tudom leírni, mert már láttam."

a) láttam
b) tudom
c) leírni
d) felelt

Megoldás

c)

MNY.2.3.4. ismeri a szótő+toldalékok fogalmát

Feladat

Milyen toldalékokat fedeztél fel a szerzőktől szóban? Karikázd be a helyes válasz előtti betűt!

a) jel + rag
b) rag + jel
c) jel + jel
d) rag + rag

Megoldás

3. a)

MNY.2.3.5. fölismeri és megnevezi a szóelemek könnyebb elemeit

Feladat

Nevezd meg az alábbi szavak elemeit!

a)

ház

+

-ban

 

______________

 

_______________

 

b)

zseb

+

óra

 

______________

 

_______________

 

 

c)

ablak

+

(o)

+

-k

______________

 

_______________

 

_________________

Megoldás

a) szótő + rag
b) előtag + utótag
c) szótő + kötőhangzó + jel

MNY.2.3.6. felismeri az egyszerű és összetett szavakat, és megnevezi fajtáit

Feladat

1. Csoportosítsd a képzett és az összetett szavakat!

szemű, gyöngyszem, borsószem, szemorvos, szemtelen, szempillafesték, szemlélhet, szembogár, szemceruza, szemez, szemüveg, szemecske, pápaszem, szemüveglencse, szemtelenség, láncszem

Képzett szavak

Összetett szavak

 

 

 

 

2. Emeld ki a többszörösen összetett szavakat!

____________________________________________________________________________________

 

Megoldás

1. Képzett szavak: szemű, szemtelen, szemlélhet, szemez, szemecske, szemtelenség
Összetett szavak: gyöngyszem, borsószem, szemorvos, szempillafesték, szembogár, szemceruza, szemüveg, pápaszem, tengerszem, szemüveglencse
2. szempillafesték, szemüveglencse

MNY.2.3.7. ismeri a szótárak és kézikönyvek használati módját

Feladat

Melyik szótárban találod meg a nevet szó rokon értelmű megfelelőit? Húzd alá a megfelelő választ!

a) Szinonima szótár
b) Értelmező kéziszótár
c) Helyesírási szótár

 

Megoldás

a)

MNY.2.3.8. meg tudja különböztetni az egyszerű és az összetett mondatok fajtáit

Feladat

Állapítsd meg az összetett mondatok fajtáját (alárendelőek vagy mellérendelőek)! Válaszod írd is le!

A családi harmóniának akkor lehetsz legokosabb előmozdítója, ha mindent ráhagysz szüleidre. ____________________ És időnként csinálsz szódát, vagy elhozod a testvéredet az óvodából. ____________________

Megoldás

alárendelő mondat
mellérendelő mondat

MNY.2.3.9. fel tudja ismerni és megnevezni a beszélő szándéka szerint elkülönülő mondatokat

Feladat

Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatokat!

Jaj, de nehéz a matematika!
Bárcsak meg tudnám tanulni a matematikát!
Nem értem a matematikát!

a) Húzd alá a felkiáltó mondatokat!

b) Mi jellemzi a felkiáltó mondatot! Egészítsd ki a vázlatot!

A felkiáltó mondattal elsősorban _____________________ fejezzük ki.
A felkiáltó mondat hanglejtése ___________________________.

 

Megoldás

a) Jaj, de nehéz a matematika!
Nem értem a matematikát!

b) A felkiáltó mondattal elsősorban érzelmeinket (indulatainkat) fejezzük ki.
A felkiáltó mondat hanglejtése enyhén ereszkedő.

MNY.2.3.10. felismeri és megnevezi a mondatokat logikai minőségük szerint (állító, tagadó)

Feladat

Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatokat!

Gizinek nincs szüksége segítségre.
Peti nem akarta megtudni az eredményeket.
A tanár nem szokott elkésni az iskolából.

a) Karikázd be a tagadást kifejező módosítószókat a mondatokban!
b) Írjátok le még egyszer az utolsó mondatot, de most úgy, hogy a határozót tagadjátok!

______________________________________________________________________________

Megoldás

a) nem, nem
b) A tanár nem az iskolából szokott elkésni.

MNY.2.3.11. mondatelemzéskor fölismeri és megnevezi a következő szintagmákat: predikatív szerke­zet (igei állítmány, határozott alany), tárgyas szerkezet, határozós szerkezet (hely-, idő-, mód-, eszköz-, társ-), jel­zős szerkezet (minőség-, mennyiség-, birtokos)

Feladat

Keresd meg a következő mondatokban az alany-állítmányi (predikatív) szószerkezetet! Írd a megfelelő helyre, majd nevezd is meg fajtájukat!

a) Apám szájából szép volt az igaz.

alany: _____________________,

fajtája: __________________

állítmány: __________________,

fajtája: __________________

b) Nem hiszem el.

alany: _____________________,

fajtája: __________________

állítmány: __________________,

fajtája: __________________

Megoldás

 

a/alany: az igaz

fajtája: határozott

állítmány: szép volt

fajtája: névszói-igei

 

 

b/alany: (én)

fajtája: rejtett

állítmány: nem hiszem el

fajtája: igei

 

A JELENTÉSTAN részterületein a tanuló felismeri az alábbi jelenségeket:

MNY.2.3.12. fölismeri és megnevezi az egyjelentésű, a többjelentésű, az azonos alakú és a rokon értelmű szavakat a jel és a denotátum viszonya alapján

Feladat

Karikázd be, mi a humor forrása a Romhányi Józseftől származó sírfeliratban!

Zebra:
Tévedés áldozata vagyok.
Az elefánt átkelt rajtam gyalog.

a) rokon értelmű szó
b) hasonló alakú szó
c) azonos alakú szó
d) többjelentésű szó

Megoldás

d) többjelentésű szó

A NYELV RÉTEGZŐDÉSÉNEK részterületein a tanuló felismeri az alábbi nyelvtani jelenségeket:

MNY.2.3.13. felismeri, megnevezi a nyelvi rétegeket

Feladat

Készíts diáknyelvi értelmező szótárt! Az alábbi szavaknak írd le a köznyelvi és diáknyelvi jelentéseit!

 

Köznyelvi jelentése

Diáknyelvi jelentése

állati

 

 

puska

 

 

Megoldás

 

 

Köznyelvi jelentése

Diáknyelvi jelentése

állati

állatokhoz tartozó

nagyon jó

puska

kézi lőfegyver

tiltott iskolai segédeszköz

vagy hasonló jó megoldások.

MNY.2.3.14. felismeri, megnevezi a stílusrétegeket

Feladat

- Így ültünk akkor is - kezdte az apa. - Nagykovács Pál bátyám mesélt. Mikor ő Boszniába járt. Az okkupációkor. Hogy micsoda görbe hegyek vótak ott… Meg ilyesmit. Tanított. Hogy kell hadakozni a háborúba… De én nem arra ügyeltem, csak a begyes kisjányra, amék sehogy se akart olyan közel jönni, hogy megfoghassam a kis kezit… Úgy beült, jó távol a falig… Én meg nem akartam meg se moccanni. Hát csak hallgattam… A nagyapó meg csak mesélt, mesélt, retteneteseket, hogy beszorították üket eccer egy pajtába, osztán rájuk gyújtották, és a bosnyákok kint vótak tőtött puskával az udvaron… Még magam is megijedtem. Miatta. Csak azt gondoltam, hogy ki kellett neki szabadulni, ha most is itt ül, s mesél.
A szobában mindenki feszülten figyelt, vártak, hogy szabadult ki az öreg Nagykovács Pál fiatal korában a bosnyákok égő pajtájából. Még Juli is úgy meg vót illetődve, hogy odahúzódott a Jóskához. Egész testével ráborult, úgy hallgatta az apját. Igaz, a kályha se világított már megint. Elégett a rőzse, és a parázs már nem világít, kivált, hogy az akácfának nincs is parazsa.

Ültek a setétben.
- Mikor a legjobban drukkolunk, mi lesz má: ég a pajta, hogy gyün ki Nagykovács Pál belőle, kinyújtom a kezem a setétbe. Megfogom a kis Vicát… Haggya… Mán jó… Most mán azt se bánom, ha beleég az öreg…
Nevettek.

1. Olvasd el a fenti szöveget! Mely stílusfajtához tartozik? Keretezd be!

a) tudományos
b) szépirodalmi
c) publicisztikai

2. A párbeszédes részben főként milyen nyelvi réteghez tartozó szavakat találsz?

a) tájnyelvi
b) köznyelvi
c) szleng
d) irodalmi nyelvi

Megoldás

1. b)
2. a)

A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE részterületein a tanuló felismeri és megnevezi:
MNY.2.3.15. felismeri és megnevezi a nyelvtörténeti korszakokat

Feladat

Egészítsd ki a hiányzó adatokat!

Korszak

Mettől meddig?

 

a kezdetektől 896-ig

ómagyar kor

 

 

1526-1772

újmagyar kor

 

Megoldás

 

Korszak

Mettől meddig?

ősmagyar kor

 

 

896-tól (honfoglalástól) 1526-ig (mohácsi vészig)

középmagyar kor

 

 

1772 (magyar felvilágosodás) napjainkig

 

4. IRODALOM

Az IRODALOM részterületein a tanuló:

MNY.2.4.1. el tudja különíteni epikus művekben (a meséket és mítoszokat leszámítva) a mű időviszonyait (az elbeszélt időt; az elbeszélés idejét; az elbeszélt események időtartamát), valamint a befogadás idejét

Feladat

Állapítsd meg az előző szövegben az elbeszélt idő sorrendjét! Jelen - J, múlt - M, régmúlt - RM.

a) _____ A szobában mindenki feszülten figyelt, vártak, hogy szabadult ki az öreg Nagykovács Pál fiatal korában a bosnyákok égő pajtájából.
b) _____ Így ültünk akkor is. Nagykovács Pál bátyám mesélt.
c) _____ Mikor ő Boszniába járt. Az okkupációkor.
d) _____ Mikor a legjobban drukkolunk, mi lesz má: ég a pajta, hogy gyün ki Nagykovács Pál belőle, kinyújtom a kezem a setétbe.
e) _____ Nevettek.

Megoldás

a) __J___ A szobában mindenki feszülten figyelt, vártak, hogy szabadult ki az öreg Nagykovács Pál fiatal korában a bosnyákok égő pajtájából.
b) __M___ Így ültünk akkor is. Nagykovács Pál bátyám mesélt.
c) _RM___ Mikor ő Boszniába járt. Az okkupációkor.
d) __M___Mikor a legjobban drukkolunk, mi lesz má: ég a pajta, hogy gyün ki Nagykovács Pál belőle, kinyújtom a kezem a setétbe.
e) __J___ Nevettek.

MNY.2.4.2. felfedezi a cím, a műnem, a műfaj és a szereplő közötti összefüggéseket

Feladat

Olvasd el figyelmesen az alábbi részletet!

Október 12. Szerda.
Ezen a napon már olyan a vár, mint a rosta.
Harminckét napja, hogy lövik szünet nélkül, hol elöl, hol hátul, hol az egyik oldalon, hol a másikon.
A török ágyúgolyó annyi már a várban, hogy úton-útfélen botlanak bele. A parasztok nyírfaseprővel verik félre az apraját az útból, nehogy az ostrom alatt bukdossanak rajtuk. A nagyját az ágyúkhoz meg a falakra hordják.
Az Újbástya meg a földbástya között V betű alakú nyílás tátong a falon. A tömlöcbástya oldala leomlott a mélybe. A földbástya csupa lyuk, mint a darázsfészek. A Bolyky toronynak csak a két fala áll. A szeglettorony olyan, mint a fölülről földig odvas fa. Palánk csak itt-ott. A belső épületek is kidőlt-bedőlt, tetőtlen falak. A palotában csak épp három szoba lakható még, azokba is beesik az eső.

1. A részlet alapján nevezd meg a mű szerzőjét és címét!
Szező: ____________________________
Cím: ______________________________

2. A részlet első sorában olvasható dátumból hiányzik az évszám. Karikázd be az alábbiak közül a megfelelő évszám előtti betűt!
a) 1452
b) 1552
c) 1652

Megoldás

1. Gárdonyi Géza: Egri csillagok

2. b) 1552

 

Feladat

Pótold a táblázat hiányzó részeit!

SZERZŐ

A MŰ CÍME

MŰFAJA

Arany János

 

életkép

 

János vitéz

 

 

Tüskevár

 

ismeretlen

Kőmíves Kelemenné

 

 

Az utolsó nomád pulijai

riport

Nick Hornby

 

esszé

 

Megoldás

Családi kör
Petőfi Sándor, elbeszélő költemény
Fekete István, regény
ballada
Németh István
Csak egy újabb szombat

MNY.2.4.3. a szövegrészletek, a hősök és a helyzetek alapján felismeri a műnemet és a műfajt

Feladat

Olvasd el figyelmesen a szöveget!

1. Mely műfajokhoz és műnemhez kötődnek Grendel Lajos szerint Tolnai Ottó versciklusai? Nevezd meg a két műfajt és azt a műnemet, amelybe az adott két műfaj tartozik!

Tolnai Ottó korai költészete a 20. századi líra széles skáláján szólal meg. Verseinek uralkodó tónusát az élőbeszéd spontaneitására való ráhangolódás határozza meg, továbbá a versmondatok fellazítása, a merész képzettársítások, az írásjelek és a rím kiküszöbölése.
Az életmű további szakaszában, különösen a kilencvenes évektől, bár a nyelv, a versbeszéd alapjaiban nem változik, egy mikrorészletekben mérhetetlenül gazdag magánmitológiát épít fel, szűkebb pátriájának, Észak-Bácskának valóságelemeiből, ha úgy tetszik, a vidék vidékéből. A ciklusteremtés szándéka korábban sem volt idegen művészi világától, ezekben a kötetekben azonban egy lehetséges regény töredékeivé állnak össze a szövegek, melyeket egy-egy regényfőszereplőnek is tekinthető személy (Wilhelm, Csáth Géza) és a mindegyikben azonos epikai tér forraszt össze. Wilhelm amolyan falubolondja, alakja és az őt körülvevő figurák megközelítése lefokozó, a szöveg anekdotaszerű.

(Grendel Lajos nyomán)

Műfaj: __________________________ ______________________ Műnem: ______________________

2. Nevezz meg egy versciklust! A szerző nevét és a ciklus címét írd a vonalra!

____________________________________________________________________________________

 

Megoldás

1. Regény (egy lehetséges regény töredékei) és anekdota. Műnem: epika
2. Pl. Tolnai Ottó: Wilhelm-dalok (a szövegből), Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszai stb.

 

Feladat

Olvasd el figyelmesen az alábbi részletet!

Az idő szép verőfényes volt, s a fahordás is úgy megindult, hogy alig győztem kormányozni a sok szekeres embert, aki mind kevesebbet akart a kiszabott árnál fizetni, de többet akart a rendesnél a szekérre rakni. Az én emberem is visszajött, vagyis ama szekeres, aki a bútorzatot hozta volt, s akinek fát ígértem olvasmányok ellenében. A tarisnyájából néhány könyvet és füzeteket vett elé, s így szólt:
- Ez sok fát ér, hé!
Azt feleltem neki, hogy várjon, amíg mindenki elmegy, mert meg akarom apróra nézni a lelki táplálékot. Valójában azonban marasztottam a végire, mert mások előtt nem akartam vásárolni véle. Amikor aztán mindenki elment, megnéztem a könyveket.

(Tamási Áron: Ábel a rengetegben)

A részlet alapján határozd meg a szöveg műnemét és műfaját!
Műneme: _______________________
Műfaja: ________________________

 

Megoldás

Műneme: epika
Műfaja: regény

MNY.2.4.4. megkülönbözteti az átmeneti műfajokat (ballada)

Feladat

Rózsa Sándor Bársony lovát nyergeli,
Harminchárom lovas zsandár keresi;
Rózsa Sándor se veszi ezt tréfára,
Felugrik a Bársony nevü lovára.

- Korcsmárosné, adjon isten jó napot!
Nem jártak itt magyar lovas zsandárok?
- Nem jártak itt magyar lovas zsandárok,
Most mentek el a szegedi betyárok.

- Korcsmárosné, töltsön bort a kupába,
Szolgálóját küldje ki istrázsára!
Szolgálója fut be egyszer nagy ijedve:
- Kilenc zsandár jő fel ezen sietve! -

Rózsa Sándor se veszi ezt tréfára,
Kiugrik a kamarici pusztába;
Lova lába megbotlik egy gödörbe,
Ott fogták el Rózsa Sándort fektébe.

- Azon kérem zsandárkáplár uramot:
Szabaditsa bár a jobbik karomot! -
De a káplár nem hallgatott szavára,
Mind a kilenc belelőtt a karjába.

Rózsa Sándort viszik, viszik felfelé,
Kamarica gyászos kapuja felé.
Város, város, sárga város, de sárga!
Abba vagyon Rózsa Sándor bezárva.

Állapítsd meg, mi a műfaja a fenti szövegnek! Keretezd be a helyes választ!

a) műballada
b) népballada
c) hősi ének
d) elbeszélő költemény

Megoldás

b)

MNY.2.4.5. felismeri az irodalomtudományi szempontból vizsgált műfajokat (emlékirat, életrajz, önéletrajz, napló, útirajz, sci-fi, fantasy)

Feladat

József Attila: Curriculum vitae

1905-ben születtem, Budapesten, görögkeleti vallású vagyok. Apám - néhai József Áron - háromesztendős koromban kivándorolt, engem pedig az Országos Gyermekvédő Liga Öcsödre adott nevelőszülőkhöz. Itt éltem hétéves koromig, már ekkor dolgoztam, mint általában a falusi szegény gyerekek - disznópásztorkodtam. Hétesztendős koromban anyám - néhai Pőcze Borbála - visszahozott Budapestre, s beíratott az elemi iskola II. osztályába. Anyám mosással és takarítással tartott el bennünket, engem és két nővéremet. Házaknál dolgozott, odajárt reggeltől estig, s én szülői felügyelet nélkül iskolát kerültem, csibészkedtem. A harmadikos olvasókönyvben azonban érdekes történeteket találtam Attila királyról, és rávetettem magam az olvasásra. Nem csupán azért érdekeltek a hun királyról szóló mesék, mert az én nevem is Attila, hanem azért is, mert Öcsödön nevelőszüleim Pistának hívtak. A szomszédokkal való tanácskozás után a fülem hallatára megállapították, hogy Attila név nincsen. Ez nagyon megdöbbentett, úgy éreztem, hogy a létezésemet vonták kétségbe. Az Attila királyról szóló mesék fölfedezése, azt hiszem, döntően hatott ettől kezdve minden törekvésemre, végső soron talán ez az élményem vezetett el az irodalomhoz, ez az élmény tett gondolkodóvá, olyan emberré, aki meghallgatja mások véleményét, de magában fölülvizsgálja; azzá, aki hallgat a Pista névre, míg be nem igazolódik az, amit ő maga gondol, hogy Attilának hívják.
Kilencéves koromban kitört a világháború, egyre rosszabbul ment a sorunk. Kivettem a részemet az üzletek előtt való álldogálásokból - volt úgy, hogy este kilenc órakor odaálltam az élelmiszerüzem előtt várakozó sorba és reggel fél nyolckor, mikor már sorra kerültem volna, jelentették ki az orrom előtt, hogy nincs több zsír. Úgy segítettem anyámnak, ahogyan tudtam. Vizet árultam a Világ moziban. Fát és szenet loptam a Ferencvárosi pályaudvarról, hogy legyen fűteni valónk. Színes papírforgókat csináltam és árusítottam a jobb sorsban élő gyerekeknek. Kosarakat, csomagokat hordtam a vásárcsarnokban stb. 1918 nyarán Abbáziában üdültem a Károly király féle gyermeknyaraltatási akció jóvoltából. Anyám már betegeskedett, méhdaganata támadt, s ekkor én magam jelentkeztem a Gyermekvédő Ligánál - így rövid időre Monorra kerültem. Visszatérvén Budapestre újságot árultam, bélyegekkel, majd kék, fehér és postapénzzel kereskedtem, mint egy kis bankár. A román megszállás alatt kenyeresfiú voltam az Emke kávéházban.
1919 karácsonyán meghalt anyám. Gyámommá az árvaszék sógoromat, a most elhunyt Makai Ödön doktort nevezte ki. (…) Már megjelentek első verseim is, 17 éves koromban írt költeményeimet a Nyugat publikálta. Csodagyereknek tartottak, pedig csak árva voltam.
Keretezd be, mely műfajhoz tartozik a fenti szövegrészlet!
a) önéletrajz
b) levél
c) életrajz
d) emlékirat

Megoldás

a)

MNY.2.4.6. felismeri a következő alakzatokat: metafora, szimbólum, allegória, áthajlás

Feladat

A "képletes beszéd" paródiája fedezhető fel Varró Dániel Metró című versének következő két versszakában. Írd be a megfejtést (a kettős jelentésre utaló alakzat nevét) a kihagyott helyre! (A rímképlet segít a feladat megoldásában).

S míg kattog egyre távolabb
haladva lent a metró,
halkan kattog a bőr alatt
az ember szíve dettó.

Ó, bár ne kéne lógnia,
föladva minden elvét!
Ez itt egy …………,
ha nem tűnt volna fel még.

Megoldás

allegória

MNY.2.4.7. felismeri a motívumokat, a kompozíciót, a formai jegyeket, a hősök jellemét és a szereplők rendszerét, a párbeszédet, a monológot, belső monológot (önjellemző beszéd)

Feladat

- Így ültünk akkor is - kezdte a történetet az apa. - Nagykovács Pál bátyám mesélt. Mikor ő Boszniába járt. Az okkupációkor. Hogy micsoda görbe hegyek vótak ott… Meg ilyesmit. Tanított. Hogy kell hadakozni a háborúba… De én nem arra ügyeltem, csak a begyes kisjányra, amék sehogy se akart olyan közel jönni, hogy megfoghassam a kis kezit… Úgy beült, jó távol a falig… Én meg nem akartam meg se moccanni. Hát csak hallgattam… A nagyapó meg csak mesélt, mesélt, retteneteseket, hogy beszorították üket eccer egy pajtába, osztán rájuk gyújtották, és a bosnyákok kint vótak tőtött puskával az udvaron… Még magam is megijedtem. Miatta. Csak azt gondoltam, hogy ki kellett neki szabadulni, ha most is itt ül, s mesél.
A szobában mindenki feszülten figyelt, vártak, hogy szabadult ki az öreg Nagykovács Pál fiatal korában a bosnyákok égő pajtájából. Még Juli is úgy meg vót illetődve, hogy odahúzódott a Jóskához. Egész testével ráborult, úgy hallgatta az apját. Igaz, a kályha se világított már megint. Elégett a rőzse, és a parázs már nem világít, kivált, hogy az akácfának nincs is parazsa.
Ültek a setétben.
- Mikor a legjobban drukkolunk, mi lesz má: ég a pajta, hogy gyün ki Nagykovács Pál belőle, kinyújtom a kezem a setétbe. Megfogom a kis Vicát… Haggya… Mán jó… Most mán azt se bánom, ha beleég az öreg…
Nevettek.

1. Keretezd be, hányféle közlésmód található a fenti szövegben!

a) elbeszélő
b) leíró
c) párbeszéd

2. Kik a jelenbeli történet szereplői?

a) Nagykovács Pál
b) a bosnyákok
c) Juli
d) Jóska
e) az apa

3. Beszéde alapján jellemezd az apát!
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

 

Megoldás

1. a), c)
2. c), d), e)
3. Jó kedélyű, megértő, őszinte, egyszerű, de jószívű. De mindenfajta eredeti meglátást is el kell fogadni.

MNY.2.4.8. különbséget tesz a szöveg cselekményének összefoglalása és a szöveg értelmezése között

Feladat

1. A regény Ábel sorsát kíséri végig, s így fejlődésregény, ugyanakkor pikareszk is. Ábel napjait az elemi létküzdelem, a megmaradásért való harc mozgatja, de az elemi kalandvágy is munkál benne. Csavaros észjárású ember, s ez a legfőbb fegyvere a kiszolgáltatottságban. Egyszerre hat rá a tisztességes munka morálja és az ügyeskedésé, s egyszerre kamasz és felnőtt ember.

2. Szakállas Ábelt, egy tizenöt éves székely fiút édesapja elszegődteti erdőpásztornak a Hargitára. Az a feladata, hogy őrizze a kivágott fát, és ha vásárlók jönnek, számla ellenében adja el nekik. A fiú talált kutyájával, két tyúkkal, egy kecskével és egy macskával tölti napjait. Egyik erdei sétája alkalmával puskákat és nagy vaskörtéket talál. Az egyik vaskörte alá tüzet rak, majd nemsokára hatalmas robbanást hall. Visszatérve a helyszínre nagy pusztítást lát. De nem bánkódik, hanem örül, mert a viharban kidőlt fákat eladhatja, és a pénzt megtarthatja.

Olvasd el a fenti szöveget, és állapítsd meg, melyik szól Tamási Áron Ábel a rengetegben című regényének cselekményéről, és melyik értelmezi azt! Írd be a számot a megfelelő helyre!

A regény cselekményét a(z) ____ számú részlet ismerteti, a(z) ____ számú részlet pedig a szöveget értelmezi.

Megoldás

A regény cselekményét a(z) 1. számú részlet ismerteti, a(z) 2. számú részlet pedig a szöveget értelmezi.

MNY.2.4.9. képes olvasmánynapló vezetésére *

MNY.2.4.10. felismeri a komikum változatait (humor, irónia)

Feladat

Olvasd el Petőfi Sándor versének első két versszakát!

Petőfi Sándor: Pató Pál úr

Mint elátkozott királyfi

Roskadófélben van a ház,

Túl az Óperencián,

Hámlik le a vakolat,

Él magában a falujában

S a szél egy darab födéllel

Pató Pál úr mogorván.

Már tudj isten hol szalad;

Be más lenne most az élet,

Javítsuk ki, mert maholnap

Ha egy ifjú feleség...

Pallásról néz be az ég...

Közbevágott Pató Pál úr:

Közbevágott Pató Pál úr:

"Ej, ráérünk arra még!"

"Ej, ráérünk arra még!"

1. Milyen tulajdonságát ismerjük meg a versből Pató Pál úrnak?
_____________________________________________________________

2. A komikumnak mely változata jelenik meg a versben?
_____________________________________________________________

3. Mi a komikum forrása?
______________________________________________________________

Megoldás

1. restség, lustaság
2. szatíra
3. túlzás

MNY.2.4.11. felismeri a szonettet és a képverset

Feladat

Olvasd el figyelmesen Vargha Ágnes képversét!

a) Mi a kapcsolat az alábbi képvers "tartalma" és a szöveg megjelenítése között?

_______________________________________________________________

b) Milyen jelzővel tudnád jellemezni legjobban a költemény hangulatát?

_______________________________________________________________

Megoldás

a) A szövegforma egy kávéscsészét ábrázol, a vers a kávézás örömeiről szól.

b) megnyugtató, örömteli, gondtalan stb.

 

Feladat

A versszakok és a verssorok száma alapján határozd meg Babits Mihály versének versformáját!

Csak én birok versemnek hőse lenni,
első s utolsó mindenik dalomban:
a mindenséget vágyom versbe venni,
de még tovább magamnál nem jutottam.

S már azt hiszem: nincs rajtam kívül semmi,
de hogyha van is, Isten tudja hogy' van?
Vak dióként dióban zárva lenni
s törésre várni beh megundorodtam.

Bűvös körömből nincsen mód kitörnöm.
Csak nyílam szökhet rajta át: a vágy -
de jól tudom, vágyam sejtése csalfa.

Én maradok: magam számára börtön,
mert én vagyok az alany és a tárgy,
jaj én vagyok az ómega s az alfa.

(Babits Mihály: A lírikus epilógja)

Versformája: _____________________

Megoldás

szonett

 

Az alábbi meghatározások a tanulók haladó szintű tudását és készségeit határozzák meg.

 

1. OLVASÁSI KÉSZSÉG ÉS SZÖVEGÉRTÉS

Az OLVASÁSI KÉSZSÉG ÉS SZÖVEGÉRTÉS részterületein a tanuló:

MNY.3.1.1. eljut a hosszabb és összetettebb szövegek megértéséig

Feladat

Olvasd el az alábbi szöveget, majd felelj a kérdésre!
Ladó János

Ödön vagy Jenő?
(részlet)

Pár évvel ezelőtt a műsorújság A persely című tévékomédia szerzőjét Ödön Labiche néven tüntette fel, s ezt a beharangozóban meg is indokolta, a következőképp: "Ha már mindenkit honosítottunk, a szerzőt sem hagyhatjuk ki a sorból: Eugène-ből Ödön-re kereszteltük, mivel eredetileg ez volt a magyar megfelelője." Ez a megjegyzés több rádióhallgatót felbolydított. Telefonok, levelek sokasága emelt szót a nyelvművelő közönségszolgálatnál az ellen, hogy a francia Eugène keresztnevet a színműfordító az Ödön-nel azonosította.
Ám a névkutató szerint neki volt igaza! Az Eugén magyar megfelelője eredetileg valóban az Ödön volt, csak később kapcsolták a törzsnévi eredetű Jenő utónévhez. Az Ödön eredetije ugyanis egy Ewden-nek írt név volt, melyet egy Anjou-korabeli okiratból bányásztak elő. Ekkori ejtése valószínűleg Eugyén volt, s így a későbbi Eugén-nel azonosnak tekinthető. Az Ewden nevet Széchenyi István Ödön-nek olvasta, és 1839-ben született fiának ezt az Ödön nevet régi magyar névként adta keresztnévül. Széchenyi ugyanis híve volt a régebben Bod Péter által kezdeményezett keresztnév-magyarító mozgalomnak. Ezzel az Ewden név elszakadt az Eugén-től. Az Ödön-nel ezután az Edmond, Edmund nevet magyarították, az Eugén-t pedig a Jenő-vel. Így kapcsolódik tehát az Ödön a Jenőhöz, s ez az alapja a névtévesztésnek, amely Jókai hőseinél, a Baradlay fiúknál végzetes tévedés okozójává válik. Liska Dénes fordítása tehát megfelel a névtörténeti tényeknek.

Írd le a szöveg alapján, miért lett az Ödön helyett az Eugén magyar megfelelője a Jenő!

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Megoldás

Eredetileg az Ödön volt az Eugén megfelelője, de Széchenyi István az Anjou-korabeli okiratból előkerült Ewden nevet, amelyet valószínűleg Eugyénként ejtettek, Ödönnek olvasta. Eddig az Ewden és az Eugyén ugyanaz a név volt, 1839-től azonban az Ewden név elszakadt az Eugén-től. Az Edmond, Edmund neveket Ödönnel, az Eugént pedig a Jenővel magyarították.

MNY.3.1.2. felismeri a szöveg műfaját, közlésmódját és stílusát

Feladat

Olvasd el az alábbi meghatározást, és állapítsd meg, melyik műfajra vonatkozik! A műfaj nevét vonallal helyettesítettük. Mit írnál a vonalra?

Rövid, egyszerű szerkesztésű lírai költemény, egyetlen érzelmet (vidámság, bánat, hazaszeretet, bátorság stb.) fejez ki, gyakori benne a visszatérő, refrénszerű sor, s végződhet váratlan fordulattal (csattanóval). Témáit tekintve van vallásos, hazafias, szerelmi, csata és bor, vagy betyár_____, sőt diák_____, bölcső_____, katona_____ stb. Eredet szerint létezik nép____ (szerzője ismeretlen) és mű____, amely ismert szerző érzelmeit fejezi ki.

(Szilágyi V. Ferenc: Irodalmi alapfogalmak)

A műfaj neve: _________________
 

Megoldás

dal

MNY.3.1.3. képes a kulcsszavak, tételmondatok kiemelésére, rezümé összeállítására

Feladat

Olvasd el Örkény István következő egypercesét!

a) Állapítsd meg az egyperces novella kulcsszavait! Válassz ki közülük kettőt, amelyet leírsz!

Szakmai önérzet

Engem kemény fából faragtak!
Tudok magamon uralkodni.
Nem látszott rajtam semmi, pedig hosszú évek szorgalmas munkája, tehetségem elismerése, egész jövőm forgott kockán.

Állatművész vagyok - mondtam.

- Mit tud? - kérdezte az igazgató.
- Madárhangot utánzok.
- Sajnos - legyintett -, ez kiment a divatból.
- Hogyhogy? A gerle búgása? A nádiveréb cserregése? A fürj pitypalattyolása? A sirály vijjogása? A pacsirta éneke?
- Passzé - mondta unottan az igazgató.
Ez fájt. De azt hiszem, nem látszott rajtam semmi.
A viszontlátásra - mondtam udvariasan, és kirepültem a nyitott ablakon.

Kulcsszavak: _____________________

 

_______________________

b) Írd le néhány mondatban, hogyan értelmezed az egyperces zárómondatát, a kirepülés mozzanatát!

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Megoldás

a) Pl. állat(művész), madárhang, repülés, tehetség, elavultság stb.
b) Pl. az elbeszélő azonosul művészetével, madárrá változik, szakmai önérzetének következménye stb.

MNY.3.1.4. adott szempontok szerint válogató olvasással képes adatokat kiszűrni összetettebb és hosszabb szövegből, valamint szövegközi összefüggéseket keresni

Feladat

Arany János a Toldit a Kisfaludy Társaság pályázatára 1846-ban írta meg. 1847-ben kötött életre szóló barátságot Petőfi Sándorral, aki így látta Arany János elbeszélő költeményét:
(…) Dalod, mint a puszták harangja, egyszerű,
De oly tiszta is, mint a puszták harangja,
Melynek csengése a rónákon keresztül
Vándorol, s a világ zaja nem zavarja. (…)
Arany János műve Toldi Lőrinc fiairól, az ő ellentétükről szól. Megtudjuk, hogy Miklóst "rókalelkű" bátyja paraszti sorba taszítja. A kisebbik gyermek legfőbb vágya: vitézzé lenni. Sok viszontagságot kell leküzdenie Miklósnak, míg Lajos király vitézei közé fogadja.
Felvetődik a kérdés: honnan, miféle forrásokból merített a Toldi írója? Ilosvai Selymes Péter históriás éneke mellett a Nagyszalontán hallott édes rege, a Toldi család története is hatással lehetett rá.
Olvasd el a fenti szöveget, és válaszolj a kérdésekre:

1. Toldi megírása után hány évvel kötött barátságot Petőfi és Arany János?
_____________________________________________________

2. Mire vonatkozik a következő állítás: "Dalod, mint puszták harangja, egyszerű"? Keretezd be!

a) Petőfi költészetére.
b) Arany János egész költészetére.
c) A Toldi című elbeszélő költeményre.

3. Milyen források alapján írta meg Arany János a Toldit? Sorold fel mindkettőt!

_____________________________________________________
_____________________________________________________

4. Ki állítja, hogy a Toldi család története "édes rege"? Keretezd be!

a) Petőfi Sándor
b) Ilosvai Selymes Péter
c) Arany János
d) A fenti tanulmány írója.

Megoldás

1. Egy évvel.
2. c)
3. Ilosvai Selymes Péter históriás éneke, a Toldi család története.
4. d)

MNY.3.1.5. képes összetettebb táblázatok, grafikonok, diagramok vizsgálatára és értelmezésére

Feladat

Az alábbi ábra azt mutatja, milyen szóalkotási módokkal jöttek létre legújabb magyar szakszavaink. Vizsgáld meg figyelmesen a grafikont, és állapítsd meg, melyik szóalkotási móddal jött létre legtöbb és melyikkel a legkevesebb új szakszavunk!


(Minya Károly: Mai magyar szaknyelvújítás)

 

Legtöbb új szakszó

_____________________________

 jött létre.

 

(milyen szóalkotási móddal?)

 

 

Legkevesebb új szakszó

_________________________

 jött létre.

 

(milyen szóalkotási móddal?)

 

Megoldás

szóösszetétellel
betűszóalkotással

 

2. SZÖVEGALKOTÁS (ÍRÁSBELI)

A SZÖVEGALKOTÁS (ÍRÁSBELI) részterületein a tanuló:

MNY.3.2.1. képes érvelő szöveg alkotására

Feladat

Győzd meg a barátodat (barátnődet) három érvvel, hogy érdemes elolvasnia az általad ajánlott könyvet! Nevezd meg az általad választott könyv szerzőjét és címét is!

"Nekem nagyon tetszett, olvasd el te is!"

A könyv szerzője és címe: _____________________________________
Érveid: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 

Megoldás

A szöveg elfogadható, ha
- a feladatnak megfelelő a szöveg tartalma,
- a tanuló érvelése eredeti, ötletes, egyéni,
- stílusa, szóhasználata megfelel a köznyelvinek,
- mondatai nyelvhelyességi szempontból elfogadhatóak.

MNY.3.2.2. képes könyv-, filmismertető, színházkritika, riport és interjú írására

Feladat

 

Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, majd karikázd be a helyes válasz előtti betűt!

Tolnai Ottó hétfőn lesz 70 éves. Születésnapja előtt, az idei ünnepi könyvhétre jelent meg a zEtna-Basiliscus kiadásában Világítótorony eladó című kötete, amelyben az alábbi mondat is olvasható: Nézni az Adriát - mint radikális program.

- A könyv mintha ezen költői program prózai apológiájaként íródott volna, egy Tolnairól készülő portréfilm (Hartyándi Jenő és Villányi László) adriai forgatását nyomon kísérő elbeszélésben és csapongó vallomásban - az életmű tömbjéből kiemelt "festett-víz prózá"-ban a költő vízélményét, a forrás, a Tisza, a delta, az Adria iránti szimbiotikus kapcsolatigényét és ezek művészi, valamint alkotásra ösztönzően erotikus vonzatait fogalmazza meg - írja egyebek között Fekete J. József irodalomkritikus a Nagyítás 2010/26-os számában.

(Magyar Szó)

A fenti szöveg:

a) filmismertető,
b) riport,
c) könyvismertető.

Megoldás

c)

 

MNY.3.2.3. képes hosszabb és/vagy összetettebb szövegek rezüméjének összeállítására

Feladat

Olvasd el a következő szövegrészleteket, majd állítsd össze a rezüméjét!

Forgács Tamás: Macska

1. Akárcsak a kutya, a macska is igen sok szólásmondásban szerepel. Wander ötkötetes német nyelvű frazeológiai szótára több mint 1000 olyan szólást, illetve közmondást sorol fel, amelyekben a macska előfordul, de O. Nagy Gábor szólás- és közmondásgyűjteményében is 87, Margalitsnál pedig 174 szótári egység található a macska címszó alatt. Ezek egy része a macskának tulajdonított jellemvonásokkal kapcsolatos.
2. A macskának rendkívüli képességeket is tulajdonítanak, így azt is, hogy képes előre megérezni bizonyos események bekövetkeztét. Győr környékén például azt tartják, hogy ha mosdik a macska, vendég megy a házhoz, a Szilágyságban pedig kedvező előjel, ha a lányos házhoz látogatóba érkező fiatalemberhez hozzádörgölőzik a macska. A macska mosdását egyébként Németországban is látogató érkeztének tudják be: attól függően, hová néz, illetve hogy melyik testrészét tisztogatja, arra is lehet következtetni, hogy női vagy férfi vendég jön, illetve hogy váratlan vagy messzi vendég.
A macska tehát "képes előre jelezni az esőt". A zivatart és az égzengést viszont nem szereti, ilyenkor eléggé ijedt képet vág. Ezért is mondják, ha valakinek különös fintor van az arcán, hogy úgy néz, mint a macska, amikor mennydörög.
3. Mindezek mellett a macskát rendkívül szívós és ügyes állatnak tartják. Amennyire általános az a vélekedés, hogy ha leejtünk egy szelet vajas kenyeret, akkor szinte biztos, hogy a megkent fele fordul a föld felé, legalább annyira általános az a vélemény is, hogy a macska viszont mindig a talpára esik. Ezt a tételt egyébként Limpach-Hoffmann szerint állítólag először i. e. 300-ban egy hindu bölcselő állapította meg.
4. Az, hogy a macskának ennyi élete van, talán azzal is összefügg, hogy nagyon óvatos. Például ha forró ételt adnak eléje, nem esik neki falánk módon, hanem csak járkál körbe, és szagolgatja…
5. Mivel a fekete macska az ördög cimborájának számított, a megjelenését rossz ómennek tartották. Ha tehát átmegy előttünk egy fekete macska, az rosszat jelent, aznap nem lesz szerencsénk (igaz, egyes vélemények szerint csak a balról jobbra tartó fekete macska jelent igazi bajt). Maga a hiedelem azonban nem kötődik szorosan a macskához, a németben a nyúllal való találkozást is rossz ómennek értékelik.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 

Megoldás

Szűrje ki a szöveg lényeges információit!

MNY.3.2.4. helyesen alkalmazza a bekezdéseket, ismeri a cím- és alcímadás stratégiáit, a szöveg részei közötti logikai kapcsolatokat

Feladat

Olvasd el a következő szövegrészleteket, majd felelj a kérdésekre!

Forgács Tamás: Macska

1. Akárcsak a kutya, a macska is igen sok szólásmondásban szerepel. Wander ötkötetes német nyelvű frazeológiai szótára több mint 1000 olyan szólást, illetve közmondást sorol fel, amelyekben a macska előfordul, de O. Nagy Gábor szólás- és közmondásgyűjteményében is 87, Margalitsnál pedig 174 szótári egység található a macska címszó alatt. Ezek egy része a macskának tulajdonított jellemvonásokkal kapcsolatos.

2. A macskának rendkívüli képességeket is tulajdonítanak, így azt is, hogy képes előre megérezni bizonyos események bekövetkeztét. Győr környékén például azt tartják, hogy ha mosdik a macska, vendég megy a házhoz, a Szilágyságban pedig kedvező előjel, ha a lányos házhoz látogatóba érkező fiatalemberhez hozzádörgölőzik a macska. A macska mosdását egyébként Németországban is látogató érkeztének tudják be: attól függően, hová néz, illetve hogy melyik testrészét tisztogatja, arra is lehet következtetni, hogy női vagy férfi vendég jön, illetve hogy váratlan vagy messzi vendég. A macska tehát "képes előre jelezni az esőt". A zivatart és az égzengést viszont nem szereti, ilyenkor eléggé ijedt képet vág. Ezért is mondják, ha valakinek különös fintor van az arcán, hogy úgy néz, mint a macska, amikor mennydörög.

3. Mindezek mellett a macskát rendkívül szívós és ügyes állatnak tartják. Amennyire általános az a vélekedés, hogy ha leejtünk egy szelet vajas kenyeret, akkor szinte biztos, hogy a megkent fele fordul a föld felé, legalább annyira általános az a vélemény is, hogy a macska viszont mindig a talpára esik. Ezt a tételt egyébként Limpach-Hoffmann szerint állítólag először i. e. 300-ban egy hindu bölcselő állapította meg.

4. Az, hogy a macskának ennyi élete van, talán azzal is összefügg, hogy nagyon óvatos. Például ha forró ételt adnak eléje, nem esik neki falánk módon, hanem csak járkál körbe, és szagolgatja...

5. Mivel a fekete macska az ördög cimborájának számított, a megjelenését rossz ómennek tartották. Ha tehát átmegy előttünk egy fekete macska, az rosszat jelent, aznap nem lesz szerencsénk (igaz, egyes vélemények szerint csak a balról jobbra tartó fekete macska jelent igazi bajt). Maga a hiedelem azonban nem kötődik szorosan a macskához, a németben a nyúllal való találkozást is rossz ómennek értékelik.

Bibliográfia

Dömötör Tekla 1981: A magyar nép hiedelemvilága. Corvina Kiadó, Budapest
Hadrovics László 1995: Magyar frazeológia. Történeti áttekintés. Akadémiai Kiadó, Budapest
Kiss Gábor 1999: Magyar szókincstár. Tinta Könyvkiadó, Budapest
Magay Tamás 1999: Angol és amerikai kifejezések szótára. Akadémiai Kiadó, Budapest
O. Nagy Gábor 1979: Mi fán terem? Gondolat Kiadó, Budapest
Paczolay Gyula 1997: Európai közmondások 55 nyelven arab, perzsa, szanszkrit, kínai és japán megfelelőkkel. Veszprémi Nyomda Rt., Veszprém
Smith, William George szerk. 1963: Oxford Dictionary of English Proverbs. Oxford at the Clarendon
Tóth Béla 2002. Szájrul szájra: a magyarság szálló igéi. Reprint kiadás. Akadémiai Kiadó, Budapest
Vikár Béla 1899: Somogy megye népköltése. Ethnographia X. 25-34.
Wander, Karl Friedrich Wilhelm 1867-1880: Deutsches Sprichwörter-Lexikon. Leipzig

Kérdések:
1. Melyik megszámozott szerkezeti egységhez kapcsolódnak a következő szólások? Írd a szólás mellé a megfelelő szövegegység számát!

a) Kerülgeti, mint macska a forró kását.

________

b) Mosdik a macska, eső lesz.

________

c) A macska mindig a talpára esik.

________

d) Minden macska fekete éjszaka.

________

e) Alamuszi macska nagyot ugrik.

________

2. Mit fedeztél fel a fenti szövegben? Karikázd be a helyes válasz előtti betűt!

a) lábjegyzet
b) bibliográfia
c) alcím
d) cím

3. Keresd ki, hogy mikor jelent meg Tóth Béla könyvének reprint, azaz hasonmás kiadása!
A kiadás éve: _______________

4. Keresd ki, hogy ki a szerzője a Mi fán terem? című könyvnek!
A könyv szerzője: ___________________

Megoldás

1. a) 4., b) 2., c) 3., d) 5., e) 1.
2. b, d
3. 2002.
4. O. Nagy Gábor

MNY.3.2.5. ismeri és következetesen alkalmazza a helyesírási alapelveket, valamint a helyesírási szabályok többségét (Helyesen jelöli a hosszú és rövid hangokat a tőhangváltást mutató főnevek és igék esetében is, a hangkapcsolatokat, helyesen írja a tulajdonneveket, a földrajzi nevek bonyolultabb eseteit, az -i képzős mellékneveket, az igekötős igék, a névutós szerkezetek, az alanyos, tárgyas, határozós és birtokos szószerkezetek, összetételek helyesírását nem véti el, összetett mondatok írásakor többnyire jól központoz.)

Feladat

Írd helyesen a vonalra a tagolatlanul írt tulajdonneveket, valamint -i vagy -beli képzős alakjukat!

magyarnyelvtudományitársaság, nyelvművelőkéziszótár, azest (folyóirat), velencecukrászda, bagolyutca, aranyjános

tulajdonnév

 

-i vagy -beli képzős alak

__________________________

 

__________________________

__________________________

 

__________________________

__________________________

 

__________________________

__________________________

 

__________________________

__________________________

 

__________________________

__________________________

 

__________________________

 

Megoldás

 

Magyar Nyelvtudományi Társaság

magyar nyelvtudományi társasági

Nyelvművelő kéziszótár

Nyelvművelő kéziszótár-beli

Az Est

Az Est-beli

Velence cukrászda

Velence cukrászdai

Bagoly utca

Bagoly utcai

Arany János

Arany János-i

 

3. NYELVI SZINTEK GRAMMATIKÁJA, JELENTÉSTAN, A NYELV RÉTEGZŐDÉSE, A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE

A NYELVI SZINTEK GRAMMATIKÁJA részterületein a tanuló felismeri az alábbi nyelvtani jelenségeket:

MNY.3.3.1. reprodukálja a magánhangzók felosztását az időtartam, az ajakműködés és a nyelv vízszintes mozgása szerint

Feladat

Töltsd ki a táblázatot!

A MAGÁNHANGZÓK FELOSZTÁSA A KIEJTÉS IDŐTARTAMA SZERINT

RÖVID

HOSSZÚ

 

 

 

Megoldás

 

A MAGÁNHANGZÓK FELOSZTÁSA A KIEJTÉS IDŐTARTAMA SZERINT

RÖVID

HOSSZÚ

a, e, i, o, ö, u, ü

á, é, í, ó, ő, ú, ű

 

 

Feladat

Töltsd ki a táblázatot!

A MAGÁNHANGZÓK FELOSZTÁSA AZ AJAKMŰKÖDÉS SZERINT

AJAKKEREKÍTÉSES

AJAKRÉSES

 

 

 

Megoldás

 

A MAGÁNHANGZÓK FELOSZTÁSA AJAKMŰKÖDÉS SZERINT

AJAKKEREKÍTÉSES

AJAKRÉSES

a, o, ó, ö, ő, u, ú, ü, ű

á, e, é, i, í

 

 

Feladat

Töltsd ki a táblázatot!

A MAGÁNHANGZÓK FELOSZTÁSA A NYELV VÍZSZINTES MOZGÁSA SZERINT

MAGAS

MÉLY

 

 

 

Megoldás

A MAGÁNHANGZÓK FELOSZTÁSA A NYELV VÍZSZINTES MOZGÁSA SZERINT

MAGAS

MÉLY

e, é, i, í, ö, ő, ü, ű

a, á, o, ó, u, ú

 

MNY.3.3.2. ismeri és alkalmazza a hangrend és illeszkedés törvényét

Feladat

A felsorolt toldalékokat kapcsold a szavakhoz!

-ig,

-nak, -nek,

-ról, -ről,

-hoz, -hez, -höz,

veréb: ______________

____________

______________

_____________

sirály: ______________

____________

______________

_____________

sólyom: _____________

_____________

______________

_____________

Miután megoldottad a feladatot, egészítsd ki a szabályt!

A toldalékok lehetnek egyalakúak (pl. _____), vagy _______________ alakúak (pl. -ról, -ről), és ___________________ alakúak (pl. _________________). A többalakú toldalékok közül a magas hangrendű szavakhoz a _____________________ hangrendű, a mély hangrendű szavakhoz _________________hangrendű, a vegyes hangrendű szavakhoz többnyire _______________ hangrendű toldalék járul.

Megoldás

 

veréb:

verébig,

verébnek,

verébről,

verébhez

sirály:

sirályig,

sirálynak,

sirályról,

sirályhoz

sólyom:

sólyomig,

sólyomnak,

sólyomról,

sólyomhoz

A toldalékok lehetnek egyalakúak (pl. -ig), vagy kétalakúak (pl. -ról, -ről), és háromalakú- ak (pl. -hoz, -hez, -höz). A többalakú toldalékok közül a magas hangrendű szavakhoz a magas hangrendű, a mély hangrendű szavakhoz mély hangrendű, a vegyes hangrendű szavakhoz többnyire mély hangrendű toldalék járul.

MNY.3.3.3. felismeri a részleges hasonulás (zöngésedés, zöngétlenedés, képzés helye szerinti részleges hasonulás), a teljes hasonulás (jelölt és jelöletlen teljes hasonulás), összeolvadás, mássalhangzó-rövidülés, mássalhangzó-kiesés eseteit

Feladat

Képezz párokat az alábbi szavakból az alapján, hogy milyen helyesírási szabályok szerint írandók!

Móriczcal, játssza, barátja, Babitscsal, Kanári-szigetek, jegygyűrű, eddze, padja

_____________________ és ____________________

_____________________ és ____________________

_____________________ és ____________________

_____________________ és ____________________

 

Megoldás

Móriczcal - Babitscsal
eddze - játssza
Atlanti-óceán - Kanári-szigetek
jegygyűrű - kulcscsomó
padja - barátja

MNY.3.3.4. ismeri és alkalmazza a szótagolás és elválasztás szabályait

Feladat

Másold le a következő szavakat úgy, hogy válaszd el őket minden lehetséges helyen!

színházig,

szépirodalom,

maximum,

lajstrom

Megoldás

 

szín-há-zig,

szép-i-ro-da-lom,

ma-xi-mum,

lajst-rom

MNY.3.3.6. felismeri a többszófajúságot

Feladat

A következő mondatokban kiemelt szavak közül kettő-kettő azonos alakú, de szófajuk különböző. Állapítsátok meg a kiemelt szavak szófaját mondatbeli szerepük alapján!

a) Sára egy kesztyűt horgolt a húgának.

_____________________

b) Milyen szép ez a horgolt sál!

_____________________

c) Fiúk, gyertek utánam!

_____________________

d) Suli után megvárlak!

_____________________

Megoldás

a) horgolt: ige
b) horgolt: melléknévi igenév
c) utánam: határozószó
d) utánam: névutó

MNY.3.3.7. felismeri, megnevezi és alkalmazza a tanult szóelemeket (képző, jel, rag)

Feladat

Töltsd ki a táblázat hiányos részeit!

alapszó

képző

képzett ige

a képzett ige fajtája

ír

-at, -et

___________

________________

_________

-atik, -etik

kéretik

________________

olvas

________

____________

ható ige

sétál

________

____________

gyakorító ige

__________

________

éled

kezdő ige

Megoldás

 

alapszó

képző

képzett ige

a képzett ige fajtája

ír

-at, -et

írat

műveltető ige

kér

-atik, -etik

kéretik

szenvedő ige

olvas

-hat

olvashat

ható ige

sétál

-gat

sétálgat

gyakorító ige

él

-(e)d

éled

kezdő ige

 

Feladat

Írd az alábbi szavakat a táblázat megfelelő helyére! Vigyázz, egy szó kimarad a táblázatból! Miért?

vasaló, óraalkatrész, boldogtalan, képkeretező, szétoszt, kerékgyártómester

képzett szavak

összetett szavak

többszörösen összetett szavak

 

 

 

 

 

 

A __________________ marad ki a táblázatból, mert _______________ szó.

 

Megoldás

 

képzett szavak

összetett szavak

többszörösen összetett szavak

boldogtalan

képkeretező

kerékgyártómester

 

szétoszt

óraalkatrész

A vasaló marad ki a táblázatból, mert egyszerű szó.

MNY.3.3.8. felismeri az egyszerű, összetett és többszörösen összetett szavakat

Feladat

Mi a különbség a szószerkezetek és az összetett szavak között? Melyik mondatot írtuk helyesen? Karikázd be a helyes válasz előtti betűt!

1.

a) Az oroszlán a nagy macskák családjába tartozik.
b) Robi egyre gyakoribb hízelgése mézes madzag.
c) Influenza idején a kórházban beteg ápoló is akad.
d) Az utazó távoli erdőből hallatszó vadbőgést figyeli.
e) A háziszarka házi tolvajt jelent a magyar nyelvben.
f) A szomszédom kisfiát sokan jó madárnak nevezik.
g) A küszöbön álló vizsga miatt nem ment el a bulira.

2. Melyik többszörösen összetett szót írtuk helyesen? Karikázd be a helyes válasz előtti betűt!

a) A vágottvirág-árusítás sikeresnek bizonyult.
b) Megvettem a CD-t a hanglemez boltban.
c) A cukornádültetvényen sokan dolgoztak.
d) Időben gondoskodott a baleset biztosításról.
e) Külföldről rendelte meg a fül-hallgatókészüléket.
f) A turistaidényben megnyílt az új határátkelőhely.
g) A könyvkötősegéd kötötte be a szakdolgozatot.

Megoldás

1. c, d, e

2. a, c, f, g

MNY.3.3.9. felismeri és megnevezi a mellérendelő és alárendelő szóösszetételeket

Feladat

Hol a helyük?

Csoportosítsd az alábbi összetett szavakat aszerint, hogy milyen nyelvtani viszony van az összetételi tagok között, majd írd be őket a megfelelő helyre!

citromhéj, békeszerető, sokszög, dércsípte, ágrólszakadt, sötétzöld, érzelemgazdag

alanyos szóösszetételek: ___________________________________
tárgyas szóösszetételek: ___________________________________
határozós szóösszetételek: _________________________________
jelzős szóösszetételek: ____________________________________

Megoldás

Alanyos szóösszetételek: dércsípte
Tárgyas szóöszetételek: békeszerető
Határozós szóösszetételek: ágrólszakadt, érzelemgazdag
Jelzős szóösszetételek: citromhéj, sokszög, sötétzöld

MNY.3.3.10. felismeri és megnevezi a ritkább szóalkotási módokat

Feladat

Alkoss különböző szavakat a megadott szerkezeti mintára!

a) összetett szó: melléknév + főnév: ___________________________
b) képzett szó: ír + képző: ____________________________________
c) mozaikszó: Magyar Tudományos Akadémia: ___________________
d) szóösszevonás: ordít + kiabál: ______________________________

Megoldás

a) pl. kisasszony
b) pl. írogat
c) MTA
d) ordibál

MNY.3.3.11. felismeri és alkalmazza az állandósult szókapcsolatokat

Feladat

1. Melyik közmondás illik a következő történetre?

Első alkalommal nagyon rokonszenvesnek tűnt nekem, de a következő találkozóra elhozta a barátait is, akik udvariatlanul sőt durván viselkedtek. Ha valóban ezekkel a személyekkel érzi jól magát, kissé megváltozik a véleményem róla.

A közmondás:

________________________________________________________________________

2. Az alábbi közmondás jelentését pedig te magyarázd meg egy rövid történettel!

Okos ember a más kárán tanul.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Megoldás

1. Madarat tolláról, embert barátjáról.
2. Minden helyesen megfogalmazott válasz, rövid történet elfogadható, ami utal a közmondás tartalmára.

MNY.3.3.12. használja a szótárakat és kézikönyveket

Feladat

Kösd össze!

Megoldás

- helyesírási szótár: a szavak, kifejezések helyes írását mutatja be,
- szakszótár: egy szakterületet tárgyal,
- történeti-etimológiai szótár: a szavak történetét, eredetét vizsgálja,
- szinonimaszótár: a rokon értelmű szavakat tartalmazza,
- értelmező szótár: megmagyarázza a szavak jelentését

MNY.3.3.13. felismeri és elkülöníti a mondatfajtákat szerkezetük szerint (egyszerű mondat: tőmondat, bővített mondat, hiányos mondat, összetett mondat: alárendelő, mellérendelő), ismeri az összetett mondat szerkezetét, a tagmondatok sorrendjét, a többszörösen összetett mondatot, ábrázolja az egyszerű és összetett mondatok szerkezetét

Feladat

Alkoss összetett mondatokat az alábbi tagmondat kiegészítésével!

Hétfőn olvastam, ...

Pl. 1. ↔ 2. (ellentétes) Hétfőn olvastam, de mára már el is felejtettem.

a) 1. → 2. (következtető)

____________________________________________________________________________________

b) Tárgyi mellékmondat:

_____________________________________________________________________________________

 

Megoldás

a) bármely jó válasz elfogadható kötőszóval (pl. tehát, ezért, ennélfogva stb.) vagy nélküle

b) bármely jó válasz elfogadható kötőszóval (pl. hogy) vagy nélküle

 

Feladat

Jelöld az alábbi mondatokban függőleges vonallal a tagmondatok határát, majd írd be a mondat utáni zárójelbe a tagmondatok számát!

Egy bölcs ember úgy éli az életét, hogy cselekszik, nem pedig a cselekvésről gondolkodik.

(____)

A boldogság titkát nem akkor lehet megtalálni, ha többre törsz, hanem hogyha kifejleszted a
képességet, hogy élvezd a kevesebbet. (____)

Titkos írás az arc, de annak, aki a kulcsát bírja, nyitott könyv. (___)

Megoldás

Egy bölcs ember úgy éli az életét, / hogy cselekszik,/ nem pedig a cselekvésről gondolkodik. (3)
A boldogság titkát nem akkor lehet megtalálni, / ha többre törsz, / hanem hogyha kifejleszted a képességet, / hogy élvezd a kevesebbet. (4)
Titkos írás az arc, / de annak, / aki a kulcsát bírja, / nyitott könyv. (3)

MNY.3.3.14. mondatelemzéskor fölismeri a következő szintagmákat: predikatív szerke­zet (igei állítmány, névszói állítmány, névszói-igei állítmány, határozott alany, határozatlan alany, általános alany, hiányos alany), tárgyas szerkezet (kettős tárgy), határozós szerkezet (hely-, idő-, mód-, eszköz-, társ-, állapot, ok-, cél-, vonzat), jel­zős szerkezet (minőség-, mennyiség-, birtokos, értelmező), alárendelő és mellérendelő (halmozott) szintagma

Feladat

Elemezd a mondatot aláhúzással, és rajzold meg az ágrajzát!

A kalandozó magyarok szívesen csapták be az ellenséget színlelt meghátrálással.

Megoldás

A kalandozó magyarok szívesen csapták be az ellenséget színlelt meghátrálással.
       miJ                            mH                                                 miJ            eH

A JELENTÉSTAN részterületein a tanuló felismeri az alábbi jelenségeket:

MNY.3.3.15. fölismeri az egyjelentésű, a többjelentésű, az azonos alakú, hasonló alakú, ellentétes jelentésű, hangutánzó- és hangulatfestő valamint a rokon ér­telmű szavakat a jel és a denotátum viszonya alapján

Feladat

Melyek a következő szavak ellentétei?

a) száraz idő - _______________
b) száraz bőr - _______________
c) száraz kenyér - ____________
d) száraz ruha - ______________

Megoldás

a) esős idő
b) zsíros bőr
c) friss kenyér
d) nedves ruha

 

Feladat

Kösd össze nyilakkal az ellentétes jelentésű szavakat! Pl. szubjektív → tárgyilagos

 

reális

legkevesebb

 

pesszimista

valószínűtlen

 

maximum

derűlátó

 

agresszív

szelíd

Megoldás

 

 

reális

valószínűtlen

 

pesszimista

derűlátó

 

maximum

legkevesebb

 

agresszív

szelíd

A NYELV RÉTEGZŐDÉSÉNEK részterületein a tanuló felismeri az alábbi nyelvtani jelenségeket:

MNY.3.3.16. felismeri, megnevezi és alkalmazza a nyelvi rétegeket

Feladat

Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget!

A diák egy különleges faja az élővilágnak. Külső és belső jegyeiben az emberhez hasonlít, de a viselkedése, gondolkodása, beszédmódja merőben eltér a megszokottól.
A diák nemek szerint két csoportra osztható, úgy mint LÁNY (csaj, spiné, IQharcos, szatyor, ____________) és FIÚ (pali, srác, izomagyú mikiegér, fickó, _______). Egyszerű lelke a dolgokat, amik vele történnek, a világot két részre osztja. Úgymint JÓ (buli, babás, nyerő, __________) és ROSSZ (redvás, lekvár, ________).
Ha ÖSSZEJÖNNEK (összeröffennek, buliznak, _______________) valahol, akkor MEGBESZÉLIK (elrizsázzák, eldumálják, kinyögik, _________________) a nap eseményeit. De vannak olyan napok, amikor kénytelenek bemenni az ISKOLÁBA (szigorított, zártosztály, __________________), ilyenkor a TANÁR (fegyőr, smasszer, törekvő tanerő, tanbá, _________) kihasználja az alkalmat és FELELTETI (kínoz, kifacsar agyilag, tapos, szembesít, ___________) őket.

1. Biztosan te is ismersz hasonló szavakat. Olvasd el az alábbi szavakat, majd írd be őket a megfelelő üres helyre!

tancsi, csesznye, hepájkodnak, csávó, suli, vallat, csirke, elpampogják, menő

2. Szerinted mi lehet a címe annak a szövegnek, amelyből ez a részlet származik? Húzd alá!

a) Egy orvos feljegyzései a diákok viselkedéséről
b) Egy nevelőtanár gyűjteménye a diákok szleng szótárából
c) Egy szülő észrevételei a diákok időtöltéséről

Megoldás

1. csirke, csávó, menő, csesznye, hepajkodnak, elpampogják, suli, tancsi, vallat
2. b) Egy nevelőtanár gyűjteménye a diákok szleng szótárából

MNY.3.3.17. felismeri, megnevezi és alkalmazza a stílusrétegeket

Feladat

A hóval borított, befagyott folyón csak itt-ott akadt falvak közelében valamely kékes színű lék, amelyben kivillant a folyó acélos vize, amint fagyosan, frissen suhant tovább a jegek alá.
A néma, néptelen, mozdulatlan tájon utazó Szindbádnak mégis jólesett az a gondolat, hogy mellette, a mély partok között versenyt futnak szánjával a folyó és a hideg habok, a pisztránghalak a falvak alatt a jég alól kipillantanak a folyóba vágott lékeken, és ismerősen látják viszont fenn az országúton a háromlovas szánt, amely órákon, mérföldeken át követte a folyó futását.
A fennsík szélén, mint valami álombeli ország falai, emelkednek szinte merőlegesen a Kárpát sötétkék és vakító fehérségű hegyei. Itt-ott a hegyhátak nyergében olyan ragyogó fehérségűnek látszik a Kárpát hava, mintha nem is hó volna az, hanem valami természeti csoda. Az olvasztott acélnak van ilyen színe néha éjszaka, mély, sötét hegyek között a vashámorban. A hegyek kéksége pedig megközelíti a tenger kékségét, amidőn Trieszt felé jövet, késő őszi délután megpillantjuk a vasúti kocsi ablakából az Adriai-öblöt. Balról, a folyó túlsó partjáról egy darabig sötét, szinte gyászfekete fenyves erdő kíséri a csengős szánt. A fenyves teteje fehér a leesett hótól, de bévül, az erdő belsejében látni feketéllő tájakat, ahová a fák sűrűsége miatt még a hó sem esik be.
Így utazott Szindbád, a hajós, egy télen a kárpáti fennsíkon, mindig felfelé, észak felé, mintha egyenesen a Kárpát kellős közepébe akarna felvágtatni csengős lovaival.
A meredek hegyek mind fehérebbek lettek, mint az öregember szakálla és haja, amint megközelítjük.

1. Melyik stílusréteghez sorolható be a fenti szöveg?
a) publicisztikai
b) szépirodalmi
c) tudományos

2. Olvasd el a fenti szöveget, és húzz alá benne legalább három hasonlatot!

3. Írd le, milyennek látja az elbeszélő a hegyek színét! Hányféle kéket ír le?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Megoldás

1. b)
2. Az értékelés alapja: valóban hasonlatot kell aláhúzni.
3. fehér és kék; sötétkék, tengerkék, a feketéhez hasonló kék

A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE részterületein a tanuló felismeri és megnevezi:

MNY.3.3.18. felismeri és megnevezi a nyelvtörténeti korszakokat

Feladat

Írd a név mellé a hozzáillő mondat számát!

Anonymus

____________

Károli Gáspár

____________

Pázmány Péter

____________

Kazinczy Ferenc

___________

a) Az első teljes magyar nyelvű Biblia-fordítás elkészítője.
b) A 19. században magukat neológusoknak nevező nyelvújítók csoportosultak köréje.
c) A Gesta Hungarorum írója.
d) 1635-ben Nagyszombaton egyetemet alapított teológiai és bölcsészeti karral, prédikációi, vitairatai és imádságai fontos szerepet játszottak a magyar irodalmi nyelv megteremtésében.

Megoldás

 

Anonymus

c)

Károli Gáspár

a)

Pázmány Péter

d)

Kazinczy Ferenc

b)

MNY.3.3.19. felismeri és megnevezi az első nyelvemlékeket

Feladat

Írd le az alábbi nyelvemlék címét és keletkezési idejét!

_______________________________________________________________

 

Megoldás

Halotti Beszéd és Könyörgés, 1200 körül

 

Feladat

Írd le az alábbi nyelvemlék címét és keletkezési idejét!

_______________________________________________________________________

 

Megoldás

Ómagyar Mária-siralom, 1300 körül

 

Feladat

Egészítsd ki a táblázat hiányzó részeit!

1200 körül

Gesta Hungarorum

 

származástörténet

 

Tihanyi alapítólevél

szórványemlék

birokösszeírás

1200 körül

 

szövegemlék

gyászbeszéd

1300 körül

Ómagyar Mária-siralom

 

himnusz

Megoldás

 

1200 körül

Gesta Hungarorum

szórványemlék

származástörténet

1055

Tihanyi alapítólevél

szórványemlék

birokösszeírás

1200 körül

Halotti Beszéd és Könyörgés

szövegemlék

gyászbeszéd

1300 körül

Ómagyar Mária-siralom

szövegemlék

himnusz

MNY.3.3.20. ismerettel rendelkezik a 19. század nyelvújító mozgalmáról

Feladat

Sorolj fel a nyelvújítás módszerei közül hármat! Mutasd be példával is, hogyan bővítették szókincsünket a nyelvújítás korában! Pl. szóelvonással - árny (árnyék)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Megoldás

 

-

Jelentős számú szót vettek át a népnyelvből (tájnyelvekből) pl. badar, betyár, csalit, csokor, csupasz, doboz, érdes, falánk, hullám, iker, laza, meder, sajnos, silány stb.

-

Régi, elavult szót elevenítettek fel pl. év, őr, hölgy (régen: 'nő' és 'menyét' - a két régi jelentés közül az egyikkel vezették be újra a szót) stb.

-

Szóösszetétellel pl. bonckés, ékszer, gyógyfű stb.

-

Szóképzéssel: pl.

-ály,-ély (apály, szenvedély, viszály, ünnepély),

 

 

-da, -de (mosoda, bölcsöde),

 

 

-nok, -nök (írnok, hírnök),

 

 

-onc, -enc (tanonc, lelenc),

 

 

-ma, -me (játszma, eszme),

 

 

- ár (tanár, szakadár).

-

Más nyelvekből szó szerint fordítottak szavakat pl. jármű, korhű, dúsgazdag, elmebeteg, vérszegény, harcképes stb.

 

4. IRODALOM

Az IRODALOM részterületein a tanuló:

MNY.3.4.1. a kiemelt szövegrészletek/szöveghelyek, hősök, helyzetek, témák és motívumok alapján felismeri a műnemet és a műfajt

Feladat

Fejtsd meg a következő verspuzzle-t! Milyen szövegekből állt össze?

Kényes, büszke pávák, Nap-szédítő tollak,
Tiszai hajók, néma társatok!
Ez más, mint otthon. Bús komédia,
Ily gyorsan betelik a nyaram.

a) Melyik műnembe tartoznak a felhasznált szövegek? _________________

b) Pótold a hiányzó adatokat!

1. sor: Szerző:____________________ Verscím: _______________________
2. sor: Szerző:____________________ Verscím: _______________________
3. sor: Szerző:____________________ Verscím: _______________________
4. sor: Szerző:____________________ Verscím: _______________________

Megoldás

a) líra
b) A sorok a következő szövegekből származnak:

1. Ady Endre: Fölszállott a páva
2. Juhász Gyula: Tiszai csönd
3. Kosztolányi Dezső: Aziskolában hatvanan vagyunk… (A szegény kisgyermek panaszai) - mindkét megoldás elfogadható.
4. József Attila: Nyár

MNY.3.4.2. felismeri a konkrét szöveg műnemét és műfaját

Feladat

Döntsd el az első bekezdés alapján, hogy melyik műnembe és műfajba tartozik a következő szöveg?

Tudjátok ti, hogyan lesz valakiből boszorkány? Persze honnan is tudnátok, mikor arról sincs sejtelmetek, hogyan lesz valakiből holló, csóka, kormos varjú vagy Füvetrágó Erdei Csuda! Bár az igaz, hogy amikor a madarak kidugják fejüket a tojásból, könnyű megállapítani róluk, mifélék. Még véletlenül se lehet összetéveszteni a hollót a verébbel, a csókát a lappantyúval, a kormos varjút a citromsármánnyal. A születése pillanatában Füvetrágó Erdei Csudáról is mindenki tudta, hogy ő Füvetrágó Erdei Csuda, nem pedig - teszem azt - levelibéka.

(Boldizsár Ildikó: A szomorú boszorkány, részlet)

Műnem: ___________________
Műfaj: _____________________

 

Megoldás

Műnem: epika
Műfaj: (mű)mese

MNY.3.4.4. felismeri a különböző verselési formákat (ütemhangsúly, időmérték) és a következő alapfogalmakat: alliteráció, belső rím, szinesztézia, tőismétlés, halmozás, illetve felsorolás, versciklus, látomás, ars poetica, gondolati líra

Feladat

Nevezd meg a versrészletben kiemelt költői kifejezőeszközt!

"lud-felhő zubban körültünk, barnán gágog vissza tülkünk"

(Babits Mihály: Vasárnapi impresszió, autón)

Megoldás

szinesztézia

MNY.3.4.5. ismeri a lírai, epikai és drámai műfajokat

Feladat

1. Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget!

Örkény a novella műfajáról eleinte teljesen hagyományos értelemben gondolkodik. Amikor 1952-ben, a Csillagban közölt Lila tinta című elbeszélését súlyos támadások érik, a következőket írja: "A novella félelmetes műfaj. A novella majdnem olyan kényes, mint a vers. Egy jó regénynek meg sem kottyan néhány elhibázott részlet, akár egy vagy két rosszul sikerült fejezet. A novella más. A novella sűrít, nem jelképesen, hanem valóságosan sűríti néhány száz sorba az egész világot; érthető, hogy /…/ egy hamis párbeszéd, egy homályos jellemzés, a cselekménynek egy hazug fordulata a robbanás veszélyével fenyeget. Egy hiba elég, hogy agyonverje azt is, ami nem hibás..."
Az író azonban nem horgonyzott le a hagyományos irodalomfölfogásnál, műfajértelmezésnél. Azzal a változással párhuzamosan, amely a hatvanas és a hetvenes években a magyar társadalomban és a magyar irodalomban lezajlott, a novella műfaja Örkény írásművészetében átalakult.

Hogy nevezzük Örkény István rövid szövegeit, illetve "átalakult novelláit"? ___________________________________________________________________

Megoldás

Egyperces novelláknak.

MNY.3.4.6. képes egyéni álláspont, kritikus szemléletmód és kreatív értelmezés kialakítására.

Feladat

 

CSONGOR

           Megállj.

KALMÁR

Pénz kell-e? izzadj; járj utána, s lesz. -

 

Tőlem csak annak jut, ki dolgozik.

CSONGOR

Más az, mit kérek: tedd le gondodat.

 

Te sokfelé jársz dús hajóidon,

 

Ahol kel és száll, láttad a napot,

 

Szólj, Tündérhonban üdlak merre van?

KALMÁR

Ah, hát beteg vagy! Ódd magad, hogy a

 

Tündérhazában éhen el ne vessz

 

Itt van zsebemben a tündérvilág,

 

Itt láthatod meg, jersze, légy buvár. (Megy)

 

Ez a fiú megunta étkeit,

 

S most csillagokra éhezik szegény.

 

Nagyon mohón! a csillag messze van,

 

És fenn, igen fenn! - s színezüst-e vajjon?

 

Visszakiált, zsebére ütve

 

Itt a Tündérhon, itt van, nézd, viszem.

CSONGOR

Hideg pénzbánya! minden kincsedért

 

Az egy szerelmet, még nevét sem adnám:

 

Jobb, égjen a szív, mint fagy ölje meg.

A fenti részleg Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című mesedrámájából való. Csongor, aki Tündérhont keresi, hogy megtalálja Tündét és a boldogságot, útján találkozik a Kalmárral.
1. Mit mond a Kalmár, hol van Tündérhon? Mi a boldogság forrása?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Milyennek tartja a Kalmár Csongort?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. Milyennek tarja Csongor a Kalmárt?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. Fogalmazd meg véleményed erről a kijelentésről: A boldogság forrása egyedül a pénz lehet! Indokold meg!
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 

Megoldás

1. A Kalmár szerint Tündérhon a zsebében van, vagyis a pénz a boldogság forrása.
2. Előbb útonállónak nézi, majd nagyratörőnek, álmodozónak tartja. ("Csillagokra éhezik".)
3. Hideg pénzbányának nevezi, számítónak, pénzsóvárnak.
4. A válasz elfogadható akkor is, ha egyetértenek, és akkor is, ha nem. Az értékelés alapja nem a tartalom, hanem az érvelés helyessége. A tanulókat ösztönözni kell arra, hogy őszintén és egyéni módon fogalmazzák meg véleményüket, még akkor is, ha az eltér a többség álláspontjától.

 

Oktatási tudásszintek a kötelező (általános) iskolai oktatás végén magyar nyelv és irodalomból, amelyek felmérése ismeretlen feladatokkal történik

MNY.2.1.7.megkülönbözteti a szöveg és a könyv szerkezeti egységeit (főcím, alcím, szövegtest, fejezet, bekezdés, lábjegyzet, tartalom, előszó, utószó, névmutató, tárgymutató, bibliográfia)

Feladat

Állapítsd meg, hogyan nevezzük a szöveg alább látható szerkezeti egységét!

(Falus Iván szerk.: Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.)

Megoldás

Névmutató

 

Feladat

Állapítsd meg, hogyan nevezzük a szöveg alább látható szerkezeti egységét!

(Falus Iván szerk.: Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.)

Megoldás

tárgymutató

MNY.2.1.9. megkülönbözteti a tényanyagot a reflexióktól, kommentároktól

Feladat

Az esőerdők irtása

Az esőerdőket jelenleg óriási mértékben irtják, ami az üvegházhatás egyik fő okozója. Az őserdők égetéses irtása során az égéssel nagy mennyiségű szén-dioxid jut a levegőbe. Amikor az erdőket kivágják és fölégetik, az elraktározott szén szén-dioxid formájában kerül vissza a levegőbe. Az utóbbi 10-15 év során átlagosan évente 1 milliárd tonnával kerül több szén-dioxid a légkörbe. Az erdőirtás miatt keletkezett szén-dioxid mennyiségét a légkör teljes szén-dioxid mennyiségének egyharmadára becsülik. Tudvalevő, hogy a szén-dioxid koncentrációjának megnövekedése az üvegházhatás egyik kiváltója.
A Földre a Nap hőenergiát sugároz. Az energia egy részét a Föld elnyeli, más részét újra kisugározza a világűr felé. Mindez a légkörön át történik. A Föld által elnyelt és a világűr felé kisugárzott energia évi mérlege nulla. Az üvegházhatású gázok - ezek közé tartozik a szén-dioxid is - egyfajta falat alkotnak a Föld felszíne és a világűr közt, visszaverve a világűr felé kisugárzódó energiát, ezzel melegedést okozva. Vagyis "lefelé" átengedik a napsugárzást, de nem engedik át a földfelszínről "felfelé" haladó hősugárzást.
Az esőerdő fái a csapadékképzésben is fontos szerepet játszanak, ugyanis a gyökereiken keresztül magukba szívott talajvizet folyamatosan párologtatják. Az ebből keletkező esőfelhők az egész Földön szétterülnek, például még Észak-Európa fölé is eljutnak. Az esőerdők irtásával a nekik köszönhető csapadék- és felhőképződés is elvész a Föld számára, ami tovább növeli az üvegházhatást, ezzel együtt pedig hozzájárul a globális felmelegedéshez.
Az erdőirtás a fakitermelés, a mezőgazdasági területek növelése, az urbanizáció növekedése miatt világszerte gyorsul. A trópusi esőerdők égetése nemcsak az adott területen vezet ökológiai katasztrófához, hanem a felszabaduló szén-dioxid nagyban hozzájárul a globális felmelegedési válsághoz.
A világméretű ökológiai katasztrófa elkerülése érdekében le kellene állítani a további erdőirtást.
Jelöld keretezéssel azt a mondatot, amely Az esőerdők irtása című szövegben nem tényanyagot közöl, hanem kommentárt tartalmaz.

a) Az esőerdő fái a csapadékképzésben is fontos szerepet játszanak, ugyanis a gyökereiken keresztül magukba szívott talajvizet folyamatosan párologtatják.

b) Az utóbbi 10-15 év során átlagosan évente 1 milliárd tonnával kerül több szén-dioxid a légkörbe.

c) A világméretű ökológiai katasztrófa elkerülése érdekében le kellene állítani a további erdőirtást.

d) Az erdőirtás a fakitermelés, a mezőgazdasági területek növelése, az urbanizáció növekedése miatt világszerte gyorsul.

Megoldás

c)

MNY.3.1.6. képes az olvasott szövegekkel kapcsolatban kérdéseket feltenni, véleményt, kritikai nézőpontú hozzászólást formálni, érvelni, összehasonlító észrevételeket tenni

Feladat

Olvasd el Örkény István következő egyperces novelláját, majd oldd meg a feladatokat!

Emlékkönyvbe

- Ki vagy, te hosszúhajú, sudár, szép, fiatal lány?
- Az én teljes nevem Vorazlicki Klára Nóra Annamária Olga, de csak úgy becéznek: Kuksi. És a bácsi kicsoda?
- Az én nevem is Vorazlicki Klára Nóra Annamária Olga, és engem is Kuksinak szoktak becézni.
- Érdekes. De hiszen a bácsi öreg, kopasz és a jobb szeme fenn van akadva … Én ezt nem egészen értem.
- Tanuld meg Kuksi, hogy nincs két egyforma Vorazlicki Klára Nóra Annamária Olga a világon.
- Milyen kár!
- Bizony, ez nincs másképp.

1. Hogyan kapcsolódik a cím a szöveghez és a beszélők nézőpontjához?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2. Mi a különös a Vorazlicki Klára Nóra Annamária Olga névhasználatban? Említs meg legalább két szempontot!
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3. Állíts össze egy rövid érvelő szöveget a következő címek egyikével! Válassz egyet a címek közül!
- A név és az ember - Örkény nyomán
- Névdivat és irodalom
- Nincs két egyforma novella (Örkény István emlékkönyvébe)
- Kuksol-e Kuksi?

Megoldás

1. Pl. arra utal, hogy nincs két egyforma egyén, az idősebb férfi nézőpontja érvényesül stb.
2. Pl. a nevek halmozása, a nemek nem különülnek el, a novella szereplői sem, elhomályosul a tulajdonnév nyelvtani funkciója, a stílushatás fontossága stb.
3. A kreatív érvelést, az egyéni nézőpont érvényesülését értékeljük.

MNY.3.3.5. felismeri a tanult szófajokat

Feladat

Változtasd meg az ige jelentését az igekötő kicserélésével, és írj egy-egy mondatot az igékkel!

eljátssza

-

____________________________________________

_____________

-

____________________________________________

_____________

-

____________________________________________

Megoldás

Pl. A színész eljátssza a szerepét.
Elképzelhető megoldások pl. lejátssza, kijátssza, visszajátssza, megjátssza, végigjátssza

MNY.3.4.3. felfedezi a szerző és a lírai beszélő (lírai én), valamint a szerző és az elbeszélő közötti különbségeket

Feladat

Olvasd el az alábbi szövegrészletet, és állapítsd meg, ki nem vesz részt a beszélgetésben! Ki lehet az elbeszélő?

Gion Nándor: Sortűz egy fekete bivalyért

- Sortüzet temetéseken szoktak adni - okoskodott Szivel Sanyi, merthogy ő értett az ilyesmihez. - Főleg amikor katonákat temetnek.
- A Bódi nevű bivaly is megérdemel egy sortüzet - mondta Burai J. - Ha nem a temetésekor, hát utólag. Me éppen erre való este lesz.
- Mivel adnánk sortüzet? - kérdezte Szivel Sanyi.
- Tamásnak van még puskagolyója - mondta Burai J. - Rendes puskagolyók. Olyanok, mint az, amivel meglőttük Kanegért.
- Igaz ez? - fordult hozzám Szivel Sanyi.
- Van még tizennyolc puskagolyóm - mondtam. - De nem tudom, hogy éppen egy bivalyra kell-e áldozni.
- Ne felejtsd el, hogy a téglagyáriak ennek a bivalynak köszönhetik, hogy megtalálják Schank Frici pálinkáját - heveskedett Burai J.
- Fenét a bivalynak - mondtam. - Ácsi Lajosnak köszönhetik.

Karikázd be a helyes válasz előtti betűt!

A beszélgetésben nem vesz részt:

a) Gion Nándor
b) Szivel Sanyi
c) Burai J.
d) Tamás

Megoldás

d) Tamás